Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/12 7 EYLÜL 1991 -T5- HAVA DURUMU TÜRKIYE'DE BUGÜN Devtet Meteoroloji işleri Ge- nel Müdürtüğü'nden alınan bilgiye göre, Marmara'nm do- ğusu, BaO ve Doğu Karadeniz bölgesi sağanak yağışlı, dtğer yerter açık geçecek. HWA Sl- CAKLIĞI: ûnemli bir değişik- lik olmayacak. RÛZGÂR- Ku- zey ve bab yönleruen hafii ara sıra orta kuvvette esecek. De- nizterde, Marmara ve Karade- niz'de gûnbatısı ve lodos, Ege ve Akdeniz'de yıldız ve kara- yelden 5-6 kuvvetinde saatte 10-21 deniz miti hızla esecek. Van Gölü'nde hava açık geçecek. Rûzgâr batı yönlerden orta kuvvette esecek. Göl kiıçük dalgalı olup, görüş uzaklığı 10 km. dolayında olacak. Adana Adapaan Adıyaman Afyon Afln AfHora Antakya Anölya Artvın Aydın Bakkesr Bıleok B.ngöl Bıi&s Bokı Bursa ÇaıoMate Çorum Dendi A 34° 20° Dryarbakı' Y 28°13°Ed™ A 34° 18° Erancan A 26° 11° Erarom A 28° 8° Esloşehır A 28° 12° Gazıantep A 32° 24° aresun A 32° 18° Gûntûşhane Y Y 24° 18° HsrtMn A 31° 16° Isoarta B 28° 11° Isanbul Y 26°10°lzmır A 33° 14° Kars A 34° ıe° Kasoronu Y 24° 13° Kaysen 'A Y 28° 15° KKttareK B B 26° 13° Konya A Y 25° 8°Kûtahya A A 32° 16° Malatya A 34° 16° Manısa 26° 16° K Maraş 31°12°Metan 27° 4°Mu0la ZTM3°Muş 33°W°*&öe 23°17°0rdu 27°10°Ha» 32°19°Samsun 29°12°Sı« 25° 15° Stnop 30°17°Sıvas 25° 8°T«tqr<)aO 24° 12° îabmn 26° 9°1üncef 26° 12° Uşak 27° 11° Van s 32° 14° ZonguMak A 29° 14° A 34» 21° A 30° 23° A 29° 14° A 30° 12° A 27» 11° Y 23° 17° Y 23° 18° Y 23° 16° A 34° 20° Y 23° 13° A 26° 10° B 24° 14° Y 23° 17° A 30° 11° A 28° 12° A 27° 12° A 26° 10° Y 22° 10° ı DuluDu 'yaCmurtu A-JÇIK B-bukjOu G-güneşJı K-kan. DÜNYA'DA BUGÜN Amsfcrtam A 22° Amnnn A 33° Alıu A 29° Bafrla! A 35° Baralona A 29° A 30° A 28° A 26° A 25° A 27° Budapeşa A 30° Cene»re A 32° A 39° A 40° A 26° A 30° A 16° A 33° A 22° A 27° Bemn Boraı Brütad Leningrad Londra Madnd MMno Montrtal Mosfcna Mûnh Czay» Cıdde DutKB Frankfuri &me tteisırto Kalwe Kopenhag KftKftn Leftaşa A 32° A fefc Pans ftyaö ROTU Solya Şam Tunus Varçoa Umdık Vıyana Zûntı Y 16° A 26° A 30= A 30° Y 16° A 27° A 18° A 28° A2f A 40° A 30° Y 24° A 35° 1 22° A 29° A 28° A 29° BULMACA SOLDAN S A G A : 1/ Gemilerde kırıl- mış bir direği, bir se- reni geçici olarak onarmaya yarayan ince halat. 2/ Zavi- ye... Anlaüm. 3/ Ku- zey Afrika'da kurul- muş biı tarikat ve bu tarikattan olan kim- se... llkel benlik. 4/ Süt ve yoğurt çalka- lamaya yarar küçük yayık... Erkek ördek. 5/ "Gülelim oynaya- lım — alalım dünyadan" (Ne- dim)... Nazi partisinin hücum kıta- sını simgeleyen harfler. 6/ 'Hayır' anlamında kullanılan söz... Bir çeşit yassı ekmek. 7/ Keman yayı... Çok anlayışlı ve sezgili kimse. 8/ Isteni- len sonuç, verim. 9/ Yat limanı... Ko- balt elementinin simeesi. YUKARroAN AŞAGIYA: 1/ Yaprakları dokumacılıkta kulla- nılan güzel bir palmiye. 2/ Alkolsüz içecek... Geminin rüzgâr alan yanı. 3/ Sözleriyle ve davranışlanyla karşısındakini sıkan ve sinirlen- diren kimseler için kullanılan bir sözcük... Kötülük, fenalık. 4/ Edebiyat, güzel sanatlar, müzik ya da bilimsel uğraşlar için ku- rulmuş okul ya da dernek. 5/ Fizikte kullanılan bir kuvvet bi- rimi... Su... Hayvanlara vunılan damga. 6/ Işyeri... Vücutta olu- şan derin kesik ya da zedelenme. 7/ Eski Mısır'da güneş tann- sı... özsu. 8/ Bazı hastalıklara, özellikle tifo gibi enfeksiyon has- talıklarına eşlik eden kas zayıflığı. 9/ Verme, ödeme... Kıvırcık bir saç biçimi. 60 YIL ONCE Cumhuriyet Saraybumu parkı 7 EYLÜL 1931 Belediyenin Saraybumu parkmda yaptırılacak yeni tesisat için büytlk bir program hazırlanrnıştır. Bu programın tatbiki dolayısıyla bu sene eski müstecire, muvakkat bir mukavele ile ancak bir sene için ihale edilmiştir. önümüzdeki sene zarfmda burada yaptınlması arzu edilen tesisat, Avrupa'nm başlıca garetelerinde ilan edilerek taliplerine ihale olunacaktır. Programa nazaran Sarayburnu'nda müteaddit deniz hamamlan vücude getirilecektir. Bu hamamlann sahilin bir kısmında havuzlar vücude getirilmek suretiyle yapdması düşünüldüğü gibi sabih havuzlar inşası da teemmül edilmektedir. Bundan maada bahçe dahilinde müteaddit eğlence mahalleri vücude getirüecektir. Sirkeci tramvay yolundan itibaren Sarayburnu'na kadar ufak bir dekovil inşası halinde, Belediye de muavenet edecektir. Park yeni şekli ile bühassa uzak mahallerdeki deniz hamamlarına gidemiyenler için çok faydalı olacaktır. Saraybumu parkındaki Gazi heykeli Cemiyeti Belediye azasından mühim bir kısmının nazari dikkatini celbetmektedir. Bu zevat, heykelin burada ağaçlar arasında kaldığını, hiç bir taraftan görülemediğini söylemekte, yerinin değiştirilmesini ve sahile daha yakın bir mahalle getirilerek gece elektriklerle tenvirini istemektedirler. Heykele bilhassa Topkapı sarayına ait setlerin yüksek bir mevkii veya Sarayburnu ilerisindeki fenerin bulunduğu mahal münasip görülmektedir. 30 YIL ONCE Cumhuriyet Eminsu Demeği kapatıldı 7 EYLÜL 1961 Ankara örfi Idare Kumandanlığınca Eminsu Derneği bugün ikinci bir emre kadar kaydiyle müddetsiz olarak kapatümış ve Genel Merkez binası mühürlenmiştir. 20 ağustos günü Eminsu Genel tdare Kurulu tarafından yayınlanan bir bildiri üzerine Ankara örfi Idare Komutanlığınca açılan tahkikat sırasında kurul üyelerinin ifadesi alınmış ve bugün de tahkikat sonuçlanmıştır. örfi Idare Kumandanlığı, Eminsu Derneğinin "bugünkü şartlar muvacehesinde memleket menfaatlerine zararlı faaliyet"te bulunduğunu tesbit etmiş ye bu sebeple derneğin kapatılmasına karar vermiştir. Beden Terbiyesinde değişiklik Beden Terbiyesinde geniş bir değişiklik yapılacağına dair son günlerde dolaşan rivayetler bugün hakikat safhasına çıkmıştır. öğrendiğımize göre Beden Terbiyesi Genel Müdürü Bekir Silahçüar'uı yerine eski genel müdürlerden Vildan Aşir Savaşır, Umum Müdür Muavini Saim Seymener'in yerine eski Futbol federasyonu Reisi ve Beden Eğîtimi öğretmeni Faik Gökay ve halen münhal bulunan Futbol Federasyonu reisliğine de eski Futbol Federasyonu Reisi Muhterem özyurt tayin edileceklerdir. GEÇEN YIL BUGUN Cümhuriyet înönü'den protesto 7 EYLÜL 1990 Yeni adli yü sanalı başladı. SHP Genel Başkanı Erdal tnönü, Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) temsil edilmediği Yargıtay'daki yeni adli yıl açılış törenrnı Yargıtay Başkanı Ismet Ocakçıoğlu'nun tutumuna tepki göstererek terk etti. Ocakçıoğlu'nun konuşmasının başında açıhşa kaulanlara hitap ederken ana muhalefet partisi liderinden söz etmemesi, Barolar Birliği'nin protestosuna muhalefetin destek göstermesüıi eleştiren sözleri, İnönü'nün tepkisine yol açtı. DÜZELTME Dün gazetemizin 3. saytasında yer alan "Surlye'ye PKK uyansı" haberindeki, "Surlye topraklarındaki Bekaa Vkdisl" ifadesi, "Surlye kontrolündekl Bekaa VMİİsi" olacaktır. TARTISMA Adli Yıla Ciirerken Yargı bütünlüğü sarsılıyor, bitmeyen davalar daha da çok uzuyor... Adli tatil, her sene 20 temmuz günü baş- lar ve 5 eylül günü mesai saati sonunda bi- ter. Yargıta> Başkanı'nın konuşmasıyla 6 ey- lül günü yeni adli yıla girilir. Gerek adli ta- til ve gerekse adli yüın başlamasıyla ilgili olarak basında Yargıtay Başkanı'nın Ada- let Bakanı'nın, Barolar Biriiği Başkau'nın görüş ve temennileri zaman zaman yayım- larur. Daha sonra da hukukçuların yazılan çıkar peş peşe Olumlu veya olumsuz görüş- ler yazılıp durur senelerce... 2797 sayıb Yargıtay Yasası'nın 59. mad- desinde şu hükum yer almaktadır. "Her adli yıl, Ankara'da bir (örenle acüır. Yargıtay Bi- tinci Başkan'ı bir konuşma yapar. Açılış ko- nuşmasının metni ve tören gündemi üzerin- de daha otıceden Başkanlar Kurulu'nun dü- şnncesi alınır." Bu hükme göre adli yüın açıhşı Yargıtay Başkanı'nın konuşmasıyla sınırlı değildir. Törende başka kurum ve kuruluş temsilci- leri de konuşabilecek demektir. Adli yıl açı- lış törenlerinde Türkiye Barolar Birliği Baş- kanı'mn konuşması da bir gelenek olarak yerleşmiş bulunmaktadır. Geçen sene y^apılan adli yıl açılış törenin- de Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın ya- pacağı konuşma metni, Yargıtay Başkanı'n- ca önceden istenmiş, kabul edilmeyince de gtlndemden çıkanlmıştı. Bunun üzerine 6 eylüldeki adli yıl açıhşı için Türkiye Baro- lar BirUği'nce ayn bir tören düzenlenmişti. Oysa ki Türkiye Barolar Birliği Başkanı- mn adli yıhn açıhşı nedeniyle yapacağı ko- nuşmanın denetlenmesi ve bu konuşmanın metninin önceden Başkanlar Kurulu'na ve- rilerek düşünceşinin alınması hususlannda yasada herhangi bir hüküm mevcut değildir. Türkiye Barolar Birliği ile Yargıtay ara- sındaki bu olumsuz ve politik sürtüşme, "bagımsız yargı ile bağımsız savunma" ara- sındaki Uişkileri bir daha gündeme getirmiş- ti. Savunmamn, yürütmeye ve yargı maka- mına karşı bağımsızlığı yargı bağımsızlığı- nın vazgeçihnez koşulu olduğuna göre dü- şünceler ne olursa olsun adü yıl açüış tö- renlerinde Türkiye Barolar Birliği Başkanı1 nın yapacağı konuşma metninin önceden is- tenmesi oldukça yanlış ve hukuka saygısız- hk olur. Savunma görevini yaparken, yargı ve yü- rütme karşısmda özgür, bağımsız ve güven- ce altında değilse yargılama gayesinden uzaklaşmış olur. Yargılama sonucu verilen hüküm de yargı hükmü de yargı hükmü ol- maktan yoksun kahr. Yargıç, savcı ve avu- kat bir bütünün parçalandır. Birinin eksik olması halinde bütün bozulur. Yeni adli yıla girerken yargı bütünlüğü- nü sarsan, bitmeyen davaların daha da çok uzamasma neden olan 45 günlük adli tatili bir kez daha gerilerde bırakıyoruz. Adli ta- til nedeniyle yargı bütünlüğü sarsılsa, bit- meyen davalar daha da çok uzasa bile yar- gı sistemimizin bağunsızliğına hiçbir sebeple gölge düşmeyeceği inancındayız. Yeni adli yıla girerken yine de umudumuz, güvence- miz, bütün zorluklara karşın doğnı ve hak bildikleri yolda hiç taviz venneden dimdik yürüyen fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür yargıçlann; inançlı, güçlü ve cesur savcıla- nn; bağımsız baroların ve bağımsız yargı- nın bağımsız savunmasıru her türlü güçlü- ğe rağmen yılmadan yapan, yapabilen avu- katlann bulunduğuna inanıyonız. Yeni adli yıl hayırlı ve uğurlu olsun. AV. A. ÇETtN OCUZOGLU Istanbul RECEP DEMİR (1958 ) Saraylar salıanaılar çöker Kan susar bir gün Zulüm bıter Menekşeler de açıhr ustumuze Leylaklar da guler Bu gunkrden geriye Bir yarına gıdenler kaiır "Bir de yannlaı adına dırenenler" Ay«enor Çamlıkaya - Cül^ttn Menşo Tahir Akbulul • Birol Akçav T.C MARMARA ÜNtVERSÎTESt Utaliıtik vc Kantitatif Arıştırmalıt Mtrkezi tSKAR LJsans öncesl ve sonrası SERTİFİKALI BİLGİSAYAR EĞİTİM PROGRAMLARI Merkeztmizln; Haydupafa - Bahçelievler - Wf ntaşı Kampûslerl bütmlerlnde 4 Kasım 1991 - 29 Mayıs 1992 tarlhlerl arasında lklşer yanyıllık; asgarl llse mezunlan için önllsans düzeylnde BİLGİSAYAR MESLEK EĞİTİM PROGRAMI Ue ünlyerslte mezunlan İçin ltsans sonrası düzeyde BİLGİSAYAR KULLANIMI ve UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI açüacakür. Programlar Merkezlmlzln ûç ayn büimlnde gündüz ve gece eğltıml şekllnde düzenlenmişUr. ön ka^t lşlemlerl için 11 Eklm 1991 günü mesal bltl- mlne kadar Merkezlmlzln Haydarpaşa Kampüsü blrl- mlne müracaat edümesi gerekmektedlr. Programlara kesln kayıt yaptırabtlecekler. yapüacak sınav ve mûlakata göre bellrlenecektlr. Daha genlf bilgl için Telefon: 345 54 33 - 345 34 50-51-52 den 164 347 19 44 - 575 86 47 Adr«*:ISKAR M.C. Haydarpaşa Kampüsü, Kadıköy, Istanbul. T.C. İŞTANBUL ÜNtVERStTESİ REKTÖRLÜGÜ TÜRKTYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 1991-1992 öğretim yılında aşağıda belirtilen bilim dallannda sınav- la DOKTORA öğrencisi alınacaktır. Kayıt suresi: 6-20 Eylül 1991 günleri arası. Kayıt şartlan (ön kayıt): — 3 adet vesikalık resım — Nüfus sureti (yabancı uynıklu ÖJrencüerden pasaportun nowr tasdikli Türkçe tercümesi). — Noter tasdikli mezuniyet belgesi. — Askerlik durum belgesi. Kesia kayıt: — Hüküraet tabibliğindcn sağlık raporu. — tkametgâh belgesi (yabancı uyruklulardan oturma izin belgesi sureti). — Askerlik tecil belgesi. — Savabktan alınacak sabıkasız olduğunu belirten belge. Sınav gonicri: a) Yabancı dil stnavı: 23 Eylül 1991 Pazartesi saat: 10.00. b) Bilim sınavı: 24 Eylül 1991 Sah saat 10.00. Sıaav ycri: Istanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi, A 8 Başvva yeri: Türkiyat Araşürmalan Enstitfistt, Horhor Cad. Ka- valah Sok. 5/4 Fatih-lstanbul. BOin DmHan Koatenjan 1. Yeni Türk Dili Bilim Dalı 6 2. Eski Türk Dili Bilim Dalı 6 3. Yeni Türk Edebiyau Bilim Dalı 6 4. Turkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dah 2 5. Türk Sanatı Bilim Dalı 3 Postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Basın: 35031 Özlenen güzel Türkçemizin dostu, aylık TÜRK DİLİ dergisinin Eylül sayısı seçkin yazar ve şairlerin katkılarıyla çıktı. Dağıtım: Gameda TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI Anti-Arabesk Tatil, Deniz, kum, güneş mükemmel. Ortam özentisiz ve samimi. Mekân güzel, müzik güzel, yemekler güzel. İstanbul Erkek Lisesi mezunlarına, Opera-Bale ve Konservatuar mensuplarına, öğretim üyelerine ve Cumhuriyet okurlarına indirimli. Tel: 9 (6353) 2206 MOTELAMPHORA A l t ı n k u m - D i d i m İLAN T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI'NDAN Şark Hayat Sigorta Anonim Şirketi sigorta mevzuatınıngerektirdiği şartlan ve kanuni formaliteleri yerine getirerek Hayat, Hastalık Branşları ile hayat ve/veya hastalık sigortası teminatlarına ek ferdi kaza teminatı vermek üzere Kaza Branşında laaliyet göstermek üzere ruhsatname almış bulunmaktadır. 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu hükümleri uyarıncailan olunur. 9. GELENEKSEL PİLAV DAYANISMA GÜNÜNDE BULUSALIM X3rup YORUM, Fevzi KURTULUŞ, Mehmet GÜMÜŞ ve Dllber DOĞAN. Kangal Sanat Topluluğu (Bizim Diyar) Çocuk Oyunu. Nevzat ÇELİK, Ersln ERGÜN, Mehmet ÇETİN Şiirler, Kitap Sergisi, Yazarlar, El Sanatlan, Semahlar, Orta Oyunları ve Halk Oyunları ile birlikte olacağız. Sunucu: Ahmet DEMİR, Fatma SARITA$, Nevzat ÖZTÜRK — Otobüslerımız tüm bölgelerden sabah saat 700'de hareket edecek — MÜRACAAT: Namık Kemal Cad. No 34/4 AKSARAY 529 53 99 — YER: 8 Eylul 91 Pazar gunü Belgrat Ormanları M Akıf Pıknık Yen SARIYER DİVRİĞİ KÜLTÜR DERNEĞİ Bomonti'de yemyeşü 2000 m2 bahçe içinde * biranaokuluvar! Çocuklarjavşanlar ve bahtiarla ıç ıçeyaşıyorlngıhzce, saırançjtalk oyunlarıjbale.nyatrojnü:ik derslerine ayn ayn öğretmenler geliyor.Ya: Okulu... Senislerde göıeüci öğretmenler ..Yeli ve çocuklara psikolog,peda%ox desteğı. Ayrmüh bilgi için 14787 90'ı arayabilimniz. ANAOKULU Fırın Sokak, No: 7 Bomonti - Şişli POLJT1KA VE OTESI MF.HMF.n KFMAI, Anılarda Kalanlar... Dünyada savaş vardı, Ankara'da karartmalı geceler. Yaş- ları 20 ile 25 arası bir avuç gençtik. Şiir ve sanattan başka kaygımız yoktu. Kentin küçük içki eyleri barınağımızdı. Yıl-- lar geçecek, kimimize Garipçiler, kimimize 1940 kuşağı, kirni- mize İkinci Yeni denecekti. Ama o yıllarda bu ad koymaların hiç biri yoktu. Bu adlar sonra geçerli olacaktı. Bakıyorum Ga- rip'in ellinci yılı kutlanıyor. Benim şiir kitabım 1950'de çıktı. Garip'in çıkışı 1941'dir. Orhan Veli, Melih Cevdet, Oktay Rifat Varlık'ta yazariardı. Bizler daha çok Kaynak ve Seçilmiş Hikayeler'de. Seçilmiş Hikâveleri tek başına Baba Salim (Şengil) çıkarırdı. Şiirlere 3-5 lira da olsa para öderdi. Gazete yazıyor, Salim Baba kalpten ameliyat olacak; yaşı 75... Bunca işe nasıl da dayan- mış bu yürek... Bravo!.. Dosttar Ankara'dan telefon ediyotiar, Celal Vardar ölmüş. Cenazesi ikindi namazından sonra Hacıbayram'dan kaldın- lacakmış. Saat şimdi 14, yetişmek olanağı yok. Bu acıyla dert- lenirken bu kez Şahap Sıtkı'nın ölüm haberi gelmez mi? Bir yandan ölüm habeheri, bir yandan gençlik günleri... Haberier ve günler birbtrine karışıyor. Hangi acıya hangi acıyı katarak yanalım? Celal bize o yıllarda Niyazi Akınaoğlu'nun emaneti idi. Şa- hap üstümüze kol kanat germiş-, acı bir elestirmen. Celal Vardar, 1940 kuşağından sayıhrdı, ama şiirleri Orhan Veli'nin ilk Garip şiırterinı andırırdı. Bu yoldan da yaşam bo- yu caymadı. Suya rjokunmazmış Sabuna dokunmazmış Pise bak Şiir olarak tatlı tatlı okunan bu dizeler, etliye sütlüye karış- mayanların yüzünde şaklayan bir şamardı. Kürdün meyhanesi ve şiirle dolu geceler... Gelecege na- sıl da umutla bakardık! Tek partinin ağır baskısı bize vız ge- lirdi. Neyimıze güvenırdik? Sade bir gençlik vardı elimİ2de. Celal vardar, bir Rumeli türküsü gibiydi. Bir coştu mu 'Ha- vada da turnam' türküsüne başlardı. Zaten Rumeli'nin Pra- şovası'ndandı. Şiirlerini 'İki Dal' adli bir krtapta toplamıştı. Ki- taba giımeyen şiirleri de basılmak üzereydi. Ne Şükran Kur- dakul'un ne de Behçet NecatJgil'in 'İsimler Sozlüğü'nde vardı. Unutulmaz bir anısı şöyle: Babadan kalma Şimendöfer marka, köstekli saati aleste dururdu. Gençlik bu, küçük mey- hanelerde paramız yetmedi mi, bu saati rehin koyardı. Mey- haneciler de bilirterdi, saat çıkarıldı mı para yok demekti. Şahap Sıtkı, bizim kuşağın eleştirmeniydi. Dergilerde ve gazetelerde eleştiriler yazardı. öyküleri, çevirileri vardı. Acı adli öykü kitabıyla Türk Dil Kurumu ödülünü almıştı. 1914 yı- lında doğmuştu. Bir dönemin önde gelen öykücüsü idi. Son zamanlarda köşesine çekilmişti. Ama Türk Dili dergi- sinde anılarını yazıyordu. Amları bir dönemin sanatçılarına ışık tutar. Şöyle bir bakıyorum da o yılların şair, yazar, eleştirmenleri gözlerimin önünden geçiyor. Posta caddesini dolduran bir avuç genç çağdaş edebiyâtın önünde görünüyordu. Fethi Gi- ray, Şuat Taşer, Fuat Ofşin, Suphi Taşhan, Enver Gökçe, Meh- met İğnebekçi, Sunullah Arısoy unutulur muydu? Yıllar bir kuşağın üstünden bir silindir gibi geçip gitmişti. Çağdaş ede- biyatm temel taşlanydı. O günlerin gençien, günümüzün unu- tulmuş gibi görünen kişileri artık edebiyat tarihçisinin araş- tırmalarına girmişti. Merde edebiyat tarihçisi ne söyleyecek, neler yazacak göreceğiz. » Edebiyatımızda yerlerini bırakarak birer birer gidiyorlar. Biz- lere arkalarından üzülmek kalıyor. ÇAUŞAN1ARIN SORULAR1/SORU1NLARI YILMAZŞİPAL "Koruma Bekçisi Olarak Çalıştun" SORU: 1965 yılına kadar... sigorta numarası Ue çift- çi olarak çalıştım. 1978 yılında isteğe bağlı sigortalılık için yaptığım başvunı kabul edildi. Daha sonra iki yıllık askerlik sûremi de borçlanıp primini de ödedim. İsteğe bağlı sigortalılığım 1982 yılına kadar siirdii. 1988 yılında yaptığım emeklilik başvuruma, konı- ma bekçisi olarak çalışügım sürelere ilişkin primle- rim yatırümadıgı için sigortalılıgınun da geçersiz sayıldığı bUdirildi. Aynca askerlik borçlanmam Ue is- teğe bağlı sigortam da paralannı kesintisiz ve zama- nında yatırmama rağmen iptal edildi. Bana sigorta kartı ile sağlık karnesi de verilmişti. Benden kaynaklanmayan bu yanlışın bedelini bu- gün ben ödemekteyim. Bu konuda Ugililer çalışmalanmın zaman aşımı- na girdigini ve yasal hakkımın dustügünü bildirdiler. Yasal hakkım yok mudur? T.S. YANIT: Sorunuzu, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin iki kararı yanıtlayacaktır. (•) 1) "ÖZET: Sigortalılık süresinin başlangıcı, sigortalının ilk defa çalışmaya başladığı tarihtir. Sigorta primleri bordro- sunun kuruma verilmemiş olması, kurumun prim alacağını ta- kip etmesine ve dola>ısıyla sigortahmn haklannın doğumuna engel bir hal sayılmaz" (Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 1.10.1987 tarih, 1987/4657 esas ve 1987/4782 karar) (**) 2) "1- (...) Jşe giriş bildirgesi verilmesine rağmen prim bildirge ve bordrolarının verilmemesi ve primlerin ödenmeme- si karşısında yasal işlem yapılıp primlerin tahsili mümkün iken kurumun bu görevini yapmayarak acilen dava üzerine hak dü- şürücü sürenin geçtiği definde bulunması Medeni Kanun'un 2. maddesinde yazılı doğruluk kurallarına aykın kabul edilip hakkın kötüye kullamlması sayılarak bu defin reddi gerekece- ği, giderek ise giriş bildirgesi verilmiş ise giriş bildirgesinden sonra kesintisiz devam eden çalışmalar hakkında artık hak dü- şürücü sürenin geçtiğinden bahsedilemeyeceği, dairemkin yer- leşmiş görüşünün de bu doğrultuda olduğu düşünülmeksizin 17.8.1962-1.12.1967 dönemi ile ilgili işlemin kabulu yerine hak- düşürücü sürenin geçtiğinden bahisle bu kesim isteğin reddi isa- betsizdir. 2- (...) Bu nedenle hakkın düştüğü savunmasınm dürüstlük kurallarına aykırı olduğu ve bunun re'sen nazara alınması ge- rektiği tespitine karar vermek gerekirken hak düşürücü süre- nin geçtiğinden bahisle davaıiın bu kesiminin de reddi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. O halde, davaamn bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlan ka- bul edilmeli ve hüküm bozulmahdır. (...)" (Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 30.9.1986 tarih, 1986/4413 esas ve 1986/4777 karar) Yukarıya aldığımız yargıtay kararları, yasal hakkınızın var olduğunun somut kanıtlarıdır. Kaynak: (•) Lebib Yalkm Yayımlan - Cüt AA/13, sıra no: 306 (**) 1) Yargıtay Kararları Dergisi, Aralık 1986, sayfa: 1790 2) Yasa Hukuk dergisi, Ekim 1986, sayfa: 1412 3) Lebib Yalkm Yayımlan, Cilt AA/13, sıra no: 274 KURTULUŞ • ERKEN SEÇİM VE BİR ONERİ • YASAL VE YASADIŞI ÇALIŞMA ÜZERİNE » KADIN SORUNU VE ERKEKLERİN KURTULUŞU SOSYALİST SİSTEM VE SOŞYALİST DEMOKRASİ • GORBAÇOV'A DARBE SÜRECİN SONU MU? 5.SAYI BAYİLERDE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog