Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 OCAK 1995 ÇARŞAMBA 10 DIŞ HABERLER Bulgaristan'a askeri yardım • SOFYA (AA) - Almanya. eski Doğu Almanya'dan kalan ve çoğunluğu Rus malı olan asken teçhizatın bir bölümünü yardım olarak Bulganstan'a veriyor. lki ülke arasında vanlan anlaşma geregı, çoğunluğunu haberleşme cihazlan, zırhlı araçlar ve yedek parçalann cluşturdugu askeri yardımın ilk partisi dün Bulgar yetkılilere teslim edıldi. Bulgaristan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada. Bulgar ordusunda kullanılan askeri teçhizatın büyük bölümünün zaten Rus malı olduğu belirtildı. Gmgrich'ten temizflk • \VASHINGTON (AA) - ABD Temsilcıler Meclısi'nin yenı Başkanı Newt Gingrich, mecliste "temizlik . ., harekâtına" başladı. Gingnch, aralık aytnda Temsılciler Meclisi tarihçıliğıne atadığı, ancak atama öncesındekı "kirli çamaşırlan" ortaya çıkan Christına Jeffrey'i ışten atmak zorunda kaldı. ABD'de gazetelerde yer alan haberler, Jeffrey'in ABD'dekı okullarda, Nazilenn Ikincı Dünya Savaşi sırasında gerçekleştırdıkleri Yahudi soykınmına ılişkın müfredat için aynlan fonu, Nazıler ve yıne onlar kadar ırkçı olan Ku Klux Klan örgütünün fikırlenne yer venlmedıği gerekçesıyle engellemeye çalıştığını ortaya çıkarmıştı. Japonya'da • TOKYO(AA)- Japonya'nın doğusunda, Richter ölçeğine göre 6.3 şiddetinde yeni bir deprem meydana geldı. Ulusal Meteoroloji Ajansı, depremin merkez üssünün Ibaraki bölgesinin açıklannda denizın 30 kılometre dıbi olduğunu bıldirdi. Depremin denızde meydana gelmesinden dolayt ölen bulunmadığı ve maddi hasann da söz konusu olmadığı kaydedildi. Japonya'da. geçen hafta sonu bırincısi Richter ölçeğine göre 6 9. ikincısi de 5.2 şiddetinde olmak üzere ikı büyük deprem olmuştu. 6.9 şıddetindeki depremde yaklaşık 30 kişi yaralanmıştı. Almanya riişvet batağında • FRANKFURT(AA)- Almanya'da. her sektörde rüşvetın yaygınlaştığı bıldinliyor. Kurşun geçırmez yelek ihalesınde milyonlarca marklık riişvet ortaya çıkanldı. Almanya genelinde çok sayıda polıs teşkılatı ıçın sıpariş venlen kurşun geçirmez yelekleri pazarlayan "Sitek" adlı firmanın sahıbı Karl Heinz Koch'un. ıhaleyı alabilmek içın sadece Kuzey Ren VVestfalya Eyaleti Içışlen Bakanlığı'nın malzeme sorumlusuna 500 bin mark rüşvet verdiğı ortaya çıktı. 1994te 135 BM askeri öldii • NEW YORK (AA) - BM Banş Gücü operasyonlannda görev alan I35 askerin. 1994 yılı içinde meydana gelen çarpışmalarda öldüğü açıklandı. Banş Gücü görevi yaparken 1993 'te 203 asker ölmüştü. 1994'teölümoranı yüzde 40 azalarak 135"e düştü. Bosna-Hersek'te bulunan Banş Gücü askerleri 61 kayıp verdiler. Somali'de görev yapan Banş Gücü mensuplanndan ise 39"u öldü. BM Banş Gücü operasyonlannın başından bu yana öîen asker sayısı ise 1194. , , KÖP bnam için 5 binjüriadayı • NEW YORK (AA) - New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne bomba koymak ve ABD'ye karşı kent içi gerilla savaşı başlatmakla suçlanan "Kör lmam" diye bılinen Şeyh Ömer Abdurrahman hakkında açılan davada görev alacak 18 jün üyeliği içın 5 bin aday saptandı. Kör lmam ile birlikte 11 kışinin daha yargılanacağı davada 12'si asıl 6'sı da yedek olmak üzere 18 jüri üyesi görev alacak. Jüri üyelerinin seçiminin bir ayı bulacağı bildiriliyor. Sanıklar, New York'un bellıbaşlı binalannı havaya uçurmaya ve Musevi asıllı sıyasi liderlen öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanıyorlar. Rusya, Doğan Güreş'in Bosna'ya silah yardımına ilişkin açıklamasını Güvenlik Konseyi gündemine getirdi Güreş, BM'ye şikâyetetlücliÖZGEN ACAR NEW YORK - Rusya. Türkıye"nın eskı Ge- nelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş'in Bosna'ya silah yardımına ilışkın açıklamasını BirleşmişMilletlerGüvenlıkKonseyı'ne şikâ- yet etti. Sırbistan da gerek bu açıklamav ı ve ge- rek bunu doğrula>an Mılli Savunma Bakanı MehmetGölhan'ın sözlerini bırmektupla BM Genel Sekreten BufrosGali'yeaktardı ve Tür- kiye'yı 'Yugoslav^a'da iç savaşı kışkırtmakia' suçladı. Güvenlık Konseyi Başkanhğı Sırbıs- tan'ın bu yazısını 184 üye ülkeye 'uyan mek- tubu' olarak dağıttı. BM'deki Türk Büyükel- çisı İnalBatu bırmektupla Sırbıstan'ı yanıtla- dı. Emekli Orgeneral Doğan Güreş, 4 aralıkta bir istanbul gazetesıne yaptıgı açıklamada 'kendi genelkurma> başkanliğı döneminde Bosna Hersek'e gizlice silah yardımı yapddığı- nı* öne sûrmüştü Bu açıklama uzenne Milli Sa\ unma Bakanı Gölhan da olayı doğrulamış. ancak bu tür gizli olayların açıklanmasının Türkiye'nin BM^'de \e uluslararası ilışkılerde- ki konumunu sarsacağını söyleyerek ıkincı bir pot kırmıştı. Rusya'nın BM'deki daımi temsılcisi Büyü- kelçi Sergeyi Lavrou. Orgeneral Güreş'in açık- lamasını Gü\enlik Konseyı'nın ikı gızlı oturu- munda gündeme getırerek Türkıye'yı şikâyet etti. Büyükelçi Lavrou. Türkiye'yi. BM'nin SL'ırbistan da BM Genel Sekreten Butros Gali'ye bir mektup yazarak eski Genelkurmay Başkanı Güreş ile Savunma Bakanı Gölhan'ı 'savaş kışkırtıcılığıyla' suçladı. .(Fotoğraf ÖZGEN ACAR). ambargo kararlannı delmek ve savaş kışkırtı- cılığı yapmakla suçladı. Gali'ye iletti Öte yandan. Yugoslavya (Sırbistan) Daimi Temsılcıliği Maslahatgüzan Dragomir Diokic. ülkesinin Dışişlcn Bakanı Vladislav Jovano- vic'in konu ile ilgıli bir mektubunu BM Genel Sekreten Butros Gali've ılettı. Güvenlik Kon- seyi Başkanliğı, bu mcMUDu (S/1994/1426) sayısıyla BM'nin üyesı 184 ülkeye bir 'uyan belgesi' olarak dağıttı 1968'de Ankara'da Yugoslavya'nın basm ataşelığinı, 1986'da büyükelçiliğinı yapmış olan Sırbistan Dışişleri Bakanı Jovanovic mek- tubunda. Orgeneral Güreş ve Bakan Gölhan'ın açıklamalarına aynen yer verdı Jo\ano% ıc. "Türkiye, uluslararası toplumun Bosna ve Hersek sorununa banşçı. siyasal ve adil çözüm aravışlarına ciddi engellemede bu- lunduğunu ve zarar verdiğini" öne surdü. Sırbistan Bakanı. Galı'ye hıtaben yazdıgı mektubunda kendısıne 26 nısanda gonderdığı bir başka mektupta "Türkiye'nin Bosna-Her- sek konusundaki tek vanlı girişimlerinin buna- bm üzerinde olumsuz etkiler varatacağım bik- dirmiş olduğuna" da dıkkatı çektı Bakan Jovanovic, aynı günlerde Romanya, Bulgaristan ve Yugoslavya'nın da Türkiye'nin barış gücüne asken birlikle katılmasına karşı çıktıklannı da anımsattı Yugoslav Bakan: Güreş ve Gölhan'ın açık- lamalan ile Türkiye'nin BM kararlannatersbir biçımde Müslamanlara silah ikmali yaparak Yugoslavya"dakı iç savaşı kışkırttığının kanit- landığını öne sürdü. 'Türkiye kınansın' Sırp Dışişlen Bakanı, BM'yi, Türkiye'yi 'kjnamaya' çağırdı ve 'banş gücünden asker- ierinin çıkanlmasını' önerdi. Sırbistan Bakanı'nın bu 'uyan mektubu'na karşı BM'deki Türk daimi temsilcisı Büyükel- çi İnalBatu,Güvenlik Konseyi BaşkanlıgVna bir yanıt göndererek Güreş ve Gölhan'ın de- meçlen ileılgili gazetehaberleri'nınTürkhü- kümeti yetkililennce yalanlandığını bildirdi Büyükelçi Batu. mektubunda Türkiye'nin başlangıçtan ben Bosna Hersek"tekı Müslü- manlara uygulanan ambargonun kaldınlma- sından yana bir sıyaset izlediğini ve buna kar- şılık Sırplara sağlanan silah ve askeri yardım desteğının saldırganlık yaratmasından yakın- dığını anımsattı. Türk Büyükelçısı, Türkiye'nin Yugoslav- ya'dakı UNPROFOR içinde görev yapan aske- n bırlığınin kendısıne verilen görevi başan ile sürdürdüğünü de vurguladı. Kürt lider, Ankara'nın Kuzey Irak'taki çatışmalarda Barzani'yi desteklediğini ileri sürdü Talabani'den Türkiye'ye suçlama• Kürdistan Yurtseverler Birliği temsilcisi, PKK'nin Kuzey Irak'taki çatışmalara katılmadığını söyledi. ANKARA (AA) - Kuzey Irak'ta karşit Kürt gruplar ara- sında önceki gün kararlaştınlan ateşkes ufak çaplı çatışmalarla ıhlal edilırken, Kürdistan Yurtse- verier Bırlıği (KYB) Türkiye'yi çatışmalarda taraf tutmakla suç- ladı. Türkiye'nin KYB'ye karşı Kürdistan Demokratık Partisi 'ne (KDP) destek verdiöini ileri sü- ren KYB. PKK'nin Kuze> Irak'taki çatışmalara katılmadı- ğını açıkladı. Irak Kürdistan Yurtsever Bir- liği (KYB) Şam Temsilcisı Da- na Mecid. PKK'nın Kuzey Irak'taki gruplar arasında mey- dana gelen çatışmalara katılma- dığını söyledi KYB temsilcisı "PKK. Türki- ye'ninsorunu.Çatışmalara katıl- madr dedı Mecid Türkiye'nin. IKYB ile çatışan Irak Kürdistan Demokra- tik Partisı'ni (KDP), Bağdat yo- netimı ile görüşmeye teşvik etti- ğını de ilen sürdü. Mecid, IKYB olarak önceki gün ılan edilen ateşkes çerçeve- sinde çatışmalan sona erdirdik- lerinı, ancak KDP'nin saldınla- nnı sürdürdüğünü söyledi. KYB temsilcisı. komşulan ve dünyanın tüm devletleriyle iyı ilişkiler içinde olmak istediklen- nı. özellikle Türkiye ile olan iyı ilışkılerini devam ettirmek iste- dıklerinı de kaydetti Türkiye taraftutuyor* Mecid. aynca KYB lıden Ce- lalTalabani'nin El Hayat gazete- sınde bugün yayımlanacak de- mecınde 'yaklaşık bir aydır süren çatışmalar sırasında Türkiye'nin KYB'ye karşı Irak Kürdistan Demokratik Partisi'ni destekle- diğini' söylediğini de belirttı. Kuzey Irak'ta geçen mayıs ayında da çatışmalar parlak vermiş, ekim ayında ise KDP ile KYB arasında ateşkes im/alanmıştı. Ka- lıcı olamayan iki ateşkes anlaşmasının ardından. peşmergelerin veni bir çatışma olasılığına karşı terikte bekledikleri bildiriliyor. KYB Şam Temsılcısı'ne göre Talabani, 'Ankara'nın çatışan iki tarafarasında arabuluculuk yap- madığını, K\ B've karşı KDP'ye yardımcı olduğunu' ıddia etti Öte yandan Dışişleri Bakanlı- ğı yetkılılen. Türkiye'nin Kuzey Irak'taki oluşumlar konusunda taraf tutmadan dengelı bir sıya- set ızledığıne dıkkati çekerek Ankara'nın bu polıtikasında hıç- bir değışıklik olmadığının altını çızdiler. Yetkililer. ancak böleede sü- ren çatışmalardan bölücu terör örgütü PKK'nin yararlanmasına da izın verilmeyeceğını v urgula- dılar. Kuzey Irak'ta çatışan kar- şıt Kürt gruplar, önceki gün ye- nı bir ateşkes anlaşmasına var- mışlardı. KYB sözcüsü Fuad Massum. önceki gün başlayan ateşkesin. bundan öncekilerın tersine ilk günden meyvelerini vermeye başladığını ıfade etti. Massum, ateşkes anlaşmasının, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin muhalıflerinin oluştur- duğu Irak Ulusal Konseyi (CNI) temsılcisi AhmedÇelebi'nin ara- buluculuk gınşımlen ile yapıldı- ğını belirttı. Massum. anlaşmanın karşıt Kürt gruplann çatışmalar önce- sındekı mevzılenne dönerek es- ki statükonun sağlanmasını. özellikle Erbil kentı olmak üze- re günlük hayatın normale dön- mesini, partilenn yetkılilerine hareket serbestısini ve çatışan gruplar arasına CNI güçlerinin konuşlandınlmasını sağlayaca- ğını ıfade etti. Mesud Barzani lıderlığindeki Irak Kürdistan Demokratık Par- tisi (IKDP) yetkilisı Sami Abdül- rahman da anlaşmayı doğrula- dı Abdulrahman, yaptığı açıkla- mada. vanlan anlaşmavı ihlal edecek tarafın kınanması için CNI bünyesinde bir hakem ko- mısyonu oluşturulduğunu belir- terek "Önemli olan. bir anlaşma- ya varmak değil, uygulamaktır" dedı. Washington, Pakistan'a yaklaşıyor • ABD Savunma Bakanı VVilliam Perry, Pakistan- Hindistan nükleer gerginliğinin giderilmesi için i Başbakan A Butto ve Cumhurbaşkanı _J Legari ile görüşecek. Dış Haberler Ser\isi - ABD Sa- vunma Bakanı William Perrv Soğuk Savaş dönemi sonrası Pakıstan-ABD güvenlik işbirhği konusunda ilışkı- lerde bulunmak üzere Pakistan'a gıt- tı. Resmi ve diplomatık kaynaklar NVtllıam Perry'nın Pakıstan ziyaretı sırasında Savunma Bakanı AftabŞa- ban Mirani ile görüşmesinin ardın- dan Başbakan Benazir Butto ve Cumhurbaşkanı Faruk Ahmet Lega- ri ile de temaslarda bulunacağını be- lırtıyorlar. Afganıstan'daki Sovyet ışgalı sıra- sında I988'de Pakistan'ı ziyareteden Pentagon şefı Casper ^einber- ger'den bu yana bu ülkeyı ziyaret eden ilk Savunma Bakanı olan Perry, tslamabad'da ikı gün süre ile kala- cak. Pakistan Başbakanı Benazir Butto, Perry'nin ziyareti konusunda dün bir açıklama yaparak ülkesinin Soğuk Savaş sonrası ABD ile savunma gö- rüşmelerine tekrar başlamasından duyduğu memnuniyeti belirttı. Butto yaptığı açıklamada son ay- Demirel'den büyükelçfler uyarısı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Sülevman Demirel. ko- alisyondaki anlaşmazlık nedenıyle. bir vı- lı aşkın bir süredtrçıkanlamayan büyükel- çilerkararnamesıne ışaretederek, Dışişle- ri Bakanlığf ndaki tıkanmanın bir an önce açtlması gerektığı uvansında bulundu. Dışışlert Bakanı ve Başbakan Yardımcı- sı Murat Karayalcın ile dün görüşen De- mirel, "Büyükelçiler kararnamesi henüz önüme gelmedi. ÖzellikJe Dışişleri ile ilgili bazı tıkanmalar var. Bunlann bir an evvel açılması laztm" dedi Türkiye'nin Londra Büyükelçıliğine atanan Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Bü- yükelçi Özdem Sanberk'in. yeni görevine başlamatanhinın 15 şubata ertelendığı bil- diriliyor. Karayalçın'ın. daha önce San- • Londra'ya büyükelçi olarak atanan Müsteşar Sanberk'in gidişinin 15 şubata kaldığı bildiriliyor. berk'ten SHP-CHP birleşme kurultayının yapılacağı 28 ocak gününe kadar Anka- ra'da kalmasını istediği yorumlan yapılı- yordu. Cumhurbaşkanı Demirel, dün kendisini ziyareteden Karayalcın ile yaklaşık yanm saat süren görüşmesıyle ilgili gazetecile- nn sorulannı yanıtladı. Demirel. "Büyükelçiler karamamesi gö- riişüldü «10?" yolundakı bir soru uzenne "Hayır kararname henüz voktur. Önüme gelmiş değildir. Bazı tıkanmalar var, bun- lann bir an evvel acılnıası lazım. Bilhassa Dışişleri ile ilgili. Sayın Karayalcın bana bunlan en kısa zamanda gctireceğini ifade etti" dedi Karayalçın'ın, müsteşar knzı vüzünden bir türlü çıkamayan taslak kararnameyı Başbakan C'Her'den sonra Demirel'e de gösterdiğı belırtilıyor Taslak karamame- de öngörülen bazı atamalar konusunda pü- rüz olduğu da belirtıliyor. Kaynaklar, Karayalcın"ın, ıç polıtıkaya ilişkin meşgulıyetlen nedeniyle Dışışlen Bakanlığı'nagecelenuğrayabıldığinedik- kat çekıyorlar. Aynı kaynaklar. Sanberk'ın yenı göreve başlamasının ertelenmesinin ardında, SHP lıderinin zaman sorununa karşın bakanlıkta son derece kabank dos- yalar olmasınm bulunduğunu belirtiyor- lar. larda iki ülke arasında bir dızi görüş- me yapıldığını açıkladı. Benazir But- to, ABD tarafının Pakistan'ın kom- şusu Hındistan'ın aynı şartlara uy- madtkça, sınırlama ve kısıtlamalan kabul etmesinin mümkün ve adil ol- mayacağı görüşünü benimsediğini söyledi. Butto."Pakistan'dan Nükleer Si- lahlann Yayılmasının Önlenmesi An- laşma'sını (NPT) .imzalanması isten- miyor. Perry ile küresel ve bölgesel gü- venlik konulannı görüşmek için bir araya geleceğjz'" dedı. Perr\ 'nin açıklaması ABD Savunma Bakanı VVilliam Perry de havaalanında basına yaptı- ğı açıklamada amacının Pakistan'la olan ilişkilerin derinleştirılmesi ol- duğunu söyledi. Perry, Pakistan-Hindistan gerginlı- ği ile ilgili bir soru üzerine ikı ülke- nin her zaman her konuda anlaşma içinde olmasınm mümkün olmadığı- nı. bununla birlikte kendısinin bura- da bulunmasının nedeninin anlaşıla- bılecek konularda bir güvenlik diya- loğu oluşturmak olduğunu belırtti. Uçaklan göndersınler Pakistan Başbakanı Butto, ABD'- den parasını ödedikleri F-16 savaş uçaklarının gönderilmesıni ıstedı. Pakistan'ın ABD'ye F-16 savaş uçaklan için toplam 650 mılyon do- lar ödediğinı hatırlatan Butto. " Ya uçaklan yollamalannı va da paramn an geri verilmesini bteyeceğim" dedı. NECtP 1VL4HFUZ SUİKASTÇILARI Mısır'da 2 şeriatçıya idam Dış Haberler Servisi - Mı- sır askeri mahkemesi, Nobel ödüllü yazar Necip Mahfuz'u öldürmeye teşebbüs etmek su- çundan ikı Islamcı milıtanı ölüm cezasına çarptırdı. Başkent Kahire'nın hemen kuzeyindekı Huckstep asken üssünde bir aydan fazla süren yargılama sonucunda 11 aşın dınci militan ağır hapıs cezala- nna çarptınlırken 3 kişi beraat etti. Necip Mahfuz. 14 ekim tan- hınde Kahıre'deki evinden çı- karken uğradığı sılahlı saldın sonucunda boğazından ağır ya- ralanmıştı. 83 yaşındaki Nobel ödüllü yazar kaldınldığı hasta- nede 50 gün yoğun bakımda kalmıştı. 1988 yılında Nobel ödülünü kazanan Mısırlı yazar, halen bu ödüle layık görülen tek Arap yazar. Mahfuz köşe yazılannda hükümeti ve aşın dincileri sert dille eleştırmesi ve Arap-lsraıl banşını desteklemesi nedenıy- le uzun süredir radikal tslamcı çevrelerden sert tepkı alıyordu. Öte yandan Mısır'ın Bani- Sueyf bölgesınde aşın dınci 72 kişi tutuklandı, önemli miktar- da cephane ve silah ele geçiril- dı. El-Akbar gazetesinde dün yer alan haberde. geniş operas- yonlar sonucu gerçekleştirilen tutuklamalarda 60adet silah ve çok miktarda cephane ele geçi- nldiği bildirildı. Yasadışı bölücü tslami ce- maar üyelerinin kalesi olarak kabul edilen Mısır'ın güneyin- deki Malavi bölgesinde de Is- lamcı milıtanlar bir polisi öl- dürdüler Son cınayetle birlikte mart I992'de Islamcı milıtanlann hükümete karşı ayaklanmala- nndan bu yana öldürülenlerin sayısı 577'ye çıktı. Önceki gün de polis üç Müslüman mılıtanı öldürmüş. 15 kışiyi de tutukla- mıştı. DI$ BASIN jjork Sitncs Iran'la nükleer pazarlık Amenkalı ve îsraıHı yetkıüler. Iran'ın önümüzdeki 5 yıl ıçmde bir nükleer silah sahibı olabileceği konusunda uyanyorlar. Washıngton. çok geç kalınmadan sorunu çözümlemenın yolunu bulmalıdır. ABD, Irak'la birlikte kapı komşusu Iran'ı da kontrol altında tutmaya çalışıyor. Bu ikıli kontrol sıyaseti, sadece Amerika ile değıl dığer ülkelerle de her türlü teması ve tıcareti asganye indirerek bu ikı ülkenın tecrit edilmesine yol açtı. Ne var ki. bu ambargonun Iran'ın bir atom bombası yapmak için gereksındıği malzemelen elde etmesini önleyemediğı çok açık. Amaç, Iran'ın nükleer silah sahıbi olmasını önlemekse VV'ashmgton. Kuzey Kore'yle gerçekleştirdiği türden bir pazarlığa girişmeyi denemelidır. Iran'ı diplomatik ve ekonomik açıdan tecrit etmek Tahran'ın Amerikalı diplomatlara yönelttiği aşağılayıcı davranışlan unutamayanlan belki rahatlatıyordu. Ancak bu siyaset. Iran'ın paranoyasını şiddetlendirerek atom bombası yapma ısteklerini arttınyor. Iran'la ilişkileri bu denli sınırlamak, onlan atom bombası yapmaktan vazgeçirebılecek diplomatik ginşimlerin de önünü kesıyor. Iran'a uygulanan ekonomik ambargoya prensipte karşı olan Pakistan, Cin ve Kuzey Kore, ambargonun yarattığı boşluğu memnunıyetle dolduruyorlar Rusya, Ukrayna ve diğer bazı eski Sovyet cumhuriyetlerinden de Iran'a nükleer teknolojı sızdığı bılıniyor. Iran'la nükleer programı konusunda diplomatik bir ilışkı kurmak Kuzey Kore'yle olduğundan daha zor olabılir. Kuzey Kore. öteden ben ABD ile ılişkilenni gelıştirmek için çaba harcıyordu. Iran hükümeti ise kendi Islamı devnm görüşlennı yaymak için terör de dahıl olmak üzere her yöntemı kullanmaya hazır aşın dınci milıtanlann etkisi altında. Iran'ı tecrit etmenın bu milıtanlan güçlendinci etkisi olabilir. ABD'nın Iran'la ticaret ve temaslannı yeniden bütünüyle başlatmasının henüz vakti gelmedi.. Ancak bu tecrit etme siyaseti tran'ı atom bombası yapmaktan alıkoymuyor. Diplomatik yoldân nükleer bir pazarlık gerçekleştirmenin çaresi aranmalı. (9 Ocak 1995)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog