Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

11 OCAK 1995 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Teslime Nesrin'e vize vepilmedi • STOCKHOLM (AA) - Sürgünde yaşayan Bangladeşli yazar Teslime Nesrin, Hindistan ve Tayland'ın kendisine turist vizesi vermediklerinı söyledi. Müslüman köktendincilerin ölüm tehditleri üzerine geçen ağustos ayında ülkesini terk etmek zorunda kalan Teslime Nesrin, "Eğerlaikve demokratık ülkeler beni kabul etmeyi reddederlerse. bu onlann İcorkak olduklan anlamına gelir" dedi. Nesrin, laik Hindistan ve Budist Tayland'ın tutumunu şaşkınhkla karşıladığinı belirterek "Sanınm bu iki ülke Müslüman köktendincilik önünde başlannı eğıyorlar" dedi. TarıkAziz New York'ta • NEVV YORK (AA) - Irak Başbakan Yardımcısı Tank Aziz, ülkesine uygulanan ambargoyu bu hafta yeniden değerlendirecek BM Güvenlik Konseyi'nin lrak'a yönelik tutumunu gevşetme umuduyla Konsey üyesi ülkelerin temsılcileriyle görüşmelerde bulunuyor. Batılı \e Iraklı kaynaklann verdiği bilgiye göre önceki gün Nevv York'a gelen Tank Aziz, ilk görüşmesini Rusya Büyükelçisi Sergei Lavrov ile yaptı. Güvenlik Konseyi, Irak'ın 1990 ağustos ayında Kuveyt'i işgal etmesinden bu yana uygulanan uluslararası yaptınmlan her iki ayda bir yeniden değerlendiriyor. Konseyin yann bu konuyu yeniden ele alması bekleniyor. AB'deçevirl karmaşası ';;:,,, • BRÜKSEL(AA)- Finlandiya, lsveç ve Avusturya'nın katılımlanyla 1 Ocak 1995tarihinden itibaren üye sayısı 15'e çıkan Avrupa Birliği'nde (AB). resmi lisan sayısı da 11 'e yükseldi. Ingilızce. Fransızca. Almanca. Hollandaca, Italyanca. Yunanca. Ispanyolca. Portekizce, Danimarkaca'dan sonra Fince ve lsveçce de AB'nin resmi dili oldu. Bosna'da yeni Sıppzulmü • SARAYBOSNA (AA) - Bosnalı Sırplar, rehin aldıklan kadın, çocuk ve yaşlılan, ilerde yapılabilecek esir değişimlerinde pazarlık unsuru olarak kullanabilmek için başkent Saraybosna'nın dışındaki bir hapishanede tutuyorlar. Bosna-Hersek'te görev yapan BM yetkilileri. Sırplann Saraybosna'nın batısındaki bir hapishanede, yaklaşık 80 sivil Müslümanı rehin tuttuklannı kaydettiler. İran Rüşdü'yü affetmiyor • OSLO (Cumhuriyet) - Ingiliz yazar Salman Rüşdü için Ayetullah Humeyni tarafından konulan ölüm fetvasını İran yönetiminin sürdürmekte kararlı olduğu bir kez daha kanıtlandı. Tahran, Oslo'daki büyükelçisini, Norveç Dışişleri Bakanlığı'na yazdığı bir mektupta "Rüşdü'nün ölüm cezasıyla ilgili politıkanın değiştirilebileceği" ifadesini kullandığı için merkeze aldı. Büyükelçi Abdülrahim Gavahi, Norveç Dışişleri'nin bu konuda bilgi almak istemesi üzerine söz konusu mektubu yazmıştı. . . NATO'dan Rusya'ya uyan • Dış Haberler Servisi - Rus birliklennin Çeçenya operasyonunda baskılannı aıttıııııalan ve Grozni'ye düzenlenen bombardımanlarda sivillerin hayatını yitirmesi tepkilere yol açıyor. NATO Genel Sekreteri Willy Claes, Çeçenya'ya askeri müdahalede bulunan Rusya'ya Çeçen halkına yönelik şiddete son verilmesi çağnsında bulundu. Pazartesi gecesi ateşkes ilan eden Rusya dün sabah Grozni'ye yeniden saldırdı aldatmacasıMOSKOVÂ/GROZNİ (Ajanslar) - Moskova'nın önceki gece tek yanlı ola- rak 48 saatlik ateşkes önermesinin ardın- dan 12 saat geçmeden Grozni dün sabah Rus birlikleri tarafından tekrar bomba- landı. AFP, dün sabah erken saatlerde iki sa- at süren sessizlikten sonra Rus bombar- dımanının tekrar tüm şiddetiyle başladı- ğını bildirdi. Aldatmaca Grozni"yi savunan Çeçen güçlerinin komutanı Aslan Moshadov dün sabah AFP muhabirine Başkanlık Sarayı'nda verdiği demeçte Rusya'nın ateşkes öne- risinin "bir aldatmaca" olduğunu söyle- yerek "Askerler her tarafta Ruslarla çar- pısıyor. Ateşkes yok" şeklinde konuştu. Rusya ise ilan ettıği ateşkese rağmen çatışmalann sürmesinin nedeninin Çeçen güçlenn saldınlan olduğunu ilan etti. Mozdok'taki Rus askeri yetkilileri In- terfaks'a verdiği bilgiye göre Rus asker- leri. dün sabahtan itibaren Grozni ve Çe- çenya'nın diğerbölgelerindeki tüm aske- ri hareketlerini dondurdular, ateşi kesti- ler ve hava bombardımanını durdurdular. Rusyetkililer. buna karşı Çeçen güçle- rin Rus askerlerine karşı ateş açmaya de- vam ettiklerini öne sürdüler. Rusya'nın önceki gece yaptığı 48 saat- lik ateşkes önerisinde, silahlannı gönül- lü olarak bırakacak Çeçenlere af da ön- görülüyordu. Interfaks'ın haberine göre Rusya hükü- Kuzey Osetya Cumhuriyeti'nde ateş açıldı 3 Rus helikopteri düştü LONDRA (AA) - Çeçenya'nın komşusu Kuzey Osetya Cumhuriyeti'nde üç Rus savaş, helikopterinin düşürüldüğü bildirildi. BBÇ'nin dinleme servislerinin haberine göre Moskova'nın Sesi Radyosu, üç helikopterin önceki akşam Besal kenti yakınlannda düşürüldüğünü duyurdu. Görgü tanıklan, düşürülen helikopterlerin geçen cumartesi günü Ale-Yurt kasabasını bombaladıklanm ve 12 yaşındaki bir Inguşun ölümüne neden olduğunu söylediler. Bir görgü tanığı da "Helikopterlenn düşürülmesi bir misıHeme harcketfydi. tnguşlann hayabna göz diken kim olursa olsun, başına 4a bu gelir" diye konuştu. meti tarafından yayımlanan bildiride. Devlet Başkanı Boris Yeftsin'in verdiği yetki ile dün TSl 07.00'de başlayacak ve perşembe günü (yann) TSl 07.00"de ta- mamlanacak ateşkes önenlmişti. Bildiride. Çeçen direnışçılerinin bulun- duğu mevzileri ve zırhlı araçlan terk ede- rek gönüllü olarak silak bırakmalan du- rumunda affedilecekleri belirtilmış ve bu konuda güvence verilmişti Bildiride "Yasadışı silahlı gruplara ka- tılanlar sağdu\ ulu da\ ranacaklan ve Çe- çenya'da sükunetin \c banşın \enkJen te- sisi için bu önerilere olumlu yanıt \erecek- leri ümidindeyiz" denılıyor Söz konusu ateşkesin yeniden kan dö- külmesinden kaçınma imkanı verdiği ve "banşçı çözûme geçişe" ımkan verecek şartlan sağladığı kaydedilen bildinde. bu- nunla birlikte somut bir görüşme öneri- sinde bulunulmamıştı. AA Rusya hükümetinin önceki gece yaptığı ateşkes önerisinin, Devlet Başka- nı Boris Vettsin'ın Başbakan VıtorÇerno- mirdin'e "banşçı çözüm sürecine giril- mesi" ıçın yetkı veımesinden iki gün son- rasına denk gelmesine dikkat çektı. Rusya Güvenlik Konseyi Devlet Baş- kanı Boris Veitsinbaşkanlığındacuma gü- nü toplanmış. Yeltsin bu toplantının açış konuşmasında "Çeçen sorununaartık da- ha kapsamlı bir yaklaşımın gerektiğini'' belırtmişti. Toplantı sonunda alınan kararda, Rus- ya'nın askeri operasyonunun artık hemen hemen tamamlandığı belirtilmış. askeri sürecın banş sürecine dönüştürülmesi için girişimde bulunulması gerektiği kay- dedilmişti. Bu dönüşüm sürecinde de Başbakan VıktorÇernomirdin'e yetki verilmişti. Hükümetin önceki gece yaptığı öneri de Çernomirdin'ın söz konusu yetkiyı al- masından sonra attığı ilk adım oldu. Kent merkezi Çeçenler'de Öte yandan Rus bırliklerinin önceki gün yoğun saldınlanna karşın kent mer- kezini ele geçirmeyi başarpmadıklan. Başbakanlık Sarayı'nın Çeçenlen n dene- timinde olduğu bildiriliyor. Nitekim Çe- çen güçlerinin komutanı Aslan Mosha- dov dün AFP muhabirine Ruslann kuşat- tıklannı iddia ettikleri Başkanlık Sara- yı'nda demeç verdi. Çeçenlerin Grozni'de bazı mevzıleri tekrar ele geçirdikleri de gelen haberler arasında Evierini terk edıyorlar Grozni'nin 20 km güneyinedüşen Alk- hazurovo kasabasındaki binlerce kişinin, Ruslann savaş esirlerinin serbest bırakıl- maması halinde kasabayı bombalamakla tehdit etmeleri üzerine evierini terk ettik- len bildirildi. Çeçen savaşçılannın, hafta sonunda Alkhazurova'da45 Rusaskerini elegeçir- diklerini bildiren görgü tanıklan, bir Rus helikopterin de önceki gece kasaba üze- rinde uçarak misilleme tehdidinde bulun- duğunu belirttiler. Savaş öncesi nüfusu altı bin dolayında olan Alkhazurova'da, Grozni'dekı çatış- malardan kaçanlarla birlikte 30 bini aşkın kişinin yaşadığı belirtilıyor. Çatışmalann ve Rus bombardımanlannın son günlerde iyice yoğunlaştığı Çeçema'nın baskenti Grozni'de, Çeçenler Rus birlikleriyle evden eve savaş.ıyorlar. Rus birliği cepheyi terk etti• Üç hafta önce Çeçenya'ya gönderilen OMON adlı Içişleri Bakanlığı'na bağlı seçkin özel birlikler Grozni'den aynlarak Rusya'ya Dış Haberler Servisi - Rus- ya'nın Çeçenya'da gerçekleştirdi- ği operasyona tepkiîergiderek bü- yüyor. Rus ordusunda bazı birlik- lerin savaşmayacaklannı acıkla- malannın ardından. Içişleri Ba- kanlığı'na bağlı OMON adlı seç- kin özel birlikler de Çeçenlere karşı savaşmayı reddettiler. AFP'ye göre, Çeçenya'daki 'ayaklanmayT bastırmak üzere üç hafta önce Urallar'daki Yekaterin- burg bölgesinden Grozni'ye gön- derilen OMON birlikleri. savaşa katılmayacaklannı ilan ettıler. Rusya Içişleri Bakanlığı'nın Yekaterinburg bölgesindeki bir- liklerinin sorumlusu V'aleri Ino- zemtsev, Çeçenya'daki OMON birliklerinde görev yapan özel eğitimli 60 askerin 2 ocak günü savaş alanını terk ettiğini açıkla- dı. Inozemtsev devlet televizyo- nu RTR'ye verdiği demeçte, üç hafta önce ellerinde yalnızca oto- matik silahlanyla Grozni yakınla- nndaki dağlara bırakılan birlikle- rin bu süre boyunca çok güç ko-geri döndü. ÇİLLERt RUSYA'MTS İÇ SORUNU OLMAKTAN ÇIKTI Çeçenya'ya yardımlar sürecek şullaraltında yaşadıklannı. kann- lannı doyuracak yiyecek bulama- dıklarını söyledi. Inozemtsev. bunlardan daha önemlisi. dağlar- da bekleyen OMON birliklennin bu süre içınde hiçbir görev emri almadıklannı anlattı. Üç haftalık süre sonunda ayak- lanan OMON askerlerı. birliğin komutanından 'OMON birlikle- nnin Çecenya'ya gönderilmesine' ilişkin yazılı emri göstermesini is- tediler. Komutanın yazılı emri göstermeyi reddetmesinin ardın- dan. OMON birliklerine bağlı 60 asker Yekaterinburg'a geri dön- meye karar verdi. Içişleri Bakanlığı'na bağlı OMON birlikleri, Rusya'nın en seçkin askerlerinden oluşuyor. Bugüne dek pek çok özel operas- yonda büyük başan elde eden OMON birliklerinin ilk kez sa- vaşmayı reddettikleri bildiriliyor. Çeçenya'da savaştan kaçan 60 OMON askerinin cezalandınlıp cezalandınlmayacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. AN'KARA (Gumhuriyet Bürosu) - Başbakan Tansu Çiller, Çeçenya'ın, Rusya'nın iç sorunu ol- maktan çıktığını belirterek, "Çeçenya'yayardım- lanınızsürecek" dedi. TBMM Genel Kuriılu, Çe- çenya'daki son gelişmeler konusunda genel gö- rüşmeye dün başladı. Görüşme- ler bugün de sürecek. Başbakan Çiller. DYP Grup toplantısı sırasında Çeçenya'da- ki son gelişmelere değinerek, buradaki sorunun, Rusya'nın iç sorunu olma boyurunu çoktan aştığını ve Türkiye'nin Çeçen- ya'a yardımlannın süreceğini di- le getirdi. TBMM Genel Kurulu da, Çe- çenya ve Kuzey Kafkasya'daki lil k d d l Başkanvekili AbdüllatifŞener. Kafkasya'daki bü- tün petrol yollannın Grozni"den geçtiğinı vurgu- layarak, Çeçenya'daki 1.5 milyon insanın. aynı za- manda Türkiye'nin petrol çıkarlan için mücadele verdiğini söyledi. ANAP Ankara Milletvekilı Mehmet Çevik ise, Türkiye'nin Çeçenya'daki olaylara seyircı kalmaması aerektiöini vureula- dı. DYP Grup Başkanvekili Ih- san Saraçlar'ın. TBMM Tele- vızyonu'nun yayının sona erme- si üzerine. görüşmelerin bugüne ertelenmesini istemesi nedeniy- le. genel görüşmeye bugün de- vam edilmesine karar verildi. Buarada, dün Dışişleri Baka- nı Murat Karay-alçın'ı kabul Başbakan Tansu Çiller, Çeçen'ya'nın Rusyanın iç sorunu olmaktan çıktığını belirterek Çeçenya'ya yardımlann süreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ise gelişmeler konusunda dün genel T u r k i y e nin R u s y a nin İÇ görüşmeye basladı. Görüşmeler S O m n l a n n a k a n ş m a d l ğ m i eden Cumhurbaşkanı Süleyman sıras.ndasözalanMHPÇorum a n c a k k a n d ö k ü l m e s i n e D e ,m i r e l - Türkiye'nin, "Rus- Mılletvekılı Munarrem Şem- !,„«,, rti-i,,x1,r, c x , , i o , r ya nınıçsorunlannakanşmadı- sek.Türkiye'nin Çeçenya ile ilgi- K a r 5 1 OlOUgunu SOy leai. g l n ı k a n dökülmesine karşı çık- lienmesinin uluslararası hukuka tığını söyledi. Demirel "Çeçen- göre bir hak olduğunu söyledi. ya'dan sıgınmak isfeyen olursa BBP Kahramanmaras Milletvekili RecepKınşda. tavrnnzneohır?'' yolundaki bir soru üzerine, "Ka- Çecenya'daki olaylann Türkiye'yi yakından ilgi- nunlar neyi kabedivorsa o olur. Daralan, sıkılan lendirdiğini kaydederek, hükümetin. Rus işgalinin başlangıcında, "Rusya'nın iç işi" diye nitelemesi- nin basiretsizlik vegaf olduğunu belirtti. RP Grup herkese Tiirkiye kucak açtı. 'Sadece 60 milyonun değil, daralan, sıkılan herkesin ülkesiyiz' demişiz. Biz insaniyetçiyiz" dedi. POLITIKADA SORUNLAR ERGUNBALCI ' b*ak Sorunu Çeçenya'daki savaşın heyecanlı ortamında Fransa'nın geçen hafta Irak'la ilişkilerini yeniden düzenleme yolunda yaptığı atılım üzerinde fazla durulmadı. Paris'in Roman- ya'nın Bağdat Büyükelçiliği'nde temsilcilik bürosu açma kararı, gerek müttefiklerin Irak politikası gerekse Batı rtti- fakında Bosna, NATO'nun genişlemesi, AB'nin doğuya açılması gibi sorunlar yüzünden mevcut olan çatlağın da- ha da derinleşmesi açısından büyük önem taşıyor. Nitekim Fransa'nın bu karanna karşı ABD ve Ingilte- re'den tepki gelmekte gecikmedi. Fransa'nın karannı BM Güvenlik Konseyi'nin lrak'ayap- tınmlan görüşeceği 17 ocağa kısa süre kala açıklaması, kuşkusuz ABD ile Ingiltere'yı büsbütün tedirgin eden bir davranış. Güvenlik Konseyi'nde ABD ile Ingittere'nin ambargo- nun devamında ısrarlı olmalanna karşılık Fransa, Rusya ve Çin Bağdat'a yaptınmlann hafifletilmesinden yana. Ancak şu noktayı belirtmek gerekir ki, Fransa lrak'a yaptınmlann hafrfletilmesini isteyen tek Batılı ülke değil. Almanya, Ital- ya ve Japonya da ABD'nin katı tutumundan rahatsız. Sad- dam Höseyin yönetiminin geçen yıl ilk kez Kuveyt'i tanı- diğını ilan etmesinden sonra, Batılı ülkelerde lrak'a karşı yaptınmlann hafifletilmesine ilişkin eğilimin güçlendiği göz- leniyor. Irak'ın, Güvenlik Konseyi'nin kitlesel imha silahlarının yok edilmesine ilişkin karanna büyük ölçüde uyduğu BM Özel Komisyoriu Başkanı Isveç'li Rorf Ekeus tarafından geçen yıl açıklanmıştı. Ancak ABD ile ingiltere, bunu yeterli bulmayarak Irak'ın Kuveyt'i tanıdığını ilan etmesi gerektiğini belirttiler. Bağdat geçen yılın sonlarına doğru bu koşulu da yeri- ne getirdi. Ne var ki VVashington yine tatmin olmadı ve Irak'ta tutsak bulunduğu ileri sürülen Kuveyt'li savaş esir- lerinin derhal iade edilmesini, kayıp Kuveytlilerin akıbeti hakkında bilgi verilmesini, Kuveyt'in işgali sırasında ele ge- çirilen sivil ve asken mallann iade edilmesini istedi. Böylece lrak'a yaptınm konusu sürüncemede kaldı. • • • lrak'a yaptınmlann derhal kaldınlmasını kimse istemiyor. Fransa, Rusya ve Çin'in ıstedığı (ki, Türkıye de bu görüş- tedir) kitle imha silahlarına ilişkin Güvenlik Konseyi kara- rına büyük ölçüde uyan ve Kuveyt'i tanıyan lrak'a bir jest yapılarak yaptınmların tedricen hafiftetilmesi, böylece ile- ride yaptınmların kaldınlmasına uzanan yolun açılmasıdır. Fransa'nın Irak'tan 5 milyar dolar alacağı var. Bağdat'ın bir o kadar da Moskova'ya borcu var. Bu iki ülke, BM ka- rarlarına büyük ölçüde uyan lrak'a karşı bir jest yapma za- manının artık geldiğine inanıyor. Türkiye ise petrol ambar- gosundan dolayı milyarlarca dolar zarar etmiş durumda. Ne ilginçtir ki ABD Dışişleri Bakanı Vtfarren Christop- her geçen yıl Pekin'ı ziyaret ettiği sırada bile muhalifleri hapse atan Çin'e karşı "Ticarette en çokkaynlan ülke sta- tüsünü" devam ettirmekte sakınca görmeyen Clinton yö- netimi, BM kararlanna büyük ölçüde uyan Saddam dikta- törlüğüne yaptınmlan hafifletmeyi kabul etmiyor. Peki, Saddam diktatör de Pekin yönetimi çok mu de- mokratik? Fransa, Bağdat'a yaptınmların devam etmesinın Irak'ı tümüyle güçten düşüreceğini, bu olgunun ise Iran'jn işine.. yarayacağını belirtiyor; Irak'ın petrol bölgesinde Iran'a kar- şı denge unsuru olarak ayakta kalması gerektiğini savu- nuyor. Paris ayrıca Iran'ın Cezayir'deki radikal Islamlan desteklediğine inanıyor. ABD'nin Körfez politikasındaki çelişki de bu noktada or- taya çıkıyor. VVashington, hem Iran'ı hem de Irak'ı 'çifte ku- şatma' diye adlandırabilecek bir şekilde köşeye sıkıştırma- ya çalışıyor. Oysa bu politikanın en büyük tehlikesinin Irak'la Iran'ın VVashington'un baskısına karşı bir birine yak- laşmalan olduğunu düşünmüyor. Belki düşünüyor da Kuzey Irak'ta 'Kürt kartını' bu ne- denle elinde tutmak istiyor. Yaşiı Çeçen kadın sokağa çıkmadan önce ha\a>ı kontrol ediyor. SALDIRININ BİR AYLIK BİLANÇOSU: 2 bin Çeçen, 1800 Rus öldü MOSKOVA (AA) - Rus askerlerinin Çeçenya'ya girdiği 11 aralık tarihınden beri geçen bir aylık süre içerisinde çıkan çatışmalarda her iki taraftan binlerce asker öldü. Grozni'deki binalar büyük ölçüde yıkıldı. Argün kentı ise hemen hemen yok oldu. Yüz binlerce mülteci Çeçenya'dan kaçtı. Savaşın yol açtığı kayiplarla ilgili açıklamalarçelişkili olduğu için kesin rakamlar henüz bilinmiyor. Ancak resmi olmayan hesaplamalara göre bir ay içerisinde 2000 dolayında Çeçen direnişçi öldürüldü. 1800 Rus askeri öldü Rus askerleri de Grozni'ye ilerledikleri sırada 1800 kişiyi kaybettiler. Yılbaşında başlayan Grozni'yi ele geçirme operasyonunda da 800 Rus askeri öldü. Bu saldında başansızlığa uğrayan Rus birliklerinin. hafta sonunda düzenledikleri ikinci saldında da buna ek olarak yüzlerce kayıp verdiği iddia ediliyor. Rusya Savunma Bakanlıgf nın geçen hafta yaptığı resmi açıklamasına göre ölen Çeçen sayısı 2500 dolayında. Bakanlığın açıklamasına göre ölen Rus askeri sayısı ise bu tarihine kadar yalnızca 256"da kaldı. Rusya Federal Göç Servisi'nin rakamlanna göre Çeçenistan'daki savaştan kaçan mültecılerin sayısı. 30 araîık tarihinde 100 bin - 150 bin arasında değişiyordu. Bu tanhi ızleyen her gün de ortalama 2500 kişi Çeçenya'dan komşu cumhuriyetlere sığındı. Moskow Nevvs dergisinde yer alan bir habere göre Grozni yakınlannda bulunan ve Çeçenlerin Rus askerlerine karşı koyduğu önemli bir mevzi olan Argun kenti de 23 aralık tarihine kadar süren bombardımanlarda hemen hemen yok oldu. Grozni'nin merkezi de yerle bir edildi. Grozni'ye yakın birçok köy de yıkıldı. 182 zırhlı araç Savaşta Rus birliklerinin kaybettiği silahlar da Çeçen kaynaklanna göre oldukça kabarık. Bu kaynaklara göre Ruslar 28 aralık tarihine kadar tank dahil 182 zırhlı aracını kaybetti. Bu tarihten sonra Grozni'ye düzenlenen saldında da tank dahil 150 Rus zırhlısı yakıldı veya Çeçenler tarafından ele geçirildi. Çeçenler aynca 14 uçak veya helikopteri düşürdü. Rusya Savunma Bakanlığf nın 7 ocakta yaptığı açıklamada da Çeçen güçlere ait 26 tank. 40 zırhlı araç. 63 top. 150'nin üzerinde çeşitli büyüklüklerde ve işlevde uçak ve üç helikopterin de bu tarihe kadar yok edildiği belirtildi. Rusya'ya göre Çeçen güçlere ait 167 mevzi susturuldu, 108 Dudayev yanlısı silahlı milis esiralındı. 340 hafif silah, 9 tank ve 27 zırhlı araç ele geçirildi. Rusya Parlamentosu Duma kanadı milletvekillerinin açıklamalanna göre Çeçenler 100 kadar Rus askerini de esiraldılar. Ancak Inguş Çumhuriyeti Devlet Başkanlığı açıklamalanna göre Çeçenlerin esir aldığı Rus askerinin sayısı 500'ü üzerinde.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog