Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

İzmir'in kurtuluşunu sevinçle kutluyoruz. PAMUKBANK g j Cumhuriye tS8.YIL / SAYI 24W3 /1800 TL (KDV dahil) KURUCUSU. YUNUS MADİ (1924-1945) BAŞYAZMI NADİR NAOİ (1945-1991) 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun. PAMUKBANK 9 EYLÛL1S91 PAZA Borsa / Ekonomide Partilerin borsayı düzeltme yarışı Abdurrahman Yıldırım Spor /18. Sayfada Fenerbahçe Bursa'yı yendi Kayahan / Arfca Sayfada Kurşun değil, platin Ayşe Yıldırım lürijjm / Arfca Sayfada — « ^ t3~ terapıturu Dr. Nadir Paksoy Maliye Bakanı, patent olayını 'Açıklayacağım' dedi Gözler KahvecFdeMaliye ve Gömrük Bakanı Kahveci Geniş bir açıklama yapacağım ve Uğur Mumcu'yu mahcup edeceğim. Bu haber yazılırken bir kez olsun beni arama zahmetinde bulunmadı. Profesyonel gazeteciliğin yolu bu olmamalı. SHP Genel Sekreteri Çetin 'Benim hiçbir şeyim yok. Evim bile yok' edebiyatı yapıyordu. Olay çok vahim. SHP Grnp Başkanvekili Kombaracıbaşı Kıbfına uydurulmuş yolsuzluk ve usuîsüzlüklerin bir örneği. DYP Genel Başkan Yardıraeısı Cindoruk Başka ne söyleyeyim? Kahveci, tam mucitmiş. RP Genel Sekreteri Asiltürk ANAP için artık söylenecek söz kalmadı.Haber Merkezi — Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahve- ci, TESTAŞ Genel Müdurü Na- im Sungur ve aym şirketin yö- netim kuralu uyesi Kemal On- der Kefoglu ıle birlikte mini ya- zarkasa patentı aldığı belirtılen haber için "Geniş bir açıklama yapacağım" dedi. Gazetemızde Uğur Mumcu imzasıyla yayımlanan 'Kahveci- nin Patent Oyunu' başlıklı ha- berle ilgılı olarak açıklama ja- pan SHP Genel Sekreten Hik- met Çetin, "Sayın Kahveci, 'evim bile yok' edebiyatı yapı- yordu. Olay çok vahim" dedi. SHP Grup Başkanvekili Onur Kumbaracıbaşı da haber ile ilgili olarak "Yolsuzluk ve usulsuz- luklerin bir ornegi" yorumunu yaptı. RP Genel Sekreten Ofuz- ban Asilturk, Kahveci ile ilgili habere "şaşırmadıgını" belirtir- ken DYP Genel Başkan Yardım- cısı Husamettin Cindoruk, "Kahveci tam mucitmiş" diye konuştu. ANAP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Karaevü ise Kahveci'nin açıklamasının bek- lenmesı gerektiğmi söyledi. Mah'ye ve Gumrük Bakanı Adnan Kahveci, Körlen Hima- ye ve Kalkındırma Derneği'nin davetlisi olarak dun gittıği Bur- sa'da Küçük Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu. Sitede kuçuk sanayıcilerle konuşan Kahveci, daha sonra gazetecile- rin yönelttığa Cumhuriyet'te yer alan "Patent Oyunu" başlıkh haberle ilgili soruları yanıtla- maktan kaçındı. AA'nın haberı- ne göre Kahveci, konuyla ilgili olarak genış bir açıklama yapa- cağını söyledi. Kahveci şöyle de- di: "Geniş bir açıklama yapaca- ğım ve L'gur'u (Ugur Mumcu) mahcup edeceğim. Bu haber ya- zılırken bir kez olsun beni ara- ma zahmetine katlanmadı. Pro- fesyonel gazeteciliğin yolu bu ol- (Arkan Sa. 14, Sü. l'de) Inonu'den Ecevit'e DSP nasıl sol parti? Ecevit'in eleştirilerini yanıtlayan Inönü, SHP'nin adaylannı önseçimle belirlediğine, DSP'nin ise önseçime gitmediğine işaret ederek, "Demokrasi dersi vermeye kalkıyorlar" dedi. tç Politika Servisi — SHP Genel Başkanı Er- dal lnönü, DSP lıderi Bulent Ecevit'in SHP'ye yönelik eleştınlenni yanıtlarken "Hiçbir jerde önseçim yapmayan bir parti bir defa demokrat obunaz. Nasd sosyal demokrat olacak, nasıl de- mokraük sol olacak? Sayın Ecevit bana asıl bu- nnn cevabını versin" dedi. lnönü, lstanbul'dan lzmir'e giderken Atatürk Havaalanı'nda "Cumhuriyet" muhabirinin, Ecevit'in Kartal mitingindeki eleştirilerine yö- •ntik sorusu üzerine şu göruşleri dile getirdi: "Bizim bütün partiHkrimiz, önsecimle aday- lan belirliyorlar. Çunku biz demokrasiye ioa- •an partiyiz. Demokratik bir partiyiz. Goruyo- rum ki Sayın Ecevit hiçbir tarafta degil. Demok- rasinin yeniden kurulması aşamasında demok- rasiyi çok öne çıkartıyorlardı. Ama şimdi gö- rüyorum ki hiçbir yerde önseçim yapnuyorlar." Hiçbir yerde önseçim yapamayan partinin "demokrat" olamayacağinı savunan lnönü, Ecevit'in nasıl sosyal demokrat, demokratik sol olacağını sorarak "Sayın Ecevit, bana asıl bu- nun cevabını versin" diye konuştu. 9 Eylul Kurtuluş Günü törenlerine katılmak uzere geldiğı İ2mir'de, kendisini karşılamaya ge- (Arkası Sa. 14, Sü. 3'de) DYPTi gençlerin iktidar andı DYP'li gençlere hitaben bir konuşma yapan Demirel, en büyük alkışı askerlik süresini kısaltmaya söz verdiğinde aldı. Gençlerden herkesi şaşırtacak sloganlar bulmalanru isteyen Demirel, "Bu sloganlar 30 sene zihinlerde kalmalı, kılıcınız keskin, nefesiniz gür olsun" dedi. 4. Sayfada Adalet Bakanlıöı Insan hakları dairesi kuruluyor Adalet Bakanı Bilge, insan hakları ihlallerini önlemek için Adalet Bakanlığı'nda insan hakları dairesi kurduklarını belirterek, "Başvuru mercii bulamayarak imkânsızlıktan çatlayıp uluslararası yargı yerlerine gitmek zorunda kalan vatandaşlann sorunlarını ülke içinde çözmeye çalışacağız" dedi. TURAN YILMAZ ANKARA — Adalet Bakanlığı'nda "insan hakları bUincini yerleştirerek bu konndald ih- lalleri önleyebilmek" amacıyla İnsan Haklan Dairesi kuruluyor. Adalet Bakanı Prof. Dr. Su- at Bilge, kurulacak dairenin, "İnsan haklan ih- lalleri konusunda Türkiye'de başvuracak mer- (Arkası Sa. 1$, Su. 4'de) PKK: 5 TURIST BUGÜN SERBEST 3. Sayfada TÜRKİYE, AVRUPA'DA ZORLU SINAVDA 5. Sayfada ÇtLLER'İN TOPLANTISI — DYP Genel Başkan Yardımcısı Tansu Çiller, ekonomik programlannı açıklarken herkese ev ve araba anlaraı- na gelen 'Her haneye iki anahtar' sloganıvla yola çıklıklarını söyledi. (Fotograf: UGUR GUNYUZ) Tansu Çiller, TJlusal Dinamik Denge Modeli'ni açıkladı DYPden iddialı program1992 sonuna kadar enflasyon yüzde 30'a düşürülecek. Bir yıl yüzde 13'lere çıkıp, ertesi yıl yüzde 1 'lerin altına düşen ve ortalama yüzde 4'ü aşmayan büyüme hızına, yüzde 6 ile 8 arasında istikrar kazandırılacak. Bu yıl gayri safi milli hasılanın yüzde 12.6'sına ulaşan kamu borçlanma gereği, yüzde 4-5'ler seviyesine geriletilecek. Denetimden uzak kullanım alanı bulan fonlar, bütçeye dahil edilecek. Yatırımlara finansman desteği sağlamak yoluyla, ortaya çıkacak kapasite artışı ve yeni iş olanaklan sayesinde istihdam yüzde 10 arttırılacak. Orta ve küçük boy müteşebbislerin, yeni teknoloji getiren projelerine finansman desteği sağlamak üzere Risk Sermaye Fonu kurulacak. Kamu bankaları özelleştirme kapsamında kademeli olarak elden çıkartılacak. Yurtdışından gelen sıcak paraya, yüzde 53'Iere varan yüksek faiz ödenmesi önlenecek. Ekononide Politikaya nefret, aşka evet Sanatçı Leman Sam "Asi bir ruhum var, parti kalıplanna sığmaz" diyor İDlL GÜRSEL LEMAN SAM— Hep kuçuk yerlerde kfiçnk şarkıcı olarak kalmak niyetindeyim. (BARIŞ BİL) ANKARA — Çıtı pıtı, kıpır kıpır Leman Sam, yaşama "telaş" içinde sanlıyor. "Her gün bir yann var ya" felsefesini, bugunlere gelme- sinde en bü>uk etken olarak goruyor. Politika, ona gore "insanın kendini kabplara sokması", yaşam, miLrik, cinseüik de "gülünemeyecek" ka- dar kutsal. Leman Sam, cinselliğın insanlar ta- rafından yıpratıldığına o kadar inanmış ki "Hay- vanlarda çok daha saygın yaşanıyor bu iliski" göruşunu savunuyor. Aşk, politika, muzik ve da- (Arkası Sa. 15, Su. l'de) SHP'de öönseçime 1405 adayANKARA (Cumhuriyet Burosu) — SHP'de 1405 aday adayı, bu hafta sonunda yapüacak ön- seçimlerde yarışacak. SHP Genel Merkezi, önse- çime katüacak aday adaylanmn kesın listesini dün Yuksek Seçim Kunılu'na iletti. SHP'nin tumuyle merkez yoklamasına gideceği seçim bölgeleri söyle belirlendi: Agn, Erzurum, Bitlis, Bingöl, Çankın, Şanb- urfa, Bayburt, Batman, Şırnak, Siirt, Mardin, Elazığ, Diyarbakır, Zonguldak 1. bölge, Bartm, Isparta, Kastamonu, Kahramanmaraş 1. bölge, Balıkesir 2. bölge, Samsun 2. bölge. Merkez yoklamasına gidileceği belirtilen Af- yon'da son anda başvurulann tamamlanması üze- rine önseçime gidilmesine karar verildı. Merkez (Arkast Sa. 6, Sü. l'de) SHP Genel Merkezi'nce Yuksek Seçim Kunılu'na verilen ve yalnızca önseçim yapüacak seçim bölgelerinde aday adayı olanlann listesi 6. Sayfada DYP'de 24 ilde 484 aday adayı DYP, 24 ilde önseçim yapacak. Toplam 484 adayın yarışacağı seçim bölgelerinde en çok başvuru, 34'er kişiyle Yozgat ve Bolu'da oldu. 7. Sayfada 32. GUN OLAY1 Birand'a yokuzlıık soruşturmasıTRT Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu raporunda "32. Gün" programı ile ilgili faturalarda "evrakta sahtecilik" yapılarak kurumun dolandırıldığı öne sürülüyor. TRT Genel Müdürü'nün "gereğinin yapılması" için Başhukuk Müşavirliği'ne gönderdiği raporda Birand'ın yaklaşık 1 milyar lirayı geri ödemesi ve merkez muhasebe müdürü, yardımcısı ve 2 memura idari yaptınm uygulanması İStenİyor. Mehmet Ali Birand Mehmet Ali Birand, olayda herhangi bir yolsuzluk olmadığını, ileri sürüldüğü gibi mükerrer ödemeler varsa bunun 100 milyon lirayı geçmeyeceğini, bu parayı da ödemeye hazır olduğunu söyledi. UĞUR MUMCU ANKARA — TRT Genel Mudurluğu Teftiş Kurulu'nun '32. Gun' haber programı hak- kmdaki soruşturması sonuçlan- dı, duzenlenen rapor Genel Müdür Kerim Aydın Erdem'e verildi. Sonıştunna raporunda '32. Gün' programı ile ilgili fa- turalarda 'evrakta sahtecilik' yapılarak kurumun dolandınl- dığuun ileri sürüldüğü öğrenil- di. Sonıştunna raporunda, dos- yamn Ankara Cumhuriyet Baş- savcılığı'na gönderilmesi, Bi- rand'ın yaklaşık 1 milyar lira- yı geri ödemesi ve Merkez Mu- hasebe Mudürü Ydmaz Gün- gör ve Yardımcısı Şadan Adı- guzel ile iki memur hakkında da idari yaptınm uygulanması isteniyor. Teftiş Kurulu Başkanı Mus- tafa Saynk, Müfettiş Şener Tokcan ve Oktay Ansoy tara- fmdan 9 Ocak 1991 gunünde başlatıian soruşturmamn gecen aylarda tamamlanarak, rapo- run Genel Müdür Erdem'e su- nulduğu, Erdem'in de rapor ve eklerini 26 ağustos günu 'gere- (Arkası Sa. 14, Sü. 4'de) Yunanistan Başbakaru Mtsotakis'ten sıcak mesaj 'Kıbrıs zîrvesi başarılı olacak9 STELYO BERBERAKİS SELANtK — Yunanistan Başbakanı Konstantin Mitsota- kis, Selanık kentinde Turk- Yunan ilışküerinin "olumlu" bir dönemde bulunduğunu ve Kıb- ns konusunda yapılması bekle- nilen toplantırun "yüzde 90-100 basanlı" olacağına inandığını söyledi. 56. Uluslararası Selanik Fuan'mn açıbş törenine katılan Mitsotakis, yerlı ve yabancı ga- zeteciler için duzenlenen basın toplantısında Türkıye ve Kıbrıs sorunu ağırlıkh sonılara aynn- tıh yamtlar verdi. Yunanb gazetecilerin, Tiırk- Yunan ilişkilerinin "kriz geçirdigi" yolundaki ısrarlı so- rulanna karşı çıkan Mitsotakis, "Turkiye eskisi gibi katı bir si- yaset izlemiyor. İki ulke arasın- da göriıs aynhkbui vardır, ancak kriz yoktur. Başbakan Mesut Ydmaz ile ber konuyu gorüsece- gim. Bunlar arasında azınlık ve Kıbns konulan da vardır. Ancak hava olumludur'" dedi. Mitsotakis, "Kıbns konusun- daki toplantının >«pılıp yapıl- mayacağının henuz kesinleşme- diğini, ancak BM, ABD gibi Yu- nanistan'm da bu toplanünın bir an once yapılması gerektiğine (Arkası Sa. 14, Su. S'de) • Öğrenciler yine balık istlfi htanbul'da smıfların 40'ar kişiye indirilmesı ıçın 4 bın yeni dersliğe ihtiyaç var. 3. Sayfada • ÖSYM sistemi değişiyor ÖSYM Başkanı Fethı Toker sınav sıstemmın değiştınleceğini açıkladı. 3. Sayfada • Gülünçlü Donizetti operası TV3 'te ekrana gelecek ttalyan bestecı Gaetona Donızettı'nın "Alayırt Kızı-La Figlia del Reggımento" adlı eserini ızleyeceğız. 8. Sayfada • Ersen ve Dadaşlar ekranda TVPde Tıirk hafıf müztği konsennde Ersen ve Dadaşlar'm 7O'lı yıllardan bugtine dek uzanan öykusünu dinleyeceğız. 8. Sayfada • Çağdaş başyapıtlar geçidi tstanbul Film Ajansı 'nın bu yılkı film lıstesınde Avrupa kökenlı filmler yer alıyor. Kieslowski'den 3 fîlm. 9. Sayfada • Atina'da Makedonya korkusu Yugoslavya'nın Makedonya Cumhuriyetı'nde dün bağımsızlık ıçın halk oylaması yapıldı. Hırvatistan 'da çatışmalar yeniden başladı. 5 kışmın oldüğu bıldırildı. 10. Sayfada • Memur anayasal güvence istlyor Memur sendıkalan seslermı duyurabılmek için siyasi partilerle göruşecek. Ekonomide m Kaçakcı Kolasin yakalandı Kadır Kolasın heykelle yakalandı. Arka Sayfada • Saatchi'den kampanya Batı'ya kaçan Vietnamlılara geri dönmelerinın nimellerı anlatılıyor. Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU 33.Gün...Geçen hafta "hepinizin ve hepimizin sevdiği bir arkadaşımız" ıle ilgili soruşturma haberıni duyduğumu; ga- zetecı olarak bu haberi -üzülerek de olsa- yayımlamak zo- runda olduğumu yazmıştım Soruşturma, gazetecı Mehmet Ali Birand ile ilgiliydı. TRT Genel Müdürlüğü geçen ocak ayından beri konuyu (Arkosı Sa. 15, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog