Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10OCAK1995SAU HABERLER Bahçeci için İHK'ye başvuruldu • İstanbul HaberSenisi- Gözaltma alındıktan sonra kendisinden haber alınamayan İsmail Bahçeci için Avrupa İnsan Haklan vKomisyonu'na başvuruldu. İsmail Bahçeci'nin annesi Fatma Bahçeci ile babası Şeyhmus Bahçeci, avukatlan aracılığıyla yaptıklan başvuruda, oğullannın 24 Arahkl994tarihinde gözaltına alındığmı saptadıklannı, bütün girişimlennin, 'Bu kişi gözalüna alınmadı' denilerek geriçevrildiğini bildirdiler. Ersavcı'dan açıklama • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Basın Yayın Genel Müdürü ve Başbakan Tansu Çiller'in Dış Tanıtım Başdanışmanı Murat Ersavcı. 20 yılı aşkın bir süredir Dışişleri BakanlığYnda görev yapmış deneyimli birdiplomat •olarak yurtdışı görevini hak ettiğini söyledi. Ersava. Cumhuriyet'te "Dışişleri'nde atama krizi" başhğıyla yayımlanan haberle ilgili olarak açıklama yapü ve Cenevre'ye atanacağı konusunda kendisinin bılgisi bulunmadığını söyledi. Ersava, şu görüşleri dile getirdi: "Ben yurtdışına atanacaksam. bu sadece noımal olarak Dışişleri Bakanlığı'ndaki kariyerim çerçevesinde bir tayin olabilir. Türkiye için önemli görev yerleri olan VVashington'da. Bonn'da bulundum. Buçerçevede eğer bir yurtdışı görevine tayin edileceksem, bu, Başbakan'ın gözdesi olduğum için olmaz." • İSTANBL L (AA) - Fatıh Karagümrük Hatice Sultan Mahallesi Kepenekçi NumanSokak6 numaradaki. Zihneti Ömekler'e (83) aıt tek katlı binada önceki gece yansı saat 03.30 sıralannda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında, evde yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı kadın öldü. SHP ve CHP'de, Karayalçın ve Baykal'ın dışmda bir aday bulunması ağırlık kazanıyor Uçüncü aday arayışıIŞIK KANSU TÜREY KÖSE ANKARA - SHP ve CHP'nin bûtün- leşnıe kurultayının yapılacağı 28 ocak- ta, şu andaki genel başkanlann dışında üçüncü bir isim ve tek aday çıkanlması istemleri, her iki partide agırlık kazanı- yor. "Üçüncü aday" olarak Mümtaz Soysal, Erdal İnönü ve Aydın Güven Gürkan'ın isimleri üzerinde duruluyor. Her iki liderle de görüşen eski SHP Genel Sekreteri Fikri Sağlar, üzerinde uzlaşılacak ismın, bırleşik partı içerisin- de herkesin bıreysel haklarını güvence altına alacak. toplumun da saygı duya- hileceğı bir isim olması gerektiğini dile getirdi. SHP Hatay Milletvekili Onur Kum- baracıbaşı ise bir aday üzerinde uzlaşı- • SHP ve CHP'nin bütünleşme kurultayının yapılacağı 28 ocakta, şu andaki genel başkanlann dışında üçüncü bir isim ve tek aday çıkanlması istemleri, her iki partide ağırlık kazanıyor. "Üçüncü aday" olarak Mümtaz Soysal, Erdal İnönü ve Aydın Güven Gürkan'ın isimleri üzerinde duruluyor. lamazsa kaos olacağını. kavgadan da birleşme çıkmayacağını, partilerin ken- dilerini feshetmeme olasılığının meyda- na geleceğinı söyledi. CHP Genel Baş- kan Yardımcısı Hasan Fehmi Güneş de bir üçüncü isim üzennde uzlaşma sağ- lanması gerektiğini belirtti. SHP ve CHP'de Karayalçın ve Baykal dışında, üçüncü bir isimde uzlaşmaya vanlarak kurultaya girilmesi yönünde görüşler ön plana çıkıyor. Edinilen bilgiye göre eski Dışişleri Bakanı Hiktnet Çetin ile SHP Grup Başkanı Seyfi Oktay, geçen günlerde, Deniz Baykal ile bir görüşme yaptılar. Görüşmeden sızan bilgilere göre Çetin ve Oktay, Baykal "a, mevcut genel baş- kanlar dışında bir isimde birleşılmesi gerektiğini ifade ettıler. Eski SHP Genel Sekreteri Fikri Sağ- lar, üzerinde uzlaşma sağlanması gerek- tiğini savunduğu üçüncü adayda aran- ması gereken nitelikleri, Cumhuriyet'e şöyle sıraladr "120 kişilik Parti Medisi'nin başında olacak ve partivi disipiinH, sonınsuz yö- Palandöken 9 dekonu solda büiik Eski ve yeni turizm bakanlan Abdülkadir Ateş ile Şahin Ulusoy ve eski Bayındıriık Bakanı Onur Kumbaracıbaşı, hafta sonunda Palandöken'de Dedeman ailesince vaptırılan 288 yatak kapasiteli ka\ak Merkezi'nin açıhşında bir arava geldi. Onur Kumbaracıbaşı. hafta sonunu bol bol kayarak geçirirken Ateş ve Ulusoy, turizmcilerie ve gazetecilerle sohbet ettiler. Gazetecilerie SHP'li bakanlar yan \ana geldiğinde ise sohbetlerin en önemli konusu. turizmin \anı sıra 28 ocakta gerçekleştirileeek olan birleşme kurultavndı. l)ün\adaki sivasal dengelerin bo/ulmasının, radikal %e ırkçı oluşumlara yaradığını ileri süren Turi/nı Bakanı l lusoy Türkive'de solun bölfinmüşlüğünün, radikal hareketieri arttırdığını sa\undu. Bunun önlenmesi için solda bütünleşmenin şart olduğunu > urgulayan SHP ve CHP'nin kurultaya. her konuda uzlaşmış olarak gideceğini belirten Kumbaracıbaşı, "Birieşmeden sonra vapılanma tamamlanacaktır. Geçiş dönemi için İnönü'nün liderliğine sıcak bakıyoruz. En a/ından böyle bir dönemde İnönü u/laşmayı sağlayacak isim olarak faydalı olacaktır" dedi. Solun liderinin. mevcut isimlerin dışında bir isim de olabileceğini ifade eden Ateş ise "Yeterki bu birliktelik gerçekleşsin. Bir \erde isim önemli degil. Siyasi partiler aynı zamanda bir okuldur. Nice politikacılar yetiştirdik. Karayalçın \e Ba> kal dışında bir isim de pekala olabilir" diye konuştu. (Fotoğraf: SEVİM ERTEMUR) netecek. 60'şar kişilik il yönetimlerinin başında olacak. Halka da 'Sosyal de- mokratlar bızi düzlüğe çıkarabilecek idelojiyi sergileyebiliyorlar" dedirtecek güveni verebilmeli. 28 ocak. sosyal demokratlann, sol sec- menin, Türk halkının, belki coşkuyla de- ğiL, ama son kez 'dikkatle' baktıkJan bir gün." SHP Amasya Milletvekili Tahir Köse ise mevcut genel başkanlann dışındakı bir üçüncü tek isimde uzlaşmanın gere- ğine işaret ederken u Bu isim, Erdal İnö- nü olduğu takdirde, sorunlanmızı ertele- miş oluruz. Erdal Bey'i yıpratmamak ge- rekir. Sorun. bütünieşilecek partinin ilk olağan genel kuruluna erteleneceğine, şimdiden tümüyle çözümlenmdi" dedı SHP Genel Sekreter Yardımcısı Mus- tafa Gazalcı da solun ve sosyal demok- rasinin güçlü olmasının, 28 ocak kurultayını iyi değerlen- dırmeye bağlı olduğunu aktardı ve "llkemizdeki sorunlan, an- cak sol köklü bir biçimde çöze- bilir. Bu da veni kadrolan, yeni sövlemleri yeni yaklaşımlan zo- runlu kılıyor. Bu degişimi, yap- mak zorundadır Türkiye solu. 28 ocağı bü>ük vürüvüşün bir başlangıcı olarak görüyorum. Bu ateşi yakacak bir kadronun, bir sonucun doğması gerekir" dıye konuştu. CHP Genel Başkan Yardımcı- sı Hasan Fehmi Güneş. Erdal İnönü'nün yeniden genel başkan olmasının sakıncalanna değine- rek şöyle konuştu: "Bütünleşme, birleşme girişimi, topluma yeni bir öneri sunmak içindir. Hal- buki Erdal İnönü görevini tamamlamıştır. Genel başkan, kamuoyunun tam desteğini alan, kamuovuna yeni bir heyecan veren çözüm üretifeceği umudunu güçlendiren biri ol- malıdır. Mutlaka bütünleşmeyi, kaynaştırmay ı, birbiriyle savaş- tırdığımız iki örgütü barıştır- mayı sağlayacak bir isim ol- maiıdır. Arayışlar da bu >ön- dedir." CHP Genel Sekreteri Adnan Kesldn de dün düzenlediğı basın toplantısında, Başbakan Tansu Çiller'm solda bütünleşmeyi en- gellemeye çalıştığını iddia ederek "Sağ politikacılar kendi başansızüklanna ortak aramak- tadırlar. DYP'nin bu >aklaşım- larını ayıplıyorum. kınıyorum. Savın Başbakan sos>al demok- ratlan güdük bırakmak istiyor" dedı. Uğur Mumcu'nun katillerinin yakalanabilmesi için imza verenler 19390- Günev Yılmaz, 19391- Gülsultan Doğan Kotil. 19392-Gül Inal, 19393- Gönül Şımşek, 19394- Güzin Yddmm, 19395- Gül lyıarı. 19396- Gülbin Karaaslan, 19397- Güzel Koç, 19398- Gonca Ba\rav, 19399- Gazi Aybaş. 19400-Gül Yırtar, 19401- Gök- han Turan, 19402- Güiseren BaykaL 19403- Güven Avcıoğlu, 19404- Gülen Saner, 19405- Gülay San. 19406- Güldal Atakol, 19407- Güler Karada|. 19408- Gülbahar Ekici, 19409- Gerçek Ozkon, 19410- Gönül Saglam, 19411- Hamdi Gökçe. 19412- Hay- dar Bıyıksız, 19413- Hüseyin Örkmen. 19414- Hüseyin Esmer, 19415- Hamm Ku- rumlu, 19416- Hasan Baş, 19-^17- Hüseyin Gezen, 19418- Hacettin Cebel, 19419- Hüsa- mettın Aypar. 19420- Haül Kütahya, 19421- Haydar Ozdemir, 19422- Halil Sezai DeBce, 19423- Hüseyin Şımşek, 19424- Harun Tan- rrverdi, 19425- Haydar Delen. 19426- Hüse- yin Türkmen, 19427- Haydar Çardak, 19428- Hakan Tannverdi, 19429- Halil De- len. 19430- Hasan Arslan, 19431- Hatice Polat, 19432- Hamdi Karaata, 19433- Halil Çetin, 19434- Hüseyin Yüdız, 19435- Hüse- yin Akyüz. 19436- Hayati Telli, 19437- Hü- seyin Aydoğan. 19438- Hıdırcan Erol, 19439- Haydar Umut. 19440- Hüseyin Bal. 19441- Hüseyin Sağlam. 19442- Hüseyin Topçuoğlu. 19443- Hasan Şık. 19444- Hüse- yin Yurtsever, 19445- Halil Kaplan. 19446- Hale Başak, 19447- Halil Gökhan Demirkı- ran, 19448- Halit Dede, 19449- Hüseyin Yöndem, 19450- Hikmet DuraL İ9451- Ha- san Zeytinli. 19452- Hatice Urfalı, 19453- Hidayet Ka>a. 19454- Hilal Gazioğlu, 19455- Halit Sağlam, 19456- Haydar Taraf, 19457- Hüseyin Baylan. 19458- Hidayet Ar- çakaya, 19459- Hayriye Nur Arslan. 19460- Hati'ce Işık, 19461- Hayrı Esmer, 19462- Hüsniye Yelmenoğtu. 19^63- Halil Göktaş. 19464- Hakan Akduman, 19465- Hüsnü Cankurtaran. 19466- Hüseyin Köse. 19467- Hüseyin Akeün. 19468- Hatice Kemerkaya, 19469- Hüseyin Yavuz. 19470- Hasan Hüse- yin Şahni, 19471- Hikmet Deniz, 19472- Halil Aciz, 19473- Handan Yükselgüngör. 19474- Hüseyin Gözcü, 19475- Hasan Top- çu. 19476- Halime Atalay, 19477- Hatice Se- vimli, 19478- Hanifi Ekici, 19479- Haydar Er. 19480- Hasret Gökbuhıt, 19481- Hatice fkizler, 19482- Hanifi Geçit, 19483- Hüseyin Akçat. 19484- Hamza Öztürk, 19485- Hü- meyra Baykaçak, 19486- Haydar Beyaztaş, 19487- Hamdullah Türkyılmâz. 19488- Hû- seyin Vılmaz, 19489- Hüsnü Özkaya, 19490- Hacı Derler, 19491- Hacer Güler, 19492- Haydar Ünal, 19493- Hüseyin Demır, 19494- Hasan Yücel, 19495- Hanife Başer, 19496- Hande Aktop, 19497- Haydar Kara- çor, 19498- Hasan Akpınar, 19499- Haydar Sevinç, 19500- Hasan Yılmaz, 19501- Hasan Demir. 19502- Hasan Yigitbaşı, 19503- Hay- dar Kıvrak, 19504- Hüseyin Gözüwlnıaz, 19505- Halis Inan, 19506-Hüse>in Kantar, 19507- Hasan Teke, 19508- Hasan Çetin, 19509- H. Ibrahim Yozlu, 19510- Hüseyin Ba>raktar. 19511 - Hanifi Kaçar, 19512- Hii- seyin Kırcan, 19513- Hüseyin Turgut. 19514- Hayrettin Aslan, 19515- Hüsamettın Öztûrk. 19516- Hakkı Altaş, 19517- ışıl Gökben. 19518-Işıl Gökben, 19519- Işıl Ak- soy. 19520- İnsaf Çoşkun, 19521- İsmail Ko- tan, 19522- Inan Özhan, 19523- İsmail Hak- kı Gültekın. 19524- İbrahim Lğurlu, 19525- tsmail Demirdöğen. 19526- İbrahim Özer, 19527- İsmail Türkan. 19528- İsmail Demir- taş, 19529- tbrahim Karaburun. 19530- ib- rahim Demir, 19531- İsmail Ayça, 19532- lmdat Kayankılıç, 19533- tlknur Tuzlu, 19534- İsmail Küçük, 19535- lmran Er, 19536- İbrahim Lades, 19537- Irfan Birsel, 19538- İsmali Aslan, 19539- llyas Çırık. 19540- İbrahim Anüc. 19541- Irfan Köklü. 19542- İbrahim Fındık, 19543- İbrahim Ko- ruç, 19544- İsmet Baker, 19545- tsmail Al- pay, 19546- İlknur Karabulut, 19547- ibra- him Ersan. 19548- İris AUkadıoğlu, 19549- Irfan Karadağ, 19550- İbrahim Yıldırım, 19551- Inal Ünlü, 19552- İsmet Tümör, 19553- fhsan Soysal. 19554- İpek Gülkaya, 19555- İsmail Çelik, 19556- İbrahim Yıldı- nm, 19557- ilknur Ovalı. 19558- tlim Bu- run, 19559- Jülide Öncü, 19560- Kenan Ba- dır, 19561- Kanber Kocak, 19562- Kemal Kuy, 19563- Kemal Küçük, 19564- Kamil Kaluç, 19565- Kadir Dinlemez. 19566- Ka- dir Erdoğan, 19567- Kamber Bilgin. 19568- Kemal Yurtsever, 19569- Kemal Yılmaz, 19570- Kamil Şar. 19571- Kazım Cingöz. 19572- Kemal Yeşilbaş, 19573- Kuzubey Adıgûzel, 19574- Kemal Cengiz, 19575- Ka- dır Kılıç. 19576- Kemal İyian. 19577- Kam- ber Bilgin, 19578- K. Tarkan Karaduman, 19579- Kadir Kale. 19580- Kemal Çeliker, 19581- Kumru Uçak, 19582- Kazım Baytok. 19583- Köksal Kotil, 19584- Kübra İmre, 19585- Kamuran Bucukoğlu. 19586- Kıy- met Demir, 19587- Kaya Eymirli, 19588- Kıyas Çelik, 19589- Kamuran Ayhan, 19590- Kardelen Yılmaz, 19591- Kutlu'k Alp tkız. 19592- Kamber Soganoğlu, 19593- Kutman Canoy, 19594- Kadriye Kalayiı, 19595- Kadir Kaplan. 19596- Kerem Saltiık, 19597- Levent Gözcü. 19598- Lütfije Kıbç, 19599- Leyla Ünal. 19600- Lütfi Adaç, 19601- Let'ter Kürt, 19602- Levent Clgen, 19603- Leyla Delen, 19604- Leyla Örkmen, 19605- Lütfü Akyüz, 19606- Lale Delen, 19607- Levşettin Sankaya. 19608- Lütfü İş- çiel, 19609- Levent Delen. 19610- Lalehaz Tezhan, 19611- Mümin Haykur. 19612- Mehmet Sevimli, 19613- Mehmet Necati Yücel. 19614- Menekşe Hürkardeş, 19615- Mehmet Ünal, 19616- Meliha Gözlü, 19617- Mustafa Kılıç, 19618- Musa A>doğan, 19619- Metin Savurkaç. 19620- M.'Zeki Po- lat, 19621- Mehmet Orhan. 19622- Mehmet Şahni, 19623- Muhittın Koçak. 1%24-Mah- mut Durmaz, 19625- Mehmet Şımşek, 19626- Mehmet Sözeyatan, 19627- Murat Hayır, 19628- Vfevlüde Keskin, 19629- Memduha Türkyılmâz. 19630- Mithat A), 19631- Melahai Karaalı. 19632- Mehta'p GÜL [9633- Mehmet Keskin. 19634- Meh- met Özdemir, 19635- Mehmet Ceylan, 19636- Mesut Aygören, 1963,7- Muharrem Cankurtaran, 19638- Vlahmut Taşkıran, 19639- Murat Gülyaz, 19640- Mustafa Asla- ner, 19641- Musa Erdogan, 19642- Muhar- rem Şengan, 19643- Mevliit Sağlam. 19644- Murat Ozcan, 19645- Mukadder Ceylan, 19646- Mücahit Karabaş, 19647- Mustafa Aydın, 19648- Muhsin Şener, 19649- Meh- met Inan, 19650- Mehmet Şoföroglu, 19651- Murat Kaya. 19652- Mehmet Karabaş, 19653- Münevver Esmek. 19654- Mehmet Berk Sarıbay, 19655- Mehmet Dokgöz. 19656- Mustafa ÇakıL 19657- Mustafa Öz- san, 19658- Meltem Yüdız,19659- Mustafa Soylu. 19660- Murat Ölmez, 19661- Musta- fa Delen, 19662- Mustafa Ağca, 19663- Mehmet Kaplan. 19664- Mehmet Erol, 19665- Murat Acıkel. 19666- Mustafa Suat, 19667- Mehmet Ali Erol. 19668- Muhsin Yüksel, 19669- Müyesser Akzop. 19670- Mustafa Can, 19671- Mesut Ergin. 19672- M. Arslan CoşkungönüL 19673- Müge Er- dem, 19674- Mehmet uçar, 19675- Müge Küçüktunca. 19676- Mehmet ÜnaL 19677- Mahmut Bektaş. 19678- Mustafa Doğan, 19679- Mehmet Tevlım, 19680- Mehtap Ba- laban, 19681- Müzeyven Sabuncuofilu. 19682- Mehmet Mecit, 19683- Murat Çak- mak. 19684-Mutalip Çelenk, 19685- Musta- fa Özel, 19686- Mustafa Bulut 19687- Mev- lüt Uzun. 19688- Musa Karakara, 19689- Mustafa Tunç, 19690- Mediha Ayse\er, 19691- Murat Gülcan Avşamil 1969İ- Mus- tafa Denk, 19693- Mehmet Akar, 19694- Mustafa kararlı, 19695- M. Celal Kızıldağ, 19696- Mehtap Taraman, 19697- Mehmet Ali Yalçın, 19698- M. Ali Ariş, 19699- M. Ali Baştun. 19700- Mete BilseL 19701- Mu- rat Akgün, 19702- Meral Akbulut, 19703- Mehmet Ali Türkkan. 19704- Mehmet Çe- lik, 19705- Mehtap Karacan. 19706- Murat Gören, 19707- Mehmet Can, 19708- Musa A>doğan, 19709- Mustafa Köse, 19710- Me- tin Baran, 19711- Mehmet Pişkın. 19712- Mehmet Polat 19713- Mustafa Tatlı. 19714- Mustafa Kaçan, 19715- Meral Koçak. 19716- Mehmet BülbüL 19717- Medet Kılıç. 19718- Mustafa Yeşilyurt, 19719- Muhsin Çılkaya, 19720- Mahmut Karakamış, 19721- Mehmet Durdu. 19722- Müşerref Çolak, 19723- Mümtaz Uzuntoy, 19724- Muratu Arslan, 19725- Müşerref Güngör- dü, 19726- Musa Erdem, 19727- Murtaza Karakurt, 19728- Murtaza Gülpembeoğlu, 19729- Murat Gök, 19730- Murettin Gürk- ses, 19731- Mehmet Cansız, 19732- Mehmet Arslan, 19733- Mehmet Yurt, 19734- M. Ali Hasırcı, 19735- Mehmet Çeliker, 19736- Münevver Kıran, 19737- Nesrin Kızılgül, 19738- Nurgün Küçükçakar, 19739- Niyazi Bağcı, 19770- Nurten Şimşek, 19741- Neba- hat Suran, 19742- Nevzat Öztürk, 19743- Naci Erkan, 19744- Necdettin Yiğit, 1.9745- Nurdan Yıldırım, 19746- Necmi Ünsal, 19747- Nesrin Akdağ, 19748- Nurten Boza- IL 19749- Nurgül Göktaş, 19750- Nurten ün- ner, 19751- Nur Tarhan, 19752- Naciye De- len, 19753- Nurşen Çalışır, 19754- Nermin Akçay, 19755- Nesrin Kızılgül. 19756- Nuri Bektaş, 19757- Necdet Beker, 19758- Nazife Delen, 19759- Necati Akpınar, 19760-Niha- >et Sarıdoğan, 19761- Nazım Koç, 19762- Necdet Tunç, 19763- Nuray Çayırlı, 19764- Nejla Koç, 19765- Nizamettin Alp, 19766- Necati Perçin, 19767- Nıhat Kocataş, 19768- Neriman Şar, 19769- Nermin Savurkaç. 19770- Nazlı Naide Karaaslan, 19771- Na- zan Yükselgöngür. 19772- Nevruz Koca, 19773- Nazire Soyel, 19774- Nevin Demir, 19775- Naci Akın, 19776- Necdet Gürbüz, 19777- Nurten Nurelı, 19778- Nazlı Kılıç, 19779- Necmi Gökdemir. 19780- Nurettin Çınar, 19781- Nenman Çetin, 19782- Necip Aktar, 19783- Nihat Koyuncu. 19784- Nes- rin Akgümüş, 19785- Nazlı Karaca. 19786- Neriman Dinın, 19787- Nuh Doğan, 19788- Neriman Delen, 19789- Neslihan Adak. 19790- Naciye Küçükkayalar, 19791- Nuret- tin Koçak, i'9792- Nurettin Pars, 19793- Ni- zam Karaküçük. 19794- Nezihe Ediz, 19795- Osman Orhan. 19796- Osman Aydemir, 19797- Osman Köseoglu, 19798- Osman Güriz, 19799- Osman Ergin, 19800- Orhan Öztürk, 19801- Osman Tokmak, 19802- Oya Şügür, 19803- Orhan Alan, 19804- Ol- gay Özdmir, 19805- Oya Beyaztaş, 19806- Oktay Çınar, 19807- Orhan Yakşi, 19808- Oya YılmazJar, 19809- Oktay Yazıcı, 19810- Osman Altıntaş, 19811- Orhan Atakol. 19812- Okan Karayoluk, 19813- Oya Öner, 19814- Okan Lçurumu, 19815- Osman Fı- dan. 19816-Orhan Koçak, 19817-Olcay Delen. 19818- Orhan İlgör, 19819- Osman Kılıç. 19820- Ozan Yıldınm. 19821- Özgür Çayırlı, 19822- Özgür Çakır, 19823- Özgür Ak'soy, 19824- Ömer Çilkaya, 19825- Özcan Gezer, 19826^^ Özge Kafes, 19827- Öztürk Gül. 19828- Ömer Elmacı, 19829- Özlem Daylan, 19830- Öztürk BingöL 19831- Öz- gür Demli. 19832- Öznur Sahir, 19833- Öz- lem Gündoğdu. 19834- Özkan Cengiz, 19835- Özer Tunca, 19836- Özgür Akpınar, 19837- Özgü Güner, 19838- Omer Kılıç, 19839- Özlem Kılıç. 19840- Özgür Tırpan- cı, 19841- Özer Çetınel, 19842- Pınar Kara- koca, 19843- Pınar Dinç, 19844- Petek Bal- cı, 19845- Pınar Öztürk, 19846- Pınar Şe- nel. 19847- Rabia Tekin, 19848- Rıza Öz- han. 19849- Remzi Taş, 19850- Ramazan Polat, 19851- Reşat Bulut, 19852- Rabıbe Altınok, 19853- Ramazan Aykonak, 19854- Reyhan Yıldız. 19855- Rıfat Yıldırım, 19856- Ramazan Ekmen, 19857- Rükiye Canpolat, 19858- Rafet Şahm. 19859- Rah- mi Ornek, 19860- Rukiye Erkmen, 19861- Renk Erinçler, 19862- Rıfat İnal. 19863- Remzi Bayındır. 19864- Rıza Erol. 19865- Ramazan Yurdazen, 19866- Recep Bektaş, 19867- Raziye Karaçocuk, 19868- Rıza Do- ğanay, 19869- Raşit Arıkan, 19870- Remzi Cingöz, 19871- Rüstem Demir, 19872- Sa- tılmış Yaran, 19873- Sarap Sa>gm, 19874- Salih Metin. 19875- Seyfi Arpapuç. 19876- Satılmış Koçak, 19877-Sami Polat, 19878- Seval Bumın, 19879-Seher Fidan, 19880- Satılmış Sanıaltın, 19881- Sadertin Karyağ- dı, 19882- Serap Savurkaç, 19883- SAtıİmış Gürel, 19884- Serpil Koçak, 19885-Seyfi Tenç, 19886- Süleyman Doğan, 19887-Ser- min İlik, 19888- Satılmış Şahin. 19889- Songül Koparer, 19890- Süleyman Karaca. 19891- Sibel Yurtsever, 19892- Sevım Yag- çeken, 19893- Seyfettin Özleyiek, 19894- Sadık Öcal, 19895- Sinan Özhan, 19896- Selçuk Alparslan. 19897- Suzan Erol, 19898- Selım Yılmaz, 19899- Süle>man Cnsal, 19900- Selim Polat, 19901-Sevilay Imre, 19902- Sezer Gükhale, 19903- Sevâl Gediz. Sürecek GUNDUZ GOZUYLE MELfH CEVDET ANDAY Acele İşe... Başbakan Tansu Çiller, cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında çeşitli konulara değindikten sonra, demokrasi paketi denilen beklentiye sıra geldiğinde. "Halkımıza daha fazla demokrasi vermek istiyonız" dedi. Dilimize yerleşmiş "sürç-i lisan" diye yanlış bir tamla- ma vardır (çünkü Türkçe sürç ile Arapça lisan sözcükleri birleştirilerek Farsça bir tamlama kurmak yanlıştır). Bu- nun doğru olanı (Türkçesi) 'dil sürçmesi'dir. işte Başbakan'ın yukarıya aldığım sözü bir dil sürçme- si olarak nitelenebilir; çünkü fazla sözcüğü gereksiz de- mektir, fuzuli sözcüğü de o ailedendir: "Fuzuli bir söz" tümcesinde olduğu gibi. Başbakanımız 'demokrasi'yi gereksiz mi buluyor yok- sa? Böyle bir savda bulunamayız, dil sürçmesi dedik ya! Ama dilimizde bir de "söyleyene bakma, söyletene bak!" diye bir söz vardır, kendimizden bile sakladığımız inançlarımızı anlatmak için kullanılır, Başbakan'ın sözü onu çağnştınyor. Bununla kalsa iyi. "Halkımıza daha fazla demokrasi vermek" sözü başka sorulara da yol açıyor: Demokrasiyi hükümet mi verecek bize? Sonra şu soru: Bu demokrasi nerde saklanıyor ki, hükümet onu ora- dan alıp bize verecek? Bitmedi. Hükümet, demokrasiyi neden bugüne dek vermedi de şimdi vermeyi düşünüyor? Sorutan buracıkta kesip konunun özüne gelelim. Demokrasiyi ne çok seviyormuşuz meğer! Herkesin di- linde o, herkesin istediği o, nerdeyse bir alışveriş konusu oldu. İsmet inönü çok partili seçımin yolunu açmasaydı biz bu gereksemeyi duyacak mıydık? Yanlış anlaşılmak istemem, "Demokrasi bize göre de- ğil" demek istemiyorum; özgürlük, eşitlik, haysiyetli ya- şamak, eğer demokrasi bunlan sağlayacaksa bütün in- sanların hakkıdır, bütün toplumlar demokrasıye layıktır. Ama buna inanmayanlar da var. Örneğin Refah Partisi başkanının hiç dilinden düşür- mediği "Batı taklitçıleri" sözünü ele alalım. Erbakan öte- ki partilerı neden taklitçilikle suçluyor? Bilmeyecek ne var, demokrasiyi gâvur işi görüyor da ondan. Refahçılara göre bize uygun olanı, doğru olanı şeriattır. Sanıyorum ki, demokrasiye varmak yolunda çektiğimiz sıkıntılar, onun altyapısını kuramamış olmamızdan kay- naklanmaktadır. Batıda demokrasi, sınıfsal ilişkiler dengesi ve din dışılık temeli üzerine kurulmuştu. Bu amaç için uzun ve kanlı savaşım yıllan yaşandı. Bizde ise bunlardan ilki yasak- landı, ikincisi için hiç savaşım yaşanmadı. Bunlan baştan yaşamak zorundayız. Çekmeye başladığımız sıkıntılar, bunun habercisidir. Hazıra konmaya kalkmamalı, uzun bir savaşım süreci- nı göze almalıyız. Ulkemizde çok partili seçım yolunu açan İsmet İnönü, 1950'de iktidan yitırip küçülmüş bir partinin başında si- yasal savaşımını sürdürürken, bir gün yakın dostlanndan bırine, "Ne ders,io" demiş, "Bu işe yüz yılda alışabilir miyiz?" -'• '•-• / İ U I - Acele işe şeriat kanşır. MtLLİ Ph'ANGO DÜN ÇEKlLDt Büyük ikramiye çeyrek bflete ANKARA (AA) - Milli Piyan- go'nun 9 Ocak 1995 tarihli çekilişi dün yapıldı. Çekilişte ikramiye ve teselli ikrami- yesi kazanan numaralar şöyle: 20 MİLYAR LİRA 422868 (Sinop. Sakarya, Ankara, fstan- bul, Izmir, tstanbul. Istanbul. Istanbul) 5 MİLYAR LİRA 517380 (Kastamonu, Istanbul, Adana, tstanbul. Ankara. tstanbul. Istanbul. Bursa) 1 MİLYAR LİRA 167757 (Amasya. Manısa. Ankara, İs- tanbul. Gazıantep. Istanbul, İstanbul. Ankara) 500 MİLYON LİRA 023366 (Malatva Akpınar. Adana. An- kara. Istanbul, Izmır, ıstanbul, İstanbul, istanbul) 515410(Gelibolu. Gaziantep. Adana. ts- tanbul. İzmır, istanbul. Istanbul. Bursa) 657542 (Karabük, Kocaeli. Ankara, Is- tanbul, Izmir. istanbul. İstanbul, Bursa) 66141 1 (Karaman, Kocaeli. Gazıantep. Adana İzmır. Izmir. Istanbul. İstanbul) 798948 (Balıkesir, Istanbul. istanbul, Gaziantep) 200 MİLYON LİRA 019198 216296 262645 268865 347623 353657411689 587258 751674 754627 100 MİLYON LİRA 029478 125048 147854 151760 170844 181116 216658225846 227760228784 228898 286536 291648 343938 357669 362243 396917470042 476733 478224 486447 549494 550182 558908 574307 578971 705915 706356 777087 790392 50 MİLYON LİRA 015842 035248035774081096 097178 101274 117790 147677 150840 186265 240265 242650 253057 260638 263486 277364 283172 297743 306392 318212 325748 337477 338244 339023 342494 361988 364870 389730470530479023 480872 533875 533949 547423 560529 561662 573605 575130 625423 634943 658763 663542 675907 677330 684186 691357 697855 704616 759873 768303 20 MİLYON LİRA 000328 025465 030545 053836 055540 066156093970 107725 116510 123043 126708 130864 131856 139012 149125 172146 186965 193256 208776 212898 217383 238734 244943 255725 276687 278446 282833 290489296041 300055 304816 305292 305355 313162 318782 355555 357477 359066 365289 366579 372111383061386400400591400620 408102 413507429157435059445895 449823 451070460340465680473548 474242 504727 524172 540706 553088 555537 557368 563508 564185 572316 574625 579396 583027 606071 607878 609216616903621350631574637207 637960 646329 646966 649283 670746 674218 682814 694939 709877 714976 7I7O49 723260 739O41 741614 742964 743654 752125 753410 755738 758362 761448 769502 769619 784825 796187 10 MİLYON LİRA 023768 024538 025892 028548029273 038633 040296 042894 044933 046330 050112053882062154 064590067202 068929 072229 076740 083015 086482 088967099685 100025 110815 111652 116737 117379 119791 120385 121097 128064 133503 143735 149401 150794 153128 157598 160800 165646 166406 180985 182110 183194 189971 210055 211963214559224461234374 245537 261231 265847272596272921 276306 280604 286348286418292521 293327 302469 303166 307606 312050 312630 313511321126326465 330621330933 337185 343683 357846358819 365604 375027 376469 378076 381058 393704 396535 397474 409358 409392 409784 419693419999430228433775438916 441771 443322 445218 468209 473463 475116477201 480816484375484667 485768 486474 494438 501869 507049 509241 509539 513688 517000 551098 559038 562427 565340 569160 569814 576998 581383611775616391618919 622287 631704636144636161655967 659536672420676992678701 682325 682924 698109 700370 701251 707182 710966 720217 731035 740311 741830 742837 742864 753355 757795 758425 758792 760256 767445 774966 795568 5 MİLYON LİRA 04545 0821809081 12433 12683 13341 19616 19936 23217 28981 29879 30889 3225935921 36485 374274159741631 41927 42320 43342 44915 45650 46783 52644 55147 58145 624506302864346 65498 66458 67960 69428 69795 70394 71877 74313 75112 79492 8428984923 86531 87477 87697 93049 93053 94592 98130 98136 2 MİLYON LİRA 0441 1842 2447 5671 5898 5940 5987 6250 6758 6787 6944 7071 7828 9256 9611 800 BİN LİRA 221 309 607 663 841 842 883 400 BİN LİRA 14 30 61 67 88 200 BİN LİRA 3ve5 20 MİLYON LİRA (TESELLİ) 022868 122868222868322868402868 412868 420868 421868 422068 422168 422268 422368 422468 422568 422668 422768 422808 422818 422828 422838 422848422858422860422861 422862 422863 422864 422865 422866 422867 422869*422878 422888 422898 422968 423868 424868 425868 426868 427868 428868 429868 432868 442868 452868 462868 472868 482868 492868 522868 622868 722868
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog