Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

110CAK1995 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Ale^erden protesto...• Baştarufı I. Sayfada ret niteliği taşmcı" çeşıtlı sözter yönelten Güner Ümıt'ı protesto etıler Bahçeye gjrmek istediler Ellennde Hz. Ali'nın ve Ata- türk'un resıtnlennı taşıyan Ale- vıier, "Kıalbaslar burada, Gu- n«r Umit nerede" ve "Sıvas'ın hesabı sorulacak" şeklındekı slo- ganlarla olaya duyduklan tepkı- len dıle getırdıler Saatler ılerle- dıkçe kalabalığın sayısı artarak bınlerce kışıye ula^tt Protestocu gnıplar, İnterstar'ın dış kapısı önunde etten duvar oluşturan jandarma bankatını aşıp bahçe- ye gırmeye çalıştılar Kalabalı- gın arasmdan fırlayan ıkı genç, asker ve polıs bankatını yararak bahçedekı bayrak dıreğıne tır- mandı Interstar'ın bayraklannı. alkışlar ve sloganlar arasında ın- dıren ıkı kışı daha »onra polısler tarafından bahçeden çıkanldı Otoyol trafîğe kapaüldı Topluluk, çevrede genış on- lemlere başvuran guvenlık men- suplanndan, lnterstar adına bır yetkılının dışan çıkarak açıkla- ma yapmasını ıstedı Tum ısrar- larakarşın lnterstar yetkılılenbı- na dışına çıkmadılar Bu arada E-6 karayolu kenanndakı beton elekmk dıreğıne tırmanan 18 yaşlanndakı bır genç, elındekı Hazretı Alfnın resmını dıreğın tepesıne asınca uzun sure alkış- landı Daha sonra Sıvas şehıtlennı anmak ıçın saygı duruşunda bu- lunankalabalık,yaklaşık lOmet- re uzaklıktakı banyerlen aşarak TEM otoyolunu ıkı saat sureyle trafığe kapattılar Jandarma böl- gesı olmasına karşın İstanbul Emnıyet Mudur Yardımcısı Hü- seyin Kocadağ ve dığer emnıyet yetkılılerının beraberlenndekı guvenlık guçlerı ıle gostenlerı başından sonuna kadar ızlemesı dıkkat çektı Karayolunun gelış ve gıdış yo- nunu trafıge kapatan kalabalık. daha sonra havaalanı kavşağına doğru yuruyuşe geçtı Yaklaşık dort saat suren protesto ey lemle- n. guvenlık güçlennın vejandar- ma bırlıklennın yumuşak tavır- lan nedenı ıle olavsız sona erdı 20 kişi gozaltında lnterstar saldırıya uğradı tstanbul Haber Servisi - tnterstar bınası yaklaşık 50 kışılık bır grubun saldınsına ugradı Bınada hasann meydana geldıgı saldı- nda, ıçende bulunanlar tarafından havaya uyan ateşı açıldı Çev- rede operasyon duzenleyen bölge jandarma bırhklen durumlan- nı şüphelı gördüklen 2O'ye yakın kışıyı gozalttna aldılar tnterstar televızyonunun Jkıtellı TEM otoyolu üzenndekı mer- kez bınası, dün saat 16 45 sıralannda yaklaşık 50 kışılık bır gru- bun taşlı ve sopalı saldınsına uğradı Çıkan olaylar üzenne bına- nın ûst katlannda bulunanlar, sılahlannı havaya dogrultarak yak- laşık beş altı sanıye sürelı uyan ateşınde bulundular Bınanın dı- ğer bölümlenndekıler ıse çıkan sesler uzenne sılahla tarandık- lannı zannederek, emnıyet ve jandarma kuvvetlerıne haber ver- dıler Jandarma bırhkkn ve guvenlık kuvvetlen, daha sonra ge- len takvıye kuvvetlenn de yardımı ıle göstencılen dağırtı. Gös- tericılenn tumuyle dağıtılmasmdan sonrajandarma bırlıklen çev- redekı yerleşım bınmlennde operasyon duzenledıler Dûn akşam geç saatlere kadar suren operasyonlarda durumlan şüphelı göru- len 20'ye yakın kışının gozaltına ahndığı oğrenıldı Bolge Jan- darma Alay Komutanı Albay Ali Baki Onurlubas. operasyonla- rın surduğu sırada yaptığı açıklamada. dun öğle saatlerınde baş- layan gostenlenn olaysız bır şekılde sona erdığını, lnterstar bına- sına yöneltılen saldınnın bına önune daha sonra gelen başka bır grup tarafından duzenlendığını so>ledı lnterstar'a protesto gos- tenlen ıle saldın olaylannın ıkı ayrı olay olduğunu ve yaklaşık kırkbeş dakıka arayla gerçekleştığını belırten Onurlubaş. olayla- ra ılışkın somştumıalara devam edıldığını kavdettı tstanbul Valısı Hayri Kozakçıoğlu, dun akşam saatlennde gel- dığı lnterstar bınasında yetkılılerle bır süre goruşerek geçmış ol- sun dıleğınde bulundu DYP Genel Başkanı ve Başbakan Tansu ÇiBer'de çıkan olaylar üzenne telefonla aradığı lnterstar yetkıh- lenne geçmış olsun dileğını ılettı Saldın, Basın Konseyı Başkanı Oktay Ekşi ıle Ikıncı Başkan Doğan Heper tarafından da protesto edılerek kınandı Saldın ola- yına ılışkın açıklamada, lnterstar*da Güner Ümit'ın oncekı akşam Alevı vatandaşlanmızı rencıde eden sözlenn bır talıhsızlık oldu- ğu görüşune yer venldı Bu arada dun akşam saatlennde gazetemızı telefonla arayan çok sayıda vatandaş, Interstar'ayoneltılen saldınnın Alevılerce yapıl- mış olamayacagını belırterek, olaylarda "provakasyon olasdığı'' nın degerlendınlmesı gerektığını belırttıler HALKIMIZI RENCİDE EDEN KENDİNCE BUNU BİR GAF OLARAK GÖREN GÜNER ÜMİT'i TÜM KAMUOYU ÖNÜNDE U\NETLE KINIYORUZ. HASANÇELEBİ VE ÇEVRE KÖYLERİ DERNEĞİ MUSA AKAR'ın Kemık ılığı naklını başarıyla uygulayarak sağlığına kavuşturan İstanbul Unıversıtesı Tıp Fakultesı iç Hastalıkları Hematolojı Bolumu Transplantasyon Unıtesı doktorlarına ve Prof. Dr. DENIZ SARGIN'a teşekkur ederiz AKAR AİLESİ ILAN GİRESUN SULH HUKUK HÂKİMÜĞİ'NDEN DosyaNo 1993 372 Davacı Fatma Şükran Sanbayraktar vekılı Av Avnı Şen Kara- ıbrahım tarafından davalılar Halım Baver Aksov \e dığerlen alejhı- ne açılan paylaşürma davasının >apıian duruşmasında, davalılar Kaya Demırozu, Tolga Demırozu ve Zümrut Juba Demırözu'nun tum aramalara rağmen adreslen tespıt edılmedığınden duruşma gu- nu ve dava dılekçesının ılanen teblığıne karar venlmış olduğundan ortaklığın gıdenlmesı ıstemlen Gıresun merkez Seldeğırrnenı Mahal- lesı Akyar me\ kunde kaın pafta 38 ada 344, parsel 23"te kayıtlı gayn- menkul hıssedarlanndan Kava Demırozu, Tolga Demırozu ve Zumrut Tuba Demırozu'nun duruşma gunu olan 08 02 1995"te saaı 0900'da mahkemede hazır bulunmalan bulunmadıklan (akdırde yokluklannda duruşmaya devamla karar venleceğı. duruşma gunu ve dava dılekçesı yenne geçerlı olmak uzere ılanen teblığ olunur HUMK'nın509,510 mad Basın 1404 Güner l mit ve İnterstar telev izyonu, bina öniinde gösteriye katılan vedıden vetmişe binlerce kişi tarafından, "Kızılbaşlar burada, Güner L mit nerede?" sloganlan ile protestoedildL(Fotoğraflar AHMET Ş1K) ORALÇAL1ŞLAR Guner Omıt'ın öncekı gece Super Turnıke progra- mında ettığı sozler, medya dunyasında genış yan- kılarayol açtı Çeşıtlı TV kanallan GunerUmıt'ın Alevı yurttaşlardan ozur dıleyen açıklamalannı yayımlayıp, Ümıt'e yonelık toplumsal ofkeyı dın- dırme çabasma gırdıler Guner Umıt, yalnızca bır ornek Aslında he- men hergun ve her gece TV ekranlannda ceplen dolar turunden maaşlarla aolu bırtakım ınsanlar karşımızagelıyorlarveakıllannagelenı soyluyor- lar Bunlar ıçın, ne ınsanlann ozel yaşamı. ne kışı- lenn ıstemedıklennı açıklamama ozgurluğıi ne de •'araştırmadan konuşma" gıbı gazetecılığın en temel kuralı bır anlam taşımıyor Bıldıklen gıbı konuşuyorlar ve akıllanna esenı soyluyorlar Ekonomık, sıyasal ve toplumsal sıkıntı ıçın- dekı genış yıgınlar ıse. bunlan buvuk bır şaşkın- lık ve merakla ızlıyor Merak'a ızlıyorlar çunku ekrana getırdıklerı konular kıtlelenn gerı bılınç duzeyıne seslenıyor En erkeksı. en maco sozler- Güner Ümit olayıden, el ve goz hareketıyle erotızm saçan bu yıl- dızlann ratıngı de her geçen gun daha çok artı- yor tzlenme oranlan arttıkça da bu TV yıldızla- nnın bol sıfırlı transfer haberlerı gazete sutunla- nnı dolduruyor Bu TV vıldızlan. ellenndekı ekranın gucuyle ıstedıklen kapıyı açabılıyorlar, açılmayanlan bır omuz darbesıyle yuklenıp açılır hale getınyorlar Onlar ıçın yasak yoktur Kışının ozel yaşamı koruma ozgurlugu yoktur (stedıklerını yenn dıbıne batırabılırler, ıstedıkle- nnı goklere çıkarabılırler Bunun ıçın çok fazla okumalanna. araştırma vapmalanna da gerek yok- tur Ikıuç sosyete ınsanının ıncırçekırdeğınıdol- durmayan oykusu bunlar ıçın yeter de artar bıle Bır de bunlann çok kahramanları vardır Gozupek ve kahraman bır muhabır edasıyla parmaklarını sallayarak halkın vıcdanını temsıl ettıklen goruntusunu verırler Kımsenınbılmedı- ğı gerçeklerı bır omuz darbesıyle ortaya çıkarıve- nrler Çogu şı$ırme ve goz kullemedır bu ha- berlenn Onemlı olan bu değıl. onemlı olan ratıngdır Asıl gerçeğın yanına hıç yaklaşmazlar Devletımızvepolısımız kahraman guvenlık guç- lenmız bu kahraman sunucuların dılınden hıç duşmez Bu guzel sozlennın karşılığını almakta da ge- cıkmezler Içlennde bu tursozlen en guzel soyle- yen. bır polıs operasyonunun tek tanığı olur Er- tesı gun bu haber >alnız bende var dıverek ovu- nur ışte boyledır b'ızım medyamızın en populer kahramanlan Aslında, Guner Umıt gıbı her gece her gunduz rasgele konuşan o kadar çok kahraman T\ vıldızı varkı Umıt bu kez çızmeyı fazlaaştı vemılyon- ları kızdıracak olçude. olçuv u kaçırdı Yoksa, her gun ılerı gerı konuşan, ınsanlann gundelık yaşamına. onlara rağmen mudahale eden ve bır ratıng uğruna olmadık kıhklara gıren o kadar çok kahraman var kı Guner Umıt olay ı bır ornek Yalnızca bır ornek Boyle gıderse bu ornekler artarak devam edecek Aleviler suç duyurusunda bulundu Umit ve Interstar'a dava açılacak Haber Merkezi - lnterstar'ın sunucusu Güner Ümh hakkında. oncekı akşam soyledıgı sozlerle "inançlanna hakaret edikügi"nı belırten Alevı vatandaşlar dava açma hazırlığına başladılar Gü- ner Lmıt ıse programının hemen ardından başla- yan ve dun de suren tepkıler uzenne bır açıklama yaparak Kızılbaşlığın Alevılıkle alakası olduğu- nu bılmedığını belırterek tekrar ozur dıledı Umıt hakkında ceza davası açılması ıçın Ku- çukçekmece Cumhunyet Savcılıgı'na suç duyu- rusu dılekçesı veren Alevı vatandaşlardan av ukat Murat Cano. dılekçesınde Umıt'ın soyledıgı soz- lenn Alevılenn ve kendısının kışılık haklannı ze- deleyecek nıtelıkteolduğunu belırttı Umıt"ın soz- lennın Alevılenn anayasal haklannı da ıhlal ettı- ğıne değınen av ukat Cano "Sanığın e> leminin va- rattığı infial \v suçun işleniş şekli. niteliği ile sanı- ğın vurtdışına kacabilecek veva doliUeri yok ede- bilecek konumda biri olması nedeni) le" tutuklan- masını ıstedı Almanya'dakı bır grup vatandaşın dava açjna- sı ıçın vekâlet gönderdığı avukat Ali Kemal Ozil- han da Guner Umıt ve İnterstar sorumlulan hak- •Güner Umıt hakkında ceza davası açılması ıçın suç duyurusunda bulunan avukat Murat Cano, dılekçesınde Ümıt'ın soyledıgı sözlenn Alevılenn kışılık haklannı zedeleyecek nıtelıkte olduğunu belırttı kında dava açmak ıçın hazırlıklara başladıgını kaydettı Umıt hakkında ceza ve tazmınat ıstem- lı hukukdavalanaçacağını kavdedenOzilhan.ee- za davasının TCK'nın 175 maddesıuyanncaaçı- labılecegını belırttı Güner Ümıt. programının hemen ardından baş- layan ve dun de suren tepkıler uzenne bır açıkla- ma vaparak Kızılbaşlığın Mevıhkle alakası oldu- ğunu bılmedığını belırttı Umıt "Kızılbaş toplu- luğunu Türkrye'de çok az, hatta nesli sona ermiş bir kuçuk azınlık olarak bilirdim. Kızılbaşlığın Alevilikle alakası olduğunu bilrrmordum. Kızıl- başlığın onlara atfen olduğunu bilmivordum. Kı- zılbaşlığın anlamını bilmivordum" dedı Umıt -bilmemenin bağışlalmavacağını" vurgulayarak sozlennı şovle surdurdu "Burada bir hata işliyoruz. Biz bunu bilerek yapmadık. Bilmeden bövle bir hata vaptık. Sa>ı- lan 20 milyona varan guzel bir insan topluluğunu karşıma almak, aptalhğın dik âlâsL Profesyonel an- lamda benim bu hatayı yapmam çok ayıp. Ben bu insanlan çok seviyorum. Ben ozür dilivorum. Bu insanlan engin hoşgorusu olan, insana değer ve- ren insanlar olarak tanıvorum. Bu ozur karşısın- da beni affetmemelerini anlavamıyorum. Ozurdi- lemek erdemse kabul etmek daha buvuk bir er- dcnı olmalı. Onian erdemli insanlar olarak biliy o- rum. Ben hatamı kabul ediyorum." Umıt. Ale\ ılenn v aralandığını ancak kendısı- nın daha çok varalandığını vurgulayarak^Bu ka- dar yıllık meskk hayatımda ilk defa bu kadar bii- y uk bir hata y aptım. Bu akşam (dun) ben normal v anşma yaynnı yapmayacagım. Her iki mezhepten bazı isimleri konuk edip o insanlarla konuşmay ı duşunuvorum. Buniar Nejat Bırdoğan Anf Sağ gibi beni yakından tanıyan ve bu noktada bana destek veren isimler olacak" dıye konuştu Şişli, Bakırköy Kadın Sığınmaevleri, İzmir-Bornova Kadın Danışma Merkezi kapahldı Ankara- Altındağ Kadın Sığınmaevi kapatılıyor "Kadın Sığınmaevlerimizi İstiyoruz" Kampanyası bellı bır aşamaya gelmesıne karşın daha fazla kadımn kotılımına / sabıp çıkmasına ıhtıyaamız var 8 MART KADIN PLATFORMU, İSTANBUL KADIN PLATFORMU MOR CATI, MARTI KADIN CEVRESI Toplanfı Yeri : Bılsak Tarih : 12 Ocak 1995 Saat : 19 00 T.C. RİZE KADASTRO MAHKEMESİ Sa>ı 1994 39 Davacı Rıze Orman Işletme Mudurlüğu tarafından davalı tbra hım Aksu aleyhıne ıkame olunan tespıtın ıptalı davasının yargı- laması sırasında Davalılardan Komurcüler Koyü'nden Mehmet oglu ibrahım Ak su tum araştırmalara rağmen teblıgata sarıh açık adresının tespıt edı lemedığı anlaşıldığından. adı geçenın davayı teblığ amacı ıle duruş manın 7 2 1995 gunu. saat 09 00'a bırakıldığı davetıve yenne kaım olmak üzere ılanen teblığ olunur 2.12 !994 GALERÎ • ATÖLYE Tepkıler Alevi dernekleri: Tahrik olmadık Haber Merkezi - lnterstar kanalında yayımlanan "Super Tumike" adlı yanşma programının sunu- cusu Giiner L'mit'ın Aİevılere yonelık "aiteiçicin- sel ilişki" ımasına dun de tepkı yağdı Ortak açık- lamalanndahoşgorüluolduklarım vurgulayan Ale- vı orgutlen, "Bunır olaylar Sıvas davasında tahrik olarak nitelendirilip cezada indirim nedeni oluyor. Fakat biz tahriki. ilkellik olarak nıtelendiriyonız. Bu, Umit'in suçu değil, yaygın onyargıy ı yaratanla- nnsuçudur"dedıler Ale\ı derneklen yonetıcıle- rı. yayına ılışkın şıkâyetlerını Radyo Televızyon Üst Kurulu (RTUK) Başkanı Ali Baransel e ılettı- ler RTUK başvurunun dıkkate alınacağını ve ko- nunun bugun goruşu'eceğını bıldırdı tnterstar kanalında oncekı gun yayımlanan "Sü- per Turnike" adlı yanşma programında sunucu Umıt ın Alevılenn "aile içi cinsel ilişkide" bulun- dukldnna ıhikın ımasi uzenne dun Alevi orgutlerı ortak bır açıklama yaptılar Umıt'ın yaygın bır ön- yargıyı seslendırdığını belırten 6 <\levı orgutu yo- netıcısının ımza koydukları açıklamada, Sıvas da- vasına dıkkat çekılerek şunlar kaydedıldı "Her ne kadar butursovlemve vayınlar.ulkemiz- de şeriat devleti kurmavı amaçlayanlara gore 'kış- kırtma ve tahrik nedeni savıiıyorve bu nedenleSı- vas katliamının gorulduğu mahkemece hafıfletıcı neden' olarak tescil ediliyorsa da bu ve benzeri du- nımlar bizim açımızdan kışkırtma ve tahrik nede- ni değildir. Biz, tepkımızi her zamanolduğu gibi yi- ne demokratik yontemlerleortaya koyacağız." Pır Sultan Abdal Kultur Dernegı Âlmanya Şu- besı'nın yaptığı açıklamada da basına çağnda bu- lunuldu Alevıkesımeyapılanbaskılarınkamuoyu- na duyurulması ve bu kesıme kar^ı gelıştınlen on- yargılann gerçekle ılgısı olmadığının dıle getınl- mesının ıstendıgı açıklamada Umıt ın sozlerı "onursuzluk" olarak nıtelendı Istanbul'dada Karacaahmet Sultan Derneğı'nde bır araya gelen *\levı-Bektaşı derneklerının yone- tıcılen ortak bır açiklama yaptılar Açıklamada "Ak'vilik konusunda cehaletini gizlemeyen Guner Cmit'i kınamak pek onemlı değildir Onemli olan. Guner Lmit'in yetışriği ortamı duzeltmektir. Alevi- lersadece 1995 y ılında hoşgorulu değıl. tanh boy un- ca her zaman hoşgorulu'olmuşlardır. Ama hoşgö- runun de bir sının vardır" denıldı Alevı-Bektaşı Temsılcıler Meclısı Başkanı ve •Vrupa -Mevı Bır- lıklen Federasyonu Genel Başkanı A.Iİ RızaGulçi- çekde soz konubu hakaretm, j uzvıllardan bu yana devam eden ıftıra kampanyasmm bır uzantısı oldu- ğunu belırttı Almanya Alevı Kultur Bırlığı adına açıklama yapan Murisin Cevahir 20 mılyon Alev ı ınançlı yurttaşa yapılan saygısızlığı nefretle kına- dıklarını belırttı Karayalçın: İnanca saygı duyulmah SHP lıden Karayaıçm da. partısının grup toplan- tısında yaptığı konuşmada ıç banşa olan gereksı- nıme dıkkat çekerek "Herkesin ınancına saygıdu- yulmaİL Dun (onceki gun) akşam bır ozel telev izv on kanalında y apüan yorumun yarattığı tepkinın nele- re yol açabileceğini anlamak. kavramak zorunda- yız. İç barış bizim için zorunluluktur Boige banşı bizim için bir zorunluluktur"' dedı SHP Sıvas Mıllenekılı Ziyia Halis TBMM Ge- ne! Kurulu nda gundem dı^ı soz alarak "Hangişe- kilde, ne amaçla soy lenirse soy lensin, bu sozleri yurt- taşlanmız adına şiddetle nefretle protesto ediyo- rum" dedı Halıs'ın konu^masını yanıtlayan Dıya- net l>lerı Başkanlıgı'ndan sorumlu Devlet Bakanı Necmettin Cevheri. tnterstar hakkında yasal ışlem yapmanın RTU K'un gorev ı olduğunu ve bu konu- da uvarı yapılabıleceğını belırttı Şırnak Bağımsız Mılletvekılı Mahmut Alınak da v urttaşlan "Super Turnike" programını ızleme- meye çağırdı İnsan haklanndan sorumlu Devlet Bakanı Kâ- met Koyliıoğlu dun basın toplantısı duzenleyerek. Alev ılerı aijağılayan Guner Umıt ı kınadığını bıl- dırdı Kovluoğlu. "asla affetmeyeceğini'' vurgula- dığı Umıt hakkında dava açacağını da iovledı ANAP Genel Başkanı Mesut \ılmaz Guner Umıt'ın hata yaptığını kabul enığını belırterek ba- zı kışılerın bu olayı bahane yapmamaM gerektığı- nı sovledı Çağdaş Gazetecıler Derneğı Başkanı Mustâfa Ekmekçi de ıletışım hakkı v e basın ozgur- luğunun bu tur bır \avmcılık ıçın kullanılamaya- cağını vurguladı 293 89 78 (3HAT) E l MACKA SANAT GAIERİS ALİYE "Gravürler" 10 -28 Ocak 1995 EyramCad Mo 31/AMaçka 1ST BIR ODADA YEDI NAIF DCĞAN AKCA MEHMET ARPACIK ŞEYHO BULUT NIHAL SIRALAR ESRA SİRMAN TAMER ŞAHİNOĞLU SELCUK TOOUL. Resım Sergisi 6 - 25 OCAK'95 OALER t ODA Huıre. Gerede Cod 102/6 IFıno Sotl lel 102121 259 22 08 Tejrıkıye NASIL KIRLETIYORUZ ? FOTOGRAF SERGİSİ 1 EK M :>9D-8 I- - c M U - KONULAR * DOĞA KİRLİLİĞI * AHLAK KİRLİLİĞİ + SAVAŞKİRLİLİĞİ TEKNOLOJİ KİRLİLİĞİ * TRAFİK KİRLİLİĞİ KÜLTÜR KİRLİLİĞİ ^UNUTULAN TARİHİMİZ! * KİMDİK KİM OLUYORUZ ? FOTOGRAF MAKINANIZI ALIN VE HEMEN ÇEKMEYE BAŞLAYIN... Genış Bıtgı (Horhor Org) METIN OZKAYA 22915 97 ZEHRAResim Sergisi 3 Ocak 26 Ocak 95 Turkiye İş Bankası Parmakkapı Sanat Galerisi Beyoğlu-I»t. Tel: 244 20 21 BULUNMAZ RESİM A T Ö L Y E S İ Her Yaştan insana Resim Eğitimi Guzel Sanatlara Hazırlık Eğitimi Tel : 251 60 90-513 74 31 KARMA SERGİ IGalçri Lebriz NsantaS ı T el (0-212)240 22 82 ADNAN ÇOKERMinimaller ve Varyasyonlar Sergı 21 OCAK 1995 tarıhıne kadar uzatılmıştır HustaGefedeCad fınnSok No 2 Heşvfaya Islaıılmi Tel IH?12l2270363-Rey-P»arltsflanf>waaıirı».i9J»»»ıpWr Galeri Atölye ılanlarınız ıçın 293 89 78 (3 hat) BODRUM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 1992 147 Davacı Mal Mudurluğü vekılı tarafından davalı Mehmet Sezer aleyhıne açılan tapu ıptalı. kumsal alanın terkı ve kal davasm- da Dava konusu Bodrum ılçesı Gölkö> Kızılburnu mevkıı 7 pafta418 no'lu parselın tapusunun kısmen ıptalı ıstenmış olup dava dılekçesı davalının Goikoy \e Bodrum Tûrkuyusu Mahallesı'ndekı adreslen- ne teblığ edılemedığmden dava dılekçesının ılanen teblığıne karar venlmekle yukanda adı yazıh davalının duruşma günü olan 11 04 1995 gunu saat 09 00"da mahkememızde hazır bulunması veva kendı- sını bır vekılle temsıl ettırmesı, aksı takdırde duruşmalara gıvabında devam edılıp karar venleceğı hususlan dava dılekçesı teblığı yenne geçmek uzere ılan olunur H 12 1993 Basın 1490 fCımlığımı kaybettım Hukümsuzdur KEMAL UYGUR Nüfus cüzdanımı, I U kımlık kartımı, oğrenım ve katkı kredı kartımı kaybettım Hukümsuzdur GULCUN DEMİRALAY CABARET CİNE >oılpınjr Sok No l \rnjvmkiw kl V>1 "-(•»* Ruhsatımı çaldırdım Hukümsuzdur AYTE\ CENlK MEİS CAFE&BAR EZGİNİNGÜNLÜĞÜ her çarşamba sizlerle Saat: 22.00 Buyukparmakkapı Sok No 7/2 Beyoğlu (Hayal Kahvesı yanı) Tel: 293 99 73 ^TURYAP ^ ^ EMLAK BILGI BANKASI Tlt (242)24X4^ys 242 4S ı2 hax (242)242 >" " ANTALYA Romanlannız ve Ansıklopedılennız yennızden alınır. Tel: 554 08 04 EROL senı çok ozluyoruz. HİLAL-CAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog