Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/8 D1ŞHABERLER 7 EYLÜL 1991 AT-EFIA görüşmeleri • LA HAYE (AA) — Avrupa Topiuluğu (AT) ıle Avrupa Serbest Mubadele Bölgesi'nin (EFTA) birleşerek, iki ticaret blokuna uye ülkelerin tümünü kapsayan bir serbest ticaret bölgesi oluşturulmasına ilişkin müzakerelere yeniden başlanacak. Hollanda Dışişleri BakanlığYnın açıklamasına göre, AT dönem bakanlığını yürüten ve AT Bakanlar Konseyi Başkanı olan Hollanda Ehşişleri Bakanı Hans Van Den Broek, EFTA dönemi Başkanı Finlandiya Dışişleri Bakanı Pacoo Matti Vayrynen ile göruşmesi Ekonomi Bölgesi'ne (EEA) ilişkin müzakercler için, bakanlar düzeyinde toplanılması çağnsında bulunacağını bildirdi. Bahtiyar suikasti • İSTANBUL (AA) — Iran'ın eski Başbakanı Şahpur Bahtiyar'ın Fransa'da öldurülmesinden sonra ele geçirilen iki Turk pasaponuyla ügili olarak üç Türk tutuklandı. Alınan bilgiye göre Interpol, pasaportlann Musa Koçer ve Ali Haydar Kaya adına düzenlenmiş olduğunu Türk Interpolü'ne bildirdi. Istanbul Mali Şube ekiplerince Afyon Emniyet Müdûrlüğü'nden ahnan iki pasaportla ilgili araştırma sonucu Laleli'de üç kişi yakalandı. Bu kişilerin Almanya vizesi sağlayacağı sözüyle iki Turk'ten pasaportlannı aldığı ve daha sonra iki Iranh'ya sattığı belirlendi. Yetkililer, pasaportları alan iki Iranh'mn Bahtiyar'a yönelik suikastta rol alıp almadıklarının araştınldığını kaydettiler. Pasaport üzerinde tahrifat yapan üç kişi de lstanbul'da tutuklandı. BııttoYlan 8uçlama • PARİS (AA) — Pakistan muhalefet lideri Benazir Butto, Pakistan Başbakanı Navaz ŞeriPin kendisini vatana ihanetle suçlamakla tehdit ettiğini söyledi. Butto, Pakıstan'da özgür seçimlerin yapılabilmesı için savasmaya devam edeceğini de belirterek "Ben modern Müslüman bir kadınım, modern îslamı temsil ediyorum ve benimle aynı umutlan paylaşan hiçbır Müslümam, hatta Müslüman olmayanlan terk etmeyeceğim" şeklınde konuştu. Butto'nun yann Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand Ue görüşmesı bekleniyor. Ege'de Yunan tatbikatı • ATİNA (AA) — Ege'de dun başlayan Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin "Kategis 91" adlı tatbikatı devam ediyor. Donanma Komutanı Koramiral Yanis Teofilopulos'un yönettiği ve orta ile güney Ege'de gerçekleştirilen "Kategis 91" tatbikatı 20 eylüle kadar sürecek. "Kategis 91", Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin yıllık eğitim programı çerçevesinde Ege Denizi ve adalannda gerçekleştirdiği en geniş çapb askeri tatbikatlardan birisi sayılıyor. Camiler kapatddı • GÜMÜLCtNE/İSKEÇE (AA) — Batı Trakya Türk Azmlığı Yüksek Kurulu Yürütme Komitesi'nin, Yunan hükümetinin lskeçe"ye müftu atamasını ve Türklere karşı yapılan son saldırılan protesto amacıyla aldığı karar çerçevesinde Gumulcine'de camiler dünden ıtibaren kapatüdı. Gumulcine kentinde bulunan 18 camiden 15'i kapalı kalırken Türk azınhk tarafından tanınmayan imamların bulunduğu Yeni Cami, Tabakhane Camii ve Serdar Mahallesi Camii ibadete açık kaldı. Ancak bu üç camiye gidip namaz kılanlann çok az olduğu gözlendi. CIAnın eskiyetkililerinden Fuller, Türk asıllı Sovyet cumhuriyetlerini değerlendirdt Türkiye-Iran rekabeti olabilirFuller'a göre Sovyetler'deki Müslüman cumhuriyetler üzerinde Ankara ile Tahran arasında doğabilecek rekabet "mutlaka tehlikeli değil, ama izlenmesi gereken bir durum ortaya çıkarıyorî' UFUK GÜLDEMİR WASHINGTON — CIA'da ust duzey görev lere ytikseldıkten sonra emeklıye ayrılarak ABD1 nin önde gelen araştırma ku- rumlanndan "Rand Corporati- on"a katılan Graham Fuller. SSCB'deki son gelişmelen Cum- huriyet'e değerlendirirken An- kara ve Tahran'ın, Müslüman cumhuriyetler üzerinde nufuz rekabetine gırişebileceğine dik- kat çekti ve bunun, "mutlaka tehlikeli degfl, ama iztenmesi ge- reken bir dunun ortaya çıkardı- gını" söyledi. Bölgemiz konusunda ABD'- nin en ciddi uzmanlan arasında sayılan ve yatanda Iran'a ilişkin bir kitabı yayıtnlanacak olan Fuller, kariyerinin ilk günlerin- de tstanbul'da da görev yaptı. Turk romanında siyasi mesajlar konusunda yayımlanmamış bir kitabı da bulunan Fuller, ABD başkanına istihbarat konulann- da danışmanhk hizmeti veren Ulusal Güvenlik Konseyi Baş- kan Yardımcılığı ve CLA Uzun Dönemli Tahminler Direktörlü- ğü göreyinde bulundu. Sovyet cumhuriyetlerini gezen Fuller, sorulanmızı yarutladı: — Geziniz sırasında sizin U- ginizi çeken noktalar neler ol- du? FULLER — Türkiye'ye ba- kışlan ile çok ügiliydim. Bir baş- ka ilgi duyduğum konu, Orta Asya'da birleşik bir Turkistan kurulması konusunda ne düşun- dükleri idi. Ancak gördum ki daha işin çok başındalar; ayak- ta kalma ve çevrelerinde meyda- na gelen degişikliklere ayak uy- durma mücadelesi veriyorlar. Henüz "kendimizle ne yapacağız" sorusuna yanıt ara- yacak durumda olmadıklan için birleşik bir Turkistan konusuna da ilgi duyacak durumda değil- ler. Oncelikle, "ne kadar bflgım- sız olacağız, bu ne anlama gele- cek, birikimyönetecek" soru- lanna yanıt arayacaklarını duşü- nüyorum. lkincisi ise bölgedeki Turki halklar arasında, en azm- dan şimdilik, çok yakın bağlar yok. Aksine, çeşitli cumhuriyet- ler arasında beürli miktarda ger- ginlik, hatta düşmanlık var. — Yani ortada en azındatı şimdilik homojen bir "Orta As- ya Türkleri" toplulugu yok. FULLER — Hepsi Türk olduk- lannında birleşik bir Turkistan idealinin de farkında. Ama ko- nuştuğum siyasi şahsiyetlerin hiçbirisı, uzun vadede dışlama- makla birlikte, yakın bir gelecek için birleşik bir Turkistan duşü- nemiyordu. Hepsi tek tek cum- huriyetler olarak kendi bağım- sızhklarmın ölçüsünu tayin et- mek peşindeydi. Ama son geliş- meler bu süreci hızlandırabılir, bölgesel bir federalizme itebılır. — Cumhuriyetler icinde taan- gisini daha kendine guvenli ve önctt rol ustlenmeye yatkın bul- dunuz? FULLER — özbekleri. Hem nüfus açısmdan en büyıik Türki cumhunyet hem de en eski ya- nlı dile sahip bölgesel ülke. Uy- garlık merkezleri Semerkant, Buhara orada. En fanatik mil- liyetçiliğe ıse Kazaklarda rastla- dım. Bu önemli bir aynntı, çün- ku Özbekler kendi cumhuriyet- leri içinde azınhk durumunda. Bu da onlardaki mılliyetçilik duygusunu fanatiklik, hatta ne- redeyse histerik bir düzeyej^ıkar- mış durumda. înancım o ki ırklar arası çatışma potansiyeh en fazla olan yer burası. Özbe- kistan'da yaşayan Ruslar ulkeyi özbeklerin idare ettiğini biliyor. Kazakistan'da bu yok. Kazakis- tan'da tslama ilgi de dığer cum- huriyetlerden fazla. Oysa göçe- be kultur nedeniyle Islam; Ka- zakistan'da hep zayıf olmuştu. Şimdi ise Îslamı kendi ulusal kimliklerini güçlendirecek bir unsur olarak görüyorlar. Bu yuzden Kazakistan, bölgenin müstakbel infilak noktalanndan birisi olabilir. — Türkiye'nin yatıştıncı rolii olabilir mi? Ya da olması gere- kir mi? FULLER — Gelecekte Iran ve Türkıye arasında bölgesel nü- fuz bakımından rekabet doğabi- lir. Özelükle Azerbaycan üzerin- de bu mümkün. Orta Asya'da da olabilir. Bu rekabetin mutla- ka bir tehlike yaratması gerek- mıyor, ama izlenmesi, altı çızil- mesi gereken bir dunun. Tabii Türkiye avantajlı durumda. Turkiye ve Sovyet cumhuriyetleri Gürcistan kaynıyorGüney Osetya'daki çatışmalarda iki kişi öldü. Devlet Başkanı Gamsahurdia aleyhindeki gösteriler dördüncü gününü doldurdu. MOSKOVA (Ajanslar) — Sovyetler'in Gürcistan Cumhu- riyeti'nde huzursuzluk hızla ar- tıyor. Devlet Başkanı Zviad Gamsahurdia'nın istifası ve ye- nı parlamento seçimlerinın ya- pılması için gösteriler devam ederken cumhuriyetin Guney Osctya bölgesinde yeniden baş- layan çatışmalarda iki kişınin ölduğu belirtildi. Bu arada Gür- cistan Devlet Başkanı Zvıad Gamsahurdia, cumhuriyetin es- ki KP lideri Eduard Şevardnad- ze'yi 'Giırciı halkuıın duşmanı' ilan etti. tnterfaks ve TASS ajanslan- nın haberlerine göre Gurcistan'- ın SSCB'den bağımsızhk kazan- ma amacını paylaşmayan Oset- lerin yaşadığı Guney Osetya bölgesinde, silahlı Gurcü milis- lerle Osetler arasında çıkan ça- tışmada 2 kişi hayatını kaybe- derken 8 kişi yaralandı, 4 kişi de rehin ahndı, ancak rehin ahnan kişilerin hangi gruba ait olduğu belirtilmedi. Guney Osetya yönetiminin bir sözcüsu TASS'a yaptığı açıklamada, bölgede gergtnliğin yeniden tırmandınlmasından Gürcistan Devlet Başkanı Zvi- ad Gamsahurdia'nın sorumlu olduğunu, Gamsahurdia'nın kendisine karşı siyasi muhalefe- tin artmasından dikkatleri baş- ka yöne çekmek için bu yola başvurduğunu savundu. Gamsahurdia'nın sozcüsü ise Sovyet televizyonuna verdiği bir demeçte, Gurcıstan'daki siyasi gelişmeleri "tehlikeli" olarak niteleyen, SSCB'nin eski Dışiş- leri Bakanı ve Gürcistan KP'run eski birincı sekreten Eduard Şe- vardnadze'nin "Gurcu halkıntn duşmanı" ilan edildiğını bildir- di. Gamsahurdia'nın istifası ve yeni seçimlerin yapılması için duzenlenen gösteriler dördüncü günunü doldurdu. Devlet Başkanı Gamsahurdia muhalefeti susturmak ve "aile dikutörlüğu" kurmakla suçla- myor. PAZAR EKONOMİSİ— Yeni Sovyet girişimcüeri, Moskova'nın merkezindc devlete ait magazalardan birinin öniınde otnrmuş, biri odun, kömür satıyor difcri eUna. Küçuk çaplı ticaret Sov- yetler Birligi'nde giderek yaygınlaşıyor. (Fotograf AP) Kuzeyde Sibirya, güneyde Türkiyeye dek etniksorunlarele alınıyor ıS J Kürt sorunu AGIK'in gündemîndeBatı başkentlerinde, AGÎK'e üye ülkelerdeki etnik grupların haklannı v e Yugosiavya'da federai biriiğin çökuş süreci güvence altına alacak yeni bir düzenleme üzerinde çahşıldığı öğrenildi. Önerilerin, ülkelerin anayasalarındaki ilgili maddelerin liberalleştirümesi ve uluslararası hukukun etnik konulardaki güvencelerinin genişletilmesi olmak üzere iki hedefı içermesi bekleniyor YASEMİN ÇONGAR ANKARA — Erken seçimler sonrasında ku- rulacak yeni hukümeti bekleyen sorunlar arasın- da Güneydoğu önemli bir yer tutarken Tur- kiye'dekı Kurtlenn durumunun da dunya gunde- mıne gelmesı bekleniyor. Batı başkentlerinde, Av- rupa Güvenlik ve tşbirligi Konferansı'na (AGtK) üye ülkelerdeki etnik grupların haklannı güven- ceye alacak yeni bir düzenleme üzerinde çahşıl- dığı öğrenildi. Almanya'dan kuzeyde Sibirya'ya, güneyde Türkiye'ye uzanan bölgedeki etnik grup- lann durumunun incelenmesi sonrasında olgun- laştınlacak önerilerin, ülkelerin anayasalarındaki ilgili maddelerin liberalleştirilmesi ve uluslararası hukukun etnik konulardaki güvencelerinin geniş- letilmesi olmak üzere iki ana hedefı içermesi bek- leniyor. Baüh diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre AGtK gündeminin sürekli konulanndan bı- rini oluşturan iızınlıklar sornnu', önumüzdeki dönemde yeni bir kapsamda ele alınacak. özel- likle Bonn, Paris ve Washington'da dışişleri ba- kanhklan çevrelennde yapılan son değerlendir- me ve hazırhkların iki güncel gelişrneyi temel al- dığı öğrenildi. Bu geuşmelerden ilki, Avrupa Topluluğu'nun (AT) 1992 tek pazaruygulaması.diğeri ise SSCB yaşaması. Tek pazar oluşumunu, özellikle göçmenlik ve azınhk haklan konusunda 'uluslarustü' bağlayıcı kararlar abnabilmesi açısından ömek kabul eden diplomatik çevreler, Yugoslav ve Sovyet örnek- lerını de 'etnik adacık' tezinin çıkış noktası ya- pıyorlar. Bu teze göre son gelişmeler, Müslüman Azerbaycan'daki Ermeniler, Hırvatistan'daki Sırplar, Letonya'daki Ruslar gibi birçok *etnik adacıgın' ortaya çıkmasıha yol açtı. Ayru çerçe- vede, Bulgaristan ve Batı Trakya'da yaşayan Türklerle, Türkiye'deki Kurtler de hazırhklann kapsamma ahndı. Türkiye'deki Kurtlerin dum- mu, bu çerçevelere göre özelükle Körfez savaşı sonrasında Irak Kürtlerimn özerklik isteminin ön plana çıkması nedeniyle önem kazandı. Batılı diplomatlar, Irak yönetimim'n eleştirilere uğra- dığı bir konuda, AGlK bünyesinde de sonın bu- lunmasımn 'rahatsızlık' yarattığını ıfade ediyor- lar. Türkiye'deki Kurtlerin AGlK kapsamındaki yeni düzenlemelerde 'kulturel haklarının genişletilmesi' sınırları çerçevesmde ele alınaca- ğı belirtiliyor. AGlK bunyesindeki yeni düzenlemelerin 'ül- kelerin anayasalarına' ve 'nluslararası anlaşmalara' yönelik iki yönu olacak. Buna gö- re etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşların eşitliği ilkesinin kapsamı zenginlestırılerek AGlK üyesi tüm ülkelerin anayasalannda yer al- ması sağlanacak. Bu çerçevede, etnik grupların dil, din ve kültürel özgürlükleri guvenceye bağ- lanacak. Etnik sorunlar konusunda uhıslararası hukukun kapsamım genişletmeye yönelik yeni düzenlemeler ise AGİK'in genel bir 'şart' kabu- lüyle gercekleşecek. Kuzey Amerika, Avrupa ve Sovyetler ile Türkiye'nin Asya'daki topraklannı içerecek genişlikteki bir coğrafyada, etnik grup- ların haklannın çiğnenmesi durumunda ulusla- rarası yaptınmlann devreye gjrebıhnesine olanak tanıyacak bu 'şart'ın 1992 yılı içinde biçimlendi- rihnesi bekleniyor. YUGOSLAVYA Savaşla harış iç içeDıs Haberler Servisi — Yu- goslaNTa'da Hırvatistan'ın doğu- sunda çarpışmalar surerken AT- Yugoslavya Banş Konferansı'nın buyuk olasılıkla bugun toplana- cağı bildirildi. Son çatışmalarda 10 kisi oldu. Hırvatıstan radyosu dun ver- diği haberde, perşembe gecesı boyunca Slovenya bölgesinde süren çatışmalarda 10 kişinın öl- düğünu, 30 kışmin de yaralan- dığinı bildirdi. Radyonun habe- rine göre Slovenya bölgesinin başkenti Osijek'te akşam saat- lerinde başlayan top ateşi sonu- cunda çıkan çatışmalarda içle- rinde federai bir askerin de bu- lunduğu 6 kişi oldu, 12 kişi de yaralandı. Osijek Belediye Baş- kanı Zlatko Kramark, aralann- da katedralin de bulunduğu çok sayıda tarıhı binanın bombardı man sırasında büyuk hasar gör duğunü söyledi. Hırvatistan radyosu Vuko- var'da gece geç saatlere kadar süren yoğun çarpısmalarda da 4 kişinin ölduğünu, 18 kişinin de yaralandığını duyurdu. Radyo 150 tank, katyuşa roketleri ve ilk kez kullanılan 155 mm'lık top- larla dövulen kentte ağır hasar meydana geldiğini bildirdi. Rad- yo ayrıca Zagreb'in 60 km. gu- ne> r doğusunda bulunan Sısak'- ta da bir çelik uretim tesisının dun sabah el bombaları ile sal- dınya uğradığını öne sürdu. Belgrad'da yayımlanan Borba gazetesi de dunku sayısında "Vukovar alevler içinde" diye başlık attı. Fransız haber ajansı AFP'nin haberinde son çatışmalarda ölenlerin Sırp mı, Hırvat mı ol- duğuna ilişkin kesin bilgi veril- mezken, İngiliz haber ajansı Re- uter, çatışmalann dun öğleye doğru dumlduğunu bildirdi. Geçen pazar gunü ilan edilen ateşkesin hafta boyunca süren çatışmalarla bozubnasındaıı do- layı ertelerunesi gundeme gelen AT-Yugoslavya Banş Konferan- sı'nın, buyuk olasılıkla kararlaş- tırıldığı gibi bugün toplanacağı bildirildi. 1 - ÇOCUĞUNUZ tLK OKUL 4 VEYA 5İNCİ SIN1FTA OKUYOR İ Ûtf- SİZ ÇAUŞIYORSUNUZ.. KK ; ÇOCUĞUNUZUN OKUL DIŞI YAJUM GLNDE NE YAPTTĞI /•A *i StZİ CtDDİ OLARAK ENDlŞELENDtRİYOR Ç İ F T E F I R S A T " 1 Y I L + 2 0 M 1 L Y O S K A Z A N A B I L I R S İ N İ Z " #HAZtaLtROtCUMADAN 1. SNIPTAN BAŞLAYACAK* İNGİLİZCELİ KOLEfLERE EĞİ1İM PROGRAAUAR1MIZIN ÖZEL SINIFIARI İÇİN KAYTrLAR BAŞIAMIŞTIR * Başanh olamayan öğrendnin kurs ücretinin yartst burs olarak kendisine iade ediiecektir. Rrtndpvu İçin Telpfon fax 153 68 14 154 26 64 154 27 95 156 11 51 Tarlnbaşı Bulv.ın No:60 T a k s i r n İ s t a n b u l HAFTA SONH A C 1 G 1 Z Galeri • Atölye 146 97 38 • 132 64 26 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Guzel Saoatlar fakultesı Restm Bolumu öğrencılen GENÇLER SERGİSÎ 6 Eylül-31 Ekim 1991 DERİMOO KULTUR MERKEZİ Salıftarh;nergun apt>z BİT PAZARI 15 EYLÜLDEN /T/BAREN PAZAR GÜNLERIDE AÇILACAKTIR. Tel:524 35 92 12.00-17.00 ARASI TÜRK KULTURUNE HEMET VAKFÎNIN CAFERAĞA MEDRESESİNDE EL SANATLAR1 KURS KAYTTLARI BAŞLAMIŞnR Hat - Tezhıp - Mmyatur - Ebnı - KaJem Işlen Porselen Susleme - Geleneksel Turk Motıflen ıle Teksül Tasanmı ve Uygulamalan - Vıtıay - Den Ehşlen Seramık - Halı Kılım - Kumaş Desenleme Osmanhca - Resun - Modehstlık ve SUlıstlik 513 18 43 • 527 31 44 T C Milli Egılım Bakanlığı ö ı e l YURDAER DOĞULU Muzik ve Bale Kursu 8a/e-Org-Gıtar Piyano-Şan-Solfej Cocuk Korosu-Resım 556 06 06 - 557 26 26 Talatpaja CdNo I Bahçelıevler Rusya onayladı Leningrad, Petersburg oldu MOSKOVA (AFP) — Kus- ya Federasyonu Parlamento- su (Yuksek Sovyet) Başkanhk Dıvanı, Lenmgrad kentinin adının değiştırılerek St. Pe- tersburg olan eski adının ve- rilmesinı oybirUği ile kabul et- ti. Lenin'in ölümünden sonra St. Petersburg'a Leningrad adı takıhruştı. KGB Komutam Öte yandan KGB'nın seç- kin elemanlarından oluşan 'Alpha' grubu komutanı Tumgeneral Vkrtor Karpnk- hin, SSCB'de geçen ay gerçek- leşen darbe sırasında, darbe- cılerin kendisine Rusya Fede- rasyonu Devlet Başkanı Boris Yeltsin'i tutuklaması için ver- dıklerı emri reddettığini söy- ledi. Karpukhin, Japonya'nın ^e^a dergısinde dun yayımla- nan demecınde, Yeltsin'i tu- tuklama emrini, darbecilerin ulkeyi yönetebıleceklerine ınanmadığı için reddettığini söyledi. Karpukhin, "8 darbeciden hiçbirinin üstün karakterleri yoktu. Hiçbiri yalnız başına bir şev yapamazidı. Grup ola- rak ulkeyi kanlı bir içsavasa sürükleyebilecek bir macen- ya giriştUer" dedi. Saldın emri Karpukhin, 19 ağustos ge- cesi Sovyet Savunma Bakanhğı'nda gerçekleştirilen gızli toplantıda, kendisine bu sefer, yanına KGB'ye bağh 15 bın kışı alarak, lçişieri Bakan- lığı'na bağh ozel birliklerin, Yeltsin'in gitmiş olduğu Rus- ya Federasyonu başkanhk bi- nasına 20 ağustos günu saat 03.00'te başlatacakları saldı- rıya katılma emri verildiğini belirtti. Emrindeki askerlerin veri- len bu görevi sadece 15 daki- kada gerçekleştirebilecekleri- ni öne süren Karpukhin, 'An- cak bu görevi kabul etmedim' dedi. Yeniden yayımlanıyor Pravda artık bağımsız Dış Haberler Servisi — Sovyetler'de yaşanan başansız darbe girişiminin ardmdan Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in dar- beyi destekleyen gazetelerin kapatümasını öngören kara- nndan dolayı bir hafta süreyle yayımna ara vermek zorunda kalan Pravda, yayın yaşamı- na yeniden başladı. Ancak Pravda, artık eski Pravda de- ğil. Bir zamanlar 'komüniz- min sesi' diye nitelenen gaze- te bundan boyle 'bagunsız.' Darbe oncesinde 'Sovyetler Birliği Komunist Partisi'nin genel siyasi gazetesi' olmakla övunen gazete gunumuzde, 1912 yılında 'V. I. Unin'in girisimiyle' kurulduğunu be- ürtmekle yetmıyor. Pravda'mn yeni gönintüsu- nu gazetenin yönetimini ele geçiren gazete çahşanları ya- rattı. Çalışanlar bundan böy- le partı hderliğinin ve partinin gazete temsilcilerinin Pravda- mn yayın pohtikasını yönlen- diremeyeceğini söylüyor. Ga- zete çalışanlan ortak bir bil- dıri yayımlayıp darbe karşı- sında sessiz kaldıkları için ozur dileyerek Pravda'mn "kararlı ve zamanında bir yan" ile darbecileri kınaması gerektiğinı kabul ettiler. Buna karşın gazetenin ko- munistlere tumden yüz çevir- mediğı göruluyor. Insan hak- lannı savunma gerekçesiyle "darbeye katılmamalarına karşın agır biçimde eleştirilen dunıst ve onurlu komunistle- rin koranmast" gerektiğinı ya- zıyor Pravda.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog