Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

10OCAK1995SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Tekstil fabrikasııtda soygun • İST AıNBL L (AA) - Şişli Bomonti Caddesi, Fınn Sokak 43 numarada bulunan Foks Moda Sanayii ve Ticaret A.Ş'ye ait tekstil fabrikasına dün sabaha karşı giren 4 soyguncu, bekçi Hüseyin Gözcü'yü etkısiz hale getirdikten sonra 2 çelik kasa ile 4 adet bilgisayan çalarak kaçtılar. Polis, Sıdıka Atalay ile Oğuz Atalay'ın sahibi olduğu fabrikayı soyan 4 kişinin yakalanmasına çahşıldığını açıkladı. Bankaya molotof • İstanbul Haber Servisi - Küçükpazar'daki Türk Ticaret Bankası Şubesi dün akşam saat 21.00 sıralannda kimlikleri belirsiz kişilerce molotofkokteylü saldınya uğradı. Banka şubesinde maddi hasar meydana getiren saldında yaralanma ya da can kaybı meydana gelmedi. Patlama üzerine alarma geçen güvenlik güçleri saldırganlann yakalanması için çevrede geniş çaph operasyon başlattı. Saldınyı üstlenen olrnadı. Yatıpımteşvik kararnamesi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, YaunmTeşvik Karamamesi'ni, fon kaynaklı kredilerin kaldınldığj gerekçesiyle geri göndermesi üzerine Hazine, yeni bir kararname için çahşmaya başladı. Hazine yetkilileri fon kaynaklı kredi için kaynak olmadığını vurgularken," Yine de özeUikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir düzenleme düşünülüyor" dediler. Demirel'in, yatınm indirimlerinin, gelişmiş yörelerde yüzde 20'ye, kalkınmada öncelikli yörelerde de yüzde 70 oranına düşürülmesinin ardından, yatınm teşviklerinde de fon kaynaklı kredilerin kaldınlmasının, "yaunmlan tıkayacağY" gerekçesiyle kararnameyi imzalamamast-Hazine'de gerginlik yaşatü.i Yeniden gündeme getirilen af konusu, yöneticüerle mesleki örgütlerin tepkisine yol açtı Imar afli bir cinayettirMEHMET DEMİRKAYA Boğaziçi'nde 'saray' olarak adlandın- lan bazı villalann, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmaya başlan- ması üzerine medya tarafından yeniden gündeme getirilen "imar affi" konusu es- ki. yeni yerel yöneticüerle mesleki kitle örgütlerinin tepkilerine yol açtı. Eski is- tanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nurettin Sözen, "İmar afli ashnda gece- kondu affi gibi yutturulmak istenryor. O> - sa bu, kaçak yapüar için çıkanlmış bir af- br" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı RrcepTayyip Erdoğan, önümüz- deki günlerde basın toplantısı yapacağı- nı belirtirken Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. "Böykbircina>etipa- ra karşüığında affetnıek, açıkça devletin •Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nurettin Sözen, 'Imar affi ashnda gecekondu affi gibi yutturulmak isteniyor. Oyşa bu, kaçak yapılar için çıkanlmış bir aitır' dedi. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 'Böyle bir cinayeti para karşılığında affetmek, açıkça devletin mafyalaşmasına yol açmak anlamına geliyor' açıklaması yaptı. mafyalaşmasına yol açmak anlamına ge- liyor" açıklamasını yaptı. Başbakan Tansu Çiller, Maliye bürok- ratlanyla yaptığı bir toplantıda "Türki- ye'de gecekondu envanteri nedir? Bu so- runu ANAP'ın u\guladığı benzer bir yön- temleçözebilirmiyiz*1 sorusunu ortaya at- tı. Bu konuda DPT Müsteşan NecatiÖz- firat, Başbakan'a 'mevcırt durumun bir fotografını" ilettiklerini belirterek "Bu- nun ötesindebir yoruma gitmedik. Esasen gecekondu afh bir siyasi karardır" dedi. Başbakan Tansu Çiller ile bürokratlan arasında geçen bu konuşmanın basına sı- zarak haberleştiği günlerde İstanbul Bü- yükşehir Belediyesi. aralannda Sabah ga- zetesi, Yeni Yüzyıl gazetesi, atv televiz- yonunun da bulunduğu çok sayıda yayın ve reklam kuruluşunun sahibi Dinç Bil- gin'in kızı ile a\ ukatı Ahmet Pekin'in vil- lalannın da bulunduğa yapılann kaçak bölümlerini yıktı. Bu olaylardan kısa bir süre sonra Sabah gazetesi birinci sayfa- sında manşetten " Paralı imar affi geliyor'' başlıklı bir haber yayımladı. Haberin spotlannda u tmar affi tasarısı Boğazi- çi'ndeki villayı da Dudullu'daki gecekon- duyu da kapsayacak" iddıasında bulunu- luyordu. Ama haber metni içerisinde Bo- ğaziçi'ndeki vıllalara ilişkin tek bir cüm- le bile bulunmuyordu. İmar affi söylentilerine en sert tepkiyi Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Baş- kanı Nurettin Sözen gösterdi. Sözen. "Bir kere imar affi ashnda gecekondu affi gibi yutturulmak isteniyor. Oysa bu, kaçak ya- pılar için çıkanlmış bir aftır" dedi. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi de bir açıklama yaparak. "Çiuer kendi suçunu affetmeyeçalışıyor" görüşü- nü savundu. Mimarlar Odası avukatlann- dan Derviş Parlak, Başbakan'ın bile imar rantlanndan zengin olduğunu iddia etti. Tantan. abone sayısını 25-30 bineçıkarmayı hedefledikkrini söyledi. ( MEHMET DEMİRKAYA) Fatih'te doğalgaz seferberlim tstanbul Haber Servisi - Fatih Belediye Başkanı Sadettin Tantan, hava kirliliğini önlemede önemli bir payı bulunan doğalgaz kullanımının, özendirilerek yaygınlaştınlması çalışmalanna belediye ve birimlerinden başladı. Sadettin Tantan ve İGDAŞ Genel Müdür Yardımcısı FuatŞengül'ün de katıldığı bir J törenle dün Fatih Belediyesi'ne doğalgaz ' * bağlandı. Fatih'te yaklaşık 11 bin doğalgaz 1 abonesi bûlunduğunu belirten Tantan, 1995 yılında abone sayısını 25-30 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi Tantan. "Halkaörnek olmak amaeıyla, başta başkanlık binası olmak üzere belediyemize ait 5 binaya doğalgaz bağladık. 5 kuruluşun da önümüzdeki günlerde bağiantısı yapdacak r dedi. Şengül de, 1994 yılınm haziran ayında 180 bin olarak devraldıklan doğalgaz abone sayısını 295 bine çıkardıklannı ve bu abonelerden 220 bininin doğalgaz kullandığını söyledi. Halkın sorunlarına sahip cıkalım1 ANAP'tan pahalılığı protesto mitingi •ANAP tstanbul tl Başkanı Mükerrem Taşçıoğlu, 'Başbakan TV'lere çıkıp ortahğı gülpembe gösteriyor. Terbiye sınırlannı aşan bu kactar pişkın bir başbakan görmedim. Bu mitingle, halkı sorunlanna sahip çıkmaya " dedi.çağmyoruz İstanbul Haber Servisi - Anavatan Partisi. pahalılığı protesto etmek amacıyla 14 ocakta bir miting düzenlemeye karar verdi. Hayat pahalılığının halkı pe- nşan ettığinı söyleyen ANAP İstanbul ıl Başka- nı Mükerrem Taş- çıoğlu. "Başbakan TV'lere çıkıp orta- lığı gülpembe gös- teriyor. Terbiye sı- nırlannı aşan bu kadar pişkin bir başbakan görme- dim. Bu mitingle, halkı sorunlanna sahip çıkmaya ça- ğmjoruz" dedi. ÂNAP tl Başka- nı Taşçıoğlu, dün Mükerrem Taşçıoğlu partisinin il merkezinde yaptı- ğı basın toplantısmda, pahalılı- ğı protesto etmek için düzenle- yeceklen miting hakkında bil- gi verdi. Türkiye'nin ekonomik olarak çok zor günler geçirdiği- ni söyleyen Mükerrem Taşçı- oğlu. "İşçu memur, emekli pe- rişan. İşsizlik korkunç oranda arttı. t retim durdu, ihracat ge- riledi. Enflasyon >ü/de 150'lere ulaştı. Milk-tin tahanımülü kal- madı. Böylesi bir dönemde Baş- bakan ortahğı gülpembe göste- riyor"dedi. Başbakan Tan- su Çiller'i "pişkin davranmak" la suçlayan Müker- rem Taşçıoğlu şunlan söyledi: "Bu millet sa- bırla bekler, ama sonra dayanamaz ve bir sille vurur. Pahahhk karşısın- da perişan olan halkı, 14 ocakta Bağcılar ya da Güngören MeydanTndadüzen- leyeceğimiz mitinge çagınyo- ruz. Halk orada kendisi konu- şacak. İstanbullulan kendi so- runlanna sahip çıkma> a, işieri- ni ve ekmeklerini konımaya davet edi> f orum.'" ANAP LİDERİ 1995'TEN UMUTSUZ 'Başbakan Çiller hayal âleminde' ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - ANAP Genel Başkanı Mesut Ydmaz, Başbakan Tan- su Çiller'in. "5 Nisan Kararla- rı olmasaydı enflasyon yüzde bin olurdu" sözlenne, "Tansu Çiller olmasaydı enflasyon bu- gün yüzde 60 olurdu" yanıtını verdi. ANAP Genel Başkanı Yıl- maz, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanlığı'na yeniden seçilmesi nedeniyle Ahmet Ça- vuşoğlu'nu ziyaret etti. Çavu- şoğlu'nu ziyaretinde hükümeti eleştiren Yılmaz, Başbakan Çiller ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın'in, 5 Nisan Kararlan'nı "başanh" olarak göstermesini' "halkı akdat- mak" olarak niteledi ve "Tansu Çiller, Türkiye'yi 5 Nisan'a ge- tiren yanlış poUtikalann sahibi- dir" dedi."Çiller'in açıklama- larına göre sanki hükü- met 5 Ni- san'da göreve gelmiş. Çok ağır bir miras almış ve Tür- kiye'yi kurtar- mak için canla başla çalışı- y o r " d i y e n Yılmaz, Baş- bakan'ın, 5 Nisan'dan ön- ce 9 ay boyun- ca ekonomi- ninbaşında ol- duğunu anımsatarak, kötü du- rumdan sorumlu olduğunu söy- ledi. Koalisyon hükümetleri döneminde iç borçlann 10 ka- tına çıktığını ve kendi.dönem- lerinin suçlanmasının haksızlık olduğunu savunan Yılmaz, 5 Nisan Kararlan'nın ılk hedefi- nin enflasyonu düşürmek oldu- ğunu anımsatarak "Enflasyon yüzde 150 olmuşsa. başandan söz etmek halkla ala> etmektir" diye konuştu. Yüzde 60 enflas- yonun yüzde 150, yüzde 7.6'lık büyüme hızının eksi 5 olduğu- nu söyleyen Yılmaz, "Başba- kan, '5 Nisan Kararlan olma- saydı enflasyon yüzde bin olur- du ' diyor. Ben dediyorum ki Sa- \in Çiller olmasaydı, enflasyon bugün > üzde 60düzeyinde olur- du. \ üzde 150 enflasyon, Çiller hükümetiıün özeUikle 5 Nisan'a kadar \erel seçim için uyguladı- ğı \anlış poUtikalann ve gecik- miş tedbirkrin sonucudur" diye konuştu. Yılmaz. 1995'in 1994'ten daha iyi bir yıl olacağına ilışkin hiçbir olumlu gösterge bulun- madığını söyledi. Basına güvence ANAP lideri Yılmaz, gaze- tecilere gönderdiği yılbaşı me- sajında, Türkiye'nin tecrübeli, kararlı ve ciddi bir yönetimle aşılmayacak sorunu bulunma- dığını belirtti. Koalisyon hükü- metinin "olağanüstü kötü" bir yönetim sergılediğini ifade eden Yılmaz. şunlan kaydetti: "Bugün geldiğimiz noktada, çekilen bütün sıkıntılara rağ- men sizden memleketin sahip- siz olmadığına inanmanızı, yil- gınlığa kapılnıamanı/ı. milletj- mizin makûs talihini bir defa daha degişterecek Anavatan kadrolarının •5 Nisan Kararlan'nın ilk hedefinin enflasyonu düşürmek olduğunu anımsatan Mesut Yılmaz "Enflasyon yüzde 150 olmuşsa başandan söz etmek halkla alay etmektir. Çiller olmasaydı enflasyon yüzde 60 olurdu" diye konuştu. göreve hazır olduklarının bilinciyle hu- zur içinde ol- manızı istiyo- rum." Partisinin başkanlık di- vanı toplantı- sına katılan Mesut Yıl- maz. burada yaptığı açık- İamada, Baş- bakan Çil- ler'in devleti ve milleti tanımadığını söyle- di. Başbakan Çiller'in milleti tanıması için erken seçim zo- runluluğu olduğunu söyleyen Yılmaz, "Sayui Başbakan hayal âleminde. Türkhe gerçeklerin- den kopmuş. Rant ekonomisiy- le beslediği küçük bir azınhgı Türkiye'nin tamamı sanıyor. Oysa türkiye'nin vüzde 95'ini oluşturan işçi, memur, emekU- ler sefil vaziyette, geçim sıkınn- sıçekmektedir. \1aalesef bu tab- k) hükümet işbaşında kaldıkça degişmeyecektir'* di\e konuştu. Gazetecılerın sorulannı da yanıtlayan Yılmaz. Başbakan Çiller'in vergı ladelennin Mil- li Piyango biîetlenyle ödenme- sine ilişkin açıklamasını ise "Bu hükümet görevde kalırsa yakında memur maaşlan da pi- yango biletiyle ödenirse şaşır- mayuı"bıçiminde değerlendir- di." KULTUR • SANAT 293 89 78 (3HAT) Gunumuz Smemastam 1 Numoralt Ya r atıoSv KXI£SlOWSKInın "UÇ RENK" Uçlemesınden "BEYA2" Sızı "MAVİ" Kador E4ıle>«cek Julıe Delpy • Zbıgnıev ZamaçtMvvstcı • Janusz Gaps BÜÇ RENK^T EYAZB E Y O G L U A L K A Z A R ( 2 4 5 7 3 8 3 ) 12 1 5 - 1 4 . 3 0 - 1 6 . 4 5 - 1 9 . 0 0 - 2 1 . 1 5 ROBERT DUVALL RICHARD HARRIS SHIRLEV MACLAINE Mestlıne Ernest^ BEVOĞLU ALKAIAR (24S 73 83ı 12.00-14 15-16.30-18.45-21.00 BEYOĞLÜ SİNEMAS1 251 32 40 Yeni Koltuklanyla Repertuar FUmleri Haftası Bugün , ELVEDA CARIYEMYön: CHEN KAIGE 12.00-15.00-18.0O-21.0O Yann KRALİÇE MABOOT 10-14 OCAK 1995 SEBGİ ALİ TEOMAN G6RMANER (ALOŞ) 'HEYKEL VE DESEN SERG1S1" 15 .^ahk 1994 - H Ocak 1995 Çagda; heykel sanatımız içmde kendıne ozgu bir yen olan Aloş, bu sergisınde ızleyıcilcre gundelık yaşamjr sımgeye dönüşen yorumunu bronz. ahşap heykelleri ve ayrıntıtarla bezelı desenlen ile sunuyor. I I» OCAK SAI I Laser-dıscten büyük ekranda konser J. S. BACH "Suite So. 3 Suite Va 4 " VIVALOI "Concertofor Oboe and VioUn in B Flat Majör" (CapeUa Istropoiitana, Jaroslav Kr(e)cbek) Saat: 12.30 ve 18.30 (50 d.) 1 OCAK ( A KSAMBA V'tdeo'dan bûyûk ekranda film •CKIES AND WHISPEKS" (lngmar Bergman) (Isveççe tngıhzce ait \az\ix) Saat 12.30 ve 18.30" 1 sa 35 d ) J OCAK IM KM \115I Laser-dıscten büvük ekranda konser BAKTOK "Danc'e Sutte, Piano Concerta ıVo. 3" Concertofor Orcbestra " (Georg Sotti) Saat: 12.30 ve 18.00 (1 sa 30 d ) OCAK « t M A Laser-discien büyük ekranda konser "KATHLEEN BATTtE" Saat 12.30 (50 d ) Ttyatm "İSTE BAŞ İŞTE GÖVDE tŞTE KAI<L«1AR* Saat 19.00 1 I O< \ K < I Laser-dıscten bûyûi ekranda opera BORODIN Vntu Igor" (Benard Hatttnk) Saat 14.30 (3 sa ) Ttyatro İŞTE BAŞ tjTE GÖVDE İŞTE KANATLAR" Saat 19.00 STÜDYO VE ATÖLYELER R e s l m A t ö l y e s i ' n d e . Erık Sunberg, Lltografl Atölyeslnde Yunus Tonkuş: Serlgrafl Atölyesl nde Semıh Balcıoglu; B a l e S t ü d y o s u ' n d a Munar Sinan Unnetsiıesi Devleı Konservatuvan: İstanbul Devlet Opeıa ve ESalesı. • Tlyatro Stüdyosu'nda Hulya Karakajm reıısıyie "BtR YALNIZLK ÖYKCSC-KAFKANIN KADINLAR1" adb oyun ıçın Hale Akınlı. Alev Oraloglu, Ersın Umulu, Esm Umulu ve Velı Kahraman (Dekor-Kostüm). çalışmalar yapmaktadır MÜZİK DİNLEME ODASI Klasik batt milzlğl CDUrindem olufam zenglm disUoteğirmizden seçeceğiuiz parçaUtrt Pazar ve Pazartest dtjında ber giim 14.00 - 16.00 ve 17.00 - 19.00 saatUrl ttrastnda Ozel hulakltklarla dinleyebUirsiniı. "tfU Bmf Ifte GOvOt tpt KtmaOar' adhoyunun biletleri AKSANAT la 60 000 TVdan saıtfa sunulmuştur Akiart veJKari sabıpieri içtn tnletler 40JM0 Tl'dtr Dlger elkinltkler için ücretsiz davetiyeler AKSASAT'tan saglanabılır Çok amaçlt salondakı gösıenlere program başladıktan sonra gtnlmemest rica olunur. AKBANK S a n a t v n , S a n a t ç ı m n Y a n ı n d a AKSANAT, taiklal Caddesi 80060 Beyoglu tstanbul Tel (0212) 252 35 00 - 01 - 02 Faks (0212) 245 12 28 'MÜZİK •TIYATRO •KARAGÖZ •PALYAÇO 1.USKUDAR ÇOCUKŞENLİĞI 15 Ocak 1995 ' Saat:13.00-16.00 ~ •YÜZBOYAMA 'CAPRISUN ^ARMAĞANLAR 'KİTAP Tel: 513 74 31-251 60 90-310 98 69 Ü S K Ü D A R O D E O N S İ N E M A S I ISTIKLAL CAD NO 140 TEL 251 18 65 -66 FAX 244 43 27 Ferhon Şensoy Ferhan Şensoy Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER ŞU GOGOL DEÜSİ SEY i?EFTER ROHY'1O.O1.1S9S SALI 21.30-22.30 A CHILD'S DREAM N«w wave 23.00-24.00 RADIO DAYS Mew w.ve Caniı Mftuk İçin Cirif Bileti: 100.000 TL. 1 1.01.1 995 ÇARŞAMBA TENİ YILIN İLK KAHKAHASI Vöneten MÜŞflK K«NT€fl LATİN GECESİ lOentsiz. PskcdflHofor ŞjŞÜGONUl UIKU GflZFINKR OZCflN TrVRTftOSJ T61 (0 212) 230 16 18 Pet.: 21 00. Cu.: 21 00 Ct.: 1 5 30-21 00 Pcw.: "Inonmgyotoknnn gmo bu hofta yerimiı var." DOSTLAR-KARACA TİYATROSU NDA P*rş«mb* 18.30 Cumı 21.00 Cumart«si19.00 Naztm Hikmet - Genco Erkal ın BTR »EIİMİN HATIRA OEFTERİ C.tesi 18.30 . 700. OYUN . Tel : 252 59 35 23.30 KAÇAN KEÇİ • Caz Cantı Müzik İçin Ciriş Bilcti: 100.000 TL. 13.O1.1995 CUMA (RESTORANT ROKANNEDA KARİOES GÛVEÇ OÖMÜ) ACİD TRİPPİM Alı Perreı-imer Deınrer-Erkan Oğur-Muat Yeler-Taylan Cemgıl ASİD CAZ Canh Mûrik İçin fiiris Bil«ti: 100.000 TL. 14 ve 21.O1.199S CUMARTESI 15JO-16.30 SAHNE-İ ATİYE TİYATROSU OVLM -E, doq»l olarak sMrimb bozuMu' Necn Oyun jçîn Giri^ Bileti: 200.000 TL. 18.30-19.30 YEŞİL ÜZUMLER DANS TİYATROSU OVL". Kassandra Oyun İçin Girif Bileti: 200.000 TL. 20.00-03.30 DANS GECESİ Giriş Bilcti : 250.000 TL. (İLK YABAIİCIİÇKİ DAHİLI .1995 PAZAR 18.15-19.15 SAHNE-İ ATİYE TİYATROSU CYIJN 'E, doğal olank sinirimiz boaıldu' Necın Oıun İçin Giriş Bileti: 200.000 TL. 17.O1.199S SALI 70LER GECESİ Ciriş Û«»Uiz. 18.O1.1995 ÇARŞAMBA (RESTORANT ROXAMNE'DA İSTİRİDYE GECESİ) 18.15-19.1S SAHNE-İ ATİYE TİYATROSU OYUN "E, doğal olarak sinirimiz bomldu' Necmı Oyui İçin Giriş Bileti : 200.000 TL. 2Z30 R A D I O DAYS Nev» wave Canh Mûlik İçin Giriş Bilati: 100.000 TL. 2O.O1.199S CUMA ACİD TRİPPİN ASİD CAZ Canh Müzik İçin Giriş Bileti: 100.000 TL. HALDUN TANER Çocuk Oyunu FIKRET GÖLGENİN CANI YCNFEN CEMDAVRAN (14-15 Ocak Saat: I I 00) OZLERIMI KAPARIM VAIİFEMİ YAPARIM YONETtN SAVAŞDINÇEL (11-12-13-14-15 Ocak) AÇIK EVLILIK YONETEN. MAZLUMKİPER 10 Ocak/Salı Saat: 18.00/20.30 12-13 Ocak Saat: 15.00) A.R. GURNEY AŞKMEKTUPIARI < , < » « , < , < . Kültür Sanat ılanlarınız ıçın 293 89 78 (3 hat) <><> <><> £ S K Y £ S İ L sezen aksu - uğur yücel 90 mctrekare alltarafı. 90 kişi ulurur ancak. Olsun bize yeter Ev gibi burası. E\et sanki evin salonu. Doğaçlamalar yaparr/.. Sen de şarkı soylersin bcnimle. olur, Sezen soylerim. Baba LeVO çalar, MllStafa H o c a , E r d e m de gelir. O r h a n ve C a n da olur. zaten biz çahyoruz.Levent Yükselde aramızda olmak istiyor. Aaa. çok iyi, soyler de. Her gece scyircilerle bir parça besteleriz. Nefıs. Sonra plağa koyulur. "Bu parçanın bestesi falanca gece Eski Yeşil'deki seyircilerle yapılmıştır" yazarız. Hadi atalım kendimizi sahneye. Oh be. Nihayet istediğimiz gibi işler yapıyoruz. hi. hi. hi. (Boyle başlar hikaye.) 11 Ocak çarş, perş, cum, cmt. 254 35 09 - 255 20 20 ÜÇ RENK: BEYAZ K!eslowskı nın "Ûç Renk" uçiemesmden Ikıncısı BEYAZ Beyoğlu ALKAZAR da gos'erınde Polonyalı Karol ile ^r3nsız karısı Domınıque e J ' 'klennın ansel ılışkı ile asla tamamlanamadığını ıddıa edec. Karol bunu aoğrjlar ve boşanırlar Karol sahip olduğu herşeyı yıttrmıştır Aşk karısı ,btr'ktirdıQı her kuruşu yutmuş olan kuatöc salonu ' Metelıksız. kımiıksız ve > kundakçılık nedeniyle polıs , tarafırKJan aranan Karol un bu koşullar altında Polonya ya, ' dönmesıne ımkan yokiur 1 Parasizdır Hıle ile metroya ,bıner Burada yutdaşı Nıkola ile Karşılaşır Nıkola Karol a * yardımcı olmak »sler hatıa ' ona kıralık kaîıl olarak bir ış ı bıleteklıf eder Karol reddeder Bıı bavula1 gızlenerek Polonya ya öonerk Tum ener|tswıı zengin olmak , ıçır. kullanmaya kararlıdır • Bırkaç tal^sızlıkten sonra bu heöeiıne enşu Sçrvet\nden * yararlanarak eskıkarısı >Domınıque den ıntıkam almak 1 ( sıer Onu kandırarak Varşovaya gelmesmı saÇlar * ama kendısı. ıntıkamının > kuroanı olur Gene de baska . bir şey kazanır Domtnıque nın aşkını A'SHAKES^ARE BİRCECE MASALI YONETEN HAKANALTINER N E ş . E E R Ç E T J N (11-12-13-14-15 Ocak) (14-15 Ocak Saat. 11.00) USKUDAR MUSAHIPZADE CELAL SAHNESI (333 03 9 7 , NAZIM HİKMET/ MACİT KOPER ASLOLAN HAYATTIR YONETEN MACİT KOPER (H-l2-l3-l4-l5Ocak) Çocuk Oyunu FICvVAECHTER SOYTARILAR OKULU YONtTt\ TANER BARLAS (14-15 Ocak Saat: 11.00) FATİH RESAT NURI SAHNESI (S26 53 80) LOLEH BELLON OYLE BİR SEVGI Kİ YONETEN ENGİNGÜRMEN (11-12-13-14-ISOcak) Çocuk Oyunu Ş AVŞAR-EULGER- EP05TOĞLUMDKILIÇ YAVRU KİMİN YONETEN ŞEVKETAVŞAR (14-15 Ocak Saat. 11.00) G A Z I O S M A N P A S A S A H N E S I ( 5 7 8 6 0 6 7 ) NEIL SIMON ASKERLİĞİM YÖNETEN ENGİNULUDAĞ (ll-l2-!3-14-ISOcak) Çecuk Oyunu HBNRCH BÖLL- DEKZUYGUNEP BIRLİKTE OYNAYAUM 'OTslETE'4 DENIZUYGUNER (14-15 Ocak Saat 11.00 •rı Çar ISÖO 10 30 Per 10 Î3 Cn", Jû îO Ct ü i ) • ILETlEfl ŞEHİN TIYATPOLAItl dSELEKl İLE KAOiKOY HALDUN TANER (M£«KEZ ClSFSt)*n-î<' SATILHAKTA01R
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog