Bugünden 1930'a 5,384,766 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

4 AĞUSTOS1993 CARSAMBA CUMHURİYET 2 SAYFA TELEVIZYON O Kadın , Halit Refığ'in anlatımıyla Yeşilçam kahplannın dışına çıkan bir film Bayağılıktan annmış bir melodram o Kadın Yönetmen: Halit Refiğ Senaryo: \ezihe Araz Görüntü Yönetmeni: Çetin Gürtop Müzik: Cahit Berkay Oyuncular: Gülşen Bubikoğlu, Cihan Cnal, Arsen Gürzap, Kerem Yılmazer, Haldun Dormen, Alev Sayın, Aslan Ahın, Abdurrahman Palay, Gözde Görenler, Diler Saraç, Deniz Uyguner, Ekrem Dümer, Meral Kurtuluş, Merih Ermakasdar, Fisun Lçar, Muhteşem Durukan, 1982, Erler Film yapımı TURHAN GÜRKAN Safranbolu'dan İstanbul'a gelıp. Güzel Sanatlar Akademısrnde oku- yan Gönül (Gülşen Bubikoğlu). bir yandan da modaevı sahibı Bülcnt'in (Haldun Dormen) desınaıörlüğünü \e mankenliğını yapmaktadır. Nişanlısı Haluk (Kerem Yılmazer). GönüTii çahştığı reklam ajansının sahıbi Kazım'la (Haluk Kurdoğlu) tanışunr. Çekılen reklam filmınin kutlama partısinde. çok hoşlandığı Gönül"le denize açılan reklamcı. genç kıza teca- vüz eder. Olayın etkisıyle şok geçıren Gönül, akıl hastanesine kapatılır. Orada da kendisıni damdan atmaya kalkar. Ruh doktoru Prof Cihat Gü- nay (Cihan Ünal). Gönül'ün teda\ısinı üstlenıp, onu iyıleştırir. Doktorla has- ta ilişkisi zamanla saf bir aşka dönü- şür. Ancak doktor evlidir ve iki de çocu- ğu vardır. Çocuklanyla İsvıçre'de ya- şayan geçımsız ve alkolik kansı Alev (Arsen Gürzap) yüzünden evlılıkleri sallantıdadır. Bir boşluk ıçindekı bu Nezihe Araz'ın senary osundan uvarlanan " O Kadın" \arlıklı. avdın bir adamın cinsel saldırısına uğradıktan sonra şok geçiren bir manken-öğrenciııin (Gülşen Bubikoğlu). kcndisini tedavi eden evli ama mutsuz ruh hekimiyie (Cihan Ünal) olan aşk ilişkisini anlatıyor. iki yıkılmış insan. evlenmeye kalkışı- rlar. Doktor. yürümeyen evliliklerinı sona erdirmek için. kansına boşanma- lannı önenr. Onun onayını aldıktan sonra da Safranbolu'ya gıderek Gö- nül'ü annesı (Diler Saraç) ve babasın- dan (Abdurrahman Palay) ister. Yurt dışından dönen Alev. kocasının Gö- nül"le ılışkisıni öğrenince boşanmak- tancayar. Onlannmutluluğunuengel- lemcK ve kocasından öç almak için acımasız girişimlere yönelir. Halit Refiğ'ın 1982 de Nezihe Araz'ın senarvosundan alarak vönet- menliğıni yapiığı "O Kadın". varlıklı. aydın bir adamın einsel saldınsına uğ- radıktan sonra şok geçiren bir man- ken-öğrencınin. kendisinı tedavi cden evli ama mutsuz ruh hekimiyle olan aşk ilişkisini anlatıyor. Halit Refiğ. çağdaş bır kent öyküsü olan bu yapıtından bır yıl sonra yınc Nezihe Araz'ın senaryosundan "İhtiras Fırtı- nası"adlı bir film daha gerçekleştirdi. Onda da başrolleri Gülşen Bubikoğlu v e Cihan Cnal oy nadılar. Senaryodan kaynaklanan kimi aksaklıklara karşın "Ö Kadın". Halit Refiğ'in düzgün an- latımıyla Yeşilçam kahplannın dışına çıkan. bayağılıktan annmış, bir melod- rama dönüşmüş. Öyküdeki yasak aşk ilişkisinın dışında. toplumumuzun aksayan yön- lerine değinilirken. reklam dünyası- nda dönen- tecavüz gibı- çirkin olayla- ra. aydın çevrelerde yaşanan -dokto- run eşiyle ilişkileri-gibi parçalanmaya yüz tutmuş aile düzenine de eleştiri ge- tiriyor. Bazı varlıklı çevrelerin çıkar ilişkilerine değınılıyor. 1983'te Mos- kova Film Şenliei'nde özel bir gösteri- de yeralan "O Kadın", 1984'te de Ku- veyt'teki Türk Fılmleri Haftası'na ka- ııldı. (Sho* TV, 16.15) içte Müzik İ5te Eğlence Zuhal Olcay'dan şarkılar Magazin/TV Senisi- Sah günleri yayınlanan "İşte Müzik İşte Eğlence" bu haftadan itibarcn çarjamba gecelcri ekrana geîe- cek. Fulya Ergüneş ile Yalçın Dümer'ın birlıkte sunduğu programın "tnüzik" kpnuklan Zuhal Olcay, Neşe Karaböcek ile Ferhat Tunç. Nilgün Belgün ve Volkan Severcan'ın sunduğu "Göster Kendini"de y anşmacılar bu kez dansözlük ve kumaş kesmeyi deneyecekler. Bu bölümün uzman konuklan dansöz TanyeÛ ile Murat Avnayim. Neslihan Yargıcı"Beni Baştan Yarat^ta. evliliğe hazırfanan Yavuz Hakan ile Elvan Çmarcıoğlu'ylailgilenecek. Programınçekimi için hazırlatılan gelinlik üe smokin. program sonunda evliliğe hazırlanan çifte hedıy e edılccek. Programın "Güldürü"lerinde skeçlcr ve "Bir Elinde Cımbız Bir Eünde A> na" adlı köşeyi ızlev eceğiz. Nilgün Belgün bu hafta bır tele-kızı canlandıracak. "İşte Vlüzik İşte Eğlence"de "Moda" ve "Eğlence Yeri" adlı bölümler de yer alıyor. (Kanatö, 20.30) Haf tanın sesi Spor, müzik, magazin Magazin/ TV Senisi- H BB"nin gençler için hazırladığı "Haftanın Sesi". müzik. magazin ve sporbölümlerinden olu- şuyor. Devrim Aykıl ile Güla> Ertok'un sunduğu yapımın bu haftaki stüdyo konuğu Türk Pop MüzığTnin genç seslerinden Giilay Eralp.Genç şarkıa sunuculann çeşitli sorulannı yanıtladığı proramda " Yoksun Şimdi" v e "Kar Yangınları" adlı şarkılannı da seslendirecek. Programın "Spor" köşesınde. Körfez Pıst Yanşı, Antalya'da yapılan Halk Bisıklet Yanşı, Amigo Kızlar, Dünyada haftanın olav lan ve Dünva Hokey Şampiyonası'ndan görüntüler ekrana gelecek (HBB,20.10) Kaderin Cilvesi SS subaymın yeni yaşamı Magazin/TV Senisi- İnterstar"da bu akşam ılgı ileizlenecekbirdizi başlıyor "Kaderin Cilvesi" Onjınal adı "TwistofFate"olan dızınin başrol oyunculan beş kez Emmy ödulü alan V'eronica Hamel ile ünlü oyuncu Ben Cross. "Kadenn Cilv esi'nde olav lar bir SS subayının etrafmdageçıyor.. Kahramanımız. savaş sonrasındakendi ölümünü tezgahlar. Artık. herkes onun öldüğünü sanmaktadır. O ise bir dizı estetık ameliyatla yüzünü değiştınrvebirYa'hudi olarak yeni hay atına başlar. Olavlar.ve tesadüfler onu İsrail'ın kuruculanndan bın yapar (İnterstar. 18.30) SICAĞI SICAĞINA Casuslann dünyasınabakışMagazin/TV Senisi- Casuslann. karşı casuslann. CIA köstebeklennın ve uluslararası suikastçilerinjrizli dünyasında geçen olav lan anlatan "Örgüt"ün bu gece ilk bölümünü izleyeceğiz. Orijinal adı "Brotherhood Of The Rose" olan dızinin y önetmeni Manin J. Chomskv. Başrollennı Robert Mitchum, Peter Strauss. Conie Selleca ve Davkl Morse'un üsllendığı "Örgüt'ün konusu şö> le: Eliot, CIA'nın en vetkıli v önetıcısı olarak yıllarca gelışmeleri v önlendirmiş, hatta. iki öksöz çocuğu CIA faalivetleri için yetiştirmiştir. Bu iki ajan Saul ve Chris. birgüngönderildiklerigızli görevde ihaneteuğradıklannıanlarlar. (ATV,21.00) Kayıp çocuk bulundu Magazin/ TV Senisi- "Sıcağı Sıcağına", bu hafta da değişik konularladopdolu... Haluk Bilginer'ın sunduğu programda. mevdana gelmesinden kısa süre sonra göriintülenen olaylar şunlar: Gebze Çayırov a'daki evinden çıktıktan sonra kaybolan aklı dengesı bozuk 12 vaşındaki Nazım Demiral, "Sıcağı Sıcağına" ekıbının araştırmalan sonucunda bulundu. Programda Gebze'den başlayıp Sanyer'de sonuçlanan araştırmanın gönintüleri ve Demiral"ın ailesine teslim edilişi ekrana gelecek. 300 bin lira alacağı için tartıştığı arkadaşını bıçaklayıp kaçan Mehmet Yağbasan, cinayet büro ekiplerince kısa sürede vakalanmıştı. Yağbasan. "Sıcağı Sıcağına" kameralanna cınayeti nasıl ışledığini anlattı. Camive yardım ıçın ev inı satmak ısteven Yaşar Ünal. kendısine karşı çıkan eşi ve gelinini öldürdü .. Programda buaile içı cınayetin nedenleri ekrana getirilecek. Çorlu'da. Sinop'lulann gittiği kahvenin basılarak 1 kışıninöldürülmesi ve 13 yaşındaİci kızınıncesedini elbıse dolabında bulan annenin dramı da "Sıcağı Sıcağına"da izleyeceğimiz konular arasında yeralıyor. (ShowTV,22.15) GUNDÜZ FILMLERİ Ali Baba ve Kırk Haramiler (Ali Baba And The 40 Thievs)-1944 yılında çevnlen bu film. cesur v e yakışıklı prensin sevdiği kızı y ıllar önce elinden alan haramılere karşı verdiğı mucadeleyi anlatıvor. Arthur Lubin'ın vönettıği filmın başrollenni Maria Montez, John Hall ve Scotty Beckett pav laşıyor. Süresi 87 dakika.f/nfmfar, 10.50) Çingene Çingenelenn yerleştıği Trakya'daki bir oba yakınında, yörenin zengin ve hatırlı kişilennden birinın torunu kavbolur. Olaya el kovan güvenlik güçlennın somşturması sonunda. çocuğunfidve için kaçınldığı anlaşıhr. Fıdvecılennobadakıçıngenelerolduğuortaya çıkar. Suçlulan duyuran kışı de. aynı obadan iyı kalpli bır çingenedır ZaferPar'ın I989'da Ahmet Soner'in senarvosundan uvarladığı "Çingene", yasal, kural tanımayan. ozgürce. av are yaşam biçımleriy le ilgi çeken çingeneler arasında geçen bir çocuk kaçırma vefidye olayını anlatıyor. Öykünün. çiçek satıp şarkı söy leyen kahramanını. satış rekoru kıran kasetleri ve plaklanyla "arabesk muziğın prensesı" olarak anılan Küçük Ceylan oynuyor. FılmınobüroyunculanErolDurak, Fulya Kumcu. Efgan Efekan. Kadir Sav un. Cengiz Sezici, Nubar Terzıyan. funcav Akça. (TR T5,10.55) Kızgm Güneş Vurdu kırdılı. gerilim ıçeren. sürükley ici bir gangsterlik öy küsü. 200' ün üstünde avantür film y öneten Yav uz Figenirnınımzasınıtaşıyan 1971 tarihli "Kızgın Güneş"', o dönemde kimı Türk filmlerinde oynayan. Gülsün Kamu, Ay şe Kemıkoğlu gibı Türk artıstlerle evienip aynlan İranlı oyuncu Cıhangır Gaffari'nın, İsv eç kökenli Eva Bender ve Behçeı Nacar'la birlıkte başrolünü pay laştığı önemsiz bir serüvenfılmı (KanaI6,12.40) Yalnız Ölüm Bir kasabada bırbirini çok seven bir kadınla birerkek. özledıklenmutluluğuyakalayabılmekıçın.onlan engelleyen aile baskısına karşı ortak bır savaşım v erirler. Daha önce "Çiçek". "Mağrur Kadın" gibi fılmlerde yönetmen olarak adına rastladığımız Y'avuz Işıklar"ın gerçekleştirdiği "Yalnız Ölüm", önemsiz bir aşk öyküsünü anlatıyor. Oyıınculan Salıh Kırmızı. Meral Zeren. fShonTV, 14.00) Muhteşem Bess'in Maceralan (The AdventuresOfGallant Bess)-Ted Daniels. yakaladığı ata Bess adını vcrerek onu eğitir. Ted'in patronu Bud Millenck de Bess"i istemektedir. Ted, atını alarak uzaklara gider. Burada bir rodeoya katılır. Rodeo sırasında sakatlanır. 1948 ABD y apımı olan filmi Lavv Lardersyönetmiş. Cameron Mitchcll. Audrey Long, Fuzz\ Knıght ve Ed Geraen'ın ovnadıeı filmin süresi 73 dakika. (HBBJ4J5) Q Sihirli An Film evlilik törenindeki gerilim üzerine kurulu. (That Magjc Moment)-Paıge Farell. güzel. ıstekli ve çekici bir kadındır. Efsanevi bir aşk y aşadığı adamın babası ile kendi babası arasında çatışma çıkınca olaylar beklenmedik şekilde gelişir. Paige tamamen farklı biriyle evienip her şeyden uzaklaşmaya karar verir. Evlilik töreninde genhm vükselecek olaylarbirbirini izleyecektir. Darly Duke'un yönettıği Jace Alexander ve Lindsay Frost'unbaşrollenpaylaştıklanfılm 1990 yapımı. (ShoH- TV, 11.00) Son Sayfa (The Last Page)-"Unutulmayan Filmler-Unutulmayan Yıldızlar" kuşağında Terence Fisher'in y önetip, George Brent ile Marguarite Chapman'ın oynadıklan "Son Sayfa" v ar. Konu şöyle: Bır kıtabevinin müdürü olan John Harman, y atalak kansının ameliyatı için sigorta poliçesini paraya çevirir. Bu arada yanında çalışan Ruby'nin dolandıncı erkek arkadaşı Harman'ı tehdit eder... Harman buna aldırmaz. ancak ertesı gün kansının ölü bulunması herşeyideğiştınr... Süresi 84dakika. (Kanalû, 15.10) i Dostluk Yemini TİMUR SELÇUK KONSERİ "İşg^l Altında" harekaün yıldönümündeekranda Magazin/T\r Senisi-"İşgal Altında"adlı dizi KıbnsBanşHarekatfnınyıldönümündeTRT 1 'de ekrana gelecek. Senary osunu KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın yazdığı dizıde. Maraios'un de\ nlmesınden sonra \'unan Kuvvetlerinin Türk köylennı işgal etmesi ve köylülerin direnişi konu ediliy or. Denktaş'ın da bir sahnede rol aldığı dizide köydeki direnişi örgutleyen Kezban Öğretmen'i Meral Konradcanlandınyor. Ünal Küpeli'nin vönettıği fılrnın oyuncu kadrosunda Le>ent Özdilek. Sibel Özçan, Gülben Ergen, Zeynal Karaca \e Çetin Özen de yer alıyor. Çekımlen Girnc yakınlanndakı Şirinev ler köy ünde yapılan dİ7İ 14 Ağustos'ta BRT'de de v av ınlanacak. Magazin/TV Senisi-Timur Selçuk'un Atatürk Kültür Merkezi'nde 25. Sanat Yılı konseri bu gece TRT 1 "de yayınlanacak...Turhan Yükseler Orkestrası eşlığinde. dünden bugüne tüm şarkılannı seslendiren sanatçıya konserinde kızı Hazal Selçuk daeşliketmışti. (TRT 1,21.20) Taslağın yayın programını düzenleyeceğine inanıyorum Özel televızyonlarla ılgilı ha- zırlanan yasa taslağına. an- ladığım kadanyla şımdi yayı- nda olan tüm özel televizyonlar karşı. Taslağın karşı çıkılacak noktalan yok değil. Ancak yayın programlannı düzenlcyen bölümün. özel tele- vızyonıan biraz yola getıreceği ınancındayım. Çünkü. ozellıkle film seçme konusunda göster- dıkleri duyarsızlık ve düzeysiz- lik katlanılır gibi değil. Yayın saaunı doldurmak için seçılcn. kalitesızliğı konusunda en ufak bir şüphe bırakmayan yerlı ve yabancı fılmleri seyretmenın nasıl bir sinir harbı olduğunu anlatmaya gerek yok. Beğenmeyen kapatır şeklinde bır savunmada bu düzeysizlığin savunması olamaz. O zaman iz- leyicinin de. yasayi beğenmeyen kapatır biçiminde bır savun- ması olur ki. bu tartışma kımse- ye yarar sağlama/.. Önun için öze! tsl.-vızyonlann artık salt para kazanma hırsından kurtulup. düzeyli yapıtlan ekrana getırmelerini beklıyoruz. Ve yeni televizyon yasasının da çıkması için sabırsızlandığımiii tüm ilgililere iletiyoruz. Serpil Gültekin/ Tekirdağ Sevgili okurlarımız. Sizlerin de bu sayfalarda yazmamzı istiyonız. 150 sözcüğü aşmayan eleştirilerinizi şu adrese bekliroruz: Türkocağı cad.39 4134334 Cağaloğlu - İstanbıd. Ayrıca513 90 98 numarulı faksımızı da aravabilirsiniz. (Cadence)- Babasının ölümü. askerolan Bean'ınyaşamını altüst etmiştır. Bocaladığı günlerden birinde kendini kaybedene kadariçkı içip olav çıkannca, inzıbat tarafındantutuklanır. Askerimahkemedeyargılanırve90 günlüğüne bır çalışma kampına sürülür. Burada onu zor günler beklemektedir. Çünkü otoriterliğiy le tanınan kamp komutanı asısubay. onu istediğı şekle sokmaya kararlıdır. 1991 ABD yapımı filmin yönetmeni MartinSheen... Başlıca rollenm Martin Sheen. Larry Fishburne ve Mıchael Beach'ın üstlendıei vapımın süresi 97 dakika. (TRT 1,16.00) Kör Dövüşçü (Blind Rage)- CIA. Victnam'daki karşı devrimci birgruba yardım etmek ıçın. çok gizli planlar yapar. Bu plana göre 15 milyon dolar Manila'ya transfer edilecektir. Mafya liden Simpson. durumu öğrenir ve parayı ele geçirmek için zekice bir soygun planlar. Bın usta bir kung fu dövüşçüsü olan beş kör adamın soygun yapacağj kimsenın aklına gelmeyecektir Ancak işlerhiçdebeklendiği gibi gitmez. EfrenC. Pınıon'un vönettıği iılmdebaşrolîen D'urville Martin ile Leo Fong paylaşıy or. 1990 yapımı filmin süresi 90 dakika (Show f\, 18.00) Kahpe Kurşun İftıraya uğrayan birköy delıkanlısıyla(Fikret Hakan), scvdıği kızın ı L ftade Kimı) aşk ve serüven öyküsü. Nisan Hançcr'ın I957"deyönetmenlığıniyaptığı.yapımcı Özdemir BirMJİ'ın senarvosundan alınan siyah beyaz çekılmış"Kahpe Kurşun" adlı filmdeayncaSalihTozan, HasanCeykın. L ğur Başarandaoynuyor. ( Teleon, İ9J5)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog