Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Sahıbı: Cumhuriyet Matbaacüık ve Gazetecılik Türk Anonim Şirketi adına Bcrin Nıdi • Murahhas Üye. Ernine Uşaklıgil • Genel Yayın Mudüru: Huan Cemal, Yazı lşleri Müdüru: Okay Göacnsin # Haber Merkezi Müdurü: Yslçuı Btyer, Sayfa Düzeni Yönetmeni: Ali Acar 9 Temsilcıler. ANKARA: Ahmet T»n, İZMlR: Hikmet Çetinkaya, ADANA: Çetin Yigenoglu tç Politıka: Cdal BaşUngıç, tstanbul HaberİCTi: Ştnay Kalkan, Ekonomı Meral Tamer. Dış Haberlet Ergun Bakı, ls-Sendıka: Şakıaa Ketad, Kultar Cdal Üsar, Eğitım: Gencty Şaybuı, Yur. Haberlerı Necdet Dotan, Spor Danışmanı AMnlludir Yacciman, Dra Yazılar Kcren Çabşkan, Araştırma Şahin Alpaj, Düzeltme- AMallaa Yana # Koordınatör: AIMKI Koralauı « Malı tşler Erol Erkat 9 Muhasebe Buknl Ycncr 0 Bıitçe-PUmlama. SCTJP Omnbt^oiln 0 Reklam. Ay^e Tonın 0 idare Hasejria Gartr # tşletme ömkr ÇcUk # Bılgı-lşlem. NaJI Irtal « Pcrsonel. Stvgi Bostancıoglu Yayın Kunılu Bajkan: llhan Selçak, Oktay Akbal, Yalçın Baytr, Hasan Conal, Hiknet Çetinkaya. Okay Gönensin, Ugar Muncu, Ali Sırnten, Aamet Taa Basan ve Yayarv Cumhunyet Matbaaahk ve GazeteciEk TJVŞ. TOrkocaJı Cad. 39/41 Cağaloglu 34334 İst. PK: 246 - istanbul. 1W. 512 05 05 (20 hat), Tfeln:, 22246, Fax: (1) 526 60 72 • Bürolar Ankaıa: Zıya Gökalp Blv. Inkılap S. No:' 19/4, Tel: 133 11 41-47, Telex: 42344, Fax (4) 133 05 65 # Umir H. Ziya Blv. 1352 a 2/3, Tel 13 12 30, Tekx. 52359, Fax: (51) 19 53 60 # Aaaıu: tnönü Cad. 119 S. No. 1 Kal 1, Tel. 19 37 32 (4 hat), Telex: 62155, Fax: (71) 19 25 78 TAKVİM: 7 EYLÜL 1991 Imsak: 5.00 Güneş: 6.29 öğle: 13.07 tkindi: 16.44 Aksam: 19.35 Yatsı: 20.58 Tek Tek 'ten Cis-TakhBodrum'da Tamirciler mahallesinde başlayan "barcıhk" giderek tüm beldeye rengini vurdu. Şimdi ise diskolar, barları bastırmaya başladı. ENDER USLU BODRUM — 60"lı yülann sonunda Bodrum'da yaşayanlar bilirler; o zamanlar Barlar So- kağı henüz oluşmaya başlama- mıştı. Marangozlar, lehimcileT, tornacılar, tamirciler sokağıydı henüz orası. önce radyo tamircisi Burhan Baba, transistörlü radyolann piyasaya çıkması ile birlikte ta- mirat işleri de azalınca; gecimi- ni sürdürebilmek için Tamirci- ler SokağYnın başına akşam sa- atlerinde çalışan bir "tek tekçi" açtı. Adını da "Tek Tek" koy- du. Bodrum, ilk kez kovboy filmlerindekine benzeyen bir "bar" ile böylece tanıştı. Birkaç yüksek tahta tabure ve kenar- lan kalın halatla çevrili üzeri si- yah formika kaph bir bar... Kemal Kaptan'ın, Sünger Kooperatifi'nin bir bölümünde ağırladığı "akşamcılar" yavaş yavaş Burhan Baba'nın "Tek Tek"ine doğru kaymaya başla- dılar. Bir duble rakı, beyazpey- nir ve salatalık söğüş ile birlik- te iki buçuk lira. Biraz pahalı, ama ne yapalım; burası "bar." Makaralı teypten de yukselen "PortofİBo" şarkısı bedava... Yetmişli yıllann başına gelin- diğinde, yavaş yavaş çatlamaya, patlamaya başlayan "turizm" ile birlikte Burhan Baba'nın "Tek Tek"inin uzun tahta tabu- releri de genişlemeye ve Burhan Baba bizlere, "Hadi bakalım çocuklar, siz biraz dolaşın, son- ra gelin..!' demeye başladı. Böy- le olunca arz-talep dengesi he- mencecik kuruluverdi. Birkaç gün sonra bir başka "hilr teşebbüs" Tek Tek 2'yi açtı. Sonra Tek Tek 3... Bir de bak- tık bizim Tamirciler Sokağı tek tekçiler sokağı olmaya başladı. Derken Nevra ve Orhan, "No T'yi açtı. (No 7, Nevra Orhan'ı yedi demekmiş.) Bodnım'un bir sokağı o zamanın "bin" lirası, "bin beş yuz" lirası gibi "fahiş" kiralarla "Barlar Sokağı" olu- verdi. On bin, on iki bin lira gi- bi hava paraları da eklenince, bir duble rakının tüketiciye ma- liyeti "sekiz" lira gibi "akıl al- maz bir fiyata" erişiverdi. Ancak tüketici, her zaman- ki gibi yılmadı. 8 liralardan 8 bin liralara gelindiği şu günle- re kadar Bodrum ne barlar gör- dü. Uzun bacaklı tahta tabure- lerden de kimler geldi kimler geçti... Han açıldı. Mimar Kıral aç- tı Han'ı. Daha sonra Istanbul- lu Aydm Arıcan'a devretti. Han'ın barmenliği Haymatloo Mustaki'de iken "Bodnnn'un SberriP'i MusUfa Yeşilova da Han'ın üst bannı işletiyordu. Bodrum barlaruıa sokak dar gelmeye başlamıştı. Helva Mehmet ile Hakan "Hadigari Bar"ı, Veli de Veli Bar'ı açmış- tı, civar bir sokakta. Barlar So- kagYnda ise yalnızca Kirli Meh- met kalmıştı, tamirci olarak. O hâlâ direniyordu. Kirli Meh- met'in Barlar Sokağı'ndaki tor- nacı dUkkânımn önundeki ta- belada şöyle yazıyordu: "Avuni sınıfından Op. Dr. Kirli Mehmet Her nevi dizel bozulur." Nihayet önceki yıl Kirli Meh- met de Sanayi Sitesi'ne taşındı. Onun tamirci dukkâru da Bod- rum'a "Hadigari Meybane" adıyla hizmet vermeye başladı. Once Latema Erol'un Later- na Bar'ı el değiştirdı. Şimdi "Sensi" adıyla "cıss-takb mu- zikleriyle Bodnım'un kafasma kafasına vuran "dicco bar"la- rın tohumu da böylece atılmış oldu. Meltem Bar, Red-Lions Disco-Bar, Kadırga Disco Bar, Sunny Disco Bar, Bebek Bar ve adları her yıl değişen bir siirü bar... lskeleden Zeki Miiren'in evi- ne doğru bir yürüyün, akşam saatlerinde yürüyebilirseniz. Bakkal dükkânını, tuhafıye dükkânını bozan disco-bar yapmış. Birkaç yüz wathk ho- parlörleri de dayamışlar soka- ğın önüne. Artık kaç desibellik gürültü yapüıyorsa 1500 metre- lik yoldan çıktığınızda cennet- te hissediyorsunuz kendinizi... Barları sokaklara sığmayan Bodrum'da içki tüketimine ge- lince 88'i merkezde toplam 123 barlı Bodrum'da içki su gibi. Geçen yıl rakı, cin, votka türü Tekel ürünlerinin tüketimi 620 bin litre. Aynca 40 bin litre Te- kel şarabı ve 30 bin litre Tekel birası hesaba katılırsa bu kuru- luşun Bodrum gecelerine katkı- sı 700 bin Utreye yaklaşıyor. Bir de özel bira ve sarap fabrikala- nnın katkısını sayarsak 1 mil- yon 250 bin litre gibi bir sayı çı- kıyor ortaya... ULUSLARABASI ÇEVRE KONGBESİ Tarıın ilaçları zehirliyortstanbul Haber Servisi — Tk- tanm işçilermin zehirlenmeleri- nm ülkelerinde zararlı böcek- leri yok etmek ve verimi arttır- mak amacıyla kullanılan tanm ilaçlanndan yılda üç milyon ki- şi zehirleniyor. Dünya Sağhk örgütü'nün (WHO) araştırma- lanna göre bu zehirlenme vaka- lannın 735 bini kahcı bozukluk ve sakatlıklara yol açarken 220 bini ise ölümle sonuçlanıyor. Tanm ilaçlanrun Türkiye'de yol açtığı ölümlerin sayısı ise büin- miyor. FM Kültür Merkezi'ndeki Uluslararası Çevre Kongresi'ne katılan Marmara Üniversitesi Tıp Fakultesi öğretim üyesi Doç. Dr. Oguz Polat, ulkemiz- de de yaygın olarak kullanılan tanm ilaçlanrun (pestisid) tanm ülkelerinde yılda üç milyon ki- şinin zehirlenmesine yol açtığı- nı, bunlann 220 bininin ise ölumle sonuçlandığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü kayıtlan- na göre bu zehirlenme vakala- rında yılda 735 bin kalıcı bo- zukluk ve sakatlık olgulanmn da göruldüğünü belirten Polat, nin yanı sıra, bu ilaçlann ev ve bahçe böceklerinin öldürülmesi için kullanümalannın da çok daha geniş çapta zehirlenme ve ölümlere neden olduğunu söy- ledi. Türkiye'de tanm ilacı üreten dört fabrikada çalışan işçilerin zehirlenme risklerini araştıran Doç. Dr. Polat, fabrikalardan en eski olanında, insan sağlığı- nı tehdit eden koşullann söz konusu olduğunu belirtti. Or- ganofosfat bileşikleri olarak da adlandırılan tanm ilaçlannın deri emilimi, solunum ve sindi- rim sistemi yoluyla kana kan- şarak zehirlenmelere neden ol- duğunu kaydeden Polat, araş- tırma yapılan fabrikalarda, iş- çilerin maske, eldiven, elbise, gözlük gibi koruyucu önlemle- rin önemini bilmemeleri nede- niyle, hastalığa yakalanma risk- lerinin özellikle geçici işçilerde yüksek olduğunu ifade etti. Dünya Çevre Koruma Ajansı' na kayıtlı 35 binin üzerinde ta- nm ilacı bulunuyor. <*<&*m> Diyarbakır-Çayönü ka&larına ödenekyetersizliği nedeniyle am verüiyor Tarilı parasız kaldıErgani ovasında Yakındoğu'nun en eski neolitik yerleşim merkezi olarak bilinen Çayönü höyüğündeki kazüara bu yıl işçi parası hariç 1.5 milyon ayrıldı. Bürokratik zorluktan yakınan Doç. Dr. Mehmet Özdoğan, kazının "paranın yettiği yere kadar" süreceğini söylüyor. NERMİN BAYÇIN Ağustos başmdan beri sürdü- rülen, daha doğrusu sürdürül- meye çalışılan Çayönü Höyü- ğü'ndeki kazı çahşmalan bu se- ne önceden tahmin edildiğinden daha erken bir tarihte sona ere- cek. Bu tahmin, her kazı sezonu başında yapıldığı gibi, çalışma- ların hızına göre değil, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce verilen kazı ödeneğine göre ayarlan- makta. Bu sene için planlanan iki aylık kazı kampanyası ise kı- sa sürede "paranın yettiği yere kadar kampanya" haline dönü- şüvermiş dunımda. Çayönü Höyüğü Mezopo- tamya'ya açılan Diyarbakır'ın kuzeyinde, "BerekeUi HUal'Mn uzantısı Ergani ovasına kunıl- muş, yalnızca Anadolu'nun de- ğil, Yakındoğu'nun en önemli neolitik yerleşmesi. Kazı başkanı, tstanbul Üni- versitesi Prehistorya Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet özdoğan, bu yılki öde- negin geçen yıldan daha az ol- duğunu, bu nedenle de olduk- ça zor bir kampanya geçirdik- lerini belirtiyor: "Paranın daha düşflk olma- sının yanısıra, enflasyona baglı olarak, kazı giderlerinden işçi- ye odenen yevmiyeye kadar her- şey geçen yıla oranla daha faz- la artmış dunımda. Kazı gider- leri için bu yıl aynlan ödenek 1,5 milyon. Gerisi işçi parası. Onun da yanana yakın kısmı si- gorta, vb derken devlete geri gi- diyor. Sonuçta yiyecek dahü çi- mentodan traktör kirasına, ka- zı ve restorasyon çalışmalan için gerekli her tür malzeme için çev- redeki özel şirketler ve devlet kunımlanndan yardım topla- maya çalışıyonız. Bu da hiç ko- lay degil ve yetersiz kalıyor." Kazı ödeneğinin yetersiz kal- ması tahminleri pek zorlamaz- ken, gönderilen paranın kulla- nılabUmesi için aşıhnası gereken bürokratik işlemler aynı kolay- lığı göstermiyor. Özdoğan, kü- çük sıradağlar halinde önüne çı- kan bürokratik işlemlerin bilirn- sel çalışmalannı zorladığını, za- manının çoğunu bilimsel çalış- malar yerine resmi işlemler pe- şinde harcadığını vurguluyor. Yetki ve denetimi, yerel mül- ki amir ve mal müdürlüklerin- de olan paranın kazı giderleri- ne harcanabilmesi, Çayönü- Ergani-Diyarbakır trafiğinde uçuşan bir yığın kâğıdın onay- lanması ile gerçekleşiyor. Paranın tahsis edilebihnesi için kazı çalışmalannda ihtiyaç duyulan, süpürgeden benzine, her tür malzeme alımmın, üste- lik her defasında önce kayma- kam daha sonra da mal müdü- rilnce uygun görülmesi ve onay- lanması gerekiyor. Bir kalem mal 50 bin TL'yi gectiği takdirde işlem zinciri da- ha da uzamakta, çünkü üç yer- den alınan teklif mektubuyla birlikte komisyon karan da zin- cire eklenmek zorunda. Bürokrasi ve parasal sorunla- ra boğuhnuş dunımda bilimsel kazı ve araştırmalann yürütül- meye çalışıldığı Çayönü, günü- müz insanını binlerce yıl önce- sine, uygarlık tarihinin başlan- gıcına görsel olarak götürebile- cek dünyarun ilk restore edilmiş höyüp ohnaya hazırlanıyor. Nitekim geçen yıl 11 yapıda başlatılan restorasyon çalışma- lanna bu yıl 5 yapı daha eklen- miş dunımda. Ancak bu çalış- malar projenin küçük bir bölü- münü kapsamakta. Höyüğün restorasyonu ve korunmasına yönelik olan proje 4 milyan bul- duğundan, finansman bulma konusu Çayönü ekibinin günde- mindeki en önemli sorun. 'Kamera bakışlı' kadın Haber Merkezi— Yves Saint Laurent kozmetiği kuüanan kadınlar, bu kış "beyaz perdeden fırlamış bir artist" gibi olacaklar. YSL kozmetik tanıtımcısının deyimiyle "Benzersiz bir yetenekle tüm rollerin üstesinden gelecekler. tstedikleri an başkalaşıp, kapris sonucu değişip, sofıstikasyonu sadelikle birleştirip, duygudan kahkahaya geçeceklerî' Bununla da kalmayacaklar. "Yakalayacak, ama asla kendilerini yakalattırmayacaklar. Şonuçta daha iyi kaçabilmek için büyüleyecekler. Gizem ve çekiciliğin ta kendisi" olacaklar. Bütün bunlan yapabilmek için gözlerine, kaşlanna, ciltlerine önerilen urünlerden surmeleri gerekiyor. Bu arada en önemli nokta, kadınlann kendilerine yaklaşan erkeklere "kamera bakışı" ile bakmalan. Bu arada göz kapaklan sis, dışarlan fırtına moru olmah, tenden yayılan şeffaf mathk, kirpilderin koyu siyahı ile vurgulanmalı. Dudakları ise "Hollywood kırmızısı" ile karşı konulmaz çekiciliğe sahip... Birlikteliklerin yürümesi, kabullenmeyi öğrenmeye bağh liışaıııak, birlikteKültıir Servisi — Kadın der- gisinin düzenlediği aylık panel- lerde dun 'birlikte yaşamak' ko- nusu tartışıldı. İstanbul Tabip- ler Odası'nda yapılan panele ko- nuşmacı olarak Marmara Üni- versitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Feri- dun Yenisey, klinik psikolog Dr. Kadir Özer, yazar Mario Levi ve tiyatro sanatçısı Selin Dilmen katıldı. Panelde ilk olarak konuşan Dr. Kadir Özer, kısaca evlilik so- runlarına değindi. Çiftlerin ev- lilik süresince birbirlerini değiş- tirip, kendilerine benzetmeye ça- lıştığına dikkat çeken özer, ev- lilik ya da evlilik dışı birliktelik- lerin sağlıklı yürüyebilmesi için insanlann yanüşlannı kabullen- meyi öğrenmeleri gereğini vur- guladı. özer'in ardından konuşan ya- zar Mario Levi ise birlikte yaşa- mayı kabul eden kadının toplu- mun tepkisiyle karşı karşıya kal- dığını söyleyerek kadının büyuk bir mücadeleyi göze alması zo- runluluğunu belirtti. Levi, ayn- ca, evlilikte karşılaşılan sorun- lann birlikte yaşamada da orta- ya çıkabileceğini, bu sorunların nasıl taşınabileceğini bilmenin öneminin altını çizdi. Panelin uçüncü konuşmacısı Selin Dilmen, konuya bakış açı- sını şöyle dile getirdi: "tnsanlar zaten genelde birbirleriyle geçi- nemivoriar. Ben bem birlikte ya- şadım hem evli oldum. Yani bem birinci kadın hem ikinci ka- dın oldum. Bana sorarsanız iki- sini de tavsiye etmem. Evleodi- ğim insanla tanışıp ona âşık ol- dugumda o evliydi. Yani ben ikinci kadın, kötü kadın oldum. Yalnız o insanın eşi çok seviyeli tstanbul Tabipler Odası'nda yapılan 'Birlikte Yaşamak' panelinde çiftlerin birbirlerini değiştirmeye çalışmak yerine, yanlışlanyla kabullenmeye çalışmalan vurgulandı. bir kadındı. Bana çok nazik davrandı. Tabii onun için çok zor bir dunım. tnsan 'acaba be- ğenilmiyor muyum, benden bık- ü mı?' diye düşunmeye başlıyor. Ben eşimle evlenmeden önce birlikte yaşadım. Nikâh olunca nasıl olsa karun kapıyı çekip çı- kamaz garantisiyle ozenin kay- bolacağını düşünuyordum. Ama toplumun ve ailemin baskılan- na daysnamayıp evlendim. Ve düşündiiğüm gibi olmadı. Esas olarak ben aynı evde nikâhsız oturmaya pek sıcak bakmıyo- rum. Öyle olacaksa, ayn evler- de otunıp birlikte hoşça vakit geçirilmesi düşüninen zamanlar- da bir araya gelmek bence daha sağlıklı. Bir de çocuk dogarsa ona hesap verme durumu var." Panelde en son konuşan Prof. Dr. Feridun Yenisey, konuya hu- kuksal boyutuyla yaklaştı. Yasa- da 18 yaşım bitirmiş herkesin cinsel hayatını özgürce biçimlen- dûmesinin serbest olduğunu be- lirten Yenisey, yalnız suç unsu- ru olabilecek davramşlardan ka- çınılrnası gerektiğini vurguladı. Konuşmasını 'Aslında kırsal ke- simde balk birlikte yaşamaya daba sıcak bakıyor. Tabii imam nikfthryla disd açıdan yasallasan ya da birden çok eşlilik, kuma getirme şeklinde olaniara. Bun- da da lslam hukukunun roliı var" diyerek sürdüren Yenisey, insanlann özgürlüğü bilinçli olarak yaşadıklan zaman her çe- şit birliktelikteki sorunlann ko- layca çözülebileceğini anlattı. Prof. Yenisey sözlerini, "Örne- ğin yasada homoseksüe] Uişkik- rin yasaklandığı bir madde yok. Kadınla erkeğin birlikteliğini de yasaklayan bir madde yok" dı- yerek noktaladı. Kuruçeşme Divan, ön- g e c e birçoij ünlüyü bir araya getiren triko defilesine sahne oldu. 1943 yüından bu yana triko sektö- riinde faaliyet gösteren Örmeiş'in 1991-92 Sonbahar-Kış kre- asyonlanndan 200 giysinin tanıtıldığı kokteyl-yemekli defıleyi tstanbul Valisi Hayri Kozakçıoglu, eşi ve kızları ile birlikte iz- ledi. Dev Osmanlı çadırının içinde kurulan pistte Nergis Kum- basar, Sibel Tan ve Maide Erçelebi gibi nnlü mankenler fiyat- ları 200-500 bin arasında degisen trikolan sundular. Defilede en çok ilgiyi ise "cesur manken" Mtide Ercelebi'nin sundngn ve gögıisierini acık bırakan dekolte giysi topladı. (Fotograf: MDHARREM AYDIN) Radyasyon Yönetmeligi • ANKARA (AA) — Radyasyon Guvenliği Yönetmeliği yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte, görevleri gereği radyasyon ile çahşanlan, halkı ve çevreyi radyasyonun zararlı etkilerinden korumak amaçlanıyor. Tıbbi teşhis, tedavi veya araştırma amacıyla insanlara uygulanan radyoaktif kaynakiar, radyoaktif madde içeren oyuncaklar, gıda maddeleri, kırtasiye malzemeleri, giysiler, tıbbi malzeme ve ilaçlar, kozmetikler ve ev eşyalannın ithali, ihracı, imali ve depolanması konusunda Başbakanlık Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan izin alınacak. Başıboş köpekler • tstanbul Haber Servisi — Hayvan Sevenler Derneği'nin tepkisinden çekinen Kadıköy Belediyesi'nin başıboş köpeklerle başı dertte. Seçim öncesi yurttaşlann tepkisini almak istemeyen belediye, başıboş köpekleri itlaf edemiyor. Başıboş kedi ve köpekler için birçok yurttaşın belediyeye yazıü başvuruda bulunduğunu söyleyen Kadıköy Belediyesi meclis üyesi Hüseyin Işık, "Kadıköy'de ciddi biçimde kuduz tehlikesi var" dedi. Bir ay kadar önce ölü olarak bulunan Yasar Atasever'e ait köpeğin tahlilleri sonucunda kuduz olduğunun belirlendiğini söyleyen Hüseyin Işık, "Pendik Veteriner Müdürluğü aynca bir köpeğin de kuduz şUphesiyle arandığını söyledi" dedi. CSO Müdürü görevden alındı • ANKARA (Cumhuriyet Biırosu) — Cumhurbaşkanhğı Senfoni Orkestrası Müdürü Hasan Hüseyin Akbulut, dün Kültür Bakanı Gökhan Maraş'ın talimatı üzerine görevden alındı. Akbulut'un yerine CSO Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Erten atandı. Kültür Bakanı Maraş, CSO'nun yurtdışı turnelerini "turistik gezi" olarak nitelemiş, Akbulut, bakanın bu sözlerini eleştirmişti. Akbulut, aynca bakanhğın koyduğu "makam müsaadesi dışında başına demeç vermeme" taJimatına, "Bizim halkla, basınla olan ilişkilerimiz sanatsaldır" diyerek tepki göstennişti. Yüzer, taburcu • tstanbul Haber Servisi — Kendi kemik iliği 90 gun süreyle dondurulduktan sonra tekrar kendine verilen 12 yaşındaki Demet Yüzer dün taburcu edildi. Yapılan törene ANAP İstanbul ll Başkanı Semra özal, tstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem'i Demiroğlu, istanbul Tıp Fakultesi Dekanı Korkmaz Altürk katıldılar. Hitit krah Idtabesi • ADANA (UBA) — Adana'mn Kadirli ilçesi yakınlanndaki Karatepe kalıntılannda yapılan kazılarda Hitit Kralı Hthatkubata'nın kitabesinin tamamı ortaya çıkarıldı. Adana Müze Müdürlüğü yetkililerince, Hitit kralımn kitabesinin Karatepe Açıkhava Müzesi'ndeki fırtına tannsırun göğsündeki yerine monte edildigi açıklandı. Kansız bıçaksız kısırlaşmaTayland'da yaygın olarak kullanılan non- scalpel vasectomi yöntemi ile erkekler 'operasyon' psikozuna girmeden kısırlaştırılabiliyor. Bu sistem Türkiye'de henüz sınırlı uygulamyor. SSK Dışkapı Hastanesi'nden Dr. Nurettin Selçuk, erkeklerin kısırlaştırılmasının halk tarafından yeterince anlaşılamadığını söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bii- rosu) — Nüfus ve aile planlama- sını daha etkin duruma getir- mek için erkeklerin kısırlaştırıl- ması yöntemi yaygınlaştırılacak. Yeni geliştirilen 'non-scalpel vasectomi' sistemi ile erkekler, bıçaksız ve kansız olarak kısır- laştınlabilecekler. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen, "Aile Planlamasın- da Gönullü Cerrahi Sterilizas- yon" konulu toplantıda, erkek- lerin kısırlaştırılma yöntemleri tartışıldı. Tayland Nüfus ve Ge- lişme Medikal Servis Başkanı Dr. Apichart, ülkesinde yaygın biçimde uygulanan "non-scalpel vasectomi" sisteminin çok başa- rıh sonuçlar verdiğini ifade etti. Apichart, aile ve nüfus planla- masında erkeklerin kısırlaştınl- malanmn çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek, nüfus problemi olan ülkelerde "non- scalpel vasectomi" yönterninin bir çözüm olabileceğini söyledi. Apichart, erkeklerin kısırlaş- tınlmasında yeni geliştirilen bu sistemin diğerlerine göre birçok üstün yönü olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Bu sistemle erkekkrde, ame- liyat korkusu olmuyor. Operas- yon sırasında neşter kullanılmı- yor. Böylece kanama da meyda- na gelmiyor. Biz operasyonu, küçük bir delik açarak gerçek- leştiriyoruz. Hastaya gene) anes- tezi yerine lokal anestezi uygu- luyonız. Böylece hasta, ameİiyat psikolojisine girmiyor." Toplantıda, Türkiye'de de bu sistemle birlikte erkeklerin kısır- laştınlmasının yaygınlaştınlaca- ğı dile getirildi. SSK DışVapı Hastanesi'nde erkeklerin kısırlaştırılmaları üzerine bilgi veren Dr. Nurettin Selçuk, nüfus ve aile planlama- sında erkeklerin kısırlaştınlma- lanmn daha kolay olduğunu söyleyerek, "non-scalpel vasectomi" yönteminin Türki- ye'de uygulandığını, ancak yete- rince yaygın olmadığmı ifade et- ti. Selçuk, erkeklerin kıstrlaştı- nhnalarının halk tarafından ye- terince iyi anlaşılmadığına dik- kat çekerek, "Yeni geliştirilen bu sistem ile vasectomiyi yaygın- laştıracağız" diye konuştu. Selçuk, sağlıklı bir toplum ye- tişmesi açısından aile planlama- sının önemini vurgulayarak şun- ları söyledi: "Erkeklerin kısıriaşünlması- nı büyük ölçüde kolaylaştıran non-scalpel \asectomi ile nufus planlamasım daha etkin bir du- ruma sokacağız. Hastanemizde bu operasyon ücretsiz yapdmak- tadır. Halkımızın bu konu üze- rinde bilinçlenmesini sağlama- mız gerekir. Dunya ülkelerinde festivaller düzenlenerek, toplu bir biçimde erkekler kısırlaşürı- hyor." "Zaman bizim gibi iş adamlan için altından daha değerli. Hesap bokiyesini, döviz kurlarını öğrenmek için bazen s a n i y e I e r bile önemlioluyor." DEMİRBANK1N BİLGİSAYARLARLA İLETİSİM SİSTEMİ DfM/ffCOAf SAYESİNDE BİRTEK TELEFONLA DİLEDİĞİNİZ BİLGİYİ 0 AN EDİNEBİLİRSİNİZ. DEMİRCOM: 188 11 11 DEMIRBANK iyı o u n l e r diler"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog