Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

11 OCAK 1995 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA 13 KİM KİME DUM DUMA BEHtç AK cn» 6« K 86 FMK en» sis M U Van'aBoeingdeğil RJ-100gidecekti! u ç yıl önce THY Genel Müdü- nü sıfatıyia Tezcan Yaraman- cı'nın Ingıttere Prensı Char- les'la yaptığı görüşmenin ışı- ğında, dönemin uçak alım komısyonu başkanı Atilla Çelebi'nın imzasıyla uy- gun görulüp alınan sekız adet RJ-1OO uçağı bılıyorsunuz teknık performansı ve güvenılirfığı konusunda endişe ya- ratıyor. Bır yılı dolmadan baş gösteren anza- lar nedenıyle programsız üç adet mo- tor sökümü yaşanan, ardından dört adet motonj daha sökülen ve bazı an- zaların nedenı belırlenemeyen RJ- 100'ler, THY'nin başını ağntıyor. Ve daha da ağntacağa benzıyor. THY Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Bolayırlı nın 5 Temmuz 1994 tarıhinde B.02.2.THY.0.46.03.00-389 sayı ile uçağın motorlarını üreten Textron Lycoming firmasına yazdığı mektup, RJ-100'lerın güvenılırliği konusunda duyulan endişelen açık bir dille anlatı- yor. Ki bu uçaklar, Cem Kozlu'nun genel müdürlüğü sırasında alınan ATP-64 uçaklan beğenilmeyip geri verılerek alınmıştı Kı bu uçaklar, Van gibi Doğu Anado- lu'dakı kısa pıstli havaalanlanna sefer Lösemili çocuklar üm geliri Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağışlanmak uzere 13 ozan, şıirlerıni Yakamoz adlı bir kitapta toplamış. Sel Yayıncılık'tan çıkan kıtabın eden 125 bin lira. Birçok kitapçı, bu kitabı komisyon almadan satıyor. Kitaba şıirlerıni veren ozanlar Nevzat Metin, Ercan Ada, Çiğdem Başkan, Ezgi Gözüm, M.Şeref Özşoy, Nezih Öneren, Murat Toprak, Ülkü Idal, Zeynep idal, Burçin Demirkan, Hay- rettin Sağlam, Kaan Kaplan, Şule Gülşen diyoriar ki: "Bıraz dnce bır çocuk dünyaya gel- di. Gözleri ışıl ışıl, elleri yumukyumuk- tu. Bizler bu çocuğun ısmini Yakamoz koyduk. Bu kitabı ber elınize aldığınızda bili- niz ki bır lösemili çocuk sızın sayeniz- de belki de uzun bır omur sürecek." T Mert Ali Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Eskiden Doğu'nun ıhmal edildıği söylenirdi. Şımdi Doğu'yu ihmal etmemek için Batı da ihmal ediliyor. C«Ç«tlft Vtfirtty (from) (to) CMw KaJkjf Fraqu«flCY Ocp. V«ru} Arr. Uçuş Ho.ücti Flight ı/c ANKARA'dan(ESB)c^r Van (VAN) • 1234567 1015 - 1234567 132S 1150 1500 TK276 RJl TK278 RJl Sınrf a CY CY Vırıs A n Arr Vij NONSTOP NONSTOP Kılty Dtp. Uçu?No.Ucjk Flipht ı/c + 02 V«n + O2 stnrf Cl .00 .00 yapmak için alınmıştı. Ki bu dört motoriu uçaklar, Doğu Anadolu'nun coğrafi yapısı ve sert ik- lim koşullanna uygun olduklan gerek- çe gösterilerek alınmıştı. Ki bu uçaklar, haftanın her günü An- kara'dan Van'a uçmalan içın THY'nin tarifesine konmuştu. Evet... Van'da düşen Boeing 737 ye- rine, o gün bir RJ-100'ün uçması ge- rekiyordu. THY yönetıcilen, yolcu fazfalığı nede- niyle RJ-100'ün yenne Boeing 737 uçurduklannı söyleyemez. Çünkü o günkü seferde ölenleri de, kurtulanları da alacak kapasıtede RJ-100'ler. Hava koşulları uygun olmadığı ıçın RJ-100'ün seferden alındığını da söy- leyemezler. Çünkü, Ankara'dan kalkış- ta havanın açık olduğunu kendileri bil- dirdi. Geriye ne kalıyor... RJ-100'lerin elle tutulacak halı kalmadığı için, teknık performansı ve güvenılırliği konusunda endişe duyulduğu içın bunlann yerine Boeing 737'leruçuruluyor... O gün Van'a Boeing 737 yerine tari- fede yazıldığı gıbı RJ-100 uçsaydı, da- ha doğrusu bu amaçla alınan uçaklar için milyariar sokağa atılmamış olsay- dı bugün belki de 57 kışi hayatta ola- caktı. Öyle değıl mi RJ-100'lerin altına im- za atan Sayın Atilla Çelebı? Öyle değıl mi RJ-100'lerın motorla- nndan endişe duyan ve fakat "oyarım haa" dıyemeyen Sayın Yusuf Bolayır- lı? Öyle değil mi Sayın Tezcan Yara- mancı? Akşamlan başınızı yastığa koydu- ğunuz zaman rahat uyuyabilıyor musu- nuz? Futbol, dünyanın her yerinde futboldur Iviç Zaman'ın tirajında Refah bağlantısı Z aman gazetesınin tıraj şışır- me olayına ılişkın yenı bilgiler geliyor... Kastamonu'danya- zan avukat Halit Arslan'Bı- tışik komşuma, her gün tam bır yıldır, abone olmadığı halde Zaman gazete- si bırakılıyor. Ustelik kupon kısmının üstü çızilerek. Aynca resmı daırelere gezici dağıtıcılar tarafından bedava Za- man bırakılıyor. Bunların tirajını araştı- racak mali bır kurum yok mu?" diyor. Istanbul'dan Refahlı belediyelerle bağlantılı değişik uygulamalar açığa çıkıyor. Birokur, Refahlı Güngoren Be- lediyesı'nden, mahallenin çamurlu yo- luna kendı olanaklarıyla çakı- I dökmek içın greyder istedfklerini ve Fen Işlen'nden. "önce gidın Zaman gazetesıne abone olun" yanıtı ile kar- şılaştıklarını söylüyor. Esenler'den bir okur, kurdukları da- yanışma derneğıne, kendılerinı Millı Gençlik Vakfı'nın üyesi olarak tanıtan kışilerin gelerek bir emrıvakı ile Zaman gazetesıne abone yapmak ıstediğıni anlatıyor. Unkapanı'ndakı Manıfatura- c\\ar Çarşısı'nda esnafa, bırkaç ay ber dava Zaman dağıtıldığı daha sonra bı- rilerinın gelerek "Efendım, sızın adını- za bir beyefendı parayı odüyordu, ar- tık ödemeyi siz yapacaksınız" dendıği bildirilıyor. Acıbadem'den birapartman yonetı- cısı, "Bızım apartman 19 daıre. Tüm daıre sakınleri çağdaş ınsanlar. 6 daıre Cumhurıyet okuyor. Buna rağmen her gün kapıya bedava Zaman gazetesı bırakılıyor. AJıp çöpe atıyoruz ama yı- ne de bırakılıyor. Zaman'ı bırakan ço- cuğu görüyorum, hali perpenşan, aya- ğında ayakkabı yok" diyor Zaman gazetesinın şışırdığı tıraj ba- lonu her geçen gün bıraz daha sönü- yor... ÇİZGİLİK KÂMİL MASARACI HARBİ SEMİH POROY TARİHTE BUGÜN MCMTAZ ARIKA* FUZÛÛ'NİN SEIÂMIRÜSYET MIOİR? • 1556 'DA BU6UN, ÛULU DWAN ŞAlR.1 PUZUU, Ş6 YAffAt- PA OLMUÇTV.ZAMAN<HA SOge ÇO/C İVİ 6İH ÖĞ££- NIIU SÖeMUf OLAM FUZÛU', ÖMKU BOYUNCA KER~< 8£LA, 8A6DAT ÇEVRESıNOE YAŞAMtŞTf. AMA PlÜ- AJHJ 7VRKÇE OLPUĞUMU BeUGTBtJ OZAfJ ÛÇ AYGt PıLbS Ptl/AN YAZMIŞTT. ŞliRL&ZıtJ&E AŞK. VE UUZÜM rSAAACA&MA 4Ğ//ÇL//C VE£GM PU ZÛLÎ. 2AAAAHIN seeence/eifJe UYGUM Letz oe ue£7At/fr7, BUUUVZPAU 8/&r oe ALAN PAPIŞAH KANUfjF'YLE İLS/L/YPI. SUt.7#A/W BAĞLAPIĞl MAAŞ BÜROKRAStYE TAfC/LIMCA gig. "Şl tcAYETNAM£ n KAt£M£ ALMIŞT1. YAZPlĞt ÇU SOZ - LBRl YUZYILLAH Sıl£ ESKlTEM£MIŞTtfl: * SeJâm verdıM rufveJ- dtğiUır c/eyo atmadıfctr. " KÜLTÜR • SANAT 293 89 78 (3HAT) Gunumuz Smeınasının ] Numoıalı Yuratıcısı K KIESIOVVSKI n.n "UÇ RENK" Uçiemesmden "BEYAZ" Sızı "MAVI" Kodar Etkıi Julıe Delpy • Zbıgn e. Zamaçbcvvslu • Janusz Gcps ROBERT DUVALL RICHARD HARRIS SHIRLEY M A C L A I N E JANKARA SANAT TTÖTROSl' ISTANBUL TURNESI UĞUR MUMCU SAKINCAll PIYADEt RutMy Aztz-IMın G y Muzik. Tınur Seta* C BEVOĞLU tLKAZAR 1245 73 83) 12.00-14.1 5-16 30-18.4S-2I.00 23-24 Ocak 25 Ocak BESIKTAS KÜLTÜR MERKEZİ KADIKÖY MALK EĞİTİM MERKEZİ Tel: 259 24 36 Tel: 418 61 86 Saat t8.3Ove21.t5 Saal 19.00 ve 21.15 ORTAOYUNCULARSTIKLAL CAD NO 140 TEL. 251 18 65 66 FAX 244 43 27 Ferhan Şensoy Ferhan Şensoy ŞU GOGOL DELİSİ Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Corsa-nba 2 I 0C ! 8 30 15 30-18 30 lilel Satıs *rttn: SES-1885 Ortaonjnculjr Tel: 23118 «5 VMKOMMA Tıksim.Rumelı,UltŞI M«l*4ıkırkcıy. Capıto! MagaıiUn i •* ıwm M UFAK B E V O G L U A L K A Z A R ( 2 4 5 7 3 8 3 | 1 2 . 1 5 - 1 4 . 3 0 - 1 6 . 4 5 - 1 9 . 0 0 - 2 1 . 1 P tarih toplujm KÜLTÜR GEZİLERİ FARUK PEKİN i FINDIKLI-BEŞİKTAŞ : 15 Ocak 1995 MURAT BELGE ÜSKÜDAR 22 Ocak 1995 NEZİH BAŞGELEN SAFRANBOLU-KASTAMONU 4-5 Şubat 1995 TRENLE PAMUKKALE-AFRODİSYAS 11-12 Şubat 1995 peni KolhıklanyU Repertuar Filmleri Haftası , Bugün KRAUÇE MARGOTYön: PATRICE CHEBCAU 12.00-15.00-18.00-21 .OO Yann GÜZELLİK ÇAĞI Müzik Kvrcnine Volculuk J T 0 L G A Ç A NDA R T L R K r D E N Ş A R K I V / ADA.Sahici Mu/ık Hvrcnine Volculuk A L P E R Ö K T E M FEST SEYAHAT ACENTASI (0-212» 258 25 73 • 258 25 89 • Z A M A N Z 1 N D A N İ Ç 1 .\ D E £ S K Y £ S sezen aksu - uğur yücel 90 metrekare alttarafı. 90 kişi oturur ancak. Olsun bize jeter Ev gibi burası. Evet sanki evin salonu. Doğaçlamalar \aparız. Sen de şarkı soylersin benimle. olur, Sezen soylerim. Baba Levo çalar, MuStafa Hoca, E r d e m de gelir. O r h a n ve C a n da olur. zaten bi/ çalıyortız.Levent YÜksel de aramızda olmak istiyor. Aaa. çok iyi, sojler de. Her gece sevircilerle bir parça besteleriz. Nefis. Sonra plağa koyulur. "Bu parçanın bestesi falanca gece Eski Yeşil'deki sevircilerle yapılmıştır" yazam. Hadi atalım kendimizi sahneye. Oh be. Nihavet istediğimiz gibi işler yapıyoruz. hi. hi. hi. (Boyle başlar hikaye.) 11 Ocak çarş, perş, cum, cmt. 254 35 09 - 255 20 20 İUÇRENK:BEYAZ<: K ! U R U uçleres«jerı km& BEVA2 B«yo5luj AiKjiiAflıügcslent«le Pdoiya*g oy Karol ile Frarsız kansı Oommiaue p kafis ha kuruşu yumu; r Karol - fcuv. dogrular ıe boşanrtr Karol ' > u «kundakçü* nerJenrytepote"** raratfndan ajanan Karof uı bufcoşı altmda Polonya ya dönmesıne ırttan voktuı Parasızdr Hie ile metroya brar Burada yutdaa N*c*ı ile T karşılaşırMkolaKadavardfiicı A % t * n * sleı ia«a ofıa kra* >at;l *3i.* T bu ış Me !*M ed« Karol tedded» 8r bdvula gefenerefc F^lonva ya lone TjmernisnzengınotrıaKıç»! «Jlanmaya karartdi' Bırkaç ıaWisi2l*ten sorea bu hatetne enş» ^ Servanden yatartawak esktansj Oommflue den rmkam ahıak ıslef Onu kandıraral< v*5wa ya getmesn 4 , sağia; ama kendısj mrAarmnın ^ kurbanı olur Gene de ba^ca bır şey kazsnr Domınguerana^un < > •MUZIK TIYATRO •KARAGOZ •PALYAÇO 1. ÜSKÜDAR , ÇOCUK ŞENLİĞİ 15Ocak1S95 _ Saat:13.00-16 00 •YUZBOYAMA 'CAPRISUN •ARMAĞANLAR 'K1TAP • •T.HİW!B.f1;T! [ II Perjembe 18.30 Cı Nazım Hikm fıW.ihf.ıiim'i>iv. Tel 513 74 31-25) 50 90-310 98 69 Ü S K Ü D A R O D E O N S İ N E M A S I uma 21.00 Cumartesıi 5.00 Hikmet - Genco Erkal -. - Hİ . DELİNİN HATIRA OEFTERIC.tesi 18.30 . 700. OYUN . Tel : 252 59 35 YENI YILIN ILK KAHKAHASI 22.00 23.30 KAÇAN KEÇİ • Cax Canlı Muzik İçin Girif BH«ti: 100.000 TL. 13 OCAK CUMA (REŞrORANT R0UNHFDA KAflİDES GÛVEÇ GÜNÛ) ACİD TRİPPİN A: °ene' 'mer Demıret^rkan Ogur Mural Yfeler Ta>ton Cemojl ASID CAZ Canlı Muzik Içjn Girif Klcli: 100.000 TL. 14 ve 21 OCAK CUMARTESI 15.30-16.30 SAHNE-İ ATİYE TİYATROSU C• '• -E, doğal olarak »inirimiı boaıMu* Necmı Oyul İçin Giriş Bil«ti: 200.000 TL. »8.30-19.30 YEŞİL ÜZÜMLER OANS TİYATROSU OYUN Kaaundn Oyun İçin Girif Bil.ti: 200.000 TL 20.00-03.30 OANS CECESİ Giriş BH«tl : 250.000 TL. (İLK YUMtCt İÇKİ DANIL) 1 5 ve 22 OCAK PAZAR 18.15-19.15 SAHNE-İ ATİYE TİYATROSU OYUN 'E, doğal olarak »ınırimıı bozuldu' Necn Oyun İçın Girif Bil.li: 200.000 TL. 17 OCAK SALI 7OLER GECESI Ginş Üeretıo. 18 OCAK ÇARŞAMBA (RESTORANT ROXAMNE'DA İSTİRİDVE GECESİ) 18.15-19.15 SAHNE-İ ATİYE TİYATROSU OYUN "E, do$al olarak sıninmiı bozuldu' \errrv Oyoi İçin Giriş Bil.ti : 200.000 TL. 22M RADIO OAYS New w m C*nlı Mûzik İçin Giriş BU*li: 100.000 TL. ŞİŞO 0QWL UCHU-G8Zfytf€fi OZCflN TÎVRTflOSU T6L t0 212; 230 16 18 'İnonmgyocoksınız omo bu hofto yerımiz var.' NT OYUNCULARI MUZAFFER İZGÜ LÜTÇÇ'şl K1ZİAALA MÜ2İKLİ KOMEDİ 2 BOLÜM Müzik : Melih KİBAR Yöneten : YILDIZ KENTER Oekor: OSMAN ŞENGEZER Kostüm : Çolpan İLHAN Soz Selma ÇUHACI PerşembeCuma 21.00 C.tesi IS.uû-18.00 Pazar 15.00 Perşembe indinmlidir. K Ü I I ü r 2O OCAK CUMA 23.30 ACİO TRİPPİN Canlı Müzik İçın Cinş BH«li: 1OO.OOOTL. Taksim'den SırasefW/ere girince Alman Hastanesine gtrlımden aoldaki, Aslan Yatağı s*. Tel: 249 4a 39-51 Fax : 234 32 36 Kültür Sanat ılanlarınız ıçın. 293 89 78 (3 hat) ISTANBUL BUYUKSEHIR BELEDIYESI ŞEHIR TIYATROLARI \i H A R B I Y E M U H S I N ERTUGRUL S A H N E S I (240 77 21) HALDUN TANER IGOZLERİMİ KAPARIM VAZİFEMİ YAPARIM >Cr,E"\ SAVAŞDINÇEL (11-12-13-14-15 Ocak) Çocuk Oyunu FiKRFT TER2! GÖLGENİN CANI CEMDAVRAN (14-15 Ocak Saat 1100) HARBIYE CEP TİYATROSU ( 240 77 20 ) DARIO FO AÇIK EVLILIK v ONfTEN MAZLUMKJPER I (lOOcak/SahSaat 18 00/20.30 12-13 Ocak Saat 15 00) KADIKÖY HALDUN TANER SAHNESI (349 04 63) A R. GURNEY AŞKMEKTUPLARI YONET^N HAKAN ALTINER (11-12-13-14-15 Ocak) Çocuk Oyunu 'A 5HAfcES?tARE BİR GECE NASALI O v LNtAŞT'AN-YONETEN NEŞ'EERÇETIN (14-15 Ocak Saat 11.00) U S K U D A R H U S A H I P Z A D E C E L A L S A H N E S I ( 3 3 3 0 3 97) \ i Z M HIKMET- r AOT KOPER ASLOLAN HAYATTIR YONETEN MACIT KOPER (ll-l2-l3-M-l5Ocak) Çocuk Oyunu F(CWAECHT£fi SOYTARILAR OKULU C \ r t N TANER BARLAS (14-ISOcakSaat 1100) FATİH REŞAT NURI SAHNESI (S26 53 80) 10LEH BELLON OYLE BIR SEVGI Kİ YCNETEN ENGINGÜRMEN (I I-I2-I3-I4-I5 Ocak) Çocuk Oyunu ^ AVŞAREULGER EPOSTOĞU-HDKILIÇ YAVRU KİHİN C r t ŞEVKETAVŞAR (14-15 Ocak Saat 11.00) G A Z İ O S M A N P A Ş A S A H N E S I (S78 60 67) ::• u n NEIL SIMON ASKERÜĞİM YONETEN ENGINULUDAĞ (I I-I2-I3-I4-I5 Ocak) Çocuk Oyunu HEINRICH BOLL DENIZUYGUNER BİRLİKTE OYNAYAUM DENIZUYGUNER f 14-15 Ocak Saat II 00)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog