Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

FM 1 O3.6 Batı Mtrmarı FM 1033 DoOU Marmara Cumhuriyet DINLEYINFM 103.C Ba* Marmara m tO&3 Ooflıt Manrara 71. Yl &AYI 2528J /15000 71 (KDV ,ç,nde) KURUCUSU: YUNU8 NADİ (7924-7945) 5Agy/\ZAfî/: MDİR HMDİ (1945-1991) 10CüKin5PUM Kutlar'ın felç olduğu saldından sonra dün de Hereke'de otobüs tarandı; yurtta yılbaşı, terör korkusuyla geçti Her türlü teröre hayır Olaym Anlamı?.. Kimi zaman. bir top- lumda yazının etkisini \i- tirdi|i, söylenen sözlerin hiçbir işe yaramadığı bu- naümü dönemlere glrilir; akıl ve sağduyu geriye çe- kilir; anmaziık yoğunla- şır; gözJer körleşir. Düeriz ki ülkemiz, böj- le bir döneme girmemiş olsun!.. Bugün, yapılabilecek şeyler olduğu na ilişkin inancunızı koruyoruz. Dün kentin merkezin- de, büyük bir otelde. ay- dınlann ve sanatçıJann buluştuğu bir pastaneye yerleşfirilen bombanın patlaması can aldu yara- lananlar oldu. Yazanmız Onat Kutlar. kurbanlar arasındaydı; bu satırlar yazüırken hastanede \a- şam savaşımı veriyordu. Arkadaşımızın başına gelenler. bizi derinden sarst. Ancak olayın acı duy- gulam la yüklü olsak bile, serinkanlîlıkia düşiinmek gereğinin bilincindeyiz. Türkrye gerçek bir tehli- keyle iç içe yaşıyor; ama, en bihük tehlike. yetkili ve sorumlulann içinde \ a- şadığımız tehlikcnin ayır- dına varmamış obnâia- nndan doğuyor. • Cumhuriyet'üı yazar- lan uzun bir süreden beri ağır saldınlara uğruyor- 1ar; kimi ölüvor. kimi ya- ralanıyor. Şimdiye dek Cumhuriyet yazarların- dan Cavıt Orhan Tiiten- gil, Bahriye Üçok, Mu- ammer Aksoy. Uğur Mumcu alçakça cinayet- lere kurban gitmişlerdir; arkadaşımız Ser\er Ta- nıllı, tuzağa düşürülüp arkadan kurşunlanmış- tır; son olarak Onat Kut- lar, saatli bir bombanın patlamasıyla ağır yara- ianmıştır. Saldınlardan bir teki- nin bile faili bulunama- mıştır. Getecekte neler olacağı- m kestirmek deolanaksız- dır. Olaylardan birinin fa- ili bulunabilsc\di, duruın aydınlanabilirdi. Karanlıkta yol alıyoruz. Gazetemiz her şeye kar- şın görevini sürdiirecek- tir; ancak devletin yap- ması gereken bir şey var: Cinayetlerin ve saklınla- nn faillerini bulmak. • Cumhuriyet açısından ortaya koyduğumuz bu sorun, biliyoruz ki. Tür- kiye Cumhuriyeti açısın- dan da geçerlidir. İ Ikede tozdan dumandan fer- man okunmuyor, faili meçhul cinayetlerin sayısı gün gectikçe artıyor, yıl- lardan beri değişmeyen biryazgı gibi toplumun al- nına yazüıyor. Böyle bir Türkiye'de, devietin variığına yönelik kuşkular artacaktır. Arkadaşımız Onat Kutiar. bu ülkenin yetiş- tirdiği avdın sanatçüar arasında özel yeri olan bir kişidir: Uğur Mumcu ci- nayetinin ko\uşturması daha bitmeden yaşadığı- mız bu ikinci acı olaym bir açıkJanıası olnıalı!.. Bize göre ülkemizde ay- dınlanmaya karşı olan ka- ranhk güçler, meydanı boş bulnıuşlardır; Cum- huriyet'üı hedef seçümesi de anlaşılabilir bir şey... Ancak bir kez daha yi- neleyelim ki bu konu gaze- temizin özel sorunu değil- dir. Ülkemizin bütününü kapsamına alan bir tehlt- kenin gün geçtikçe büyü- düğiinü şimdiden göre- mezsek, gelecek kuşaklar bizi bağışlamayacaklar- dır. Cumhuriyet Onat Kutlar'ın felç olmasına yol açan bombalı saldınyı İBDA-C üstlendi. Saldında kullanılan bombanın parça tesirli ve el yapımı olduğu belirlendi. Terörle Mücadele Şubesi Müdürü Reşat Altay, açıklamasında "Konuyla ilgili arkadaşlarımızın çahşmalan sürüyor. Saldınyı gerçekleştirmiş olacağından şüphelendiğimiz bir örgütle ilgili çalışmalanmız sürüyor" dedi. • 19. Sayfada Cumhuriyet'e saldırılar Yazarlanmız hedef oldu•Son 20 yıl içinde Cumhuriyet yazarlanna yönelik saldırılar sonucu 5 arkadaşımızı yitirdik. Önce Server Tanilli, şimdi de Onat Kutlar terör sonucu felç oldu. Haber Merkezi- Onat Kutiar"ın felç olmasına neden olan sal- dın. son 20 yılda Cumhuriyet yazarlanna yönelen saldırılar zinci- nnın son halkası oldu. Saldınlar sonucu Uğur Mumcu, Bahriye Üçok. Muammer Aksoy, İ mit Kaftancıoğlu. ( a\it Orhan Tüten- gil'ı yitirdik. Server Tanilli felçlı kaldı. Şimdı de Onat Kutlar.. Istanbul Üniversıtesi Anayasa Kürsüsü Doçentı Server Tanilli, 7 Nısan 1978 günü saat 21.30 sıralannda e\ıne gıderken, Suadi- ye'de sılahlı saldınya uğradı. Tanilli, evine 150 metre kala pusu kuran bır otomobilden atılan kurşunlardan dördüne hedef oldu. Doç. Tanilli bu saldından sonra felç oldu. Tedavı olmak ıçin gitti- ğı Pans'ten gazetemize yazmayı halen sürdürüyor. 'MArkasıSa.l9,Sû.3'te Patlamadan sonra getirildiği Amiral Bristol Hastanesi'nde tedavisi süren Onat Kutlar'ın dalağı alındı. Belindeki cam parçalan 5 saat süren bir ameliyatla çıkanlan Kutlar'ın belden aşağısının tutmadığını belirten doktorlar, omurilikteki zedelenme nedeniyle yürüme şansının yok denecek kadar az olduğunu söylediler. Kutlar hâlâ yoğun bakımda tutuluyor. m 19. Sayfada Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın olaydan sonra gazetemizi arayarak, Onat Kutlar'a düzenlenen saldınyı kınadı ve "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Devlet Bakanı Mehmet Güllüce gönderdiği telgrafta, Kutlar'ın yaralanması olayını üzüntüyle karşıladığını belirtti. Devlet Bakanı Önay Alpago da gazetemizi arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. • 19. Sayfada . - • - • « & * The Marmara Oteli'nin giriş katındaki Opera Pastanesi'ne önceki gece düzenlenen bombalı saldın sonucu yaralanan yazanmız Onat Kutlar'ı. tedavi gördiiğü Amerikan Bristol Hastanesi'nde sanatçı veyazar dostlan yalnız bırakmadı. Otobüs tarandı, bombalandı ı i kadın 4 saldırgan. Hereke yakınlannda durdurdukları şehirlerarası otobüsü içindeki yolcularla birlikte taradı ve bombaladı. Olayda 25 kişi yaralandı. Saldında ölen Başak Kanat'ın. Sağlık-Sen Ankara yöneticisi ve însan Haklan Derneği Ankara Şubesi üyelerinden Şahhanım Kanat'ın kızı olduğu öğrenildi. Şahhanım Kanat ve eşi Ali Kanat ise yaralı olarak kurtuldu. Saldında Hürriyet gazetesi muhabirlerinden Süleyman Ayaz da yaralandı. Teröristkrin attığı el bombasıyla belden aşağısı parçalanarak ölen lise öğrencisi Başak Kanat'ın dayısı Kamer Şahin ve yengesi Edibe Şahin, olaydan sonra sinir krizi geçirdi. (Fotoğraf: AA) İstanbul Haber Servisi - Kocaelf nin Hereke ılçesi yakınlannda, şehirlerara- sı seferyapan birotobüsün otomatik si- lahlarla taranarak bombalanması sonu- cu, yolculardan ikı kışi öldü, 25 kişi de yaralandı. Bıri kadın dört kişi olan kimliği he- nüz belirsız saldırganlar, olaydan sonra otobüsten inerek kendılennı bekleyen 41 D 4890 plakalı bir kamyonetle İstan- bul yönüne dogru kaçtılar. Saldında ölen Başak Kanat'ın, Sağ!ık-Sen An- kara >önetıcısı \e Insan Haklan Derne- ği (tHD) Ankara Şubesi üyelerinden Şahhanım Kanat'ın kızı olduğu öğre- nıldı. Şahhanım Kanat ve eşı Ali Kanat ıse yaralı olarak kurtuldu Saldında Hürriyet gazetesi muhabırlennden Sü- leyman Ayaz da yaralandı. Içışlen Bakanı Nahıt Menteşe, saldı- nnın PKK'den şüphelendiklenni söyle- di. ANKA'nın haberine göre Menteşe. saldınnın PKK ya da PKK taşeronu bir örgüt tarafından yapılmış olduğundan kuşkulandıklarını söyledı. TEM Otoyolu Hereke Tünel çıkışın- da önceki gece saat 03.45 sıralarında meydana gelen olay şöyle gelışti: Ankara-İstanbul sefenni yapan. Met- ro Turizm'e ait 34 PK\ r 95 plakalı oto- büse Ankara'dan yolcu olarak bınen bı- n kadın dört kişi. Hereke Tünel çıkışın- da inmek ıstediklenni belirterek aracı durdurdu. Otobüsün durmasından son- ra aracın ön tarafına gelen saldırganlar, " Kinıse kıpırdamasın,yoksa hepinizi öl- dürürüz" di>e bağırarak üzerlennde bu- lunan otomatik sılahlan çıkardı. Saldır- ganlar daha sonra yolcuiardan otobüsün arka tarafında toplanmalannı istediler. Bu sırada >olculardan Başak Kanat'ın panige kapılarak bağırmava başlaması üzerine kadın saldırgan. Kanat'ı otoma- UArkasıSa.l9,Sü.8'de Boris Yeltsüı'den Ankara'ya sert yamt •Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Çeçenya konusundaki mesajına gönderdiği yanıtta PKK terörüne atıfta bulunarak, 'bölücülüğün önüne geçilmesinin' Türkiye için de güncel bir konu olduğuna dikkat çekti ve Ankara'ya 'iç işlerimize müdahale etmeyin' uyansında bulundu. • 7. Sayfada BOSNA'DA ATEŞKES İMZALANDI • //. Sayfada DUDAYEV'İN SARAYI YANIYOR • 77. Sayfada Bugım Cumlıurîyefle birUkte Yeni Yılmız Kutlu Olsun Cumhuriyel Kutlar'ın yeni yıl yazısı Piyerloti'ye gidecekti •Onat Kutlar "Yeni Yıl" başhkh yazısında şöyle diyordu: "Sevgili Cumhuriyet okurlan; Sizler bu yazıyı okurken ben. büyük bir olasılıkla Haliç'e tep>eden bakan bır yerde, Eyüp sırtlanndaki Pıyerloti Kahvesi'nde, yeni yılın ilk kahvesini yudumluyorolacagım. Birkaç yıldan beri (sanınm on beş yılı buluyor) bir küçük kişisel gelenek oluşturdum. Yeni yılı bu sevimli ve tenha kahvede karşılıyorum." •Ancak Onat Kutlar, ne yazık ki sizler bu yazıyı okurken Piyerlotfde olamayacak. Onun yerine, sinsice patlayan bir bomba nedeniyle belden aşağısı tutmaz bir halde hastanedeki odasında yem yılın ilk kahvesini (doktorlar izin verirse) yudumlayacak. İİ75. Sayfada Demirel ve Çillerden mesaj: Laik yönetimden vazgeçilemez •Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakan Tansu Çiller, yayımladıkları yeni yıl mesajlannda ağirlıklı olarak laikliği Ujlediler. Cumhurbaşkanı Demirel 'Kimsenin inanan-inanmayan ayrımı yapmaya hakkı yoktur' derken Başbakan Tansu Çiller de 'Laik devlet yapımızın zede almasına izin vermeyız' ifadesini kullandı. M 19. Sayfada POLİTİKAGÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNK.4YA Doksan Beş Sabahı... •Işin rengi değişikti... Bize kalırsa sanatçılara ve edebiyatçılara yönelik bir saldırıydı. Onları yok etme eylemiydi. Türkiye'yi prtaçağın karanlığına götürmek isteyen şeriatçı güçlenn uyguladığı "imha" planının bir halkasıydı. •Kaniçıci çeteler, bu ülkeyı ortaçağın karanlığına götürmek isteyen güçler, Onat'ı Felç etti. Bu aşağılık. bu adi kaniçiciler, önceden saptanan bir filmin senaryosunu auım adım gerçekleştiriyorlar. • 5. Sayfada GÜNDEM MLSTAFA BALBAY Sanata 'Hayır' Diyenin... Gazetemızin kültür-sanat sayfası yazarı Onat Kutlar, sanatçıların uğrak yeri Ope- ra Pastanesi'ne konan bomba sonucu ağır yaralandı. Sanata; tükürükle, bütçe kesmeyle, ya- saklamayla yapılan saldınnın bir dığer bo- yutu da kan dökme. Aralarında ayrımlar olsa bile saldırıların ortak hedefi, sanat. Yani yaşam. Kutlar'ın kültür sayfamızdaki köşesi 'Gündem' diye başhyor: 'Gündemdeki mArkasıSa.l9,Sü.3'de MİLLİ PİYANGO Büyük ikramiye 4'e bölündü • Piyango'nun büyük ikramiyesı olan 55 milyar, 6836248 nurnaralı çeyrek bilete çıktı. Buna göre Millı Piyango'nun 55 milyarlık büyük ikramiyesi Istanbul, Tarsus ve Eskişehir'de satılan bilete isabet etti. İkramiye kazanan numaralann tam listesi •6. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog