Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 OCAK 1995 PERŞEMBE 10 DIŞ HABERLER Arafat-Müsliıman Kardeşter flörtü • KAHtRE(AA)-FKÖ Başkanı Yaser Arafat, Mısır'daki Müslûman Kardeşler Hareketi'nin liderleri ile görüştü. Müslûman Kardeşler'in görüşmeye ilişkin bildirisinde "tki taraf, Filistinliler arasında çatışmaya yol açabilecek bütün nedenleri ortadan kaldırma gereğini vurguladılar" denildi. Görûşmede, Filistin sorununa ilişkin konular, özerk yönetıme geçen Gazze Şeridi ve Eriha topraklanndaki ve bölgedeki durumun ele alındığı belirtildi. Aralannda hareketin iki numaralı adamı olarak tanınan Mustafa Meşhur ve sözcüsü Maamun el-Hudeybi'nin de bulunduğu Müslûman Kardeşler'in liderleri ile Arafat arasında hareketin Kahire'deki' merkezinde önceki akşam gerçekleşen görüşme iki saat sürmüştü. Küçük'ün ailesi Denktaş'ı kmadı • LEFKOŞA(Cumhuriyet) - Kıbns Cumhuriyeti'nin "ilk cumhurbaşkan yardimcısı" ve Türk toplumunun özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün ailesi, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın geçmişle ilgili açıklamalannı "lıayatta olmayanlan haksızca suçlama" şeklinde değerlendirerek, sert çıkış yaptı. Küçük ailesinin birkaç gün geciken açıklaması. adanın kuzeyindeki tansiyonu daha da arttırdı. Dr. Fazıl Küçük'ün hayatı boyunca Kıbns Türkünün özgürce yaşaması için mücadele verdiğini ve son nefesinde dahi "Tann Kıbns Türkünü korusun" diyerek vatanı ve milleti için düşüncelerini ortaya koyduğunu anımsatan Küçük ailesi, Denktaş'ın "Doktor birlikte yaptığımız o kadar işi unuttu. Huyuydu, affetmezdi. Çok kötü yazılar yazdı aleyhimizde. Bazısına cevap vermedik, bazısına verdik. Aldırmadık, çünkü artık yaşlanmıştr, kendisini iyı tanıyorduk" şeklindeki sözlerinin gerçeklerie ve insafölçüleriyle bağdaşmadığını bildirdi. Cezayirde otobüs katliaıra: 11 öüi • CEZAYÎR(AA)- Cezayir'in doğusundaki Batna kentinde bir otobüse düzenlenen silahli saldında 11 kişinin öldüğü, altı kişinin yaralandığı bildirildi. Saldınyı düzenleyenler hakkında henüz bir bilgi edinilemedi. Cezayir'de ilk kez sivilleri taşıyan bir otobüse silahh saldmda bulunuldu. Geçen yıl, Reghaia ve Jijel kentlerinde askerleri ve Rus uzmanlan taşıyan otobüslere saldınlarda bulunulmuştu. Mısır'da İslami şiddet: 2 ölü • MİNÎYA(AA)-Mısır'uı Yukan Mısır bölgesinde aşın dinci militanlar, iki kişiyi öldürdüler. Polis, silahlı militanlann Malavi kenti yakınlanndaki Manşaat El- Maghalka kasabasında, dükkânında bulunan bir esnafa eteş açarak kendisi ile birlikte çocuğunu da öldürdüklerini açıkladı. Üç ya da dört kişi olduklan bildirilen saldırganlar, olaydan sonra kaçmayı başardı. Selamk'te camiişgaü • ATİNA(AA)-Selanik'te Osmanlı Imparatorluğu döneminde cami olarak kullanılan ve minaresi ile hâlâ ayakta duran Rotonda Careisi, dün gece kiliseye dönûştürülmek amacıyla bir grup fanatik Yunanlı tarafindan işgal edildi. Rotonda Camisi'nin kiliseye dönnştürülmesi için Selanik Metropolitliği tarafindan kışkırtıldıklan bildrileîi fanatik Yunanhlar, polis kordonunu aşarak tarihi binaya zorla girdiler.. AETden Kıbrıs gözetimiLALE SARÜBRAHtMOĞLU ANKARA - Avrupa Birligi (AB), gümrük biriiği için Türkiye ile ortaklık konseyi toplantısının yapılacağı mart ayı öncesinde Türkiye ve Atina nezdinde bas- kılarını yoğunlaştırdı. AB'nin. Türkı- ye'nin müdahil olmasına karşı çıkmaşına rağmen geçen yıl atadığı Kıbns Özel Temsılcisi ve AB Komisyonu Türkiye Bölümü Başkanı Serge Abou 16 ocak pa- zartesi günü Ankara"ya gelecek. Abou, ağırlıklı olarak gümrük birligi müzakeTe- leri için Ankara'ya gelirken Ankara'nın müzakere pozisyonunda da geri adım at- tığı belirtiliyor. Almanya'dan sonra AB Dönem Baş- kanlığı'nı alan Fransa, Yunan yetkililerle Paris'te temaslarda bulunurken Ankara'da da Atina ile diyaloğa geçilmesi için giri- şimde bulundu. Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Huse- yin Çelem'in Yunanistan Dışişleri Baka- nı Karolos Papuryas'dan randevu isteğine ise dün öğle saatlerine kadar yanıt gelme- diği öğrenildi. Djşişlen Bakanlığı Müste- şan Büyükelçi Özdem Sanberk. gümrük • Türkiye'nin karşı çıkmasma rağmen AB'nin Kıbns özel temsilciliğine atanan AB Komisyonu Türkiye bölümü başkanı Serge Abou 16 ocakta Ankara'ya gelecek. biriiği konusunda kulis yapmak ve şubat başında Londra'da yapılması beklenen 5'li toplantıya hazırlık amacıyla 6 ülke başkentine gidiyor. Kıbns trafiği Serge Abou, Türkiye'nin AB'nin Kıb- ns konusuna müdahil olmastna karşı çık- ması üzerine geçen yıl AB Komiseri Le- onBrittanbaşkanlığındakibirheyetıçin- de Ankara'ya gelmişti. Abou'nun bu kez heyet başkanı olarak yapacağı Türkiye zi- yareti, böylece farklı bir şapka altında gerçekleşiyor. Abou'nun Türk tarafıyla temaslannda gümrük birliğindeki pürüz- lü konulara son şeklini vermeyi amaçla- dığı belirtiliyor, ancak Kıbns konusuna değinmesi halinde tepki alacağı kaydedi- liyor. Türkiye ile AB arasında insan haklan ve Kıbns koşuluna ek olarak Yunan ve- tosu nedeniyle geçen 19 aralıktaki Ortak- lık Konseyi toplantısında gerçekleştirile- meyen ve 90 sayfadan oluştuğu bildirilen gümrük birligi karan ile ilgili çözülmeye çahşılacak olan ve Ankara'nın geri adım attığı belirtilen pürüzlü konulardan bazı- lan şöyle: - AB Türkiye ile ortaklık konseyi top- lantısında ortaya çıkması beklenen güm- rük birligi çerçeve anlaşmasında öngörü- len taahhütlerin uygulanıp uygulanmadı- ğını gözden geçirmek üzere önümüzdeki eylül ayında bir toplantı yapılmasını ön- gördü. Ankara. tek bir toplantı ile böyle birdeğerlendirmeyapılmasının 1996 yı- lı başında öngörülen gümrük birliğinin ertelenmeyle sonuçlanabileceği endişe- sini dile getirdi. Abou'nun temaslan sı- rasında muhtemelen yeniden gözden ge- çirme mekanizmasının 1996 yılı başına kadar ayda iki kez yapılması üzerinde uz- laşma sağlanması bekleniyor. - AB gümrük birliği çerçeve anlaşma- sına ek olarak Türkiye'ye mali yardım yapılmasını da öngören ek bir bildiri ya- yımlayacak. Abou ile yapılacak temas- larda bu konuda çetin bir pazarlık yapıl- ması bekleniyor. Yunan vetosu yüzünden AB'nin 4. mali protokolü seıtiest bırak- maması yüzünden zarara uğrayan Anka- ra mali yardımın kesin taahhüde bağlan- masını istiyor. - AB Türkiye ile gümrük birliğinin baş- lamasıyla birlikte Ankara'ya uygulanan tekstil kotalannın kaldınlması yerine bir geçiş süreci üzerinde duruyor. Anka- ra'nın bu koşulu kabul etmesı bekleniyor. Sanberk trafiği Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Büyükel- çi Özdem Sanberk, gümrük birliği için kulis yapmak ve Türkiye, Fransa, tngil- tere, Almanya ve ltalya arasında şubat ba- şında Londra'da yapılacak olan 5'li top- lantının gündemine hazırlık amacıyla 19 ocakta Paris'e gidecek. Sanberk daha sonra, 20, 22, 23, 24 ve 25 ocak günlerinde de sırasıyla Londra Roma, Hollanda, Belçika ve Lüksem- burg'a gidecek. Israil ile FKÖ anlaşamadı• Filistinlilerin denetimindeki Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşim merkezleri kurulması, iki taraf arasındaki banş görüşmelerini tehlikeye düşürdü. Dış Haberler Servisi - lsrail ile Filistin özerk yönetimi ara- sındaki banş görüşmeleri, Isra- il'in Batı Şeria'da Yahudi yerle- şim merkezleri kurmaya devam etmesi nedeniyle çıkmaza girdi. Yeni yerleşim merkezlerinin ku- rulmasını protesto eden Filistin- liler ile Israilli askerler arasında çatışmalar çıkıyor. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) üst düzey yetkililerinden Yaser Abed Rabbo. tsrail'in Ba- tı Şeria'da yahudi yerleşim mer- kezleri kurmaya devam etmesi halinde Filistin yönetimınin gö- rüşmelerden çekileceğini söyle- di. Rabbo. "Yolun sonuna gelin- dL tsrail tüm inşaatlan durdur- mab yoksa Filistin yönetimi cid- di karariar almak zorunda kala- caktor" dedi. tsrail Başbakanı tzak Rabinı- se, Kudüs'te yaptığı bir konuş- mada. "Hicbtrzaman 1967yıhn- dan önceki sımrlara geri dönül- mesini desteklemedim ve destek- lemeyeceğHn" ifadesini kullandı. Rabin, 1992'de Batı Şeria'nın Arap nüfuslu bölgelerinde yeni Yahudi yerleşim birimleri kurul- maması yolunda verdiği taahhü- de rağmen bölgede halen ikamet etmekte olan Yahudiler için yeni evler. okullar ya da sosyal mer- kezler kurulmasının sürdürüle- ceğini belirtti. Filistin Devlet Başkanı Yaser Polis anlaşmadan memnun olmayan taraflann düzenJedikkri gösterileri engellemeye çaiışıyor. Arafat Mısır Devlet Başkanı HüsnU Mübarek ile yaptığı gö- rüşmede Yahudi yerleşimciler konusu nedeniyle tıkanan Filis- tin-lsrail banş görüşmelerini ele aldı. Görüşmeden sonra açıklama yapan >Mısır Dışişleri Bakanı AmrMusa. lsrail-Filistin görüş- melerinin krizde olduğunu belır- terek israiTin Filistin toprakla- nnda yeni Yahudi yerleşim mer- kezleri açmasının bütün banş sü- recini tehlikeye soktuğunu belirt- ti. Musa *Yerteşinı merkezleri in- şaatının de\ am etmesi bütün ba- nş sürecini tehlikeye sokabilecek ckJdi bir iştir" dedi. Anlasmazlık konusu îstimlak kararnameleri lsraü'in Batı Şeria'daki topraklan ıstimlak etmek için 1967'den bu yana çıkarttığı karamameler şöyle: # 70 no'lu kararname (1967) ile Filistinlilerin güvenlik ne- denlerinden dolayı kendi topraklanna girmelerini yasaklayan "kapah askeri böigeler'*oluşturuldu. 0 150 no'lu karamame (1967) ile bölgede olmayan çiftçi- lerin topraklan tsrail'in himayesine verildi. Crdün devletinin denetimindeki topraklar da tsrail'in denetimine verildi. # 271 no'lu kararname (1968) ile Batı Şeria topraklannın dörtte biri askeri manevra bölgeleri haline getirildi. # 321 no'lu kararname (1968), yol yapımı gibi "kamu yaran'na işler için toprak istimlakını meşru hale getirdi. Ankara İsraü'e protesto KUDÜS{AFP) - Türkiye, tsrail'i bu ülkede çalışan Türk işçilerine karşı tutumundan dolayı resmen protesto etti. Büyükelçi Onur Gökçe dün tsrail Dışişleri Bakanlığı'na giderek protesto mektubunu sundu. Büyükelçi Gökçe Dışişleri Bakanlığı'na Israil'den ışverenlerin Türk işçileri ile yaptıklan kontratlarda yer alan yükümlülüklere uymalan konusunda güvence istemek için gittiğini söyledi. tsrail devlet radyosu büyükelçinin aksi takdirde iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulabileceğini belirttiğini duyurdu. lsrail Çalışma Bakanlığı sözcüsü Hanan Rubin Türkiye'ye katıldığını belirtti ve tsrailli işverenleri Türk işçilerini sömürmekle suçladı. Sözcü AFP'ye yaptığı açıklamada "Türkiye' nin şika\et etmeye hakkı vardır. İşverenler İsrail'e gerirdikleri işçilerin durumlanndan sorumludurlar" dedi. Dışişlen Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Evtan Ben Tzur da "Israil'de açgözlü bir şekikle zengin olmak isteyen bir grup insan ülkemirin yurtdışındaki imajını zedeHyor" diyerek tsrailli işverenleri suçladı. lsrail Çalışma Bakanlığı Türkiye. Romanya, Brezilya, Portekiz ve Tayland'dan gelen 50 bin yabancı işçiye çalışma izni vermiş bulunuvor. Camilla, kraliçe mi olacak? • Ingiltere tahtının varisi Prens Charles'ın sevgilisinin eşinden boşanacağı yolundaki haberler ülkeyi kanştırdı. Dış Haberler Servisi - tngiliz Kraliyet ailesinde yaşanan skandallar. Ingiliz basınmın en gözde malzemesi olmaya devam ediyor. Prens Charles'ın sevgilisi Camilla Parker Bovvles'ın eşinden boşanacağı haberi basında büyük heyecan yarattı. Galler Prensi'yle ilişkileri yaklaşık 25 yıldır süren 47 yaşmdaki Camilla Bowles'ın eşinden boşanacağını açıklamasının ardından tngiliz basını dün "Camilla kraliçe mi olacak?" sorusuyla çalkalandı. Camilla'nın taçlı bir fotoğrafını basan Today gazetesi "Mümkün mü?" diye başlık attı. Milliyetçi Sun gazetesine göre Camilla'nın kraliçe olması kesinlikle mümkün degil. Gazetenin haberine göre Prens Charles yakın arkadaşlanna "Camilla Parker'la evlenmeve biç niyetim yok* şeklinde açıklamada bulunmuş. Sol eğilimli Nlirror gazetesine göre ise Camilla mutlaka Charles'la evlenmek istiyor ve şöyle diyor: "Anımsavabildiğimden de uzun süredir bu adamı se>iyorum ve bir gün onun kanst olmak istiyorum." Prensin dört çoçuklu iki evliliği yıktığını yazan Guardian gazetesi ise "Galler Prensi ile Camilla Parker Bovvles arasındaki sorunlu iüşkinin mutsuz bir aşk hikayesi mi yoksa monarşiyi yıkan son damla mı olacağını zaman gösterecek"diye yazdı. Monarşinin sa\gınhğını yitirmesi Monarşinin başındaki en büyük sorunun saygınlığını yitirmesi olduğunu ifade eden muhafazakar Telegraph gazetesi de "Prensin Camilla ile olan ilişkisi halkın gözünde bu özelliğini yitireli uzun zaman oldu" dedi. Telegraph, "Camilla'nın boşanması monarşi için potansiyel bir tehlike oluşturacak. Şu anda herkesin zihnini meşgul eden endişelerin doğnı çıkıp çıkma>acağını zaman gosterecek. Her şe> Prens'in elinde. Aceleyle harekete geçip büyük hatalar vapabilir" diye . :• • :• Değerli sanatçı-yazar ONAT KUTLAR'ı yitirmenin acısı içindeyiz. Şeriat devleti özlemcisi fanatiklerin saldınlan laik, demokratik bir ülkede yaşama isteğimizi ve kararlılığımızı daha da güçlendirmektedir. Tüm halkımıza, ailesine, Cumhuriyet çahşanlanna başsağlığı dileriz. DİSK/BANK-SEN yazdı. Uzmanlarsa dul bir prensin dul bir kadınla evlenmesinin ileride kral olmasına bir engel teşkil etmeyeceğini belirtiyorlar. Anayasa uzmanlan, evliliğin ömürboyu sürmesi gerektiğini savunan Ingiltere Kilisesi'nin önde gelenlerinin Prens boşanıp yeniden evlense de onun yanında yer alacaklannı ifade ediyorlar. Camilla Parker ve Bowles ve eşi emekli albay Andrew Parker Btmies, önceki gün ortak bir bildiri yayımlayarak iki yıldır ayn yaşadıklannı ve iki yetişkin çocuklanndan başka bir ortak noktalan kalmadığını açıklamışlardı. Açıklamanın ardından Galler Prensi Charles ile Diana'nın boşanacaklan söylentileri de iyice hız kazandı. Geçen yıl kendi onayıyla yayımlanan bir biyografîsinde Charles, ikisi Diana'yla evlenmeden önce sonunucusu da 1986 yılında olmak üzere Camilla Bowles'la üç kez ilişkiye girdiğini açıklamıştı. Galler Prensi, hayatının tek gerçek aşkının Camilla olduğunu da belirtmişti. dostum ONAT KUTLAR kıskantlacak güzellikteki öykülerinle, yazılarınla, anılarınla bunlar yetmezmiş gibi bir de onulmaz acılarınla bıraktın bizi. sevgili can arkadaşım. ERDALÖZ (CAN YAYINLARI) KTURYAP tfc±Â EMLAK BİLGİ BANKASI Tlf: (242) 248 49 95 - 242 48 12 Fax. (242) 242 37 33 ANTALYA' Romanlannız ve Ansiklopedileriniz yerinizden ahnır. Tel:5540804 CIA BAŞKANININ İDPİASI: Boru hattını Irak engelledi\VASHINGTON (AA) - Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü'nün (CIA) Başkanı Ja- mes Wools«y. Kerkük-Yumur- talık Petrol Boru Hattı'nın reha- bilitasyonunun Irak Devlet Baş- kanı Saddam Hüseyin'in tutu- mu nedeniyle gerçekleşemedi- ğini söyledi. Woolsey, tran'ın köktendinci terörörgütlerine si- lah ve para akıttığını da ileri sürdü. NVoolsey, 26 aralıkta istifa et- riğini açıkladığı görevinin son gününde, SenatoTstihbarat Ko- mitesi'nde Kongre üyelerinin sorulannı yanıtladı ve ABD'nin güvenliğini tehdit eden konula- n anlattı. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle istihbarat kuruluşla- nna gerek kalmadığı yolunda- ki görüşleri sert bir dille eleşti- ren NVoolsey, dünyanın daha karmaşık hale geldığinı, bilgi ve istihbarata daha çok ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Woolsey, tran, Irak, Kuzey Kore ve Libya'yı •tehdhkâr ül- keler' olarak saydı ve " Rusya ik Çin gibi dev ülkelerin belirsiz geleceklerini de anlayabilmek zorunda>Tz"dedı. Saddarn'ın bölgeye egemen olmak istediği görüşünü de sa- vunan CIA Başkanı "Saddam, BM'nin etldsini kırarak >aptı- nmların ve uçuşa yasak böige- lerin kalkmasuıı. kuzey \e gü- neydeki muhalefetin güçsüzles- mesini btiyor" diye konuştu. Öte yandan, Irak Kürdistan Demokratik Partisi (IKDP) Temsilcisi Safın Dızai, PKK'nin, Avrupa ve diğer böl- gelerde propaganda faaliyetle- rinde politik açıdan Irak Kür- distan Yurtsever Birliği'ni (IKYB) desteklediğini kayde- derek "Ancak Kuzey Irak'taki çatışmalara katıklığı yönünde bir befirti yok" dedi. AA muha- birinin bölgedeki son gelişme- lere ilişkin sorulannı yanıtlayan Safin Dızai IKYB lideri Cetol Talabani'nin. IKDP'nin Bağdat yönetiminden yardım aldığı yo- lundaki iddialannın kesinlikle temelsız olduğunu belirterek, 1994 yılinın Haziran ayında IKYB ve IKDP arasındaki ça- tışmalar srrasında Talabani'nin Bağdat ve Tahran'a temsilciler gönderdiğini söyledi. Dızai, IKYB'nin, yaptığı girişimleri IKDP yapmış gibi suçlamalar- da bulunduğunu ifade etti. Dızai, bölgedeki çatışmala- nn demokratik yollardan sona erdirilmesi için tek yolun se- çimlerin yapılması olduğuna inandıklannı belirtti. HIRVATİSTAN Krayina bölgesi yeni kriz odağı Dış Haberler Servisi - Hır- vatistan. Sırp azınlığın yaşadı- ğı Krayina bölgesindeki BM Koruma Gücü'nün (UNPRO- FOR) bu ay sonunda biten gö- rev süresinı uzatmayacağını açıkladı. BM Komutanı Gene- ral Mıchael Rose, Bosna'da sa- vaşan taraflan biraraya getirdi. Hın.atistan Başbakanı Nikka Valenric, beş günlük resmi bir zıyaret için geldiği Cin'm baş- kenti Pekin'de düzenlediği ba- sın toplantısında, Hırvat hükü- metinin. BM Konıma Gü- cü'nün Sırplar tarafindan işgal edilen Krayina bölgesinde fa- aliyetine 31 ocak tarihine kadar izin verdiğini. ancak bu tarihten itibaren süreyı uzatmayacağını söyledi. Valentic "BM Koruma Gücü orada görevini yapmamıştir. Koruma gücünün Hırvatis- tan'da yaptığı. gerçekte Sırpla- ra yakıt ve jiyecek verip yardun sağlayarak tnevcut statüye ko- ruma ktır. Bu koşullar altında sürenin uzatılmasını kabul ede- me>iz"dedi. "Eğer BM Koru- ma Gücü hedeflerini hemen gerçekleştiremezse Hırvatis- tan'ı terk etmeye hazırlanmalı- dır" diyen Valentic. Devlet Başkanı FranjoTudjman'ın ya- nn BM Genel Sekreteri Butros Gali'ye Hırvatistan'ın BM Ko- ruma Gücü ile ilgili rutumu hakkında aynntılı bir mektup göndereceğini söyledi. Valentic, BM Koruma Gü- cü'nün görev süresinin uzatıl- mamasının ZagTeb'in savaşı seçtiği anlamına gelmediğini de vurguladı. Bosna'daki taraflann ateşkes süresi içinde özellikle Sırbis- tan'm banşçıl siyasi bir çözüme ulaşması gerektiğini belirten Valentic. "Eğer olmazsa, çaüşr malann eski Yügosla>ya top- raklannın tümüne.hattadışına taşma tehlikesi var" dedi. Komutanlar buluştu Öte yandan BM Bosna ko- mutanı General Michael Rose dün Müslûman, Sırp ve Hırvat ordu komutanlannı bir araya getirdi. BM askeri sözcüsü Herve Gourmelon ateşkesin ülke ça- pında uygulanmasını sağlamak amacıyla yapılan toplantıda özellikle Saraybosna'da Müslü- manlarla Sırplar ve ülkenin gü- neybatısında Sırplarla Hırvat- lar arasındaki bölgesel sorunla- rın çözülmesine çalışıldığını açıkladı. ONAT KUTLAR ve YASEMİN CEBENOYAN'ı kaybettik. Çoküzgünüz. BİLSAK Tİ YATRO ATÖLYESİ Bu ülkenin ne kadar çok sevgiye ne kadar çok ..." ONAT'a ".;: ihtiyacı var. Seni hiç unutmayacağız. MODA FİLMCİLÎK & HAYAL KAHVESİ ONAT KUTLAR kaybettik. ,.. ,t •,„ Üzüntümüz sonsuz. Prograra ve Sistem bilgisi olan, ajans deneyimli JVIACINTOSH OPERATÖRÜRandevu için: (0-212) 212 34 40 (Şükran Uyar) Ga2etecüer Siıesi Haberler Sok. No:9 80300Esentepe Dürflanıtım Rehlam lizmetleri B.Ş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog