Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

MfflfMRA DINLEYINFMIOMMıManMra NMOUDoftu Cumhuriyet M N M M F1(1O&3DO0U ; 120CAK1885PBB8KBE71. Y l SAYI 25288 /16000 Tl (KDVıçınde) KURUCUSU YUNUSIWDİ (1924-1945) BAŞYAZARI. HAlM NMİ (1945-1991) Onat Klttlar, yaşamının 59. yılında teröreyenik düştü Ofkenle çoğalacağiz Acıımz ve Yolumuz Bugün gazetemizin bi- rinci sayfasuiL, tümüyle, gözlerini yaşama kapayan arkadaşımız Onat Kut- lar'a ayırdık. Ancak bu ka- ranmıan anlanu, sevgili bir ölünün ardından duy- duğumuz acıyla sınuiana- cak kapsamda değfldir. Onat Kutlar'ın yazar ki- şiBğine ve sanat değerleri- ne itişkin yargılanınız bel- Bdir. Bu konuda Türki- ye'nin basın ve edebiyat dünyasında oluşmuş yak- laşımın ortak çizgisine ek- leyeceğimiz yeni bir şey yok. Ancak her hayatın o\- duğu gjbi, her ölümün de bir anlanu vardır. Arkada- şımız Onat Kutlar'm göz- lerini yaşama kapamasın- da belirleyici olan, terörün ülkemizde arük ortak ya- şanun göstergesine dönüş- mesi, pontikayı, ekonomi- yive dâha da ötede demok- rasiyi ipotek altına alma- sıdır. • Uğur Mumcu'yu iki yd önce 24 Ocak gûnü teröre kurban vermiştik. On iki gün sonra bu ölümün ikin- d yildönümüdür. Şimdi de yazanmız Onat Kutlar'ı yitirmenin acısı içindeyiz™ Geçmiş yülara doğru uzanırsak Cavıt Orhan Tütengıl, Bahnye Üçok, Muammer Aksoy'u kanh bir kınının birbirine ekte- nen kurbanlan olarak gö- rüyonız. Bu arkadaşlan- mızın tümünde ortak bir özeüik var. 1923 A> dınlan- ma Devrimi'nin laiklik 3- kesini Cumhuriyet'in say- falannda kalemleriyle sa- vunanlar, bir bir öldürülü- yortar ve şu güne kadar hiçbirinin katili buluna- madı. Bu cinayetler dizisi- nin son halkasu sevgili ar- kadaşınuz Onat Kutlar ol- du. • Gerçekte bu kanh cina- yetterin hedefınin Cumhu- riyet gazetesinin kimliğiy- le sınırlanmadığını herkes biliyor. Hedef, laik Türld- ye Cumhuriyeti'dir, Ata- türk' ün aydınlanma devri- midir: ama devlet, hükü- met, siyasal iktidar, elini kohınu bağlamış, çaresiz- ük içinde oturuyor; hiçbir şey \apami\or, ne cinayet- leri aydınlatabihyor ne de yeni cinayetlerin işlenme- sini engelieyebiliyor. Uğur Mumcu suikastın- da faillerin bulunacağı yo- lunda namus sözüyle gü- vence verenler. bugün kö- şeierinde sessi/ sedasızdır- lar; agıdannı açanuyorlar, konuştuklan zaman da - ne yazık ki- gerçek dışı laf- larla kanıuoyunu oyala- maya çahşnorlar. Sevgili Önat KuÜar'ın acı ölümü karşısında, dün- den bugüne olan-bitenkri dûşündükçe karamsar ol- mamakelde değil!.. Nevar ki biz yolumuzda yürüye- ceğiz. Önat Kutiar'ın kişi- liğinde süngelenen aydm- hk, özgürlük. çağdaşhk, güzeUik, sanat kavramla- rmı ülkece özümsemenin ne kadar güç oiduğunu, ta- rihsel bilinci olanlar biür- ler. Uygarüğm ne kadar pa- hah olduğu, insanhk tari- hinin sayfalannda yazıh- dır. Eğer Uğur'lara, Onat'- lara lanik olmak istiyor- sak,buyoklaki uzun yürü- yüşümüzü sürdüreceğiz. Zaten bir başka yoL in- sanlıkta şimdiye dek keş- fedüememiştir. Cumhuriyet • Yılbaşından bir gün önce evlilik yıldönümünü kutlamak için Opera Pastanesi'ne giden yazanmız Onat Kutlar, radikal dinci terör örgütü ÎBDA-C'nin üstlendiği saldınya kurban gideceğini bilmiyordu. Aynı saldında bombanın patlamasıyla birlikte yaşamını yitiren Yasemin Cebenoyan'dan 12 gün sonra Onat Kutlar da tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde tüm çabalara karşın yaşama döndürülemedi. • Olaydan sonra iki kez ameliyat edilen Kutiar'ın durumu önceki gece 22.00'de yeniden ağırlaştı. Yapılan konsültasyon sonucu Kutiar'ın beyin fonksiyonlannı yitirdiği anlaşıldı ve tüm müdahalelere karşm dün saat 09.02'de yaşamını yitirdi. • ONATKLTLiRANUTTYOR Bu ülkede doğmaktan mutluyum Kültür ve sanata adanan bir yaşam OfWT KUTUUİ MUnYOR • 7. Sayfada POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA • Onat Kutiar'ın yaşamına kıyanlar bellidir... • Onat Kutiar'ın süreklı olarak gıttiği Opera Pastanesf ni bombalayanlar bellidir. Nerede bu alçaklar, kan içiciler?.. Ellennı kollarını sallaya sallaya dolaşıyorlar... • 5. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Susmak... Acıların En Buyugu... Önce sevınmıştik. "Olsun, Onat Kutlar beynıyle de yaşar" demıştik. Aklımıza ilk Server Tanilli gelmıştı. Felç, ölüm kadar acı değıldi. Ama son üç gündür, umut, giderek azaldı. Du- rumu ağırlaştı.. Ciddı... Çok ciddi... Bıtkısel hayat... Ve son... Şehit defterıne bir yazanmızın adını daha koyduk. 7 Aralık 1979, Prof. Dr. mArkasıSa.l9,Sü.3'te Kimesne Öldü Onata merhamet değil, çok acandım Sanki içimden, bileğim değil, Bir dal kırıldı. Nerdeyse dünyaya değil, Insanlara değil, Kendime sevgim azaldı. Azmak için değil, öldürmek için değil, Kimseyi değil, Zaten kimsesiz kaldım. Parasız kaldım At yarışında kaybetmişcesine. îshak. CAN YÜCEL tPLER GERİLİYOR ŞBmmİOBim 9. Sayfada ÜLKEYE AĞIT ORHAN BURSAU H 4. Sayfada KATİLİ KİM BULACAK? ORAL ÇAU?JJW • 19. Sayfada Şeriatçılar Kvıdaı^ıııııza lvi\cblar • Onat Kutlar'ın ölümü kamuoyunda derin bir üzüntü yarattı. Çeşitli kişi. kurum ve kuruluşlar telefon, faks ya da yayımladıklan mesajlarla "başsağhğı" dilediler. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, "Kutlar'ın vefatını teessürle öğrendım. Cumhuriyet gazetesine başsağhğı dilerim" dedi. Başbakan Çiller, "Gazeteniz yazan Kutiar'ın kaybı hepimizi derinden üzmüştür" dedi. TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, "Değerli gazeteci Onat Kutlar'ın kaybından derin üzüntü duydum" ıfadesini kullandı. • Fransa Kültür Bakanı Jacques Toubon, yayımladığı mesajda, "Kutiar'ın bütün dostlanna başsağhğı diliyorum" dedi. Kültür Bakanlığı Müsteşan Prof. Dr. Emre Kongar "Yazar ve sanat dünyası çok önemli bir mihenk taşını kaybetmiştir. Sorumlulann bulunması dileğiyle gazeteniz çahşanlanna başsağlığı dilerim" dedi. Kutiar'ın ölümü üzerine ANAP lideri Mesut Yılmaz, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, TGC Başkanı Nail Güreli ve TGS Genel Sekreteri Ziya Sonay da başsağhğı mesajı gönderdiler. • Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Şakir Eczacıbaşı "Terörist bombası nedeniyle yaşamını yitirmesi acımızı daha da arttınyor. Çünkü terörizm, her şeyin kaynağını insan sevgisinde arayan Kutiar'ın en çok acı duyduğu sorundu" dedi. Pen Yazarlar Derneği "Kurtuluş Savaşı'nda emperyalistlerle işbirliği yapan şeriatçı barbarlann uzantılan, Kutlar'ımıza da kıydılar. Onat'ın anısı önünde. uygarhk savaşımında bir adım bile geri çekilmeyeceğimize söz veriyoruz" açıklamasında bulundu. • 19. Sayfada HER GÖZYAŞIN A BİR KARANFİL - Şeriatçüann. 30 Aralık 1994 günü düzenlediği bombalı saMın sonucu iki yaşamın yitiril- diği The Marmara Oteli'nin girişindeki Opera Pastanesi, dün "karanfıl bahçesTne dönüştü. tstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı güvenlikgüçlerininThc Marmara Oteli'nin önünde toplanan kalabalığın dağüması yönündeki uvanlan üzerine, polisin tav- nnı kınayan topluluk, "Siz gidin de Onat Kutiar'ın ve öldüriilen diğer aydınlann katiUerini bulun" dive tepki gösterdi. Opera Pas- tanesi dün sabahvan geceyansına kadar ziyaretçi akınına uğradı. (Fotoğraf: UĞUR GÜNYUZ) SORUŞTURMA İBDA-C üstlendi, yakalanan yok •İki yaşama mal olan Opera Pastanesf ne bombalı saldınyı tBDA-C örgütünün üstlenmesıne karşılık emniyet, görgü tanığı olmadığı gerekçesiyle soruşturmada bir adım bıle ılerleme sağlayamadı. İstanbul Haber Servisi - Gazetemız yazan Onat Kut- lar ve Yasemin Cebenoyan'ın öldüğü, bır kışinın de yaralan- dığı saldınyla ılgılı soruştur- mada hıçbır gelışme sağlana- madı. Saldınyı üstlenen lsla- mı Büyükdogu Akıncılan Cephesi'nin (İBDA-C) saldı- ndan günlerce önce yayın or- ganı olan Tarafdergısınde yıl- başı etkınlıklennı gûnah ılan ederek bombalayacaklan yer- MArkasıSa. 19, Sü. l'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog