Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 OCAK 1995 ÇARŞAMBA HABERLER Başbakanlık'tan yalanlama • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Başbakanlık. Georgetown Üniversitesi "School ot' ForeignService" Dekanı Peter Krough'un. Başbakan Tansu Çiller"den ya da eşjnden randev u istemediği belirtilcrck. Krough'un Türkiye'yc gclişinin. Çillcr'e Washington ziyareti sırasında vcrilcn fahri doktora ile bağlantısız olduğunubildirdi. Yiğenoğhı: Aday değilim • ADANA (Cumhuriyet) - Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Yiğenoğlu, ocak ayı sonunda yapılacak genel kurulda başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıkladı Göre\ süresi içinde bir misyoner gibı özveriyle çalıştığını. ÇGC bayrağının yurdun birçok yerindeki burçlara dikildiğini. dileğinin bundan sonra görev alacaklann bayrağı daha yüksek burçlara dikmesi olduğunu belirten Yiğenoğlu. cemiyetin * kurumlaşma yolunda altyapisının tamamland\ğın\ ve önünün açıldığını kaydetti. Zonguldak Belediyesi'nde grev • ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Belediyesi'nde çalışan ve 21 gündür grevde bulunan işçiler. protesto yürüyüşü yapmak istedi. Ancılık Caddesi ndeki Fen Işleri Atölyesi önünde toplanan yaklaşık 800 işçi ile es ve çocuklan. "toplusözleşme görüşmelerinde katı tutum gösterdiği gerekçesiyle" Başkan Zeki Çakan'ı protesto etmek amacıyla Inönü Köprüsü'nden belediye bınası önüne doğru yürümeye başladı. Madenci Anitı önünde yürüyüşlerine izin verilmeyen işçiler, daha sonra sendika binası önüne geldi. Burada işçilere hitap eden Belediye-lş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Nihat Ayçiçek, '"Biz çok fazla bir ücret zammı istemiyoruz. Ancak geçinebileceğimiz kadar istiyoruz. Bu tutumdan vazgeçilmezse grev kapsamı dışında kalan işçiler de eyleme başlayacak" dedi. 82 Anayasası'mn miman Aldıkaçtı, ihtiyaç durumunda yeni bir anayasa hazırlamak için hazır olduğunu söyledi Anayasa'yı sadece Aldıkaçtı savunuyor V1LMAZ KARABACAK 1982 Anayasasfnın mimarlanndan Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı. ANAP, DYP ve SHP'nin 1982 Anayasasfnı değiştirmek is- temeleriyle ilgili olarak, "Bir kere bu anaya- sa, 12 sene boyunca fonksiyonunu yerine ge- tirmiştir ve Türkiye'de görülmemiş bir öz- gürlük düzeni gelmiştir. bu anayasa ile" dedi. Aldıkaçtı, 1982 Anayasası'mn "en çok eleşti- rilen' anayasa olduğuna dikkat çekerek, ihti- yaç olması durumunda tekrar anayasa hazır- lamak içın göreve hazır olduğunu belirtti. Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı. SHP. DYP ve ANAP'ın anayasa değişikliği girişimleri ko- nusunda sorulanmızı yanıtladı. - 1982 Anayasası'nın 20 maddesinin değjş- tirilmesine ilişkin görüşlerinizi öğrenebilir miyiz? ALDIKAÇTI: Bütün hukuk düzenleri, toplumun ihtiyaçlanna cevap vermedikleri zaman o günün ihtiyaçlanna göre ayarlanır ve değiştirilmesi gündeme gelebilir. 1982 Anayasası da bir intikal döneminde yapıl- mıştır. Ve bu anayasada bazı hak ve hürriyet- ler o günün şartlan gereği daha fazla sınır- landınlmıştı. Ama bu hiçbir zaman hak ve hürriyetlerin bütünüyle ortadan kaldınldığı anlamına gelmedi. Anayasaya karşı toplu- mun çok büyük kesiminde bir tepki doğmuş- tur. Bir kere bu anayasa, 12 sene boyunca fonksiyonunu yerine getirmiştir ve Türki- ye'de görülmemiş bir özgürlük düzeni gel- miştir. Türkiye'de söylenen sözlerin hiçbirisi başka bir ülkede söylenmemiştir. Bu açıdan bakıldığı zaman anayasa, uygulama alanında birçok defalar delinmiştir. Şimdi anayasanın tekrar ele alınması ve değiştirilmesi gerekli- liği doğmuştur. Ben bunu 1984 yılmda söy- ledim. "Anayasa zaman gelecek değişecek- tir"dedim. Dernekler, siyasi partiler ve sen- dikalarla ilgili hükümlerinin muhakkak de- ğiştirilmesi lazımdı. Çünkü çok fazla sınırla- malar getirmekte idi. Şimdi görüyorum kı vanlan anlaşmalarda bu temel üç nokta esas alınmakta, bir de siyasi rüşt yaşının 18'e in- dirilmesi savunulmaktadır. Bunlar o zaman- lar benim de savunduğum noktalardı. ama azınhkta kalmıştık ve etkin değildik. - Anayasa değişikliği konusunda Cumhur- başkanı'nın bir önerisi ohnuş otabilir mi? ALDIKAÇTI: Sayın Cumhurbaşkanı'nın isteği doğrultusunda bir anayasa değişikliği- ni. parlamenter düzen içerisinde yapmak mümkün değil. Bunun örnekleri vardır. An- cak Almanya Cumhurbaşkanı Hindenburg, 1932 yılmda sekiz defa parlamentonun gö- revlerini yapmadığından yakınarak anayasa değişikliğine gidilmesini istemiş. bu geliş- melerin ardından Naziler iktidara gelmiştir Bunun böyle oluşunda, bu gibi tepkilerin ye- ri olduğunu, bütün anayasa hukuku çevreleri kabul ederler. Bu yüzden tarafsız bir devlet başkanı. böyle bir istekte bulunamaz. - Bugiin gelinen durumu diişünürseniz as- kerierin son sözü söylediği bir anayasa tasan- sını tekrar ha/ırlar mıydınız? ALDIKAÇTI: Bana verilecek göreve göre kim çağınrsa çağırsın, hiç tereddütsüz yine giderim. Bu intikal döneminden çıkmak la- zımdı. 12 Eylül'de gelen iktidar, çıkış yolunu böyle görmüştür. Böyle uygulamıştır. Dediği tarihte seçimi yaptırmıştır ve iktidan devret- miştir. Ondan sonrası iktidan ele alanlann bilmesi gereken bir şeydi. 'Demokrasi sınavından' geçiyoruz:Almanya Saksonya Eyaleti Içişleri Bakanı Heinz Eggert, Cumhuriyet'in sorulannı yanıtladı: Kürt mültecfler iade edflmeli HABITAT için sıvıl dayanışmaKEMAL VLRTERİ ANKARA-Almanya dan iltica istemelerine karşın bu istemleri kabul edilmeyen 20 bine yakın Köirt kökenli Türk vatandaşının Türkıye'ye iade edilmeleri gündemde. Almanya Federal Cumhuriyeti Saksonya Eyaleti Içişleri Bakanı Heinz Eggerf in. Türkiye ziyareti sırasında bu \atandaşlann iade edilmesinden yana olduğunu belirttiği öğrenildi. içişleri Bakanlığı yetkililerinin Eggert'e. iade edilen kişilerin kötü davranışla karşılanmayacaklanna ve suçsuz olanlann serbest bırakılacağına ilişkin görüş bildırdıklen ifade edildi. Türkiye'de, anayasa ve demokrasinin yenileşmeye ihtiyacı olduğunu ifade eden Eggert, eski DEP milletvekillerinin hapis cezasına çarptınlmasına ilişkin gerekçelerin iyi açıklanamadığını ve bunun Türkiye lehine gruplann işine yaradığını bildirdi. EggertHn temaslan PK.K.-uyuşturucu bağlantısı konusunda görüşmelerde bulunmak ve Almanya'daki PKK'lılerin Türkiye r ye iadesinin gündemde olduğu bir dönemde zemin yoklamak için Türkiye'ye gelen Saksonya Içişleri Bakanı Eggert, temaslannı dün tamamladı. Gazeteciler, kitle örgütleri temsilcileri ve siyasi parti liderleriyle görüşmelerde bulunan Eggert, Türkiye'den ayrılmadan önce Cumhuriyet'in sorulannı yanıtladı. PKK'nin uyuştumcu alanında • Almanya'dan iltica istemelerine karşın, bu istemleri kabul edilmeyen 20 bine yakın Kürt kökenli Türk vatandaşının Türkiye'ye iade edilmeleri gündemde. Almanya Federal Cumhuriyeti Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Heinz Eggert'in. Türkiye ziyareti sırasında bu vatandaşlann iade edilmesinden yana olduğunu belirttiği öğrenildi. faal bir örgüt olduğunu vurgulayan Eggert. örgütün güçlü mali kaynaklara sahip olduğunu ve bu kaynaklar sayesinde yoğun propaganda yaptığını ifade etti. Türkiye'deki temaslannda Almanya'ya iltica etmek isteyen Kürtlerin geri gönderilmeleri durumunda nasıl bir davranışla karşılaşacaklannı da görmek istediğini ifade eden Eggert, ülkesinde, geri gönderilenlere çok kötü davranıldığına ilişkin haberlerin bulunduğuna işaret etti. Görüşmelerde bulunduğu kişilerin, kendisine, Türkiye'de anayasa ve demokrasi konusunda yeniliğin şart olduğu görüşünü dile getirdiklerini aktaran Eggert. artan köktendinci akımlar konusunda bazı endişelerin varlığına dikkat çekti. Eggert, ^öv!e konuştu Galericiye gözalfmda i«kence Otohırs ? ll â l y a P anbir 5 ebeke > iele ş e - J ° * çırmek uzere operasyona başlayan Is- tanbul polisi tarafindan aralık ayı içinde gözalbna alınan oto alım satımcısı Ahmet Özçil'in (30) soruşturmanın geliştirilmesi amacıyla götürüldüğü Eskişehir Emniyeti"nde işkence gördüğü id- dia edildi. Özçil'in gördüğü işkence sonucu "ölüın sınırTna geJdiği ifade edildi. "Almanya, Türkiye'nin Avnjpa ile gümrük birtiğine girmesi konusunda her zaman olumlu görüş belirtmiştir. Türkiye gibi dış politikada açılımlar yapmay a çalışan bir ülkenin demokratikleşme ve iç siyaset konusunda birtakım açılımlarda bulunması zorunludur. Örneğin. Başbakan Çiller tarafindan da ifade edilen demokratikleşme konusundaki eksikleri, muhalefet de Çiller'in ifade ettiği şekilde açıkiamakta. Tünı Türkleri ilgüendiren değişiklikler bunlar. O yüzden Kürt asılhlann Türkiye'de çok farklı muamele gördüklerinin söylenmesi \alandir.~ 20 bin mülteci Eggert. Türkiye'deki yetkililerin. polisin bazı kanunlara aykın rutumlan nedeniyle hemen tepki göstermesi gerektiğinı ve bunun dışanya karşı çok önemli mesajlar vereceğini belirtti. Edinilen bilgiye göre Eggert. İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile yaptığı görüşmede, ülkesinde bulunan 20 bine yakın Türk kökenli Kürt vatandaşının iadesinden yana olduğunu söyledi. Eggert, iltica talebinde bulunmalanna karşın istemleri kabul edilmeyen bu vatandaşlann iadesi sırasında bir avukat ve doktor bulundurmalanna izin verilmesini istedi. Edinilen bilgiye göre Içişleri Bakanlığı yetkilileri. Eggert'e. bu insanlann iade edilmesi durumunda dosyalanna bakılacağı ve suçsuz olanlar hakkında hiçbir işlem yapılmayacaği görüşünü ilettiler. Uğur Mumcunun katillerinin yakalanabilmesi için imza verenler 19904- Songül Kocak. 19905- Soner Çoker, 19906- Soner Delen. 19907- Serhat Kaçak, 19908- Soner Tannverdi. 19909- Sevgi Imre, 19910- Serkan Kara- man. 19911- Sümbül Özdemir. 19912- Serap Kalınba- cak, 19913- Seda Aydın, 19914- Soner Kaynar. 19915- Suat Bavıkent, 19916- Semih Bilgen, 19917- Sevim Kürklü. 19918- Suna Güzen Aydemır. 19919- Selma Kıprı/cı. 19920- Seldar Polat. 19921- Sibel Elhan, 19922- Şedef Demirel. 19923- Soner Atıcı, 19924- Sündüz Özdemır, 19925- Sanem Gürkan. 19926- Son- gül Serbetçioğlu. 19927- Sibel Kaluç, 19928- Seçkin Alpay. 19929- Semiha Boz, 19930- Songül Ercan, 1993İ- Serhan Ay. 19932- Satı Ce>lan. 19933- Seraa Karakaş. 19934- Selami Kızıltan. 19935- Sevda Polat, 19936- Safinaz Özçelık, 19937- Sağlam, 1993S- Semi- ha Göktaş. 19939- Sadık Yardımcı. 19940- Saniye Ba- şer. 19941- Sami Kesedar, 19942- Satılmı? Demır. 19943- Sıtkı Salıkara, 19944- Seyhan Çoban. 19945- Sabri Saylar, 19946- Seroa Koşkut. 19947- Sadık De- mir. 19948- Sabiha Demir. 19949- S. Kemal Erol, 19950- Süleyman Topal. 19951- Selma Dümer, 19952- Sadrettin Köksal. 19953- Sevgi Orhan, 19954- Seyit Ali Ünal, 19955- Sevda Akın. 19956- Samı Ge- dik, 19957- Sırrı Hışır, 19958- Selma Koç. 19959- Sevgi Vaazlı, 19960- Sefa Mançur. 19961- Selman Gökalp, 19962- Selma Bozkurt. 19963- Sevim Çelik, 19964- Şuda Tekin. 19965- Şerife Songün, 19966- Şemsı Kesikbaş. 19967- Şafak Karali, 19968- Şadıye Yeşılyurt. 19969- Şahika Şen. 19970- Şeref Demir. 1997İ- Şenay Öztûrk, 19972- Şantürk Koç. 19973- Şebnem Gürman, 19974- Ş. Hüseyin Önder. 19975- Şengül Ersan, 19976- Şenay Yalman. 19977- Şaban Görgülü, 19978- Şerafettın Doğan. 19979- Şibel Polat. 19980- Şenol Erol. 19981- Şevki Kara, 19982- Şule Şimşek. 19983- Turan Kafiraman. 19984- Turgut Ka- rdmanoâlu. 19985- Teffik Ünver, 19986- Tolga Ağca. 19987-Tevrat Eriş, 19988- Talat Yahşi. 19989- Tülay Ulay, 19990- Turabi Küçük. 19991- Taylan Özgür Dürüllû, 19992- Türkan Ergun. 19993- Tuba Dagde- len, 19994- Tayfun Tanyıldız. 19995- Turhan Bucu- koğlu, 19996- Tugba Ba'şaran, 19997- Tolunay Demi- rel. 19998- Turhan Sezgin. 19999- Tacettin Serbetçi- oğlu, 20000- Tözey Garay, 20001- Ahmet Caylan. 20002- Ali Selekoğlu, 20ÖO3- Arif Hikmet Ulûçay. 20004- Arif Demirci. 20005- Alaattin Özsoy. 20006- Ayşenur Esen, 20007- Ayşen Muslu. 20O08- Ali Ke- maloğlu, 20009- Ali RızaAkcan, 20010- Atilla Çalık. 20011- Asude Seyhan. 20012- Ahmet Bayram, 20013- A.H Hiek. 20014-Adil DağU, 20015- Ali Çiftçi. 20016- A. Banu Tevfıkler, 20017- A Cahıt Coşkun. 20018- Ayşe Ergen, 20019- Ali Ekşi. 20020- Alev Toral, 20021- Anf Vural. 20022- Ata loptaş, 20023- A. Se- lim Telcioglu. 20024- Arda Özacan, 20025- Aslı Öz- türk, 20026- Ayşecan Yasin, 20027- Abuzer Altun. 20028- Adnan Akçay, 20029- Aysegul Akçay. 20030- Aydek Şultan Özdeinir, 20O31-Ali Erdoğan, 20032- Aylin Özdemir, 20033- Abbas Tekten. 20034- Aysel Tİıran, 20035- Asuman Ersaym, 20036- Alp Arsİan, 20037- Abdullah Yıldınm. 20038- Arziye Ot, 20039- Ali Sivri. 20040- Asude Çelebiloğlu, 20041- Ayhan Şafak. 20042- Alp Giray, 20043- Ahmet Dagh. 20044- Aysun Özalp, 20045- Ahmet Durmuşcan. 20046- Ay- dur Erdoğan, 20047- Aliye Çakır, 20048- Ahmet Ya- maner, 20049- Ahmat Atıcı. 20050- Atilla Yapıcı, 20051- Abdullah Dalgıç. 20052- Ali Rıza Camcı, 20053- Ahmet Bursalı, 20054- Ayla Çubukcu, 20055- Ahmet Akçalı, 20056- Ali Rıza Erdoğdu, 20057- Atil- la Ergörun. 20058- Avkut Dündar, 20059- Ayşe Mest- gu. 20060- Ayhan Özcanlı, 20061- Abdullah Ulusoy, 20062- Ahmet Kepil, 20063- Alıye Fındık. 20064- Ali Kemal Bingöl, 20065- Ayşe Yay, 20066- A. Tayfun Indirkaş, 20067- Aslı Seyhan. 20068- Ayteni Güıierli. 20ı>69- Ayşe Dağlıoğlu. 20070- Atilla Katırel, 20071- Altan Bayar, 20072- Ahmet ülar, 20073- Ayten Kara- bulut. 20Ö74- Aliye Çakır, 20075- Ayşe Altaş. 20076- A. Celal Birinci, 20077- Asuman Doganel. 20078- \rif Baysal. 20079- Abdurrahraan Topuz, 20080- AU İnayet Karabulut, 20081- Abdullah Polat. 20082- Ay- şe Ozdemir, 20083- Ayhan tri$. 20084- Adem Atar, 20085- Ayfer Günyol, 20086- Ayten Yılmaz, 20087- Ayten Toptaş. 20Ö88- Aslı Güİsem, 20089- Aydın Türkmen. 20090- Ahmet Ateş, 20091- Ayse Dokuma- cı. 20092- Abdullah Cebeci, 20093- Adem Çmar, 20094- Ahmet Anık. 20095- Abdullah Murat Arslan. 20096- Ayşe Akkaya, 20097- Ali Çeükhan. 20098- Ahmet Bora Ataç, 20099- A. Selçuk Altaylı. 20100- Armağan Doğan, 20101- Alper Bayram. 20102- Ayan Çakan, 20103- Alper Turga Özdemir, 20104- Abdul- lah Seymen, 20105- Aydın Çetinkaya, 20106- Alim Çalı^ia'r, 20107- Abdullah Yüksel. 20108- Avşe Erdo- ğan, 20109- Ayla Altar. 20110- Aysun Ozdemir, 20111- Alper Gümüş, 20112- Ahu Eser Eset, 20113- Aras Uzundağ, 20114- Aysun Karaoğlu, 20115- Alev Çınar, 20116- Ayten Erdinç. 20117- Ahmet Özdemir. 20118- Ayla Çakırhan 20119- A. Ayla Eş. 20120- Ali Yücel Seçki, 20121- Ali Haydar Sak. 20122- Ali Çeti- nörgü, 20123- Bedrı Balcıoğlu. 20124- Bülent Özcan- lı, 20125- Bilge Karaduman. 20126- Belgizar Baştuğ. 20127- Bahattin Cengiz. 20128- Beyhan Kültürlü, 20129- Betül Hancı. 20130- Binnur Saraçoğlu, 20131- Bahtiyar Kürklü. 20132- Buket Nazlıgül, 20133- Bin- naz Arpacı, 20134- Baran Karakuş, 20135- Bülent Türköz. 20136- Bekir Özbek, 20137- Belain Akar. 20138- Bunaray Çevik, 20139- Bahri Gürlen. 20140- Burhan Giray, 20141- Bekir Can. 20142- Bilge Cste- kidar, 20143-"B Cahıt Şehlikoglu. 20144- Bekir Dur- muşoğlu, 20145- Bağdat Erdogan, 20146- Bilal Say- dam, 20147- Burhan Yıldınm. 20148- Bekir Kaya, 20149- Bektaş Yendekogiu. 20150- Bedir Acun, 20151- Bülent Görs. 20152- Bilge Ors, 20153- Battal Türksever. 20154- Barış Satılmıs, 20155- Bekir Şahin. 20156- Banu Dadak, 20157- Birkan Dündar. 20158- Bülend Kırmacı. 20159- Coşkun Eraen. 20160- Caner Amasya, 20161- Cihan Uslu. 20162- Cengiz Sezgin, 20163- Canan Erdem, 20164- Cem Tunç, 20165- Cabır Duran. 20166- Chaneir Altınsaray, 20167- Cumali Kıyıbaş. 20168- Cihangir Haliloğl'u, 20169- Cumali KaragölSü. 20170- Celal Soylu, 20171- Cemile Giray. 20172- Cihangir Çürümez, 20173- Cahit Ertem. 20174- Cihangir Güven, 20175- C. Ere, 20176- Cen- giz Ünal, 20177- Cenk Çaglayan. 20178- Cem Koyaş, 20179- Celal Artaç, 20180- Cenkan Erdemoğlu, 20181- Cemalettin Türkmen, 20182- Cengiz Kobek. 20183- Cenan Bozdogan. 20184- Cafer Satarcı, 20185- Cem Bilsel. 20186- Cem Aykol, 20187- Cengiz Konıcu. 20188- Çerkez Şahin, 20*189- Çiğdem Yagcı, 20190- Çaglayan Tunca, 20191- Çağdaş Aka. 20192- Ç. Hakan Kıiral, 20193- Dursun Erkoç. 20194- Du- ran Arslan, 20195- Dursun Karabulut, 20196- Deıuet Bağatırlar, 20197- Durdane Bilgin. 20198- Devram Özcan, 20199- Dursun Bektaş. 20200- Duygu Evcen, 20201- Demet Yılmaz, 20202- Duran Bilgin, 20203- Dursun Bozbıyık. 20204- Doğan Arslan, 20205- Dur- sun Alan. 20206- Deniz Bahırman, 20207- Durcan Karabulut. 20208- Deniz Alturcan, 20209- Dursun Uy- gun. 20210- Didem Ozan. 20211- Dilek Akşar, 20212- Doğan Haydaroğlu, 20213- Demet Tuna. 20214- Dıır- muş karakuş, 20215- Dilek Ağgöz. 20216- Deniz Ay- dın, 20217- Duran Ali Bağcı, 20218- Engin Barutçu, 20219- Esra Yegin, 20220- Ertan Okumuş. 20221- El- mas Tunc. 20222- Elif Sarı, 20223- E\rim Atay, 20224- Erdoğan Karcı. 20225- Ebro Sançıçek. 20226- Emine Özsoy, 20227- Erhan Yılmaz. 20228- Erkan Karabulut, 20229- Ergül Temel, 20230- Erdal Gen- cer, 20231- Emel Sevındık, 20232- Ekin işisağ, 20233- Erdem Büyüksağış, 20234- Eda Atay, 20235- Ebru Koç, 20236- Elif tlter, 20237- Erdem Kaya. 20238- Erdal Karaman Encan, 20239- Elif Çakır. 20240- Elif Bolat, 20241- Emrah Aytan Balabanlı. 20242- Eda Çetinörgü, 20243- Etem Mutlu. 20244- E-vşen Tan, 20245- Erol Or. 20246- Eşref Özyürek, 20247- Enver Tunçdemır. 20248- Emine Ekici, 20249, Eren Kayıhan. 20250- Erdoğan Kara, 20251- Emine Esener. 20252- Erdoğan Tuncer, 20253- Emine Erge- ne, 20254- Ergin Uzun, 20255- Erden Dursun. 20256- Eda Çetinörgü, 20257- Elif Ilıkkanlı. 20258- EKrem Seçki, 20259- Esra Karabaş, 20260- Edin Kenan, 20261- Erdogan Çolak, 20262- Erhan Tastan. 20263- Emre Seles. 20264- Eylem Pınar Aktemur. 20265- Evrım Demirer. 20266- Emine Evci, 20267- Emrah Yıldız. 20268- Emrah Bakır, 20269- Esen Sümbül. 20270- Emrullah Özyürek, 20271- Emine Çalışlar. 20272- Emine Cihangir, 20273- Eylem Doğukaya. 20274- Erdal Tanrıverdi, 20275- Emel Yalın. 20276- Emre Doğukaya, 2027 7 - Ercan Alırsatarboy. 20278- Emine Karaoğlu. 20279- Erhan Tüysüz. 20280- Esra Mısırhoğlu, 20281- Esra Annsay, 2Ö282- Ferhat Kar, 20283- Ferdan Üçbakık. 20284-Fevzi Karaaslan Tuğ- rul 20285- Fethıye Yalaz, 20286- Filiz Kurban, 20287- F. Güzel. 20288- Fatih Özcan, 20289- Ferit Polat. 20290- Filiz Erdinç, 20291- Fatma Gültekin. 20292- Fatma Yıldız, 20293- Fügen Kaya, 20294- Fatma Turna, 20295- Funda Ketenci, 20296- Fazilet Kuyucu, 20297- Filiz Çeleb\. 20298- Fikriye Uzun, 20299- Fikret Arıker. 20300- Filiz Namıdar, 20301- Ferda Demirel. 20302- Fatoş. Basal, 20303- Funda Ba- kırman. 20304- Fevzi Gürsel, 20305- Fazıl Sozak. 20306- Filiz Yücel, 20307- Filiz Bal. 20308- Fevzi Şa- nal, 20309- Fatma Çakır, 20310- Fehmi Çakman, 20311- Fırat Mastar, 20312- Fırat Ergen, 20313- Fer- da Günaydın. 20314- Findevs Balat, 20315- Ferhan Kazin. 20316- Fatma Akçalı, 20317- Gülüzar Özcan, 20318- Gülal tsmet, 20319- Güngör Taylan Coşkun. 20320- Gülşen Dokgöz, 20321- Gonca Cengiz, 20322- Gülderen Kube, 20323- Güler Ekveren. 20324- Gülte- kin Parbdıroğlu, 20325- Gürkan Çakır, 20326- Gülte- kin A\doğuru, 20327- Gülbahar Yağcı, 20328- Güner Bahadır, 20329- Gülizar Ülger, 20330- Gül Erciyas, 20331- Güler Gönüllü. 20332- Gökhan Karamano'ğlu, 20333- Güler Demirel. 20334- Güler Adıvar. 20335- Gülnur Özcan. 20336- Gökhan Özkıvanç. 20337' Gökhan Özkut. 20338- Gürsel Aksoy, 20339- Gürel Sarıca, 20340- Güniz Aysay, 20341- Galip Gültekin, 20342- Güler Karaca, 20343- Güven Dokuncu. 20344- Gürsel Dokuzu, 20345- Gürsel Akhan, 20346- Güven Kiilekçi, 20347- Gökay Aytar. 20348- Güneri Ayaydın, 20349- Göksel Akçay, 20350- Güzide Coş- kun, 20351- Gündüz Karaoğlu, 20352- Gülay Vural, 20353- Gökhan Batıcıoglu. 20354- Güne| Erhun, 20355- Gökhan Uysal. 20356- Güngör Eset, 20357- Gökç^c Can, 20358- Gülfidan Çaglayan, 20359- Gül- naz Ors, 20360- Gülhan Tatar, 20361- Gülçin Özda- mar. 20362- Gökşin Taşkın, 20363- Gülgün Erhun. 20364- Gülsen Vural, 20365- Gülıstan Bostan, 20366- Gönen Mehmet Gezgin, 20367- Gül Daşgül. 20368- Gülçin Vural, 20369- Haydar Ufuldu, 20370- H. Coş- kun, 20371- Hatice Barkal. 20372- Hasan Duran, 20373- Hüseyin Aktaş. 20374- Hatice Cnlüleblebici, 20375- Haydari Yıldız. 20376- Hüseyin Kaya, 20377- Hanım Soylu, 20378- H. Uluışık, 20379- Hanım Sünel, 20380- Haydar Yıldız, 20381- Hasan Bolat. 20382- Halime Türeli, 20383- Hasan Ablak, 20384- Hakan Çevfili, 20385- Hatice Gök. 20386- Hande Mart, 20387- Hasan Öztürk, 20388- Hagder Özcan, 20389- Hatice Karanur, 20390- Hüseyin Dikici, 20391- Hamit Bektaş. 20392- Hayriye Yaldız, 20393- Hatice Süm- bül. 20394- Hatice Dağlıoğlu, 20395- Hayrettin Do- gan. 20396- Hasan Karabulut, 20397- H Sedef Ozalp, 20398- Hakan Karataş, 20399- Hamim Bolat, 20400- Hasan Şehlikanlı. 20401- H. Ahmet Sarıkaya. 20402- Hüseyin Sa>oğlu, 20403- Halil Özden. 204Ö4- Harber Tuyucu, 20405- Hasan Özdcr. 20406- Hayri Tutar, 20407- Hayremn Bülbül. 20408- Halimet Atay, 20409- Hürriyet Şimşek. 20410- Halil Inan, 2041İ- Hasan Deniz. 20412- Halil Işlek, 20413- Haydar Yıl- dız. 20414- Hüseyin Bolat, 20415- Hüseyin Mertoglu. 20416- Hamit Dağlıoğlu. 20417- Hikmet Kaik Hazine- dar. 20418- Hacer Toptaş, 20419- Hasan Gülsaçan. 20420- Hüsnü Çalıkan. 20421- Haydar Aydoğdu. 20422- Hasan Erdilnıez, 20423- Hülya Erdoğan. 20424- Haki A>demir, 20425- Hatice Yıldırım. 20426- Hale Yeîilyurt, 20427- Haluk Erdost. 20428- Hasan Tatar, 20429- Hıcran Çetın. 20430- Hüseyin Tatar, 20431- Halil tbrahim Külbağ. 20432- Hasan Narin, 20433- Haydar Ait. 20434- Hasan Akyüz, 20435- Haluk Özübek. 20436- Hatice Çetinalp, 20437- Hayrettin Gü\enç. 20438- Hüseyin Akçay, 20439- Ha'lit Dö\üşçu. 20440- Hül>a'Kuşkayâ. 20441- Hasan Karabulut. 20442- Hatice Turgut, 20443- Hatice Karagöz. 20444- Hatice Göksu, 20445- Hüseyin Karabulut. 20446- Hakkı Yıldız, 20447- Hamd'ı Kankal. 20448- Hadiye Taşkın, 20449- Hatice Daşeül. 20450- Haydar Öztürk, 20451- Habip Hacı- mustafaoğlu. 20452- Hilal Kaymaz, 20453- Işın Yıldı- nm. 20454- tbrahim Bağlıoğlu. 20455- tsmet ASıl. 20456- llker Coşar, 20457- lbrahim Hüner. 20458-lr- fan Afşar, 20459- tsmaü Çahan, 20460- İbrahim Bağ- lıoğlu, 20461- Ismet Yıldırımcı. 20462- 1. Ferit tnan, 20463- tnci Öztürk. 20464- tsmail Uygun, 20465- Iz- zet Yalçm. 20466- İsmail Kurt, 20467- tnci Gültekin. 20468- İsmihan Karabulut. 20469- tsmail Fakir. 20470- llkay Bayram, 20471- Immı Gültekin. 20472- llker L'tku, 20473- ismail Güleç. 20474- Irfan Çınar, 20475- İlhan Sankaya. 20476- Ismet Avcı, 20477- İs- mail Aksoy. 20478- İdris Köylü, 20479- İbrahim Er- san, 20480- İsmail Dağlı, 2Ö481- İsmail Yorulmaz. 20482- İdris Kalkan, 20483- İlhan Altınbulduk. 20484- Kadir Uncı. 20485- Kazım Tekin, 20486- Ke- mal Yurdakul, 20487- Kemal Uygun. 20488- Kemal Altınbaş. 20489- Kerem Yücel. 20490- Kenan Özüer, 20491- Kemal Yılmaz. 20492- Kudduci Çalatlı, 20493- Kutlay Alpugan. 20494- Kemal Üstün. 20495- Kaan Bingöl, 20496- Ka>han Köksal, 20497- Kezban Tanperli. 20498- Kadir Ğedik, 20499- Kazım Özkan. 20500- Kamil Bölükbaşı, 20501- Kadir Tüfekçıler, 20502- Koral Barkal, 20503- Kemal Sarabağ. 20504- Kaddafi Ergen, 20505- Kamuran Örgen. 20506- Kor- han Özkıvanç, 20507- Kutluhan Kaym, 20508- Kemal Bası, 20509- Kemal Kılıç. 20510- Kadir Bektay Bo- yacı, 20511- Kaan Giray. 20512- Kenan Özdoğan, 20513- Kemal Adaoölu. 20514- Konca Aksu, 20515- Levent Örs. 20516- Lütfıye Beymen, 20517- Levcnt Uslu. 20518- Lale Gültekin, 20519- Lütfıye Ereen. 20520- Levent Üstün. 20521- LevS nt Yanal. 20522- Lütfı Yassıbağ, 20523- Lale Dîtşgül. 20524- Levent Beşparmak, 20525- Mehmet Karakuş. 20526- Müte- ber Doğukaya, 20527- Mustafa Zengin. 20528- M. Ali Akçan, 20529- M.Kupral Demirci. 20530- Mehmet Yılmaz, 20531- Mehmet An. 20532- Mustafa Atıcı, 20533- Muhittin Faysal, 20534- Mustafa Özkul, 20535- M. Eftal Sertelli, 20536- Müjde Gözener, 20537- Mesude lyiler. 20538- >1urat Dağlı, 20539- Mehmet Akar. 20540- Musine Özcanlı. 20541- Meh- met Külekci. 20542- Mehmet Akçalı, 20543- Mehmet Ersoy, 20544- Mahmut Altınsoy, 20545- Mehmet Ünal. 20546- Mehmet Deniz, 20547- Melek Uymaz. 20548- Mustafa Ünlü, 20549- M. Abdullah Sonacı. 20550- Mehtap Çınar, 20551- M. Ercan Ertür. 20552- Mchmet Cem Kuzu. Sürecek Güneydoğu'daki bosaltılan köyleri gerekçe gösteren uluslararası demokratik kuruluslar, 1996'daki 30.000 kişilik Dünya lnsan Yerleşmeleri Konferansı'nın tstanbul'da yapılmasmı engellemek istiyorlar. OKTAY EKİNCİ Son günlerde kimi gazeteler- de kısa haberler şeklinde yer alan, özellikle CNN bültenle- rinde ise sık sık duyurulmaya başlanan uluslararası bir kam- panya. Türkiye'nin iç günde- mindeki çoğu polemige dayalı hararetli konular yüzünden ye- terince ilgi toplamıyor. Kamu- oyunu surlann yıkılması, özel- leştirmeyle Türkiye'de sosya- lizmin sona ermesi, yılbaşının Islamıyete aykırı olduğu. Tu- ring'in tesislennin artık alkol yerine hacıyağı kokacağı, enf- lasyonun yüzde 1000'lere tır- manmaktan kurtanldığı vb gibi hemen hiçbir yaramıza mer- hem olmayan konulann peşin- de sürüklenirken. Türkiye ve tstanbul için yüzyılda bir gele- cek tarihsel bir fırsat elimizden alınmak isteniyor. Uluslararası düzeyde çalış- malar yapan Batı'nın güçlü de- mokratik örgütleri. 1996 Hazi- ram'nda tstanbul'da toplanacak HABİTAT-2 Konferansı'nın başka bir ülkeye ahnması için yoğun girişimler içerisindeler. Türkiye'deki demokrasi ve in- san hakları sorunlannı sürekli gündemde tutan bu örgütler, HABfTAT'a yönelik kampan- yalannda da Güneydoğu'daki boşalan ya da bosaltılan köyle- ri gerekçe gösteriyorlar. Birleş- miş Milletler nezdinde sürdür- dükleri'girişimlerde "kendi köylerinde iskân ve yaşama hakkmı vatandaşlanna sağlaya- mayan bir ülkenin, insanlığın genel yerleşme ve kent sorunla- rına çözümler aranacağı bir uluslararası buluşmaya ev sa- hipliği yapamayacağını" ileri sürüyorlar. DpDersessiz Bilindiği gibi HABtTAT. "Birleşmiş Milletler Dünya ln- san Yerieşimleri Konferansı'nın kısa adı. Bu konferansın birin- cisi, 1976 yılında Kanada'nın Vancouver kentinde yapılmıştı. Bu konudaki ikinci buluşma olacağı nedeniyle HABİTAT-2 adı verilen 20 yıl sonraki bü- yük toplantı ise 3-14 Haziran 1996 tarihinde İstanbul'da ger- çekleşecek. 20. yüzyılın son görkemli zir\esi olarak duyu- rulan konferansa 184 ülkeden 30 bine yakın temsilci ve gö- revli katılacak. Tartışılacak ko- nular ise 21. yüzyıla doğru hız- la kentleşen dünyanın bugün- den alması gereken sosyal, ekonomik ve kültürel önlemler olacak. Çünkü yine HABİTAT örgütünün bu dev zirve için ya- yımladığı broşürlerde yer alan Isaac .\sımov'un şu ünlü deyi- şindeki gibi, "Şimdi harekete geçmezsek, uygarlığın kaynağı olan kentlerimiz uygariığı yok edebüir™" Nitekim örneğin Istanbul da Asımov'u şimdiden haklı çı- karan \ahşi bir yıkım sürecini yaşıyor. Kentsel yağmanın ya- na sıra özellikle kaçak ve yasa- dışı yapılaşma yüzünden 2700 yıllık bir uygarhklar beldesi. yine kendi uygarlığını yiyip yi- tiriyor. Başbakan Çiller'in son paralı imar affı özlemleri ise bu büyük katliamın neredeyse kentsel soykınma dönüşmesi tehlikesini taşıyor. lşte böyle bir süreçte. HABİ- TAT-2'nin İstanbul'da yapılma- sı, salt Türkiye'nin dev bir or- ganizasyona ev sahipliği yap- ma olanağını değerlendirmesi açısından değil. doğrudan ken- di iskân sorunlannı ve özellikle Istanbul'un bir dünya kenti olarak uygarlığına yakışır düz- lemde gelişmesini. yine insan- hkla birlikte tartışmak açısın- dan büyük önem taşıyor. Ne var ki son gelişmelere ve Türkiye'nin gündemindeki ko- nulara bakılırsa. ilgililer ve da- hası sorumlular böylesine eşsiz bir olanağın hâlâ farkında de- ğiller ve akıl almaz bir aymaz- lık içerisindeler. Örneğin Jstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, yaklaşık 16 ay kalan bu yeryüzü buluşmasına ev sahipliği yapacak bir kentin sahibi olarak, tstanbul'un kent- leşme, iskân, kültür ve özellik- le evrensel kent kimliği bağla- mında yaşadığı sorunlan nasıl ele alacağı ve tartışmak için ne gibi bir hazırlık içinde olduğu hâlâ belli degil. Benzer şekilde ne Istanbul milletvekillerinden ne de lstan- bul'un kurtuluşu için durma- dan raporlar hazırlayan 'bakan- lıklardan' ve hatta 'tstan- bul'dan sorumlu'(') devlet ba- kanlığından bir ses, bir işaret, bir kıpırdanma var. HABtTAT-2 K.onferansı'nı himayesine alan Cumhurbaşka- nı Süleyman Demirel bile her- kesi bu büyük organizasyonda devlete destek olmaya çağır- maktan başka henüz yeni bir girişimde bulunmadı. Başbakanlık tarafindan HA- BlTAT-2'yi koordine etmek ve kotarmakla görevlendirilen Toplu Konut tdaresi ise yine Başbaİcanhğın izlediği Hazine araziterinin yağmalanmasını özendiren politikalar karşısında belki de en gerilimli günlerini yaşıyor. Türkiye'de ilgililer özetle iş- te bu haldeyken, uluslararası örgütler de yine Demirel'in de- yişiyle böylesi bir altın fırsatı elimizden kaçırmamız için meydanı tam anlamıyla boş bu- larak etkin karşı kampanyalan- nı sürdürüyorlar. Demokrasi için HABİTAT Dünyadaki bu gelişmeler karşısında acaba ne yapmatı- yız? HABtTAT'ın İstanbul'da toplanmasınm sayısız yararlan yönünde uluslararası çevrelerle nasıl btr diyalog ve ilişki kur- malıyız?.. Bu sorulann yanıtı, Türki- ye'nin de artık kendi demokra- tik sivil toplum örgütlerine gü- ven duyması ve özellikle HA- BİTAT süresinde hükümet dışı kuruluşlara destek vererek on- lan demokrasinin ve demokra- tikleşmenin temel kurumlan olarak görmesi gerekiyor. Eğer Türkiye'deki sivil ör- gütlere. meslek odalanna, kent kooperatifleri birliklerine, kül- tür ve sanat kurumlanna, sen- dikalara vb kuruluşlara "ulus- lararası örgürlerle sivil dayanış- ma ağı" kurmalarında olanak sağlanabilirse, bu hem HABt- TAT'ın 'esenliğini 1 sağlayacak- tır. hem de ülkenin saygınhğı- nın yeniden kazanılmasında hiçbir resmi söylemin başara- mayacağı kadar yüksek bir iler- lemeye ortam haztrlayacaktır. Çünkü yine Türkiye'deki si- vil toplum örgütleri, bir anlam- da uluslararası kuruluşların eleştirilerine konu olan geliş- melerin de 'önlenebilmesi' için ülkenin en duyarlı ve demokra- tik güçlerini oluşturuyorlar. Bu kurumlarımız, HABtTAT'ın boykot edilerek değil, tam ter- sine Türkiye'de ve tstanbul'da etkin bir uluslararası katılımla yapılması durumunda bütün bu kaygı duyulan gelişmelerih de önüne geçilebileceğini savun- maya hazırlar. Kısaca HABtTAT-2'nin hem kendi evrensel gündemini ve- rimli bir şekilde görüşebilmesi, hem de Türkiye'nin ve Istan- bul'un yaşadığı kentleşme ve demokratikleşme sorunlartnda uluslararası bir dayanışmaya önayak olabilmesi için 1996 Haziranı'nda mutlaka tstan- bul'da toplanması gerekiyor. Bakalım 'ilgililer" bu tarihsel olanağın ne zaman farkına va- racaklar ve artık şu ilkel pole- miklerle oyalanmayı bırakıp 30 bin yabancı konukla ülkenin ve dünyanın ortak geleceğini tar- tışmayı ne zaman gündem- lerine alacaklar?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog