Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

=-tââ CUMHURİYET/4 HABERLER 7 EYLÜL 1991 SEÇİM '91 AJVAPTı Mutlu istifa etti • ANKARA (Cumhuriyet Börosu) — ANAP Bitlis Milletvekili Muhyettin Mutlu, dün partisinden istifa etti. Mutlu, dün TBMM Başkanhğı ve ANAP Genel Merkezi'ne partisinden istifa ettiğine ilişkin birer telgraf gönderdi. Cumhuriyet'in sorulannı yanıtlayan Mutlu, istifasma gerekçe olarak "ANAP'la bağdaşamamayı" gösterdi. ANAP'rn politikalarını benimsemediğini söyleyen Mutlu, partisiyle hangi konularda anlaşmazlığı olduğu konusundaki soruyu yanılsız bıraktı. Politikaya başka bir partide devam etmeyi düşündüğünü, teklif gelirse değerlendireceğini söyleyen Mutlu, "Onümüzdeki seçimlerde, kabul buyururlarsa, DYP'den milletvekili adayı olabilirim" dedi. DMPde Dalana tepki • ANKARA (Cumhuriyet Börosu) — Kendisini feshederek DYP ile birleşme karan alan DMP'de bazı il başkanlan, partiyi yaşatmak için harekete geçti. Genel Başkan Bedrettin Dalan'ın ikna çabalanna karşın kararlannda direnen il başkanı sayısımn 10'u aştığı, bunlardan bir bölümünün de ANAP'a geçme yanlısı olduğu beürtildi. Dalan, "Herkes tornadan çıkmış gibi aynı düşünmez" dedi. İl başkanlannın önceki gunkü toplantısında birleşmenin kaçınılmaz olduğunu anlatan Dalan, bu topiantıda kendisine muhalefet edenlerin kararda etkili olamayacağını söyledi. Güzel, parti kuruyor • MALATYA (Cumhuriyet) — Gaziantep bağımsız Milletvekili Hasan Celal Güzel, ANAP'ı ağır dille eleştirerek "ANAP bir ihanet şebekesidir, bir çetedir, bir menfaat grubudur, bir vurguncular ekibidir" dedi. özal'ı 14. Louis'ye benzeten Güzel, yeni bir parti kurma çalışmalanna başladıklannı açıkladı. Malatya'da bir yakınırun sünnet düğününe katılan ve kirvelik yapan Hasan Celal Guzel, basın mensuplannın çeşitli sorulannı yanıtladı. Siyasi partileri ortaoyunu sahnelerine, sirklere benzeten Güzel, "Biz ANAP'ın daha önce de sirk olduğunu biliyorduk ama maalesef diğerleri de ANAP'tan geri kalmama konusunda ellerinden geleni yapıyorlar" dedi. SPTüere tutuklama • ANKARA (UBA) — Sosyalist Parti, Nazilli ilçe yöneticilerinin tutuklanraasıru kınadı. Sosyalist Parti Genel Sekreter Yarduncısı Yalçın Büyükdağlı yaptığı açıklamada, Sosyalist Parti Nazilli İlçe Başkanı Ramiye Güran ve ilçe yöneticüeri tsmail Bedi, Fuat Yemez ile Nesim Konma'nın yasaya aykın bir şekilde tutuklandıklannı söyledi. Evren adı degiştirildi • ERZURUM (AA) — Erzunım'da, belediye, daha önce eski cumhurbaşkanı Kenan Evren'in adı verilen bir pasaj ile bir caddenin adını değiştirdi. Belediye meclis toplantısında, mülkiyeti belediyeye ait Yukarı Mumcu Caddesi üzerindeki "Kenan Evren Pasajı"nın adı "ömer Nasuhi Bilmen" pasajı olarak değiştirilirken Yenişehir Toplu Konut bölgesindeki "Evren Paşa Caddesi"nin adının da "Yavuz Sultan Selim Caddesi" olarak değiştirilmesi karan alındı. 99 öğrenci mahkûm oldu • İSTANBUL (AA) — Yıldız Üniversitesi'nin 1 Mart 1990 tarihinde işgaliyle ilgili olarak 102 öğrenci hakkında açılan dava sonuçlandı. Sanıklardan 99'u mahkûm oldu, 3'ü beraat etti. tstanbul 2 Numaralı DGM'deki duruşmaya tutuksuz olan sanıklar katılmadılar. Karan açıklayan mahkeme heyeti, sanık öğrencilerden 99*unun, üniversiteyi işgal ettiklerinin anlaşıldığını, bu nedenle 2'şer yıl hapis cezasma çarptınldıklannı bildirdi. Aday adayları dörtpartiye 20 milyaryatırdı Partiler,aday zengîni POLİTİKA GÜNLÜĞÜ ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) — Erken genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyenler, dört partinin ka- sasına yaklaşık 20 milyar lira akıttı. En çok geliri DYP 10 milyar lira elde eder- ken, SHP'nin aldığı miktar 7.6 milyar ol- du. SHP'de adaylık başvunısu dün so- na erdi. DYP'de süre bugün doluyor. ANAP'ta son gün 10 eylül. ANAP'a dün akşam saatlerine kadar 91'i milletvekili olmak üzere 345 aday adayı başvurdu. ANAP milletvekilleri- nin çoğunluğunun hâlâ beklemede ol- duklan dikkati çekiyor. Eski Başbakan Yıldınm Akbulut beraberinde Mehmet Kececiler, Galip Demirel, Abdulkadir Aksu, Yasin Bozkurt, Mehmet Kahra- man ve Nuri Gökalp'Ie birlikte ANAP Genel Merkezi'ne geldi. Adaylık basvu- rusu yine Erzincan'dan yapan Akbulut, gazetecilerin sorulan üzerine DYP'ye ça- tarken. "Tıirkiye'nin mesetelerine 'dün dnndür, bugün bugündür' felsefesiyle yakiaşılamaz. Şimdi bu fikri savunan Sa- yın Demirei'in degişmesini beklemek saf- dillik olur" dedi. ANAP Kırşehir Mil- letvekili Şevlri Gögiisger, ikinci sıradan aday gösterilmesi halinde adayhktan çe- kileceğini söyledi. Kapatüan MHP'nin yöneticilerinden Avni Çarsancaklı da Elazığ'dan adaylık için başvurdu. Çar- sancaklı, "Niyetim aday adayı olmak. Ancak partinin nasd bakugmı ögrenmek istedim" dedi. Iktidar partisine dun baş- vuranlar arasında sınema sanatçısı Cü- neyt Arkın, tbrahim Tatlıses ve Osman Yagmurdereli de bulundu. Ancak Arkın ve Tatlıses, listenin sonlannda yer alma- ları halinde adayhktan çekileceklerini açıkladılar. Milletvekilliği aday adaylığı için SHP'ye müracaat eden 1528 kişi arasın- da, 81 milletvekili, 42 il başkanı ve 4 be- lediye başkanı yer alıyor. Kişi başına 5 milyon olmak üzere aday adaylan, SHP'nin bütçesine 7 miyar 640 milyon lira katkıda bulundular. SHP'de başvu- ru süresi dolarken, tstanbul'dan Ali To- puz, Yiiksel Çengel ile Sıvas'tan Ekrem Kangal adaylık başvurusunda bulun- madılar. DYP'de ise başvuruların sayısı 2 bini aştı. Parti yöneticileri, kesin rakamı tas- nifin tamamlanmasından sonra verecek- lerini söylediler. Bu partide örgüt için- den gelenler ve yöneticiler, adaylık için 5 milyon, dışardan başvuranlar 10 mil- yon, kadınlar ise 2.5 milyon lira ödeme- de bulunuyorlar. Parti yöneticileri, ke- sin bir hesap yapmamakla birlikte aday- hk başvunılanndan 10 milyar lira dola- yında gelir elde edildiğini söylediler. DYP'ye dün resmen başvuranlar ara- sında Ankara'dan Ali Baransel, Rize'den Prof. Mehmet Haberal, tstanbul'dan Nevıat Ayaı, Samsun'dan TBMM Em- niyet Müdürü Osman Turker, fındık ih- racatçısı Lokman Kondakçı ve Cafer Tayyar Sadıldar yer aldı. Istanbul tl Baş- kanı Orhan Keçeii de aday oldu. DSP'de de aday sayısı 390*a ulaştı. Bu partiye bugün başvuranlar arasında SHP eski Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücd ile SBF öğretim üyelerinden Prof. Şük- rü Giirel de vardı. DSP'de adaylık baş- vurusu için 1 milyon lira ahnıyor. Bu partinin kasasına da dün akşam saatle- rine kadar 390 milyon üra girdi. DSP'de süre 18 eylülde sona eriyor. Refah Partisi'nde ise başvurularda hiç- bir önşart bulunmuyor. Bu partiye aday- lık başvurusunda bulunanlann sayısının 2 bini aştığı belirtiliyor. Sosyalist Parti'de adaylar merkez yok- lamasıyla ancak, farklı bir yöntemle be- lirlenecek. Buna göre genel merkez yö- neticileri partililerle bir araya gelecekler ve karşıhklı görüş alışverişinde buluna- rak adayları ve sıralamayı saptayacaklar. ANAP adayı sanatçı "Herkesin bana saygı duymasını istiyorum" diyor Tatlıses: Benim ne eksigim var? *tki jandarma arasında eUerim kelepçeli, trene binip Sıvas yollanna düştüğümde, kendi kendime 'nereye gidiyorsun' diye soruyordum. Tam 17 yıl geçmiş aradan. Şimdi bu adaylık meselesi de öyle. Ürküyorum ve 'nereye gidiyorsun' diye soruyorum kendime" NÜVtT TOKDEMİR İZMtR — Büyük Efes Oteli lobisinde 1 saat 10 dakika süren bekleyiş. Ardından, asansör ka- pısında elinde sarı taş tespihi, kot pamolonlu ve san tişörtlü 'Tathses Seyahat'in sahibi belir- diğinde ortalık bir anda hare- ketlendi. Ibrahim Tatlıses, kendinden son derece emin tavırlar içinde, her şeyin çok kısa süre içinde yapılmasını isterken, B.Efes Oteli 'nin önüne muhteşem gö- rilntüsüyle Tathses Turizm'in 'Bençe Hizmet' yazıh 'Mara- ton'uyanaşıyordu. 12 kişilik ga- zeteci ordusunun o kocaman otobüsle bir kent tunı atacağı ve bu arada söyleşi yapılacağı du- şünülüyordu ki, birdenbire tb- rahim Tathses'in kullandığı 34 G 003 plakalı Mercedes aracın eskortluğunda kendimizi Iz- mir'in bir sahil kasabası olan Balıklıova yöresinde bulduk. Bir ağaç gölgesine halılar dö- şenip yol yorgunluğu söyleşisi- ne geçildiğinde Tatlıses garip duygular içindeydi. Konuşmala- nnda sürekli 'Ben nereye gidi- yorum, >oksa öliime mi' imajı- nı vermeye çalışıyordu. Öyle ko- lay görmüyordu milletvekili aday adaylığını. Halkın tepkisi- nin çok önemli olduğunu vurgu- luyordu. "Peki neden bu çekingenlik. yoksa aday olmayacak mısı- nız?" sorusuna verdiği yanıt şöyleydi: "Ben size bir askertik anımı anlatayım. tki jandarma arasın- da eUerim kelepçdi, trene binip YANLISLIK OLMASIN— Smitb NVesson'u beünden çıkardıgı gibi, denizdeki pet ştşeyi hedefliyor Tatlıses. Bn arada foto muhabirieri- ne de "Aman bir yanlışhk olmasın" diyor. (Fotograf: ZAFER AKNAR) Sıvas yollanna dttştügiimde öy- lesine karamsardım ki kendi kendime soruyordum 'nereye gjdiyorsun, tamam artık sen bittin' diye. Hele o nizamiye ka- pısından giriş yok mu. Altahı- ma söylüyonım, 'tbrahim, işte ölüm budur ogjum' dedim ken- di kendime, ama şimdi bakıyo- rum ne oldu? Tam 17 yıl geçmiş aradan ve yaşam devam ediyor. Şimdi bu adaylık meselesi de öy- le. Ürküyorum ve sorujorum kendime 'nereye gidiyorsun' di- ye." Yalınayak, kot pantolonun paçalan sıvanmış, hahnm uze- rinde bağdaş kurup söyleşirken, Tathses, gazetecilere "Peki siz ne diyorsnnuz?" sorusuna "Siz bir sanatçısınız" yanıtı alınca durahyor. Belli bir kararsızhk içinde görünmesine karşın, ba- zen de kendinden çok emin ta- vırlanyla sürdürüyor konuşma- sını: "Benim amacun iktidar ol- mak, muhalefette kalmak degü. Onun için giriyornm bu işe. Ur- fa'dan S miUetvekiH kesin diyo- rum. Aynca kesin söylüyonım, milletvekili secilirsem, eger par- üm muhalefette kalsın, kesin is- tifa ederim. 1.5 yd önce Yıldı- nm Bey'den teklif almıştım. da- ha sonra da Mesut Bey Çeşme'- de haber gönderdi ve kendisiy- le görüşrük. Bana 'hayırlı olsun, partimize giriyormuşsun, isabet- li bir karar' dedi." Ardından kendi yaktığı kö- mür ateşinde pathcan kebap, kuşbaşı şişleri sualayıp pişirme- ye başlıyor Tathses. Bu arada bol bol da foto muhabirlerine poz vermeyi ihmal etmiyor. Ku- rulan yer sofrasında, 'dürüm'- ün nasıl yapılacağını gösterip piknik yemeğini başlatıyor. Daha neleri göreceğiz derken, Smith VVesson'u belinden çıkar- dıgı gibi deniz ortasına koydu- ğu pet şişeyi hedefliyor Tathses. Bu arada da foto muhabirleri- ne çekmemeleri için uyanda bu- lunurken, "Aman bir yanlışlık olmasın"diyor. Tathses'e "Pe- ki ne yapmayı düşttnüyorsn- nuz?" sorusu yöneltildiğinde yanıtı da şöyle oluyor: "Benim bütün liderlere say- gun sonsuz. Şu parti iyi, öbürü kötü diyemem. Şimdi ben çıka- cağım ve SHP kötu, DSP şöy- le, DYP bilmem ne diyemem. Ama seçildigim zaman da her- kesin bana saygı duymasını is- terim. Yani ben onlara saygı du- yuyorum ya. 'Sanatçısın, secilme' diyortar. Ne alakası var sanatçılıkla. Daha iyi ya. Bir adamvar mahalle bakkalı olu- yor, oradan muhtariığa seçili- yor. Sonra bir bakıyorsunnz o mnhtar milletvekili oluyor. Be- nim ne eksigim var?" Farti meclisi 11 üi daha merkezyoklarmsı kapsamuıa aldı SHP'deZonguldak krizi sürüyorANKARA (Cumhuriyet Bii- rosu) — SHP'de, HEP'iilerin milletvekili aday listelerinde yer alması için bir dizi karar alındı. Parti meclisi, "yeterti sayıda aday başvunnamasını" gerekçe göstererek 11 ili daha merkez yoklaması kapsamına aldı. PM, Genel Başkanı Erdal lnönü'ye de kontenjan adaylannın belir- lenmesi ve daha önce milletve- küi adayı olmak için gorevlerin- den istifa eden belediye başkan- lannın durumlannı açıkhğa ka- vuşturması için tam yetki verdi. Genel Maden-lş Sendikası Baş- kanı Şemsi Denizer'in Zongul- dak 1. bölge 1. sıradan aday gös- terilmesi konusundaki yontem arayışı da devam ediyor. PM'nin dünkü toplantısının açılışında konuşan Inönü, HEP milletvekillerinin tekrar geri dönmesinin bir seçim ittifakı ol- madığını da belirterek şunlan söyledi: "Bu, bizim yıllardır en sarsıl- maz bir şekilde en büyük inanç- la savunduğumuz bir davada karşılasUgunız bir talihsizligin, bize getirdiği sıkıntılann orta- dan kalduilmasıdır. Bu temel demokrasi ve insan haklan so- nınunu hep birlikte goğüsleye- biliriz, bep birlikte sonuca götü- riir ve çözttm bnlnraz." PM'nin akşam saatlerine dek süren toplantısmdan sonra Ge- nel Sekreter Yarduncısı Gttneş Giirseler bir açıklama yaptı. Bu- na göre parti meclisi, HEP'ten başvuracaklar dışında aday adaylannın YSK'ya bildirümesi- ne karar verdi ve yoklama yönet- meliğini oybirliği ile kabul etti. Parti meclisinde şu kararlar da benimsendi: "• Kontenjan adaylannın be- lüienmesi konusundaki temasla- nn yürütülmesi için genel baş- kana yetki verilmesi. Buna gö- re 43 kişilik kontenjam İnönü DYPlideri ICurtarbvdbaba'diyerılem Tkıyurun sandık3 dedi Demirel: Devletin başı ağrıyor İZMtR (Cumhuriyet Ege Bii- rosu) — DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, "Devletin başı ağrıyor, ağrımn esas nede- ni Çankaya'dır" dedi ve yurt- taşlara "Gelin arkamıza duşün, karanhk devri hep birlikte kapatalım" çağnsını yineledi. Milletin 20 ekimde sandık başı- na giderek "sırtındaki ateşten gömleği parçalayacağını" belir- ten Demirel, "Bu seçim sadece iktidar değiştiren bir seçim ol- mayacaktır. Türkiye'nin birçok anzasını tamir edecek gücü yö- neteceklere verecektir. DYP ik- tidar olacaktır. İktidar bütün meseleleri çözecek güce sahip olmahdır, bunun için halkımız- dan yüzde 45 oy istiyoruz" dedi. DYP Genel Başkanı Süley- man Demirel, geçirdiği trafik kazasında ölen DYP Manisa Milletvekili aday adaylanndan tbrahim Akın'ın cenaze töreni- ne katılmak üzere dün tzmir'e geldi. Adnan Menderes Havaa- lanı'nın VtP salonunda bir su- re dinlenen Demirel burada yap- tığı konuşmada seçimin halk için bir fırsat olduğunu söyledi ve "Rejim çarpıtılmıştır. Ana- yasa bir defa ihlal edilse ne çı- kar, diyenler Çankaya'ya çık- mış oturuyor. Yeminlerine iha- net etmişler. Hukuk devleti il- kelerini tahrip etmişlerdir. Dev- letin başı ağnyor. Türkiye evve- la, başı ağrıyan Türkiye'yi bu ağndan kurtaracaktır. Ağrının esas nedeni Çankaya'dır" dedi. Demirel, aynca "Kurtar bizi baba" diyenlere "Buyurun, sandık önünüzde" dediğini anımsattı. Demirel aynca Türkiye'de ideoloji devrinin kapandığıru, pragmatizm döneminin başladı- ğım söyledi. DYP Genel Başkanı Süley- man Demirel, seçim mitingleri- ni 10 eylül salı günü Bafra'dan başlatacak. Demirel, onümüz- deki hafta içinde 4 mitingde ko- nuşacak. Seçim kampanyasını "21 Ekim Günü Yeni Bir Türkiye" sloganı ile başlatan DYP lideri Demirel, seçim mitinglerine "DYP Tek Başına İktidar" adı- nı verdi. Demirel seçim miting- lerini iki uçak, iki helikopter ve uç otobüsle sürdürecek. DYP seçim mitinglerini zaman zaman iki ayn koldan yürutecek. De- mirel'in yanı sıra DYP Genel Başkan Yardımcısı Husamettin Cindoruk da ikinci koldan mi- tingleri sürdürecek. Aday listeleri ve seçim büdir- gesi ile ilgili hazırhk çahşmala- nnı yürüten Demirel, bugün Ankara'da DYP'ye katılmalar dolayısıyla düzenlenen bir top- iantıda konuşacak. Yarın da DYP gençlİK komisyonunu dü- zenlediği topiantıda konuşacak olan Demirel, öğleden sonra da seçim hazırlıklarmı görüşmek üzere genel idare kurulunu top- layacak. belirieyecek. • Kâğıthane, Ordu, Dalaman ve Çatalca belediye başkanlan- nın milletvekilliği adaylıklannın kabul edihnesi konusunda genel başkana yetki verilmesi. Buna göre tnönü yann akşama kadar bu konuyu da karara bağlaya- cak. • İnönü, kontenjan adaylan için ayın 24'üne kadar karar ve- recek. Ajın 24'ünden önce YSK'ya bildirimde bulunulma- dan PM bir kez daha toplana- cak. • Önseçim için yeterli sayıda aday başvurmadığından şu iller tümüyle merkez yoklamasına alındı: Ağn, Afyon, Bingöl, Bit- lis, Çankın, Erzurum, Bayburt, Batman, Şırnak, Diyarbakır (1. ve 2. bölge) ve Şanlıurfa 2. böl- ge. • Zonguldak için 11 aday baş- vunısunun yapıldığı ve bunun önseçim için yeterli olduğu göz önüne ahmrken Bartın'ın ayn seçim çevresi olarak beUrlenmesi halinde, karar büyuk olasılıkla merkez yoklaması olarak dıizen- lenecek. • SHP'de, Zonguldak'ta II Başkanı Muzaffer Saraç'ın ara- ahğıyla Genel Maden-lş Sendi- kası Başkanı Şemsi Denizer'in 1. sıraya adaylık için gösterilmesi- nin yarattığı kriz ise sürüyor. Genel Sekreter Çetin, tüm adaylann il, ilçe yönetimleriyle birlikte bir araya gelerek soru- nu çözmeleri yolunda talimat verdi. Zonguldak'ta PM üyesi Önay Alpago önseçim istiyor. HİKMETÇFrimCAYA Sağ ve Sol Oyları Kim Alacak?.. ANAP'tan milletvekili adaylığı için başvuranlann sayısı ne- den bu kadar az? 1987 genel seçimlerinde tercihini ANAP'ta birleştiren sağ oylar bu kez DYP'ye kayma eğiliminde olan kentlerin başında Aydın, Balıkesir. Çanakkale, Konya geliyor ilk başta. Bu ne- denle 1987 seçimlerinde ANAP'ın kaleleri sayılan kentler- de bir hareket gözlenmiyor. Başvurular iki partide toplanı- yor: SHP ve DYP. Trabzon'dan Edirne'ye, Kars'tan Kayseri- ye dek her kentte ANAP suskun ve hareketsiz. Bir ANAP'lı şöyle açıklıyor bu suskunluğu ve sessizliği: — Biz son bir hafta içinde atağa geçeceğız ve malı alıp götüreceğiz... Soruyoruz ister istemez: — Nasıl olacak bu iş anlatır mısınız? Başını sallıyor, 'çok gizli' diyor gülerek: — Sürpriz adaylarımız olacak, sonra korkunç bir propa- ganda atağımız... Parti genel merkezlerinde yoğun bir çalışma var. Uzman- lar 1987 genel seçim sonuçlarıyla, 1989 il genel meclisi so- nuçlannı karşılaştınp kaç milletvekili çıkaracaktarını hesap- lamaya çalışıyorlar. SHP'nin yaptığı hesaba göre en kötü sonuç şu: SHP: 200-210, ANAP: 50-60, DYP: 160-170, DSP: 8-12. RP: 3-5. Bu hesaba göre 422-457 sayılan ortaya çıkıyor. Meclis'te- ki sandalye sayısına göre birinci sayının eksik, ikincisinin fazla oluşu da bu seçımlerin bir hayli ilginç, bir başka de- yişle sürprizli geçeceğini gösieriyor. Seçimlerın sürpriz partisi olarak da DSP gösteriliyor. Ka- muoyu araştırmaları DSP'nin yüzde 10 barajını asacağı yo- lunda. DSP yine 1987 secimlerine göre oyunu arttıracak. An- cak bu seçim sistemi, oyunu iki ya da üç katına çıkarsa bile DSP'ye en fazla 10-15 milletvekili kazandırıyor. Çünkü pek- çok kentte çevre barajını aşması DSP için çok zor gözüküyor. ANAP kurmaytarı yaptıkları değerlendirmelerde DSP ne kadar çok SHP'yi bölerse ANAP o denli kârlı çıkacak. Diye- lim ki 4 milletvekili çıkaran 280 bin seçmenli bir seçim böl- gesinde 1989 il genel meclisi sonuçlarına göre DSP 16 bin oy almıştı ve yüzde 8de kalmıştı. Şimdi aynı seçmenle bu bölgede bir milletvekili almak için DSP'nin oylarını 70 bine çıkararak yüzde 25'lik çevre barajını aşması gerekiyor. Bu durum da genel olarak ANAP'ın işine yarıyor, o seçim böl- gesinde ANAP da barajı aştığı takdirde bir milletvekilliğini alıyor. SHP o bölgede yüzde 30 oy sağlasa bile, oylar bö- lündüğünden bir ya da iki milletvekili eksik çıkanyor. Böyle- ce ANAP düşlediği hedefi vururken SHP-DSP bölünmesin- den ötürü 40-50 bin oy çöp sepetine gidiyor. Tüm seçim bölgelerinde ise bu sayı, yani çöp sepetine gkJen oy 4-5 milyonu buluyor Bütün sosyal demokratlar, eğer tek bir partide birleşirse o parti 270-300 milletvekilini mecli- se gönderiyor. Aynı seçim bölgesinde SHP yüzde 24.9'da, DYP yüzde 24.9'da, DSP yüzde 24.9'da kalıp, ANAP yüzde 25 olursa 4 milletvekilliğini birden kazanıyor. 270 bin seç- meni bulunan o seçim bölgesinde 200 bin oy böylece ha- vaya yani çöp sepetine gidiyor. Hedefin bir başka noktası da SHP ile DYP'nin Türkiye ge- nelinde 300'ün üzerinde milletvekili çıkarmastnı engellemek oluyor. Bu seçim sistemine umut bağlayan salt ANAP değildir el- bet. Adaletsiz seçim sistemi DYP'nin de işine yaramakta- dır. Salt SHP ve DSP'nin bundan zararı büyük olacaktır. Onun için de bu seçimde sol oylann tek bir partide toplan- ması, hangisi güçlüyse ona gitmesi kaçınılmazdır. Ne demiştik? — ANAP suskun ve hareketsiz. Adaylık için başvuranla- nn sayısı az... ANAP örgütlerindeki hava, "DYP'yi nasıl engelleyebiliriz" sorusuyla çalkalanırken tüm umutlar da SHP-DSP kapış- masında... Gerçek ne yazık ki böyle! 'Aman yanlış anlaşılmasııf Bugûnlerde her yerde seçim konuşuluyor, aday adayları konuşuluyor. 60. Uluslararası Izmir Fuarı 'nda düzenlenen 'Çağı aşan sektör-Otomotiv' panelinde de bu kural bozulmadı. Otomotiv sektörunün temsilcileri ithalattan yakmdılar. Beçimle işbaşına gelecek iktidardan 'daha istikrarlı, sektöriin gözetıldiği' politikalpr uygulanmasını istediler. General Motors'un ûrettiği Opel Vectra'nın Genel Müdürü Ziad Nasif de sektörün sorunlarıyla ilgili eleştirilerini dile getirdi. Ancak Masif temkinliydi, sözlerine "Yorumlanmın seçimlerle hiçbir ilgisi yok. Bunu hatırlatmak istiyorum" diye başladı. Nasif, bu 'küçük hatırlatmadan' sonra 'Türkiye'de ithalata herhangi bir sımrlama getirilmemesine nasıl akıl sır erdiremediğini' anlattı. Konuşmasımn sonunda da, 'gerçi söylediklerinin seçimlerle hiçbir ilgisi yoktu' ama hükümetlerden beklentilerini 'öncelikle gerçek, açık seçik en az 5 yıllık bir otomotiv stratejisi' diye özetledi. tktidara aday olan siyasi partilere duyurulur... Genç SODEP'li SHP'de aday adaylığı yarısına giren Seyhan Belediyesı Başkan Yardımcısı tbrahim özdiş, SODEP'in kuruluşunda politika yaparken 'Genç SODEP'liler' deniien bir gruba mensuptu. Ayrılmaz ikili olarak bilinen özdiş'le Seyhan Belediye Başkanı Yalçın Akyol, o zaman da birlikte hareket etmışlerdi. O yıllarda dinamik bir hareket olarak pek çok çevreden • olumlu puan alan Genç SODEP'liler, o günlerde bazı orta yaşı aşmış partililerin tepkisini almışlardı. "Ne yani diyordu" o partililer, "Genç SODEP'liler diyerek bizim için işleri bitmiş mi demek istiyorlar?" O günlerde Genç SODEP'liler bu tepkiyi yumuşatabilmek için az uğraşmamışlardı. Bıyolojik olarak gençlikten değil, beyinsel olarak gençlikten söz ettiklerini anlatıp durmuşlardı. özdiş, seçim gezisi sırasında Genç SODEP'i anımsatan bir partiliye "Valla, bıyolojik olarak biraz yaşlandık, ama hâlâ beyinsel olarak gençlikten yanayım" yamtını verdi. DSP SOL PARTİ Mİ? SHP'den istanbul 6. Bölge aday adaytyım. Parti adayı crtup ol- mayacağıma 3.000 parti emekçisi delege karar verecek Örgüt iş- lerinde karan anaerkil bir aile değil, örgüt verir. Ecevit'i sevenlere seslenmek istiyorum. — Sizce DSP, polrtikasıyla, ideolojisiyte, örgüt yapısryla hâlâ sol bir parti mi? — önseçim yapmayan parti sosyal demokrat olabilir mi? — Sevgi, sağ partilere oy vermeye yeter mi? FİKRET ŞİMŞEK SHP BAYRAMPAŞA E. İLÇE BAŞKANI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog