Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

11 OCAK19?5 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Yüzde 150 ile rekor düzeye ulaşan enflasyon, boşanma ve intihar nedenlerinde de ilk sırayı alıyor Enflasyonuıı yan etkisi: Şiddet! —- m m / • DÎE'nin verilerine göre, 1994'te 24 bin 147 çift, yaşam pahalılığından kaynaklanan şiddetli geçimsizlik sonucu evliliklerine son verdi. Bin 228 kişi de ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar etti. Enflasyon. toplumun en küçük birimini oluşturan aile kurumun- dan başlayarak yaşantımızı kök- ten sarsıyor. Devlet Istatistik Enstitüsü'nün (DİE) yayımladığı demografık verilere dayalı oiarak yapilan araştırmalar. Türkiye'de çeşitli dönemlerde yaşantılanni birleş- tiren 182 bin 960 çiftten 27 bin 167"sinin evliliğinin boşanma ile sonuçlandığını, yaşam umudu- nu yitıren bın 228 kışınin ıse in- tihar ederek yaşamına son verdı- YILMAZ KARABACAK Cumhuriyet tarihinin en yük- sek rekorunu kıran enflasyonun yo! açtiğı hayat pahalılığı ve çe- şitli ekonomik sorunlar. 24 bin 748ailenınyıkılmasına. bin 147 kişinin ise intihar etmesıne ne- den oldu. lstanbu! Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabitim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özcan Köknel, yükselen enflas- yonun toplum sağlığını önlene- mez oranda bozduğunu, aile ku- rumunu çökerttiğini ve özellıkle depresyon tûrü hastalıklan art- tırdığını belirterek. "Toplum bir padamaya doğru gidiyor" uyarı- sında bulundu. ğıni ortayakoydu. Aile yapılannın çöküşüne yol açan nedenlerin başinda. hayat pahalılığı ve bunun yol açtığı so- runlar geliyor. Buna göre 27 bin I67çiftten24bin I47'si, ekono- mik nedenlerin etken olduğu şid- detli geçimsizlik sonucu evlilik- lerine son verdi. Ekonomik nedenler sonucu boşanan 24 bin 147 çiftten 3 bin 47'sinin 1,2 bin 929'unun 2, 2 bin 372 sinin 3, 2 bin 131 *inin 4 ve geri kalan 14 bin 18'inin ise 5 ve daha fazla çocuk sahibı ol- duklan belirlendi. Araştırmalara göre. bin 228 kişinin intihar nedenlerine bakıl- dığında >ıne ekonomik sorunlar baş sıralarda yer alıyor. Veriler, bın 147 kışınin çeşitli ekonomik sorunlar nedeni ile intihar ettık- lenni ortaya koyuyor. Nedenlen- ne bakıldığında. bin 228 kışıden 336'sının aile geçimsizliğı. 352'sının geçım zorluğu ve tıca- ri başansızlık, geri kalan 459 ki- şinin ıse diğer ekonomik sorun- lardan dolayı intiharettiklen be- lırlendı. fstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Psikoloji Anabilim Da- lı Başkanı Prof. Dr. Özcan Kök- nel. hayat pahalıiığının getirdiği psikolojık sorunların. insanlan şiddete yönelttığıni beiirterek şunlan söyledi: "Sürekli arüş kaydeden enflas- yon, aile içinden başlayarak top- İumda çeşitli tahribatlara yol açn yor.Geçim zorluğu nedeniylepsi- koiojik dengeleri bozulan insan- lar, ya kendisine veya toplumun diğer birejlerine şiddet uygula- maya başlıyortar. Bu şiddet ken- dilerine yönelik olursa inriharla, aile içerisindeki diğer bireylere yönddiğinde şiddetli geçimsizlik ve buna bağlı oiarak boşanma- larla sonuçlanıyor." Köknel, şu uyanlarda bulun- du: "Sağhği önlenemez oranda bozulan toplum, bir patiamaya doğru gidiyor. Enflasyon bu biçi- mi ile sürerse bu sonuç. kaçınıl- maz olur. Bu konuda künik te- davi de olanaksız hale gelebilir." MAHKEME, İŞVERENİ MAHKUM ETTİ Yargıçtan işçiye enflasyon desteği A A.NKARA (AıNKA) - Bayan Yargıç Hazal Zengingül, ışçilerin enflasyona ezdınlmesıne göz yummadı. Ankara Dokuzuncu Iş Mahke- mesi yargıcı, toplu ış sözleşmesiyle hüküm al- tına alınan enflasyon oranında ücret artışını yapmaktan kaçınan ışvereni mahkûm ettı. Mahkeme karannda enflasyonun en çok dargelirlıyi etkılediğıne değinılırken, yüksek oranlarda seyreden enflasyon oranındaki üc- ret artışlannın ışveren aleyhine haksızlıga yol açtığı. işçılenn haksızlıga uğramalannaengel olduğuna vurgulandı. Işverene sözleşmeye bağlılık ilkesını hatır- latan iş mahkemesi, adıl ve hakkaniyete en uygun çözümün enflasyon oranında ücret artışı olduğu- nu bildirdi. Mahkeme kara- nnda eşel mobil sisteminde de ücretlerin böyle belirlen- dıği hatırlatıldı. Kamu kesiminde sıfir zam artışının önerildiğı, ancak enflasyonun yüzde 149 ola^- rak açıklandığı koşullardâ venlen iş mahkemesiJcaran» işçilerin daha fazla mağdur edilmelerinin yolunu kapa- dı. Harb-iş Sendikası üyele- rinden bazılan adına Anka- ra Dokuzuncu İş Mahkeme- si 'ne açılan davada verilen gerekçeli karar açıklanarak taraflara tebliğ edildi. tmzalanan sözleşmeye rağmen eylül- den geçerli olmak üzere DlE rakamlanna gö- re tûketici fıyatlan endeksi oranında ücret ar- tışı yapmayan işvereni yüksek faizle birlikte mahkûm eden iş mahkemesi karannda, her ta- ahhüdün bazı riskler taşıdıgına dikkat çekil- di. Degışim olgusunun bazı tesadüfleri içer- diğine yer verilen kararda, "Sözleşıneye bağ- dlıkUkesi değişimlere rağmen taraflann taah- hütierine uymalannı gerektirir" denıldi. Öngörülemeyen büyük degişimler yaşan- ması halinde uygulanması gereken kuralın objektif iyı nıyet kurah olduğuna değinilen kararda,"Eğer şartlar taraflardan birinin edi- mi karşısında güliinç bir edim alacağı ya da hiç edim alamay acağı şekilde değişmişse borç- luya empozeedilmiş borçlan sürdürmek iyini- yet kuralına aykın olur, karşı taraf adil bir çö- züm kabtıl etmezse sözleşmeyi bozma olana- ğı verilir" ıfadesıne yer \enldı. Karann gerekçesi Enflasyon hakkında kuramsal açıklamalar yapan Yargıç Hazal Zengıngül, karannı şöy- le gerekçelendırdı: "Enflasyondan en büyük zaran ise basit gelûii kesimler görür, işte söz- leşmeyapılırken Türkiye'de . _^ , t son 10 yıldan beri önlene- nkara D o k u z u n c u Iş m e > e n bir enflasyonun var M a h k e m e s i , enflasyona olduğu ve bunun artabilece- endekslenmiş zam oranmın 'adil ve hakkaniyete uygun olduğuna' karar verdi. Yargıç Hazal Zengingül, toplu iş sözleşmesinde öngörülmesine rağmen enflasyon oranında ücret artışı ödemeyen işvereni mahkûm etti. ği riski düşünülerekzam ar- üşlan toplu iş sözleşmesiyle enflasyona endekslenmiş ol- maktadır. Dolayısıy la sözleşme yapı- lırken bir öngörülmezlik durumu olmayıp bilakis dd- di bir riskin vartığı düşünü- lerek tedbir oiarak bu tarz bir çözüm öngörülmüştür. Öngörülen bu çözüm sözleşme dengesini boz- muş olmamaktadır. Bila- kis ağır bir enflasyonla iş- çi aleyhine bozulacak olan sözleşme denge- si korunmuş olmaktadır." Yargıç Hazal Zengingül, karannın bir bö- lümünde eşel mobil sıstemine atıfta bulunur- ken de şöyle dedi: "Bazı sistemlerde eşel mobil sistemi oiarak da vasıflandıruan ücret politikalan da böyle belirlenir. Burada artık ivazlar (ödünler) arasındaki dengesizlikten, objektif iyi niyet kurallanna aynldıktan \eya hakkın kötüye kullammından söz edilemeyeceginden sa ma mahkememizce haklj bulunmamıştır." DOSTLARIYALNIZ BIRAKMIYOR Kutlar'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor Isranbul Haber Servisi - Yaklaşık ıkı haf- tadır, Amenkan Hastanesi'nde 'yaşam sava- şı' \eren gazetemiz yazarlanndan Onat Kut- lar'ın sağlık durumu dün de ciddiyetini koru- du. The Marmara Oteli'nin girişinde, Opera Pastanesi oiarak bilinen Cafe Marmara'ya ya- pılan bombalı saldın sonucu ağır yaralanan gazetemiz yazarlanndan Onat Kutlar'ın duru- munda dün herhangı bir olumlu gelişme ya- şanmadı Nişantaşı'ndaki Amerikan Hasta- nesi (Amiral Bristol) Yoğun Bakım Servi- si'nde tedavi gören Kutlar'ı ailesi. yakınlan ve dostlan bir an bile yalnız bırakmıyorlar. Kutlar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koru- duğunu belirten doktorlar ise yazanmız için tüm çabanın harcandığını söylediler. Bilindiği gibi. Vasemin Cebenoyan adlı ar- keologun yaşamını yitırmesıne neden olan saldın sırasında, Cafe Marmara'da bulunan Onat Kutlar, ağırbiçimde yaralanmışti Ame- rikan Hastanesi'ne kaldınlan Kutlar'ın dala- ğı almmış ve beline saplanan cam parçalan- nı çıkarmak amacıyla yazanmıza 5 saat süren biramelıyat yapılmıştı. Doktorlar aynca bel- den aşagısı tutmayan Kutlar'ın omuriliğinin de zedelendiğini belirterek felç tehlikesinin söz konusu olduğunu açıklamışlardı. KadınkuRP'ye dava açacak ALT1NDAC BELEaiYESİ Siğuunaevi önünde toplanan kadııüar,eyiem vapö. (Fotoğraf: TARIK TINAZAY) Altındağ Kadın Sığınma Evi faaliyetlerinin, belediyece engellenmesini, 40 kadar kadın derneği protesto etti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kadın Dayanışma Vakfı. Altındağ Kadın Sığınma Evi faalıyetlerini baltaladığı gerekçesiyle RP'lı Altındağ Belediyesi yönetimine karşı dava açma karan aldı. Kadın sığınma evlerinin RP'li beledıyelenn yönetımde olduğu bütün merkezlerde kapatıimaya çalışıldığına dikkat çeken Işçi Partisi (IP) Ankara II Kadın Komisyonu da Altındağ Belediyesi'nin baltalama girişımlenni kınadı. Zaman gazetesınde açık adreslennın yayımlandığına dikkat çeken vakıf yöneticileri, yenı saldınlann kaynağının belli olduğunu söylediler. Yaklaşık 40 kadın örgütünün desteğiyle dün düzenlenen eylemle RP'li Altındağ Belediyesi kınanırken. kadmlar, amaçlannın aynmcılık olmadığını vurguladı. Kadın Dayanışma Vakfı. RP'lı sığınma evıne yönelik saldınlan kınayarak, belediye yönetimi hakkında dava açma karan almdığını açıkladı. Vakıf yöneticılen. "hukuk dışı saldınlarda bulunduklan" gerekçesiyle. Altındağ Belediye Başkanı Ziya Kahraman. Başkan Yardımcısı fIhami Türker ve Abdullah Lelik e karşı mahkemeye başvuracaklannı bildirdiler. KDV Genel Başkanı Leziz Onaran. SHP'li belediye yönetimi döneminde yapılmış olan protokolü RP'li yönetımin tek taraflı olarak ve dayanaksız birbiçimde iptal etmeye çahştığını belirterek, kadın ve çocuklann yemeklerinin kesildığini, eve ginlmeye çahşıldığını, kaloriferlerin yaktınlmadığını ve son olarak telefonlannın kesildiğıni açıkladı. Sığınma evindekı kadın ve çocuklann tedırgin olduğunu belirten Onaran. "Biz aynmcı değiliz. Sadece, kadınların kendi kafalannı kullanarak yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz. İş ve tşçi Bulma Kurumu, hastaneler \<e Altındağ Karakolu ile işbiıiiği içindeviz." Sığınma evıne 600 başvuru yapıldığını ve şimdıye dek 100 kadının bannma olanağından yararlandığını anlatan Onaran. "Gün, dayanışma günüdür. Yanımczda olun" çağnsı yaptı. Açıklamada, "Adresimiz Zaman gazetesınde yayımlanarak gü\enliğimiz hiçe sayılmıştır. Artık uğrayacağımız saldınlann sorumlulan bellklir'' dendı. Eyleme destek amacıyla Istanbul'dan gelen pop şarkıcısı Demet Sağıroğlu da, bu tür saldınlan kınadığını söyledi. Doğalgazda RıısyaVa bağunlıhk azahyor Beş ülkenin enerji bakanlan, 17-18 ocakta Ankara'da toplanıyor. Toplantıda, Türkmen doğalgazmın Çanakkale üzerinden Viyana'ya uzanacak bir boru hattıyla Avrupa'ya taşınması konusundaki teknik aynntılar görüşülecek LALE SARdBRAHİMOĞLU ANKARA - Türkıye'nin de dahil ol- duğu 5 ülkenin enerji bakanlan, Türk- menistan doğalgazının uzun vadede Ça- nakkale üzennden Viyana'ya kadar uzanacak bir boru hattıyla Avrupa'ya taşınması konusundaki teknik aynntıla- n görüşmek üzere 17-18 ocak tarihleri arasında Ankara'da toplanıyor Cezayir ve Katar ile de doğaigaz an- laşmalan yapan Ankara'nın, doğalgaz- da Rusya'ya bağımhlığı da azalıyor. Türkiye, Türkmen doğalgazının 15 mıl- yar metreküplük bölümünü almayı ta- ahhüt etti. Türkiye, Türkmenistan, Kazakistan, Rusya ve Iran enerji bakanlan, üçüncü beşlı toplantı için Türkmenistan Devlet Başkanı Saparmurad Niyazov başkan- lığında 17-18 ocak tanhlen arasında ya- pacaklan toplantıda, ağırlıklı olarak dö- şenmesi öngörülen boru hattının fınans- manı gibı teknik konular üzerinde du- racaklar. Türkiye, geçen yıl Cezayir ile yaptı- gı anlaşmadan sonra bu hafta içinde de Katar ile bu ülkeden 25 yıl boyunca sı- vılaştınlmış doğaigaz satın alınmasını öngören bir mutabakat zaptını imzala- dı. Bu yöndeki anlaşmalar, geçen yıl içinde Ukrayna'nın Rusya'ya olan bor- cunu ödememesi nedeniyle Mosko- va'nın aralıklı olarak doğalgazt kesme- sinden Tiirkiye'nin zaman zaman etkı- lenmesini önlemeye yönelik. Ukrayna, Rusya'nın hattını açtığı zaman da kaçak olarak doğalgazı kullanmayı sürdürdü. Türkiye'de doğaigaz için depolann bu- lunmaması, geçen kış ciddi bir kısıntı tehlikesi yaratmıştı. llkı Türkmenıstan'ın başkenti Aşka- bat, ikincisi de lran'ın başkenti Tah- ran'da yapılan toplantılarda, Türkmen doğalgazının Türkiye üzerinden Avru- pa'ya taşınması için boru hattı döşen- mesi konusundaki siyasi anlaşma imza- lanmıştı. Ankara'da yapılacak toplantıda. dö- şenecek boru hattının nası! finanse edi- leceği konusundaki teknik aynntılarele alınacak. Türkmenistan'dan başlayarak Iran- Doğu Beyazıt-Erzurum-Kayseri-Sıvas üzennden Ankara'yabağlanması öngö- rülen boru hattından Türkiye, ilk aşa- mada kapasitesi 20 ila 25 milyar metre- küp olan doğalgazın 15 milyar metre- küplük bölümünü 2005 yılına kadar al- mayı taahhüt edıyor. Türkmen doğalgazı için Avrupa'dan talepgelmeyebaşlaması halinde ıse pa- ralel bir hat yapılarak Türkmenistan- tran-Çanakkale-Bulgaristan, oradan da Viyana'ya kadar gıdecek bir proje ger- çekleşmış olacak. Toplantıya katılacak Rus enerji ba- kanı ile Azerbaycan petrollerinin boru hattıyla taşınması konusunun da ele almması bekleniyor. HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Eskiler ve Yenilen... Orhan Veli'nin bir sözünü anımsıyorum. "Yeni şıir" tartışmalannın en yoğun olduğu bir dönern- di. Orhan Veli, kendi şiinne takılan bu isimden pek mem- nun değildı. Şöyle diyordu: "Yeni Camii de, elbette bir gün yeniymiş ki ona yeni de- mişler. Ama bugün yenı olduğunu kim öne sürebilir? Ye- ni şiir olmaz! Bir eskiyen şıir vardır, bir de eskimeyen şiiri" • • • Ikı umutsuzluktan bir umut nasıl yaratılır? CHP-SHP bırleşmesının "umut"yaratması çokzor. Ama olanaksız değil! Kımilerı olayı fazla yalın görüyor: Eskimiş partiler birle- şince, getirirsiniz başına "yeni" bir ısım. Olur sıze "yenibir parti". Her yenilik de yenı bir umuttur. Keşke o kadar kolay olsaydı. Yenilenme elbette kı "baş "tan başlamalı. Ama eski göv- denin başına getireceğinız yenı isım, o gövdenin "esiri" olur. Ve çabucak eskır. Eğer o gövdeyı değiştirmekte "gerçekten" de kararlıy- sanız; partinin genel başkanı ile birlikte tüm üst yönetimi- ni de değıştirerek ışe başlamanız gerekir. O yapının eskımesinden sorumlu olanlardan, "yenilen- me" ışlemini nasıl bekleyebılirsınız? Sız bekleseniz de, halk bekleyebılır mi? Bu nedenle, Mümtaz Soysal, ancak "yepyeni bir ekip"\e görev kabul edebileceğını söylerken haklıdır! Ama o "yen/'"yi doğru anlamak koşuluyla... • • • Bir sıyaset adamı için; yenı olmak ne "yaş"a bağlıdır ne de siyaset sahnesine yeni çıkmış olmaya. Ne Ecevit gençtır, ne de Mümtaz Soysal... Ne Ecevit si- yaset sahnesine yeni çıkmıştır, ne de Soysal. Ama ikisi de "yeni"dir. Çünkü "esk/memiş'tir. Oysa 12 Eylül sonrası sahneye çıkan birçok "genç", çoktanyaşlanmıştırbıle... Kımisi "/4/r/o/r"lubayrakaltında, bayrağına ihanet ederek yaşlanmıştır. Kımisi, emperyaliz- min "yükselen değerler"\n\n rüzgârı ıte savrulurken kuru- muş, solmuştur. Kımisi de kısa yoldan köşeyi dönmek is- terken... "Altıok"un üçünü çöpe atmayı "yenileşme" sanan Sa- yın Karakaş mı yenıdır? Atatürk düşmanları ile kol kola Said-i Nursi reklamcılığı yapan "müstafı" genel sekreter mı yenıdır? Yoksa Sayın Önay Alpago mu yenidir? Hani bakanlığı- na Melih Gökçek donemınde alınanlara dokunmayan, ama kendınden öncekı SHP'li bakanın göreve getırdıkle- rinı "tarumar"eden... "örgüf'ün haksız isteklenne "hayır" demesıni bılenleri cezalandıran "yenı yüz" mü?.. Yenı olmak değil, "yeni kalmak" önemlıdir. Yıpranmamış, "eskimemış olmak" önemlidir. • • • Mülkiye yıllanmız, DP iktidarına karşı savaşımla başla- mıştı. 27 Mayıs sonrasında da "Afyok!" dıye bağırarak sür- müştü. Çünkü baskılar o dönemin ürünüydü. Özgürlüksüzlük- ler o dönemin ürunuydü... Ama 1977'de milletvekıli olduğumda, TBMM'de en çok "Eski Demokratlar"a saygı duydum. Yanı bir zamanlar öf- ke duyduğum insanlara... Hem de rakip partinin saflann- da olduklan halde! Çünkü yenılenmişlerdı. ^r .,t;. Geçmişten gereken dersleri çıkarmışlardı. "° 1 '"" llımlı ve saygılıydılar. Parlamentoya yakışacak davranış- lar içındeydıler. Demokrasinin bir "hoşgörü ve uzlaşma re- jimi" olduğunu anlamışlardı... Bugün "Altıok"\u bayraklar altında, geçmişleriyie "ter- temiz", yıpranmamış birçok ısım var. Ne yıpranmışlar, ne de sapmışlar. Geçmiş deneyimlerinin ışığı altında: Kemalizmi 2000'li yıllann koşullanna taşıma isteğının heyecanını taşıyorlar. Eskimiş olduklannı kım söyleyebilır? Savaş, "eskimişler" ile "yeni kalmışlar" ya da "yenilen- mışler" arasındadır. Ve eskimiş yapıyı ancak "es- kimemiş"\er yenileyebilirler! O eskimışliğin sorumluluğunu taşımayanlar... O eskimiş- likten çıkar sağlamayanlar! Milli Eğîtim Bakanı Ayaz: 1995 eğitimde reform yılı olacak Istanbul Haber Servisi - Milli Eğıtim Bakanı \e\-zat A>*az. 1995 yılını milli eğitimde 'reform yılı" ilan ettı. Ancak bu yılın lcra Planı'ndayeralan ça- lışmalardan bırçoğu yıllardır gündemde olmasına karşın. bir türlü yaşama gecınlemey en pro- jelerden oluşuyor. Milli Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz. öncekı akşam Beyoğlu Öğretmenevı"nde bir basın top- lantısı düzenleyerek 1995-1996 lcra Planı'nı açıkladı, 1996 yı- Iında >apılması kaıarlaştınlan '20001i yıllarda Türk Milli Eği- tim Sistemi' konulu 15. Mıllı Eğıtim Şûrası hakkında bılgı \erdı Bakan Ayaz, 121 çalışma ko- nusundan oluşan 1995-1996 lc- ra Planı'nda yer alan Milli Eği- tim persone! yasa tasansının ilk Bakanlar Kurulu'nda gündeme getınleceğını söyledi. Tasan, öğretmenlerın atama gibi özlük ışlemlerinin merkezden değıl, vılayetleraracılığıylayapılması. sözleşmeli personel statüsü ge- tirilmesı gibi yenı uygulamalan içeriyor. 140 oğrencüi sınıflar Milli Eğitim Bakanı. lcra Pla- nı'nda yer alan 121 maddenın tamamının takvime bağlan.aca- ğını belirterek şunlan söyledi: "Reform çalışmalan yapılır- ken eğitimde birçok problem var. İki ana meselemiz »ar. Biri bugünkü sorunlann çözümlen- mesi. İkincisi 2000-li yıllann eğitim veögrerimini \ akalama çalışma- lan. Bütçeden en büy ük pay eği- time aynlıyor, ama arzu ettiği- miz sonucu alamıyoruz. Bir st- nıfta I40oğrencinin bulunduğu okullar var." Basın toplantısında soruları da yanıtlayan Bakan Ayaz, 'eği- timde özeUeştirme1 ile ılgıli bir soru üzerine Gedıkpaşa llköğ- retım Okulu'nu örnek vererek. "Bu okulayakın çevrcsinden de- ğiL uzaklardan öğrenci geliyor. Bu okulu satarsak 10 tane Ge- dikpaşa Okulu yapabiliriz" de- di. Mıllı Eğıtim Bakanı paralı eğıtim konusunda ıse "Anadolu liselerini paralı yapma çalışma- lan \ar. ama riim ortaöğrenim için şu anda böyle bir şey yok. \erebilenden almması, vereme- yene de \erilmesi gibi bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz" dıye konuştu. Bu konuda 1995-1996 lcra Planı'nda yer alan maddede ise "Eğitim kunıluşlanna bütçe dı- B:akan Ayaz'ın açıkladığı icra planına göre, 2000 yılına kadar zorunlu eğitim 11 yıla çıkacak, özel eğitim olanaklan iyileştirilerek genişletilecek, ders kitaplannın kalitesi yükseltilecek. şında ek gelir sağlayan düzenle- meler geliştirilecek; y urttaşlan- mızın maddî yardım gjrişimler+- ne merkezi düzeyde yasal uygu- lamalargefirilecektir"" denitiyor. lcra Plam'nda öğretmen aka- demilennın kurulması, okul ön- cesi eğıtimin yaygınlaştmlması ve geliştirilmesi, ders kitaplan- nın kalitesinin yükseltilmesi. özel okullann teşvik edilmesi, özel eğitim olanaklarınm geniş- letilmesi ve lyileştirilmesi, zo- runlu eğıtimin sekız yıia çıkanl- ması gibi daha önceki yıllarda da gündemde olan projeler var. lcra Planı 'nda, zorunlu eğıtimin 2000 yıhna kadar sekız, 2000 yılından sonra kademeli olarak 11 yıla çıkanlmasına ilişkin ha- zırlanan yasa tasansının yeni- den ele alınacagı belırtilıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog