Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 OCAK 1995 ÇARŞAMBA 14 KULTUR Sinema 100 yaşmda PARİS (\A)-Smema dunyası, Lumıere kardeşlenn keşfettığı sınematograftan ya>ılan gorûntulenn 100 yıldonumunü kutluyor BM Egıtım, Bılım ve Kultur Orgutu (UNESCO) ıle Fransız hukumetı, sınemalarda kullanılan kameranın atasının keşfinı kutlamak amacıyla tum dunyada çeşıtlı fantastık gostenler duzenlıyor Bu çerçevede Fransa Dışışlen Bakanlığı bır dızı fılmı dunya turnesıne göndenrken sınemayı sanayıleştıren ılk ıkı fırma olan ve halen dağıtımcı \e produktor olarak yaşam savaşı \eren Fransız Gaumontve Pathe, Pans'te sergıler duzenleyecek Sınemanın 100 yıldönumu nedenıyle Fransa'da 15 ocak tanhınde bır sinema bıletı satın alan tum seyırcılere "bütünyıl boyunca geçerli ücretsiz bileder" venlecek Lyon'da Instıtut Lumıere iMmlı sinema müzesınde okullar ve unıversıteler ıçın dans. opera, müzık ve tıyatro gostenlen duzenlenecek Gaumont fırması da geçen yıl kendı 100 doğumgununu kutlamak amacıyla Nevv York Modern Sanatlar Muzesı'nde yaklasık 60 fılmını gostenme sunmuştu Mark ayında da Pans Sorbonne Unıversıtesrnde "kaliteti sinemanın savunması'"ıçın fılm yapımcıları eleştırmenler ve tanhçılerın katılacağı uluslararası bır sempoz> um duzenlenecek 20. yüzyıl, belleğin muhafia tkı yıl once uye ülkeler'ınde göstenye katılmalannı ısteyen UNESCO da, gundemının tlk sıralanna fılmlenn korunmasını yerleştırdıgını açıkladı UNESCO. gelışmekte olan ulkelenn sinema mıraslannı koruyabılmelerı ıçın de 100 bm dolarlık fonayırdı UNESCO Başkanı Federico Mavor, "Sanat filmlertnde, belgesellerde, uzun metrajlı filmlerde, kısa metrajlı filmlerde. haber. eğttım filmlenndi'. çizgi fllmierde vakalanan tum gorsel zenginlık. sonsuza kadar yok olma tehlikesi ile karşı karşıya" dedı Ma>or, "Sinema sanan, 20. yüzyıl belleğinin muhanzKhr" ıfadesını kullandı UNESCO >etkılılen. tum dunyada 1950 yılından once çekılen filmlenn uçte bınnm zaten kaybolduğunu, 1955 yılına kadar kullanılan fılmlenn omürlennın de yalaşık 50 yıl olduğunu belırtıyorlar Lumiere kardeşler Tam bır yuzyıl once Louis ve Auguste Lumiere kardeşler, kamera ve projektoru bırleştıren ılk sınematograflannı "ticari imkânlan olmayan bilimsd bir merak" olarak tanımlamışlardı Lumıere kardeşler, daha sonra 1895 yılınm Aralık ayında Pans'te Grand Cafe'dekı bılardo salonunda fîlmlennı ılk kez "tarihi önemi dolayısıyla" kışı başına 33 frank alarak seyırcıye sunmuşlardı 50 sanıyelık 10 farklı filmden oluşan göstende. aksam fabnkadan aynlan ışçıler, Lumıere'lerden bınnm oğle yemeğı yıyen çocuğu, dığer Lumıere'ın parkta oynayan çocuğu ve Lyon'da arkasına koşulmuş arabayı çeken bır at da yeralıyordu Buluşlan yenı ve başdondurucu bır sanat bıçımıne dönüşen Lumıere kardeşler, zamanla sinema ıle ılgılı tıcan ımkânı olmayan bılımsel merak gorüşlennı de değıştırdıler ve duygulannı "Sinema tum dunyayı eflendiriyor. Daha iyi ne yapabiliniık. Bıze, ne daha fazta gunır verebilirdi?" dıyerek dıle getırdıler Lumıere kardeşlenn ke>finın 100 yılı nedenıyle "Le cent et une nuit" (Yüz Bir Gece) gıbı. ünlü Italyan aktör MarceOo Mastroianni'nm sinema tanhının ızını takıp eden yuz yaşmda bır adamı canlandırdığı fîlmlerde çekılıyor Okuru olmayan 'best-seller' kitaplar Kilrür Servisi-Paola Buonadonna'nın yorumuna göre, arnk satın alınan kitaplar okunmuyor "lısanlar gitgide daha mı zeld oluyoriar? Yoksa zor kitaplar son birkaç ytldır moda mı oldiı? Sfkgettmi, Stephen Hav\ kıng'in 'Zjmanın Kısa Tanhı" kitabı.32 kere basıldı. profcsorun kendi yasamı, evren ve.. her şey le ilgili go>öfleri çok buyuk bir talebe yol aç». Ama hiç kitabı gerçekten okımuş binne rastfadınız mı siz? Btnda Umberto Eco'nun da suçu \ar. Ansto'nun estetik kuramına davalı karmaşık bır gerilim ronanı olan Gulun Adı Itafya'da 3, Kıtün dunvada 14 milyon sattı. OUırlann alması gereken son süs eş^ası. Norveçlı bır öğretmen olan Jotfeın Gaarder taranndan. çocuklar için yazümış bır felsefe el kr&bt: Sophıe'nın Dunyası Norvçç'te çok iyi bir sanşa ulaşü (V'jymcılann soyledığıne gore k l#0.0OO satan bir kitap, Norveç ölçilerine göre gerçek bir 'best- seler'dir"..) ve 10 dile çevrüdi. Khabı okumayabilirsiniz. ama raıttaka kitapuğınıza koymanız geeirîyor. Şehir Tiyatrolan'nın emekli oyunculan '80 Yıldan Anılar'ı coşkuyla anlattılar 'Seksenlik delikanlı'ııııı sevdalıları Kiiltür Servisi- "Şehir Thatrola- n ilk temsilini 1916 yılının 20 ocak tarihinde verdi: Çüriik Temel. Ilk oyunun adı Çurük Temel'di ama müessesenin temeli çok sağlam atıl- mıştı, bakın 80. > ıluıı kutluyor." Zihni Küçümen bu sozlerıyle başlatıyor "80 Yıldan Anılar"soh- betını Şehır Tiyatrolan'nın emekli oyunculan anılannı anlatmak üzere, bır masanın çevresınde oturmuşlar Fuat tşhan, Ihsan Devrim, Jevan Töziım, N. Mahfi AyraL Nüvit Oz- doğnı, Zihni Küçiimen, Mücap Of- luoğlu Hepsı de Şehır Tiyatrolan'nın 1920'lerden bu yana gelışımını ya- kından ızleyen. bu tıyatroyla bırlık- te buyuyen sanatçılar Gozlen do- larak, zaman zaman da çok heye- canlanıp ayağa kalkarak anlatıyor- lar anılannı Biz ne hükümetler gördük... Sunuculuk gore\ını de ustlenen Zıhnı Kuçumen. en kotu hatırasının 1402'hkler olduğunu soyluyor "Biz ne hükümetler gordük. Kimler gelip geçti. 1980 vılının 12 Eylül'u hiç bir hukumetin yapmadığını yap- ü, 36 kişiyi yargıladı." dı>or Ardın- dan ılk donemlere çe%ınyor bakışla- nnı "Bu tryatro seyirci yetiştirmiş- tir. Ö>le ki seyirci kılavuzu bile da- ğrtmıştır. Bu kılavuzda tiyatroda na- sıl oturulur, oyun nasıl ı/Jenir. izlene- cek oyun nasıl seçilir gibi sorulara yanıtlar verilirdi." Küçumen, 1930'larda. 40'larda haftada bır oyunun sahnelendığını. bu yüzden genç yaşta pek çok oyuncu kaybet- tıklerını soyluyor O zamanlar bu tempoya dayanmak kolay değilmış "CyTano De Bergerac"ın yazan Ed- mond Rostand. tıyatronun kuruldu- ğu dönemde Istanbul'a gelen Ala- in'e "Orada barbaıiara ne oynata- caksm? Onlar riyatrodan ne anlar?" dıye sormuş Oysa o yıllarda "Cyrano De Bergerac'", Şehır Tı- yatrolan'nda tam 105 kez sahnele- mış Fransa'da bıle boylesıne uzun sure sahnelenmemış Biam işimiz sevda işi Tıyatroya suflor olarak gıren İh- san Devrim, en buyuk amsının Muhsin Ertuğrul, Hanm Körmük- çü, Vasfi Rıza Zobu gıbı buyuk us- talan ızlemek olduğunu soyluyor 80 yaşında. hala televızyondakı "Super Baba" dızısınde oyunculu- ğu sürdüren Devnm, nasıl 8 metre- lık duvarlardan atlayarak oyun ızle- •Şehir Tıyatrolan'nca 80 yıl önce sahnelenen ilk oyun "Çüriik Temel', eski Şehir Tiyatrolan sanatçılannın katılımıyla özel bir gösteri olarak sahnelenecek. 23 ocakta bu oyunu okuma tıyatrosu olarak sunacak olan, Şehir Tiyatrolan'nın 1920'lerden bu yana gelişimini yakından izleyen, bu tiyatroyla birlikte büyüyen sanatçılar '80 Yıldan Anılar'ını heyecanla anlattılar.(Fotograf. DEVRIM BARANI dıklennı anlatıyor, gençlık vıllanna donerek -'Bizim işimiz sevda işi. Eğer tıyatroya sevdalı değüsentz, ri- yatrocu olamazsınız.*'dıyor Sonra da sahne amırı olduğunda odasına gelıp. ona rol vermedıklen ıçın ağ- layan kuçuk kızı hatırlıyor <\rdın- dan da bağırıyor "Aliye l zunata- ğan neredesin! Gel buraya!"Mujdat Gezen ın lyı bır oyuncu olduğunu da keşfedenlerden Ihsan Devnm Bır gun babastnın mektubuyla tıyat- roya gelmış Müjdat Gezen Kımse de ona guvenememış Zayıf, çelım- sız bır çocukmuş Mujdat "Pav- dos"ta rol alan Gazanfer Özcan ış- ten aynlınca Devnm, bu rolu onun oynaması ıçın dıretmış İşte böyle başlamış Mujdat Gezen'ın tıyatro macera'ü "Tiirk nimlerinin unutulmaz ka- dın sesi" Jeyan Tözüm ıse ılkokul yıllarında başlamış tıyatroya Bır gun Muhsin Ertuğrul, sahne amın olan babasına tıyatroya çocuk oyuncu gerektığını soylemış To- zum'un babası da tutup kuçuk kızı- nın kolundan tıyatroya getırmış On yıl çocuk oyunlannda oynayan To- züm, 1983 yılına dek tıyatronun pe- şını bırakmamış Bizim ovıınculanmız günde 25 saat çalışıyor Tıyatroya yıllarca oyuncu, yonet- men ve çevjrmen olarak hızmet ve- ren Nüvit Özdoğru heyecanını ko- nuşmasıyla dınleyıcılere de sıçrat- mayı başarıyor Bır cmektardan çok. genç ve coşkulu bır delıkanlıyı andıran Ozdoğru, Muhsin Ertuğ- rul'a duyduğu hayranlığı dıle getın- yor "Muhsin Ertuğrul büyük oyuncudur. Siz bakmayın nnun oyunculuğunu kuçümseyenlerc. sesi çok inceydi. iyi bır oyuncu değildi diyenlere. O muhteşem bir oyuncuy- du." Amenka'da tıyatro eğıtımı go- ren Ozdoğru Muhsin Ertuğrul'la ıl- gılı bır anısını anlatıyor "Birgün ona, Amenka'da günde 16 saat ça- lıştığımı söyledim. O da bana dö- nüp, 'Sus' d'edi. 'Burada sakın böyle konuşma, çiınku bizim oyuncuları- mız günde 25 saat çalışıy or." Mucap Ofluoğlu. konservatuar sı- navlarına. açılışının ıkıncı yılında gırmı> 200 kışının katıldığı sınav- da, 5 fınalıst arasına gırmeyı başar- mış ancak kazanamamış Askere gıtmış. askerden donduk- ten sonra ıse hayvan borsasında muhasebe memuru olarak çalışma- ya başlamış Işte o günlerde Muhsin Ertuğrul'u gormeye gıtmış ona derdını anlatmış Ertuğrul. "Aman oğium, sen işini bırakma. Buraya se- nin gibi pek çok genç gelir ama biz onlara para veremiyoruz. Sen yine de arada sırada gel, belki sana göre iş çıkar" demış Ofluoğlu bır gun. ışınden ızın alarak tıyatroya koşmuş ve sahne amın Mahfi Ayral onu fi- guran lıstesıne yazmış Ofluoğlu, ılk olarak Shakespeare'ın "Jul Se- zar"ında alçıdan bır heykelı canlan- dırmış1 Oyuncular, dostlanna anıiarını anlatmaktan ve o guzel gunlen an- maktan oldukça hoşnutlar Matıne ve suare arasında. muessesenın ken- dılenne ıkram ettığı peynır, ekmek ve uzumlen. beş kuruş para alma- dan yıllarca gece gunduz demeden çalışmalarını yıkılan Tepebaşı Dram Sahnesf nı, oyunlarda başla- rından geçen huzünlu ve gülunç anıları bır sıs perdesını aralayarak. kımı zaman buruk kımı zaman gu- ler yuzle anıyorlar Canlı bır tanhı dostlarla paylaşmanın. kendılenne boylesıne bır olanak verılmesının mutluluğunu yaşıyorlar Ozellıkle son günlerde gençlenn onlardan og- renecek çok şeylerı olduğunun bı- lıncındeler mutlaka Sohbete katılan sanatçılar bu günlerde yoğun bır çalışma ıçınde- ler Sureklı prova yapıyorlar Çunku 23 ocakta Şehır Tiyatrolan'nın sah- neledığı ılk oyun olan "Çuruk Te- mel"ı okuma tıyatrosu olarak suna- caklar Boylece "80'lık delıkanlı- lar", yenıden sahne coşkusunu ya- şayacaklar Keımedy'den sonra sıra Nixon'daKülrür Servisi- Tom Hanks. Hollyvvood'un megastan olduk- tan sonra ardarda buyuk produksıyonlarda rol almaya başladı Hanks, şımdı de Oliver Stone'nun yöneteceğı fılmde 37 ABD Başkanı Richard Nixon'ı cnlandıracak "Richard Nixon'm Tutkusu" adL fılmde, "JFK" ve "Katil Do- ğanlar"'dan sonra ABD'yı yargılamaya devam edecek Stone "Oyku genç Rkhard'ın hukuk fakultesınc gırdiği gıin başhyor. 1960'ta Beyaz Saray yolunda Kenned) ile karşıiaşmasına dek sü- niyor" dıyor Oliver Stone Fılmın yapımcılanndan "Demokrat" Nfck Meschler garantı venyor "Tarihi oldugu gibi sunacağız, karan kamouyu verecek. İn- sanlar Nıxon'ın beyazperdede yaşamını keşfedince çok etkilene- cekler. Kesinlikle tarafsız olacağız." Playboy'da yayımlanan uzun bır soyleşıde Oiıver Stone, Nı- xon'lı yıllannı şoy le anımsıyor "Nixon, Kamboçya'vı işgal ettiğinde New Vork Üniversite- si'nde sinema oğrenimı gonıyordum. Çok kızmıştım, sılahlana- rak polislerin hepsmı oldurmek ve devnm başlatnuni arzulamıs- üm. O donemde sisteme miithiş ktnyordum." Oliver Stone bu- gün de kızgın "EvTta"yı çekemedığı ıçın pıyasaya ateş puskü- rûyor - Evita'dan vazgeçmek zor oldu mu? Hayir, zor olmadı Hatta bazen ucuz kurtulduğumu duşunu- yorum Son donemde bu fılm ıçın az daha aklımı yıtırecektım "Salvador" 5 milyon dolara, "Platoon"(Müfreze) 6,5 milyon dolara mal oldu Bugun ıse normaJ bır yapım 20 milyon doîara çıkıyor" Evita" ıçın bu rakan 50 milyon dolara yukseldı Bu benım ıçın çok buyuk bır para Bu rûr fiimler iyi para getırse de. pıyasaya kötü ornek oluyoriar * Jurassk Park'ı ele alın, ne kadar kazandığı onemlı değıl Dığer sınemacılan strese sokuyor Normal yapımlara daha en baştan hayat hakkı tanımıyor - Sinema eleştirmenleriyle aranız nasıl? Benı yalnız Platoon'la ovduler 8 ya da 9 fılm çektım çok çaba göster- dım "The Doors"la JFK'yı aynı yıl yaptım orneğın Bunlann göz onune alınmasını tsterdım JFK'de çok ustun bır sinema teknığı vardı, ama farkına vanlmadı , - Kötü eleşririye nasıl tepki gösteriyorsunuz? Zor bır soru Bazen haksızlık yapıldiğını duşunuyorum. ama üzennde de hassasıyetle duruyorum eleştınlenn - Filmlerinizdeki şiddeti nasıl açıklıyorsunuz? Yaşamın kendısı şıddet üzenne kurulu Bunu ıtıraf etmelıyız Insanlann ağzindan hep "Suçlular hapsedilsin, hapishane sayısı arttınlsın" gıbı laflar düşmuyor Sorun böyle çözülmez Oldürenler olumun doğal olduğu bır çevreden gelıyor Bu ınsanlann yaşantılanna ınmek gerek Aynca TV'yı kapatmak gerek ABD'de TV'den acı goruntüler seyretmek bır zevk halıne geldı Ruanda'da ya da Bosna- Her- sek'te olanlan seyretmek yenne ku- yuya duşen bır çocuğu daha fazla merak edıyor ınsanlar Bu, tehlıkelı gelışme, çünku her gün yenı bır olaya gereksınımı olacak TV'lenn TV ha- berlenne guvenmek de artık buyuk yanlış olacak Stone'un çantasinda başka projeler de var Pornocu Larny Flynt'ın nasıl devnm kahramanı olduğunu anlata- cak Başrolde de BUI Murray olacak Yönetmen Oliver Stone. (altta solda) Ni\on (ortada) Tom Hanks (sağda) Hanks önce astronot olacakTom Hanks, şuphesız şu anda Amen- ka'nın en sevılen aktoru ** Forrest Gump". onun başanlı oyunuyla 1994'un en ılgmç fılmlennden bın oldu, martta dağıtılacak Oscar Jann bır numaralı adayı Holyvvood. 38 ya- şındakı Hanks'ten bundan sonra nasıl yararlanacağını he- saplamakla meşgul Hanks bu günlerde Houston'dan Ron Hovvard'ın yonetece- ğı "Apollo 13"un çe- kımlerıne katılıyor Hazıran ayında gos- tenme gırecek fılm- de Hanks astronot James Lovvellı can- landınyor Projelerın sayısı fazla Broadvvay'de büyuk başarılan ka- zanan "•'Vngels in America"nın sinema versıyonunda oyna- yacak Tom Hanks Robert Altman'ın yöneteceğı fılm, " Philadelphia" gıbı eşcınsellerın dunya- sında gelışıyor Son- ra sıra Nıxon'da Hollyvvood'un tuccar dahılerı Hanks gıbı yıpranmamış bınsı- nın çok eleştırılen Nıxon rolu ıçın bıçıl- mış kaftan olduğunu, Oliver Stone'la tum gışe rekorlannı kıra- cağını hesaphyorlar Türkiye ve Italya arasında yeni bir dostluk köprüsüKiiltür Serv isi-u Raimondo D'Aronco'nun Tiırkiye Ydlan" (1893-1909) konulu sergı, Yıldız Saray ı Sılahhane'de dun açıldı Italya- Türkıye arasındakı protokol kapsamında gerçeİcleşen sergınm tanıtımı ıçın duzenlenen basın toplantısına Italya Buyukelçısı Luigi Fontana-Giusti. tstanbul Başkonsolosu Giulio Tonini ve kultur ataşesı Adelia Rispoli katıldı 1893 yılında Abdülhamid taratından fstanbul'adavetedılen D'Aronco, 16 yıl kaldığı kente, başta Tarabya'dakı yazlık konut olmak uzere say ısız yapıt armağan ettı Bına. 1905 yılında Italyan Dışışlen Bakanhğı'nın sıpanşı uzenne Italyan Buyukelçılığı'nın yazlık konutu olarak yapıldı Bellı başlı yapıtlan arasında Istıklâl Caddesı'ndekı Botter Evı, once Tophane'de yapılıp sonra Maçka'ya taşınan Yenı Çeşme de bulunan D'Aronco, Osmanlı ve Batı kulturlennı ıç ıçe geçıren bır bıçemın yaratıcısı Italya Buyukelçısı Luıgı Fontana- Gıustı, güne D'Aronco'nun bıryapıtmda başlamaktan duyduğu mutluluk ve gun'ru dıle getırdı. çunku Yıldız Sarayı'nda bulunan Sılahhane bınası da unlü mımann ımzasını taşıyor Büyukelçı, öncelıkle Tarabya'da bulunan konuta yenı bır ışlev kazandırmak gerektığını, yapının semıner ve konferans merkezı olarak kullanılmasının. en buyuk arzusu olduğunu belırttı Bınanır, ttalyanlığını da korumak ıstedıkiennı ekleyen Büyukelçı Fontana-Gıustı. amaçlannın Italya-Turkıye ılışkılenne yenı bır boyut kazandırmak ve ıkı ulke arasında yenı bır buluşma noktası yaratmak olduğunu soyledı Turkıye'de Italya'ya aıt buyukelçılıkler ve bır de lıse bınası bulunduğunu hatırlatan Fontana-Guıstı, bunun Italya'nın Turkıye'ye verdığı onemın kanıtı olduğunu da ekledı Sergıde 19"u orıjınai olmak uzere 116 tane yapıt bulunuyor Sergı 30 Ocak 1995 tanhıne kadar gezilebılır Mehmet Aydoğdut Belçika'nm EHi Sanatçısı' • • antotojisinde • BRUKSEL (AA) - Belçıka'da pıyasaya çıkan, resım sanatında ız bırakanlann tanıtıldığı 'Belçıka'nın EIIı Sanatçısı' adlı antolojıde Turk ressam Mehmet Aydoğdu'ya da yer verılıyor Unlü Belçıkalı ressamlar Paul Delvaux ve Eugene de Bıe ıle birlikte ellı buyük jsım arasına gırerek antolojıde yer alan otuz yedı yaşındakı Aydoğdu, surrealıst bır ressam olarak Avrupa çapında tanınıyor Lıege Güzel Sanatlar Akademısı'nde öğrenım goren Aydoğdu, 1976 yılından ıtıbaren Belçıka ve Turkıye ıle birlikte tum Avrupa ulkelennde çeşıtlı sergıler açarak başan gosterdı ve ABD'de de kendınden soz ettırdı Mehmet Aydoğdu'nun tablolanyla tanıtıldığı 'Belçıka'nın Ellı Sanatçısı' adlı yapıt, aynca kırk dort Belçıkalı, ıkı Fransız, bır Alman, bır Çınlı ve bır Polonyalı sanatçıya yer venyor Bonn Tarih Müzesi, 1995 Yılı Avrupa Müzesi' seçildi • BONN (ÜBA)-Avrupa Konsey ı Kultur Komısyonu, Bonn'da bulunan Almanya Federal Cumhunyetı Tanh Muzes.rnj '1995 Yılı Avrupa Müzesf seçtı Avrupa Konseyı Kultur Komısyonu'nun odulü 1977 yılından bu yana heryıi Avrupa kulturüne ve tanhın ırdelenmesıne katkı sağlayan bır muzeye venlıyor Yapımı 116 milyon marka mal olan Tanh Muzesı Bonn'da bakanlıklarla aynı semtte bulunuyor 1994 yılının hazıran ayında açılan muzeyı. şımdıye kadar beş yuz bın kışı gezdı Odul. muze yonetıcılenne nısan ayında Strassburg'da venlecek Ödülü sımgeleyen bır Joan Mıro heykelı. Tanh Muzesı'nde bır yıl boyunca sergılenecek Erhan Bener'in Yazında 50. Yılı' • Kultur Servisi - Erhan Bener'ın 'Yazında 50 Yılı" onumuzdekı günlerde duzenlenecek çeşıtlı etkınlıklerle kutlanacak Bener'ın tum yapıtlannın basım ve yayım hakkına sahıp olan L'mıt • Yayıncılık. bu etkınlıkler çerçevesınde ılk olarak yazann J 'Günbatırru Öykulen'adlı yenı kıtabını yayımlıyor Bu kitabı. 1995 yılı ıçınde 'Bocek', 1 'Yalnızlar' ve 'Ortadakıler' ızleyecek ,-». Dudley Moora yalnız , kaldı • LONDRA (.\A) - Unlü aktör Dudley Moore'unpartnen. tngılız komedyen Peter Cook. geçen hafta mıde ve bağırsaklanndakı . rahatsızlık nedenıyle kaldınldığı Londra'dakı Royal Free hastanesının yoğun bakım sen ısınde yaşamaveda ettı 57 yaşında olen Cook. "Pnvate Eye' dergısının ortaklanndan bınydı Çağdaş tngılız hıcvının kurucusu olarak anılan Cook. ozellıkle Dudley Moore ıle çev ırdığı fılmlerle buyük un kazanmıştı Ikılının çevırdığı fılmler arasında '10' ve "Arthur', TV dızılen arasında da "Pete'n'Dud" büyük ılgı çekmıştı Cemal Siireya ödülleri belli oldu • Kultur Servisi - Aydınlık ; dergısının duzenledığı Cemal Sureya şurodüllennın beşıncısi • bu yıl da sahıplennı bııldu Fusun Akatlı. Cevat Çapan Ahmet > Oktay, Tuğrul Tanyol ve Can ' Yucel'den oluşan seçıcı kurul, •• yay ımlanmış kıtap dalında yanşmaya katılmadığı halde, » Hulkı Aktunç'un "Istıraplar Ansıklopedısı" adlı kıtabını odüle değerbuldu Yayımlanmamış ' dosya dalında da odulu Hakan ' Savlıaldı ' Devlet Kitapları : Yayınevleni'nde ; indirim ; •İSTANBUL (MİHA) - Mılh Eğıtım Bakanlığı Devlet Kıtaplan yay ınev lennde ındmmlı kıtap satışlan suruyor Öğretmen, oğrencı, Mıllı Eğıtım Bakanlığı ve unıversıte mensuplanna, bılım ve kultur kıtaplannda yuzde 25 ındınm uygulanıyor Kredılı satışlarda. ders ve alıştirma kıtaplan ıçın yuzde 10, bılım ve kultur kıtaplan ıçınse yuzde 20 ındınm yapılıyor MEB Dev let Kıtaplan Mudurluğu'nün yayınlan arasında Araştırma-Inceleme, Bıbhyografya, Bıyografi, Tanh, Sozluk, Ataturk Kıtaplan, Çağdaş Yazarlar. Çocuk Kıtaplan, Öğretmen Kıtaplan. Öğretmen Yazarlar, Batı Klasıklen, Şark- islam Klasıklen \e Turk Klasıklen dızısı bulunuyor. Her yıl. Oğretmenler Gunü nedenıyle, 24 Kasım'dan başlayarak 15 gun suren satışlarda, yuzde 20 ozel ındınm uygulanıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog