Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 OCAK 1995 PERŞEMBE 18 SPOR Siyah -Beyazhlar, Izmir'deki özel maçta Kopenhagen'ı 3-0 yendi Beşiktaş Bge lıazarBt'LENT BUDA İZMİR -Kurt, havanın puslu- sundan. bıracı, bardağın buğu- lusundan keyıf ahr. lzmır'de kış akşamı, benım gıbı agzının ıçı protezlı kurtla- ra buğulu bardak ıstegını du- yumsatıyor Buğulu bardak ıs- teğını maç öncesı çözümledık Puslu havada kurt yenne top- la dans eden Mehmet'ı ızledık Poposu yere yakın olanların meşın yuvariak ayağına yakışı- yor, goller de bu usta ayaklar- dan yönlendırılen toplardan oluştu B. Metin çımlere sağlam bası- yor lsteklı ve yürekli gınşimlen sergılıyor Eskı gunlen az da olsa anımsatıyor Alpay çok ışleviı do- nanımlan çağnştınyor Once taşı- Beşiktaş: 3 - Lingbi Efsi Kopenhagen: 0 STAT: Ataturk "* HAKEMLER: Samı Bağırsakçı (6) Kenan Yıldınm (6) Behr öcal (6) BEŞtKTAŞ: Aumann (5) (Şener 4) Recep (5) Mutlu (6) Sertan (5) (Sergen 5), Alpay (7) Madıda (5) (Ertuğrul 5) Svernsson (5) Rıza (6), Mehmet (6), B Ah (5)(K Metın 5), B Metın (6) (Seniar 5) LEVGBI EFSI KOPENHAGEN: Petersen (4), Fmnk (4) (Gottenburg 4), Bjerre (4) Douglas (4) (Kaus 4) Vinzent (3), Vılstrup (4). Haren (4), Jonssun (3) Nıeben (4), Larsen (5), Kııhn (4) GOLLER: Dk 11 Madıda dk.59 Sertan dk.68Alpav SARI KART: Mehmet MERİH AK yor, ardmdan da ıstıfhyor Gokhan'sız savunmada Rıza al- çakgonullu, akıllı ve de uslu, bu ışı goturuyor Aumann, doğasma uygun toplarla kucaklaştığı ıçın keyıflı Daum, takım dûzenındekı ara- yışını oyun modelıne de yansıt- mış, ozel maç rahatlığı ya da ön gınşım, Beşıktaş basketbolu anımsatan bır bıçımde donerek oynuyor 90 dakıkanın bütununü kapsamasa da baskılı futbol olabıldıgınce yaşamda tutu- luyor Beşıktaş'ın en anlamlı ya- nı, yıldızlar tek tek parlamı- yor, aydmlığı bırlıkte oluştu- ruyorlar Hoşgöru, paylaşım, ıçtenlık oyun alamnda görun- tulenen kavramlar Bu bütunlük sevgıyı betım- hyor Yanı Beşıktaş tekıllığı değıl. çoğulculuğu sımgelı- yor Yandaş kesımınde değışen bır şey yok 90 dakıka takı- mını desteklıyor, yıne 90 da- kıka rakıp takımlara argonun tûm çırkınlıklen ıle gonderme vapıyor Oyun alanındakı goruntülere ters düşen sevımsız eylemler utanç \encı. ve Aygün'den sonra Mecnun, Feyyaz, Engin de antrenmanı bıraktı Iviç'in temposu ağır geldiSİDE (Cumhurivet)- Fenerbahçe Teknık Dırek- torü Tomislav lviç'ın ıd- manlardakı yuksek tem- posu, futbolculann yavaş ya\aş fıre vermesıne ne- den oluyor tvıç'm yuksek tempolu antrenmanlan sonucu Ay- kut ve Aygün'den sonra Mecnun, Feyyaz ve Engin de aşirı yuklenme nede- nıyle antrenmanlan sür- duremıyor Dızı su topla- yan Mecnun dun sabah yapılan ıdmana çıkmaz- ken Engın'ın amelıyatlı dızınde ağrılar arttı Fıtık amelıyatı sonrasında ta- kımla bırlıkte çalışan Fey- yaz da ağnlannın antığını belırterek Engin ıle bırlık- F.Bahçe Teknık Dırektoru lvıv, antrenmanda tum futbolcularla tek tek ilgileımor te antrenmanı yarım bı- raktı Kulup doktoru Erol Turan, uç gûn, yıne tek başına çalışırken Ay- futbolcunun da sakathklannın onem- kut takımla bırlıkte antrenmana çık- lı olmadığını, dınlenerek eskı durum- tı Öte yandan devre arası hazırlıkla- nnı dün sabah yaptıklan antrenman la surduren Fenerbahçelı futbolcula- lanna döneceklennı ıfade ettı Orta yapmaktan adalelerı sertleşen Av- nn çalışması kıran kırana geçtı Za- man zaman sert hareketlenn yapıldı- ğı çalışmada AH NaıL hafif bır sakat- lık geçırdı Alı Naıl ıle Toprak, Bur- han ve Kemalettin bırbırleny le tartı- şınca Ivıç. çalışmayı dur- durarak bu futbolcuları uyardı, taktık çalışmasm- da ıse markaja onem ver- dı ve bunu yapmayan Toprak"ı ıkaz ettı Teknık ağırlıklı çalışmanın ardın- dan üç takım halınde ya- pılan turnuvayı Aykut, Burhan. Ta>fur Toprak ve Mustafa'nın yer aldıgı takım kazanırken turnu- vanın en ıyı oyuncusu olarak kaptan Öğuz tara- fından Nuri seçıldı Ant- renman sonrası kamera- manltğa ozenen Teknık Dırektör Ivıç, bır TV ka- merasını elme alarak ga- zetecılerı goruntuledı Kameramanlığın teknık dırektorlükten daha kola\ olduğunu belırten Ivıç, daha sonra çektığı göruntulerı ızleye- rek kendısını kutladı U ıç aynca, Fe- nerbahçe nın şampıyon olması halın- de gazetecılere tatlı ısmarlayacağını da belırttı Spor basınının tartışıldığı panelde TSYD 2. Başkanı'ndan ilginç açıklama: Keııdiıııizi yenileyemedik NÜVtTTOKDEMİR YALOVA- Turkıye Spor Yazarlan Derneğı'nın düzenledığı "Olimpizm ve Futbol" semınerınde spor yazarlığının sorunlan tartışıldı Semınenn son gununde spor yazarlığının sorun- lannın tartışılacağının açıklanması oncesınde ko- nuya ıhşkm goruşlennı dıle getıren AIPS Semınen Komısyonu Başkanı Jacques Marchand, boylesı bır durumun Fransa'da yaratılmış olmasıyla da ay- nı şeylenn konuşulmasınm olası olduğunu belırttı Spor yazarlığındakı kırlenmenın temızlenmesı ıçın gazete yonetıcılerının yararlı olacağını sovleyen Marchand, "Çfinku karşımızdakı eskı sporcularla bu sonınu çözemeyiz. Onlan ıse alan yonetıcıler. bır hareket yapmamız lazım. Bu konuyu yapüacak son AIPS toplanbsında dile getırelim. bır büdiri ha- zırlayalun" dıye konuştu Turkıye Gazecıler Cemı- yetı ve TSYD eskı Başkanı Necmı Tanyolaç, so- runlann tartışıldığı panehn çok smırlı olmasından yakınarak konunun onumuzdekı gunlerde genış kapsamlı olarak ele alınmasını onerdı Bu onen, TSYD yonetıcılen tarafmdan olumlu karşılandı "Şairin söylediği gibi once ekmekler bo- zuMu" dıyen Tanyolaç gazetecılıktekı sorunlann spor sayfalarından başladığına dıkkat çekerek "Önceteri bız çok bağnaz davrandık. Çok eskiler- de aramıza futboldan gdenler var. Ama gazetecdık \apmak ıçın geldıler Mesleğı vapmava başladıktan 4 yû sonra ılk ımzalan çıkü. Bunun ne demek oldu- ğunu gazetecüer anlar"dıye konuştu TSYD 2 Başkanı Guven Taner, demek adına okudugu bıldınde konuya daha çok kısa ana baş- lıklarla değındı Taner'ın okuduğu bıldınde şu görûşler yer aldı "Spor basımna aamastz eleştirüer yönettiktiği bo- gunlerde. pozıtıf \anlan da \ar Öncelıkle basın kendısını vemlenmor Halk bovle ıster saplanrtsı söruvor. Burada duşunse! değışım gereklı <\>nca hıç değışmeven klasık bakış açısı >*ar Bıçımselhk sayfalarda okumavı arttıncı bır olgu olarak kulla- nılmalı. Olımpızm ve ohmpık sportara karsı sayfa- lanmız endeksbdir. Genelde futbol agırlıklıdır TV- raj vapnğı gerekçesrvle bır gaz >erme endustnsı gj- bı olduk. " YORUM MAHMLTSERT Eğitim Için El Ele Son yıllarda kırsal kesımden kentlere yoğunlaşan göç otgusu ne- denıyle ulke nufusunun buyuk kısmı kentlerde toplandı Bunun be- raberınde getırdığı çarpık kentleşme altyapı yetersızlığının yarattığı sorunlarla bırieşınce tam bır karmaşa ortaya çıktı Kentlerdekı nufus yoğunluğuna paralel olarak spor seyırcılen de buralarda toplandı Kalabalık kentlerde yaşayan ınsanlann sporla ılışkısının duzeyını araştırdığımızda ılgınç bulgular elde ettık Spordan sorumlu eskı Devlet Bakanı Mehmet Alı Yılmaz'ın 1992 yılında yaptırdığı bır araştırmaya gore nufusumuzun ancak bınde 75'ı spor yapmaktadır Kadınlarımızınsporaolanılgısıoldukçaaz Sadece onbınde4 8kadınsporyapıyor Resmı venlere gore Adıyaman Artvın, Bıngol Muş, Nevşehır Sıırt, Şanlıurfa Batman, Şırnak ve Bartın'da kadınlar spor yapmıyorlar Sporcu sayısının en fazla olduğu kentler ıse Istanbul (50 833) Bur- sa(35 393) Eskışehır (19 920) lzmır(19 811) Ankara (19 176) Aydın (16 179) (Kaynak 14 Mart 1992 Mıllıyet) Ulkemızde erkek nufusun en çok ılgı duyduğu spor dalı futbol Fut- bol branşında 276 418 aktrf sporcu var Ilgınç bır ven de bu sayının dığer 32 branştakı aktıf sporcu sayısına 80 887 gıbı buyuk bır fark at- ması Nufusu altmış mılyona yaklaşan ve buyuk bır ktsmının ılgısını çeken, gunluk konuşmaların ve tartışmaların buyuk bır bolumunu oluşturan 2000'lı yıllarda olımpıyat duzenlemeyı duşunen bır ulkenın ınsanları olarak sadece bınde 75 ımızın aktıf sporcu olması duşundunjcudur Spora olan ılgının yoğun olarak futbola donuk ol- ması ulkemızde spor seyırcısınden çok futbol seyırcısı olduğunu or- taya çıkaımakta Bunu yazılı ve goruntulu basının spor haben ve pro- gramlannda gozlemek olasıdır Avrupa nın en genç ve kalabalık nu- fusuna sahıp ulkelerden bın olmamıza karşın genç nufusumuzu yeter- ınce eğıtmemış ve eğrtemıyor olmamız, en buyuk sorunlanmızdan bındır Eğıtım, ekonomıkvesosyalkalkınmanıntemelunsuaıdur Sporu da eğıtımden ayıramayız Spor kışılenn eğıtımıne hem fızıksel hem de ruhsal açılardan olumlu katkılarda bulunur Beden eğıtımı ve spor, kışılenn kendılennı daha ıyı tanımalanna ozguvenlerım kazanarak or- tak sevınç ve uzuntulerının paylaşımıyla sorumluluklarının bılıncıne varmalarını sağlar Bu bılınç kışının kendısıyle ve toplumla barışık olarak sağlıklı ılışkıler kurabılme ışlevını yenne getınr Yukanda belırttığım araştırma sonuçlan bızım toplum olarak spo- ra son derece pasıf sadece gozleyıcı olarak katıldığımızı gostenyor Sporu uygulamadan eğrtımını almadan bellı bır spor kulturu oluştur- madan sporun ışlevsellığınden yararlanmakolası değıldır Bazı sporcu- lar, hem parasal hem toplumsal yonden -sadece yeteneklerınden dolayı- yarar sağlarken gerıde kalan buyuk kıtleler bu sporcuların yasamlarını dıdıkleyerek aktıt otarak spora katıldıklannı sanırlar Insanlarımızın futbol maçlanna savaşa gıder gıbı sadece kazan- mayı duşunerek gıtmesının nedenlerınden blrı sporun ağırlıklı olarak da futbolun eğlendırlcılığının yanı sıra dayanışmacı, paylaşımcı yanlan olduğunun duşunulmemesıdır Bu noktada spor basımna ve federasyonlara önemlı görevler duştuğu kanısındayım Yazılı ve göruntulu basının ınsanlar uzerındekı etkısı tartışılmaz Insanlarımızın fazla çaba göstermeden sadece ızleyerek olaylara katılma alışkanlığını duşunursek bu konuda göruntulu basının daha şansh olduğunu söyleyebılırız Televızyon programlarının hazırlanışında ızlenme oranını arttırma çabalarını anlayışla karşılıyoaım Ama kuçuk bır köşenın eğıtım amaçlı kullanıtmasmın yararlı olacağını duşunuyorum Nasıl özel TV ler maçlann yayın hak- lannı federasyonlardan satın alıyorlarsa federasyonlar da TV kanal- larından saatler Kıralayarak eğıtım programları yayımlayabılırler Bu yayınlar, seyırcı eğıtımıne katkılar sağlar Uzun vadede ıse sporun eğıtımın ve öğretımın her aşamasında gerek kamu kuruluşlarında gerekse özel kuruluşlarda uyguianması konusunda yenı yasal duzenlemelere gıdılmelı olan yasalara da ışlerlık kazandırılmalıdır Son yıllarda sahalanmızda görulen şıddet ve saldıntann önlenmesı konusunda artık stat anonsları yapmak ve el ılanları dağıtmaktan daha akılcı yollara yonelmemız gerekryor Aksı durumda 25-30 bın kışının bır araya geldığı stadyumlarda spor yapıcı olmaktan çıkıp bomba etkısı yaratabılır EBahçe'den 'Sagbfck Yaşam'yürüyüşü HİLMt TÜRKAY Fenerbahçelıler Dernegı, tum sporseverlen "Sağhklı Yaşam" yuruşune katılmaya çağırı- yor Sağlığını guçlendırmek, vucut dırencmı arttırmak ıçın kar yağmur soğuk dınlemeden çocuk-buyuk, kadın-erkek, 15 ocak gunu saat 10 00'da Fenerbahçe Parkı gınşınde olun Yu- ruyüş, Fenerbahçe-Dalyan-Caddebostan (gıdış- gelış) arasında gerçekleşecek Fenerbahçelıler Derneğı Başkanı Doç Dr Paşa Goktaş. bır açıklamada bulunarak "Fe- nerbahçelıler Derneğı olarak sağlıklı vaşam vü- ruvuşlennı başlatmış bulunuyoruz. Yunıyuşler, her a> onceden belırİenen pazar gunlen düzen- lenecek ve 1995 yılı ıçınde toplam 12 kez yürü- >üş vapılacak. Yuruvuşlere kanlanlara çesjtli kumluşlarca oduller \enlecek. Fenerbahçe- Dalyan-Caddebostan guzergâhının seçılmesi. trafik ve araba gfirultfisu, egzoz dumanından uzak oluşu, hava kırliliği oranının azlığı. geniş bir yürûme şendının nulunması. parkunın iki saate varan uzunluğu \e adalar gıbı guzel bır seyir manzarasına sahıp olması nedenı\ledir. Daha sonrakı vuruvuşlenn sırasıyla Heybeh. Büyukada, Kuçukçamlıca Parkı, Florya ve Belgrad Ormanlan gibı değişık yeıierde yaptf- masını planlısoruz. Dernek olarak görevımizın. halkımızın spor bılıncını doğru ve yararlı bır çızgıde gelışbrmek oMuğuna ınamyonız" dedı Başkan Paşa Göktaş. vuruyuşlenn duzenlen- mesınde gûdülen temel amaçlan da ozetle söy- le sıraladı 1- Ulkemızdekı sporseverlık anlayışı pasıftır ve ızleyıcılık bıçımınde- dır Bu anlayış, herkesın spor yapabıldığı aktıf ve kıtlesel bır anlama kavuşturul- malıdır 2- Spor, yalnızca bır yanşma de- gıldır Herkesın katılabıleceğı yüruyuş gıbı spor bıçımlen yaygmlaştınlmalıdır, 3- Sporun yaşı yoktur, her yaşta spor ya- pılabılır. yapılmalıdır da Ancak her yaşa gore bıçım ve tempo değışmelıdır 4- Gereksız kılolar yalnızca dıyet yapılarak ve aç kalınarak atılamaz Bunun ıçın en etkılı yol, spordur 5- Spor, beynın kan- lanma ve beslenmesını arttırdıgı ıçın zı- hınsel yorgunluğu da azaltmak ıçın en ıyı çozumdur 6- Her koşul ve her alanda spor yapabılme alışkanlıgı gelıştınlmelı, spora uygun alanlann arttırılması ıçın uğraş venlmehdır Fenerbahçelıler Demeğı Başkanı, ka- tılım ve desteklerı ıçın Turk Tabıpler Bırlıgı Kadıköy Beledıyesı ve dığer ku- ruluşlara ayn ayn teşekkur ettı F.Bahçeliter Derneğı Başkanı Doç. Dr. Paşa Göktaş, pazar güniı ya- pılacak 'Sağlıklı Yaşam' yüruyu- şü fle ilgili olarak bilgi verdi. Ülkerspor, Füodoro karşısında nefes kesti. (Fotoğraf ALİ ESER) Filodoro'yu yenerek çeyrek finalist oldu Ulkeralkışlaria Ulkerspor: 72 Filodoro: 68 SALON Abdı fpekçı HAKEMLER: Aloje Ceızel (Slovak- \aj (5), Ivo Doltnek (Çek Cumhunye- n) (5) «*> •*.~-r» m^ı -r'»..)f -ı ÜLKER: Tolga (5), BeanJ (7)17, Or- hun (6)7, Hanın (6)18, Serdar Apay- dın (6)9 milıams (7)14, Haluk (6)7 FILODORO CALZE: Esposıto (4)6 Pıluttı (6)10 Pezzın (6)10 Djordjevıç (6)12 Gay (8)22, Frosmı (5)8 tLK YARI: 37-36 (Filodoro) 5 FAUL: Orhun (Dk. 40) LEVENT YÜCELMAN Bu kez alkışlanmız Ulker ıçın Ul- ker, Koraç Kupası'nda Filodoro'yu 72-68 yenıp grubunda ıkıncı olarak çeyrek fınale yûkseldı Çe>Tek fınalı garantılemış olmanın verdığı rahathkla dun Abdı lpek- çı'dekı yenmızı aldık Yıne aynı ra- hatlıktan mı yoksa maçın saatı geç olduğundan mı bıhnmez, tnbûnler de bır haylı doluydu Belkı de Italya'da- kı maçta yapılan haksızlıklar çekmış- tı seyırcıyı trûbûne Ilk dakıkalarda her şey Ulker lehı- neydı Sert savunma ıle rakıbe sayı ımkânı vermezken hucumda kısala- nn ıçen dnve etmesıyle mudafaayı dağıtıp kolay sayı buluyordu Bu, 7 dakıkada skor 19-11 olana dek sur- du Bır anlamda ılk 7 dakıkadakı go- runtu, galıbıyetın hatta beklenen 8 sayı farkın habercısıydı Ancak Filo- doro Gay'ı pota dıbınde ıyı kullanın- ca Ulker ıçenyı savıınmakia zorlandı Savunma nbauntlannda venlen açık- lara, hucumdakı yanlış şut seçımlen anlamsız zorlanmalar ve top kayıpla- n eklenınce Ulker, doğal olarak skor :i>roblemı yaşadı Fıîodoro set hücu- mu uygularken değışmelı adam ada- ma savunmayla mudafaada hıç boş- luk bırakmayan Ülker, hucumda her hatada kolay sayı yedı ve 8 top kaybı yaptığı ve rakıbe 7 hücum nbaundu bıraktığı bu devreyı 37-36 gende ka- padı 2 yanda Ulker, alan savunmasıyla etkmlığını arttırmak ıstedı Bundakı amaç Gay'ın pota altı ustunlüğüne son vermek ve çemberden uzak tut- maktı Ancak zaten savunmada bır problem yoktu Hucumda yapılan top kavıplannın onüne geçemeyen Ulker Fılodoro'nun hakemı de et- kı altında bırakan savunmasına karşı sayı bulmakta guçlük çektı Maç, son 5 dakıkada Ulker'e donunce bu kez galıbıyetın garantı gıbı bır şey oldu- ğunu da unutup 8 farkı bekledık An- cak son şut gırmeyınce sadece ka- zanmakla yetmmek durumunda kal- dık_ Ülker, zor bır rakıbı çok guç yen- dı Bundan sonrakı rakıbı de Filodo- ro ayannda olduğu ıçın bence bu maç ıyı bır prova oldu dıyebılınz Çeyrek fınale çıkan Ulker, Fran- sa'nın Pau Orthez takımıyla eşleştı tlk maçı deplasmanda oynayacak olan takımımızın bu turdakı rakıbı Pau Orthez'de Fenerbahçe'nın eskı oyuncusu Mc Rea de bulunuyor Lacivert-Beyazlılar, Atina'da galibiyet anyor Efes, Olympiakos önünde Spor Servisi- Avrupa Kulüpler Şam- pıyonası ndakı temsılctmız Efes Püsen 2 devre maçlannın ılkınde deplasmanda Otympiakos ıle karşı karşıya gelıyor Pıre kentındekı karşılaşma TSt 21 45'te başlayacak Bu maç 23 20'de atv'de banttan yayımlanacak Grupda lı- der durumda bulunan Olympiakos, Efes Pılsen ıle oynadığı ılk karşılaşmayı farklı kazanmıştı Karşılaşmayı Iztok Rems (Slovenya), Ramualdos Brazauskas (Lıt- vanya)_hakem ıkılısı yonetecek Coach Aydhn Örs, ılk maçta yenıldıklen Olym- pıakos'a hazırlıksız yakalandıklannı, çe- şıtlı sakatlıklar ve hastalıklann olduğu bır donemde farklı yenıldıklennı belırte- rek "Şimdı bunu telafı etmeye çahşaca- ğız" dedı Lfuk Sanca ıse oldukça uzun bır takım olan Olympiakos karşısında pota dıbınde açık \ermedıklen ve nba- undları kaptırmadıklan surece galibiyet şanslannın vüksek olduğunu açıkladı Efes Pılsen ı Atına'ya goturecek olan THY'ye aıt Gaziantep adlı DC-100 tıpı 4 motorlu yolcu uçağı 21 30'da kalkı- şından ıkı dakıka sonra Buyuçekmece uzenndeyken, sağ dış motorunun \an- ması nedenıyle Atatürk Havalımanı'na dondu Morallen bozulan Efes Pılsen kafilesı başka bır uçakla Atına'ya uçtu Netaş, tur şansını zora soktu Netaş: 3 - Maribor: 2 HAKEMLER: Dobrescu (7), Dragan (7) (Romen) NETAŞ: Darınsz (7), Metın (7), Adam (8), Munıb (6), Ah (7) Yahya (6), Turan (5) Cem (5) MARİBOR: 6- Najdık (7), 4-Müutvumç (7), 8- Bracko (7), 9- Mozıc (7), 3- Kra- çov (6), 1- Pucntk (6), 12- Skorç (6), 11- Terzer (6). 2- Dnıdovıc (5) SETLER: 14/16, 15/10, 13/15 15/7, 15/10 ALEV ANAKÖK Avrupa Kupa Galıplen Kupası Çeyrek Fınal ılk maçında Netaş Slovenya'nın Maribor takımım 3-2 yendı, ama bu so- nuçla tur şansını zora soktu Tanhınde Avrupa Kupalan'nda ılk kez mücadele etmesı nedenıyle Netaş oyuna çok streslı başladı ve rakıbını tanıyana kadar da bır anda 7-1 yenık duruma düş- tü Ancak daha sonra toparlanarak Man- bor'u 8-8'de yakaladı Eşıtlıgın getırdığı moralle 14-11 one geçmeyı başardı Ne var kı elme geçırdığı bu şansı kullanama- yınca da setı 16-14 kaybettı Çok ust duzeyde bır takım olmayan, ancak teknığı yüksek oyunculardan kuru- lu Manbor, defansta ve blokta başanlı bır grafık çızerken. Netaş rakıbının aksıne manşetlerde aksadı, blokta çok etkılı ola- madı 6-6'ya kadar başabaş gelındı Netaş ıyı servıs atıp ıyı hucum yapınca sayılar peş peşe gelmeye başladı Oyunu ıyıce kontrole alan takımımız setı 15/10 kapa- tarak skoru eşıtledı 1 -1 Üçuncu sette de rakıbı karşısında başa- nlı olamayan Netaş, 13-15 kaybettı Bundan sonra toparlanan Netaş, 4 setı 15-7, 5 setı de 15-10 alarak salondan 3-2 galtp aynlırken tur şansını zora soktu Emlak Bankası galip Ankara'da oynana maçta ıse Emlak Bankası, Bulganstan'ın Levskı Sofya ta- kımını 3-0 yenerek tur ıçın buyük avantaj sağladı 1 Erkekler Voleybol Lıgı'nde oynanan maçlarda ıse Beşıktaş Arçehk'ı , Çanka- ya Beledıyesı de Petrolofısı'nı aynı sonuçla 3-0 yendıler G. Saray, Arif için oynuyor KUŞADASI (Cumhuriyet) - Galatasaray'ın, 9 günden ben Kuşadası'nda surdurduğu ha- zırlık kampı bugün sona en- yor San-Kırmızılı takım, bu- gün ıkıncı lıg takımlarından Göztepe ıle eskı futbolcusu Anf Kocabıyık'ın jübılesı ıçın ozel bır maç yapacak Maç sa- at 14 00'te Alsancak Stadı'nda başlayacak Menajer Adnan Sez- ginjcamp çalışmalan ıle ılgıh olarak yaptığı açıklamada, kampın çok mükemmel geçtı- ğını belırterek şunlan soyledı "Gerek saha ıçı, gerek saha dışı çalışmalan hedefine ulaş- mıştır Burada, planladığımız rüm çalışmalan yaptık. Gala- tasarav, lıgın ıkıncı yansında başansını sürdurecektir. Hede- rımız bg şampiyonluğudur Bu- nu muttaka gerçekkşhreceğız. Burada yapögımız uç hazırlık maçında teknık hevet tum fut- bolculara şans \erdı. Gönıldfl ki GalatasaraN takımında ye- dek ve as dıve bır ayınm yok- Kuşadası kampı \e hazırlık maçlannda gayretiennden do- layı rüm futbolculanmı kut- luyorum." NBA'da liderler . r yenildi Spor Servisi- NBA'de lider- ler bu hafta çelme yedı Mer- kez grubu lıden Cleveland Ca- valıers, 25 sayı kaydeden Alonzo Mournıng ve 24 sayı ureten Larry Johnson u durdu- ramayınca Charlotte Hornets'a 116-108 yenılmekten kurtula- madı Charlotte Hornets bu so- nuçla sıralamada 2'ncılığe yûkseldı Atlantık Grubu ıkın- cısı New York Knıcks, Indıana Pacers'ı John Starks'ın 31, Patrkk Evving'ın 19 sayısıyla 117-105 yenmeyı başardı Se- zonun en başanlı takımı ve At- lantık Grubu lıden Orlando Magıc, eskı gunlennden uzak olan Chıcago Bulls a 109-77 yenılerek taraftarlannı uzdu Tutuk bır gununde olan Shaqu- ille O'Neal 17 sayı üretırken, Chıcago Bulls ta Scottie Pip- pen 26 sayı, 10 rıbaund, 11 asıst ıle galıbıyetın mıman ol- du NBA'de dığer sonuçlar şoy- le Atlanta Hawks. 99-Was- hıngton Bullets 96, Detroıt Pıstons 98-New Jersey Nets 84, Sacramento Kıngs 98- Mınnesota Tımbervvolves 85, San Antonıo Spurs 108-Los Angeles Chppers 97, Seattle Supersonıcs 128-Golden State Wamors 118 Denizli ÎGSAŞ'ı ziyaretetti ' Spor Servisi - Kocaelıspor Teknık Dırektoru Mustafa De- nizli, geçen ay goreve başla- yan İGSAŞ Yonetım Kurulu Başkanı ve Genel Mudur S. Feridun Guray'ı makamında zıyaret ettı Halen Kocaelıspor 2 Baş- kanlığı gorevını de sürdüren S Fendun Guray, goruşmede tüm yöneucı, ıdarecı, futbolcu ve taraftarların her zamankı gıbı kenetlenmış durumda ol- duğunu belırtırken Mustafa Denızlı ıse şunlan soyledı "Ilk yanyı 22 puan ve eksi S averajla 8'ıncı sırada bıürdik. tkinci yan. sahalarda bambaş- ka bir Kocaelı goreceksıniz. Averajımı/ı ve puanlanmızı artbnrken hedefimız olan ılk 5 içiue gırerek, takımımızı layik oMuğumuz yere taşıyacağız.' Ordu Milliler berabere TOUR (AA) - 36 Dünya Ordulararası Futbol Şampıyo- nası Eleme Grubu ılk karşı laş- masında Turkıye Ordu Mıllı Takımı, Fransa Ordu Mıllı Ta- kımı ıle golsüz berabere kaldı Fransa'nın Tour kentınde oynanan karşılaşmanın rövanş maçı 8 Mart 1995 tanhınde Ankara'da yapılacak Eczacıbaşı Orestiada Spor Servisi - CEV Kupa- sı'nda çeyrek fınale yükselen Eczacıbaşı Erkek Voleybol Ta- kımı, bugun Yunanlı rakıbı Orestiada ıle ılk karşılaşmasını yapacak Slovak hakemler Lu- bomir Moravcik ıle Zdenko Fatdrala'nın yoneteceğı karşı- laşma, saat 16 OO'da Burhan Felek Spor Salonu'nda oyna- nacak Bu karşılaşmayı TRT 3, saat 19 30'da banttan ya- yımlayacak At yanşı sonuçlan Spor Servisi - Adana at ya- nşlannda altılı ganyanda 5-3- 5/8-4/11/12/13-5-2 kombına- sını bılenler, 5 206 875 (Beş mılyon ıkı yüz altı bın sekız yüz yetmış beş) lıra kazandı- lar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog