Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10OCAK1995SALI 10 DIŞ HABERLER Denktaş, Kıbns'ın AB'ye girmesinin Türk-Yunan savaşına neden olabileceğini söyledi: AB üyeKği savaş getirir ölüm döşeğmöe • TOKYO(AA)-Çınli lider Deng Şiaoping'ın ay başından bu yana hastanede tedavi gördüğü ve durumunun ağır oldugu bıldirildı. Japonya'da yayımlanan Yomiuri Shımbun gazetesi Pekin'dekı kaynaklara dayanarak verdiği haberde, Çin Devlet Başkanı ve eski Komünıst Partisi Genel Sekreteri Jiang Zemin'ın 90 yaşındaki lider Deng Şiaopmg'i hastanede zıyaret etmek istediğıni, ancak doktorlann izin venmemesi nedeniyle görüşemediğıni belirttı. Ürdün'de yeni hükümet • AMMAN (AA) - Ürdün'de Kral Hüseyin tarafindan Başbakanlığa atanan Zeyd Bin Şakir, 31 kişılık yeni hükümet lıstesını açıkladı. Ürdün"ün yeni hükümetınde. özellıkle liberal polıtikacılar ile teknokratlar görev alıyor. Yeni hükümetın önümüzdeki en önemlı sorunu. Ürdün'de kötüleşen ekonomık durumun düzeltılmesi ve ışsızlık sorununa çözüm bulunması oluşturuyor. Hükümet aynca. lsraıl ıle imzalanan banş antlaşmasını da uygulamaya koyacak. Makedonya'ya ABD destegi • OHRİD(AA)-ABD Dışışlen Bakan Yardımcısı Richard Holbrook. Balkan ülkeleri gezısi çerçevesinde önceki gün Makedonya'ya birkaç saatlik bir ziyarette bulundu. Holbrook, Ohrid'de Makedonya Devlet Başkanı Kıro Glıgorov ile görüştü. Görüşmeden sonra bir basın toplantısı düzenleyen Holbrook. ABD'nın Makedon>a'nın bağımsızlığına ve egemenliğine destek verdiğinı söyledi. Üsküp'te Yunan malları • SOFYA-ÜSKÜP(AA)- Yunanistan'ın Makedonya'ya karşı uygulamaya çalıştığı tek taraflı ambargo. kâğıt üzerinde kaldı., 10 aydır uygulanan ambargo yüzünden Makedonya ekonomisınden daha fazla zarara uğrayan Yunanlı ışadamlan. değişik yöntemlere başvurarak Makedonya'ya yeniden ihracat yapmaya başladılar. Yunanlı ışadamlan. ambargoyu genelde Bulganstan'ı ara ülke olarak kullanarak delıyorlar. Fransa'da aday • PARİS (AA) - Fransa'da, Avnıpa'nın ekonomınin dışında siyasi açıdan da birlik halinde hareket etmesini öngören Maastricht anlaşmasına muhalefetı ile tanınan Philıppe de Villıers. bu yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkiadı. De Villıers. Fransız TFI televızyonunda yaptığı açıklamada, Avrupa'da tek para bırimıne geçılmesine karşı olduğunu belirterek "Fransa'nın Frankfurt"tan yönetılmesini istemiyorum" dedı. INGILTERE A.B.D. KANADA AVUSTRALYA ALMANYA FRANSA İTALYA ve İSPANYA'da Dil Eğitimi REŞAT AKAR LEFKOŞA- Kuzey Kıbns Türk Cumhuri- yetı Cumhur- başkanı Rauf Denktaş, Rum tarafinın Avru- pa Birliği'ne üye kabul edil- mesi ve bunun •tüm Kıbrıs" adtna gerçek- leşmesı durumunda, Türk-Yunan savaşı- nın bile gündeme gelebıleceğini söyledi. Denktaş. bu konudakı kaygılannı dile getirırken. Rumlann tek yanlı başvurula- nnın Avrupa Bırlığı (AB) tarafindan cıd- Denktaş-Uyardı dıye alınmaması gerektığini. aksı halde Türk halkının. meclıs karanna dayanarak Türkiye ıle entegrasyon yolunu seçecegi uyarısında bulundu' KKTC lıderi "Bfce Rumlann AB trenine binmek yerine Tür- kiye ile birleşeceğimiz treni tercih edece- gtz. İşte böyle bir gelişme karşısında her Ailah'ın gfinii silaha 2 milyon dolar >ah- ran Rum tarafi Avnıpa hukukunu ve ül- ke bütünliiğünü gerekçe göstererek bir si- lahlı saldın çılgınlığına girişebilir" dedı. Rumlar'ın sılahlı saldmyageçmesinın. Türk-Yunan savaşına yol açacağından en- dışelendiğını anlatan Denktaş "Sonuçta mahvolacak, pertşan olacaklar" şeklınde konuştu. Türkiye'nin haklan Rum tarafinın Avrupa Birliği'ne üye olması durumunda. Yunanistan'ın Kıb- ns'a gelerek toprak alabileceğini, yanı birleşmenin gerçekleşeceğini anlatan KKTC lideri şöyle konuştu: -Toplum olarak haklanmızı kaybede- ceğiz. Türkiye 400 yıl sonra bütün hakla- nnı kaybedecek. Bugün Ege Denizi'nde karşdaşılan sorunlann aynısı Günev deni- zinde de Türkrve'nin karşısına çıkacak. Bu konuda çok uyanık olmak zorunda- yız." Denktaş. fen lısesı oğrencilerine Kıb- ns konusunda açıklamalarda bulunurken Rum liden Glafkos Klerides'e de sılahlan- madan vazgeçme çağrısı vaptı Rauf Denktaş, "Kıbns'ı, Yunanistan'a bağla- mak için 31 yıldır uğraşıvorsunuz, başa- ramadınız. 400 \ ıllık topraklanmızdan bi- a kovmanız söz konusu olamaz. Eğer bu- günkü aşın silahlanma bizim için ise, bu- na gerek yok. Eğer 40 mil ötedeki Türki- ye'ye yönelik ise, ne alırsantz alın yetmez" diyerek, Rum liderinin silahlanma yerine Türk komşusu ıle dost olmasını diledi. KKTC tümüyle serbest bölge Konuşmasında ekonomik konulara da değınen KKTC Cumhurbaşkanı, rahmet- li Cumhurbaşkanı TurgutOzai'ın önerdı- ği gibı Kuzey Kıbns'ın tümüyle 'serbest bölge' olmasını istedi Denktaş, bu durumda ticaret hacminin genışleyeceğini ve Akdeniz'ın en ucuz bölgesi haline getirilecek olan Kuzey Kıbns'aturistakını olacağını belırtirken, Türk yatınmcılara yönelik çağnsını da yıneleyerek "Gelin, bize destek olun" dedi. Bosna'da ateşkes tehlikede• Saraybosna'da silahtan anndınlmış bölge konusunda ortaya çıkan anlaşmazlık taraflar arasındaki ateşkesi tehdit ediyor. SARAYBOSNA (AFP/ AA) - Bosnalı Sırplann, Bosna-Hersek hükümetınin Saraybosna yakın- lanndaki lgman tepesindekı av kerlennı çekmediğını öne süre- rek ikı taraf arasındaki görüşme- len kesmesi Bosna'dayenı birte- dirginlik yarattı Birleşmiş Mıl- letler (BM) yetkililen ateşkesi tehdit eden anlaşmazlıklan orta- dan kaldırmak için uğraşıyorlar BM'nın Bosna'daki Koruma Gücü'nün komutanı Tuğgeneral Sir Mfchael Rose, Saraybosna çevresındeki silahtan anndınl- mış bölge sınırlan içinde bulu- nan lgman tepesi yüzünden teh- likeye düşen ateşkesi kurtarmak için önceki gün Bosnalı Sırp güç- lerının kumandanı Ratko Mla- diç'le görüştü. Ateşkesle ilgılı son aynntılan çözümlemek ama- cıyla sürdürulen görüşmeler Bosna-Hersek hükümetinın tg- man tepesinin Sırplar tarafindan kontrol edılmesıne ızin verme- mesı nedeniyle kesilmiştı. BM'nin güvenliklı bölgelerin- den biri olan lgman tepesi ve çevresinin Boşnak askerlerinden boşaltılmasını şart koşan Sırpla- nn bölgeyi kontrol etme talebı Bosna-Hersek hükümetınce red- dedilmışti. BM sözcüsü Herve Gourme- k>n, görüşmenin ardından yaptı- ğı açıklamada, Mladıç'in silah- sızlandınlmışbölgenın genişlığı konusunda Rose'la anlaşmazlı- ğa düştüğünü bildirdi Gourme- lon. "3 saat süren görüşmenin olumlu sonucu Mladiç'in yann Hâlâ yakıt sıkınüsı yaşanan Saraybosna'da. topladıklan odunu eve taşıyan iki ihtivar, askeri mezarlığın yanından geçiyor. yapılacak ortak komisyon top- lantisına karılmayı kabul etmesi oldu. Olumsuz sonuç ise Mla- diç'in BM'nin silahsızlandınlmış bölgenin genişliği konusundaki tanımlamasını reddetmesi oldu. Bu da büvük olasılıkla Bosna- Hersek hükümeti silahsızlandı- nlmış bölgeden (şu anki sınırlan- na göre) tamamen çekilse bile Sırplann tatmin olmayacağını gösterryor1 " dedi Öte yandan. ABD Başkan Yar- dımcısı Al Gore, Cumhunyetçı- ler'in denetimındeki ABD Kongresi'nin alacağı. Bosna- Hersek'e yönelik silah ambargo- sunun tek taraflı olarak kaldınl- masına ılişkın olası bir karann Başkan Bill Clinton tarafindan veto edileceğını söyledi. Gore, dün yaptığı açıklamada, ABD yönetimının Bosna'ya BM kararlan uyannca uygulanan si- lah ambargosunun kaldınlması konusundaki karan, müttefikle- rı ıle birlıkte almak istediğıni kaydetti. Beyaz Saray'ın ABD Senatosu Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Robert Dole'un ambar- gonun ABD tarafindan tek taraf- lı olarak kaidınlmasına ilişkin önerisıne karşı olduğunu vurgu- layan Gore, Clinton'ın Cumhuri- yetçiler'in denetimındeki Kong- re tarafindan alınabilecek bu şe- kılde bir karan veto edeceğinı belirtti. Gore, "CBnton, bu tip bir ka- ran NATO'da ABD'nin mütte- fıkleri ile ilişkilerinde, Bosna hal- kı üzerinde \e dünya Ikierliği ro- liimüz üzerinde yaratacağı etki- ler nedeniyle veto edecektir~ıfa- desını kullandı ABD'nin Bos-, na-Hersek'e silah ambargosunun kaldınlmasını desteklediğini. an- cak Batılı müttefıklerinin buna şıddetle karşı çıktıklannı hatır- latan Gore, "Müttefiklerimizin karannı değiştirmek için elimiz- den geleni yapıyoruz" dedı. Kör Iıııaııı yargı önünde FUAT KOZLUKLL N E W YORK - ABD tari- hınin en büyük te- rör eylemi olan Nevv York'taki _ Dünya Ti- Omer c a r e t M e r . Abdulrahman k e z i ' n i n bombalanması davasında, olayı örgütlediği ıddiasıyla tutukla- nan Omer Abdulrahman'ın yar- gılanmasına başlandı. Kamuoyunda "Kör Imam" olarak bılinen Seyh Ömer Ab- dulrahman. dün sabah mahke- meye çıkarıldı. Federal Soruş- turma Bürosu (FBI) ve Nevv York polisi, mahkeme binası çevresınde olası gösterilere kar- şı geniş güvenlik önlemlen aldı. Mısırlı Şeyh Ömer Abdulrah- man. 1993 yılı şubat ayında 6 kişinin ölümüne, bınden fazla kişinin de yaralanmasına yol açan Dünya ticaret Merkezı'nin bombalanması olayının yanı sı- ra Birleşmiş Mılletler (BM) bi- nası ıle Nevv York'ta 2 tüneli ha- vaya uçurmak ve Mısır Devlet Başkanı Hüsnii Mübarek'e ABDziyaretinde suikastdüzen- lenmesini planlamakla da suçla- nıyor Nevv York'taki terör eylemle- rini yönlendirdiği iddia edilen ve kamuoyunda "Kör imam" olarak bılinen radıkal dınci Şeyh Ömer Abdulrahman, 2 Temmuz 1993 'ten beri tutuklu bulunuyor. Dünya Ticaret Merkezi'nin bombalanması davasının 4 kök- tendınci sanığı, geçen mart ayın- da jüri tarafindan suçlu bulun- muştu. Nevv York'taki Federal Savcı- lık tarafindan hazırlanan ıddi- anamede, ABD'de "çokender" olarak kullanılan "vıkjcılık ya- sası" temel alındı. Bu, "anlamı genişletilebilen" vasaya göre suçluluğun ölçütü olarak somut eylemler değil, "ABD'ye karşı yıkıcı bir komp- lo içinde bulunmak" göz önüne alınıyor. DIL EGITIMINDE KESİN BAŞARI • 17 yaş üzerindeki herkese ve her amaca yönelik dil kursları, • İngiltere'de 12 Amerika'da 24 haftalık yoğun programa kayıt olanlara BEDAVA gldiş-dönüş uçak biletl, • 1 7 - 2 8 yaşlar arasındaki gençlere Ocak-Eylül 95 tarihleri arasında çok ekonomik AKADEMİK YIL DİL programı • Amerika'da üniversiteye yerleştirme servisi HEMEN ARAYIN, ÜCRETSIZ BROŞUR İSTEYİN. EF EĞİTİM LTD. Mım Kemal Öke Cad 9/1 Nışantaşı/ISTANBUL Tel: (0212) 225 02 10 Fax: 225 46 92 ACENTALAR: ANKARA: (312) 468 05 55 İZMİR: (232) 489 41 00 ADANA: (322) 454 79 85 ABD Savunma Bakanı \Villiam Perry'nin Golan Tepeleri'ne ziyaretini protesto etmek için gös- teri yapan aşın dinci Yahudi yerleşimciler. polis tarafindan gözaltına alındı. (Fotoğraf: REUTER) Gazze'de eşekli terörDış Haberler Servisi - Filistin Özerk Yöneti- mı'nın denetiminde bulunan Gazze Şeridı'nin gü- neyindeki Morag Yahudi yerleşim binminde, pat- layıcı yüklü bireşekle saldın düzenlendığı. olay- da ölen ya da yaralanan olmadığı bildırildı. Görgü tanıklan. patlayıcıların eşeğe Filıstinli- ler tarafindan yüklendiğinı ve patlamanın Yahudi yerleşim binminin girişinde meydana geldığıni, hayvanın olay yerinde öldüğünü kaydettiler. lsraıl ordu kaynaklan, patlamanın meydana gel- dığı yerde bir okul otobüsünün bulunduğunu ve şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığını bildır- dıler. Saldınyla ilgılı olarak bir kışintn arandığı ve bölgede Fılistınliler tarafindan kullanılan tüm eşek, deve ve koyunlann benzer bir saldınya kar- şı denetlenmeye başlandıgı belirtildi. Buarada Filistin Ozerk Yönetimı Başkanı Ya- ser Arafat ıle lsraıl Dışışlen Bakanı Şimon Peres. hâlâ lsraıl işgalı altında bulunan Batı Şeria'da da özerk yönetimin kurulması ve özerk bölgede Fi- listin seçimlerinin yapılması için dün bir araya ge- lerek görüştüler. Arafat ile Peres'in, sorunlann çö- zümü için görüş birliğı içinde bulunduklan. ancak henüz anlaşmaya vanlamadığı bildiriliyor. Perry, İsrail^de ABD Savunma Bakanı VViIliam Perry, nûkleer sılahlarınyayılmasınıönlemekamacıyla Israılli lı- derlerle görüştü. Tel Aviv'de tsrail Savunma Ba- kanlığı'ndagerçekleştınlentoplantıda. Başbakan Izak Rabin'le görüşen Perry daha sonra Kudüs'e geçerek Dışışlen Bakanı Şimon Peres'le biraraya geldı. Savunma Bakanlığı yetkililen. toplantı sonra- sında Rabin'in Perry ile görüşmesı sırasında "İran'ın niikleer silah üretme istekliliği ve ulusla- rarası terorizmi desteklemesi dünya için çifte teh- like oluşturuvor^dedığıni belırttıler. DENKTAŞ^TAN CUMHURtYET^E DEMEÇ Türkiye ile aramı açmak istediler REŞAT AKAR LEFKOŞA - KKTC Cum- hurbaşkanı Rauf Denktaş, ken- dısine yönelik komplolar ve MİT konusundaki iddıalarla il- gıli olarak Cumhuriyet'ın soru- lannı yanıtladı. Denktaş, oğlu Raif'm 1985 yılındatrafik kazasında hayatı- nı kaybettiğinı anlatarak o gün- lerde kendisi ve oğlu aleyhıne, Türkiye gazetelerine çeşitli bil- gıler sızdınldığını ve bu haber- lenn etkisi altında kalan oğlu Raif'ın, ne yapacağını bılmez halde kendıni heba ettığini söy- ledi. Denktaş, oğlu için "Çokdal- gın ve üzgündü. Kendisine atı- lan çamurdan, haksız saldınlar- dan rahatsız, ne yapacağını bi- lemez hale gelmişti" dedı. Kıbns sonınuyla ilgili görüş- melenn hız kazandığı 1985 yı- lında, Türk hükümetıyle arası- nı açmak ısteyen ve kendısını uzlaşmaz ılan eden bir ıkı MİT görevlisinin harekete geçtiğini, oğlu Raif'e çamur atılırken kendisinin de zayıflatılmak ve anlaşmaya mecbur bırakılmak ıstendiğini ifade eden Denktaş şöyle konuştu: "BentûmMlT'i kastetmiyorum. Sadece MÎT'te o zaman görev yapan, bir iki iş- güzardan söz edryorum. Oniar, o zamanki Türk hükümetine yaranmak için iftira ve yıprat- ma kampanyasını başlattılar." Denktaş, oğlu RaiTe. 'uyuştu- rucu' suçlaması ve bu yöndeki ıddialann bir Türk gazetesinde yer aldığını anımsatmamız üze- rine şöyle devam etti: "Aslında bu konuyu fazla uzatmaya ve tartışmayı büyüt- meve gerek yoktur. Ama Raif'e çok çirkin bir iftira yapılırken bunu yayunlayan Hürriyet ga- zetesi muhabirinin Yunan va- tandaşı bir Ermeni olduğunu öğrendik sonradan. Nitekim Hürriyetyetkilileri de bunu doğ- rulayan görüş betirtmişlerdi ba- na." dedı. tSRAİL KAYGILI Moskova-Tahran niikleer anlasması Dış Haberler Servisi - Mos- kova ve Tahran, Iran'da bir nük- leer reaktör yapımı ıçın anlaş- maya vardılar. Iran devlet rad- yosundan dün yapılan açıkla- mada, ınşasına Almanya tara- findan başlanan ve tran devnmı sonrası yarım bırakılan nükleer tesisin yapımını. imzalanan an- laşma ıle Rusya'nın üstlendığı bıldınldi. Rusya Atom Enerjisi Bakanı VTktor Mihaikrv ve Iran Atom Enerjisı Kurumu Başkanı Rcea Amrollahi tarafindan önceki gün imzalanan anlaşma, Basra Körfezi'ndekı Buşehr kentınde yapılacak nükleer tesis için ge- reklı zengınleştinlmış uranyu- mun da Rusya tarafindan sağ- lanmasını öngörüyor. Amrollahi. Iran radyosuna vaptığı açıklamada "Rusya, Iran'a nükleer tesisin ilk böiü- münü. Iranlı biiimadamlannın da katıhmı ile dört vıl içerisinde bitirme vegerekii y akıtı sağJama taahhüdünde bulunmuştur"de- dı Iranlı yetkıli, projenın 'banş amaçlı' olduğunu ve ülkenın elektnk gereksmiminın karşı- lanması için ilk etapta 1000 me- gavat elektnk enerjisı üretilme- sının planlandığmı açıkladı. Iran ve Israil arasında nükle- er güç uretımı konusundaki ger- gınlık artarak sürüyor. Tahran. önceki gün yaptığı bir açıklama ile Ortadoğu ülkelennı lsraıl nükleer tehdıdıne karşı uyardı ve Yahudi dev letine. nükleer si- lahlannı yok etmesi için baskı yapılması çağnsında bulundu. Öte yandan ABD Savunma Bakanı' YVilliam Perry, "İ- ran'ın, askeri nükleer güç geliştirebilmek için daha uzun yıllara ihtiyaçı olacak" dedı DIŞ BASIN Îİcralb^ESribunc Batı'mn utanç verici tavrı Amenka ve Avrupa hükümetleri, artık Çeçenya'dakı kirli savaşın •Rusya'nın iç sorunu'oldugunu ileri süremezler. Batı'nın şimdiye dek Çeçenya konusunda Moskova'ya utanç venci bir hoşgörü göstermelerinin nedenı Boris Yeltsin'ın alternatifinın çok daha kötü olacağı korkusuydu. Ancak Çeçenya savaşında Yeltsin'ın de gerçek yüzü ortaya çıktı. Moskova'nın Çeçenya claki savaşın gerçek niteliğinı saklamak için kullandığı yalanlar Stalinci boyutlara ulaşmıştır. Bu nedenle savaşa ilişkin Moskova kaynaklı haberleri kimse ciddiye almıyor. Moskova'ya bakıhrsa Çeçenya'da bir savaş yok. sadece düzenı sağlamaya yönelik polis operasyonu var; Rusya, "haydutlann silahlanm aİıp" Çeçen halkını huzura kavuşturmayı amaçlıyor: Çeçenler kendi kendılerinı bombalayıp suçu Ruslara atıyor... Öte yandan, AFP muhabiri Groznı sokaklannda gördüğü ölü Rus askerlerinın hemen hepsınin daha çocuk yaşlarda olduğunu söyledi. Çeçenlerin tutsak aldığı Rus askerlen. savaşa gıttiklerinı bilmedıklennı, kendılenne Çeçenya'da sadece jandarmalık yapacaklannın söylendığinı açıkladılar. Bons Yeltsınındurumu 1991'dekı Mihail Gorbaçov'un durumuna çok benziyor. Batı dünyası, artık Rusya'da lıderın kaderi ıle değıl, ülkenın kaderi üzennde dunnalıdır. Çünkü dünyanın birlıkte yaşamak ıstedigı Rusya modeli tehhkededır (6Ocak 1995) Bosna'da sorunlu ateşkes ABD eski başkanlanndan Jimrrry Carterın aracılığıyla Bosna-Hersek'teki ateşkes nasıl bir siyasal ve ınsanı bedel karşılığında sürdürülüyor? Clinton yönetimınin kendi tereddütlennin neden olduğu siyasal boşluklan doldunnası için Carter'ın arabuluculugunu kabule bu denli hazır olması ıster ıstemez akla bu soruyu getiriyor. Askeri ve diplomatik açıdan Bosnalı Sırplan. işgal ettiklen ve etnik olarak temizledikleri'topraklann sahıbi olarak bırakıyor. Krayina Sırplan'nı da Bihaç bölgesinin kısmen sahıbi olarak bırakıyor. Jimmy Carter, kolay yoldan bir çözümle yani siyasal sınırlan olmayan bir ateşkesle yetinmeyi tercih etti. Taraflar, bahardaki bir savaşa hazırlanmak için kendılenne fırsat veren dört aylık bir ateşkesin üzenne atladılar. Siyasal bir gündem üzerinde henüz anlaşmaya vanlmamış olması ve 'Temas Grubu'nun banş planının hâlâ pazarlık konusu olması. daha savaş nedenı olabilecek çok konu olduğunu göstenyor. Şu anda ılgı bekleyen tek konu Bosna'daki taraflar arasındaki mücadele değil. Bir de Krayina Sırplan'nın Hırvatistan'ın üçte bin üzerinde hak iddia etmeleri nedeniyle Sırbistan ve Hırvatistan arasında daha büyük bir savaş çıkması olasalığinın yarattığı tehdit de var. Eğer bu konularda gereken önlemleralınmazsa, süren ateşkesin büyük bir fırtınadan önceki sessizlikten farkı kalmaz.(7Ocakl995)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog