Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 OCAK 1995 PERŞEMBE OLAYLAR VE GORUŞLER Açık üniversite bizi bekliyor Prof. Dr. TURKAN SAYLAN Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğı Genel Başkanı Ç ocukluğumuzda \aramaz- canıvlakazanmış,sıfırolanekonomısı- lık yaptıkça babaannem, nı teknolojısinıyoktan\aretmı>olanbu bır derı bır kemık kalmı:, ulkenın. vozlaşmış sıyasetle. ılkesız tı- elının ışaret parmağını bır caretle, ınanç somurusu veavdın ıhane- sopa gıbı ılen çıkartıp u \h tı>le bugun getınldığı ve de getırılmek ah. sizi bana bıraksalar uç ıstendığı karanlık geîeceğı algılayıp ka- lık yaptıkça babaannem, bır derı bır kemık kalmı:, elının ışaret parmağını bır sopa gıbı ılen çıkartıp u \ h ah, sizi bana bıraksalar uç günde muma dondurürum" dıye azar- lardı Ilk oncelerı çok korkar nasıl mu- ma donuşeceğımızı çozmeye çalışırdık Helekuçukyalanlanmızdaıse "Diliniz ensenizden çıkacak" dıye korkuttuğun- da kımseye çaktırmadan elımızle ense- mızı yokladığımızı bugun gıbı anımsı- yorum Bırazbu>uyupetrafımızdaolup bıtenlen kendı aklımızla bulmaya, soy- lenenlerı sorgulamaya başlayınca tum korku \e kaygılarımız da >ok oldu gıt- tı. artık babaannemızın bızı kendıne gö- re uslu çocuklar halıne getırmek ıçın başvurduğu. yıllarcaruvalarımızagıren bu korkutmalar eğlencelı bırerovun ol- muştu Zamanla yaşı çok ılerleyıp bır- çok şeyı unutan babaannemızın etrafı- na oturup '"Bizi nasıl muma çevirecek- sin, anlat bakalım". u Ben bugün \alan söyledim. ama bak dilim \erinde, hani ensemden çıkacaktı?" dıye dalga geçıp kahkahalarla gulmeşı. gerçek. olmayan şeylerden urkmemeyı oğrenmıştık Son zamanlarda ınsanlanmtzın bır- çoğu, ulkemızde yaşanan. gurul gurul akan uygarlık nehnnı tersıne çevırme- ye yonelık gmşımler karşısında çocuk- luğumuzun bılınçsız urkeklığıne şaş- kınlığına ve de umutsuzluğuna burunu- yor. ahlayıp ofluyor ve ana karnındakı bebek ya da tespıhböceğı orneğı kendı ıçıne kıv rılırcasına koşesıne çekılıp uğ- radığı şoku gıdermeye çalışıyor Yıne pek çok kışı yalnızca yaşanan. olup bı- ten olumsuzluklan konuşuyor \e "biri- leri bir şejler yapsın da kendileri rahat uytısun" dıye beklıyor Oysa hem yaşadığımız çelı^kıler ça- ğınm, hem de yaklaşmakta olan bılgı evresının, bız ınsanlara, hele hele Tur- kıye gıbı olağanustu bır konuma sahıp bulunan bır ulkede yaşayan bıreylere çok buyuk sorumluluklar yukledığı. bu nedenle de "umutsuzluk", "kendi içine kapanma". "bana ne, \a da ben ne >a- pabiiirim ki" deme gıbı hafıflıklenn \e bıreysel çozumlenn bu sureçte yer ala- mavacağı çok açık Ruşkusuz yenı bır yıla gırerken. hele hele yenı bır yuzy ıla adım atmamıza çok kısa bır sure kala etrafımızda. ulkemız- de pek çok olumsuzlukların yaşanagel- dığı acı bır gerçek Yuzyılın ılk çeyre- ğınde ummetten ulusa, cehaletten ay- dınlığa geçmış. bağımsızlığını kanıyla ramsar olmamak elde değıl Ben yınedebutun olupbıtenlenn.tıp- kı bır açık unıversıte gıbı. başta bızlerı olmak uzere tum halkımızı eğıtıcı ve akıllandıncı bırışlevıolacağı \ebır su- re sonı a ınsanlanmızındahabılınçlıka- rar \e seçım yapmalarına, her turlu al- datmaca ve yalanlann ayırdına \arma- lanna. kendı, ode\ \e sorumluluklannın nelerolduğunu kavramalanna \e ulke- lennın aydınlık geleceğıne ey lemlı ola- rak (bılfııl) sahıp çıkmalanna yol aça- cağı kanısındayım Ulusun, kendısıne daha ıyı bır yaşam ve gelecek sağlasın dıve seçıp Meclıs'e gonderdığı termılcılenmızın ekranlar- dakı goruntulennı ya da oturumlarda- kı gorunmezlıklennı seyretmek bence ılkderslerımızoluyor Hıçbırşey soyle- meden ya da yalnızca sorulan değıl soy- lemek ıstedığını yıneleyerek \e gerek- tığınde kufur, hakaret \e dayağa varan saldırganlık vontemlennı kullanarak \e bılımın tum gerçekçı \e akılcı açıklama- lannı hıçe sayıp en saygısız şekılde laf salatasıy la Misturarak kımı aldatacakla- rını sanıyorlar' Bu aldatmacanın. laf ebelığının ne kadar surebıleceğını hıç duşunmedıler mı acaba° Her fark.li yer- de. aynı konuyu, Anadolu kesımının nabzına gore ve her turlu yalana. aldat- macaya başvurarak Hjlemenın polıtıka gereğı sanıldığı donemlerbeyazekranın genış ufkunda yok olup gıdecek, ınsan- larımız erdemlı temsılcılerın onemını ve gereğını bu kıyaslamalanyla, çok ya- kın bır donemde anlayacaklardır YerelyonetımlennveTBMM"nınba- zı seçılmış yonetıcılennın, onyargılan- nı ve gerçek beklentılennı ele veren dav - ranışlan, çağdaşlaşma yolunda ılerle- meyı, ağır aksak da olsa çağdaş uygar- lık duzeyını yakalamayı doğal hakkı olarak goren ınsanlanmızı urkutup hu- zursuz edebılır Uygar yaşamamıza. sa- natımıza, kulturumuze. yetışmış, değer- lı ınsanlarımıza yapılan saldınlar bızı yaralayıp yarınlar açısından kaygılan- dırabılır Butun bunlar. demokrasımıze. hukukveeğıtımduzenımıze laık ulke- mıze sahıp çıkmamız gerçeğını bıze oğ- retıyorvebundan boyle kendı aklımıza, sağduyumuza ve durulgucumuze guve- nerek. yurttaş olmanın odev ve sorum- luluklarını eylemlı olarak yenne getır- memızkonusunda bıze yol gostencıola- bıhyorsa. üjlevını -tıpkı bır laboratuvjr- dd sonuçlandırdığımız dcney ın katamı- za çok ıv ı gırmcM gıbı- yerıne getırcbıl- mış sayılmaz mı1 Bugun. sanata tukurenlere. surları yıkmayıduşunenlere. ^65 gundebırdo- nen takv ımı dınsel ola\ sananlara. bası- nı. medyayı lanetlevenlere yurtsever aydınlara soven onları oldurenlere al- kıı». oy ve para gıbı desteklerı veren ça- resız ama saf ve tenıız ınsanlarımızın, bu açık unıversıte eğıtımınden paylarını alacaklanna gozlennın vebılmçlerının kısa surede açılacağına ve kendı sırtld- rından. ceplcrınden. ınançlarından nasıl bır somuru duzenı kurulmak ıstendığı- nı ay ırt ederek **dur"dıyeceklenne emı- nım Çûnku bu gıdı^ın surmesıyle, na- sıl aldatılataklannı kullanıldıklarını ve kendı evlatlannın ne denlı karanlıklara gomulebıleceğınıyakındaanldyacaklar- dır Beyaz ekran ıstese de ıstemese de dunyayı hepımıze açacak ve bız ınsan- lar sağcısıyla. solcusuyla. demokratıv- la şerıatozlemcısıyle yeryuzundekı her ulkede. her yorede olup bıtenlen gore- cek. satırlar arasını okuvnayı oğreneı.ek. bızedayatılmak ıstenenlerın gerçek yu- zunu anlayabılecek ve aslında olması gerekenı kendı aklımız. bılgı bınkımı- mız ve olumlu olumsuz denevımlen- mızle seçebıleceğız Bundan kımsenın kuşkusu olmamalıdır V ıne halkımız y akın tanhımızı çarpı- tarak. cumhurıyetımızı temel ılkelerı- mızı karalayarak bır yerlere varmak ıs- teyenlerı de açık unıversıtemızde ge- rektığınce değerlendırecek. kendı dede- lennın. nınelerınınyasayıpaktardığı.bı- lım ınsanlannın kanıtlı. belgelı somut- la^tırdığı gerçeklerı dınleyıpokudukça aydın sorumluluğu yenne tarklı çıkar- ları hedet edınmı^ oysa cumhurıyetın kendılerıne sağladığı olanaklarla bu gunlere ve bu konumlara gelmış bulu- nanlann kendılerını nasıl da aldatmaya yeltendıklerını tarkedecek vedesteğını hızla çekecektır Bır koşede oturup ya da bır kurgulu aletmışçesıneevınden ışıneışındenevı- ne gıdıp koşesıne çekılmeyı. okuyup gorduklerınden ^aşkına ve dehşete duş- meyı gundelık ve dunyalık yaşam bıçe- mı halıne getırmış dostlarını. faltaşı gı- bı açılmış gozlerle aray ıp umutsuzluğu- nu, korkularını aktarmaktan başka ey- lemde bulunamayan ama yıne de çağ- daşlıktan. gelışmeden ulusal bağımsız- lıktan. aydınlanmadan ve akılcılıktan vazgeçılmemesı. gerıcılığe boluculuğe odun venlmemesı gerektığının ayırdın- da olan ınsanlanmızın da açık unıversı- temızden yararlanmaları kendılerıne duşen odev len uvtlenmek ıçın kabukla- rından çıkmaları gerekmektedır !995 yılı bızlere hıç de guzel gunler getıremıyor ne yazık kı, sıyasal yozlav ma ckonomıkzorluklar eğıtımdekı, hu- kuktakı yaşamsal çıkmazlarçozumsuz- luğunu koruyor. boluculük, şenatçılık ırkçılık gıbı çağdışı ayınmcılıklar her gun yenı ı.anlar alıyor. azgınlaşıyor, devlet. ordu ve kolluk guçlen zorlanıyor Batı nın ıkıyuzlüluğu ve tehdıtlerı ense- mızde Herkes bırbırını suçluyor, ama kımse çozum uretmıyor İste bu karmaşa, ancak ve ancak. "umutsuzluk" sozcuğunun yok sayıl- ması ve yaşanan tum olumsuzlukların tanhselarkaplanlandadıkkatealınarak çağdaş ve akılcı çozumler uretılmesıy- le sonlandırılabılır Bunun ıçın de tek tek her bıreyın y urttaş olma sorumlulu- ğunu yurcğınde. beynınde ve bedenın- de duyumsaması gerektır "Ben kimim?*\ "Nasıl bir dünvada, nasıl bir ulkede .vaşamak istivünım?", "Çocuklanmın gelecegi ne olmaİKjır?", "Kı/ımın 21. yüzvılın eşığınde kocasın- dan dayak vemesıni, kuma oJmasınu ber- del edilmesinı. olağan mı saymalıvım, yoksa, kendi alnının teriyle. mcsk^ivk ayaklan uzerinde durmasını ve kendi se- çimini vapabilmesini mi olumlamalı- >ım?~, "Allah verir rızkını deyıp onlar- ca hasta, za> ıf, öiebilecek çocuk mu y ap- malıyım,yoksa bakıpeğitebileceğim ka- danylamıvetinmcli\im?","Aklı,aydın- lığı, bilimi mi; kanıtlanamavan dogma- v u yağmur \e rüzgâr duasını mı yaşamt- mailkeedinmdivim?", "Koşevidönnıe- yi, kendimi kurtarmavu her turlu sahte- kârlığın modern dünvanın kuralı mıbe- nimsemelivim; yoksa ilkelLonurlu olma- İL voksulluğu, uğranan haksı/lıkları gi- dermekrçinorgutlu çaltşmanın erdemi- ne mı davanmalıvını.'", "Birotgıbi ko- şemde mi \ aşay ıp olmcliyim, bir insan gı- bı erdemlı surekli kendimi geiiştirerek. etrafımı bilınçlcndırerek urkekleıi,kor- kaklan. tembelleri. sorumsuzlan > iirek- lendirerek ama çok da vorularak, y ıpra- narak mı v aşamalıv ım.'". "Vaşamak şa- kava gelmez, buvuk bir ciddivetle yaşa- vacaksın diyen büyuk şairin dizelerini mi ilke edinmeli, vur parJasın çal o\na- sın örnegini mi yeglemeliyim?". Kendı- mıze sormamız gereken bu sorulan ço- ğaltıp yuzlercesını turetebılınz Aydınlıktakalmak, çağdaş bır dunya- da. geçmişten getınlen olumlu ozellık- lerle evrensel değerlerın yoğrulduğu, ışıltılı akıl ve bılgı dunyasında. yaratı- cılığımızı gelıştjrerek daha ıyıyı, daha çok gerçeğı arayarak yaşamak ıstıyor. en azından çocuklanmıza, torunlarımıza boyle bır dunya bırakmamız gereklılığı konusunda bırsorumluluk duyuyorsak. "umutsuzluk'" ve "karamsariık" sozle- rının ardına saklanma hakkımızın olma- dığınıbılmelı.karanmızı vermelı veka- buğumuzu kırmalıyız Once tam ve gerçek bır bılgılenme, daha sonra da hemen hemen hıç bılme- dıgımız -aslında hıç de duşunmedığı- mız- ıletışım kurabılme aşamalanndan geçmelı, bencıllık, kendını beğenmıı,- lık, çokbılmışhk. her zaman haklı ol- mak, her zaman haksızlığa uğrayan ol- mak, kendıne guvensızlık, her şeyı ken- dı bılırlık. sozle saldırganlık, gereksız konuşup fikır değıl laf uretme, okuzun altında buzağı arama, kendımızı tatmın ıçın durmadan konuşup karşımızdakıle- n esıralma, ışten kaçma, soz verıp soz- dedurmama gıbı eksıdeğerlen, gerek- sız bır gıysı gıbı sırtımızdan çıkarmalı ve gerçek çağdaş ınsan. gerçek bırey ve yurttaş kımlığımıze kavuşmalıyız An- cak bu kımlığımızle ıçımızde bır köşe- ye sıkışmış olan durulgucumuzu açığa çıkarabıhr ve ınsanlık onurunu, onu par- latan aydınlığı koruyup gelıştırebılınz Tek tek bıreyler olarak tum olumsuz nıtelıklerımızden sıyrılıp, "benim gü- cüm yetmiyor" demeyı bırakır, zamanı en değerlı şekılde kullanarak dınamık, yapıcı ve yaratıcı kımlıklenmızı ortaya koyabılmelı, bu yenı kımlıklenmızle de- mokratık kıtle orgutlennde el ele vere- bılmelıyız Kendınden başkasını düşunmeyen. bırkaç gûn daha o koltuklarda oturabıl- mek ıçın bır uçtan dığenne, usta bır ıp cambazı gıbı seken, dıledığı sorun uze- nne gıdıp dıledığını yok sayan sorum- lulan veyaptıklan ıpe sapa gelmez yan- lışlıklan, medyanın, medyaya çıkanla- rın bılınçlı bılınçsız saptırmalannı yok saymalı, bıze, ulkemıze dayatılan tum olumsuzlukların çozumunu kendı aklı- mızla bulmaya ve uygulanması ıçın "toplumsal baskı" görevımızı odünsuz yapmaya başlamalıyız Buna karar verdığımız an, hem ken- dımız hem de ülkemız bu çıkmazdan kurtulmanın ılk adımım atmış olacaktır Bu gucu açığa çıkarfhak,doğrulan, ger- çeklerı ve olması gerekenlen bulmak, ve uygulatmak bu guzel ulkede yaşayan hepımızın hem hakkı hem de odevıdır Bugune dek, bu gucu kendımızde bu- lamamışsak, ıçınde yaşadığımız açık unıversıtenın bıze yansıttığı derslenn satır aralannı okumayı oğrenmelı ve bı- ze uygulanan beyın yıkama teknıklenn- den. gerçek bılgı dağarcığımızı oluştu- ruppekıştırerek kurtulmalı, yureğımızı, akhmızı ve tum benlığımızı ozgur kıl- malıyız O zaman onumuzde hıçbır en- gelın uzun sure kalamayacağını ve uy- garlık nehnnın doğal yatağına dönece- ğını. bunda bızım de İcatkımız olduğu- nu göreceğız ARADABIR OZGL^ OZGUR Tanhçı Türkiye'nin Bir Mümtaz Hocası Var... Alacakaranlıkta bır ışık aydınlatır onunuzu bazen Ba- zen geceye doğan bır guneş her şeyı tum gerçeklığı ıle or- taya çıkarıverır Bu bır ozlu sozdur belkı belkı okuduğu- nuz bır yazıdır ya da yaşamı ıle "ozgun kışılık" orneğı oluş- turan gerçek bır bırey 1 Onu tanıyordum daha once de En zor koşullarda du- şuncelerınden kışılığınden odun vermeden, "hak bıldığı yolda yalnız gıtmesını bılen", guzelım yapıtlan ıle aydınlan- manın onculerınden bır yığıt kışı 12 Eylul'den az sonraydı Televızyonda uç kışıden oluş- muş bır soyleşı ızlencesı yayımlanıyordu Eğıtım sıstemı- mızın ozellıklerınden sorunlanndan soz edılıyordu Anım- sayabıldığım kadanyla konu, VÖK'un tartışılması uzenne gundeme gelmıştı ve konuşmasına hayran kaldığım konuş- macının bır sozu beynıme çakılı kaldı "Amaç, yetıştınlmek ıstenen ınsan tıpı 1 " dıyor eklıyordu "Bağımlı, guvensız, er- kı elınde olmayan ınsan tıpıdır amaçlanani" Bu sozlerı çok duşundum sorguladım gozlemledım içınde bulunduğu- muz eğıtım sıstemının ne denlı gerçekçı, ozlu bır anlatımıy- dı bu' Evet Mumtaz Hoca, "Amaç yetıştınlmek ıstenen ınsan tıpı1 " gerçekten "Bağımlı, guvensız, erkı elınde olmayan ınsan tıpı 1 " Sen bu alışılagelmış "ınsan f/p/"nden farklı ol- duğun ıçın, kısa suren bakanlık donemınde bazılan rahat- sız oldu Tek başına ozelleştırmeye karşı çıkan, ulusal onu- rumuzu koruyan, duşunduklennı, ınandıklarını yığıtçe soy- leyen yapından rahatsız olanlar, boyalı basından ve özel TV'lerden bombardımana başladılar Egemen eğıtım sıs- temının urunlerı bu kışıler, kışısel çıkarlarını toplumun çı- karlarından ustun tutan, sağlam yemlıklennın sozculuğun- de uygun adım gıden sıvıl toplumcular, vahşı kapıtalızmın sozculenydı Senın yaptıklarını partı lıderlığı hesaplanna dayandırıyor- lardı Yaptıkları her şeyı kışısel bır hesaba oturtanlardan başka ne yorum beklenebılır kı 7 Istıfa ettığın gunlerde bır ozel TV kanahndakı haber ızlencesı gorevlısı, "Şımdı vu- njşarak mı çekılmış oldu 7 " dıyordu 1 Kureselleşmenın(') ve serbest pıyasanın cakası varken, toplumculuk da ne olu- yordu? Sana teşekkur borçluyuz Mumtaz Hoca1 Kışılığımızı, uluşça ozgur ve bağımsız olarak başı dık yaşamanın gu- zellığını anımsattın btze Sağol1 Sen ve eenın gıbıler oldukça bılınç ışığı hep aydınlata- cak ulkemızı Içımden kanatlanıp uçuyorum Turkıye sa- hıpsız değıldır1 KAMUOYUNA Türkiye'de hâlâ ıkıbıne beş kala inançları ve düşüncelerı nedenıyle insanlar yakıl- makta, bazı televizyonlarda ve basında Atatürk devrım ve ılkeleri ile laık düşünce- nın sıgortası olan yırmi milyonu aşkın in- sana saçma sapan sözlerle dıl uzatılmak- tadır. Güner Ümit, bu zihniyetin su yüzündeki talihsiz bır ifadesidır. Karaözü Dayanışma Derneğı olarak bu duruımu kınıyor, buna benzer saldırılara se- bep olacak asılsız şeylere imkân veren zıh- nıyetlere karşı basını ve yetkilılerı duyarlı olmaya çağırıyoruz. KARAÖZÜ DAYANIŞMA DERNEĞİ İSTANBUL Sanatçı Dostumuz ONAT KUTLAR demokratik, laik, çağdaş topluma yönelik tuzaklardan biri sonucu aramızdan ayrıldı. Onat'ın tüm yaşamı boyunca savunduğu düşünceler her türlü engele karşın yaşatılacaktır. ULUSLARARASI PLASTİK SANATLAR DERNEĞI YÖNETİM KURULU Karanlık eller bu kez de bembeyaz bir perdeyi karaya boyadı. ONAT KUTLAR'ı yitirmenin acısı içindeyiz. Tüm sinema dostlannın ve sanat çevremızin başı sağolsun. İFSAK "İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği" YÖNETİM KURULU Sevgıh ONAT KUTLAR Bır yazının başlığında olduğu gıbı, şımdı senden kalan, "ONURLU BİR SANAT YAŞAMI, BİR SEVGİ VE GÜLÜMSEME ÇİZGİSİ™" Işığın. karanlığı aşacaktır Inanıyoruz. DOKLZ EYLÜL ÜlNtVERŞİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKIXTESİ Bugün aydınlıktan korkanlar, yann ONAT KUTLAR'ın aydınlığını arayacaklar. TtYATRO TİYATRO DERGİSt TERÖR, EDEBİYATIMIZIN ÖNEMLİ BİR ADAMINA DAHA KIYD! ONAT KUTLAR Üstün zekası, engın kültürü, yaratıcı çahşmalanyla sanatın ınsanlanmız arasında banşı kuran, dostluğu gelıştıren bır bağ olmasına emek veren güzel ınsanlardan bınsiydı. Terörü lanetlemek, öfkelenmek, kederlenmek anlamsız sözcükler halıne geldi. Bu ölümlere sebep olan çaresızlığın tutsağı, hasta ınsanlann sınsı gülüşlenne acımaktan başka bırşey gelmıyor elımızden. Yannkı banşçı, aydınlık günlenn geleceğıne olan ınancımızla ONAT KUTLAR'ın huzur içinde yatmasını dılıyoruz. EDEBİYATÇILAR DERNEĞİ Goğsumde 15 yara var Saplandı göğsüme 15 kara saplı bıçak1 Kalbım yıne çarpıyor, Kalbım yıne çarpacak'" Danışma Kurulu Uyemız Guzel Insan ONAT KUTLAR'ı saygıyla anıyoruz. NÂZIM HlKMET KÜLTÜR VE SANAT VAKFI P EN Türkıye'yı ortaçağ karanlığına götûrmek ısteyen barbarlann saldınsına uğrayan değerlı üyemız ONAT KUTLAR'ı yitırdik. Tüm okurlanna ve üyelenmıze başsağlığı dılıyoruz Değerli Üyemız ONAT KUTLAR'ı faıh meçhul bır teror olayı sonucu yitırdik Aydınlarımıza yönelik çırkın saldınlann son bulmasını umarak, tum aydın kamuoyuna ve aılesıne başsağlığı dılenz TtlRKİYE YAZARLAR SENDİKASI YÖNETtM KÜRULU PENCERE Ah, Bir Yağmur Yağsa Mıtos Yayınları'ndan telefon ettıler, Onat Kutlar'ın ye- nı kıtabını basacaklarmış -Bır onsoz yazarmısınız? - Yazanm Kıtap geldı, gece okuyorum, okudukça Onat'ı duşunu- yorum sabaha doğru saat 03 00 Onat, hastanede yo- ğun bakımda, olumle oynaşıyor 72'ncı sayfadakı şıırı okurken urperdım "Ey olumi Bekleyebılırsın* Hadı gıt, uzaklaş' Gıt, avut başka yureklerı, utancın, korkunun Solgun umutsuzluğun kemırdığı Benım ıcın yemyeşıl henuz Pan'ın çayırlan, Dıpdırı henuz aşk opucuklen, şarkılann pensi! Ölmek ıstemıyorum henuz, ışte o kadar1 " Andre Chenier nın dizelerini beyaz çarşafın ustünde yınelıyor muydu Onat? Oysa kendısıni son gorduğum- de Azraıl'ın, esmer bedenını yalayıp geçtığını sanıyor- dum, olaydan bırkaç gun sonraydı yatağında çıplak, bılıncı saydam bakışları dolu, sağlığının bıçak sırtında rodeo yapan bır usta gıbıydı, ama, acı çektığı de bellıy- dı - On gune kadar yazıya başlarsın, deaım, beklıyoruz "- Dur hele bakalım ' Onat gerçekçıydı, "Önce şu ışı bıtırelım" demek ıstı- yor, umut, hastane odasında kanat çırpıyordu • Onat'ın yayımlanacak kıtabınm adr "Gundemdekı Konu ' Nedır gundemdekı konu bugun7 Teror işkence ölum Oysa Onat Kutlar'ın buram buram yaşam tuten bır kımlığı vardı Kıtabın 77'ncı sayfasını okuyorum 'Muthış bır keyıf Bu keyfı sabahları çok erken uyanmama ve kapıcmın ızne çıkmasına borçluyum Kapıcmın kardeşı Mehmet, bırkaç gunden ben çok erken getınyor gazeteyı Erken kalkma alışkanlığını da babama borçluyum Oncelerı yargıçlık yaparken sonra çıftçılık ışıne yonelen babam, tum çıftçıler gıbı erken uyanırdı Alacakaranlıkta Gozle- rımı gıderek solan, yıldızlı gokyuzune açtığımda ortahğı taze kahve kokusuyla sartlmış bulurdum " Okuya okuya sabahı ettım, Onat'ın yazı soylemı ılgınç hem olayın ıçınde yaşıyor, hem benlığını olayın dışında tutuyor, ıkılem gıbı gorunen butunlukte, sencıl bır yazar bencıllığının tıtreşımı duyumsanıyor, surukleyıcı bır bı- çem oluşuyor • Sabah telefon Sekreterın sesı - Doktor Gürbüz Barlas konuşacak.. Eyvah' Kötu haber geldı Umudun kanadı kolu kırıldı Insan yıtırdığı değerın bılıncıne bırdenbıre varabilir mı' Onat Kutlar'ın ölumu toplumun bedenınde henuz sı- cak' Kurşunla yaralanan kışı, ılk anda acıyı duymaz- mış eksıklığın yıtıklığın anlamını ılerde daha çok anla- yacağız Cumhurıyet, Uğur'dan sonra Onat ı da yıtırdı Azraıl, faılı meçhul cınayetlerın bılınen tek katilı gıbı ortalıkta dolaşıyor Kım dur dıyecek bu gıdışe 7 -ı ^ • Gorunurde bır guç yok 1 i Onat, omurgalı bır yazardı Patlayan bombanın, basında belkemiksız bunca kışı varken, Onat'ın omurgasını hedef bellemesı rastlantı Kıtabın bır sayfasını daha çevırdım, karşıma bır yazı başlığı çıktı 'Keşke Yağmur Yağsa" dıyor Onat, gozlerımı goğe çevırıyorum kapkaranlık Ah bır yağsa NÂZIM HlKMET KULTURVE SANAT VAKFI İLK ULUSLARARASI NÂZIM HlKMET ŞİİR ÖDÜLÜ ADONİS'E TÖRENLE VERİLİYOR. SEZEN AKSU GENCO ERKAL MÜJDAT GEZEN AZİZ NESİN ARİFSAd CUNEYTTUREL EROL URAS 14 OCAK 1995 CUMARTESI GUNU SAAT 20 00 ı CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU DAVETİYELER: Devlet Tıyatroları Taksım Sahnesı Beyoğlu Alkazar, Beyoğlu Beyoğlu, Kadıkoy Moda sınemalan gışelerınden ve Nâzım Hıkmet Kuttur ve Sanat Vakfı'ndan (212- 252 63 14/15), 13-14 Ocak 1995 gunlen aynca Cemal Reşrt Rey Gışesı nden temın edılebılır A N I M S A T M A Konya da gencı bır eylem gınşın uzenne dertul olay yenne hareket eden Mustata Ke- mal 20 Man 1923 gunu Tmk Ocagı Şubesrde Benım ve bemmle ayn duşuncede olan afkadaşlanmın /apacağı şey ne okna oteun o admı atan lepetemekhr Satere buriann da ötesnde b» soz söyteyeym Obcak şey değıl ama eğef bunu sağlayacak kanunlar otnasa bunu sâfllayacak mecte olmasa böyte olumsuz adım atanlar karşısında heıkes çeklse ve ben tek başıma yahız kalsam bt- le onbn lepetef ve yne öMûCrûm' dıyerek gencılk kaışsındakı kesr lulumunu be- kftıyoıdulAİatûk'ûnSöyievveDefneçlen C*2 d 137) Yine 1933 şubatnda Bursa'da ırtca var dıye br lelgraf Ankara'ya ulaştıdında dertıal Bursa 'ya hareket eden Musafa Kemal Tûrk gena rkA^tenn ve refmm satnbı ve bekçsdr Sunlann Hzumuna doj- njkjguna herkesten ç<* ınanmışlır Rejını ve rialapön benmsejmştır Buntan zayıf dû- şurecek en kuçuk yada en büyı* br kıpmı ve br hareket duydu mu BU MEMLEKETM PalSI VARDB JANDARMASI VAfiDIR OR0USU VARDIR AalYESl VARDIR DE MEYECEKTlR Hemen mudahale edecek ele taşla sopa ve sdahla nesı varsa onurta, kendı esennı koruyacaktır PoSs geieceksr asıl suçluten bırakıp suçkı drye onu ya kahyacaktr Genç "poSs henuz ntulap ve Cumhunyetn potısı değıldır' dıye dûşunecek, (a kat asla yakarmayacaktır Mahkeme onu mahkum edecektır Yine duşunecsk. 'Demek ad- iyeyı de ıslah etmek,rejımegore düzenlemek lazım 'dryecek. Onu napse atacaktar ka nun yolundan mrazlan yapmakla beraber bana Ismet Paşaya Meclse telgraflar yağdınp haklı ve suçsuz olduğu ıçn taNıyesıne çalışmasını kayınlmasını ıstemeyecek. Dryecsk kı "Ben, ıman ve kanaatımm ıcabım yaptım mudahale ve hareketımde haktyım Eğerburaya haksız otarak getmşsem bu haksızkğı meydana geiıren sebep ve amıllen duzeltmek de be- nrn vazıfemdır ' Işte benım antadıjım Tûrk gencı ve Tûık gençkgı ' dlyordu. (Tüık Tanh Kurumu 24 E'OTi 1966 da aktığı kararta yukandakı sözlenn AlatûıVe at oldu$unu onaytamıştır 2 Temmuz 1993 de Sıvas ta gencier 37 aydınımızı yaklı 26 Arakk 1994 de ılgiı davada 86 sanık 2 yıl ıte 15 yıl arasında de^şen hapıs ce- zalanna mahkum edıö Buna Itarşıl*. olarak. 8c de tanhm en bûyûk devnmcılennden bnnn, Mustafa Kemal AtatûıKûn yukandakı söztermı anımsadık igi injstı herkese de anımsatmak stedk ATATURKÇÜ DÛŞÖNCE DERNEĞI İSTANBUL ŞUBESİ YÖNETİM KURULU Td »Fax {CEigZ72K18 101032M SAHİBİNDEN Bağdat Caddesı'nde devren kıralık boş dukkân 0216 388 94 88
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog