Bugünden 1930'a 5.357.598 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19 EKİM 1994 ÇARŞAMBA HABERLER özeüeştipmede istekü •ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-MHPGenel Başkan Yardımcısı, Konya Milietvekili Servet Turgut, "Parti olarak özelleştirmeden yanayiz" dedi. Turgut, TBMM'de düzenledıği basın toplantısında, geçmiş iktidarlann yanlış politikaian nedeniyle, halkın büyük bir kesiminin ekonotnik krizin ve ona bağlı olarak sosyal bunalımm altında ezildigini bildırdi. Turgut, "Ekonomik açıdan bugün hala ülkemizde, değişik kitleler arasında adil, dengeli ve güvcn verici bir sistem tesis edilebilmiş değildir" diye konuştu. Güneydoğu'da operasyon • Yurt Haberieri Servisi - Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Şırnak'ın merkez Dereler ve Silopi ilçesınin Kapılı mevkilerinde biri kadın 4, Tunceli'nin merkez Eğriyamaç bölgesinde2, Bitlis'in Hizan ve Muş'un Hasköy ilçeleri kırsal kesimlerinde birer olmak üzere toplam 8 terörist öldürüldü. Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Cebeci Köyü'ne baskın düzenleyen teröristler henüz kimliklen belirlenemeyen iki kişiyi öldürdüler Boyner'e Kürt paporu • DİYARBAKIR (Cumhuriyet) - Yeni Demokrası Harcketi lideri Cem Boyner için Güneydoğu'da yaşanan sorunlarla ilgili Kürt raporu hazırlandı. Eski gazeteci Cevat Korkmaz tarafından hazırlanan raporda mevcut politikacılann çözüm üretemedigi ve samimi olmadığı, düzendışı arayışlann da cazibesini yitirdiği savunularak, "YHD'nin, Kürtlenn kendilerini rahatça ifade edebilecegi birlcitle partisi olarak görüldüğü" kaydedildi. kampanya • ADA\A(Cumhuriyet Güney İUeri Bürosu) - Ankara da 11 eylülde gözaltına alındığı bıldinlen Kenan Bilgin adındaki kişinin, mahkemeye çıkanlması veya serbest bırakılması amacıyla bir kampanya başlatıldı. Eğit- Sen Şube Başkanı Gülabı Köseoğlu, düzenlediği basın toplantısında Bilgın'le birlikte gözaltına alınıp serbest bırakılanlann, "Kenan Bilgin agır işkence görüyor" dediklerini belirtti. Köylülerin tepkisi • KAYSERİ(AA)- Kayseri'nin Talas ilçesıne bağlı Çatakdere köylüleri, sondaj çalışması yapan tller Bankası araçlannı tahrip etti. Sondaj çalışmasının durdurulmasını isteyen köylüler isteklerinin reddedilmesi üzerine taş ve sopalarla tller Bankası'na ait araçlara saldırdılar. Özellikle kadın ve çocuklar tarafından atılan taşlar. araçlarda büyük hasara yol açtı. Yazap Beşikçi'ye iki yıl daha • ANKARA (AA) - Ankara 1 No'lu DGM, sosyolog- yazar tsmail Beşikçi'yi, bir kitabında bölücülük propagandası yaptığı gerekçesiyle 2 yıl hapis, 250 milyon lira para cezasına mahkum etti. Kitabı yayımlayan Yurt Yayınevi sahibj Ünsal Öztürk ise 6 ay hapis, 100 milyon lira para cezasına çarptınldı. Dünkü duruşmada söz alan sanıklann avukatı Levent Kanat da, bir halkın varlığını veya yokluğunu hukuk kurallannın belirleyemeyeceği nı söyledi. Dava konusu kitapta bölücülük yapılmadığmı ilen süren Kanat, müvekillerinin beraatini istedi. Kısa bir aradan sonra karan açıklayan Ankara 1 No'lu DGM Başkanı Muammer Ünsoy, Beşikçi'nin, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü aleyhfne propaganda yapmak" fıilinı düzenleyen maddesine göre 2 yıl hapis 250 milyon lira para cezasına rnahkum edildiğinı bildirdi. Ovacık ilçesinde 300 köylü, güvenlik güçleri aleyhinde suç duyurusunda bulundu, bir köylü dava açtı Köylüler: Evlerimîzi askerleryakü ERGUNAKSOY ANKARA - Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı köylerin güvenlik güçlerince boşaltılıp yakıldığını öne süren 300 köylü, güvenlik güç- leri aleyhine Ovacık Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Mollalar Kö- yü'nden İbrahim Konuralpadındaki yurttaşm da, yakılan evinde meydana gelen zarann kar- şılanması için güvenlik güçlen hakkında dava açtığı bildirildi. tnsan Haklanndan Sorumlu Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu, köy boşalt- ma ve yakma konulan ile ilgili bakanlığma ya- pılan başvurulan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. Başbakan Tansu Çiller ve îçişleri Ba- kanı Nahit Menteşe'ye iletti. Suç duyunısu Tunceli'nin Ovacık ilçesinde evleri yakılan ve boşaltılan 15 köyde yaşayan yurttaşlann, Ovacık Cumhuriyet Savcılığı'na güvenlik güç- leri hakkında suç duyurusunda bulunduklan bildirildi. Suç duyurusunda, köylerinin güven- lik güçlerince yakıldığını öne süren köylüler, konuyu Insan Haklanndan Sorumlu Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu'na da ilettiler. Ova- cık Belediye Başkanı Musa Yerlikaya ile 11 köy muhtan, bakanlığa gönderdikleri ortak im- zalı ve mühürlü dilekçelerinde, kaygılannı şöy- le dile getırdiler: "Ovacık iiçesine bagü Tepsili, Eğrikavak, Kuşluca, Bilgeç, ElgazL, Halitpınar, Yazıören, Mollalar , Cevizlidere, Karataş, Hanukuşaği, Kızılveren, Şahverdi, Yanmkaya, Işıkvuran, Çat ve Ayıkkaya köyleri güvenlik güçlerince ya- pılan operasyonlar sırasında yanmıştır. Yakma eylemi sırasında, halka süre tanınmamıştır. De- ğerii eşyalanmız evieıie biriikte yanmıştır. 15 köy tamamen yanmışnr. 30 kö> panik içindeev- lerini boşaltmış, operasyon sonucunu bekle- mektedir. 22 köyümüzde ise ciddi bir olay ya- İçişleri Bakanı: Devletin ev yakması mümkün değildir 'Menteşe taşplakgibi aynışeylerisöylüyor' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Başkanı Hüsamertin Cindoruk, Tunceli'dekı köy yakma olayının araşnnlması için Meclis tnsan Haklannı lnceleme Komisyonu'nun bölgeye heyet göndermesini istedi. SHP grubunda da Tunceli'dekı gelişmeler tarnşıhrken îçişleri Bakanı Nahit Menteşe, olaylara yaklaşımından dolayı eleştirildi. tnsan Haklanndan Sorumlu Devlet Bakanı Azimet Köylüogtu. Menteşe'nin tas plak gibi aynı şeylen tekrarladıgım söyledi. SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, terörden zarar gören yurttaşlar için 2 trityon liralık ödenek aynldığını açıklarken sorumlulann savcılığa verileceğini vurguladı. SHP grubunun bastna kapalı bölümünde söz alan Tunceli Milietvekili Sinan Yeriikaya, Îçişleri Bakanı Mentese'nin olaylan saptırdığını savunarak, "Bölgede bir PKK gerceği ve operasyon yapılması zarureti vardn*. Ancak, operasyonlarda PKK değü, sade yurttaşlar zarar görmektedir" dedi. Karayalçın'ın Tuncelı'yi zıyaretınden sonra köy yakma olaylannın durduğuna dikkat çeken Yerükaya, "1938'desürülenbiraflenm çocuğuyum, bir anlamda yine aynı şey yapıhyor. 38'in bundan farkı. sürülenlere ev ve toprak verilmesiydi. Tunceli'ye sahip çıkatun" diye konuştu. Insan Hakianndan Sorumlu Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu ise valiliğin raporunda, PKJK'nin göçü önlemek üzere yurttaşlan tehdit ettiğine ilışkin bir değerlendırme bulunduğunu belirterek, "Ben insan haklanndan sorumlu bir bakan olarak oiaylann üzerini örtcmem. Oysa İçişleri Bakanı, taş plak gibi aynı şeyleri söyiüyor. Olay şimdi cumhuriyet yargsımn namusuna terk edfldi" diye konuştu. fstanbul Milietvekili tbrahim Gürsoy'un "DYP'nin kuyruğuna takıunışsınız, herkesten bir ses çıknvr, yetküilerden haber yok, hükümetsiniz. şikayet etmeyin birşeyleryapın" diye bagırdığı öğrenildi. Karayalçın, eleştirileri yanıtlarken iddialar üzerine gerekli girişimlerde bulunduğunu, Genelkurmay Başkanı ile görüştüğünü, sorumlulann saptanarak gereği yapılmak üzere savcılığa verilecegini söyledi. Meclis Genel Kurulu'nda köy yakma olayıyla ilgili olarak Meclis Araştırma Komisyonu'nun raporunun görüşfllmesi sırasında konuşan Menteşe, "Devktin ev yakmas mûmkfln degfldir" dedi. Azimet Köylüoğlu da genel kurulda, konuyu ilk bakanlar kurulu toplantısmda gündeme getireceğini söyledi. TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk da Tunceli'de köylerin yakıldığına ılişkin iddialan "incelemeye değer" bularak TBMM Insan Haklannı lnceleme Komısyonu'ndan bölgeye heyet göndermesini istedi. Cindoruk, komisyona gönderdiği yazıda, "Başkanhğıma başvuran ve Tunceli ilimizde baa köylerin giivıenlik güçleri taranndan yakıkiığını ileri süren mulitarlar ve vatandaşlann iddialan ile yaab ve sözlü basında yer alan yayınlar inceleıneye deger buhınmuşrur. \etki ve görevieriıüz çerçevesinde konunun yerinde tetkiki ile yazıb bir rapor hazırlannusuu rica ederim"dedi. şanmamtştır. tlçemizde > üzlerce aile. gelişme- lerden ötürü başka kentlere nakledilmiştir. Ovacık'ta 480 aile geçici olarak bannmaktadır. Bunlann bir kısmı kamu binalanna. bir kısmı da yakınlannın yanına yeıieştirilmiştir. Halk perişan durumdadır. Yetkililer tarafından yar- dım yapılacagı sözii verümesine karşın, bugü- ne kadar herhangi bir yardun yapılmamıstır." Ovacık Belediye Başkanı Musa Yerlikaya, di- lekçelerini Ovacık Kaymakamlığı'na da ver- dıklerini, başvuran ailelere sadece 1.5 milyon lira yardım yapıldığını söyledi. Yerlikaya, Cumhuriyet'e. şu açıklamayı yaptı: "Suç duyurusunda bulunan aile reisi sayisı 315 dola\ındadır. Halen de suç duyurusunda bulunan vardır. Halk, suç duyurulannda, so- rumlu olarak Ovacık"taki askerleri göstermi- yor. Evlerini yakanlaruı başka bölgeierden ge- ririlen askerler olduğunu belirtiyor. Halka 13 milyon lira yardun yapıyoriar. 250 gram ekme- ğin fiyatı 4 bin lira. Gerisini siz degerlendirin. Operasyonlar halen sürüyor. Halk, devletin ei uzatmasını ve varalannı sarmasını bekliyor." Ovacık ilçesine bağlı Mollalar Köyü'nden İbrahim Konuralp adlı yurttaşm da, adli ma- kamlara başvurarak güvenlik güçleri hakkın- da tazminat dayası açtığr bildirildi. Dılekçesin- de, yakılan evinde büyük zarar gördüğünü be- lirten Konuralp, iki oğlunun da halen vatani gö- revlerini yaptığını kaydederek, zarannın öden- mesini talep etti: Tunceli'nin SHP'li Belediye Başkanı Musa' Arslan da, halkın başvurusu üzerine valilikten 100 adet çadır istediğini söyledi. Belediye ola- rak, halkın mağdur olmaması için olanaklan-. nı seferber ettiklerini belirten Arslan, "Köy' boşalrma ve yakma olaylan böyle sürerse, bü- yük sıkıntılar yaşanır. Halk büyük bir mağdu- riyet içindedir. Köylünün evine dönmesi için güvence verilsin" dedi. Genç: Köylü perişan Bu arada Tunceli muhabirimiz Nazım De- mir'in haberine göre, bölgede sürdürülen ope- rasyonlar kapsamında köylerin boşaltılmasına* devam ediliyor. Mazgirt ilçesinde Ataçınar Köyü, Çapur ve Gola mezralannın güvenlik güçlerince yakıl-, dığı iddia edilirken, köylüler 3 gün önce Ho-. zat ilçesine bağlı Dağvelikan mezrasının yakıl-' dığını ve 25 hanelik Aktaş Köyü'nün deboşal- tıldığını ileri sürdüler. Helikopterlerle gerçek-, leştirilen operasyonlar sırasında da bazı evle- rin hasar gördüğü öğrenildi. Öte yandan önceki gün Pertek ilçesinde va- tandaşlarla konuşan SHP Tunceli Milietvekili KamerGenç. devletin Tunceli'de köylü vatan- daşlan perişan ettiğini söyledi. Genç konuşma- sında şöylededi: "Eğer böyle giderse Tunceli diye bir yer kal- maz. Devlet buralarda vatandaşlanmızı koru- muyor. Tunceli üzerinde oynanan bu oyunlar köyleri yok etme ve vatandaşlara gözdağı ver- meamacı taşıyor. Köykrin gü\enlikgüçleri ta- rafından vakıldığı herkes tarafından bilinmek- teancak fçişleri Bakanı çıkıp "köyleri köylüler kendısi yaktı' diyor. Bu tamamen asılsız bir id- diadır. Yaptığunız araştırmalar sonucu köyleri güvenlik güçlerinin yaktığı ortaya çıkmıştır. Bu konuyu sapnrmakla bir yere gidilinez. Devlet, vatandaşına sahip çıkmalıdır." Gürsoy yetkiiilere çağn yapti. SHP'li 3, Gürsoy'dan irtica uyansı ANKARA (Cumhuriyet Bürusu)- SHP Istanbul Milfet- \ekili ve TBMM fdare Amiri tbrahim Gürsoy, devletin en üst makamlannda bulunan ki- şilerin, irticai odaklann faali- yetleri karşısında 'suspus' ol- duklannı savunarak, Cumhur- başkanı Süleyman Demirel, Başbakan Tansu ÇiUer, SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın ile bakanlan, tavırlannı netleş- tinneye ve gerçek yerlerini be- lirlemeye çağırdı. Gürsoy, RP Genel Başkanı IN'ecmettin Erbakan'ı da, "4 aralıkta kapryı çalmayacağız, kınp içeri gireceğiz'1 ' sözlerin- den dolayı isim vermeden eleştirdi. Türkiye Ermenileri Patriği Karekin Kazanayan suçlamalan yanıtladı: PKK-Ermeniişbirliğiyalan•Patrik Kazancıyan, terörün her türlüsüne nereden kaynaklanırsa kaynaklansın karşı olduklannı söyleyerek, "Türkiye'deki Errneni kifiselerinden hiçbiri, herhangi bir terör örgütüne yardım etmemiştir" dedi. fstanbul Haber Servisi- Türkiye Ermeni- leri Patriği Karekin Kazancıyan. son günler- de basında yer alan PKK-Ermeni işbirliği- ne ilışkin iddiaiann gerçek dışı olduğunu vurgulayarak "Nereden gelirse gelsin, terö- rün her türlüsüne karşıyız. Her din adamı şiddete karşı hayatın kutsalhğını savunur. Türkiye'deki ermeni kiliselerinden hiçbiri, herhangi bir terör örgütüne yardun etme- miştir*' dedi. Basında yer alan bu tür haber- lerin, toplumda Ermeni düşmanlığına zemin hazırladığına da dikkat çeken Kazancıyan, PKK'yi destekleyen Ermeniler olsa dahı, bundan bütün Ermeni halkının sorumlu tu- tulmasını eleştirerek **Bu örgüt içinde bir Türk yakalandıgmda. bütün Türk ulusunu toptan suçlamak kimin aklına geliyor" soru- suyla tepkisini dile getirdi. Kazancıyan, PKK lideri Abdullah Oca- lan ile bir papazın yan yana çekilmiş fotoğ- rafının basında 'PKK-Ermeni işbirligi'nın kanıtı olarak göstenlmesini eleştirdi. Kum- kapı Ermeni Patrikhanesi'nde dün konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Ka- zancıyan, fotoğrafta yer alan papazın Erme- ni papazı olmadığını söyledi. Söz konusu din adamının Ermeni olmayan bir Hıristiyan cemaatinin Halep'teki dini lideri olduğunu öne süren Kazancıyan "Bunu resmi görev- tüerdebiliyor. İ stefik bu din adamınm, PKK Kazancryan, PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir papazın yan yana çekilmiş fotoğrafinın basında 'PKK-Ermeni işbirliği'nin kanıb olarak gösterilmesine tepki gösterdi. lideri ile yaptığı konuşmanın merni, ay lık bir sryasi derginin 15 Temmuz 1993 tarihli sayı- sında yer almış ve kim olduğu orada açıkça beürtiîmiştir*' diye konuştu. Fotoğraftaki din adamının başındaki kis\eyi de savunmasına dayanak olarak gösteren Kazancıyan, Erme- ni din adamlannın kesinlikle bu tarz kisve kullanmadığını vurguladı. tddialan 'asılsız ve dayanaksız' olarak ni- teleyen Kazancıyan, PKK içinde bir Erme- ni yakalanmış olsa dahi, bundan tüm Erme- ni halkını sorumlu tutmanın yanlışlığma dik- kat çekti. Kazancıyan "Almanya'dayaşayan Cemalettin Kaplan nedeniyle, Türkiye'deki bütün Müslüman din adamlannın laik Tür- kiye Cumhuriyeti'nin düşmanı olduğunu söyleyebilir misiniz?" diyerek tepkisini dile getirdi. Kazancıyan, Türkiye'deki Ermeni kiliselerinin herhangi bir terör örgütüne yar- dım etmediğini savundu Demokrasi Platformu: Ara seçimde kimseye oy yok • 18 demokratik kitle örgütünden oluşturulan Demokrasi Platformu, demokrasiyi her alanda yaşama geçirmek için çahşmalannı başlattı. Katılımcı kuruluşlann genel sekreterlikleri düzeyinde toplanan Demokrasi Pfatformunda 4 aralık seçimlerinde iktidara 'ders verilmesi' konusunda görüş birliğine varıJdı. ANK.\R\ (CumhuriyetBürosu)- "De- mokratikleşmeye evet, özeileştirmeye ha- yır" diye çalışanlar, 4 aralıkta yapılacak ara seçimlerde de ikridar partilerine "oy yok" demeye hazırlanıyorlar. Türk-tş, Hak-tş ve DlSK'in de aralannda bulun- duğu 18 demokratik kitle örgütünden olu- şan "Demokrasi Platformu", demokra- tikleşmeyi çeşitli alanlarda yaşama ge- çirmek için ilk adımı attı. Türk-Iş, Hak-lş, DİSK, Kamu Çalışan- lan Sendikalan Platformu (KÇSP), Türk Tabipleri Birliği, TÜRMOB, Türk Diş Hekimleri Birliği. Türk Veteriner Hekim- Ieri Birliği, Sendikalar Arası Eşgüdüm Komitesi; İnsan Haklan Derneği, Hal- kevleri, Öğretim Üyeleri Derneği, Çağ- daş Hukukçular Derneği, Çağdaş Gaze- teciler Derneği, Türkiye Ziraatçılar Der- neği. Iktisat Fakültesi Mezunlan Cemiye- ti ve Araştırma Görevlileri Derneği'nden oluşan Demokrasi Platformu, önceki gün, katılımcı kuruluşlann genel sekreterleri düzeyinde toplandı. Toplantıda, hükume- tin gündemindeki özelleştirme yasa tasa- nsına karşı çıkılması. demokratikleşme- nin uzun vadede yaşama geçmesi için al- ternatifönerileroluşturulmasıkararlaştı- nldı. 4 aralıkta yapılacak ara seçimleri gün- demine alan platform, 5 Nisan Kararla- n"nın yargılanması ve iktidara seçimler- de "ders verilmesi'' konusunda görüş bir- liğine vardı. "Demokrasi Platiörmu'nun tekçatı altında süreküligi" eğiliminin de- ğerlendinldıği toplantıda, 7-9 kişilik hiye- rarşik bir örgütlenme oluşturularak bölge- sel platformlann merkezileştınlmesi ge- rektiği vurgulandı. örgütlenmede birlik- teligin yaşama geçirilmesine paralel ola- rak, "Düzenin alternatifini oluştunnaya yönelik çahşmalann başlatılması" ilkesı benimsendi. Bunagöre ilk olarak, eğitim, saglık, çalışma hayatı, sosyal güvenlik alanlannda demokratikleştirmeye yöne- lik çözüm önerileri oluşturulacak. Kurul- taylarla kamuoyuna duyurulacak önerile- rin yaşama geçirilmeleri sağlanacak. '40'lar Meclisî' oluşturuldu Alevflerden Tunceli'de yakılan köylere yardun İstanbul Haber Servisi - Yurtiçinde ve yurtdışında örgütlü bulanan Ale\ i dernek, vakıf ve dergahlan biraraya gelerek bırliğin ilk temelini atarken Tunceli'de •• r-köyleri yakılanlar ıçın -• .. «. yardım kannpanyası başlattılar. 15-16 Ekim tanhlennde toplanarak Alevilerin sorunlanna çözüm yollan arayan kunımlann ve Alevi yayın organlannın temsilcilerinden oluşan "40'tar Meclisi" oluşturuldu. Bu kırk kişilik meclis, bundan böyle Alevileri ilgilendiren her konuda toplanıp ortak karar alacak. İlk. günkü toplantıda divana venlen bir önerge ile önceliklı olarak Tunceli'deki yakılan köylerin sakinleri ile dayanışma karan alındı. Alevi dernekleri ortak bir bildiri yayınlayarak köy yakma ve boşaltmalan kınadıklannı açıkladılar. Aynca köyleri yakılan yurttaşlar için yardım kampanyalan başlattıklannı duyuran ortak bıldiride şu görüşlere yer venldi: "Tunceli yaküıyor! Türkiye'de çoktandır köyler yakıuyor! Bu topraklarda yaşayan tüm insanlar! Aleviler! Canlar! Köylerimiz, Alevüiğin zengin mirası, yani gözümüzün nuru yerieşim merke/lerimiz yakılıyor! Canlanmız y akıüyor! Oğretmenlerimiz katlediliyor! Ormanlannuz yakılryor! Her biri birer yerieşim sanat ürünü olan köylerimiz yakıuyor! Sivas'taki gibi 7 saarte değil, 7 haftadır herkesin gözü önünde gerçekleşiyor olaylan Bu siyasi soruna önerilen şiddete dayalı çözümlerin aslında çözümsüzlük olduğu artık göriilmelidir. Bu kirli oyunlara, bu katliama dur demek istiyoruz. Bu olaydan olumsuz etkilenen canianmızia dayanışmayı yükseltmek istiyonız.İnsan)anmız temiz, bu sa\aş kirfidir. Köy boşalrmalara, yakmalara, göç ve asimilasyona bir an önce son verilmelidir. Bizler, Alevi örgütleri olarak insanlanmızm.topraklanndan tarihlerinden, inançlanndan ve külrürierinden zoria kopanlmasını kınıyor ve lanetliyoruz.İnsanlann doğduklan, büyüdükleri yerlerde yaşamalan onlann en doğal haklandır. Bu hak hiç bir gerekçeyle ve hiç bir güç tarafından sona erdirilemez, ertelenemez. 1-Sonınun çüzümünde şiddeti değil, siyasal çözümü, 2-Halklanmız arasında milliyetçUiği değH, halklann kardeşliğini, 3-1000 vıldır bu topraklar üzerinde yaşayan halklann eşitlik, özgüriük ve gönüllü biriik temelinde sorunun çözümünü istiyoruz." Tunceli'deki köyleri yakılanlara yardım toplanması konusunda görev alan Alevi örgütleri ve yayın organlan şunlar: Yurtdışında Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Genel Merkezi, Hacı Bektaş Dernekleri Genel Merkezi, Hollanda Alevi-Bektaşi Sosyal ve Kültür Derneklen Federasyonu, Karacaahmet Sultan Dernegı, Şahkulu Sultan Derneği, Hacı Bektaş Belediye Başkanı, Semah Kültür ve Araştırma Vakfı, Akkav, Pir Sultan Abdal Kültür Dergisi, Alevilerin Sesi Dergisi, Nefes Dergisi, Cem Dergisi. Can Yayınlan, Gönüllerin Sesi ve Kervan. Düşünceye ifade özgürlüğünde sınır belîrsiz Demokratikleşme paketinde 'înceleme ve eleştirme sınırlannı aşarak veya terör örgütlerini desteklemek için propaganda yapmak' olarak belirlenen düşünce özgürlüğü smınna hukukçular tepki gösterdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Koalisyon ortaklan DYP ve SHP'nin, demokratikleşme paketîçerçevesinde uzun süren pazarlıklar so- nucu belirlediği düşünceye ifade özgürlüğü sı- nınnın, uygulamada kargaşaya yol açacağı sa-. vunuldu. Ankara Barosu Başkanı Avukat Er- dal Merdol, "Tatbikatta eteşririyi kim tayin ede- cek? Terörle Mücadele YasasTnın ve Devlet Gü- venlik Mahkemeleri'nin kaldınlmadığı yerde, düşünce özgüriüğü labirentlere tıkanır kalır" dedi. Avukat Halit Çelenkde yeni düzenleme- nin 'kargaşa' yaratacağını belirterek "Birdü- şüncenin açıklanmasının; inceleme, tartışma ve eleştiri sınırlannı aşıp aşmadıgını, yakın ve açık bir tehüke oluşturup oluşturmadığını sap- tamak, mahkemelerce güçtür" gorüşünü dile getirdi. "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bü- tünlüğünü bozmak amacıyla; inceleme, tartış- ma ve eleştirme sınırlannı aşarak açık veya ya- kın tehlike yaratacak biçinıde veya terör örgüt- lerini desteklemek için propaganda yapmak" Ankara Barosu Başkanı Avukat Erdal Merdol: Bunlarla başa çıkılmaz. Yann tatbikatta, eleştiriyi kim tayin edecek? Bilirkişiye mi gönderecekler? Bu madde kanunsuz suçlar yaratır. Terörle Mücadele Yasası'nın ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin kaldınlmadığı yerde düşünce özgürlüğü, labirentlere tıkanır kalır. Avukat Hafft Çelenk: Bu düzenleme, uygulamada kargaşalara neden olacaktır. Bir düşünce açtklamasının; inceleme, tartışma ve eleştiri sınırlannı aşıp aşmadığını, yakın ve açık bir tehlike oluşturup oluşturmadığını saptamak, mahkemelerce güçtür. Bu konularda yazı ya da konuşmaya göre değişik değerlendirmeler, mahkeme kararlan ortaya çıkabilir. olarak belirlenen düşünceyi açıklama sınınnı Cumhuriyefe değerlendiren Ankara Barosu Başkanı Merdol, şunlan söyledi: "Bu, sakat ve yanlış bir düzenlemedir. Bu madde çok büyük mahzurlar yaratır. Kanun- suz suçlar yaranlır. Kanuna dayanmayan suç- lar yaratılabilir. Çok kaypakhr, bilirkişinin eli- ne kalır. Hakimin yeteneğine kalır, çok adamın canı yanar. tnceleme, tartışma ve eleştirme. Bunlar sınııian beüi olan kavramlar değil. Bun- larla başa çıkılmaz. Yann tatbikatta, eleştiriy i kim tayin edecek? Bilirkişiye mi gönderecekler? Terörle Mücadele Yasası'nın kaldınlmadığı, DGM'lerin kaldınlmadığı yerde düşünce öz- gürlüğü, labirentlere tıkanır kalır. " Avukat Halıt Çelenk de, yeni düzenlemenin uygulamada 'kargaşa' yaratacağını söyledi. Çelenk. şöylededi: "Yeni düzenleme, düşünce açıklama özgür- lüğünü sağlamaktan uzaktır. Terörle Mücade- le Yasası'nın düşünce açıklamayı suç sayan 8. maddesinin tamamen kaldırılması gerekir. Böyle bir madde, demokratik ilkelerie bağdaş- hnlamaz. Düşünce açıklama özgürlüğünün sı- nın, yinedüşünce açıklama özgüıiüğüdür. Tas- laktâ 8. maddeye verilen son şekle göre propa- ganda yani düşünce açıklama, yine suç sayıl- maktadır. Ancak bunun için 'inceleme, tartış- ma ve eleştiri sınırlannı aşarak açık veya ya- kın bir tehlike yaratacak biçimde veya terör ör- gütlerini destekleme amacı' koşulolaraköne- rilmektedir. Bu düzenleme, uygulamada kar- gaşalara neden olacaktır. Bir düşünce açıklamasının; inceleme, tartış- ma ve eleştiri sınırlannı aşıp aşmadığını, yakın ve açık bir tehlike oluşturup oluşturmadığını saptamak, mahkemelerce güçtür. Bu konular- da yazı ya da konuşmaya göre değişik değerlen- dirmeler, bilirkişi raporian ve giderek değişik mahkeme kararlan ortaya çıkabilir. Taslak bu haliyle bu sakıncalan da beraberinde gerirmek- tedir." Merdol ve Çelenk, Terörle Mücadele Yasa- sı'ndaki düşünce suçu için öngörülen cezanın alt sınınnın, taslakta 2 yıldan 1 yıla indirilerek tecil (erteleme) ya da para cezasına çevrilme kapsamına alınmasının. halen cezaevinde bu- lunan düşünce suçlulannı olumlu yönde etki- leyeceğini söylediler. Cezaevindeki düşünce suçlulan, bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde davalannın görüldüğü mahkemelere başvura- rak cezalannın tecil edilmesini ya da para ce- zasına çevrilmesıni isteyebilecekler. Dosyalan yargılandıklan mahkemelerce ye- niden incelenecek olan düşünce suçlulan, ye- ni düzenleme sonucu özgürlüklerine ka- vuşabilecekler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog