Bugünden 1930'a 5.357.452 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

İşlem tamam: Pamukbonk borsa işlem hacminde, bankalar arasında, 1991'dede m n u ma ra. _, Cumhuriyet Borsayı 1992'de de Pamukbank'tan izleyin. PAMUKBANK 68.YIL / SAYI 24250 / 2500 TL (KDVdahil) KURUCUSU:1WU$ NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: HADİR NADİ (1945-1991) 23 ŞUBAT 1992 PAZAR 50 kişi kurtarıldı, 70 kişi kar altında Çığ,soluk aldırmıyorCUMHURÎYET (Batman) - Bat- man'ın Kozluk ilçesine bağh Antlı ve Ak- çah mezralarında 120 yurttaş, çığ felake- tinde ölümden döndü. Akçalı mezrasm- da 50 kişi kurtanlırken Antlı'da çığ al- tında sağ oldukları belirlenen 70 yurtta- şı kurtarma çalışmalarına elverişsiz ha- va koşullan yüzünden bu sabah başlana- bileceği bildirüdi. Çığ, bölgedeki diğer yerleşim birimlerinde üç can aldı. Kozluk ilçesine bağlı Yenidoğan Kö- yü'nün Antlı mezrasına dün saat 17.30 sıralannda çığ düştü. Batman Valivekili Ahmet Soley'den edinilen bilgiye göre Kozluk ilçesi jandarmasının mezradaki köy korucusu ile kurduğu telsiz bağlan- tısı sonucunda çığ altında kalan 70 kişi- nin sağ olduğu anlaşıldı. Valivekili Şo- ley, köy korucusunun 13 kişilik ailesiyle tek salonda bulunduğunu söylediğini, sağlam olan kendi evi ile biriikte diğeT ev- de toplam 70 kişinin bulunduğunu, iki ev arasında bağırmalar yoluyla anlaşmalar üzerine tümünün sağ olduğunun belirlen- diğini belirtti. Mezraya en yakın köyün 14 kilometre olduğunu, kar kalınhğının yer yer 4 met- reyi bulması nedeniyle bu köylerden gi- denlerin de henüz mezraya ulaşamadık- lannı anlatan Soley, kurtarma çalışma- larına bu sabah başlanacağını bildirdi. Yenidoğan Köyünün Antlı mezrasın- dan sonra Akçalı mezrasına da 20.30 sı- ralannda çığ düştü. Valivekili Soley, köy- le kurulan bağlantı sonucunda, 6 evin al- tında kalan 50 kişinin diğer köylüler ta- rafmdan kurtanldığıiH, çığ altında hiç kimsenin bulunmadığım söyledi. Başbakan Süleyman Demirel, Bakan- lar Kurulu toplantısından çıkarken gaze- tecilere yaptığı açıklamada, afet bölge- sinde 70 yurttaşın kar altında kaldığını, ancak can kaybı olmadığını söyledi. De- • Arkası Sa. 19, Sü. 2'de îleri resmen istifa etti. înönü istifayı 'başarılı çalışmaya' bağladı SHP kadınbakan arıyor Bakan İleri, istifa ederken hayli üzgündü. (Fotoğraf: AA) CUMHURİYET (An- kara) - SHP'de yaşanan İleri krizi sona erdi. Gü- ler İleri, SHP yönetimi- nin baskısına dayana- mayarak direnmekten vazgeçti ve Devlet Ba- kanlığı'ndan istifa etti. ileri, reform çalışmalan- nın baa kesimleri rahat- sız ettiğini belirtirken, "Kendi partimde, Ana- dolu'dan gelen ve top- lumda ikinci sınıf vatan- daş olarak daima ezilen bir taşralı olan şahsımı hor gören ve bakanlığa yakıştıramayan bazı ar- kadaşlanm da bu kesim- le işbirliğine girişti" suç- lamasında bulundu. Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Er- dal Înönü de tleri'nin "herhangi bir kusurdan dolayı değil, başlattığı reform harcketini yürüt- mesi için gerekli ortamın yok olmasından dolayı kendilerine yardım ama- cıyla istifa ettiğini" söy- ledi. Înönü, bakanlığa birkaç gün kendisirrin vekâlet edeceğini bildir- di. lnönü'nün vekâlet süresince bakanlık ve bağlı kuruluşlardaki kadrolaşmayı dağıtmayı amaçladığı öğrenildi. tleri'nin üç gündür beklenen, ancak dün öğleden sonra açık- lanan isdfasına kadar başkentte bir dizi ge- lişme yaşandı. SHP Genel Sekreteri Cev- det Selvi, tleri'nin karar verememesi üze- rine önceki gün bir açıklama yaparak, "is- tifayı sözlü olarak aldığını" belirtmişti. Sel- vi'nin bu sözlerinin ardından SHP çevre- leri, tleri'nin dün sabah bir basın toplan- PORTRE GÜLER İLERİ Yaşamına 10 bomba düştü 20 yıldır politikanın içinde olduğunu her fırsatta yineleyen, ama "evde hep politika konuşuluyor diye bazen sıkılıp 'başım ağnyor' diyerek konuyu kapatan" bir politikacı... 1948 yıhnda Zile'de, köklü ve zengin ailelerden Çuhadaroğullan'nın kızı olarak' dünyaya geldi. tlk ve orta öğrenimini Zile'de tamamladıktan sonra, Ankara Eczacıhk Yüksekokulu'na girdi. 1972 yıhnda mezun olmasının ardından Zile'ye döndü. Aynı yıl hem ilk eczanesini açtı, hem de politikaya atıldı. "1972 yıhnın Anadolu kentinde, bir bayan, Türk, politikaya atılacak, gece • Arkası Sa. 18, Sü. 4'te tısı yaparak istifasmı açıklayacağını duyur- muşlardı. Ancak 1leri- nin basın toplantısım iz- lemek amacıyla Başba- kanlık binasına giden basın mensupları bir sürprizle kar'şılaştılar. lleri'nin adına SHP Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyesi Fermani Altun bir basın açıkla- ması yaptı. Bakanın ne- rede olduğunu bilmedi- ğini belirten Altun, tle- ri'nin istifa doğrultusun- da ahnmış bir kararı ol-' madığım, örgütü ve seç- menleriyle görüştükten sonra karannı yann açıklayacağım söyledi. tleri'nin Selvi'ye sadece "istifa etmeyi düşündü- ğünü" söylediğini savu- nan Altun, "tstifa, ba- kanm kendi vereceği ka- rar. Kamuoyu açıklama- sına da kendi karar ve- recek. tstifa karan ken- disine bırakılmış" dedi. Altun'un bu açıklaması, SHP Genel Merkezi'nde şok etkisi yaptı. Bir gün önce Înönü ve Selvi'ye istifa edeceğini bildirme- sine karşın, bazı yakın arkadaşlannın lleri'yi bu karanndan vazgeçir- diği öne sürüldü. Üç gündür tleri'yi istifa ettirmeye çalışan Selvi, Altun'un açıklama- sını sert biçimde yanıtladı. 1leri için "tsti- fa etmezse azledilir" diyen Selvi, Altun'u da "işgüzarlık"la suçladı. Genel merkez- de MDK'ya Deniz Baykal listesinden seçi- len Altun'un disipline sevk edilmesinden • Arkası Sa. 18, Sü. 3'te Azerbaycan, Ermeni birliklerinin iki ülke arasındaki sının geçtiğini ileri sürdü, Erivan ise yalanladı Kafkasya'da savaş rüzgârlarıesiyortfej Haberler Servisi - Azerbaycan yöneti- mi. Ermenistan birliklerinin dün iki ülke arasındaki sının geçerek saldın başlattıkla- nnı bildirdi. Bakü'den yapılan açıklamada. Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT) Ermenistan'da bulunan yedınci ve dördün- cü ordulanna ait birliklerin de Azerbay- can'a yönelik saldınya kaüldıklan belirtil- di. Bağımsız Interfaks ajansının Azerbay- can Devlet Başkanı Ayaz Muttalibov'un basın bürosuna dayanarak verdiği habere göre zırhlı personel taşıyıcılan ile tanklann yer aldığı motonze birlikler, Azerbaycan'ın batısındaki Tauz. Laçin. Kubatlı, Zange- lan ve Fizuli bölgelerine girdiler. Basın bü- rosundan yapılan açıklamada. saldırgan birliklerin bölgedeki Azeri köylerini yerle bir etmeyi amaçladıklan savunuldu. Devlet Başkanı Muttalibov'un sözcüsü Ferhad Mehtıyev. bu saldınnın Ermenis- tan Devlet Başkanı Levon Ter P.etrosyan'- ın geçen perşembe Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin ile yaptığı gö- rüşmelerle bağlantıh olduğunu öne sürdü. • Orta Asya'da Türk-İran rekabeti sertleşiyor 19. Sayfada Söz konusu bölge. Ermenistan'ın günev- doğu sınınyla Azerbaycan topraklan için- de bulunan Dağlık KarabağbÖlgesi arasın- da beş kilometre genişliğinde dar bir kori- dor oluşturuyor. Ermeni kuvvetleri bu bölgeyi son bir haftadır roket ateşine tutu- yorlardı. Azerbaycan Devlet Başkanı Muttali- bo\ 'a yakınlığı ile tanınan Assa-İrade ajan- sı. Ermeni birlıkleri ile eskı Sovyet ordusu- na bağh birliklerin dün sabah başlattığı saldınyı. "Azerbaycan'a karşı açılmış bir savaş" olarak niteledi. Ajansın. "Dünya kamuoyunun dıkkatine" başlığı\ la geçtiği haberde, saldınnın Azerbavcan yöneümin- ce "eski Sovyet ordusunun yardımıyla giri- şilen açık bir saldın olarak nitelendiği" be- lirtildi. Ajans. Ermenistan'ın sınırdaki Göris bölgesinden başlatılan saldınya katılan bir- liklerin, Azerbaycan topraklan içinde beş kilometre ilerled'iklerini kaydetti. Devlet Başkanı Ayaz Muttalibov'un sal- dın nedeniyle dün sabahtan itibaren Azer- • Arkası Sa. 19, Sü. 4'te Hükümetten yeni ekonomik kararlar Borsaya çekidüzenCUMHURİYET (Ankara) - Bakan lar Kurulu, yeni sermaye piyasası yasa ta- sarısını benimsedi. Tasarı ile kamuoyu- na açıklanmış bilgileri önceden edinerek başkalannın aleyhine haksız ticaret yap- mak olarak tanımlanan "insider traing" yasaklanıyor. Eğitim sektörii yabana ser- mayeye açılırken, yatınm, ihracat, turizm ve Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ül- kelere yapılacak ihracat ve yatınmlara yeni teşvikler getirilmesi de kabul edildi. Bakanlar Kurulu, Başbakan Süleyman • Kilercioğlu: Ö/alları Malive denetler. 19. Sayfada Demirel'in başkanlığında dün yaptığı iki saatlik toplantıda, ekonomik paketin ikinci bölümünü görüşerek benimsed;. Devlet Bakaru ve Hükümet Sözcüsü Akın Gönen'in verdiği bilgiye göre kabul edi- len yeni sermaye piyasası yasa tasarısı ile menkul kıymetlerin halka arzında izin sisteminde^n vazgeçilerek kamuyu aydın- latma amacına dayah "kayda alma" sis- temi getiriliyor. Aynca borsada içeriden bilgi alarak oynama (insider trading), fi- yat manipülasyonu, sermaye piyasası araçlannın değerini etkileyebilecek fıiller suç sayıhyor. • Arkası Sa. 19, Sü. 3'te Viski güzeli seçüdı İstanbul'da önceki gece yapılan Miss Black and VVhite Türkive Güzellik Varışmasrnın kraliçe tacını, 21 \a- şındaki Özlem Dinçer givdi. Viski piyasasının uluslararası markalarından Black and VMiite'ın fınanse ettiği organizas>on, Juliana's diskoteğinde gerçekleştirildî. Leyla Alaton, Ela Koşar, modacı Neslihan \ argıcı, mo- dacı Meral Gökça\lı, manken Deniz Pulaş>egazeteci Hıncal L'luçgibiünlü isimlerinvanındaÖzcanSandık- çıoğlu, Çınar Kılıç. Alta\ Tüzüner, Nadir Velkenci \e Alan Ramsey'den oluşan jüri, önce 40"a yakın ada> arasından seçilen 10 fînalisti değerlendirmeve aldı. Sonuçta, 21 yaşında 88-61-91 ölçülerinde. 1.76 boyundaki Beşiktaş Kız Lisesi mezunu Özlem Dinçer "Miss Black and White" unvanını aldı. Taksim Atatürk Lisesi öğ- rencisi Zuhal Senger 2., Özel Doğuş Lisesi mezunuTuba Öztaşda 3. oldu. (Fotoğraf: METİN HAKYERI) Ziyaret kartı olmayana giriş yok Kamuda teröre sıkı önlem Haber Merkezi - Terör olaylanndaki artışın ve tTO'yu hedef alan bombalı sal- dınnın ardından, kamu kuruluşlannda- ki güvenlik önlemleri yoğunlaştuıldı. Çe- şitli kuruluşlar terör eylemlerini kınar- ken, Bursa Emniyet Müdürü Yahya Soy, Başsavcı Uçurum'a saldın olayıyla ilgili önemli gelişmeler olduğunu söyledi. İTO'da meydana gelen patlamanın ar- dından, kamu kuruluşlanna ait binala- ruı giriş ve çıkışlanndaki güvenlik önlem- leri arttınldı. Ziyaretçi kartı olmayanlar binalara ahnmazken, çalışanların çanta- lan bile sıkı biçimde aranıyor. Bakanhk binalan ve bakanlann sık sık uğradığı binalardaki önlemlerin, diğer kuruluşlara göre daha yoğun olduğu dik- kat çekiyor. Haftada en az üç-dört ba- kanın uğradığı, Başbakan Demirel ve si- yasi parti liderlerinin çeşitli nedenlerle konuk edildiği TRT, iki gündür çok özel koruma altına alındı. TRT'nin Kavaklı- dere'deki genel müdürlük binasına bütün giriş ve çıkışlar tek kapıdan yapılmaya başlandı. Kapıda bekleyen güvenlik görevlileri- nin sayısı da ikiden beşe çıkanldı. TRT yetkilileri, bu önlemlerin genel müdürlük binasına özgü olmadığını, kuruma bağlı • Arkası Sa. 19, Sü. 7'de BUGUN 92'deaskeregiden 15 ay yapacak AA (Ankara) - Askerliğin 15 aya indirilmesini öngören yasadan, şubat 1992 celbi ile daha sonraki celplerde askere alınanlar da yararlanacak. Milli Savunma Bakanlığı'ndan, 26 Şubat 1992 tarihinde şubelerinden celp çağrısı alan er statusündeki yükümlülerle ilgili yapılan duyuru şöyle: "Askerlik hizmeti süresinin kısaltılmasına ilişkin kanun tasarısı, TBMM'de kabul edilmiştir. Bu kanun ile 18 ay olan askerlik süresi, 1992 yıhnda Bakanlar Kurulu'nca tespit edilecek tarihte 15 aya indirilecektir. 1992 yılı içinde kanunun uygulanmasına başlandığında, o sırada silah altında bütün yükümlüleri kapsayacaktır. Böylece şubat 1992 celbinde ve daha sonraki celplerde askere ahnacak yukumlüler de 15 aylık askerliğe tâbi olacaklardır. Asker alma sisteminde getirilen yeniliklerden istifade edemeyeceklerini değerlendiren, örneğin askerlik süresinin kısaltılması hakkından hemen asker olursa yararlanamayacağını sanan yukumlüler, celbe icabet etmedikleri takdirde cezalı duruma düşecek ve mağdur olacaklardır." Bostancı'nın cenazesi Gazetccı-> azar M uammer Bostancı dün Ankara'da toprağa vcrildi. KocatepcCamisi'ndeki törcne. Bostancı'nın ailcsi. TBM M Başkanvekilı Işıklar. Başbakan Demirel. Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü. Devlet BakanlanGönen. Çağlar, Yıhnaz, Barutçu, Maliye, Içışlerı. Dışişlerı \e Ulaştırma bakanları katıldı. • i. Sayfada Pazar Konuğu: Badie İslam ülkelerinin sivasal. toplumsal ve kültürel vapıları konusundaki çalışmalarıyla tanınan Fransız profesör Bertrand Badie. mıllı>etçilik. azınlıklar. globalleşme gibi güncel sorunları cle ah>or. >6. Sayfada BM Lübnan'da devrede BM Genel Sekreteri BuirosGah. Lübnan'da durumun kötüleştiğıni ileri sürerek, iki üst düzev vetkilisini Beyrut \e Tcl A\ i\ e gönderdi. Terör uzmanları, Hizbullah örgütünün önümüzdekı hafta İsraıle karşı saldırılarda bulunacağını öngördüler. Uzmanlar, İsrail tarafından öldürülen Hizbullah lideri Şeyh Abbas Musavi için tutulan matemin önümüzdeki hafta sona ereceğıne \e NVashington'da Ortadoğu banş görüşmelerinin yeniden başla> acağına dıkkat çektıler. U 11. Sayfada KULIS Görev zor olunca... "Arkadaşlar yapmayın, ısrar etmeyin lütfen. Hepimiz günaha gireriz, burada içki içiliyor" Yer, Ankara'nın ünlü Zor Bar'ı. 20 şubat gününün ilk saatleriydi. Moda deyişle 'stres atmak' için bara gelen ses sanatçısı Faruk Tınaz âdeta yalvarıyordu. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'ne atanan Emniyet Genel Müdürü Ünal Erkan'ı kıramayan Faruk Tınaz, • Arkası Sa. 19, Sü. 7'de OLAtfLARIN ARDENDAKI GERÇEK Basın ile îktidar... Kadın, aile ve çocuk hakla- rmdan sorumlu Devlet Baka- nı Güler İleri, nihayet gereği- ni yerine getirdi ve lıükümeı- tekigörevinden istifa etti. Zararın neresinden dönülse kârdır denilebiliu Ama, höyle bir olavın va- şanmtş olması ve isti/anm bu kadar gecıkmesinden hükü- met yara almıştır. Bu arada hem SHP. hem de özellikle Sayın Erdal înönü açısmdan dayıpratıcı bir durumun orta- ya çıktığı söylenebilir Bir reform niteliğı taşıyan bir bakanlık oluşturulurken, SHP yönefimi bu makam için isahetli bir tercıh vapamu- mıştır. Bu olgu ashıuia daha istifayu yol açan oluylar ku- muoyuna yansımadan önce de kendini belli etmişti. Güler lleri'nin bazı demet, ve davra- nışları, daha haşlangtçta ken- disınm böyle bir koltuğu dol- durmasınm kola • olamaya- cağının ipuçlarını vermi}ti. Daha sonra da kamuoyım- da oluşan tepkılere karşın is- ıijakurmmtmm işleiihnesinde geç kalınmıştır. Bımda da özellikle Başbakan Yardımcı- sı Sayın lnönü'nün tutumurol ovnamıstır. İlginç olan bir nokta da şu- dıır: SHP lideri, Güler lleri'nin istifa noktasma getirilmesin- de basına yönelik eleştirel bir üslııp kullanmıştır. Bir bakı- • •• Arkası Sa. 19, Sü.l'de Âşıkolunca, erkekkalmayakararverdi EDİP EMİL ÖYMEN (Londra) - Kadın olmaya karar veren Da\id. hormon tedavisinin ortasında âşık olunca ameliyat olmaktan vazgeçti ve erkek olarak yaşamaya karar verdi. Sekiz ay önce hormon ve elektroliz tedavisine başlayan David, birkaç haf- ta önce tanıştığı Linda'da aradığı sevgiyi bulunca iki yıl sürecek olan hormon tedavisinden vazgeçti. İngıl- tere'nin kuzev batısında güçlü yerel gazetelcrden Northern Echo'da ya- yımlanan habere göre 26 yaşındaki Linda'yla evlenmeye karar veren Da- vid 28 yaşında ve hayatını asçılık yaparak kazanıvor. Cinsiveüni değiştirmek için bugüne kadar 20 biri sterlin (yaklaşık 200 mil- yon lira) harcayan David, aşçı olarak çalıştığı kulüpte işinı bitırınce derhal kadın kılığına gırivor ve Diane kimli- ğiyle >aşamava devam edıyordu. Dokuz yıl boyunca bu iki kimliğiyle yaşayan David-Diane. diğer transsek- süellere ruhsal danışmanlık yapmak- tan da geri kalmıyordu. David'in bu çıft yaşamı Linda ile ta- nıştığı güne kadar sürdü. David. "Ha\atırnda ilk kez kendimdcn mem- nunum. İki hafta da. on vıl da beraber kalsak, artık kararımı değıştırmcvece- ğim" diyor. Müstakbel gelin Linda ıse "Yumuşak ve anlavışlı olduğu içın onu seviyorum. Beni güldürüvor" di- ye konuşuyor. Bugüne kadar kadın olmak için hormon alan David'in. te- davinin ctkisini ortadan kaldırmak için yeni bir tedavive başlaması bekle- niyor. lngiltere'de David'in durumunda olan bir çok erkek var. Ancak amelı- yatla cinsiyctlcrıni değiştirenler bıvo- lojik olarak kadın olmalarına karşın. hukukcn kadın savılmıvorlar. Bunun vanısıra transscksüellerin ev lıliklcri de hukukcn geçersız savılıvor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de İngil- tere'dckı bu u>gulama>ı onavladı. İngiltere'nin en seksi mankeni transseksücl Caroline Cossey". bir er- kekle yaptığı evlıüği Yüksek Mahke- me tarafından kabul cdılmcyınce durunıu Avrupa'ya şikâyet etti. Ne var kı. Avrupa insan Hakları Mahke- mesi de Caroline'ın bu başvurusunu gerı çevırdı. Mahkemenin bu kararı Ingiltcre'dekı butün transseksüeller ıçıncmMİ karar kabul edılıvor. Ancak bu durum amcliv at olmay a cngel oluş- turmuvor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog