Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

KOCAK 1995 SALJ • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 Kutlar'ın yaşam savaşı sürüyor G U N D E M MUSTAFA BALBAY İtanbul Haber Servisi - Amen- karHastanesı nde "yaşam savsşı" vera yazarımız Onat Kutiar'ın sağJc durumu cıddıvetını koruyor Kutar m eşı Fîlîz Kutiar m yanı sıraıılesı yakınlan vedostlannın hasanedekı bekleyışlen de suru- yor T^e Marmara Otelı'nın gınşın- dek Opera Pastanesı olarak bılı- nenCafe Vfarmara'dakı patlama sonıcu ağır yaralanan ve yaklaşık ıkı hftadır Nışantaşı'ndakı Amı- ral Bnstol (Amenkan) Hastanesı Yoğın Bakım Servısı'nde tedavı- sı sıren gazetemız yazarlanndan Ona Kutiar'ın saglıgında dun de herhangı bır değışıklık olmadı Dolcorlann, Kutiar'ın yaşam ıle arasndakı bagı sağlamlaştırmak ıçın jrtav a koyduğu çabalar da tûm voğuıluğuvla devam edı>or Bu arada Kutlar'ın hastaneye kaldınl- dıgı ılk gunden bu yana hastaneye akın eden dostlan ıse hâlâ gergın bırbekleyışıçındebulunuyor Dûn de Atillâ Dorsay, Sinan Çed'n ve LğurCankoçak, hastanede Kutlar aılesıne geçmış olsun dılekJenyle destek verdıler Bıhndığı gıbı ara- lannda, Kutiar'ın yaralanmasının ardmdan TBMM Başkanı Hüsa- mettin Cindoruk, Dev iet Bakanı ve Hükumet Sozcusü Yıkhnm Ak- tuna. Kultür BakanıTımurçin Sa- vaş, SHP Onursal Başkanı Erdal tnönu, DSP Genel Başkanı Bûlent Ecevit ve SHP Grup Başkanvekılı Ercan Karakaş'ın da bulunduğu çok sayıda polıtıkacı da hastaneye vaptıklan zı>aretlerde Kutlar'ın aılesıne geçmış olsun dıleklennde bulunmuş ve yakınlanna manevı destek vermışlerdı Bilimsel araşünna • Baştarafi 1. Sayfada harcamalar ıçın ayırdığı pay da- ğılımnda boylesı bırdurum ser- gılerken benzer bır durum da yı- ne sahıp olduğu araştırmacı sa- yılanndagozlenıyor Ünıversıte- lenmızın çeşıtlı kadrolannda kayrak > etersızlığıne rağmen bı- lımsel araştırma çabasını surdu- ren araştırmacı sayısı 12 bın 234 e ancak ulaşıyor TUBİTAK venlenne goreaynca ABD'de 77 kat, Japonya'da 45 kat. Alman- ya'da 14 kat, Fransa'da ıse 10 kat daha fazla araştırmacı bulunu- yor Sahıp olduğu araştırmacı sa- yısı ıle bızı en yakından takıp eden Norveç'te ıse 12 bın 356 araştırmacı bulunuyor Türkı- ye'nın uluslararası bılım ve tek- nolojı gostergelennde karşı kar- şıya kaldığı bu durum, bilimsel çevrelen yenı arayışlara ve gele- ceğe yonelık yenı projeksıyon- lara zorluyor TUBlTAK Mar- mara Araştırma Merkezf nce alı- nan kararlar. Turkıye'nm 2000 yılına kadar bılışım, bıyotekno- lojı, uzay teknolojısı ve nukleer teknolojı alanlanna oncelık tanı- yarak, araştırma-gehştırme har- camalannın GSMH'den aldığı payırı mınımum yuzde 1 'e çıka- nlmasını, araştırmacı sayısının yûzde 15oranındaarttınlmasmı, uluslararası bılıme katkı sırasın- da ılk 30 ulke arasında yer alın- masını başlıca hedefler olarak ongoruyor • Baştarafi 1. Sayfada hakkını engelleyemez" açıklamasıy- la doğal olarak Baykal'ın safında yennı aldı Bu açıklamanın Turkçesı şudur "Kardeşım, bırakın kapışsınlar, kazanan lıder olur " Karayalçın ıse nıyetını daha once- den duyurdu SHP lıdennın "Inönü olsun, o olmazsa ben olayım" de- mecinın arkasında yatan şu "Inonu nasıl olsa aday olmayı ka- bul etmez O zaman ben de 'Ma- dem Inonu olmuyor, ben olayım' denm Boylece Iıderlığı garantıle- nm " Karayalçın, ıl başkanlarının ardm- dan beledıye başkanlanyla da goru- şerek destek arayışını surduruyor Lıderier cephesı boyle Asıl hare- ketlı olan kesım, gonlunden adaylık da geçen kurmaylar Ercan Kara- kaş, Ismail Cem, Fikri Sağlar, Hikmet Çetin, Aydın Güven Gür- kan, Seyfi Oktay sureklı temas ha- lınde Koşk'tekı yenı yıl kokteylınde eskı MDP'nın Genel Başkanı Turgut Su- nalp'le karşılaştım Polıtıkaya ılışkın ılgınç bır değerlendırme yaptı "Yıllarca asker olarak, dıplomat olarak bu ulkeye hızmet ettım Bır- kaç yıl polıtıka yaptık, herkes polıtı- kacı kışılığımle tanıyor Insan sıya- sete kendı ısteğıyle gınyor ama ar- tık ıstese de sıyası kımlığınden sıyn- lamıyor " Sunalp belkı haklı ama sanırım sryaset de sıyasetçının ıçınden çık- mıyor Bu gozlukle baktığımızda, Karayalçın'ın, Baykal'ın aday ol- maktakı ısrariarını kamuoyunun an- Soysal 'Evef Dedi Gibi... laması gerekıyor Ancak ıkı lıder da- hıl, bırlık ıçın uğraşanlarm çoğu "Pastayı nasıl buyuturuz" sorusu- nun yanıtını aramak yenne, "Pasta- nın neresı bana duşer" kaygısında gıbı Genel gorunumu şoyle ozetleye- bılırız - Herkes, mutlaka bırleşılmesı ge- rektığıne ınanıyor - Bu şansın artık son olduğunu kabul edıyor - Bırleşmenın ozverı gerektırdığı- nı, herkesın buna hazırlıklı olması gerektığını kabul etmeyen yok - Ama kımse 'kenarda kalmayı' ıstemıyor 28 ocak yaklaşırken, ıkı partının dışında gelışen "Turkıye Taban Olu- şumu" da oncekı gun son toplantı- sını Ankara'da yaptı 7 Eşgudum Toplantısının Sonuç Bıldırgesı'nın son bolumunden bır paragraf akta- raJım "Butunleşme sûrecı bır lıder- lık kavgasına donuşturulerek yenı ayrışmalara gıdılmemelıdır önemlı olan örgut ve kadrodur Partılerden beklenen ve ozlenen yapısal değı- şım ve ozven gerçekleşmedığı tak- dırde, kamuoyunda ve tabanda ka~ bul gorecek bır butunleşme surecı- ne gırılmedığı takdırde, ulkemızde oluşmuş olan sol sıyasal boşluğun mutlaka bır şekılde doldurulacağı da bılınmelıdır" Butun bu çalışmalar tumuyle ol- masa bıle buyuk olçude kamuoyu- nun gozu onunde suruyor Solda lı- derlık ıçın adı geçen dığer ısım Mumtaz Soysal ıse tam tersıne sessız ve derınden gıdıyor Soysal, "Aday mısınız" sorusuna henuz net bır yanıt vermış değıl Ancak surdurduğu çalışmalar, nıyet- lı olduğunu gostenyor Son bır hafta ıçınde, değışık kesımlerden o kadar çok kışıyle goruştu kı, pek çoğunu kamuoyu yakından tanıyor Hatta, "Cıddı mısınız, olamaz" denılecek ısımler bıle var Bu kışıler, bulunduk- ları yerler gereğı adlarının açıklan- masını ıstemedığı ıçın şımdılık saklı tutuyorum 95'te seçim ve iktidar! Şu anda burokrasının ust kesım- lerındekı bazı kışıler Soysal'a, "Sız olursanız, bız de vanz" dıyoriar Soysal goruştuğu kışılerle şu de- ğerlendırmelerı yapıyor - Bu gıderek bır gorev halıne gel- dı Ama kıyasıya yapılacak bır yanş- la solda sağlıklı bır gıdış sağlana- maz Her ıkı partının PM'lerının yan yana gelmesıyle de bırlık olmuş sa- yılmaz Bu ış partı meclısı pazarlık- larıyla olmaz Yepyenı bır yapılanma gereklı - Eğer yenı yapılanma olmazsa, benım genel başkanlığım da boş bır umuttan ote ışlev taşımaz Toplumu boşuna umutlandıran bır kışı olmak ıstemem - Hedef şu olmalıdır 95'te seçım, 95'te ıktıdar Sol bunu hedefleyıp polıtıkalarını saptamalı - Mılletvekıllennın ve partı ıçındekı bazı grupların duzenleyeceğı top- lantılara prensıp olarak katılmak ıs- temıyorum Ancak orgut toplantıla- nna katılınm Soysal, bır hafta daha temaslannı surdurecek Prof Korkut Boratav ve Prof Şükrü Gurel gıbı bılım adamlarıyla da zaman zaman bır araya gelen Soysal, karannı kamu- oyuna onumuzdekı haftanın başın- da açıklayacak Soysal'a SHP ve CHP orgutlerın- den de 'aday ol' baskısı var Bazı Trakya ve Ege ıllerınden SHP orgut- lerı, Soysal'ın adaylığını "// yonetım kurulu karan" olarak kendısıne ıletı- yortar Soysal, kesın karannı verme- se bıle bu yolda derınlemesıne te- maslara geçmesı, adaylık olasılığını sureklı gundemde tutacak Soysal, kendısının tek başına bır şey yapamayacağının bılıncınde Bu ışın sağlıklı bır kadro hareketı olma- sı ıçın çaba harcıyor Şu aşamada kafasında yaklaşık 20 kışılık bır ekıp var Ekıbın ıçınde yer alanların he- men hıçbırı şu anda aktıf polıtıkanın ıçınde değıl Eğer adaylığı kabul ederse bu ısımlen açıklayacak ve "Ben, şu ka- darı bu ekıbın, şu kadarı obur ekı- bın desteğınde oluşmuş bır partı meclısı ıle çaltşmam Işte bu kışıler- le çalışınm" dryecek Buna yerını kaybetmek ısteme- yen eskı polıtıkacılar doğal olarak soğuk bakacak Ama Soysal'ın karar vermesı ha- lınde, hıçbır odune yanaşmayacağı da bır gerçek Konuyu "uyaklı" kapatalım Karar verırse Mumtaz, Bağlasalar durmaz w w Oğretim üyelerî cepten harcıyor Bosna yardınunda RP^nin adı yok ASIMAN ABACIOĞLU tZVltR-Oğretım ü>elen, unı- versıtedekı en temel gorevlerı olan ders verme etkınlığını yen- ne getırmek ıçın bıle zaten ye- tersız olan maaşlannın bır bölu- munu slayt, fotokopı. bılgısayar, fılm vıdeo ve laboratuvar mal- zemelen ıçın harcıyorlar Dok- torasını yapan bır ogretım ele- manı 30 mılyonu bulan tezının harcamalannı karşılayabılmek ıçın banka kredısı alma yoluna gıdıyor Tasarrufonlemlenyle te- lefonlan kesılen oğretim uyele- n, şehır ıçı göruşmeler ıçın de para oduyor Sınav kağıtlannın parasını oğrencılerden alması ıs- tenen oğretım uyelen. bunun utancma katlanamadıklan ıçın ıstıfa edıyor Unıversıtede çalışan oğretim u>esı, bılım adamı ve lyı bıreğı- tıcı olmak gıbı bır kaygı ve so- rumluluğu da taşıyorsa. zaten az olan maaşının onemlı bır bolu- munu bu sorumluluğunu yenne getırebılmek ıçın harcamak zo- runda <\raştırma yapmak bun- lann sonuçlannı makale halıne getırerek yabancı bırdergıde ya- yımlamak, >urtdışındakı bılım çevTelenyle ılışkısını surdurmek, vabancı yayın ve kıtaplan tzle- mek. oğrencılenne çağdaş du- ze>de ders vermek gıbı 'oğretim uvesı olmanın' gereklılıklennı yenne getırebılmek ıçın oğretim uyesının başv urabıleceğı tek kaynak, yıne geçınmesıne bıle yetmeyen maaşı Bır oğretim uyesının bırakın bır yabancı ul- kede v a da bır başka kentte kong- reye katılmak, unıversıtedekı en temel gorev ı olan den> vermek ıçın bıle mılyonlarca lıra harca- ma yapması gerekıyor Eğer oğ- retim üvesı 'bilimsel araştırma da yapmak' gereğını duyuyorsa, bunu kısıtlı maaşından sağlaya- bılmek ıçın v aşam duzeyını bıraz daha yukseltmekten vazgeçmek durumunda kalıyor Dokuz Eylul Unıversıtesı'nde 5 Nısan Kararlan'ndan sonrauv- gulamaya konan tasarnıfonlem- len çerçevesınde oğretim uye- len oldukça ılkel koşullarda hız- met vermeyeçalışıyor BucaEğı- tım Fakultesı'ne bağlı bolumler- de kazan onanmına odenek ay- nlmadığı ıçın kalonferler çalış- mıyor Gece oğrenımı de yapı- lan fakultede dersı olmayan oğ- retim elemanlan dığer çalışma- lannı ev lennde y ürutmey ı tercıh edıyorlar Muhendıshk ve tıp fa- kültelennde faks ve fotokopı cı- hazlan kağıt olmadığı ıçın çalış- mıyor Kagıt bulunduğunda ıse bu cıhazlan kullanabılmek ıçın bolum başkanlanndan v e dekan- lardan ayn ayn vazılı ızın alın- ması gerekıvor Bu unıversıteye bağlı fakülte ve bolumlerde tele- fon hatlannın buvoık bolumu ke- silmış durumda Tıp Fakulte- sı'nde bırakın şehır dışını, şehır ıçı goruşme yapan oğretim üye- len bunun ucretını odemek zo- runda kaiıyorlar Oğretım uyele- n, şehır dışı telefon ve fakslann- da ıse normal PTT tanfesınden daha fazla ucret odemekten ya- kınıyorlar Yıne Dokuz Eylul Unıversıte- sı Buca Eğıtım ve Guze! Sanat- lar fakultelennde oğrencıler sı- nav larda, her bır sınav kağıdı ıçın bın lıra oduyorlar Buca Eğıtım Fakultesı'ne bağlı bır bolum baş- kanı, bu uygulamaya karşı çıktı- ğı ıçın ıstıfa etmekten başka bır yol goremıyor Derslerını. "kitap okuvarak' geçıştırmek yenne 'çağdaş du- zejde' oğrencılenne sunmak ıs- teyen oğretım uyelennın, bır ma- kara slaytın kendısı, banyosu ve basımı ıle çerçevelenrnesı ıçın harcadığı para 2 5-3 mılyonu bu- luyor Bu slaytlann saklandığı kutu ıse 3 mılyon lıra Vıdeo ka- set kullanmak ıstıyorsa kasetle- nn yanı sıra telev ızyon ve vıde- onun da kendısı tarafından sağ- lanması gerekıyor Goruntûlu ders vermek ıçın tepegöz cıha- zında kullanılan asetat kağıtlan- nın tanesı ıçın 3500 lıra. asetat kalemr ıçın 65 bın lıra ddeyen ogretım elemanı. bunlan çoğal- tıp oğrencılenne dağıtmak ıstı- yorsa, yuz bınlen bulan fotoko- pı bedelmı de kendısı karşılamak durumunda Uygulamalı derslerde, omeğın jeolojı muhendıslığı gıbı bolum- lerde arazıye çıkılacaksa unıver- sıteye aıt aracın benzını ve yıne unıversıte personelı olan şoförun 3 5 mılyon lırayı bulan ucretı, oğrencı ve oğretım uyelennden toplanan parayla karşılanıyor Eczacılık Fakultesı nde de öğ- rencıler ılaçlann etken maddele- nnı goremezken, butun malze- melen kendılen almak zorunda kalıyorlar Ege ve Dokuz Eylül ünıversı- telenne bağlı tıp fakultelennde derslerde deney hayvanı kullanı- lacaksa deney hayvanlan, bu hayvanlann yemı ve kafeslen yı- ne oğretım uyelennın cebınden çıkan paralarla karşılanıyor Tez içın bankadan kredi • Baştarafi l. Sayfada adlıbırkışı tek başına 34 bın do- Vuksek Komıserlığı (UNHCR) orge Soros, kurduğ'u tondan 2^ ' a r vardımda bulundu temsılcılığındenedındığı venle- mılyon dolan aşkın yardım gon- Cumhuri>et ın Zagreb'dekı re gore, eskı Yugoslavva va sa- derdı Isvıçrelı Serge PttutilofT Bırleşmış Mılletler Multecıler vasınbaşladığı 1991 vılındanbe- BM yardım programları çerçevesinde eski Yugoslavya'ya yopılan yardımlar 94 yılı toplom yordımlar= 147.710.317 $ 94 e kodor toplom rokomlor= 632.840.681 $ 1993 1994 SMMdledkrrubtt Komserügı KtsKamtov UGtB 0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 30000000 35 000 000 40000000 n Avrupa Bırlığı 276 mılyon do- lar. ABD 22^ mılyon dolar. Ja- ponya 80 mılyon dolar Fransa 66 mılyon dolar Almanya yak- laşık 65 mılyon dolar Ingıltere >aklaşık 56 mılvon dolar Hol- landa vaklaşık 52 mılyon dolar Isveç yaklaşık 44 mılyon dolar vardım yaptı Aynı donem ıçen- sınde hukumetler dışındakı res- mı olmayan veya yanresmı ku- rumlann verdığı yardım mıktan 15 mılyon dolan asarken, Maca- nstan asıllı ABD yurttaşı para spekulatoru olarak tanınan Ge- orgeSoros'un kurduğu Soros Fo- nu'ndan 25 mılyon dolardan faz- la bağış yapıldı Bosna-Her- sek'tekı katlıamı açıklamalann- da kınayan ve ıç polıtıka malze- mesı yapan Jslam ulkelennın yardım konusundakı tavn "(i>'as- ko" olarak nıtelendı Bosna-Her- sek ıçın toplanan yardımlann bır bolumunurepoyayatırdığı belır- lenen gerı kalanını "cepheye gönderildiği' < yonundekı ıddıası- nı da kanıtlayamayan RP bolge- ye hıçbır resmı vardımda bulun- madı RP'nın Bosna-Hersek ve Çeçenya'dakı olaylan kınamak amacıyla duzenledığı mıtıngler- de para ve altın olarak "bağış" adı altında •'kayit dışı" yardım toplamaya devam ettığıne de dık- kat çekılıyor Turkı>e'nın 4 yıl boyunca Bosna-Hersek'e vaptığı yardım 2 mılyon dolara yaklaşırken, Is- lam ulkelennın de aralannda bu- lunduğu Avrupa dışındakı "dı- ğer" ulkelenn 4 vıllık katkısı 5 mılyon dolar duzeyınde kaldı UNHCR venlenne göre, Sırp Boşnak ve Hırvatlann savaştığı eskı Vugoslavya'ya son bır yıl ıçınde 28 Kasım 1994 tanhıne kadar nakıt veya zorunlu ıhtı>aç maddesı olarak yapılan resmı yardımlarda ulkelenn vebazı go- nullu kuruluşlann katkısı şoyle Avustraha: 960 bın 705 dolar Avusturya: 341 bın 880 dolar Kanada: 1 mılvon459bın854 dolar ÇekCumhurijeti: 100 bın do- lar Danimarka: 5 mılyon 971 bın 143 dolar Finlandıva: 1 mıl>on 656 bın 190 dolar ' Fransa: 875 bın 657 dolar Mmanva: 3 mılyon 565 bın 142 dolar Irlanda: 714 bın 286 dolar İtalya: 3 mılyon 773 bın 585 dolar Hollanda: 7 mılyon 179 bın 775 dolar Noı-veç: 13 mılvon 672 bın 318 dolar Portekiz: 140 bın dolar Rusva Federasvonu: 192 bın dolar İsviçre: 75 l_bm 880 dolar Merhamet Örgulu: 41 bm do- lar ItaŞan Kızılhaçı: 298 bın 553 dolar İspanya-Bask Ozerk Bölgesi: 27 bın 8^7 dolar Bahai Topluluğu: 4 bın 1 do- lar İsviçre'den Serge Poutilofî ad- lı kişi: 34 bın 722 dolar Toplam rakamlar Bazı ulkelenn. 1991-1992- 1993 ve 1994 >ıllannda >aptık- lan toplam yardımlarda yaklaşık rakamlarla şo> le AvustraKa: 1 mıl>on dolar Belçika: 2 5 mılyon dolar Kanada: 11 mılyon dolar Danimarka: 16 mılyon dolar italya: 15 mılyon dolar İspanya: 1 5 mılyon dolar Eğer oğretım elemanı araştır- ma yapmak ısterse, harcamaları da artıyor Bır tez hazırlamanın malıyetı kaynak arama ıçın har- cananlann dışında yalnızca bıl- gısayar yazımı ve fotokopılen ıle bırlıkte 30 mılyon lırayı buluyor 7 5 mılyon lıra aylıkla çalışan bır oğretım elemanı tez hazırlaya- bılmek ıçın bankadan kredı al- ma yolunu seçıyor Bunun ıçıne bır başka kente gıdıp kutuphane ve arşıv çalışması. burada bulu- nan kaynaklann on bınlerce say- falık fotokopılen yol paralan dahıl değıl Gerçekten bilimsel davranan bır ogretım uyesı der- gılere de abone olmak durumun- da L luslararası bır dergıye abo- ne olmanın faturası 100 dolar veya ona eşdeğer bır başka yabancı para bınmı Kıtap almak ıstenıyorsa en ucuzu bır mılyon lıradan başlıyor Yabancı bır bilimsel kuruluşa uye olmanın yıllık bedelı 5 mılyon lıra Bır makalenızın yabancı bır dergıde yayımlanması ıçın bılgısayar yazımı dışında ödedığınız posta ucretı en az 500 bın lıra • Işadamı kan döktü • Baştarafi 1. Sayfada karşıhk veren Benlıoğlu bekle- meye başlâdı Yaklaşık ıkı saat bekleyışten sonra bır polıs, TV muhabın kılığında Benlıoğ- lu'nun yanına gelerek sılahını elındenaldı Dığer polıslertara- fından etkısız hale getınlen Ben- lıoğlu cınayet masası ekıplenn- ce Gayrettepe Emnıyet Mudur- luğu'ne goturüldu MiDi Gençlik ihale peşinde Cumhuriyet'e 4 ödül KE>L4LYURTERİ ANKARA - Refah Partısı'nın uzantısı olarak nıtelendınlen Mıl- lı Gençlik Vakfı (MGV), partınm >onetımde olduğu beledıyelerde ıhale peşıne duştu MGV Genel Başkanı Nevzat LaleB RP'lı be- ledıye başkanlanna gonderdıgı yazıda ıhalelere vakıf uyesı gençlenn de çağnlmasını ıstedı Yazısındal350şube 282bmuve ıkı dergı ve ulke çapında etkın radyo-TV kuluplennın bulundu- ğuna ışaret eden Lalelı başkanla- ra "ÇabşmaJannıza destek olma- yadevam edeceğız ınşallah" dedı Lalelı, RP lı beledıyelenn sıgor- tacılık ışlenne de MGV nın ha- kım olduğu bır sıgorta acentesi ıle talıp olduklannı bıldırdı MGV Başkanı, RP'lı başkanla- nn vereceklen sıgorta tşlerıyle 'merkez calışmalanna katkida bulunacaklannı' vurguladı RP'nın 'gençlikkollan'gıbı calış- malanna karşın, partıyle bır ılgı- sı bulunmadığının savunulduğu MGV'nın gerçeklerı sakladığı belgeyle ortaya çıktı RP'ye, ozel- lıkle seçım donemlennde yoğun destek veren MGV desteğın fatu- rasını çıkarmak ıçın partının >o- netımde olduğu beledı>elerden ıhale ıstedı 7-8 ocak gunlennde Ankara da yapılan 'RP'li Beiediyekr Genel Değertendirme' başlıklı toplantı- ya katılan beledıje başkanlarına bırer yazı gonderen MGV Baş- kanı Nevzat Lalelı başkanlardan açtıklan ıhalelere uyelennı de ça- ğırmalannı ıstedı Yazısına, "Çok değerlı beledı- ye başkanımız. 50 vıldır Mıllı Go- nış mensuplanndan uzak rutul- mava çalışılan bır muesseseyi on- ce Cenab-ı Hakk'ın vardınııvla. sonra da etrafinızda halkalanan teşkılat mensupları ve gençlenn ga> retiı çalışmaları netıcesınde ai- mış bulunuyorsunuz"dıyerek başlavan Lalelı başkanlann dık- katını şu noktaya çektı "Bır muesseseyi devamlı çalış- brmak. onu almaktan daha zor- dur. Butun hucunılar,tenkıtkrsı- ze yapılırken hucumlan ve tenkit- leri tesırsız bırakmak. aksivonla- nnıza vardımcı olmak. bu akst- vonlann halkın nezdinde kabulu ıçın çalışmalarda bulunmak genç- lenn gorevlen arasındadır." Lalelı nın beledıye başkanlan- na. başanlarının ardında teşkılat u>esı gençlenn çabalannın yattı- ğını ve bu başannın surdurulebıl- mesı ıçın yıne MGV lı gençlenn desteğının şart olduğunu anlat- ması dıkkat çektı Beledıye başkanlanna dağıttı- ğı yazıda MGV lı gençlerı oven Lalelı bır adım daha atarak te$- kılatının gucunu de vurguladı Lalelı şov le devam ettı "Bızler, 1350 şubemız, 282 bın uvemiz, 20'şer bın tirajlı Gençlik (lise ve universite gençliğı ıçın) ve Kıvılcım (ortaokul gençliğı ıçın) dergilerimiz ile ulke çapındaki özel radyo ve TV 'lenn uye olduğu Gençlik Radyo ve T\ Kulubü- muzle çalışmalannua destek ol- mava devam edeceğız ınşallah." Beledıve başkanlarına başarı- larındakı katkılannı ve teşkılatı- nın gucunu kısaca anımsatan La- lelı sonuçta 'sadede'gelerek asıl ısteğını dıle getırdı Lalelı, RP'lı beledıyelerden ıs- teklennı aynen şoyle sıraladı 1 - Zı> aretlerinı/ ve kabulk-nnız arasında gençlerimizı progranıla- mavı unutmayın. Gençlenmu si- n gormekie \e konuşmakla bır- çok şikâyetlenni gundeme getır- meytceklerdir 2- Teklıf ve ıhaleye açacağınız ışlerınıze gençlenmızı de çagın- nız Gençlerımız ıçerısınde ger- çek sanatkarlar, tıcaret erbabı ın- sanlar bulunmaktadır 3- Lniversite ve lıselı gençler arasında neşredOen Gençlik der- gisi ıle ortaokullu çocuklar ıçin neşredilen Kıvılcım dergılerinin nıuhıtınizde yavılmasını sağlayı- nız. Kurmakta olduğunuz çocuk ve gençlik meclislennde dağılma- sına vardımcı olun. 4- Merkez çalışmalanmıza kat- kısı olacağını planladığımız bır sıgorta acentası bulunmaktadır Butun kanunı sıgortalarınızı yapmaya talıbız Tarafımıza bır telefonla haber verebılırsenız çok faydalı olacaktır mancındayız Haber Merkezi - Çagdaş Gazetecıler Derneğı'ntn (ÇGD), her yü '10OcakÇafaşanGazetecılerBavramındaverdığı YılınGazetect- len ödüllerı açıklandı Cumhunj'et, Ugur Mumcu Gazetecılık Odü- lü. arastııma-ınceleme. röportaj ve polıtık magazın dallannda 4 ödul kazamrken. derneğm Onur Ödulu Türkıye Insan Haklan Vakfi'na venldı Mılas muhabınmız Okay AJvdeniz. çalı^tığı verel gazetede- kı yazısıyla röportaj ödulü kazandı 'Ozel Dayamşma Ödülü' ıse De- nizGezıniş'ı anma toplantısma gönderdığı mesaj nedemvle halen HaymanaCezaeM'ndebulunanDoç Dr HalukGerger ıle eskı Öz- gür Gundem gazetesı Yazıışlen Muduru Ijık Yurtçu va venldı ÇGD'nm "Uğur Mumcu Gazetecüik Odülü"ne, "Başbakan'ın Holdingı Yergı Kaçjnh" 1 , *%lBer KrediSuclusu"', "Çilter AifcsineVfe- rüen Kredıler" başlıklı haberlen nedenıyle gazetemız Ankara Ha- ber Muduru Doğan \km layık goruldu Haber dalında. "OrdudaTa- rihı Mektuplar" başlıklı haben nedemvle Mıllıyet gazetesı Ankara Istıhbarat Şefi Fikret Büa "4BD \mbargosu" başlıkiı habenyle HürnyetgazetesındenSezaiŞengun "ÇOler-FetiıuOahGfilenGöriiş- mesi" başlıklı habenyle Sabah gazetesınden Metin Işık odüle değer görülduler Araştırma-ınceîeme odülü, "Çıknk Açtk AJınJa" adlı ya- zı dızısıyle gazetemızden 'Vydın Engm'e venldı Cumhunyetyazar- lanndan Oral Çalışlar da "Cinayete Varmayan Faili Meçhui" baş- lıklı çalışmasıyla "röportaj" ödulu aldı Mert AIi Başanr "Bu Sonıyu Geçeüm" adlı yapıtına konu olan ve gazetemızde de yayımlanan yazılanyla, Hürnyet gazetesı muha- bın Bilhan Er de "AyaJdanm Kokmu.vor" başlıklı haberle polıtık magazın dalında odüle hak kazandılar Alevilerden ^Kızılbaş' sözüne tepki • Baştarafi 1. Savfada gazetemız merkez ve burolanna gece geç saatlere kadar tepkı telefonlan ve fakslar geldı Bır grup vatandaş ıse gece geç saatlerde Interstar ın tkıtel- lı'dekı bınasına gıderek protestolarını burada surdurdu Jandarmanın genış guvenlık onlemı aldığı gosten sırasında yol da bır sure trafığe ka- pandı Program sırasında ve sonrasında ınter- star ın teiefonlara cevap vermemesı de dıkkat çek- tı Vatandaşlann yoğun tepkısıne neden olan olav şoyle gelıştı " Guner Umıt dun akşamkı programa kansından dayak yıyen "yaralı çapkın" olarak çıktı Hazırlanan senaryo geregı hamıle kılığına gıren hostes Umıt'ın yanına geldı \e aralannda şu dıva- log geçtı HOSTES- Bu çocuk senden. Geçen yd bir otelde karşılaşmıştık. Kann öbur odadavdu ben diğer odadaydım. Biriikte vattık. UMİT - Olur mu o\ le şey 7 Benden olamaz HOSTES - Yok babamdan! UMİT- Sen Kızılbaş mısın' Guner Umıt program sırasında sozlennın "gaf" olarakyorumlanmasıuzenneozurdıleverek "Bu tamamen şakavdı Kızılbaş vurttaşlar alınmasın. Benım Kızılbaş soyadlı bır drkadaşım v ardı. Onun ıçın bovleespriyaptım" dedı Guner Umıt atv dekı ATakımı programındada "Havatımınenbuyük gafını yaptım. Ancak bunu bilerek vapmadım. Turkı\e"de vıllarca mezhep kavgalan vapılıyor. Ben bunlara hep karşı çıkhm. Bu guzel insaniar- dan bınlerce ozur dilıvorum" dedı BrükseFde Kürt Meclîsi Dış Haberler Servisı - PKK lı- derı Abdullah Ocaian m, 1995 yılma gırerken öncelıkle "uhısal meclıs ve sürgün parlamentosu" kurulmasının gundemde olduğu- nu açıklamasının ardmdan Kurt- lerdun Brukseldesürgun parla- mentosu kurma karannı açıkladı- lar 12 ocak günü Bruksel'de du- zenlenecek olan basın toplantı- sında parlamentonun kuruluş ça- lışmalan hakkında kamuoyuna bılgı venleceğı açıklandı 'Kür- distan Surgun Parlamentosu Ha- arlık Komisyonu' adına eskı DEP Mılletvekılı Rerrta Kartal ımzasıy la yayımlanan basın açık- lamastnda. "Türk devletinin Kürt halkına yöneiik kathamlan ve Kurtlerin Turkıve parlamen- tosunda temsıl edılmesının onune konan engellenn. bır Kurt paria- mentosu kunılmasını gereklı kıi- dıgı"bıldınldı Açıklamadaşoy- le denıldı "Turkdevlcti tarafından Kur- dıstan'da gerçekleştinlen saldın ve katliamlar nedenole her gun ınsanlar otmekte. kovlenmb va- kılıpvıkıimaktadır Surgunde\a- şamava zorianan ınsanlarımız, ardında halksız bır vatan bırak- mıştır. Dev İet, Kurtlenn sıvasal çozum onenlerinı reddetmış, Kurt nüfusumın her kesımını he- def almıştır Devlet, gazete bına- lannı bombalamış ve Kurt mıliet- vekiUennı hapse atmışur. Kurt kımlıgı ve KurrJcnn ulu- sal demokrahk haklan ıçın veri- len mucadelcde oncmb bır aşa- mava gehnmışhr Halkımız, rüm dığer halklar gıbı bırlık ıçınde ya- şamak «e parlamentoda tcmsil edilmek ıstemektedır Bu neden- le kurulacak olan 'Kurdıstan Surgun Pariamentosu'nun haar- lıkçalışmaJan hakkında bilgıver- mek uzere 12 Ocak 199^ gunu bir basın toplantısı duzenJenecekar" PKK lıden Abdullah Ocaian, Ozgur Llke gazetesının 1 Ocak 1995 gunku sa> ısında Koln mah- recıyle manşetten yavımlanan haberde 1995 yıhnda "surgun parlamentosu ve ulusal mecfe" kurulmasının gundemde olduğu- nu açıklamıştı Ocaian şu goruş- len dıle getırmıştı "Şu an bir ulusa I meciis gundemimizdedır. Avru- pa'da bir surgun parlamentosu bu vıl kesin başanya gıdecektir. Akabınde ulke topraklannda vapılacak ulusal kongreye taşınacaktır." V ılbaşında herkesın bırbmne armağanlar verdıgını, ancak Kürt halkına en ı>ı hedıyenın "kazanılma volundakı savaş ve asla kınlamavacak bır halkırade- si" olduğunu belırten Öcalan, 1995 vılındayurttaşlardanoğul- lannı veva kızlanndan bırını "eephe>e" gondermelerını ıs- temiştı Yasar Kemal: Kürtler hağuiLsız devlet DİLEK ZAPTÇIOĞLU BERLtN - Yaşar Kemal. "Der Spiegel" dergısının dunku savısın- da Turkıye de Kurt sorunu ve m- san haklan konulanndakı goruşle- nnı yazdı \azıya dort sayfa ayı- ran dergı Yaşar Kemal 'ı tanıtım koşesınde yazarın bu yazibindan oturu Turkıve de "devtetin güven- lik organlan tarafından veni bas- küaria karşı karşıva getınlebılece- ğınr one surdu Yaşar Kemal "YalantarSeferi" başlıklı vazıda "Kurulduğu 29 Ekım 1923 gununden başlavarak bugune değın Türkiye Cumhuri- yeri. davandmaz basküar ve zu- İumlerle dolu bır sistem halıne get- mıştır Bunu. Doğu kurnaziığı ve valancüıkla ınsanlık âlemimn göz- lennden saklamava çalışmıştır. Turkıye Cumhunveri. \nadolu halkı uzerinde ovlesine ağır bir baskı kurmuştur ki halk Osmanlı otarkısını ozler hale gelmiştır" dı- vor Yaşar Kemal, Turk halkınm yet- mış yıldır bunca "zulörru işkence, voksulluk ve açuga" katlanması- nın bır "mucize" olduğunu belır- terek şovle devam edıyor "Hiç beklenmedık bir şev oklu sonra: Turk halkı on villann bas- kısı altında eak bır vaşam surdü- rürken Kurt halkı dırenışe geçti Çunku butun bu baskılar altında en acımasızca ezılenler. açhktan k>- nlanlar. etnik katiıamlara kurban gıdenleronlardı. onlann lısanı ka- nunlav^saklanmıştı. dağTurkle- n adı takılarak kımlikleri yadsm- mıştı, her 10-15 vılda bır Ânado- lu'nun dort bır vanına surgun edi- lenier de onlardı." Yaşar Kemal "Kürthalkınındi- renişınin silahlı çanşmaya dönüş- tüğünu" belırterek devletın "Kurtlerin direnişını kırabilmek için Turk halkına vonelık ınand- maz bır propaganda kampanyası baslattıgını" belırterek şo>!e de- vam edı>or "Kurtlerin vatanı böunekve ba- gımsız bir Kûrt dev leö kurmak is- tedığı valanı ortaya anldı. (..) Bil- dığım kadanvla Türkıve'de ba- ğımsız devİet isteven Kurtlerin sa- yısı çok azdır. Bunu talep etmek üstelık onlann hakkı değıl mıdır? Çunku bütun ınsan hakJandekla- rasvonlan, her halkın kendi kade- nnı tavın hakkı olduğunu beürtir."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog