Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

NNLEYINFM 103.» Batı Marmara FM 103J Doju Uarmara Cumhu ÛJNLEYINFM 103.İ Bito Marmara FM 103.3 Doftu 71. Yl SAYI25287 /18000 Tl (KDV içinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: IWHB fUH (1945-1991j 100CM188BMU Ekonomik Denge Vergisi, bu yıl ödenecek vergilerden düşülemeyecek Devlet 20 trflyona el koydu'Ek vergi iade edilemez' 1994 yılında uygulamaya konulan ek vergilerden Ekonomik Denge Vergisi'nin, 1995 yılından itibaren iki yılda ödenecek gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilmesi öngörülüyordu. Ancak tasanda yer alan bu hüküm yasa metninde sessizce değiştirilerek, aksine "ödenen ek vergiler gider kabul edilemez, hiçbir vergiden mahsup edilemez ve mükellefe iade edilemez" ibaresi konuldu. İki yılda mahsup edilecekti Hükümet. 1994 yılında oluşturulan istikrar tedbirleri çerçevesinde bir kereye mahsus olmak üzere Ekonomik Denge Vergisi, Net Aktif Vergisi, Emlak Vergisi ve Ek Taşıt Vergisi adı altında ek vergiler getirme karan aldı. 10 Nisan 1994 tarihinde Maliye Bakanı Ismet Attila tarafından yapılan açıklamalarda "Ekonomik Denge Vergisi"nin sonraki iki yılda mahsup edilmek üzere toplandığı ifade edildi. Ödenen vergi gider kabul edilemez' Ancak hükümet. tasan yasallaşırken mahsup sistemini son anda yasaya koymaktan vazgeçti. 3986 sayılı Vergi Yasası'nın Ortak Hükümler başlıklı 10. maddesinde "Ödenen ek vergilerin gider kabul edilemeyeceği ve söz konusu vergilerin hiçbir vergiden mahsup edilerek mükellefe iade edilemeyeceği" belirtildi. Uzmanlar bu miktann 20 trilyon Iira olduğunu belirtiyor. MMET ÇaJKHtaberf• 9. Sayfada Bosna belgelerinde RP'nîn adı geçmiyor •Türkiye'de topladığı yardımlan cepheye gönderdiğini öne süren RP'nin. Birleşmiş Milletler verilerine göre Bosna'ya hiçbir yardım göndermediği belirlendi. Eski Yugoslavya'ya 4 yıl boyunca yapılan yaklaşık 668 milyon dolarlık yardım içinde Türkiye'nin de aralannda bulunduğu Müslüman ülkelerin katkısı 7 milyon dolarla smırlı kahrken, Merhamet örgütü 41 bin dolar, ABD'li bir para spekülatörü 25 milyon dolar, Isviçreli bir kişi de tek başına 34 bin dolar yardım yaptı. Telefonlar kilitlendi Alevilerden 'Kızılbaş' sözüne yoğun tepki • Interstarda dün akşam yayımlanan 'Şüper Turnike' programının sunucusu Güner Ümit'in, Alevilerin 'aile içi cinsel ilişkide bulunduklan' yönündeki iması protestolara yol açtı. Ümit, daha sonra "Ağzımdan kaçtı" diyerek özür diledi. Haber Merkezi - tnterstar'da dün akşam canlı olarak y_ayınnlanan "Siiper Turnike" programının sunucusu Güner Vmit'in. Alevilere hakaretniteliğindeki sözlerine tepki yagdı. Ümit'in, programda hamile birbayanla. senaryo gereği yaptığı diyalogda. Alevilerin "aile İçi cinsel ilişkide bulunduklan" yönündeki iması üzerine Interstar'ıntelefonlan kiiitlenirken, mArkasıSa.l9,Sü.S1e îşadamı kandöktü• Diana Yün ve Örgü Sanayi'nin sahibi tshak Kemal Benlioğlu, Kurtuluş'ta bir restoranda eski ortaklan Apikoğlu Sucuklan'nın sahibi Bahan Kartallıoğlu ve Örme tş'in sahibi Nişan Sanadyan'ı tabancayia vurarak öldürdü. Daha sonra intihar edeceğini söyleyen Benlioğlu, televizyon muhabiri kılığındaki bir polis tarafından etkisiz hale getirildi. İstanbul Haber Servisi - Di- ana Yün ve Örgü Sanayi 'nin sa- hibi tshak Kemal Benlioğlu. iki eski ortağıyla eğlenmeye gitti- ği bir restoranda bilinmeyen bir nedenle ortaklannı tabancayia vurarak öldürdü. Daha sonra si- lahını kafasına dayayarak inti- har edeceğini söyleyen Benli- oğlu, televizyon muhabiri kılı- Eski ortaklann hesaplaşmasın- da potisin, gazetecilerin çalışma- sına izin vermemesi tepki yarat- ü.(Fotoğraf: AHMET ŞIK) ğındaki bir polis tarafından et- kisiz hale getirildi. Olay yerin- de bulunan çok sayıdaki gaze- tecinin fotoğraf çekmeleri ve göriintü almalan polisler tara- fından engellenirken Hürriyet gazetesi muhabirlerinin ise olay sırasında bazı polisler ta- rafından içeri ahnarak çahşma- lanna izin verilmesi tepki ya- rattı. Ishak Kemal Benlioğlu dün öğle saatlerinde eski ortaklan Apikoğlu Sucuklan'nın sahibi Bahan Kartallıoğlu ve Örme Iş'ın sahibi NişanSanadyan ile birlikte Kurtuluş Açık Yol So- kak üzerindeki Despina Resto- ran"a gitti. Yanlannda bulunan iki kadınla birlikte içki içmeye başlayan eski ortaklar bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle tartışmayabaşladı. Tartışma sırasında Nişan Sa- nadyan'ın küfüretmesine sinir- lenen Ishak Kemal Benlioğlu tabancasını çıkararak eski or- taklanna ateş etti. Kartallıoğlu ve Sanadyan vücutlanna isabet eden kurşunlarla olay yerinde öldü. Ishak Kemal Benlioğlu daha sonra silahını kafasına da- yayarak intihar edeceğini söy- ledi. lşyeri sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine ge- len polislerin teslim ol çağnla- nna da intihar etme tehdidiyle M Arkası Sa. 19, Sü.2'de ANKARA (Cumhuriyet Büro- su)-Bosna-Hersek için toplanan yardım paralannı resmi olmayan kaynaklardan "cephetere" ulaş- tırdığı yönündeki iddiasını kanıt- layamayan Refah Partisi'nin, sa- vaşın sürdüğü 4 yıl boyunca res- mi kanallardanda hiçbir yardım- da bulunmadığı belirlendi. Eski Yugoslavya'ya4 yıl boyunca ya- pılan yaklaşık 668 milyon dolar- lık yardım içinde Türkiye'nin de aralannda bulunduğu Müslüman üikelerin katkısı 5 milyon dolar- la sınırlı kaldı. "IMerhamet" ad- li örgütün 1994 yılinda bölgeye 41 bin dolar göndermesi dikkat çekerken. Amerikan yurttaşı Ge- • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te MİLLİGENÇLİK VAKFI İHALE PEŞİNDE • 19. Sayfada GROZNl'NİN 'KALBİ' İÇİN SAVAŞ- Rus birlikkrinin Çeçema'nın başkenti Grozni'de Başkanlık Sarayınm 200 metre kadar uzağına yaklaştıklan. kent merkezinde ev ev çok kanlı çarpışmalann yaşandığı haber verildi. Mosko- va Echo radyosu muhabiri, Rus biriiklerinin dün sabah İçişleri Bakanlığı binasını ele geçirdiğini, ancak Çeçenlerin çoksert bicimde direnmesi yüzünden Ruslann ağır kavıplar verdiğini bildirdi. • 11. Sayfada Biliııısel araştırmaya para yok Türkiye, bilimsel harcamalar bakımından dünyanın 41 ülkesinden geride bulunuyor YIL.MAZ KARABACAK Türkiye. bilime katkıda uluslarara- sı sıralamada 42. sırada yer aldı. Bi- limsel ve teknolojik araştırmalar için Türkiye'de 1994 yılı içerisinde Gayri Safı Milli Hasıla'dan (GSMH) kişi ba- şına sadece binde 33'lük pay aynldı. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır- ma Kurumu (TÜBİTAK) ve Devlet Istatistik Enstitüsü (DİE) verileri. Türkiye'nin gelişmişlere olan bilim- sel ve teknolojik bağımlılıktan kurtu- lamadığını. uluslararası bilime katkı sıralamasında 42. sırada bulunduğu- nu gösteriyor. Birinci sırada bulunan Japonya. yurtiçi GSMH'sinin yüzde 3.07'sini bilimsel ve teknolojik araş- tırmalara ayınrken, Türkiye'nin bu harcamalar için ayırdığı oran binde 33*ü ancak buluyor. Uluslararası bili- me katkı sıralamasında Türkiye'den çok daha üstlerde yer alan Kore'nin yüzde 2. Portekiz'in yüzde 0.50. Yu- nanistan'ın 0.47, lspanya'nın yüzde 0.8 l.tsviçre'nin 2.86. Danimarka'nın 1.59, Hollanda'nın 2.16. ABD'nin ise GSMH'sinin 2.80'ini bilimsel araştır- malara ayırdığı gözleniyor. DİE verileri, diğer alanlarda oidu- ğu gibi devletin bilimsel araştırmalar- da da öncü rolünü sürdürdüğünü gös- teriyor. Türkiye'de en çok araştırma- geliştirme harcaması yapan yüzde 711ik payla yükseköğrenim kesimi iken. bunu yüzde 21.1 ileözelkesim. yüzde 7.9'la da kamu kesimi izliyor. Araştırma sonuçlanndan büyük ölçü- de yararlanan kesimi ise katkısı düşük olmasına karşılık özel sektör oluştu- ruyor. Aynı verilere göre kuruluşların yüzde 13.7'si ürün teknolojilerini yal- nızca kendı araştırma-geliştirme fa- aliyetleri ile, yüzde 29.2'si gelişmiş ülkelerden teknoloji transferi yolu ile yüzde 30.2'si ise her iki yolu da kul- lanarak sağlıyorlar. Türkiye bilimsel • Arkası Sa. 19, Sü. l'de ÖĞRETİM ÜYELERİ CEPTEN HARCIYOR • 19. Sayfada '80 'lik delikanlı 'nin tükenmeyen coşkusu "Şehir Tiyatrolan ilk termilini 1916 vilının 20 ocak tarihinde verdi: Çüriik TemeL flk oyunun adı Çürük Temel'di ama müessesenin temeli çok sağtam atılmıştı, bakın 80. yılını kutluyor." Zihni Küçümen bu sözleriyle başlatryor, Harbiye Muhsin Erruğrul Sahnesi'ndeki "80 Yıidan Anılar" sohbetini. Şehir TiyatrolarTnın emekli oyuncutan; Puat İşhan, İhsan Devrim, Jeyan Tözüm. N. Mahfi AvTal, Nüvit Özdoğru, Zihni Küçümen, Mücap Ofluoğiu anılarını anlatmak üzere, bir masanın çevresinde buluşmuşlar. Hepsi de Şehir TiyatrolarTnın 1920"li, 30'lu yıllardan bu yana gelişimini yakından izle>en, bu tiyatroyla birlikte büyüyen "80'lik dolikanlı"nın emektarları... 23 ocakta Şehir Tivatrolan'nın sahnelediği ilk o> un olan "Çürük TemePi okuma riyarrosu olarak sunacaklar. (Fotoğraf: DEVRİM BARAN) Denktaş 'tan Cufûhuriyet 'e özel demeç: Türkiye ile aramı açmak istedüer • Kıbns konusunda taviz vermediği ve inandığı bir politikayı savunduğu için harekete geçirilen bazı MlT görevlilerinin, Türk hükümeti ile arasını açmak istediğini ve oğlu Raif'e çamur attıklannı anlatan Denktaş, "Ben tüm MİT'i kastetmiyorum. Bunu yapan bir iki işgüzardı ki şu anda görev başında değillerdir" dedi. • Denktaş. Raif'e yapılan çirkin iftirayı yayımlayan Hürriyet gazetesi muhabirinin Yunan vatandaşı bir Ermeni olduğunu ve Hürriyet yetkililerinin bunu doğruladığını söyledi. • 10. Sayfada 'Sürgün parlamentosu' kuruyorlar Brüksel'de Kürt Meclisi• 'Kürdistan Sürgün Parlamentosu Hazırlık Komisyonu'adına eski DEP Milletvekili Remzi Kartal imzasıyla yayımlanan basın açıklamasında, 12 ocak günü Brüksel'de düzenlenecek olan basın toplantısında ayrıntılı bilgi verilecegi bildirildi. M Arkası Sa. 19, Sü. l'de • YAŞAR KEMAL. KÜRT SORUNUNU DERSPİEGEL'E YAZDI • 19. Sayfada GÜNDEM ML'STAFA BALBAY Soysal 'Evef Dedi Gibi... SHP-CHP birleşmesinde kaynama noktası aşıldı, adım adım buharlaş- maya gidiliyor. Her iki partinin liderie- ri ve kurmay ekibi, bu buharlaşmayı durdurmayı hedefliyor. Solun küçülmesinden sorumlu ki- şiler, şimdi büyütme ihalesini almak istiyorlar. Istemek hakları. Verip ver- memek delegentn elinde. Baykal, "Taban beni göreve itiyor" deyip niyetini açıkladı. CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin de "Kimse Karayalçın ve Baykal'm aday olma M Arkası Sa. 19,Sü.3'te BM, Türkiye'den asker istediDış Haberler Servisi - BM "nin. Bosna- Hersek'teki ateşkesi denetleyebilmek için 6 bin 500 askere daha ihtiyaç duyduğu ve bu çerçevede. aralannda Türkiye'nin de bulunduğu. birlik veren ülkelerden yeni asker istediği öğrenildi. BM'nin bu tale- bi. Türkive'nin BM Daimi Temsilcisi Bü- yükelçi İnal Batu tarafından Ankara'ya iletildi. Türk hükümetinin BM'nin tale- bine vereceği yanıtın bu hafta içinde New York'ta BM yetkililerine iletilmesi bek- leniyor. BM. Türkiye ve öteki ülkelerden, mu- harip birliklerin yanı sıra destek kıtalan ile istihkam. mühendis. sağlık personeli gibi teknik nitelikli birliklertalebindebu- lundu. BM aynca. radar cihazlan ve he- likopterler de istedi. Yılbaşı cinayeti 6 taciz'le geldi • 21 vaşındaki türbanlı katil Fatma Aydın, nişanlısının kendisine arkadan tacizde bulunduğunu öne sürerek "Onu yılbaşına girilirken öldürdüm" dedi. Fatma Aydın-Pişman. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yılbaşı gecesi kaybolduktan sonra apartman boşiuğunda parçalanmış ce- sedi bulunan avukat Talat Akar'ı, ni- şanlısı Fatma Aydın'ın öldürdüğü be- lirlendi. Cinayeti işlediği evinde tatbikat sıra- sında birkaç kez baygınlık geçiren 21 yaşındakı Fatma Aydın. nişanlısıyla bir süre salonda oturarak evlilikleriyle il- gili konuştuklannı öne sürdü. Başını örten türbanıyla dikkat çeken Aydın, nişanlısının da son derece din- dar bir insan olduğunu sözlerine ekle- di. Daha sonra, saatlerin yılbaşına yak- laştığı bir sırada. şofbenin markası ve tipine bakmak için banyoya geçtikleri- ni anlatan Aydın. burada nişanlısının kendisine arkadan sanlarak cinsel ta- cizde bulunduğunu söyledi. Şofbeni in- celerken. mutfaktan aldığı bıçağı iki kez arkadan saplayarak Akar'ı öldür- düğünü belirten Aydın. cesedi bıçak ve satır ile parçalayıp poşete koyduktan sonra evin havalandırma boşluğundan attığını açıkladı. Aydın. "Olay günü yapbklarımı tam olarak hatırlamıyo- rum. Çok pişmanım" dedi. Bilimin eğlenceli dünyası Bilimce AŞ etkinlik koordinatörieri Banu Gündoğan ve Esin Kan, temel bilim eğitiminde uygulamanın çok para harcamayı gerektiren laboratuvar düzenekleri olmadan da yapılabileceğini savunuyorlar. • Arka Sayfada BORSA Dur 26^67.79 CnceKı 26.949.82 DOLAR Dun 39^60 Oicekı 40.100 MARK Dun 25.600 Oncekı 25.700 ALTIN Dun 479.250 Önceki 406.000 Safranbolu: 'Dünya Mirası' Safranbolu, istanbul, Göreme- Kapadokya, Pamukkale, Nemrut Dağı, Boğazköy, Ksantos-Letoon ve Divriği Ulu Camii'nden sonra listeye alınan sekizinci uluslararası doğal ve kültürel variığımız oldu. • Arka Sayfada Spor da kemer sıktı 1995 yılında federasyonlara 120 milyar Iira ödenek aynldı. Bunun yüzde 4.5'i de kesintiye uğrayacak. • 18. Sayfada Üçiincü aday arayısı SHP ve CHP'nin bütünleşme kurultayının yapılacağı 28 ocakta, şu anki genel başkanların dışında üçüncü bir isim ve tek aday çıkanlması istemleri, her iki partide ağırlık kazanıyor. "Üçüncü aday" için Soysal, Inönü ve Gürkan'ın isimleri üzerinde duruluyor. • 4. Sayfada Aydın Engin OralÇalışlar Doğan Akın Mert Ali Başanr Cunıhııriyet'e 4 ödül • Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin Yılın Gazetecileri Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. Ankara Haber Müdürümüz Doğan Akın Uğur Mumcu Gazetecilik Ödülü'ne layık görülürken. Aydın Engin araştırma inceleme dalında, Oral Çalışlar röportaj dalında, Mert Ali Başanr politik magazin dalında başanlı oldular. • 19. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog