Bugünden 1930'a 5,384,766 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

26 TEMMUZ1992 PAZAR CUMHURİYET SAYFA SPOR 15 Büyük törenlerle başlayan 25. Yaz olimpiyat oyunlanna 172 ülkeden 10 bin sporcu katılıyor Barcelona'da görkemliaçılış• Barcelona'nın 65 bin kişilik Olimpiyat Sta- ı'nda yapılan açılış tö- reninde güvercinler uçu- ruldu. İspanya'nın de- ğişik bölgelerini temsil eden folklor gruplannın gösterilerinden sonra Ispanyol dansından örnekler ve bir balegösterisi sunuldu. Gösteriler iz- leyenleri adeta büyüledi. BARCELONA (Cumhuriyet) - Dünya spo- runun en önemli olayı sayılan olimpiyat oyunJannın 25!si, dün gece düzenlenen muh- teşem açılış töreniyle resmen başladı. Barcelona'nın 65 bin kişilik Olimpiyat Sta- dı'nda yapılan açılış töreninde, ilk önce İspanyol öğrenciler tarafından çiçeklerle sta- da İspanyolca "Hola" (Merhaba) yazıldı ve beyaz güvercinler uçuruldu. Aralannda pek çok devlet adamının da bu- lunduğu protokoldeki kişiler ve İspanya Kra- liyet Ailesi'nin yerini almasından sonra İspanyol milli marşı çalınarak göndere bay- rak çekildi. İspanya Kralı Juan Carlos ve Yu- nan asıllı eşi Sophia, şeref tribününden uzun süre halkı selamladılar. Bu sırada 620 kişiden oluşan bir grup öğ- renci, olimpiyat halkalarını ve kalp biçimini sahaya çizerken ünlü İspanyol tenor Jose Carreras bir konser verdi. İspanya'nın değişik bölgelerini temsil eden folklor gruplannın gösterilerinden sonra Ja- pon besteci Sakamoto'nun müziği eşliğinde İspanyol dansından örnekler ve bir bale gös- terisi sunuldu. Geçit resmine büyük ilgi 172 ülkeden 10 bini aşkın sporcunun ka- tıldığı geçit resminde, ilk olarak Yunanistan kafılesi geçerken, en sonda ise evsahibi ülke İspanya yer aldı. Geçit resminde Türk kafi- lesinin önünde bayrağımızı okçu Kerem Er- sü taşıdı. Geçit resminde en büyük alkışı evsahibi İspanya'nın yanı sıra, 32 yıl aradan sonra oyunlara katılan Güney Afrika Cumhurîye- ti, oyunlara en fazla sporcuyla gelen ve bun- lann arasında NBA ligi yıldızlarını da barın- dıran ABD, Yugoslavya'dan bağımsızlığını kazanan cumhuriyetler, Hırvatistan, Bosna- Hersek ve Slovenya, eski SSCB'nden bağım- sızlığını elde eden Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya aldı. Oyunlara yalnızca bireysel dallarda katıl- masına izin verilen Yugoslav sporcu lar, ge- çit resminde yer almayıp töreni tribünden iz- lerken, oyunlara son kez bir arada BDT adı altında katılan eski SSCB sporculan, ellerin- de temsil ettikleri ülkelerin bayraklanyla geçit resmine katıldılar. Tam bir karnaval havasında geçen geçit res- minde bazı ülkeler, yerel ve ilginç giysileriy- le büyük ilgi toplarken, stat dışında toplanan GÖSTERİLER BÜYÜLEDt - 25. Olimpiyat Oyunlan'nın açılışı, izleyenleri adeta büyüle- di. Barcelona'nın Olimpiyat Stadı'ndaki açılış töreninde tiyatro ve dans agırlıklı olarak su- nulan gösteriler, izleyicileri şaşkına çevirirken uzun süre alkış aldı. (Fotoğraf REUTER) bir grup, Katalonya bölgesinm bağımsızhğı lehinde slogan attılar. Oyunlar resmen başladı Geçit resminden sonra Barcelona Beledi- yesi ve Organizasyon Komitesi Baskanı Pas- qual Maragall ile Uluslararası Olimpiyat Ko- mitesi Başkanı Juan Antonio Samaranch bi- ret konuşma yaptılar. Ispanya Kralı Juan Carlos da yaptığı ko- nuşma ile 25. Yaz Olimpiyat Oyunları'nı res- men başlattı. Daha sonra ise 150 metrelik olimpiyat bay- rağı 2 gönüllü ve 6 da Ispanyol atlet tarafın- dan getirildi ve göndere çekildi. Ayrıca, her biri bir olimpiyatı temsil eden 25 manken de sahada küçük bir defile sundular. Bu defile- yi, 25 gencin teker teker taşıdığı olimpiyat bayrağıyia stada girmeleri izledi. Yunanistan'dan getirilen olimpiyat meşa- lesi de TSİ 23.35'te Hermenio Menendez isimli bir atlet tarafından stada getirildi ve statta bir tur atıldıktan sonra el değiştirdi. Daha sonra elinde ok ve yay bulunan bir baş- ka sporcunun okunun ucu tutuşturuJarak meşalenin bulunduğu yere atıldı ve olimpi- yat ateşi, 68 metre yüksekliğindeki kulede ya- kıldı. Görkemli törende stada getirilen bir fut- bol alanı büyüklüğündeki olimpiyat bayra- ğı, tören için yerlerini alan sporcu ve yöneti- cilerin çlden ele açmasıyla stadı kapladı. Bunlardan sonra saha içinde ayrı ayrı yer- lerde Ispanyol gençleri birlik ve beraberliği sembolize eden altı katlı kuleler oluşturdu- lar. Daha sonra çeşitli sanatçüann konseri yer aldı. Tören, bir Ispanyol atlet ve hakemin olim- piyat yemini etmesi ve havai fişek gösterile- riyle sona erdi. Törene, Küba Devlet Başkanı Fidel Cast- ro, Fransa Cumhurbaşkanı François Mitter- rand, Arjantin Devlet Bakanı Carlos Menem, Almanya Başbakanı Helmut Kohl, Güney Afrikalı Zenci lider Nelson Mandela gibi ün- lü liderler ve devlet adamları katıldı. Oyunların açılış törenini, 65 bin kişinin stattan, 3.5 milyar kişinin de tüm dünyada televizyonları başından izlediği bildirildi. Atletlere şans yok Barcelona Olimpiyatian'nda Türk atletle- rine uzun mesafeli yanşlarda şans tanınmı- yor. Otoriterler uzun mesafeli yanşlarda Afri- kalı atletleri favori gösteriyorlar. Amerika ve Avrupalı atletlerin daha ziyade ikincilik ve üçüncülük için çekişeceği yanşmalara gd- ren iki Türk atletine hiç şans tamnmıyor. 1500 metre de yanşacak Zeki Öztürk'ün en iyi derecesi 3.46 iken bu mesafede baraj 3.37 olarak tespit edildi. Diğer atletimiz Al- per Kasapoğlu'nun en iyi dekatlon puanı 7591. Bu branşta baraj ise 8 bin puan. Barce- lona'daki otoriteler Türk halterci ve güreşci- lerini favori gösteriyorlar. Bu arada Türk Judo ve okçulannın da dereceye gjrecekleri iddia ediliyor. 16 gün boyunca dünya ka- muoyunu meşgul edecek oyunlarda 25 dal- da 257 değişik yanşmada madalyalar sahibi- ni- bulacak. İlk gün ise 9 dalda madalya dağıtılacak. Çok sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı ve yaklaşık 10 bin güvenlik görevlisi- nin görev yapacağ açıbşta 1 milyon 200 bin vvatt'lık elektrik enerjisinin harcanaçağı ve bunun bir rekor olduğu açıklandı. İlk kez hiçbir ülkenin boykot etmediği oyunlarda evsahibi İspanya ve Amerika katılan sporcu açısından ilk sırayı alıyor. CooY adalan, Mali, Arnavutluk ve Monaco ise sadece iki- şer sporcu ile oyunlara katılıyor. Bosna- Hersek ve Arnavutluk'un da olimpiyatlara Kaülmasıyla haiterde yanşa- cak ülke sayısı 68'e çıktı. Bosna-Hersek'ten 1, Arnavutluk "tan 5 haltercinin oyunlara ge- leceği ve 260 haltercinin yanşacağı belirlen- di. Judoda Şenyurt ve Çalışkan tur atladı BARCELONA (Cumhuri- yet) - Türk sporculan, 25. Yaz Olimpiyatları için çalışmalan- nı sürdilrüyor. Gençlik ve Spor Genel Mü- dür Vekili İhsan Coşkun, açı- lış seromonisi nedeniyle dün çalışma yapılmadığıru, ancak güreşçilerin olimpiyat köyün- de hafıf bir idman yaptığını belirtti. Ihsan Coşkun, .sporculann genel dunımunun iyi olduğu- nu belirterek şunları söyledi: "56 kilo haltercimiz Hafız Süleymanoğlu, antrenmanda koparmada 130, silkmede 160 kilo kaldırarak formda oldu- ğunu kanıtladı. Kürek ekibi- nin ihtiyacı olan tekneler kiralandı. Tüm ümidimiz bu- gün Halil Mutlu'nun haiterde altın alması ve Türk kafilesi- nin moralini yukseltmesi." Judoda Hülya Şenyurt ve Derya Çalışkan dün yapılan kura çekiminde tur atladı. Şenyurt, 2. turda Fransız ve Arjantinli sporculann galibiy- le karşılaşacak. Boksta Mehmet Gürgen, grekoromen güreşte de Rem- zi öztürk'ün ilk turdaki rakip- leri belli oldu. Bugün greKoromen stil 52 kiloda mindere çıkacak olan Remzi öztürk, ilk turda oyun- lara bireysel olarak katılması- na izin verilen Yugoslavya'dan Senad Rızvanoviç ile karşıla- şacak. Boksta Türkiye'yi temsil eden tek sporcu olan dünya üçüncüsü Mehmet Gürgen ise, şanssız bir kurayla ilk turda Kübalı Capo Espinosa ile eş- leşti. Barcelona'da bugün Beyzbol Basketbol Boks (Mehmet Gülgen 81 Kilo) Bisüdet Futbol Cimnastik Çım Hokeyi Modem Pentatlon Artık amatörlük öldü Tüzme -Atlama ~Voleybol »alter Cüreş (Remzi Öztürk 52 kg) Altı altın madalyalı Carl Lenis, Barcelona 'ya 100 ve 200 metrede katılamnor, ortu yalnızca uzun at- lanıada izleyebileceğiz. Bunda, dünva şampiyonu Mike Powell'le boy ölçüşecek. Aşağıda İsveç "ın en büyük gazetesi Expressen'e özel olarak yazdığı yazıyı sunuyoruz. Yazan: CARL LEWIS Bir çoklan ilk kez bu yıl olim- piyatlara profesyonellerin katı- labildiklerini sanıyorlar. ABD'- nin profesyonel basket takımı konusunda ne denli çok şeyler söylendiğini duyduk. Bana da, gecimimi sporla sağladıöm halde OS'ye nasıl katıldığımı so- rup durdular. Yamt çok basıt: Amatörlük öldü de ondan! OS. uzun süredir profesyonel spor- culann egemenliği alünda. An- cak OS kodamanlan, bu konu- yu konuşmaya asla yanaşmaz- lar. Bu durumun OS'nin tarih- ten gelen yüksek idealine gölge düşüreceğıni sanıyorlar. O de- \irlerde bir dolu yaşlı Yunanb koşup durdu ve yanşlara kaül- mayı "asillik" kabul etti. Ama kamuoyunun, amatör spor de- nilen şeyin ardında yatan bü- yük "business"i bilmesi gerekli. OS, çok para demek ve biz sporculann bundan pay alması, en doğal gerçektir. Böyfe diyerek kauldığımız için para almamız gerektiğini söylemek istemiyorum. Böyle bir şey yok ve olmaması da ge- rek. Dünyanın en büyük spor yanşmasına katılma heyecanı, bugün de en etkili etkendir. Ancak tüm gelirimiz, ortaya ne koyduğumuza bağlı. Daha iyi sonuç, daha iyi geb'r. Burada ABD'li ünlü sprintcr Lewis sadece uzun atlamada var. kendi gelirimi açıklayacakdeği- lim; yalnızca atletlerin nasıl pa- ra kazandıklanna değineceğim.1 Paralar şuralardan geliyor: • Başta ayakkabı ve giyim şirketleri olmak üzere özel sek- tör destekçileri, •Çeşitli biçimlerde ikramiye: hem aranjörlerden hem de şir- ket ve federasyondan. Yalnızca geçen yıl ABD'nin atletizm fe- derasyonu bize "maaş" olarak 6 milyon dolar ödedi. •Yanşlardaki ödüller: Ka- zanana ortalama 10 bin dolar. • Her yıl yapılan önemb' ko- şularda organizatörler, yalnız- ca kendilerinin düzenlediği ya- nşlara katılaüm diye "para ödüyorlar. (En çok da Avrupa ve Japonya'da.) Paranın olduğu yer, son du- raktır. Avmpalı organizatörler yalnızca onlann gaîalanna ka- tılabm diye bize binlerce dolar yaünyorlar. Biz atletler, aynen tenisçiler ya da golfçular gibi beürli koşulara kaülma önerile- ri abyoruz. Açık profesyonellik çok iyi bir şey, çünkü en iyi sporcular daha uzun süre ve iyi biçimde yanşabiliyorlar. Ne var kı atletizmde hala amatör sporculuktan söz eden- ler var. Organizatörler ve fede- rasyonlar, durum böyleymiş gibi numara yapıyorlar. Bu ko- nuda bencil çıkariara sahipler. Halkı ne denli uzun süre amatör spor diye kandırabib'r- lerse, o denli uzun süre gelirleri- ni gizli tutabibrler ve ücretleri düşük gösterebiürler. Bütün atletlerin, gelirlerini bildirmeleri ve bağlı olduğu fe- derasyondaki bir fonda, kariye- rinin sonuna dek tutrnası gerek- lidir. Ne var ki çoğu, buna hiç aldırmıyor ve parasım cebine atıyor. Ya da kurallan çiğne- menin geçerli yollannı buluyor. Bütün sistem, kokmuş durum- da. Kendimizi ve kamuoyunu aldatmayı bırakmamızgerek. Barcelona'da bir-iki amatör belki bulunur, ama altın madal- yalar hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki profesyonel sporcu- lara gidecektir. ARCELONADAN Olimpiyat îspanya'da îspanya nerede? ERHAN KARARSMFN I MADRİD-BARCELO- I NA- Yılda 40 milyon gebp gi- ' deni ile uluslararasüığa kanık- I samış ve aynca karakteri güçlü i ülkelerde büyük spor olaylan özel bir coşku dalgası yarata- mıyor. 1 elevizyonlar Dünya - ya yayıyor: ama küçük bir yöresi dışında düzenleyici ülke heyecandan kabarmıyor. Ya- kın yıllarda futbol dünya ku- paJannda da durum boyleydı. İlk gençbğimizin önemli olayı 1960 Roma olimpiyatlannda da böyle olduğunu haurbyo- rum. Dolayısıyla Barcelona'yı ı bir ölçüde kabartmış olan 1992 Olmpiyatlannın, İspanya'nın genebnde durgun karşılanma- sına pek şaşırmamalı. Oiimpiyat olmasa da, İspan- ya 25 Temmuz - 10 Ağustos arasında 4 milyon yabancı bekliyormuş. Bunun sadece 15'de birinin Olimpiyat ile ilgili konuklar obnası bekleniyor. Dolayısıyla ortalık özel olarak ayağa kalkmış değil. Sadece Barcelona'da küçük bir şenlik havası seziliyor. Bunun da aşa- ğıda açıklanacak özel bir iç hesaplaşma boyutu. galiba sportif, kültürel özelliklerinin önünde geliyor. Bu durumun ispanya için- den bir bakışta analizi şöyle gibi: Klasik tatil ülkesi kanık- samışlığına ek olarak bir Kata- lonva- ispanya prestij çekişme- sinin son versiyonunun yaşan- BARCELONA DA GELİR REKORLARIKIRILMASI BEKLENİYOR Olimpiyat trilyonlann üzerinde dönüyor MİŞEL PERLMAN PARİS - Dün akşam görkemli bir tö- renle açılan Barcelona Olimpiyatlan çevresinde dönen paralann şaşırtıcı tu- tarlara ulaştığı gözlendi. "Barcelona oyunlanndaki iş patla- masf'na dikkat çeken ilgili çevrelerde, ömeğin, sponsoring ile TV yayınlanna ilişkin haklar için dünyanın dev kuru- luşlannın toplam 1 milyar 214 milyon dolar (yaklaşık 1.5 trilyon) ödemek zo- runda olduğu vurgulandı. Bu tablonun aynntılanna göre TV yayın haklan, 1984 Los Angeles Obm- piyatlan nda 282 milyon dolar, 1988 Seul Olimpiyatian'nda 397 milyon, Barcelona'da ise 650 milyon dolara ulaştı. Maddi destek ise Los Angeles'ta 189. Seul'da 225 ve Barcelona'da 564 milyon dolan buldu. Söz konusu rakamlar karşısında. "spor bunun neresinde" şeklinde tepki gösteren kimilerine rağrnen uzmanlar. dünyanın "'dev spor gösterisi" olan olimpiyatlann, başka türlü düzenlen- mesinin artık imkansız olduğu karşıbğı- ru yeriyor. Öte yandan. parasal destekçilere dik- katle bakıldığında, Barcelona Olimpi- yatlanna bu konumda katılmak iste- yen firmalann, duruma göre 8-135 milyon Frnsız Frangı ödemek zorunda olduklan ve de pazarlama sayesinde gerçekleştirilen gelirlerin "bütün rekor- lan kıracağj" öne sürüldü. Barcelona Olimpiyatlan'nın sponsor- lanm oluşturan ve her birinde değişik şirketler bulunan 6 grubun toplam 2 milyar 317 milyon 500 bin Fransız Frangını (yaklaşık 3.5 trilyon) gözden çıkardığı kaydedildi. Aynca. Barcelona'da gerçekleştirilen yeni düzenin İspanya'ya ekonomik ya- ran bir yana, gözlemciler. olimpiyat iş- lerinde dönen paralar sayesinde de ba- şında Juan-Antonio Samaranch'ın bulunduğu. Uluslararası Olimpi>at Komitesi'nin (I0C) giderek "daha kon- forlu koşullar" ve "artış gösteren para- sal olanaklar" içinde, Lozan'daki lüks Vidy şatosunda çabştığını vurguluvor. Aynı kaynaklar. önümüzdeki yıl. Sa- maranch tarafından, lOC'nin 100. top- lantısı vesilesile törenle açılacak Lozan'- daki Olimpiyat Müzesi'nin 200 milyon Fransız Frangına mal olacağını ve gi- derlerin yansının. olimpiyatlann "gcle- neksel sponsorlan tarafından finanse edileceğini" belirtiyor. dığını söylüyor Madrid'li dostlar. Öte yandan Barce- lona'lı dostlar beUi bir memnu- niyetle bu göriişe katıbyorlar. Çünkü. ele güne karşı Katalan bölgecibğin Iberia yanmadası- na kafa tutuşunun gösterişli bir belgelenmesi oluyor bu Olimpiyat işi. Güzel ve havalı bir kent olan Barcelona, eko- nomik- kültürel gebşmişlik yönünden ülkenin en ileri böl- gesi, Katalonya'nın merkezi. Bağımsız. özgürlü'kçü.ve güçlü kişiliği, endüstriyel ve tunstik üstünlüğü ile bu bölgenin daha Franco öncesi dönemlerden beri otonom bir varbk olma özlemi taşıdığı bilinjyor. Buna karşıbk İspanya'run geri kalan yörelerinde yaşayanlann Ka- talonya'ya biraz fazlaca gıpta ettikleri söylenegelir. Son 15 yıllık toplumsal kalkınma ve demokrasiye geçiş döneminde- ki özel denge hesaplan ile Bar- celona ve çevresıne özel ilgi ve subvansiyon yöneltilmiş oldu- ğunu düşünüyor, orta halli İs- panyol vatandaşlan. Buna ek olarak. Katalonya'nın bağım- sızbk arayışcıbğını \e kıta Ibe- na'sına biraz fazlaca aykın kahşını da pek sindiremiyor- lar. Olimpiyatlarda Katala- lanca'mn da, İspanyolca'nın yanı sıra resmi dil ilan edibşin- den özel mutluluk duymuşa benzemezler. Bu olayın toplu bir İspanyol etkinliği yerine bi- raz fazlaca bir Kataîan soru- nuna dönüşmesini de hafif kuşkuyla izliyorgibiler. İspanya'nın pek umursama- dığı. buna karşılık Barcelona'- nın Gaudi. Picasso ve Mino gibi başdöndürücü kültür var- lığına. Olimpivat prestijini de katacağ]. bir ilginç şenlik baş- ladı. TV'de spor • TV-l 18.00 Barcelona Olimpivaıları (Özct) 20 50 Barcelona'dan haber- ler 24.00 Bercelona Olimpivatla- n TV-3 19 25 Barcelona Olim- pıyatlan (Hallcr müsabaka- ları) 22.00 Barcdona Olımpi\at- lan (Yüzmc müsabakalan) Show T\ 17.10 l'luslararasi \l Yarı>ı ı\ v.'lıcfcıuirdcn naklcn vavın) F.Bahçe İstanbul'da • Spor Servisi -Yeni sezon öncesi hazırbklanna Bursa Uludağ'da başlayan Fenerbahçe, bir haftalık kampı tamamlayarak, İstanbul'adöndü. Uludağ'da bir hafta süreyle günde 3 kez kros agırlıklı antrenman yaparak hge hazırlanan San-lacivertüler, bugün dinlendikten sonra, yeni sezon hazırlıklanru Dereağzı Tesisleri'nde sürdürecekler. Teknik direktör Josef Venglos, Uludağ kampının son derece yararlı geçtiğini belirterek 'Uludağ'da güç topladık. İstanbul'da yapacağımız çalışmalarla lige hazır hale gelecğiz' dedi.Slovak hoca aynca, bugün için futbolculanna da izin verdi. Bursaspor- Galatasaray • BURSA (Cumtauriyet)- Vakıfköy Sosyal Tesislen'nde kampyaparak yeni sezona hazırlanan Bursaspor, açılış törenini Bursa Atatürk Stadj'nda yapacak. Yeşil-Beyazlîlar'm Galatasaray ile yapacakkn açıhş macının biletleri bugün saat 11.00'den itibaren stat gişelerinde satışa sunulacak. Bursaspor kulubünden yapılan açıklamada açık tribün 20 bin, kapab tirübün biletlerinin ise 100 bin liradan satılacağı bildirildi. Saat 16.00'da başlayacak olan açılış töreninde Bursasporlu minikler bir gösteri maçı yapacaklar. Daha sonra Bursasppr Kulüp Başkanı Orhan Özselek bir konuşma yapacak. Kurban kesimi ve yeni transferlerin taraftarlara tanıtımından sonra saat 17.30'da Galatasaray maçı başlayacak. Trabzon- Kocaeli • Spor Servisi-Trabzonspor'un eski milli futbolculanndan Selami bugün İstanbul'da yapılacak jübile maçıyla aktif futbol yaşamını noktalayacak. Selami'nin jübile maçında Trabzonspor ve Kocaelispor takımlan karşı karşıya gelecekler. Ali Sami Yen Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Turgay Esmer Bisiklet Yarışı • MALATY A (Cumhuriyet) -Malatya Kayısı Bayramı etkinlikleri içinde yer alan Turgay Esmer Birinci Basın Kupası Bisiklet Yanşması'nda Mehmet Şafak birinci oldu. Malatya ' Inönü Caddesi'nde 3 bin 600 metrelik yol üzerinde 15 tur üzerinden gerçekleştirilen ve Vali Saffet Ankan Bedük'ün start verip başlattığı yanşmada Konya TEK Meramspor'dan Mehmet Şafak bir saat 24 dakika 46 saniye ile birinci, Konya Şekerspor'dan Hüseyin Tığlı ikinci, Konya Köy Hizmetleri'nden Ayhan Aytekin de üçüncü oldu. Atakan yine birinci • Spor Servisi - Otomobil Sporları Federasyonu'nca düzenlenen 13. Pirelli-Ali Sipahi Rallisi, Taksim Meydanı'nda sona erdi. İlk finişi Lancia Delta marka otomobili ile İskender Atakan yaptı. Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağını oluşturan ve önceki gün Taksim Meydanı'ndan verilen startla başlayan İstanbul-İzmit arasında toplam 661 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen rallide, Cem Hakko, Volkan Işık, Zaza Iasvili ve Vlademir Kejasvili otomobillerindeki bazı teknik arızalar nedeniyle yarışı tamamlayamadılar. Yarışı İskender Atakan birinci olarak tamamlarken, Ali Karacan-Mustafa Güneş Ford Siera ile ikinci, Ali De\eci-Osman Lav da Nissan Sunny ile üçüncü olarak bitirdiler. Ümitler, sutopu şampiyonu \ • Spor Servisi - Yuzme, ! Atlama. Sutopu i , Federasyonu tarafından * j düzenlenen Türkiye 1. £ | Küme Ümitler Sutopu jj j Şampiyonası 1. devre î ı musabakalarına dün f , oynanan karşılaşmalarla | ' devam edildi. j Şampiyonanın ikinci gününde oynanan sabah ve * akşam seanslarında alınan sonuçlar şöyle: Sabah } seansı: JYİK-ENKA Spor: • 6-3, Heybeliada-ASSK: I 6-15, Galatasaray-ODTÜ: * 15-9, Akşam seansı: ENKAÎ Spor-He>'beliada: 13-13, 3 ODTU-İYİK: 13-18, ASSK-1 Galatasarav 4-4. •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog