Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyetİmtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Erinç • Genel Yayın K.oordınatörü Hikmet Çetinka\a# Yazuslerı Müdürlen fbrahim Yddız. Dinç Ta>anç l Sonımlu) # Haber Merkezı Müdürü. Hakan Kara # Görsel YönetmeTi. Fikret Eser Dı$ Haberlcr Ergun Balcı 9 ktıhbarat. Yalçın Çakır • Ekonomi Bülent Kızanlık # Radyo-TV. (Jvgar Eremektar # Kültur Handan Şenköken • Spor: Abdülkadir Yücelman 9 Yurt Haberlen Mehmet Saraç 9 Makaleler Sami Karaören 9 Çe\ırı Se\fettin Turhan 9 Duzcltme. Abdullah Yazıcı Yayın Kurulu tlhan Selçuk (Başkan). Orhan Erinç, Oktay Kurtbökt. Özgen Acar, Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner, Ergun Balcı, Di'nç Tayanç, lbrahim Yıldız, Orhan Bursaîı, Mustafa Balbay. Ankara Tcmsılcısı: Mustafa Balbay 9 Habcr Mudurû Doğan Akın Atatûrk Bulvan No 125, Kaİ4, Bakanlıklar-Ankara Tel: 4195020(7 hat). Faks: 4195027 • izmirTemsılciM Serdarkıak. H. Zıya Blv. 1352 S 2/3 Te|- 4411220, Faks 4419117 9 Adana Temsilcısi: Çetin Yiğcnoğlu, Inönü Cd 119 S. No 1 Kat.l, Tel 3522550. Faks. 3522570 Müessese Müdürii; Erol Erkut 9 Kootdınatör. AhmetKorulsan9Muhascbc Bülent Yener 9 Idarc. Hüsevin Gürer 9 l^letme. Onder Çeiik 9 Bılgı-Klem Nail Inal 9 Bılgısayar Sıstetn Mürfivet Çiler 9 Reklam. Reha Işıtman 9 Halkla llı^kiler Nurten Berksoy ^ j>ıml«>«n \« B a u n : \ mı Gun Haber Ajansı. Basın \e Ya\ıncılık \ S Turkocagı cad 39.41 Cagaloglu 34334 la PK 246 Istanbui fel (0 212» 512 05 05 (20 hatt Fak« lO 212ı 5 H S5 95 II OCAK 1995 imsak.5.50 Güneş:7.21 Öğle. 12.16 Ikindi: 14.41 Akşam: 17.02 Yatsı: 18.27 TankertetıRke yaratD • İSTANBUL(AA)- İstanbul Boğaanda dümeni anzalanan Hemeda adb Norveç bandırah LPG tankeri tehlike yarattı. Üsküdar İskelesi'nin yaklaşık 150 metre uzağında demirleyen tanker boş olsa da İstanbul"un karşı karşıya bulunduğu tehlikelerin neler olduğu dün bir kez daha ortaya çıktı. Günel ve Akcan'ın gözaltı criayı kınandı • İstanbul Haber Servisi - Aralannda Haber-tş Sendikası Avcılar Baştemsilcisi Mürüvvet Günel ve Tüm Maliye Sen üyesi Emine Akcan'ın bulunduğu 20 kişinin gözalüna ahnmalan, İnsan Haklan Derneği'ndeyapılan bir basın toplanüsıyla kınandı. 4 ocak günü gözalüna alınarak Gayrettepe Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülenlerle ilgili bir açıklama yapanlşkence İzleme Komisyonu, gözetim altına alınan kişilere ışkence yapıldığı endişesinı taşıdıklannı belirttiler. TGCninödûllert verildi • İstanbul Haber Servisi - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 1994 Türkiye Gazetecilik Başan Ödülleri, dün akşam Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir törenle sahiplerine verildi. Politika, basın ve televizyon dünyasından pek çok ünlü ismin bir araya geldiği törende, Cumhuriyet gazetesinden lOarkadaşımız da başan ödüllerini aldılar. Ödüle layık görülen arkadaşlanrruzın isimleri şöyle: Aydın Engin (İnceleme), Celal Başlangıç (İnceleme), Oral Çahşlar (İnceleme), Fikret Eser (Sayfa düzeni), Evren Değer (Seri röportaj), Tan Oral (Karikatür), AIi Acar (Sayfa düzeni), Güner Sungurteİcin (İç sayfalar). Oktay Ekinci (İnceleme) ve Ahmet Şık (Fotoğran. 2.5ayda27 konferans • İZMİR(AA)-Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk tlkeleri ve tnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürû Prof. Dr. Ergün Aybars, son 2.5 ayda Atatürk'le ilgili 27 konferans verdi. Ekim ayının sonlannda laiklikle ilgili konuşmalar yapan Aybars, Atatürk"ü Anma Haftasf nda yedi konferans verdi. Aybars'ın diğer konferanslan ise Türk Devrimi ve İstiklal Mahkemeleri ile Atatürk ve kadın haklan konulanndaydı. Ek ders ücretleri • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Milli Eğitim Bakanlıği. 1994-1995 öğretim dönemınin 1-9 eylül tarihleri arasında mesleki çalışmalara katilan ilkokul öğretmenlerine ek ders ücretı ödenmesi konusunda \alilikleri uyardı. Öğretmenlerin yoğun istemlerine karşın 17 saatlik ek ders ücretinin Ödenmemesi üzerine Eğitim- Iş Sendikası Karacabey Şube Başkanı Recep Candan adına ömek dava açılmıştı. Araçdenizeuçtu • İstanbul Haber Servisi - Bakırköy'den Eminönü yönüne gitmekte olan Yakup Karadeniz kontrolündeki 34 BZD18plakalıözel otomobil, Zeytinbumu sahil yolunda alkol, aşın hız ve dikkatsizlik sonucu denize uçtu. Araç içerisindeki Yakup Karadeniz. Kadriye Özdemir ile Gökçen Şandır adlı üç kişi, kazadan hemen sonra kurtanlarak İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldınlarak tedavi altma alındı. Sağlık Bakanı Baran, Yüksek Sağlık Şûrası kararlan çerçevesinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılacağını söyledi: Cinsiyet belirleme, doğal dengeyi bozarBÜLENT SAR1OĞLU ANKARA - Sağlık Bakanı Doğan Baran. cinsivetin belirlenmesine olanak tanıyan uygulamanın kullanımı- na karşı çıkan Yüksek Sağlık Şûrası kararlan çerçe\e- sinde gerekli tüm yasal düzenlemelerin yapılacağını söyledi. Baran, " Bugüne kadar akılda otan bir konu de- ğUdL Kanunda boşltık olabilir. ülke gerçekleri neyi ge- rektirryorsaonuyapacağız'" dedi. Ana-Çocuk Sağlığı ve AilePİanlaması(AÇSAP) Genel Müdürü Prof Dr Ay- şe Dervtşoğlu başkanlığında 3 profesör. Türk Tabiplen Birliğı (TTB) ve bazı fakültelenn temsilcilerinden olu- şan bir komisyonun, gelecek 15-20 yilda doğabilecek gelişmeleri de dikkate alacak yönde yasal düzenleme- leri belirlemek için toplanacağı belirtildi. Sağlık Bakanı Doğan Baran. Cumhurryefin konuya ilışkin sorulan üzerine. Yüksek Sağlık Şurası'nın "cin- siyet ayruncthğını körükleyeceği. tıp ahlakına uymadığı ve ileride önlenmesi olanaksız sonuçlar doğurabileceği" gerekçeleriyle cinsiyet belirleme özgürlüğüne karşı ta- vıraldığı karannı benimsediklerini söyledi. Sağlık §û- rası'nın konulannın uzmanı kişilerden oluştuğunu kay- deden Baran. "Şûra bize vol gösterir. Kararda bu uygun görülmediğine göre biz de müsaade etmeyiz* dedı Cin- siyet belırlemenin bugüne kadar gündeme gelmediğını ve yasal boşluk bulunduğunu kaydeden Baran, şunlan söyledi: "Her şeyi hukuk çerçevesinde yapacağız. Burası aşi- • Sağlık Bakanı Doğan Baran, cinsiyet belirleme merkezleriyle, 'ticari spekülasyona' neden olacak bir konuda 'muhatap olmayacaklannr belirterek "Hukuk çerçevesinde ne gerekiyorsa yapacağız. Burası aşiret devleti değil" dedi. ret devleti değil. Tüzükte, >önetmelikte gerekli değişik- likler\apılır. herşeyi kitabına uyduracağtz. Biz hu mer- kezlerin yönericileriyle muhatap olamayız. ülkenin ger- çekkri ne>i gerektiriyorsa onu \apari7. Sağlık Şurası'nın kararianna sa> gılıvız ve bu karann da doğruluğuna ina- nryonız. Bir hekim olarak da a> nı \önde düşünüyorum. Bu, ileride ticari spekülasyona yol açabilir. Kesin başan oranı yüzde 100 değil, >üzde 60. Hata payı çok yükiek. Yani bu işe bel bağlamış olan her 100 kjşiden 40'ının du- rumu tehlikede demektir. Bu spekülasyondur, ticari is- tismardır. A>nca doğanın dengesini de bozar. GeneMe erkek çocuğa karşı bir zaaf var. Kromozomlarla oynan- masu bunun istismanna gidebilir." ileride kompUkasyonlara yol acabilir Doğan Baran. cinsiyetin belirlenmesiylebaşlayan bir sürecin bilimsel olanaklann gelişmesiyle. "saç-gözren- gLştşmanlık-zayıflık*'gibı değişik seçenekleri de günde- me getırebileceğıni \urgulayarak "Bu, doğacak çocuk- larda ileride kompUkasyonlara yol acabilir' 4 dedı. Baran. kromozomlann aynştınlmasına dayanan ve bazı du- rumlarda hastalıklann ön tanısında da kullanılan u>gu- lamanın, 'çocuğun hastalıkh doğmasını veya hastalık ta- şıyıctsı' olmasını önlemesi yönünde kullanılıp kullanıl- mayacağınada Sağlık Şûrası"nın karar vereceğini söy- ledi. Komisyon toplanacak Türkiye'de yeni kurulmayâ başlanan cinsiyet belirle- me merkezleri hakkında gerekli işlemin yapılabılmesı içın Tüp Bebek Yönetmeliği'ne eklenecek hükümleri belirlemek üzere ACSAP Genel Müdürü Prof. Dr. Ay- şe Dervişoğlu başkanlığında bir komisyon oluşturuldu. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdü- rü Prof. Dr. ErgülTunçbilek, Prof. Dr. Işık Bökesoy. An- kara Oniversıtesi Tıp Fakültesi'nden bırprofesör, TTB ve bazı fakültelenn temsilcilerinden meydana gelen ko- misyon çalışmalara başlayacak. Prof. Dr. Dervişoğlu, Cumhuriyet'e, komisyonun, bu tür müdahalelerle ilgili danışmanlık hizmetlerini de yü- rüteceğine belirterek yasal hükümlerin gelecek 15-20 yıldaki olası gelişmeler de dikkate alınarak düzenlene- ceğini söyledi. Dervişoğlu, şûra karanna karşı çıkan merkez yöneti- cilerinin, "Insan haklannda Avnıpa'ya rezil oWuk" sav- lanna karşılık. "Ashnda şûra bu karanerken blrdönem- de almasa, insan haklannda rezil olurduk. Bunun insan haklanna uygunluğunu kabul eden ülke yok, ancak uy- gulayan bazı ülketer var" dedi. Nureyev 'in pabuçlan satılıyor Çe\1ri Servisi - lki yıt önce Paris'te AIDS hastalığından kurtulamayarak 54 yaşında yaşamını yitiren Rudolf Nureyev eski bale pabuçlarına öylesine değer veriyordu ki onlan atmaya gönlü elvermiyor, her gittiği yere lime lime olmuş pabuçlannı da beraberinde götürüyordu. Ölümünden sonra o pabuçlann dama asıldığını düşünenler ne kadar yanıldıklannı yakmda görecekler. Bir yıllık bir gecikme ile de olsa, Rus bale sanatçılannın özel eşyalan Christie's de satışa sunulunca. alıcılar Nureyev'in 47 çift bale pabucunu almak için çekişme olanağı bulacaklar. Pabuçlar için biçilen ortalama fiyat 40 ile hiç giyilmemiş ve üzerinde Nureyev'in adı yazılı pembe bir çift için belirlenen en yüksek fiyat olan 300 dolar arasında değişiyor. Nureyev'in Paris'teki evinde bulunan öteki eşyalann yazgısı henüz bilinmiyor. Zira bu arada ünlü dansçının kızkardeşi ile yeğeni arasındaki miras davası çözüm bekliyor. Nureyev'in Londra'daki evinden toplanan 500 parça eşyanm satışa sunulacağı müzayededen elde edilmesi beklenen yaklaşık 4.5 milyon dolarlık gelır, biri Chicago'da öteki Liechtenstein'da bulunan iki Nureyev vakfı arasında pay edilecek. IBS Kadın Omnibus'un arastırması Kadmlarm tercihi erkek olarak doğmak İstanbul Haber Servisi -Türkıye'nın 5 büyük kentınde gerçekleştırilen bir araştırma. her 5 Türk kadınmdan binnin, dünyaya tekrar gelme ımkânına sahıp olmalan durumunda tercıhlennı "erkek olarak gelmek"yönünde kullanmak ıstedıklerinı ortaya çıkardı. IBS Kadın Omnıbus. İstanbul, Ankara, Izmır, Adana ve Samsuncia yaşayan bin 500 kadın ile yüz yüze görü^erek bir araştırma gerçekleştirdi. 18-65 yaş grubu arasında değışen kadınlarla yapılan araştırma sonucuna göre 18- 44 yaş arası e\li kadınlann yüzde 50"smden fazlası, doğum kontrol yöntemlerine başvuruyor "Ba^bakan'ın kadın olmasu Türkiye'de kadına bakışı olumİu yönde etkiledi mi" bıçımındekı soruya, araştırmaya katılan kadınlann yüzde 14'ü 'çok etkiledi', yüzde 38'i 'etkiledi', yüzde 15'ı 'neetkiledi, ne erkikmedi", yüzde 19'u 'pek etkilemedi'. yüzde 16'ı ise 'hiç etkilemedi'yanıtı \erdiler. Araştırmanın ortaya çıkardığı bir diğer ılgınç sonuç ise, kadın-erkek eşitlığinın sürekli yoğun bıçımde tartışma konusu oldugu Türkiye'de yaşayan her 5 kadından bınnın, dünyaya yenıden gelme ımkânlan olması durumunda tercihlerinı "erkek olarak" gelmekten yana kullanmak eğıliminde olduklan. Bu oran 18-24 yaş grubunda yüzde 18.5 ıken, daha yüksek yaş gruplannda ise yüzde 23.4 olarak dıkkat çekıyor. Amerika'dan nükleeıi sevenlere mektup varClVIİTCn'AN İZMİR - Yirmı yıldır Ameri- ka'da yaşayan nükleer fızikçi Prof. Dr. Hayrettin Kılıç'tan "nükleercilere" mektup var. Kı- lıç, nükleer santrallann Batı'da iflas etmesi sonucu, nükleer kar- telin, sigara kartelinde olduğu gi- bi gelişmekte olan ülkelere "fiıll kredüeri'e" nasıl girmek istedi- ğinı çok iyi gözlemlediğıni söy- lüyor. 20 yıldır Amerika'da termo- nükleer fizikçi olarak görev ya- pan Prof. Dr. Hayrettin Kılıç. Türkiye'deki gelişmeleri çok ya- kından izledığinı belirtiyor Ekim ayında lzmir'de gerçekleş- tirilen Enerji Kongresi'nin yapıl- dığı günlerde Türkiye'ye yaptı- ğı birgezi nedeniyle kongreyi iz- leme fırsatı bulduğunu vurgula- yan Kılıç, katıldığı enerji pane- İinde duyduklanna hâlâ inana- mıyor: "Nükleer kartellerden Nobel ödiilii alabilmek için, ilim ve in- sanlık adına yepyeni bir buluş olan ve benim bugüne kadar dünyanın hiçbir bilimsel kuru- munda keşfediMigini duvmadh- ğım,'Bıhmde demokrası olmaz' temel biiim kanununu bu toplan- Oda öğrendim. Aynca \ine bu pa- netde. Çernobil kazasından son- ra Karadeniz Bölgesi'ndeki rad- yasyonlu çaylann nasıl harman- lanıp afıyetİe içirildiğini. radyas- yonlu fiıidıklann iç ve dış pazar- •Amerika'da yıllardır nükleer fizik üzerine çalışan Prof. Hayrettin Kılıç, "Nükleer terörü bizim halkımıza tavsiye etmeye kimsenin hakkı yok" diyor. larda nasıl bandıra bandıra yedi- rildiğini öğrendim. Çernobil ka- zasından sonra diğer bütün Av- rupa ülkelerinin aksine, hiçbir bi- limsel magazinde, kazanın Tür- kiye'deki etkileriyle ilgili bir ra- por yayunlamadıklannı tespit et- tim. Yİne bu panel tartışmasında ve konferansta sunulan bildiri- lerde. bilim adına en bü>ük ayıp- lan yaparak nükleer santrallar- la ilgili bilimsel gerçekleri Türk halkından nasıl gizlediklerini gördüm. Nükleer santrallann Batı'da iflas etmesi nerkesü nük- leer kartelin. sigara kartelinde ol- duğu gibi nasıl gelişmekte olan ülkelere girmek için "full kredi- ler"1e >ahnm yapmak istedikleri- ni gözledim." Prof. Dr. Hayrettin Kılıç, 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1975 yı- lında ABD'de Stevens Insrutite Of Technologyde asistanlığa başlıyor. 1984-1986 yıllan ara- sında Yale Cni\ersitesi"nde la- zeraraştırmalannakatıjıyor. Kı- lıç. 1986'da Stanford Üniversi- tesi'nde lazer sistemi kurmava başlıyor. 1988 yılından itibaren Italya Ferrara Ünıversıtesrnde plazma fiziği üzenne çalışmala- nnı sürdürüyor. Nükleer santral yanlılarının "2000 yılında mum ışığında nük- leer santral tartışması yapanz" yaklaşımını da eleştiren HayTet- tin Kılıç. bu konuya da açıklık getırırken üç seçenek sunuyor: "Bir nükleer fızikçi ile 2000yıl- lannda mum ışığuıda tartışma olanaklan bence şöyle: # Çalışmakta olan ilkel nük- leer teknolojileıie elektrik üreten birkaç reaktörde Çernobil çapın- da bir kaza olması halinde. # Ortadoğu veya A\Tupa'da mevdana gelecek küçük bir nük- leer çatışma neticesinde, # Veya, doğası bozulmamış, nehirieri ve gölleri zehirlenme- miş, yeni doğan çocuklannm \ ü- cutlan deforme olmamış. biraz enerji sıkıntısı olan dünyanın en güzel ülkesi olan Türkiye'de. Seçimi size bırakjyonım." Prof. Dr. Hayrettin Kılıç'ın mesajı, çevreciler ve anti-nükle- ercilerde elden ele dolaşıyor. Hepsinin merak ettiği bir konu var. Nükleer karşıtlannı kömür- cülerin, petrolcülerin adamlan olarak yargılayanlann, Prof. Dr. Hayrettin Kılıç'ı kimin adamı olarak tammlayacağı. Evet, tüm antı-nükleerciler. çevresine sahip çıkanlar, doğa- sını ve dünyasını sevenler, bu so- runun yanıtmı bekliyor... Ankara'da altın operasyonu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara'da yüklü miktarda altın hırsızlığı olaylannın arrma- sı üzerine operasyon düzenleyen emniyet müdür- lüğü asayiş şube ekipleri. 17 kuyumcuyu gözaltı- na alarak kayıt dışı olduğu belirlenen 277 kilo al- tına el koydular. Ankara Defterdarlığı ekipleriyle yürütülen operasyonlann ardından, kuyumcula- nn envanter defterleri de incelemeye alındı. Ope- rasyon çerçevesinde tstanbul'da 5 kuyumcunun da ifadesi alındı. Edinilen bilgiye göre, 1994 yılı Ekim ayında Ulus Konya Sokak'ta Yakup Köseoğtu adında bir kuyumcunun 14.5 kilo altını çalındı. Olayı ince- lemeye alan emniyet müdürlüğü hırsızlık bürosu ekipleri, çalınan altının eritilerek elden çıkanlabı- leceğini göz önünde bulundurarak altın eritebile- cek kuyumculan gözetim altına aldılar. Ekipler, pazar günü geceyansı saat 03 .OO'te kuşkulu bulu- nan 15 kuyumcunun evlerine baskın yaptılar. An- kara Defterdarlığrnın ekipleriyle ortak çalışan po- lis, kuyumcularla birlikte depolan açarak. altinla- ra el koydular. Envanter defterleri ile depolardaki altın miktarlan karşılaştınldığında kayıt dışı top- lam 277 kilo altın olduğu ortaya çıktı. Yetkililer, operasyonlann ardından çalıntı altı- nın bulunmasının ve kayıt dışı yüksek miktarda paranın ortaya çıkanlmasının olası olduğunu bil- dirdiler Operasyon, Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Oda- sı'nda toplanan kuyumcular tarafından protesto edildi. Polisin gece yansı baskınlanyla kuyumcu- lan gözaltına almasını eleştiren kuyumcular, gö- zaltına alınan arkadaşlannın yakınlan ve avukat- lanyla görüştürülmediğini ıleri sürdüler Kuyum- cular, polisin el koyduğu altın miktannın 700 ki- lo civannda olduğunu savundular. Kuyumcular ta- rafından yapılan açıklamaya göre. gözaltına alınan kuyumculann isimleri şöyle: Mustafa YüceL Ümit Özyönüm, Nedim Çalap- kulu, Dursun Demir. Metin Demir, Necip Antepli, Levent Gürbüz, Halil Köseoğlu. Mustafa Köseoğ- lu, \1emduh Kars. Erdinç Kars, Orhan Özbaşa- ran, Ökkeş Özbaşaran, Fikret Özbaşaran, Ahmet Yalım. Ömer Baltacı ve Nurettin Evciler. Emlakbank'ta 69. yıl mutluluğu Türkiye Endak Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Mü- dürü Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Hilton Convention Center'da iki günsürenkutlamakonserierininaçıhşlannda konuşmalaryapü. (Fotoğraf: AYKUT K.ÜÇÜKKAYA) İstanbul Haber Servisi - Türkiye'deki hızlı nü- fus artışı nedeniyle giderek artan toplu konut açı- ğını kapatmak amacıyla uygulamaya koyduğu kent ve uydukent projeleri ile çağdaş şehirleşme- nin örneklerini sergileyen Türkiye Emlak Banka- sı. 69 yılı geridebırakmanın mutluluğunu yaşıyor. Türkiye Emlak Bankası Yönetim Kurulu Baş- kanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Aydın Ayaydın ise Hilton Convention Center'da iki gün süren kutla- ma konserlerinin açılışlannda y aptığı konuşmalar- da Emlakbank'ın da özelleştirme kapsamında yer aldığını anımsatarak "lnşallah özdleşrikten sonra da konut hizmeti vermeye devam edecegiz" dedi. Türkiye Emlak Bankası'nın 69. kuruluş yıldö- nümü, Hilton Convention Center'da iki gece üst üste düzenlenen konserlerle kutlandı. Daha önce kuruluş yıldönümü nedeniyle lstanbul'a getirdiği Kızılordu Orkesrra ve Korosu'nun Hilton'da vere- ceği konseri, Rusya ile Çeçenya arasında süren savaş. nedeniyle iptal eden Emlakbank'ın yıldönü- mü kutlamalannda, Bilkent Uluslararası Akade- mik Senfoni Orkestrası ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi birer konser verdi. ŞefGürer Aykalyönetiminde Bilkent Uluslara- rası Akademik Senfoni Orkestrası ile Şef Antonio Pirolli yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi. davetlilere "mözikdolu" dakikalar yaşat- tı. Bilkent Orkestrası, verdiği konserde SibeUhıs, Mozart, Suppe ve Dvorak'ın eserlerini seslendir- di.Türkiye Emlak Bankası Yönetim Kurulu Baş- kanı Prof. Dr. Aydtn Ayaydın, açış konuşmasında, çağdaş bankacılık hizmetlerinin yanı sıra sanata ve sanatçıya da ayn bir önem veren Emlakbank'ın. yaptığı konutlarla Türkiye'de konut alanında ilk kez çağdaş şehirleşmenin örneklerini sergilediği- ni belirtti. "Bankamız. yaptığı kent ve uydu kent projele- rryie sadece Türkiye'de değil, A\ rupa'da da ismin- densözettiriyor"diyen Ayaydın, Emlakbank'ın da özelleştirme kapsamında bulunduğunu anımsata- rak "lnşallah özellestikten sonra da konut hizmeti vermeye devam edecegjz" şeklinde konuştu. Geçen yıl yüksek gelir gruplannın yanında dü- şük ve orta gelir gruplannın da gereksinimlenni karşılayacak konutlar ürettiklerini vurgulayan Ayaydm, aynca Emlakbank'ın Türk bankacılık sektörunde de önemli bir işleve sahip olduğunu di- le getirdi. Konserde ûzucfi olay Emlakbank'ın önceki gece Hilton Convention Center'da gerçekleştirilen ikinci konserinde, şef Antonio Pirolli yönetimindeki tstanbul Devlet Opera ve Balesi sahnedeyken, protokol sıralann- da oturan biri fenalaştı. Adının daha sonra Banl Ozerden olduğu öğrenilen ve nefes darlığı yüzün- den fenalaştığı anlaşılan davetli. Şişli Etfal Has- tanesi Hızır Acil Servisi'nde tedavi altına alındı. Yetkililer, Banl Özerden'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirttiler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog