Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

11 OCAM995ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Demirel, ANAHı kabuletti • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Laik-demokraük Tûrkiye Cımhuriyeti'nin güvencesiıin gençler olduğumı oelirlen Curnhurbışkaırı Süleyman Demirel, sorunlann demokras ile çöziilebileceğine dikkat çekerken. 'Ulke olarak arkanızdasavunma gücünüz yoksa, ne hukukunuzu - koruyabiLrsiniz ne '- ıslahatınız yürütebilirsinİ2" '- dedi. Cumhurbaşkanı Demirel, cün ANAP Genel " Başkanj Mesut Yılmaz'ın danışman. ve yegeni Binhan (Demirel) Kesici'nin eşi Ilhan i» Kesici başsanlığında özel h sektör ve fnans kesiminden üst düzey yöneticı olarak çahşan birgrup genç işadamınıkabul etti. Savunna Fonu gelirteri • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Türk Savunma Fonu'ndaki (TSF) para, ikınci dilim F-16 uçaklannın üretilmesiyle ilgılı projenın finansmanı için Merkez Bankası'na devredılecek Türkiye'nin ABD ıle ortak yürüftüğü Peace Onyx-2 projesine ' ilişkin uluslararası anlaşma ' dün Resmı Gazete'de ' yayımlandı. Anlaşma, TSF'da biriken paranın Merkez Bankası'na ' devredilmesinı, bu hesaba ' para yatmlmasını, para ' çekilmesini ve gelecekte , ABD hükümeti tarafından Peace Onyx-2 projesınin yürütülmesı ıçin bu hesaptan para alınmasını hükme bağlıyor. Akşam'a ' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) SHP Genel t Başkanı ve Basbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, DYP'ye geçeceğine ilişkin bir haber yayımlayan Akşam gazetesini raahkemeye verdiğini açıkladı. Akşam € gazetesinin dünkü sayısında ' J De\let Bakanı Bekir Sami Daçe'nin, DYP'ye gecmesi yönünde Karayalçın'a bir öneri götürdügü ve SHP liderinin de DYP'ye geçeceğine ilişkin bir haber yayımlandı. Karayalçın, dün gazetecilerin bu konudaki sorulan üzerine, "Benim SHP'nin başından uzaklaştınlmamı isteyenlerin, projelendirenlerin daha saygın ve daha erdemli yöntemler seçmelerinin uygun olacağı kanısındayım. Bu haber tahmin edebileceğiniz gibi tümüyle yalan. Mahkemeye verilmiş durumda" dedi. Soruşturmaya soru bnepgesi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-SHP Adana Mılletvekili Ibrahim Özdiş, Başbakan Tansu Çiller'e, kamu çalışanlannın 20 aralıkta yaptığı mitinge katılan memurlar hakkında soruşturma açılıp açılmadığını sordu. Karayalçın 5 Nisan'ı savundu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-SHP Genel Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın. partisinin TBMM grup toplanüsında yaptığı konuşmada 1994 yılında çok ciddi, ağır sorunlar yaşandığını vurgulayarak 5 Nisan paketini savundu. Yusuf Mardin higHtere'de öMü • Haber Merkezi-Eski Mardin Milletvekili Yusuf Mardin. 6 ocakta lngiltere'de yaşamını yitirdi. 79 yaşında yaşamını yitiren Yusuf Mardin Robert College'de çalışma yaşamına başlamış, Istanbul Şehir Meclisi üyelıği görevmde bulunmuş, 1949 ara seçimlerinde Mardin Milletvekili seçilmişti. Milli Piyango'ya bomba • İstanbul Haber Servisi- Eminönü Hamidiye Caddesi üzerindeİci Milli Piyango Idaresi Bahçekapı Şubesi önüne, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce konulan şüpheli paket. bomba uzmanlan tarafından fünye ıle patlatıldı. Karayalçın ve Baykal birleşik solun genel başkanlığı için adaylıkta kararlı Solda Hderfik iııaclıANKARA (Cumhuriyet Büro- su)- SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile CHP Genel Baş- kanı Öeniz Baykal dün bir araya gelirken, aday olma konusunda kararlılıklannı dile getirdiler. SHP lideri Murat Karayalçın. "Çekilmeyi düşünüyor musu- nuz" sorusuna, "Ben böyle bir düşünceyi taşımıyorum" yanıtı- nı verirken, Baykal da aynı soru üzerine "cevabı paylaştığııır söyledi. SHP'de parti içı muha- lefetin temsilcilen ise iki genel başkana "Aday olmayın, üçüncü bir aday çıksın" çağnsında bu- lunma karan aldılar. 28 ocak bütünleşme kunıltayı yaklaşırken, kulısler de yoğun- laştı. Önceki gün telefonla görü- şen Karayalçın ile Baykal dün bir araya geldi. Karayalçın, CHP Genel Merkezı'ni ziyareti sıra- sında. "solda birlîğin sağlanma- sı için var güçleriyle, coşkuyla ça- lıştıklannı" söyİedi. Baykal da "bütünleşme sürecini kararlılık- la sürdürdükkrini" bildirdi. "Ortak bir lider arayışı var mı" sorusuna Baykal. "Bizim için önem taşıyan bütünleşmenin doğa) mecrasında, saglıklı bir ya- pılanma içinde, sağtıkk, güven ve- rici biçünde gerçekleştirihnesidir. Bütünleşme arayışının, gerçek- leştirilememiş emellerin sahne- lenmesine vesile gibi kullanılma- sına. ö> le zannediyorum ki Sayın Karayalçın da biz de izin verme- yeceğiz'*yanıtını verdı. Birgaze- tecinin. SHP'li belediye başkan- lan ile yapılan toplantıda, 28 ocak kurultayından sonra bölün- me endişelerinin dile getirildığı- ni anımsatması üzerine Baykal, şunlan dedi: s,HP lideri Karayalçın ile CHP lideri Baykal birleşik sol partinin liderliğine aday olâcaklannı bir kez daha yınelediler. Karayalçın "Çekilmeyi düşünüyor musunuz" sorusuna "Böyle bir düşünceyi taşımıyorum" yanıtını verirken Baykal da aynı soruya Karayalçın'ın cevabını paylaştığını söyleyerek icarşılık verdi. Gazetecilenn "Çekilmeyi düşü- nüyor musunuz" sorusuna da Karayalçın, şu yanıtı verdi: "Ben böyle bir şey söyleme- dim. Ben, böyle bir düşünce taşı- mıyorum. Bunun da hiçbir öne- mi yok Her yerde şunu söylüvo- rum. genel başkanın kim olacağı önemli değil, önemli olan birleş- menin sağlıklı biçimde gerçekleş- tirilmesidir." Baskal da ayn» soru üzerine, -cevabıpa>laştığını" söyledi. Is- rarlı sorular üzerine Karayalçın, gazetecılere gülerek "Fazlazor- lamay ın.sizeekmek yok" diye ta- kıldı." 3. aday tartışdıyor Karayalçın dün CHP Cenel Merkezf ni ziyaret ederek Baykal la bir süre görüştü. "Oylebirendisem yok Bütün- leşme karan almış sosy al demok- ratlan kimse bölemez. Kişisel tat- minsizlikler, bölünme gibi değer- lendirilemez. Biz. bütünleşeeeğiz. Bu, tabanın karandır. toplumun karandır. Bunu başaracağız.'" Karayalçın da belediye baş- kanlannın çeşitli olasılıklara işa- ret ettığini. "kimsenin bölünme diye bir kehaneti olmadığını" söyledi. Karayalçın. parti içi muhalefe- tıtı ıki genel başkana "Ada> ol- mayın* çağnsında bulunma ka- ranyla ilgılı olarak "Öncebirgö- retim. Herkesin solda birüğin sağ- lıklı biçimde olması için görüşle- ri olabilir. Önem taşıvan, bunun sağlıklı biçimde gerçekleştirilme- sidir. Tabii. kimileri de bütünleş- menin olmaması >a da bölünme beklentisi içinde olabilir. Bu bek- lentiler boşa çıkacaktır" dedi Iki lider, aday olma konusun- da kararlılıklannı ifade ederken, SHP'de parti içı muhalefetın temsilcilen dc art arda yaptıkla- n toplantılarda. üçüncü bir aday üzennde uzlaşrna gereği üzerin- de durdular. Oncekı gün. SHP Grup Başkanı Seyfî Oktay'ın odasında yapılan toplantıya bazı ıl başkanlan, aralannda eskı ba- kanların da bulunduğu milletve- killeri ile bazı MYK ve PM üye- leri katıldı. Edınılen bilgiye gö- re bu toplantıda, iki genel başka- na aday olmamalan için çağrıda bulunulması ve bu hafta sonun- da yeniden bir araya gelerek. üçüncü bir ada> çıkarma konu- sunda karara vanlması benım- sendı. Muhalifler toplantilarını sürdürürken. Karayaiçın da des- tek aravışını sürdürüyor. SHP li- deri. il başkanlan, belediye baş- kanlan ile yapılan toplantılann ardından bu hafta içinde Izmir, Istanbul. Trabzon. Adana ve De- nizli">egidecek. Genç işadamlan ANAP'lı oldu Yılmaz, sistem değişikliğinde ısrarlı • Çoğunlugunu genç işadamlannın oluşturduğu 22 kişinin partısine katılım töreninde konuşan ANAP lideri Mesut Yılmaz, Türkiye'nin sistem ve kulvar değişikliğine gereksinimi olduğunu söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- madığını söyleyen Yılmaz. "Bu- gün anayasa degişikliklği konu- sunda bizim inisi> atifımizle baş- latılan çalışmalar, sonuç vermek üzeredir"dedı. rosu) - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. ekonomik buna- lımın sorumlusunun. "acemi,bil- gisiz. bih'nçsiz ve haariıksız ikrt- dar" olduğunu söyledi. Partisi- ne genç işadamlannın katılımın- da konuşan Yılmaz. çözümün si- yası olduğunu belirterek Türkı- ye'nin sistem ve kulvar değiştir- meye gereksinimi olduğunu söy- ledi. Genç işadamlannın ağırlıklı olarak yer aldığı 22 kişilik bir grup, dün törenle ANAP'a katıl- dı. Genç ışadamlannı yakalanna ANAP rozeti takarak karşılayan Mesut Yılmaz, törende yaptığı konşmada, partisinin ekonomik alanda değişimin yanı sıra Türk siyasetine hoşgörü ve uzlaşmavı getirdiğini saviindu. Iktidarda farklı bir anlayış ser- gilediklenni ve muhalefette de alışık olunmayan bir uygulama içinde olduklarını ifade eden Yılmaz, anayasa değışıkliğı ça- lışmalannı "farklı muhalefet" anlayışlanna örnek gösterdi. tk- tidarlan döneminde anayasa de- ğişikliklerini gerçekleştirmek is- tediklerini. ancak muhalefetin "kısır" bir anlayışla destek ol- Tablodan acemi iktidar sorumJu Türkıye'nın üç yıldan bu yana "bilinçli olarak ne yapacağını bii- meyen ve günübiıiik çözümlerle arayış içinde olan acemi bir kad- ronun" yönetiminde olduğunu kavdeden ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, "Bu tablodan; bu acemi, bilgisiz, bilinçsiz \e hazır- hksız iktidar sorumludur. Türki- ye'nin ekonomik ağıriıklı sorun- İannın çözümü, siyasidir. Aynca Türkiye'nin sistem de- ğişikliğine ve kulvar değiştirme- ye ihtiyacı vardır. Bu da ancak değişimi gerçekleştirme kapasi- tesine sahip kodralarla müm- kündür. ANAP bu sorunlan çö- zümleyecek kadrolara sahiptir" diye konuştu. ANAP'a katılanlann sözcüsü olarak konuşan LeventYürükoğ- luda ANAP'ın program ve \iz- yon sahibi olduğunu savunarak muhalefette olmasını "büyükbir haksızlık" olarak niteledı. ÇİZMEDEN YUKARI / MUSA KART SHP'den Karayalçın, Soysal, Gürkan; CHP'den Cem ve Keskin çeşitli toplantılara katılacaklar Kurultay öııcesi Izmir çıkartnasıANKARA/İZMİR (Cumhu- riyet Bürosu) - SHP ve CHP'li- ler, bütünleşme kurultayından önce Izmır'de zorbir virajdan ge- çiyor. Her iki partinin ağırtopla- n, bütünleşmeden önce tzmir'e geliyor. Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal'ın. 13 ocak gü- nü tzmır'de adayhğını açıklaya- cağı, Soysal'ın aday gösterilme- si için delegelerin imza toplaya- cağı öğrenildı. SHP Genel Baş- kanı Murat Karayalçın, Aydın Güven Gürkan. tsmail Cem, Ad- nan Keskin, Izmir'de çeşitli top- lantılara katılacak ve örgütleny- le bir araya gelecek. Karayalçın. bugün İzmirli ga- zetecilerle yapacağı kahvaltılı toplantının ardından CHP Izmir tl Merkezı'ni ziyaret edecek. Ka- rayalçın, daha sonra SHP il yö- netıcileri, ilçe başkanlan. bele- diye başkanlan. il genel meclısı üyeleri. belediye meclisi grup başkanvekılleri ve kurultay de- lelgelenyle bir araya gelecek. Karayalçın'ın bu toplantıda örgütün. adaylığı ve bütünleşme konusundaki görüşlerini alaca- ğı. bütünleşmenin ardından nasıl bir sosyal demokrat parti olmalı konusunda görüşlerini açıklaya- cağı bildırilıyor Toplantıda bü- tünleşme kurultayında destek arayacak olan Karayalçın'ın işi oldukça 'zor'göriinüyor. Erdal İnönü'nün genel başkanlık gö- revını bırakmasının ardından ya- pılan olağan genel kurulda tz- mir'de tam destek alan Karayal- çın'a bu kez aynı biçimde bir desteğın çok güç olduğu belirti- liyor. İlçe başkanları ıle kurultay delegelen 'şimdilik' sessız kalır- ken Karayalçın'ın toplantısında genel başkanlannı 'kırma- dan'."bu iş, şimdiki genel baş- kanlarla olmamair ınesajını ve- recekler. Kulıslerde. eskı Dışişleri Ba- kanı Mümtaz Soysal'ın. 13 ocak günü İzmir'de adayiığını açıkla- yacağı ve aday gösterilmesi için delegelerin imza toplayacağı ha- berlerı yaygınlaştı. Soysal. dün Cumhuriyet' in bu konudaki so- rulannı yanıtlarken "Izmir'deki toplantı, Türkiye solu ile ilgili. Orada. 'Kurultav nasıl olmalı. '1995'te seçim yok' diyen Başbakan Çiller'e DYP grubundan yanıt: Bu enflasyonla halk bizi istemezANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Tansu Çiller. erken seçime gidılmeyeceğinı yinelediğı partisinin grup toplantısında "süper enflasyona" dikkati çekilerek uyanldı. Sınop Milletvekili YaşarTopçu, 1995'te seçim olmayacağını vurgulayan Çiller'e, "Halk,yüzde 150 enflasyonla bizi 1996'ya kadar burada tutar mı?" yanıtını verdi. Topçu, DYP'nın birinci parti olduğu görüşünü eleştırirken, "ANAP'ın yaptığı gibi, 500 haneli kasabada 200 kişi işe alınırsa birinci parti olunabileceğTgörüşünü dile getirdi. Izmir Milleuekılı Ersin Farahalı da, ekonomi politikası konusunda Çiller'i eleştirirken. dış borçlann ıç borçlanmayla ödendiği kanısına dikkat çekti. Faralyalı, Çiller'in söyledikleriyle, rakamlann birbirini tutmadığını vurguladı.ANAP lideri Mesut Yılmaz'ın, yeni hükümet arayışlarına yöneldiğini ve "azırdık hükümeti formülü" önerdiğinı kaydeden Çiller. "ANAP 96 miUervekiliyle azınlık hükümeti kurmayı düşünüvor. Bunu küçük çocuk hırçınlığı olarak değeriendiriyonım" dedi.Çiller, partisinin 1995 yılındaki ilk grup toplantısında, terör. Çeçenistan. Van'daki uçak kazası ve Karabük Demir Çelik Fabrikalan'ntn özelleştirilmesine ilişkin değerlendırmeler yaptıktan sonra, erken seçim tartışmalarına açıklık getirdi. Konuşmasında, sık sık "ülkenin ameliyattan çıktığı" görüşünü, erken seçime gitmeme ısteğinin dayanağı olarak yineleyen Çiller, ekonomik hedeflerde başanya doğru gidildiğini ilen sürdü. Çiller. memurlara ek zam tasansının da bu hafta içinde TBMM'ye se\ke dileceğinı bildirdi. Cllkeyı. bütçesiz bırakmadıklan gibi. "hükümetsiz ve çözümsüz" bırakamayacaklannı ileri süren Çiller. "19%'da ülkeyi düzlüğe çıkaracağız. Halkın önüne, onlardan kaçarak değil, çözüm getirerek çıkacağız" diye konuştu.Çıller. grup toplantıstnda. 5 Nısan Kararlan'nı değerlendirdiği basın toplantısı metnını de milletvekillenne dağıttı. genel başkan nasıl olmalı, nasıl ortaya çıkmalı?' konulanndada görüşlerimi açıklavacağım" dedi. Soysal. "Aday olacakmısınızr 'so- rusuna da. "Delegeler karar ve- recek. Kurultav gününden önce uzlaşma sağlanmah. aday belir- lenmeli. Yoksa o istenilen şölen havasıyaratılamaz^ yanıtını ver- di. Bu arada, SHP'li muhaliflerin Grup Başkanı Seyfi Oktay'ın odasında yaptıklan toplantılarda kulislerde adlan adaylık için ge- çen eski Dışişleri Bakanı Soysal ve Içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ile bugün görüşülerek adaylık konusunda düşünceleri- ni açık olarak ifade etmelerimn istenmesinin kararlaştınldığı bil- dırildi. CHP'den Adnan Keskin ve İsmail Cem, SHP'den de Mümtaz Soysal, Aydın Güven Gürkan Karşıyaka CHP ve SHP örgütlerının ortaklaşa düzenle- dikleri bütünleşme yemeğine ka- tılacaklar. Yemeğe Erdal İnö- nü'nün de rahatsızlığının geç- mesi durumunda katılacağı bil- dirildi. Sosyal Demokrat Platform dergısi de aynı gün Mümtaz Soy- sal'ın katılacağı bir söyleşi dü- zenliyor. Soysal, Fuar Ismet Inö- nü Kültür Merkezı'ndc saat 17.30'da 'Türkive Solunun' Dünü, Bugünü ve Vannı" konu- lu söyleşıye katılacak. POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HtKMET ÇETtNKAYA Kim Haklı?.. YÖK Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, 'Samanyo- /u'başltklı yazımıza bir açıklama gönderdi. Sayın Sağlam, önce bizi telefonla arayıp Amerika'daki Samanyolu Vak- fı'nın toplantısına katılma nedenini açıkladı: "Biz çağnldığımız toplantılara katılırız..." Amerika'da kurulan Samanyolu Vakfı'nın kimlerie ilişki- si olduğu açık seçık belli. Türkiye'dekı bağlantıları da or- tada. Bu vakfın arkasındaki kişinin de çalışmalarını bilme- yen yok. Önce Prof. Dr. Mehmet Sağlam'ın açıklamasını veriyo- ruz: "Sayın Çetinkaya, 9 Ocak 1995 tarihlı Cumhuriyet gazetesinde 'Saman- yolu' başlıklıyazınızda, Washington'da verdiğimizbirkon- feransta, öğrencilerin sorunlanyla ilgili bir soruyu cevap- landınrken Bir grup Türk öğrenci sessizce protesto edip salonu terk edıyor, içeride kalan büyük çoğunluk gidenle- rin ardından 'Tekyollslam', 'HakimiyetAllah'ındır'şek\\n- de sloganlar atıp alkışlıyor' diye yazıyorsunuz. New York'tan VVashıngton'a karayoluyla gidip aynı gün saat 19.00'da 'Türkiye'de Yükseköğrenimin Gelişimi' ko- nusunda bir konferans verdiğim ve aynı gece New York'a döndüğüm doğrudur. Konferansın amacı; başlığında da ifade edildiğı gibi Amerika Birleşik Devletlerin'deki burs- lu Türk yükseköğretim öğrencılenne, Türkiye'de yükse- köğretim konusunda bilgi vermek ve sorunlannı da dinle- mek idi. Konferansın sonunda bir vatandaşımız 'Gönde- rilen öğrenciler neye göre seçiliyor? Zira bazı öğrencilerin istenmeyen bazı eğilimler ıçine girdiklerinı işitiyoruz' diye soru sordu. Ben de cevabımda; göndehlen öğrencilerin, üniversitelerimizin belihediğı alanlarda, ÖSYM'ce yapılan bir sınavla seçildiğinı, bunun dışında işitilenlerin 'dediko- du'dan ılerı gidemeyeceğini söyledim. Ancak ne bir grup protesto ederek dışan çıktı ne de başka birgrup herhan- gi bir slogan attı. Konferans sükûnet içinde sona erdi. Konferans sırasında, geç gelip girenler olduğu gibi çıkan- lar da olmuştur. Ama ne protesto mahıyetınde çıkış ne de slogan atarak alkış olmadı. Konferansta; öğrencileri, yük- seköğretimdeki gelişmeler konusunda aydınlatma ve on- lann sorunlan konusunda aydınlanma dışında bir amacı- mızyoktu. Bilgi ve ilgınize saygı ile sunanm." • • • YÖK Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sağlam ne Türkiye'de- ki üniversitelerdekı 'şeriatçı örgütlenmeyi' kabul ediyor ne de devlet parasıyla yurtdışına giden öğrencilerin, laik de- mokratik Türkiye Cumhuriyetı aleyhinde çalışma göstsr- diklerini. Sayın Sağlam tüm bunların 'abartılı dedıkodu'ol- duğunu öne sürüyor. Bugün üniversitelerimizdeki 'şeriatçı örgütlenme'nln na- sıl ıvme kazandığını. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel bıliyor. Son rektör atamalarındakı oluşum, Sayın Demi- rel'in bu konuda ne denli duyarlı olduğunu gösteriyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sağlam'a Washing- ton'dakı toplantıda soru soran kişi, bir Türk öğretim gö- revlisıdir ve sorusu şudur: "Devlet bütçesinden yüklü paralar aynlarak buraya gön- derilen öğrenciler nasıl seçiliyor?" Sorunun ikincı bölümü ise şöyledir: "Burada tanık oluyoruz ki burslu öğrencilerin bilimle hiçbir ilişkisi olmayan ideolojik, devlet aleyhtan örgütler- le ilişkisi var..." Türk öğretim görevlisinin sorusunun ikinci bölümüne Sayın Sağlam'ın verdiğı yanıt oldukça düşündürücüdür. Çünkü YOK Başkanı, yurtdışına gönderilen burslu öğren- cilerin büyük çoğunluğunun 'şeriatçı ve laik demokratik Türkiye Cumhuriyetı düşmanı' olduklarını kesinlikle kabul etmiyor. Diyor ki: "Bırakın bunlan, hepsi kadın dedikodulandır..." • • • Devlet bursuyla yurtdışına giden öğrencilerin dinci ör- gütlerle ilişkilerini bilmeyen var mı? Bir bilgısayar ağı olan Internet aracılığıyla geçilen 'şeri- atçı mesajlara' baktığınızda bu gerçeğı görebilirsiniz... YÖK Başkanı Sağlam diyor ki: "Slogan atılmadı..." Bıze Amerika'dan gelen mektup şöyle noktalanıyor "Dayanamayıp toplantıyı terk ettik. Tartışamazdık, çün- kü tartışma ortamı yoktu. Aynca bu kişilerin bursumuzu elimizden alabileceğı kaygısı da gün gibi ortada ve ger- çektı. Islamcı grup yurtdışında da devletin bütçesini kullana- rak örgütleniyor. Bu gerçeğı büyükelçisinden YÖK Baş- kanı 'na kadar herkes biliyor. Yukarıda anılan olaydan da anlaşılacağı gıbı Islamcılara, 'Sız hıç korkmayın, biz arka- nızdayız' türü mesajlarda eksıkedilmiyor..." Işteolay budur... Bugün Türkiye'deki üniversitelerde şeriatçı ve ırkçı ör- gütlenme hızla sürüyor. Bilım adamı kimliği taşıyan kara- yobazlar' televizyon ekranlarından laik demokratik cum- huriyete saldırabilıyor. Siz ne diyorsunuz gerçek bilim adamlan? Biz mı haklı- yız, yoksa YÖK Başkanı Mehmet Sağlam mı?.. • • • SHP Adana Milletvekili Ibrahim Özdiş, Başbakan Tan- su Çiller'in yanıtlaması ıçin dün TBMM Başkanlığı'na ya- zılı soru önergesi verdi. Soru önergesi aynen şöyle: " 1. Yurtdışına gönderilen burslu öğrencilerin nasıl se- çildiği ve nasıl gönderildiğinin kıstaslan nelerdır? 2. Yurtdışındaki öğrencilerin, Samanyolu gibi Tünkiye'de yapmak istediği ve nasıl çalıştığı bilinen bu şeriatçı kuru- luşlar bu curetı nereden almaktadır? 3. Tarikat şeyhleri ile yaptığınız görüşmede bu tür kunj- luşların devlet tarafından destekleneceği garantisi verilmiş midir? 4. YÖK Başkanı Mehmet Sağlam ile Prof. Dr. Şerrf Ali Tekalan bu toplantıya kımin adına katılmışlardır, görevlen- dirme yapılmış mıdır?" Baran'm istifası Başbakan 'dan döndü ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-SağJık Bakanı DoğanBa- ran, Arif Ölmez adlı dolandın- cının. \eğenı>le birlıkte çalıştı- ğı yönündeki sav lan üzerine is- tıfanın eşiğinden döndü. Sağlık Bakanı Baran. bakanlıkta ata- ma işlemlen konusunda gerçek- leştırılmek istenen bir rüşvet olayında suçüstü vakalanan sa- nığın ıddialan üzerine Başba- kan Tansu Çiller'e istifa ıstemi- ni ılettıgıni, ancak "Siyasette olur böyle şeyler. Ben size güve- niyorum" yanıtını aldıeını söy- ledi. Bakanlıkta rüşvctle atama yaptırabilecegı sözüyle İlknur Teskin adlı doktordan bın mark alırken. Sağlık Bakanlığı Müs- teşar Yardımcısı Ahmet Mis- ki'nın kurduğu mizansenle ya- kalanan Arıf Ölmez'ın ıddiası, Günaydın gazetesinin dünkü sa- yısında manşetten verildi. Sağlık Bakanı Doğan Baran, dün düzenlediği basın toplantı- sında. "Hiçde alışık olmadığım bir konuda sizlerie toplantı ya- pıyorum. Sıkıntımı, üzüntümü sizlerden başka kime anlatabi- lirdim" diye ba^ladığı konuş- masında. siyasi yaşamının onurlu bir geçmişle dolu oldu- ğunu söyledi. Toplantı sırasında zaman za- man duygulandığı gözlenen Ba- ran. "'Benim iki tane yeğenim vardır. Dükkânlannın başında otururiar, bakanltğa bir defa, o da beni tebrik etmek için gekii- ler" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog