Bugünden 1930'a 5,427,575 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

8 MART1994SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER 15 Adaylar Nerede? • SHP İstanbul Büyükşehir Beledıyesi başkan adayı Zülfü Livaneli. The Marmara Oteli'nde yapacağı bir toplantıv ]a "İstanbul Program Bildirgesi"nı açıklayacak. V ANAP İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Flhan Kesici. Jsaat 11 .OO'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle .,Kadıköy Meydanı'ndaki ,.Atatürk ArutTna çelenk ,koyacak. " • DYP İstanbul Büyûkşehir : 'Belediyesi başkan adayı Itedrettin Dalan, saat 10.30'da Tuzla'daki Ayazma Düğün SaJonu'nda " gecekonducularla sohbet ,toplantısı yapacak. Partilerde Bugün • SHP Beyoğlu Belediyesi başkan adayı Halil Ergün'ün seçim kampanyası için düzenlenen 4'Bir Doğu Masalı" adlı defile jsaat 21.30'da Taksim'deki •Tribünal'de yapılacak. • DYPŞişli Belediyesi başkan adayı Ali Çamlı, Dünya Kadınlar Günü Jnedenıyle. saat 10.00'da ;Şişli'de kadınlarla bırlikte ;yürüyüş yapacak. Seçim Kazanı :Acele etmeyin' SHPİsianbul Büyûkşehir Belediye başkan adavı Zülfü LJvaneti'nin puanlarınm hergeçengün prttığı kamuoyu •voklamalarıyla açıklanırken, fiartililerin Livaneli'yi görmek istediklerı makamlarda 'foman zaman karışıkhklar pluyor. 'Taksim 'de düzenlenen •Atatürk 'e Saygt mitingi 'sonrası büvük bir kalabalık 'eşliğinde seçim merkezine "gejen Livaneli Başkan ZüJfS floganlart ıle karşılanmış ve kalabalıktan dolayı da bir süre eeçim merkezine girememışti. '£u aradakulağımıza bazı j/arülilerce Livaneli'ye, Başbakan Zülfü dıye bağırüması şeklinde yönlendirme yapıldığı fısıldanmıştı. Bu kez Livaneli nin damşmanlarından bir açıklamageldi. Danışmanlar, 'Başbakan Zülfü diye bir yönlendirme söz konusu olmadı. Bu türden bir stogan da atılnuuh' dedıler. Elçiye zevaJolmaz diyerek aktanyoruz bu açıklamayı. Açıklamada, 'Tabüki insanlann dürüst ve başanh pob'tikacıları daha yukarılara taştmak istemeleri kaçuubnaz. Ama, acele etmemek lazun 'denıliyor. Bizden söylemesi... GÜNDÜZ İMŞİR Adını Eyüp Sultan'dan alan. İstanbul'un Haliç"te kıyısı bu- lunan ilçelerinden Eyüp'te 27 Mart seçimleri son derece çekiş- meli geçiyor. Gaziosmanpaşa gibi Balkan ülkelennden gelen göçmenlerin ağırlıklı olduğu ilçede de her yer partılerin afış ve bayraklanyla donatılmış durumda Aday- lann vaatlerinin arasında keş- mekeşe dönüşmüş trafik soru- nunu çözmenin yanı sıra yeşil alan yaratmak ve tarihi yerleri restore edip düzeniemek, ilk sı- ralan ahyor. 147 bin seçmenin 19 mahal- lede oy kullanacağı ilçede, şeçi- mi etkileyecek sayısal çoğunlu- ğa sahip mahalleler arasında başta Eyüp merkez olmak üze- re Alibeyköy merkez mahallesi. Çırçır, Topçular. Silahtarağa ve Yeşilpınar mahalleleri gelı- yor. İlçede bazı tarikatlann da seçimi etkileyecek faktörler arasında yer aldığı belirtiliyor. Eyüp'te özellikle altyapı ko- nusunda başanlı hızmetlenyle dikkati çeken SHP'li Belediye Başkanı Kadir Akpınar önseçi- mi kaybettiğı ıçın 27 Mart şe- çimlerine katılamıyor. Önseçi- mi kazanan. aynı zamanda Eyüp Belediye Meclisi üyesi olan makine mühendisı Hüse- yin Derin. ilçede "halkçı aday" sloganıyla kampanyasını sür- dürüyor. Hüseyin Derin, belediye baş- kanlığına seçılmesi halinde tek- nik bir ınsan olarak çağdaş ve halkçı belediyeyı yaratmak içın ılçeyi halkla bırlikte yöneteceği- ni vurguluyor. DYP'nin Eyüp adayı YöceJ Biricik, mevcut belediyenin ge- ride 300 milyar lira borç SHP ik ANAP'ın çekiştiği ilçede, RP ise yerel «»ecimlere > atırım olarak tarikat üyesi seçmen grubunu kazanmaya çalışıyor. bıraktığını ıleri süriiyor. Bı- ricik, şeçildiği takdirde. "Büyük Haliç Projesi"nı uygulamaya sokacaklannı belırtıyor. Yücel Biricik, özellikle Alibevköv'de gecekondulaşmanın yüzde 60 arttığına dikkati çekerek, bu bölgede kooperaufleşmevı teş- vik edeceğine yönelik vaadiyle büyük ilgı topluyor. İlçede en sıkı çalışan adaylar- dan bin de ANAP'lı Necati La- tifoğlu. 27 Mart seçimlerinde eski oy potansiyellerinı mutla- ka yakalayacaklannı söyleyen Latifoğlu, dürüst bir belediyeci- lik anlayısını Eyüp'c getirecek- lerini ifade ediyor. İki dönem Alibeyköy beld'esinde belediye başkaniığı yapan Necati Lati- foğlu. ilçenin lanınmış isimle- rinden. Eyüp'te günümûzde büyük ölçüde yol. trafık ve oto- park sorunu yaşandığını belır- ten RP'li Ahmet Genç de 27 Mart seçimlerinde iddialı ol- duğunu söylüyor. Genç. Eyüp Sultan'ı 21. yüzyıla taşımak için adav olduğunu vurguluyor. CHP'nın adayı avukat Hü- seyin Karataş. sol oylann ağırlıklı olduğu ilçede şans- lannın havli fazla olduğuna dikkati çekıyor. Çağdaş Eyüp'- ün varatılması için halkla bir- lıkte sorunlann üstesinden gele- ceklennı söyleyen Hüseyin Ka- rataş. "Bu özletn hepimizin" di- yor. DSPden aday olan Osman Kılıç ise kaynak yaratıcı, hizmet üretici, girişimti dürüst ve temiz SHP'li Belediye Başkanı Akpınar, 5 yıl içinde büyük basarı gösterdiğine inanıyor Eyüp'e unutulmayacak hizmetler verdim" • SHP'nin belediye başkan adayını belirlemek için yaptığı önseçimi ufak bir farkla kaybeden Akpınar, görevde bulunduğu süre içinde gerçekleştirdiği hizmetlerin, partisinin yerel yönetimlerdeki başansının göstergesi olduğunu söylüyor. İstanbul Haber Servisi- "İlçe- mizde >aşa>an hcrkesin ve böl- gemizin ekonomik >e sosyal ya- şamuıı önemli ölçüde etkileve- cek toplumsal projeleri ha>ata geçirdik." E> üp Belediye Başkanı Kadir Akpınar. ilçede 5 yıl süresinde gerçekleştirdiği hizmetlerin toplamını bu sözlerle açıkhyor. Önemli hizmetler SHP'nın başkan adajını belirlemek için yaptığı önseçimi az bir oy farkıyla ka> beden Ka- dir Akpınar, yapüğı hizmetle- rin ilçede unutulmasının müm- kün olmadığına dikkati çeki- yor. Görev başına geldiğinde Akpınar, ilçede altyapı başta olmak üzere büyük sorunları çözdüklerini belirtiyor. hayli sorunlu olan ılçede havati değer taşıyan sorunlan, başta altyapı olmak üzere gerçekleş- tırdiklerine dikkau çeken Kadir Akpınar, hizmetlerini özetie şöyle sırahyor: "Beledivemiz görev yaptığı 5 yıllık süreç içinde 'klasık beledi- ye hizmetlen' sajılan, o beldenin yol bakunı. kanali/as\on onarımı. çöp toplama \e benzeri temel hi/metlerinde ufak tefek aksaklıklar dışında başarılı ve istikrarlı bir dönem j aşatmıştır. Beledivemizin bir biitün olarak yaşamakta olduğu mali tı- kanıklıklar ortada iken. Eyüp beledivemizin. başta çalışan işci ve memurların maaşları ve top- lusözleşmeden doğan alacak- larının tamamı, biraz gecikmeli de olsa ödenmiştir. Evıip ilçesi gibi alt> apı çalışmalarının eksik bırakjldığı bolgeleri, örneğin İLCELERDE ETKİNLİKLER Lîvaneli'den trafîği rahatlataeak bîr proje:4 Sualü köprüsü9 İstanbul Haber Servisi - SHP'h İstanbul Büyûkşehir Belediyesi başkan adayı ZüHü Livaneli. proje açıklamaya devam ediyor. Livaneli'nin ikinci önemli projesi sualtı koprüsü. İstanbul'un iki yakası arasındaki trafik sıkışıkhğını çözecek ve Boğaz'da üçüncü köprüye alternatif olabilecek "İstanbul Sualtı Köprüsü" projesi. kazıklar üzerine oturtturulacak çelik tüplerden olu- şuyor. Bayındırlık ve İskan Bakanı Omır Kum- baracıbaşı, bu konuyla ilgili İstanbul'da yapılmış bütün projelerin hepsinden daha orijinal olarak değerlendirdiği projeyi, ba- kanlığın uzmanlanna incelettirdıklerini ve uygulanabilir raporu verildiğini söyledi. Projeyi hazırlayan, deniz inşaatlan mü- hendisi Yalçuı Öksüzler ın 28 yıldır ABD ve diğer ülkelerde çahştığı ve dünya çapı- nda tarunan, iftihar edilen bir Türk mü- hendısı olduğu belirtildi. Projenın yap-işlet-devret modeliyle uy- gulanacağını belırten Zülfü Livaneli, seçil- diğı takdirde projeyi hemen başlatacağını söyledi. Boğaziçi'ne üçüncü bir köprü .yapı- lmasına karşı çıkan MimarlarOdası İstan- bul Büyükkent Şube Başkanı Oktay Ekin- ci yeni proje ile ilgili, "Eğer Boğaziçi'nin kuzeyine üçüncü bir köprü kurulması proje- sini durduracaksa elbette olumludur" dedı Bayındırbk ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı ve SHP'nın İstanbul Bü- yûkşehir Belediyesi başkan adayı Zülfü Livaneli dün Çırağan Sarayf nda. İstanbul için ikinci önemli projeyi açıkladı. Onur Kumbaracıbaşı yaptığı konuşma- da, İstanbul'dakı büyûkşehir belediye baş- kaniığı yanşının bazı adaylann, hiç olmaz- sa kendi adaylanrun çok ciddi bir çalı- şmayı gündeme getırmesine neden olduğu- nu söyledi. Su projesinden başka Livane- li'ye İstanbul trafiğine yeni bir proje getınl- diğinı ve bu projeye uluslararası şirketlenn ilgi duyduğunu belirten Kumbaracıbaşı. "Bunun adı, ne köprü ne riip. Bunun adı su- altı köprüsü. Sualtı köprüsü. şimdiye kadar İstanbul'da bu konuvla ilgili yapılmtş çalı- şmaların hepsinden farklı, hepsinden oriji- nal çok değişik bir yaklaşım" dedı. Projeyi. büyük kazıklar üstüne oturttu- rulan sualtı köprüsü olarak tanımlayan Kumbaracıbaşı, köprünün yapım süresi- nin son derece kısa olduğunu vurguladı. Kumbaraabaşı, geçen hafta kamuovu- na açıklanan Karadeniz'den su elde etme projesi ile ilgili. DYP İstanbul Büyûkşehir Belediyesi başkan adayı Bedrettin Dalan'ın eleştirisi üzerine şunlan söyledi. "Sayın Livaneli'nin incelenmesi için bize sunduğu ve DSİ tarafından uygun bulunan Karadeniz'den su elde etme projesi ile ilgili. aslında bir teknik adam olarak kendisinin hiç söylememesi gereken sözler sarf etti Sa- ym Dalan." Zülfü Livaneli, seçildiğinde İstanbul su- altı köprüsü projesini uygulamaya koya- cağını söv ledi. Kesinleşmiş yeri olmamakla birlikte Sir- keci-Moda arasında kurulabileceği belirti- len sualtı köprüsünün, tüp geçiî ve köp- rüye göre şu avantajlan olduğu öne sürülü yor: "Maliveri bakım ve tamirat masrafları asgari olacak. İnşaat süresi kısa olacak, tü- nel, çevre yolu ve istimlak oünayacak, kötü zemin, deprem, toprak ka\ması olan yerler için en uygun inşaat tarzında olacak.Trafik akunı kısa olacağından, İstanbul'da araba kullanmak tekrar zevkli olacak. Havayı kirletici hiç bir ö/elliği vok." İSTANBUL = ^ ^ ^ — Tarihzenginibir îlçe: Eyüp 27 Mart yerel seçimlerinin son derece çekişmeli geçtiği ilçede adaylar, seçmenlere en çok, keşmekeş durumundaki trafik sorununu çözmeyi vaat ediyorlar bir beledıyecılık için uzman kadrosuyla hizmete talip oldu- ğunu açıklıyor. Osman Kılıç. Eyüp'te seçim- leri kimsenin çantada keklik gibi görmemesi gerektiğinı be- lirterek, seçildıği takdirde bü- tün vaatlenne sadık kalacağını belirtiyor. Gözlemlerimizegöre Eyüp'te SHP ile ANAP çekışiyor. RP de ipi göğüsleyebilmek için ilçe- deki tankat mensubu seçmen grubunu kazanmaya çalışıyor. Alibevköy gibi verleri yol, su, kanalizasvon, çevre düzenleme- si, park ve sosyal tesisleriyle ha/ır hale getirdik. İlçemizde tüm uvgulama planları hazı- rlandı. Silahtar. Sakarya ve Esentepe mahallelerinde lapular dağıtuna hazır hale getirildi. Rami Kışlası, belediye sarayı, .Alibeyköy'de hastane, Alibey- köv 'de üç köprü. kültür merkezi, Bclpa/ Evüp hipermarket proje- lerini gerçekleştirdik." SHP'ninbaşarLSi SHP'nin, yerel yönetım hiz- metlerinde neler yapabileceğinı Eyüp'te örnekleriyle kanı- tladığıru v urgulayan Kadir Akpınar, diğer gerçekleştirdik- lerini ıse şöyle özetliyor - "Sağlıklı bir neslin yetişmesi için yoğun çaba harcayan Eyüp Belediyesi, dünyada ilk defa üc- retsiz olarak 10 bin çocuğa sanlık testi yaptırdı. Halkımıza daha rahat ulaşım sağlamaları için İETT ile kurduğumuz irti- bat sonucu yeni otobüsleri hiz- mctc soktuk. Kemerburgaz Ağaçlı Köyü'nde özel idareye ait binalar onarılarak Bulgaristan'- dan zoraki göce tabi tutulan soy- daşlarımıza verildi." Livaneli, İstanbul'un sorunlarının çözümü için önerdiği projeie- rinden ikincisini de dün Çırağan Sarayı'nda açıkladı. ADAYLAR NE VAAT EDIYOR? SHP: Hüseyin Derin Turistik bir Eyüp 1949 yıhnda K. Maraş'ın Pazarcık ilçe- sinde doğan Hüseyin Derin, öğrenimıni ma- kine mühendısi olarak tamam- ladı. SHP'den 1989 mart yerel şeçımlennde meclis üyeliğine şeçilen Hüseyin Derin, projelennı şöy le sıralı- yor: "Belediyecilik teknik bir görevin yanında halkla ilişki- leri sıcak rutmak ve halkı ken- di belediyesine sahip çıkan, denetleyen karaıiara ortak eden ve çalışmalarıvla vöneti- me ortak düşüncesini hakim kılan bir olavdır. Eyüp Sultan Camii'nin çevresini vayaların gezebileceği, orurma yerleri, kafeterya ve restoranlarıyla turistlerin alış- veriş vapabile- cekleri bir şekle dönüştürece- ğiz. Halk pa- zan ve otopark- lar kuracağun. Rami Kışlası'nı restore edece- ğiz. Pijerlori'- ye resloran, ko- naklama ve ka- feten a kura- rak burayı da turistik bir ahş- veriş merkezi haline dönüştü- receğiz. Alibeyköy'deki gecekondu bölgelerini çağdaş yertere dönüştüreceğiz. Ali- beyköy deresini ıslah edece- ğiz. Irafik düzenlemesini ger- çekleştirerek, yeşil alanlar ya- ratacağız. Kemerburgaz böl- gesinin vol vapıınını gerçek- leştirirken planlarını tamam- layacağız." "İrtibaıTelefon:564 89 43 DSP: Osman Kilıc Rüşvetsiz ve dürüst hizmet Kampan- vasını "dogru çizgide dürüst insan" slo- ganıvla sürdü- ren Osman Kılıç, belediye başkanı seçildi- ğı takdirde kay- nak yaratıcı bir belediyecilik anlayış'nı ser- gileyeceklerini belirtiyor. Kılıç'ın seçılmesi halinde gerçekleştırme>i planladığı hizmetleri ise şöyle sıralanıyor: "Demokratik Sol yönetim- de rüşvet, yolsuzluk, israf, partizanlık, adam kayırma olmavacaktır. Parti farkı gö- zetmeksizin bütün Eyüp Sul- tan halkının derdini kendi derdimiz olarak kabul edecek, 24 saat hizmetlerinde ola- cağız. Katılun, üretim ve bölü- şüm anlayışıyla haikımızı yö- netüne ve denetime bizzal katıcı düzenlemeler > apıla- caktır. V'eşil alanlar, park alanları, spor alanları, kreşler çoğaltılarak hizmete sokıila- caktır. İlçemizin belli merkez- lerinde acil sağlık gereksinme- lerini karşıla- vacak. ambu- lansı da olan sağlık merkez- leri kuru- lacaktır. İlk ve ortaöğretim kurumlarına ih- riyaçları olan yerel hizmetler oncelikle verile- cektir. İlçemi- zin yol, trafik, ulaşım, otopark sorunları pra- tik ve çağdaş yöntemlerle çö- zülecektir. Eyüp ve Alibey- köy'de trafik vemuvliğ: ön- celikle ele alınıp düzenkne- cekrir. Ev üpümüzün tarihi, kültürel mirası korunup ihya edilecektir. Çağdaş şehirciİik ölçülerine göre ilçemizin yer- leşim planları yeniden değer- lendirilerek sonuçlarına göre imar planları \e ıslah planları uvgulamava konulacaktır. Hiç kiınstnin evi en az eşde- ğerde bir konut edinme ola- nağı sağlanmadan yıkılma- vacaktır. Hava kirü'liği ve çev- re kirliliğinin önlenmesi için etkin mikadele y apılacaktır. Belediyenin menkul ve gayri- menkulleri korunacaktır." CHP: Hüseyin Karatas Dahafazla yeşilalan 1953 yıhnda Amasya'da do- ğan Hüseyin Karataş, İstan- bul Hukuk Fa- kültesı'nı bitir- di. Giresun'un Espiyeilçesinde hakim olarak görev yapan Hüseyin Kara- taş, beledive başkanlığına seçilmesi halinde gerçekleştı- receği projelerini şöyle sıralı- yor: "Merkezi ve >erel >önetim- lerin, farklı kültüre sahip tüm insanlara, din, dil ve ırk avrımı gözetmeksi/in hizmet vermesi gerektiğini düşünüyorum. Yeşilin vok olması, umudun yok oimasıdır. Evüp'e kazandırüacak yeşil alaıilarla ilçenin her anlamda nefes al- ması sağlanmalıdır. Kadı- nlarımızın ve gençlerimizin toplum içindeki üretken, katılımcı verle- rini alnıaları- nda ve çocuk- larımızın gü- venli bir gele- ceğe ha/ırlan- masında verel vönetimlere de ciddi sorum- luluklar düşmektedir. Dürüst bir yönetim, temiz bir çevre ve çağdaş bir kentleşme, hem Evüp'ün hem de Evüplünün hakkıdır, özlemidir. Vıllardır kavnaştığım. sevgi ve gönül bağlanyla bağlandığım Eyüp halkına layık bir belediye baş- kanı olacağıma, beş yıl içinde rüşvete, yalana ve talana yer vermeyen çağdaş bir hizmet anlayışıyla Eyüp'ün çehresini değiştireceğime inanıyorum." RP: Ahmet Cenç Bakımsız yollara son 1956 yıhnda Malatya'da do- ğan Ahmet Genç, Atatürk Eğıtim Enstıtü- sü Matematik Bölümü'nden mezun oldu. Dört yıldan bu yana Eyüp ilçe teşkilatında ilçe başkaniığı gö- rev inı sürdürcn Ahmet Genç. beledive baş- kanlığına seçılmesi lıalındc gerçekleşiıreceğı hızmclennı şovlesıraıuinyor. "Bugün Eyüp Sultan'da bü- yük ölçüde yol, trafik, ulaşım ve otopark sorunu yaşanmak- tadır. Insanlarımız yetersiz ve bakımsız yollardan dolayı çile çekiyor, maddi ve manevi m- rara uğruyor. V arııı •• ıl. ulaşım, otopark ve trafik sorun- ları çözülmüş çağdaş bir şe- hirde yaşanıl- nıası için RP tek voldur. Ya- S'.K .ıüınu/ kat otoparkı ile Eyüp Sultan Camii ve çevre- sinin trafik yo- ğunluğu azaltı- larak trafik akışı yeniden dü- zenlenecek. şehir merkezi ra- hatlatılacaktır. Eyüp Sultan, iki uluslararası yoİun sınırları- ndan geçtiği tek ilçedir. İki uluslararası yolu birbirine bağlayan Haliç sahil yolunun genişletilmesi için gerekli çalı- şmalar yapılacaktır." Irtıbat telelbn: 612 67 28-29
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog