Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

10OCAK1995SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER SHPli beledîye toptantısı• ANKARA(Cumhmiyet Bûrosu) - SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, bölge toplantılan ve il başkanlan toplanüsının ardından, dün de partili belediye başkanlan Ue bir toplanu yaptı. Karayalçın. toplanünın açüışında yapüğı konuşmada birleşmenin yeni bir atılım yaratması gereğine dikkat çekerek kendisine yeni bir şans daha verilmesini isterken. baa belediye başkanlannın desteklerini bildirdiklen baalanıun ise "Iki genelbaşkan da aday olmasın. Üçüncü aday çıksın" mesajı verdikleri bildirildi. Çfll8Pf ANAFIl Inan'ıdmledi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Tansu Çiller.ANAPBitlıs Milletvekilı Kamran İnan'la görüştü. DYP ve ANAP'ın da içinde bulunacağı geniş tabanlı koalisyon önerisinde bulunan İnan, görüşmede iç polıtika değerlendırmelerini belirtirken. Çiller'e dünyadaki gelişmelere ilişkin görüşlerini aktardığını söyledi. Görüşmenin dış polıükayla ilgılı olduğu belırtilmesine karşın Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın'ın bulunmaması dikkat çekü. İlçe başkanı öldürüldü • KIRIKKALE(AA) -ANAP Keskin eskı İlçe Başkanı Metın Vural öldürüldü. Alınan bilgiye göre bir ihban değerlendiren güvenlik kuvvetlen dün 08.30'da Kınkkale Keskin kârayolunun 10. kılometresinde bir erkek cesedı buldular. Yapılan inceleme sonucu, cesetin Anavatan Partisi Keskin esk İlçe Başkanı Metin Vural'a ait olduğu anlaşıldı. Keskin'in,71AZ167plakalı otosuyla önceki gece saat 23.30 sıralannda Keskin'e gıtmck üzere Kınkkale'den a\rud»ğıöğremldi. Bosna'ya silah önerisi • ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) -ANAP Ankara Milletvekili Vehbı Dinçerler, TBMM BaşkanlığYna. Türkiye'nin Bosna-Hersek'e uyguladığı silah ambargosunun kaldınlması için yasa önerisi verdi. Yasa önerisi. ""Hükümran Bosna-Hersek Devletinin Nefsi Müdafa İmkân ve Kabiliyetirun Takvıyesi İçin Geçici Kanun" olarak adlandınldı. Otobüs katHamuıa latbikat • İSTANBUL (AA) - Metro Turizm'eaıt, Ankara-îstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsüne Hereke'de silahlı ve bombalı saldın gerçekleştiren teröristlere dün olay yerinde tatbikatyaptınldı. Ikı kışinin ölümüne, 24 kişinin ise yaralanmasına neden olan "Zozan Didem Kıhç" sahte kimlikli Adalet Aktepe ile "Süleyman Tatar" sahte kimlikli Ömer Yıldırım, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nden ahnarak sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde Hereke'yegötürüldü. Adalet Aktepe. tatkibat sırasında • sürekli yüzünü kapayarak gazetecilerin sorulannı yarutsız bırakırken, Ömer Yıldınm ise halen fırarda olan arkadaşlan Mahmut Ulusoy ile saldınnın hemen ardından İstanbul'a kaçüklannı söyledi. Yıldınm aynca, bombayı. olayda ölen kızın üstüne fırardaki Mahmut Llusoy'un attığını belirtti. Piy. LİDYA, Grup BÎZÎMKtLER'le nostaljik dans müziği. ÇATI kalitesiyle... Geceler uzadı. Restaurant Cafe - Bar TeL: 2510000 F»x:2527580 DYP ve ANAP, anayasa değişikliği için SHP ile RP'yi devre dışı bırakacak ittifak oluşturdu DYP ikîli oynuyorANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - ANAP ile DYP, anayasa de- ğişikliği pakefı konusunda, SHP ve RP'yi ayn ayn konularda dev - re dışı bırakacak b.ır ittifak oluş- turdu. ANAYOL ıttıfakında. ye- ni bir stratejı üzennde anlaşma sağlanamazsa, dın ve vicdan öz- gürlüğünü düzenleyen 24 mad- de için SHP'yi, paketın tamamı ıçm de RP'yi "jjy-pass" ederek ikili oynama eğilımi ağırlık ka- zandı. TBMM Başkanı Hüsa- mettin Cindoruk başkanlığında siyası partı grup başkanvekillen- nın katıhmıyla yapılan toplantı- da, ANAP'ın 14 ve 24. maddeler konusunda ayn bir paket hazır- lanması, SHP'nin "by-pass" edi- lerek ımzaya açılması önensine DYP olumlu yanıt verdi Anayasa değişikliği için DYP ve ANAP'ın hazırladığı paket, dün TBMM Başkanı Hüsamet- tın Cindoruk başkanlığında ya- pılan ve 4 siyası partınin grup başkanvekıllerinın katıldığı top- lantıda değerlendirildı. DYP Grup Başkanvekılleri Ihsan Sa- raçlar. Nevzat Ercan. SHP Grup Başkanvekılı Ercan Karakaş ANAP Grup Başkanvekıli Oltan Sunguriu \e RP arup başkanve- killen Oğuzhan Asiltürk ile Şev- ket Kazan'ın katıldığı toplantıda, DYP ve SHP, ANAP'ın hazırladığı 16 maddelik değışıklik önensıne "evet" derken, RP temsılcılen, 24. madde değişıklığinin öne- riler paketıne alınmaması durumunda hıç- bir değışıklığe destek vermeyeceklenni bildirdiler. Toplantıda SHP ve DYP, mil- letvekilı dokunulmazlığının kaldınlması ve sıyasi partilenn kapatılmasına ilişkin hükümleri düzenleyen 84 ve 85, Anayasa Mahkemesf nın çalışma esaslannı düzen- leyen 149 ve milletvekilı sayısının 450'den 600'e çıkanlması için 75. mad- delerin de değışıklik kapsamına alınması önerisini getırdı. Milletvekili dokunul- Anayasa değişikliği için DYP ve ANAP'ın ha/ırladığı paket dün Cindoruk başkanlığında yapılan ve 4 siyasi partinin grup başkanvekiUerinin katıldığı toplantıda değerlendirildi. mazlığının kaldınlması ve sıyasi partile- nn kapatılmasına ilişkin hükümleri dü- zenleyen 84. maddeye DEP davası nede- nıyle daha önce itiraz eden ANAP temsıl- cilen, dünkü toplantıda bu değişikliğe "onay" \erebileceklerinı bildirdiler Yaklaşık 2.5 saat süren toplantıda, Cın- doruk, RP'nm 24. madde konusunda ık- na edılmesı ve paketın kapsamının genış- letilmesi için siyasi partılenn aralannda anlaşmalannı ısteyerek toplantıyı sonaer- dirdı. Toplantı sonrasında gazetecilerin soru- lannı yanıtlayan Cindoruk, gnıp başkan- vekillennın, değışıklik kapsamına alma- cak maddelenn savısının arttınlmasını ıs- tedıklennı belırterek, "Bu konuda kendi aralannda uzlaşma arayacaklar. Benim gördüğüm, vöntem ortaya çıkmaktadır. Değişikliğin gerçekleşeceği kamsındayım" dedı. Partılenn bazı maddeler konusunda an- laştığını vurgulayan Cindoruk, RP'nın, 24. maddenın değışıklik kapsamına alın- ması konusunda ısrarlı olduğunu söyledi. Toplantıda, RP'nın. "24. madde" koşu- lunu öne sürmesı üzenne ANAP'ın. SHP'yi "b>-pass" etme önensı getırdiği öğrenildı. ANAP, 20 maddelik değışıklik konusunda DYP ve SHP ile birlikte RP'yi "devredışı''bırakmaeğılımı üzenne Cin- doruk'un. "Oylama gizli yapılacak. eğer tam mutabakat olmazsa değişik- lik için gerekM oyu bulamayabilir ve halk ovlamasına gidebiliriz. Bunu engellemek için mutabakat bulmak zorundayız" görüşünü dıle getırdiği beİırtıldi. Bunun üzenne Sunguriu, 20 maddelik değışıklik paketinin RP devre dı- şı bırakılarak SHP-ANAP- DYP'nın ımzalanyla Meclıs Baş- kanlığı'na sunulması önensıni getırirken. dın ve vicdan özgürlü- ğünü düzenleyen 24 ve buna bağ- lı 14. madde ıçın ayn bir değışık- lik önensi hazırlanmasını ve bu konuda da SHP'nin devre dışı bı- rakılarak teklifin DYP. RP ve ANAP'ın ımzalanyla genel ku- rula getinlrrtesinı istedi. Daha ön- ce, SHP ile birlikte hareket eden DYP temsılcılen, dünkü toplan- tıda, ANAP'ın bu önensine sıcak baktıklannı bıldırdı. RP Grup Başkanvekih Şevket Kazan, ANAP'ın 24. madde için önerdiğı formülü benımsedıklen- ni ve DYP'nın de buna sıcak bak- •ığını vurguladı. SHP Grup Başkanvekili Ercan Karakaş, 24. maddenın gündeme alınması önensine karşı çıkarak "Bu toplantı. ANAP ve DV P'nin \e üzerinde daha önce uzlaşmaya il lvanlan maddelerle ilgili hazırladıkiarı önerileri görüşmek için yapıldı. Par- tilerarası komisvonda 24. madde üzerinde uzlaşma sağlanamamıştı. Şimdi neden 24. madde kapsama alınmak isteniyor?" görüşünü dıle getırdı SHP Genel Başkanı Murat Karayalçıo, toplantı sonrası gazetecilerin sorulannı yanıtlarken anayasa değişikliği konusun- da çok önemlı bir adım atıldığını belır- terek "Biz 1982 Anayasası'nın sivil yönetimlerce hazırlanmamasına olduğu kadar içeriğine de karşıyız" dedı ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ise paketin 20 maddeye çıkanlmasından mutluluk duyduğunu belirtti. Alman bakandan DEP sorgusu • Türkiye'ye ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Saksonya tçişleri Bakanı Heinz Eggert, DEP milletvekillerinin hapis cezasına çarptmlmasma ilişkin gerekçeli karann neden açıklanmadığını sordu. a...(uu m/•«.-> ..^.>. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su)- Türkiye'ye zıyaret eden Al- manya Federal Cumhunyetı Sak- sonya İçişlen Bakanı Heinz Eg- gert, ülkesmdekı PKK'lılenn Türkiye'ye iade edılmesınin söz konusu olduğunu belırtirken, DEP milletvekillerinin hapis ce- zasına çarptınlmasına ilişkin ge- rekçeli karann neden açıklanma- dığını sordu Eggert, "DEP konu- sundaki karann şeffalıkla ortava konulması gerekir. Dış politika- daki açılım her zaman iç politika- da şeffaflık gerektirir. Sadece inanüırhk üzerinde durmamak, bunun gerekçelerini de açıkla- mak gerekmektedir" dedı. Almanya Federal Huküme- ti'nin PKK'lılerin Türkiye'ye m- desi konusunda kesın karannı vç- receğı 20 ocak öncesinde Türki- ye'ye gelen Saksonya tçışlen Ba- kanı Eggert, dün Içişleri Bakanı Nahit Menteşe ile görüştü. Içişle- ri Bakanı Menteşe görüşme sıra- sında, Almanya'da 26 Kasım 1993 tarıhınde PKK terörörgütü yanlısı dernek ve kuruluşlann ka- patıldığına dikkat çekerek bu ül- kenin teröre karşı gösterdıği tav- n memnunıyetle karşıladıklannı söyledi. Menteşe, "Dogaldır ki bir terör örgütünün dernekve ku- nıluşlannın kapatılması ile şiddet eylemleri tamamen durdurula- maz. Almanya'da PKK terör ör- gütünün şiddet hareketlerinin varbğı bidm bu alanda işbiriiğiııi artırmamta gerektirmektedir" dedı. Türkıye'de suç ışleyen bazı kişilerin Almanya'ya ıltıca ıste- mınde bulunduğuna dikkat çeken Menteşe. bu kişilerin Alman- ya'da kamu düzenını bozacak ça- lışmalarda bulunacaklannı savu- narak, işbirlığı önerdı. Alman- ya'ya ıltica eden kişilerin gerçek durumlannın ve nıyetlerinin be- lirlenmesı için yardıma hazır ol- duklannı aktaran Menteşe, bu ül- kede bulunan PKK'lilerin Türki- ye'ye iade edilmesinın yararlan- nı anlattı. Saksonya Eyaleti tçişlerı Ba- kanı Eggert, konuşmasına DEP milletvekıllen.tutuklanması ko- nusunu açarak girdi. 19 ocakta federal hükümetin PKK'lilerin Türkiye'ye ıadesı konusunda bir karara varacağını ammsatan Eg- gert, kendısının ve çok sayıda ki- şinin PKK'lilerin Türkiye'ye ıa- desinı ıstediğını, ancak bazı güç- lüklerle karşılaştıklannı ifade et- tı. DEP milletvekillerinin tutuk- lanmasının ülkesınde büyük yan- kı uyandırdığını ve kamuoyunun bu konuyu yakından ızledığını bıldiren Eggert, tutuklama ge- rekçesınm neden açıklanmadığı- nı sordu. ÇİZMEDEN YUKARI /MUSA KART Işkenceci üretmeyen sistem oluşmalı • Prof. Bakır Çağlar, Türkiye'nin AB'ye alınmamasında insan haklan ihlalleri kadar radikalleşen ya da mılitanlaşan Islamın da etkisinin büyük olduğunu söyledi HÜLYATOPÇU ~ Türkjye'nın, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi'ndekı eski avukatlarından Prof. Dr. Bakır Çağlar. Türkiye'nin dış dünya- daki ımajının düzelmemesınde radikal Islamcılann buyuk etkısı- Bakır Çağlar nın olduğunu söyledi. Türkıye'de 'işkenceci üretmeyen' bir sistemin oluşturulması gerektığını de vur- gulayan Çağlar. "Türkiye'nin Av- rupa Birliği'ne alınmamasında insan haklan ihlalleri kadar radi- kalleşen ya da militanlaşan İsla- mın da etkisi var. İdeolojik me- kânlar arasında yavılan bu fark- lılaşma, Avrupa Birliği açısından tefalikeli bir geta'şme" dedı. Türkıye'yi Avrupa İnsan Hak- ları Komısyonu'nda 3 yıl savu- nan ve geçen günlerde bu göre- vinden ayrılan İstanbul Cnıversı- tesı Anayasa Hukuku öğretım üyesi Prof. Dr. Bakır Çağlar, son günlerde Cumhurbaşkanı Sûley- man Demirel'ın tartışmalara yol açan 'fesih yetkisi' ıstemı yolun- daki açıklamalannı "Demirel bir anlamdarejûn tarbşması yaratn" ^eklınde değerlendirdı. Çağlar. sözlerinı şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkam'na fesih yet- kisi serilsin. şimdi fesih yetkisi ta- nınsın derken, buna iki tip örnek var. Biri Fransız Anavasası ikinci- si de PDrtekiz \na\asası"dır. Iki- sinde de Cumhurbaşkam'nın parlamentoyu fesih yetkisi vardır. Biryerde rejim tartışması günde- me gelirse bu, bir kriz olduğunu gösterir. Cumhurbaşkanı bu yet- ki istemini açıkladığı sırada ona paralel ikinci bir gelişme oldu. Başbakan >eni bir vatandaşlıkta- nınıı getirdi. Cumhurbaşkanı bu- nu daha önce 'anayasa vatanda^- lıgı' diye getirmişti. Buradan bir ipucu ortaya çıkıvor. Türkiye'nin dokusu parçaJanıvor. Sorun sade- ce seçimlerin venilenmesi sorunu değil." Cumhurbaşkam'nın yetkileri- nın genışletilmesinin "yan baş- kanlık sistcmi" anlamına gelece- ğını belırten Çağlar. "Tüıîdye'de ciddi bir sos>al doku yırblmasına karşı Cumhurbaşkanı kurumsal birformül önerivor. Başbakan ise bir çeşit farklı kimlik arayışı içer- sinde aynı krizi çözmek istivor. İkisinin ortak noktası ise 'Yeni baştan nasıl birlikte yaşanır?' so- rusuna çöziim bulmak" dedı. "Türkiye avııkatsız değil' Türkıye alehıne Avrupa insan Haklan Mahkemesi'nde savun- manlık yaparken bu görevinden ayrılan Prof. Çağlar. Strasbo- urg'da Türkıye aleyhine açılmış davalann sayısal olarak fazla ol- duğunu, ancak bu davalardan çok azının karar aşamasına gelmış bulunduğunu belirtti ve şunlan söyledi "Ben görevden aynldığımda Türkiye'nin Av rupa'da av ukatsu kaldığı sövlendi. Bu doğru değil. tnsan Haklan Av rupa Sözleşme- si'ne taraf olan ülkeleri Strasbo- urg'da komisyon ve mahkemc önündc savunan bir temsilci var- dır. Bunun adı devlet temsilcisi- dir. Türkiy e şu an Av rupa'da av u- katsız değil. Sadece bir kişi koltu- ğundan kalkb." Avrupa Komısyonu'na gelen Güneydoğu davalannda en belır- gın özellığın; "iç hukuk yollan tükerilmeden bu mahkemeye baş- vurulmuş olması" olduğunu bıl- diren Bakır Çağlar. sorunlann çö- zümlenmesı ıçın ıç hukuk yolla- rının denenmesi gerektiğini söy- ledi Çağlar. şöyle konuştu1 "Ben Güneydoğu davalannın valnızca insan haklannı konımak için açılmış davalar olduğuna inanmıyorum. Türk avukatlan- nın düşünce doyumsuzluğu söz konusu. Bizim avukatlanmız Strasbourg'da hukukçu olmak is- tiyor. tnsan haklan problemini Türkiye'de çözmek zorundayız. Ben de artık zamanımın çoğunu Türkiye'ye ayırmak istivorum. Türkiye'deki hukukçunun insan haklan ihlali sorununun bilincine vanp. bunun çözümünü araması gerekiyor. Starsbourg'da 5-6 tane dava kazanmak, onun karşılığın- da 5-10 miKar tazminat almak Türkiye'de insan haklan ihlalini çözmez. Tam tersi olabilir. Türki- ye sürekli olarak nıahkûm olur ve etrafına V'arşova Vetosu gibi bir duvar örülür. O zaman hepimiz mahkûm oluruz. O duvar örül- mesin diye Batı mekânmda getto- laşmayalım diye önce sorunlan- mızı çözmemiz gerekiyor. Hiç kimsc Strasbourg'a gitmesin de- nıivorum." POLITİKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Solun Acıklı Öyküsü... Sosyal demokratların bugün içinde bulunduğu durum satt parti içindeki küçük hesaplar, yapılanma, ayak oyun- lanndan mı kaynaklanıyor? Sosyal demokratların böyle iş- levsiz kalması, emekçi kesimlerden soyutlanması salt yö- neticı kadroların yeteneksızliğinden ötürü müdür? Soruları çoğaltabılirız... Bugün sosyal demokrat partiler; ANAP, DYP, RP ve MHP'nin altında bir oy oranına sahipseler bunun sorum- lusu salt onlar değildir. Başta yükselen değerlere yenik düşen gazeteler ve televizyonlar ile "yerw dünya düzenin- den etkilenen" sosyal demokrat kadrolardır. Refah Partisi nasıl gelişti, emekçi kitlelerin neden umu- du oldu? Solun silahını kullanarak... 1989-199O'lı yılları anımsamakta yarar var. SHP rüzgâ- n başta İstanbul, Ankara ve Izmir'de yerel yönetimleri et- kilemişti. Artık üç büyük kent ile çok sayıda il ve ilçede be- lediyeler, SHP'nin elinegeçmıştı. Emekçi kesımlerin umu- du olan SHP, coşkulu bir ırmağa dönuşmüştu. 1989 yılında yerel yönetimleri ele geçıren SHP, nasıl olu- yordu da 1991 milletvekili seçimlerınde DYP ve ANAP'ın ardından üçüncü partı konumuna düşüyordu? İki yıllık bir süreç, SHP'yi kendi içinde yılgınlığa düşür- müş, sosyal demokratlann organik bağlan olan sendıka- larla, demokratik krtle örgütleriyle bağını koparmıştı... Suçlu kimdi? O zaman Genel Başkan olan Erdal tnönü mü, yoksa her kurultayda genel başkanlığa aday olan Deniz Baykal mı? Bize göre ikisi de değil... O zaman kim? Partinin sağlıksız yapılanması ve disiplınsizlik... *** İki yıl içinde başı dönmüş sosyal demokrat belediye baş- kanlan sendikalarla, demokratik kitle örgütleriyle bağı ko- parıp "yükselen değerierin savunucusu" zıbıdilerin des- teğını alarak yürümeye başladılar. . Her belediye başkanı kendısinı genel başkan görüyor- du... Önce il başkanlarıyla kavgaya başladılar... İlçe kongreleri öncesi kıyasıya bir savaşıma girdiler... Kendi adamlarını ilçe başkanı seçtirdiler... Yönetim kurullanna müteahhıtler, belediye işçılerı alın- dı... Artık işlem tamamdı... Eh, bu arada altı ok gündeme geldi... Şimdılerde Cem Boyner'ın "demokrasi hareketi" için- de yer alan bir milletvekilı 9O'lı yılların başında "Kürt soru- nunu"SHP'nin "altıoku"nabağlayıpSHP'yi eleştirıyordu: "SHP, resmı ideolojinin partısidir..." Milletvekili Kürt kökenliydi. Olaya demokrasi pencere- sinden ya da sermaye-emek çelışkısinden değil, kulaktan dolma ve üstelik "yükselen değerler" ile "yeni dünya dü- zeni" gibi kandırmacalarla bakıyordu. Kısaca, sapla saman birbirıne kanşıyordu... Artık partı içi dinamizm yavaş yavaş bitiyordu... 1991 seçimlerinden ağır yenilgiyle çıkan sosyal demok- ratlar yine ders almamışlardı... Unutmadan belirtelim. Bir de seçim öncesi özel televız- yon kurmuştu SHP'lıler. Bu televizyon onların bitışıydi as- lında. üboşlar, televizyonun köşe başlarını tutmuşlardı. O dönemın parasıyla 25-30 milyar lıra kuş olup uçmuştu. Çıkarcılar, avantacılar, üçkâğıtçılar belediyelerde tezgâh açarken, DYP-SHP ortaklığı yağmacılara yaradı. SHP gı- derek kımlığini yıtırmeye başladı. Bu bir çöküştü... Işçiler, memurlar sosyal demokratlan terk etmeye baş- ladılar... Cahrt Külebi nın "Içimde şarkı bitti" dizeleri, "Içimde sola özlem b/tt/"ye dönüşuverdi... Yılgın halk, umutsuzluğa düştü... Ama birıleri, ış takıpçilığınden köşeyı döndü... Türkiye'de sol hareket kilitlendı... * * • 28 ocakta solda birlık gerçekleşecek mi? SHP ile CHP eteklerindekı taşları dökecekler mı? Sol eylem bir özverı, bir savaşım işıdır... Oysa; özverinin yerini çıkar, savaşımın yerini becerıksiz- likalmış... Bir moda deyiş var: "Sosyal demokrasi tıkandı..." Nıye tıkandı? Sol niye pısırık, nıye becenksız? Nedense bu sorulara yanıt verilmiyor... Murat Karayalçın dıyor ki: "Sosyal demokratların bütünleşmeleri gerek siyasi, gerekse ekonomik istikrar bakımından bir guvence olacaktır..." Türkiye giderek sağlaşıyor ve sığlaşıyor... Şerıatçı güçler giderek ivme kazanıyor... Laik demokratik cumhuriyet tehlikede, demokrasi can çekışıyor... Türkiye'de sol dinamizm bıtmedi... Sadece bir kıvılcım gereklı. Sol partiler; beceriksizlerin, yeteneksizlerin, avan- tacıların, üçkâğıtçılann "mezrası" olmaktan çıkarılmalı. Kitleler bunu bekliyor!.. Düşünce suçlusu gazeteci, Türkiye'yi AİHK'ye şikâyet etti Avrupa Türk hukukçu anyor ERGUN AKSOY AINKARA- Avrupa Komısyonu, Türkıye aleyhine açılan davalarda savunma yapan ve bir süre önce görevınden ıstıfa eden Prof. Dr. Bakır Çağlar"ın yenne ılanla Türk hukukçu aramaya başladı. Sosyolog İsmail Beşikçi ile yaptığı röportaj nedenıyle l yıl 8 ay ağır hapis ve 41 mılyon lıra para cezasına mahkûm edılen gazeteci Selami İnce de, Avrupa İnsan Haklan Komısyonu'na başvurarak Türkıye'yi şikâyet etti. Hakkındakı kesinleşmiş hapis cezasının uluslararası sözleşmelere aykın olduğunu savunan İnce. Türkiye"den tazminat istemınde bulundu. Türkıye aleyhine Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi'nde açılan davalarda savunma yapan hukukçu bulunamaması ve bir süre önce bu görevı yürüten Prof. Dr. Bakır Çağlar'ın da ıstıfa etmesı. Avrupa Komisyonu'nu harekete eeçirdı. K.omısyon. Türkiye'deki bazı gazetelere Ingilızce ılanlar vererek. Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi'ne Türk hukukçu arandığını duyurdu. Yayımlanan ilan şöyle. "Strasbourg'daki Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi'nin kadrosunda bir kişilik yer açılmıştır. Ivgıın adavlar. mahkemeve vasal ve yönetimsel konularda danışmanhk hizmeti veren üstün nitelikli hukukçulardan oluşan küçük bir ekiple çahşacaklar. Davava hazıriık dokümanlan hazıriavacaklar. Olay özetlerini kavda geçirecekler. L luslararası ve yerel hukuk konulannı araştınp bunlann karşılaştırmasını yapacaklardır. Bu kadro, Türk vatandaşlanna açıktır. Başvuru sahiplcrinin n«rnıaltk> 35 vaşın altında, ivi derecevle hukuk tahsili yapmış ulmalan gerekivor. Başvuru sahiplerinin İngilizce ya da Fransızcavı çok ivi bilmefcri gereklidir. Başka dil bilgisi d« yardımcı olacaktır. Hukuki metinkrin hazırlanmasında başan, yetenek ve açıklık esastır. Başvuru sahibi için. f iirkive'de bu alanda deneviminin bulunması avantaj olacaktır. Bu görev. inisivatif vc sorumluluk alabilen kişilerin gnıba katılmasını sağlayacaktır. İşe alma koşullan uluslararası kuruluşlardakine paraleldir." Avrupa insan Haklan Mahkemesi'nde Türkiye aleyhine açılan davalara bir yenısı daha eklendı: Gazeteci Selami İnce. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Ba~şkanı Avukat Şenal • Saruhan aracılığıyla AİHK'ye başvurarak Türkiye'yı şikâyet etti. Sağlık nedenlenyle halen Almanya"da yaşamını sürdüren İnce, başvuru dilekcesinde İstanbul'da çıkmakta olan 'Demokrat Muhalefet' adlı dergı adına sosyolog Ismaıl Beşikçi ile yaptığı röportajın. "Kürtler L lusal Meclislerini Toplamah" başltğıyla ; yayımlandığını belirterek şunlan soyledı: "Röportaj vavımlandıktan sonra İstanbul DGM, hakkımda dava açtı. I yıl 8 ay ağır hapis ve 41 mihon lira para cezasına çarphnldım. Avnıpa İnsan Haklan Sözkşmesi'nin bazı maddeieri ile düşünce özgüıiüğü. bilgj ve düşünceyi araştırma, elde etme. pav laşma il« ya> nıa özgürlüğü güvence alhna alınmıştır. Beşikçi. söyleşide Kürt sorunu ile ilgili düşüncelerini açıklamıştır. Şikâvederim ile ilgili hütün iç hukuk vollan rükenmiştir. Cezam kesinleşmiştir. Gazeteci olarak toplumda savgın bir verim vardır. Tutuklama karan ile vaşamım altiıst olmuşrur. Kamuovuna suçlu ilan edildim. Kişilik haklanm çiğnenerek telafîsi mümkiin olmavan bir durum ortaya çıkmıştır. Bunlar göz önüne ahnarak maddi ve manevi kayıplanmın giderilmesini talep edjyorum."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog