Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

RAM*ME% DİNLEYİNFM103.6 B«tı Marmara FM 103J Doflu Marmara Cumhuriyet DİNLEYİNFM 103.S M Mannara FM 103.3 Doflu M«mifi 71. Yl SAYI2S288/ 1600B Tl (KDV,çmde) KURUCUSU YMİB Hft (1924-1945) BAŞYAZARI IWBh NADİ (1945-1991) 110CM(1995ÇHRŞAMBA Sıvas için zinciri•Çağdaş Tûrkıye Platformu, Sıvas davası ile ilgıli olarak Cumhurbaşkanı Süleyman Demırel'e gönderilmek üzere mektup ve faks kampanyası başlattı. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su)-Çağdaş Türkıye Platformu, Sıvas davaşı ıle ılgilı olarak Cumhurbaşkanı Sflleyman De- mirel'e gönderilmek üzere Tür- kıye çapında bir faks ve mektup kampanyası başlattı Matbu ola- rak hazırlanan faks ve mektup metinlennde, Ankara Devlet Gü- venlık Mahkemesı'nın (DGM), 3 ıle 15 yıl arasında hapis ceza- lanna çarptınlan katlıam sanık- lanna ilişkın karannın kaygı ve- rici oldugu vurgulandı "SayınCumhurbaşkanr hita- bıyla başlayan faks ve mektup metinlennde, Sıvas davası ıle ıl- M Arkası Sa. 19, Sû. l'de ÎNSAN HAKLARI DGM'DE • 79. Sayfada ÇİLLER: Nevruz bayram olacak • Başbakan Tansu Çiller, basına verdığı yeni yıl resepsıyonunda Nevruz' un 'resmi bayram' olarak kutlanması içın yasal hazırlık başlatıldığını açıkladı. Çiller, "Nevruz'u elbette kutlayacağız. Ben bır şeyi yapacağız dedım mı yapanm" dedi • 6. Sayfada Interstar'a saldın• Interstar binası dün yaklaşık 50 kişilik bir grubun saldınsına uğradı. Binada - hasann meydana geldiği saldında, içeride bulunanlar tarafından havaya uyanfe ateşi açıldı. Çevrede operasyon düzenleyen bölge jandarmabirlikleti durumîannı şüpheli gördükıeri 20'ye yakın kişıyi gözaltına aldılar. • 7. Sayfada Turnike programının yaptmcı ve sunucusu Cüner l mir'in sözlerine tepki gösteren Alevi yurttaşlar protestoJannı dün de İnterstar önünde sürdiirdüler. Bi- nanınönündetoplanan binleree Alevi,Sıvasşehitierini anmakiçin savgıduruşundada btilundu. (Fotoğraf: AHMETŞIK) .. _• Alevilerdenprotesto• Alevilerin 'aile içı cınsel ilişkide bulundukları' yönünde sözler sarfeden Güner Ümıt'e ve Interstar televizyonuna tepkıler büyüyor. Interstar önünde toplanan Alevi yurttaşlar. burada protesto gösterilerı yaptılar. Protestocular E-6 yolunu trafığe kapattıktan sonra dağıldı. • Çanlı yayında vaptığı hatadan sonra çeşitli televizyon kanallannda Alevi yurttaşlardan özür dıleyen Güner Ümıt, dün de tepkijerın sünnesi üzerine bır kez daha özür dıledı. Ümit, 'Özür dılemek bir erdemdir. Affetmek ıse daha büyük bır erdemdır. Meslek hayatımın en büyük gaftnı yaptım' dedı Istanbul Haber Servisi - Alevi vatandaşlanmıza yonelık ağırha- karet nıtelığı taşıyan sozlen ne- denıyle yoğun tepkı toplayan "Söper Turnike Progrann"nın sunucusu Güner Ümit \ e progra- mı yayımlayan Interstar televız- yonu, dün bina önünde toplanan binleree vatandaş tarafından pro- testo edıldı Programın öncekı aksam sona erdığı saatlerden ıti- baren gazetemıze ulaşmaya baş- layan tepkı telefonlan ve fakslar. dun de yoğun olarak sürdü. Ümıt ve Interstar. Alevi derneklen ve partılenn de aralannda bulundu- ğu çeşıtlı çevrelerce kınandı Interstar'ın Ikıtellı'dekı binası önünde dün saat 13 00 sıralann- da toplanan binleree Alev ı vatan- da^ımız. attıklan sloganlarla. te- levizyon kanalını \e sunucusu ol- duğu **Süper Turnike" adlı can- lı program yayınında "agır haka- M Arkası Sa. 7,Sû.l'de GÜNER ÜMİT İLE İNTERSTAR'A DAVA AÇILACAK I 7. Sayfada ALEVİ DERNEKLERİ TAHRİK OLMADIK B 7. Sayfada GÜNER ÜMÎT OLAYI ORAL ÇAUfUUrn yoranu • Z Sayfada Ruslar Güre şikâyet etti•Rusya, Türkiye'nın eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş'in Bosna'ya silah yardımına ilişkin açıklamasını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikâyet ettı. Rusya'nın BM'deki daimi temsılcisı Büyükelçi Sergeı Lavrou, konuyu Güvenlik Konseyi'nin gizli oturumunda gündeme getirerek Türkiye'yi, BM'nın ambargo kararlannı delmekle suçladı. •Sırbistan da gerek Güreş'in açıklamasını gerekse bunu doğrulayan Milli Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın sözlerini bir mektupla BM Genel Sekreteri Butros Gali'ye aktardı ve Türkiye'yi 'Yugoslavya'da iç savaşı kışkırtmakla' suçladı. Güvenlik Konseyi Başkanlığı, Sırbistan'ın bu yazısını 184 üye ülkeye 'uyan mektubu' olarak dağıttı. BM'deki Türk Büyükelçisi tnal Batu bır mektupla Sırbistan'ı yanıtladı. • Doğan Güreş, 4 aralıkta bir tstanbul gazetesine yaptığı açıklamada 'kendı Genelkurmay başkanlığı döneminde Bosna Hersek'e gizlice silah ardımı yapıldığım' öne sürmüştü. 10. Sayfada Türkiye yine Avrupa gündeminde 'Insan hakları ihlallerıne ılişkın olarak Türkıye'deki durum'un ele alındığı Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Siyasi Komisyonu, Kürt milletvekillerinin ağır cezalara çarptırılmasını kınayan bir basın bildirisını kaleme almaya hazırlanıyor. • 19. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Anayasa Kangreni... 12 yıldır 12 Eylül'ün izlenni sılemeyen siyasi partiler, yeni bir anayasa değişıklığı gınşımı daha başlattılar. 1983'ten bu yana kaçıncı değişıklık gınşımı anımsa- mıyorum, ama sanınm 15'i buldu. ANAP ıktıdarları döneminde Oltan Sungurlu ile Mustafa Katemfi uzun süre metinler hazırladılar, yeni önenler gelıştirdıler, olmadı baştan yaptılar. Sonra yı- ne denediler, sonuç olarak temel değişıkliklerin hiçbi- nni başaramadılar. DYP-SHP koalısyonunun Kasım 1991'de yayımla- nan protokolünde de anayasa değişıklığı başta gelen uzlaşma konulanndan birisıydı. Ama bugune dek, sa- dece radyo ve televizyon tekelini öngören 133. mad- desini değiştirebildiler. Bu da değişiklik sayılmaz. Çunkü, radyo-televizyon tekeli uygulamada kınlmıştı. Yasak kalktığında yerel ve genel 700'e yakın televiz- yon kanalı yayın yapıyordu. Hükümet yaşamsal da- yatmayı kabullenmek durumunda kaldı, o kadar. MArkasıSa. 19,Sû.3te Eııflas\ oıı intîharnedeni• Devlet Istatistik Enstitüsü verilerine göre, hayat pahalılığı ve çeşitli ekonomik sorunlar çok sayıda ailenin yıkılmasına neden oldu. 27 bin 167 çıftten 24 bin 147'si ekonomik nedenlerin etken olduğu şiddetli geçimsizlik sonucu evliliklerine son verdi. Ekonomik nedenler sonucu boşanan 24 bin 147 çiftten 3 bin 47'sinin bir. 2 bin 929'unun iki, 2 bin 372'sinin 3, 2 bin 131'inin 4 ve geri kalan 14 bin 18'inin ise 5 ve daha fazla çocuk sahibi olduklan belirlendi. ı • • Yüzde 150'lere varan enflasyonun toplum yaşantısında yol açtığı olumsuz sonuçlann en önemlilerinden biri de ıntihar oranlannda gözleniyor. DlE verilerine göre 1228 kişiden 1147'sinin çeşitli ekonomik sorunlar nedeni ile intihar ettiklerini saptandı. Prof. Dr. Özcan Köknel, enflasyonun toplumsal yapıda yol açtığı sorunlara ilişkin açıklamalannda, hayat pahalılığının getirdiği psikolojik sorunlann insanlan şiddete yönelttiğini belirtti. Y1MAZ KAMBACAK'lltatarf• 3. Sayfada Falz yarışı Merkez Bankası'nın faiz oranlanna getirilen sınırlamayı kaldırmasına karşın, tüm mevduatlann devlet güvencesi kapsamında tutulması faiz yanşının başladığı şu günlerde kaygı yaratıyor. • 8. Sayfada BORSA ûDun 26372S0 Öncekı 26367.79 DOLAR ûDün 40.000 öncekı 39350 MARK ûDün 26.000 Oncekı 25.600 ALTIN ûDün 482.000 Oncekı 479^50 Savcı Di Pietro Türkiye'ye geliyor • Italya'da 'Temiz Eller Operasyonu'nu yürüten Milano eskı Savcısı Antonio Di Pietro, TÜSlAD'm 19 ocak günü yapacağı 25. Olağan Genel Kurul'da konuşma yapacak. tstanbul Haber Servisi - İtalya'dakı "Temiz EllerOpe- rasyonu"nu yürüterek yakla- şık 3 yıldan ben ülkedekı yol- suzluklarla mücadele eden Milano eskı Savcısı Antonio Di Pietro Türkıye'ye geliyor Pıetro, Türk Sanayıcileri ve Işadamlan Derneği'nce (TÜ- SlAD) 19 ocak günü gerçek- leştinlecek 25 Olağan Genel Kurul'da bir konuşma yapa- MArkasıSa. 19,Sü.5'te OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK Madde Madde... Terörü ve şiddeti haklı gösterebilecek hıçbir gerek- çe yoktur. Ne olursa olsun, bu kesin kuralı savunmak ve benımsemek zorundayız; yoksa uygarlık ve insanlık mantığmın dışına çıkmış oluruz. Interstar televızyonunda canlı olarak yayımlanan bir programda, sunucu Güner Ümit'in Alevilerin tepkılerıni çeken sözleri ortalığı karış- tırdı. Bu olaya karşı günde- me giren tepkiler üzücü olaylara yol açtı. Ancak •bırbin içine girmış, ama birbirinden ayrıldıktan sonra değerlendırilmesı ge- reken bir dızı olay karşısın- dayız. Sap ile samanı birbirine karıştırmamak için olayı madde madde eie almak, konuya saydamlık getire- cektir. 1) Interstar televizyonun- da sunuculuk yapan Güner Ümit, Alevilere ilişkin yakı- şıksız sözler sarf etmiştir. Ümıt, canlı yayında 'elinde olmadan' bir hata yaptığını söyleyerek birkaç kez özür dilemıştir. O zaman olaya hoşgörüyle yaklaşmak gere- kır. Genç sunucu bu top- lumda uzun yıllar işletilen sinsi bır propagandanın bi- lınçaltına ışlemesı nedenıyle bir tuzağa düşüyor, sürçü- yor; ama, kendisine geldiği zaman ış işten geçmıştir. Alevılenn bu olaya göster- • • • • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de Anschvvhz toplama kampı 2. Dünva Savaşı sırasında Vahudilerin acı dolu günlerini geçir- diği yerlerden en önemlisiv di. Bu kamp Avrupa'nın dört bir yanından toplanan talihsiz in- sanlann vaşamlannın son durağı oluyordu. Oliimün sanayileştîğî kamp •Newsweek dergısı. Auschvvıtz'ı kapak konusu yaptı. Dergı, Auschvvıtz'de Nazıler tarafından zamanın teknolojisinın tüm olanaklannın kullanıldığını belırterek "Auschvvitz'de bır anlamda ölüm sanayıleştinldı" dıyor Dış Haberler Servisi - Nazı Almanyası'nın in- sanlık tarıhıne utanç beigesi olarak geçen Ausch- witz toplama kampının kapatılmasının 50. yıldo- numü 26 ocakta kutlanacak Newsweek dergısı. son sayısında, yüz bınler- • Arkası Sa. 19, Sü. 6 'da DOSTLARI YALNIZ BIRAKMryOR KuÜar'ın durumu ciddiyetiııi koruyor • Yaklaşık 2 haftadır yaşam savaşı veren gazetemiz yazan Onat Kutlar'ın sağlık durumu dün de cıddıyetini konıdu. Amenkan Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi gören Onat Kutlar için doktorlar tüm çabanın harcandığını söylediler. Kutlar'ı, ailesi, yakınları ve dostlan bir an bile yalnız bırakmıyorlar. • The Marmara Oteli'nin girişinde bulunan pastaneye yapılan bombalı saldın sonucu Yasemin Cebenoyan adlı bir arkeolog yaşamını yitirmişti. Pastanede bulunan Onat Kutlar da ağır biçimde yaralanmıştı. Amerikan Hastanesi'ne kaldırılan yazanmıza 5 saat süren bir ameliyat yapılmıştı. • 3. Sayfada ATEŞKES ALDATMACASI ~ Rusya, Grozni'ye yeniden saldırdı • Moskova'nın önceki gece tek yanlı olarak 48 saatlik ateşkes önermesinin ardından 12 saat geçmeden Grozni dün sabah Rus birlikleri tarafından tekrar bombalandı. Grozni'de dün sabah erken saatlerde iki saat süren sessizlikten sonra Rus bombardımanının tekrar tüm şiddetiyle başladığı bildirildi. • Grozni'yi savunan Çeçen güçlerinin komutanı Aslan Moshadov dün sabah AFP muhabirine verdiği demeçte Rusya'nın ateşkes önerisinin 'aldatmaca' olduğunu söyleyerek "Askerler her tarafta Ruslarla çarpışıyor" şeklinde konuştu. • //. Sayfada 3 RUS HELİKOPTERİ DUŞÜRÜLDÜ • //. Sayfada RUS BİRLİĞI CEPHEYİ TERK ETTİ • //. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog