Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

-II- Cumhuriyet gazetesi îlkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar arası sanat ve kültür yanşması •Cumhuriyet gazetesi tarafından 1994/95 ders yılı süresince Türkiye genelinde; ilkokul ve orta okul öğrencileri arasmda resim ve kompozisyon yanşması, lise ve dengi okul öğrencileri arasında şiir ve kompozisyon yanşması düzenlenmiştir. Amaç, öğrencilerin resim sanatına ilgilerini arttırarak, becerilerini geliştirmek, başanlı resimlerin ortaya çıkmasını sağlamak, Türk dili ve e^ebiyat bilgisini, şiir ve kompozisyon konusundaki yeteneklerini keşfetmektir. Yanşmalar; I. ve II. yan ders yılı dönemlerinde yapılacaktır. I. yanyılda resim, II. yanyılda ise kompozisyon yanşmalan düşünülmüştür. KONU (İlkokul ve ortaokul öğrencileri için) Yanşmalara ilk ve ortaokul öğrencilen ayn ayn katılabilecektir. Yanşmalar, ders yılı süresince iki dönemde yapılacaktır. tLKOKUL Resim: I. yanyıl konusu: "Çevre ve Turizm." Kompozisyon: II. yarıyıl konusu: "Çocuk Hakları." ORTAOKUL Resim: I. yanyıl konusu: "Ormanlanmız." Kompozisyon: II. yarıyıl konusu: "Çocuk Haklan." KONU (Lise ve dengi okul öğrencileri için) Yanşmalar şiir ve kompozisyon olmak üzere iki dalda ve iki ayn yan ders yılı döneminde yapılacaktır. ŞÖK I. yanyıl konusu: "Hoşgörü" (1995 yılı UNESCO tarafindan Hoşgörü Yılı ilan edilmiştir). II. yanyıl konusu: "Banş." Kompozisyon: I. yanyıl konusu: "Çevre ve Turizm." II. yanyıl konusu: "Cumhuriyetimizin Toplumumuza Kazandırdıklan." K O Ş U 1. Yanşma, Türkiye genelindeki tüm ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul öğrencilerine açıktır. 2. İlkokul ve ortaokul öğrencileri arasındaki yanşmada eser- ler, ilk ve ortaokul olmak üzere ıkı ayn kategoride değerlendirilecektir. I. yanyılda Resim, II. yanyılda ise Kompozisyon yanşması yapılacaktır. Öğrenciler, ders yılı süresince yanyıl dönemlerine ayn ayn katılma olanağına sahiptirler. 3. Lise ve dengi okul öğrencileri şiir ve kompozisyon dallannda ders yılı süresince yanyıl dönemlerinde ayn ayn katılma olanağına sahiptirler. 4. Yanşmaya katılacak yapıtlann daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması zorunludur. 5. Yanşmaya katılan yapıtlar Cumhuriyet gazetesinin malı olacak ve basma* yayma, çoğaltma gibi tüm telif haklan da L L A R devredilmiş sayılacaktır. 6. Yanşmada derece alan yapıtlar Cumhuriyet gazetesinde yayımlanacaktır. 7. Yanşmaya katılacak yapıtlar, aşağıdaki adrese, belirtilen tarihlerde ulaştınlmalıdır. I. Yanyıl için son katılım tarihi: 13 Ocak 1995 II. Yanyıl için son katılım tarihi: 28 Nisan 1995 A D R E S : Cumhuriyet gazetesi öğrencüeri arası yanşması Tûrkocağı Cad. No: 39-41 34334 Cağaloğlu-İSTANBUL 8. Yanşmaya katılan öğrencilerin tümüne "Cumhuriyet gazetesi Katılım Belgesi" verilecektir. 9. Yanşmaya katılan öğrenciler yanşma koşullannı ve Seçici Kurul kararlannı aynen kabul etmiş sayılır. ÖZEL KOŞULLAR (Lise ve dengi okul öğrencileri) ŞÎİR YARIŞMASI a) Yanşmaya gönderilecek olan şiirlerin daktilo ile iki satır aralıklı veya okunaklı el yazısı ile kâğıdın bir yüzüne yazılmış olması gerekmektedir. b) Uzunluk konusunda sınırlama getirilmemiştir. c) Yanşmaya katılacak şiirler altı kopya olarak gönderilecektir. d) Her öğrenci yanşmaya sadece bir şiirle katılabilecektir. e) Yanşmacılar. şiirlerini yazdıklan kâğıdın sol üst köşesine adlannı-soyadlannı, ev ve okul aüresleri ile telefon numaralannı yazacaklardır. ÖDÜLLER Birinci Ikinci Uçüncü : 5.000.000.-TL : 3.000.000.-TL : 1.500.000. Aynca mansiyon alacak üç plaket armağan edilecektir. -TL ve ve ve eserin plaket plaket plaket her birine 1.000.000.-TL ve ÖZEL KOŞULLAR (İlkokul ve ortaokul öğrencileri) RESİM YARIŞMASI a) Eserler suluboya, guaş ve pastel boya tekniklerinde yapılacaktır. b) Yapıtlar, kısa kenan 35 cm, uzun kenan 50 cm. boyutlarındaki kâğıda yapılacaktır. c) Her yanşmacı bir eserle yanşmaya katılır. d) Gönderilecek resimlerin arkasına; öğrencinin adı-soyadı, yaşı, okul ve ev adresi ile telefonlan yazılacaktır. e) Resimler katlanmadan gönderilmelidir. f) Yanşmaya katılan öğrenciler yanşma şartlannı ve Seçici Kurul kararlannı kabul etmiş sayılacaktır. ÖDÜLLER Birinci : 5.000.000.-TL ve plaket Ikinci : 3.000.000.-TL ve plaket Üçüncü : 1.500.000.-TL ve plaket Mansiyon : 1.000.000.-TL ve plaket (3 adet) (İlk ve ortaokul öğrencilerine ayn ayn verilecektir.) KOMPOZİSYON YARIŞMASI a) Yanşmaya gönderilecek eserler daktilo veya okunaklı el yazısıyla ön yüzüne yazılacaktır. -*. b) Kompozisyon eserleri en fazla iki dosya kâğıdına yazılmış olacaktır. c) Her öğrenci yanşmaya sadece bir kompozisyonla katılabilecektir. d) Yanşmacılar, yapıtlannı yazdıklan kâğıdın sağ alt köşesine adlannı-soyadlannı, ev ve okul adreslerini ve telefonlannı yazacaklardır. ÖDÜLLER (İlk ve ortaokul öğrencilerine ayn ayn verilecektir.) Birinci : 5.000.000.-TL ve plaket Ikinci : 3.000.000.-TL ve plaket Üçüncü : 1.500.000.-TL ve plaket Mansiyon : 1.000.000.-TL ve plaket (3 adet) Yanşmaya sağladıklan destek ve katblarından ötürü Milli Eğitim Bakanlığı 'na, Kültür Bakanhğı 'na ve Enternasyonal Turizm Yatırım Anonim Şirketi 'ne teşekkür ederiz. KOMPOZİSYON YARIŞMASI a) Yanşmaya gönderilecek eserler daktilo veya okunaklı el yazısıyla kâğıtlann bir yüzlerine yazılacaktır. b) Kompozisyon yapıtlan en fazla iki dosya kâğıdına yazılmış olacaktır. Yanşmaya katılacak yapıtlar altı kopya olarak gönderilecektir. c) Her öğrenci yanşmaya sadece bir kompozisyonla katılabilecektir. d) Yanşmacılar, yapıtlannı yazdıklan kâğıdın sağ alt köşesine adlanm-soyadlannı, ev ve okul adresleri ile telefonlannı yazacaklardır., ÖDÜLLER Birinci : 5.000.000.-TL ve plaket îkinci : 3.000.000.-TL ve plaket Üçüncü : 1.500.000.-TL ve plaket Aynca mansiyon alacak üç eserin her birine 1.000.000.-TL ve plaket armağan edilecektir. R E S İ M Prof. Dr. Erol Eti Prof. Dr. Mehmet Özer Prof. Dr. Mustafa Plevneli Yar. Doç. Nazan Erkmen S E Ç İ C İ K U R U L Dinç Tayanç - Gazeteci Erol Toy - Yazar Konur Ertop - Eleştirmen Necati Cumalı - Yazar S İ İ R Prof. Dr. Cevat Çapan Doğan Hızlan - Eleştirmen Gülsüm Akyüz - Şair Hilmi Yavuz - Şair - Yazar Cumhuriyet GAZETESI YARIŞMAYA KATILAN TÜM ÖĞRENCÎLERE BAŞARILAR DÎLER.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog