Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Doktorlarımız birikimlerini ECU/Avrupara Döviz Hesabı'nda *_ değerlendiriyorlar. Cumhuriyet ECU/Avrupara Döviz Hesabı yalnız Pamukbank'ta. PAMU iyi ba 68.YIL / SAYI 24081 /1500 TL (KDVdahil) KURUCUSU. YUNUS KADİ (1924-1945) BAŞYAIMI. NADİR NADİ (1945-1991) EYUDt TOTT CÜİIARTESİ; Bugûn / Blllm Teknlk Kitlesel yokoluşlann nedeni TV/6. Sayfada Cinsellik sorunu: Bez Bebek Mûzik / 7. Sayfada Rock'ın garip kuşları Yavuz Baydar Futbol / Sporda TV'de üç naklen yayın Şanat (3. Sayfada \ Fahrünnisa - öldü Bağımsızlığını Moskova da tanıdı Baltık direndive kazandı51 YIL SONRA BAĞIMSIZLIK Estonya, Letonya ve Litvanya'nın bağımsızhğının 41 yıl sonra tanınma kararı, ülkedeki en üst düzey yürütme organı olan Devlet Konseyi tarafından alındı. Konsey, Sovyetler Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'la cumhuriyetlerin devlet başkanlarından oluşuyor. 1940'TA İLHAK EDİLMİŞTİ Devlet Konseyi'nin aldığı kararla bağımsızlığına kavuşan üç cumhuriyet 1918'de bağımsız olmuş ancak 1940'ta Molotov-Ribbentrop gizli anlaşması sonucu ilhak edilmişti. 9. Sayfatfa 191? pe 1991' VI KjOMuN^M' RUSYA ONAYLADI Leningrad artık Petersbuıg Rusya Federasyonu Parlamentosu Başkanlık Divanı, Leningrad'a eski adı olan St.Petersburg'un verilmesini oybirliğiyle kabul etti. 8. Sayfaia FULLER: TÜRKİYE- İRAN REKABETİ OLABİLİR UFUK GâLDEMİR'ln haberi 8. SayfaJa PRAVDA ARTIK BAĞIMSIZ 8. Sayfada MOSKOVA GÜNLÜĞÜ: KELLE İSTEME HAKAJ1 AKSAY 9. Sayfada NİKOS SAMPSON SERBEST BIRAKILDI 9. Sayfada GORBÎ VE YELTStV'DEIS DECERLENDÎRME Komünizm başansızdıÖTOPİK DÜŞÜNCE Sovyet lideriGorbaçov'la Amerikan ABC Televizyonu'nun sorularını yanıtlayan Yeltsin, "Ülkemizde uygulanan model halkımız için trajedi oldu. Komünizm ütopik bir düşüncedir"dedi. 9. Sayfada GENELKURMAY BAŞKANI ANTAUfADA Güreş'ten 2 uyarı SU SORUNU Orgeneral Doğan Güreş "Daha Geniş Bir Görüş Açısından NATO" başlıklı konferansta Irak ve Suriye için "Petrole ilave olarak ileride kendilerirü güçlü hissettikleri ölçüde ve zamanda bu iki ülke, bölgede bir de su sorunu çıkarabileceklerdir" dedi. KÛRT SOIIUNU Güreş "Etnik kıpırdamalann tahrik edilerek coğrafi zorlamalara teşebbüs edilmesi yeni ve çok tehlikeli çatışmalara yol açabilir" diye konuştu. SEMİH İDtZ EVREN DEĞER ANTALSfA — Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Gü- reş, Irak ve Suriye konusunda açık bir uyarıda bulunarak, bu ülkelerin kendilerini güçlü his- setmeleri durumunda bölgede "bir de su sorunu çıkabikceği- Bl" söyledi. Güreş, "bölgede is- tismara mttsait bir Kiirt mese- lesi olduğunu" belirtti. Türk Atlantik Antlaşması Derneği (TAAD) ve Kuzey At- lantik Asamblesi TBMM Gru- bu tarafından duzenlenen "D«- ha Geniş Bir Görüş Açısından NATO" başlıklı konferans dün Antalya'da başladı. Bu yü ikin- cisi gerçekleştirilen konferansa NATO üyesi ülkelerin yanı sıra Doğu Avrupa ve Ortadoğu'dan da temsilcilerin katılması dik- kat çekti. Konferansın açüış konuşma- sını yapan TAAD Başkanı (Arkası Sa. 15, Sü. l'de) 450 milletvekilinden 106'sını İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana belirleyecek Seçiminkaderi4 ilde30 milyona yakın seçmenin 9 milyonu 4 büyük kentte oy kullanacak. Bu kentlerden çıkacak milletvekili sayısı, TBMM'nin yaklaşık dörtte birini oluştururken ülkenin siyasi geleceğine de önemli ölçüde etkili olacak. Partilerin kampanyalarını üstlenen reklam şirketleri, bu iller için özel propaganda hazırlıyor. tç Politika Servisi — Seçimin kalbı, başta İstanbul olmak uze- re Ankara, îzmir ve Adana'da atacak. Toplam seçmen sayısı- nın yaklaşık yüzde 30'unun oy kuUanacağı bu dört büyük kent, ülkenin siyasi geleceğine ve ik- tidarın belirlenmesine damgası- nı vuracak. 450 milletvekilinden 106'sını seçecek olan dört büyük ildeki 20 seçim çevresinden 16'sı par- lamentonun yapısını büyük öl- çude etkileyeceği belirtiliyor. Bu nedenle seçime giren partiler bu illere, diğerlerine oranla daha çok ağırkk veriyor. ANAP, SHP, DYP ve DSP'nin seçim kampanyalaruu üstlenen reklam ajansları bu kentler için "öıel" propaganda taktikleri hazırlı- yorlar. Veri Araştırma A.Ş.'nin çahş- masına göre 1977 seçimlerinden bu yana, dört büyük kentin seç- men eğilimleri şöyle değişiyor: Türkiye'deki kayıtlı seçmen- lerin 1977'de yuzde 25.8'i 4 bü- yük iJde yasarken bu oran 1989 seçimlerinde yuzde 28.9'a yuk- selmişti. 1991 seçimlerinde 4 bü- yük ilin ağırhğı yuzde 30'a ol- dukça yaklaşıyor. Bu nedenle 4 buyuk ilde yaşayan seçmenlerin siyasal davranışı buyük oranda Türkiye'nin siyasi geleceğini de belirleyecek. 1977'den günümuze yapılan 3 genel milletvekili seçimi ile 2 il (Arkası Sa. 5, 5ü. l'de) Inönüler'in fotograflannı Yonım Ajans adına Ergun Çağatay çekti. (Fotofraf: RIZA EZER) ' n î t i U - . — . , SHP'ninseçimkampanyasındaGenelBaşkanErdal I l l l l K U Z U . Inönü ile eşi Sevinç Inönü'nün fotoğrafları kullanılarak çağdaş lider imajı işlenecek. SHP'nin 1987 seçim kampanyasımda üstlenen Yorum Ajans, buseçimlerde pozitif kampanyayapacak. Inönü'nün eşiyle birlikte, yalnız başlarına ve kalabalıklar içinde yüzlerce fotoğrafım çeken Yorum Ajans, afişlerde, yaka kokartlarında bu fotoğrafları kullanacak. 15. Sayfada İ1OCT EKONOMİK PROGRAM AÇIKLANDI SHPffün vermıyorENFLASYON yENFLASYON Türkiye'nin en önemli sorunu hayat pahalılığıdır. Bu konuda 100 günlük, 200 günlük, 500 günlük programlar açıklamak gerçekçi değildir. SHP enflasyon sorununu 2 yü içinde çözecektir. Kısa vadede emekçi kitlenin yükünü yeni gelir ve ücret politikası ile hafifleteceğiz. Uzun vadede, kamu finansman açığımn kapatılması, iç borçlanmamn azaltılması, istihdamın arttırılması ve yeni kaynak yaratmaya yönelik önlemler ahnacak. VERGİ REFORMU Vergi oranlarında indirim uygulayacağız. Vergi kaçağım önleyeceğiz. İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI Özel sektör yatırımlannm canlanması için başta faiz oranlarının düşürülmesi gerekir. Bunu sağlamamnyolu iç borçlanmayı azaltmaktır. PİYASA EKONOMİSİ SHP gerçek bir rekabet ortamımn yaratılmasından yanadır. Bunun için tekelleşmeyi engelleyeceğiz. Ekonomide ݧ DÜNYASI DYP LtDERtNİ BEĞENDİ 'Demirel yenilenmiş' DYP lideri Süleyman Demirel'in TÜSİAD'da önceki gün yaptığı konuşma ile kalburüstü işadamlannı etkilediği öğrenildi. Rahmi Koç Sayın Demirel fevkalade etkileyiciydi. Ancak değirmenin suyu nereden gelecek anlayamadık. Feyyaz Berker DYP'nin daha önce iptal davası nedeniyle blok satış yöntemiyle özelleştirmeye karşı olduğu intibaı doğmuştu. Şimdi bu sözleriyle özelleştirmeye taraftar oldugunu belli etti ve bu konudaki tereddütleri giderdi. Biiieat Eczaobaşı Ekonomik konularda doğrulan söylediğine kuşku yok. Ama bunlarm nasıl gerçekleşeceğine ilişkin alt detaylara ihtiyacımız var. Noh Kaşçofaı Ben şahsen etkilendim. Çok iyi bir konuşmaydı. Anladığım kadanyla 1-2 sene daha zor bir dönem geçireceğiz. Bu iş öyle 500 günde de olacağa benzemiyor. Ekonomide DYP'NİN EKONOMİK PROGRAMINDA SON SÖZ TANSU ÇİLLER'İN Ekonomlöe Öğrenciye şartsız kurul hakkÖĞRETMENLER KURULLARI TOPLANIYOR Bütünleme sınavlan sonunda başarısız notu bulunan ortaokul ve her türdeki lise dengi okulların ara ve son sınıf öğrencileri şartsız kurul hakkından yararlanıyor. Beklemeli sorumlu ve okul dışı bitirme öğrencileri de aynı haktan yararlanacak. öğrencilerin durumu başarısız oldukları nota bakılmaksızın 9-10 eylülde toplanacak olan öğretmenler kurullarmda görüşülecek. Haber Merkezi — Milli Eği- tim Bakanlığı, seçim öncesinde aldığı ani bir kararla, ortaokul, lise ve dengi okullann ara ve son sınıflaruıda okuyan tüm öğren- cilere "şartsız knrnl" hakkı ta- nıdı. Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol, sınıfta kalmayı kaldıra- cak yeni sisteme geçilmeden ön- ce, bütünleme sınavlarında ba- şansız dersi bulunan bu durum- daki öğrencilere yeni bir fırsat tanımayı amaçladıklannı söyle- di. 9-10 eylülde toplanacak öğ- nı ve bu konuda bakanlığa ya- retmenler kurullan, öğrencilerin kınmalar geldiğini bildirdi. durumunu başarısız oldukları Akyol, önceki yıllarda üni- nota bakmaksızın görüşecekler. versiteyi kazanmış lise son sınıf ANKA'nın haberine göre, öğrencilerine şartsız kurul hak- Milli Eğitim Bakanı Avni Ak- kı verildiğini de belirterek "Biz yol, Duzce Öğretmenevi'nin açı- yeni sistemle sınıfta kalmayı lış töreninde yaptığı konuşma- kaldınyonız. Ama bu yılki öğ- da, ders geçme ve kredi sistemi- rencüer bu sistemden yararlana- nin yeni öğretim yılında uygu- mıyorlardı. Şartsız kurul hak- lamaya sokulacağım, yeni siste- kıyla sınıf öğretmenler kunılu min getireceği haklardan bu yıl- başarısız öğrencilerin durumla- ki öğrencilerin yararlanamadığı- nnı, getirdigimiz yeni sistemin anlayışına uygun olarak deger- lendirecekJerdir. Buoa yürekten inanıyorum" dedi. Akyol, bu yıl getirilen şartsız kurul hakkından, beklemeli, so- rumlu ve okul dışı bitinne öğ- (Arkası Sa. 15, Sü. 4'de) MEB MÜSTEŞARI: ÖĞRENCİLER, ÜTÜLÜ PANTOLONA BENZETİLDİ. 15. Sayfaia Kadınlar Politikaya... U Ikemizde kadınlar seçimden seçime oy verirler, ama politikanın içinde oiduklan soy- lenemez. Siyasal partilere üye olan kadınların sayı- sı çok azdır. Partilerin yönetim kademeleri açısından da durum farklı değildir. Milletvekili olan kadınların sayısı da bir elin parmağını geçmez genellikle. Geçen dönem 450 üyeli Millet Meclisı'nde yalnızca 6 kadın milletvekilinin bulunmuş olması, ülkemizin gelişmişlik düzeyi bakımından hiç de övünü- lecek bir durum değildir. Bakanlar Kurulu üyesi olarak görev yapan kadınların sayısı da her zaman son derece sınırlı kalmıştır. Kadınların bakan olmalan da- ha çok zoraki ya da göstermelik nedenlerle olmuştur. Oysa örneğin 20 ekim seçimlerinde 15 mil- yon kadın seçmenin oy kullanması söz ko- (Arkası Sa. 15, Sü. l'de) HASAN CEMAL • Adli yıl tartışmah açıldı Yeni adli yıl, Yargıtay ve Barolar Birliği tarafından düzenlenen iki ayrı törenle açıldı. 3. Sayfada • Kurtalan'da göstori: 1 ölü Kent merkezinde yüruyüşçülerle guvenlik kuvvetleri arasmda çatışma çıktı.3. Sayfada • Bir albay, bir üsteğmen öldürüldü Adana'mn Ceyhan ilçesinde bir lokantaya düzenlenen saldında bir albay ile bir usteğmenin öldürûlmesinin kan davası nedeniyle olduğu bildirildi. 3. Sayfada • Huston'un son filmi Sinema tarihinin en aynksı, kendine özgü fümlerinden biri yönetmen Huston'un "ölüler"i. 6. Sayfada • DİSK, resmen Isbaşında Mahkemenin faaliyette oldugunu onayladığı DtSK on bir yıl sonra tekrar toplanıyor. Ekonomide • Bebek ağladı, reklam kalktı Ingiltere'de, yeni doğmuş, göbek bağı bile kesilmemiş bebeği gösteren Benetton afişi yasaklandı. Ekonomide • Transfer politikamız yanlış Türk futbolunda kulüplerin transfer politikası konulu panelde, konuşmacılar Türkiye'deki transfer politikasım tartıştılar. Sporda • Tarih parasız kaldı Diyarbakır-Çayönü höyüğündeki kazılara ödenek yetersızlıği nedeniyle ara veriliyor. Arka. Sayfada • Cesur trlko 1991/92 sonbahar kış kreasyonlan sunuldu. En çok ilgıyi göğüslerini açık bırakan dekolte giysiyle Maide Erçelik topladı.Arka Sayfada\ GOZLEM UGURMÜMCU Kütük• •• Seçmen kütükleri sizlere güven veriyor mu? Bu kütükle- rin pek sağlıklı tutulduğu söylenemez. 1977 genel seçimlerinde 21 milyon 203 bin 303 seçmen sayısı nasıl olmuş da 1982 halkoylamasında 20 milyon 690 bin 914'e inivermıştır? Bu sayısal veriler iki olasılığı akla getirıyor: (Arkası Sa. 15, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog