Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Üst düzey yöneticileri birikimlerini ECU/Avrupara Döviz Hesabı'nda değerlendiriyorlar. Cumhuriyet88.YIL / SAYI 24078 /1500 TL (KDV dahıl) KURUCUSU YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. HADİR HADİ (1945-1991} ECU/Av*jpara ^ . Döviz Hesabı /amukbank'ta. PAMUKBÂNK iyi ba rfkCrîLı r A EYLÛL 1891 ÇARŞAMBA Sağda ıııiras kavgasıSağın iki büytik partisi DYP ve ANAP 20 ekim seçimlerinde liderlik kavgası verecekler. Cumhurbaşkanı Özal ile Başbakan Yılmaz, DYP lideri Demirel'i hedef alırlarken Demirel de seçim stratejisini 'hanedan ve ANAP'tan hesap sorma' üzerine kuruyor. Her iki parti de DP'nin misyonuna sahip çıkıyor. Demirel, DYP'nin seçim kampanyasını sürdürecek AX Ajans yöneticileriyle yaptığı toplantıdan sonra sorulan yanıtladı. Demirel, Özal'a verdiği süreyi bugüne uzattığını söyleyerek 'Her gece rüyasına kâbus gibi Çankaya'dan gidişi geliyor. Onun için tekliyor. Beklesin, turpun büyüğü heybede' dedi. ANKARA (Cum- huriyet Bürosu) — Erken genel seçim ANAP ve DYP'nin "sağda liderlik" kav- gasına sahne olacak. Her iki parti ve lıder- ler, seçim propagan- dalarında öncelikle bırbırlerini hedef al- mayı planlıyorlar. Cumhurbaşkanı Tur- gut Özal ile ve Başba- kan Mesut Yılmaz'ın demeçlerinde ve mey- dan konuşmalarında Demirel'i yıpratmayı hedef aldıkları gözle- niyor. Buna karşıhk DYP de seçim strate- jisini "hanedandan ve ANAP'tan besap sorma" üzerine kuru- yor. Demirel dün yaptığı açıklamada da hesap sormanın herkesi kapsayacağı- nı söyledi. DYP lide- rı "Dalan'ı da mı" so- rusuna "Bir şey var- sa tabii" karşılığını verdı. Turkıye'de, sağ seçmenin oylarını tek partide toplama özelbğini taşıması ve çok partili dönem boyunca iktida- n belırlemekte ağırüklı olması, ANAP ve DYP'nin seçim kampanyalarında sol partileri bir yana bırakarak birbir- lerine yönelmelerine neden oldu. ANAP'ın seçim kampanyasını ha- PARTİLER VİTRİN SÜSLEME YARISINDA Tatlıses artık ANAP'lı'Ayağında Kundura' türküsüyle ünlenen, inşaat işçiliğinden assolistliğe yükselen Ibrahim Tatlıses ANAP'tan Urfa milletvekili aday adayı oldu. ANAP Genel Merkezi'nde gazetecüerin sorularını yanıtlayan Tatlıses, "Tabii ben daha bu işe niye giriyorum, niye yapıyorum bilemiyorum. Galiba Urfa'nın şeyliği" dedı. 4. Sayfada V~ Denizer SHP'yi seçtiDYP'nin Şemsi Denizer'i listeye alma çabalan sonuçsuz kaldı. Dün adaylığını SHP'den koyacağını bildiren Denizer'in 1. Bolge 1. sıradan merkez yoklamasıyla aday olacağı, SHP Zonguldak İl Başkanı Muzaffer Saraç tarafından açıklandı. Saraç'ın bu açıklaması SHP Genel Merkezi'nde huzursuzluk yarattı. 5. Sayfada zırlayan Fransız reklamcı Seguela'nın yardımcılan da bu noktadan hareket- le çok partili dönemdekı partiler ara- sı mucadeleyı ve asıl olarak da AP- nin gelişimıni incelediler. AP'nin ge- lişimi ile birlikte Sule>Tnan Demırel- ın politik yaşamını da aynntıh oiarak araştıran reklamcılar, ANAP'ın bir sü- redir yüruttuğu Demokrat Partı mis- yonuna sahip çıkma çabasının yoğun- laştırılması göruşunu benimsediler. Başbakan Mesut Yılmaz'ın eskı cumhurbaşkanlarından CelaJ Bayar'- ın Bursa-Umurbey'de yapılacak anıt mezarının temel atma toreninde yap- tığı konuşma da bu hedefler göz önun- de tutularak haarlandı. Yılmaz konuş- masının sonunda "Sayın Celal Bayar kısa shrede tamamlanacak anıtmeza- nnda rahat yatabilirsin, çıinku senin felsefenin bayragı emin ellerde ajnı şevk ve heyecanla iki binli yıllara kadar >uruyecektir" dedı Yılmaz'ın bu konuş- masında vurgula- , "DP mis- yoounun ANAP tarafından surdurul- ügü'tema- sı ANAP'ın 'bütün seçim kampanyası boyunca ışlenecek. Kam- panyada sağ seçmen- İerın oylarını ANAP'ta toplaması, boylece DYP'nin ANAP tarafından uzun vadede "yutul- ması" planlanıyor. Yılmaz'ın ANAP Genel Başkanlığı'na seçilmesinden önce gazetelerde yer alan bazı habetlerde, "Vılmaz'm, ANAP'- ın yeniden tek başına iktidar olmasının çok zor oldugunu dtışun- dugu, bu nedenle ANAP'ın buvuk or- tak oldugu bir ANAP-DY P koalis>o- nunun gerçekleşmesinde yarar gordu- gu" belırtilmıştı. Nıtekim Yılmaz, erken seçını kararı alınmasından sonra, "ANAP ve DYP tabanlanranortak oldugu", bu ne- (Arkası Sa. 16, Sü. 4'de) Dalan partisiyle DYP'deDalan'ın DMP'si 15 eylülde büyük kongresini yaparak DYP'ye katılacak. DYP'nin 50 DMP'liye milletvekili listelerinde yer vereceği öğrenildi. Mutabakat için DMP'ye 15 milletvekilliği garantisi verildiği öne sürüldü. tDRİS AKYÜZ DYP-DMP birleşmesine yö- nelik görüşmeler dün "mııta- bakaf'la sonuçlandı. Vanlan anlaşma gereğı, kendinı feshe- derek DYP'ye katılacak olan DMP kadrolarından 50 isrrun DYP listelerinde milletvekili adayı olarak yer alacağı oğre- nildi. Türkiye genelindeki se- çim çevrelerınde DMP'lilere 15 milletvekilliği garantısi ve- rildiği öne suruldu. DMP'run 15 eylülde buyuk kongresini yaparak partiyi feshedeceği ve DYP'ye katılacağı belirtildi. DYP Genel Başkan Yar- dımcısı Husamettin Cindoruk DMP lideri Dalan'la yaptığı dunku görüşmelerde, tum il- keler uzerınde anlaşma sağ- landığını söyledi. Cindoruk, DMP'lilerin lıstelerdekı sayı- ları uzennde ise rakam be- (Arkası Sa. 17, Su. Tde) 'Södeşmeyifeshederiz' Yılmaz'dan Seguela'ya 'konuşma yasağı' lç PoJitika Servisi — Istan- bul'a dun "bir kucak" proje ile gelen ANAP'ın 20 ekim seçimlerindeki propaganda umudu Fransız reklamcı Jac- gues Segueia'ya konuşma ya- sağı kondu. Başbakan Mesut Yılmaz, dun iki ayrı göruşme yaptığı Seguela'nın, ANAP'- ın propaganda sioganlarını açıklaması halinde sözleşme- sinin iptal edileceğini söyledi. Yılmaz, Seguela'nın Edirne (Arkası Sa. 16, Sü. 7'de) Ulaşım / 3. Sayfada Vagon harici toplu taşımacılık Müzik / 7. Sayfada Nasıl Mozartsever olunur Yekta Kara TtetaD iacâ |*sttf(eler H M I I 1 TÛSIAD/12. Sayfada Ekonomide canlanma sinyali Milli Takım / Sporda Türkiye ABD önünde 'Ders geçme, kredi sistemi' bu yıl yürürlükte Ozel okullar yenî sistemde Türkiye'deki özel okullann yüzde 90'ı, ortaöğretimdeki yeni uygulamayı bu yıl başlatmak kararında. Robert Lisesi, St. Joseph, Avusturya, St. Michele, Notre Dame de Sion, Kültür, Boğaziçi liseleri yeni sistemi 91-92 öğretim yılında uygulayacak. FİGEN ATALAY/MERtH AK Ortaöğretimde ders geçme sıstemınde yapılan değişiklik, özel okul yöneticileri tarafından genel olarak olumlu bulundu. An- cak yeni sistemın kısa surede devreye sokulmak istenmesinın bir- çok sorun yaratacağı belütıldi. Robert Lisesi, St. Joseph Lisesi, Avusturya Kız Lisesi, St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Oku- lu, St. Michele Li- sesi, Notre Dame de Sion Lisesi, Kültur Lisesi, Bo- ğaziçi Lisesi, yeni sistemi bu yıl uy- gulayacak okullar arasmda. Alman Lisesi, St. Benoit Lisesi, Italyan Li- sesi, Eyüboğlu Li- sesi de ders geçme ve kredi sistemini uygulamayacak oİcullardan banla- rı. Istanbul Milli Eğitim Mudüru Turgut Akan, Is- tanbul'daki lise ve dengi okullann yüzde 90'ının yeni sistemi uygula- mak istediklerini söyledi. Öte yan- dan Istanbul ve Izmir dışında 32 üden gelen ozel okul yetkilılerı, Ankara'da bir araya gelerek 'özel okullann yeni sısteme geçmeye hazır oldu- ğu' konusunda karara vardılar. Ders Geçme ve Kredi Yönetmeliği, özellikle devlet okulları- nın fıziki olanaklannın yetersizliği, boş zamanlan değerlendir- me sorunu, öğrencilerin kontrolden kaçırılabileceği, okullann açılmasına çok kısa bir sure kalması (Arkası Sa. 16, Sü. 1 'de) Ifenisistem ne getiriyor? Yeni sistemde yazılı yoklama sonucu öğrencilerin çoğu başarısızsa sadece başansız öğrenciler için sınav tekrarlanacak. Bir derse, o dersin haftalık ders saati sayısının toplam üç katından fazla özürsüz olarak devam etmeyenler, dersteki başansı ne olursa olsun başarısız sayılacak. AYŞE SAYIN ANKARA — Milli Eğitim BakanlığV- nın yeni oğretim yılında uygulamaya ko- yacağı "ders geçme kredi sistemi"ne ilış- kin duzenlemeler, kamuoyunda yeterin- ce anlaşılamadı. Bakanlık, isteyen okul- lann 1. sınıflannda bu yıl başlayacağı "ders geçme kredi sistemi"ni daha iyi ta- (Arkası Sa. 16, Sü. l'de) Cumhuriyet bağımsızlık ilan eden Soyyet cumhuriyetinde Daglık Karabag'ın bağımsızlık ilanı başkent Baku'de büyük bir mitingle protesto edildi. (Fotograf: AP) Azerbaycan sokağa döküldüHalk Cephesi, Muttalibov'un politikasına karşı genel grev çağrısında bulundu ve Azatlık Meydanı'nda gösteri düzenledi. Dağlık Karabag'ın bağımsızlığı Bakü'de büyük tepkiyle karşılandı. tşbaşı yapmayan işçiler silah bulup Karabağ'a gitmenin yollannı arıyor. İç politik hesaplaşmanın ve Ermeni saldınlarının yanı sıra insanları "Rus tankları" da korkutuyor. FATİH M. YILMAZ'ınhaberi 17. Sayfada GORBFDEN GERİ ADIM 11. Sayfada AZERBAYCAN: KARABAĞ'I TANIMIYORUZ 17. Sayfada Ifeğenlerini fidye için öldtirdtiler 13 yaşındaki tsmail Turunç'u ailesinden bin mark almak için kaçıran iki kardeş daha sonra çocuğu boğarak öldurdüler. Cinayetten sonra fidye için buluşma yerine giden 2 kişi, pusu kuran polis tarafından suçustü yakalandılar. İstanbul Haber Servisi — Ka- palıçarşı'da hanutçuluk yapan iki kardeş, borçlanru kapatmak için 50 bın mark karşıhğı kaçır- dıklan 13 yaşındaki öz yeğerıle- ri İsmail Turunç'u boğarak öl- dürduler. Fidyeyi almak için randevu yerine giden iki katil kardeş, polis tarafından yaka- landı. Olayla ilgili bir kişinin daha olduğu sanılıyor. Polis yetkilile- rinden edinilen bilgiye göre Av- (Arkası Sa. 17, Su. 2'de) CDoğu'da 5 çatışma 4şehit Bingöl ve Siirt'te dün meydana gelen 5 ayrı olayda, güvenlik kuvvetleriyle çatışmaya giren teroristlerden 5'i olü olarak ele geçirildi, 2 astsubay, bir jandarma eri ile bir polis memuru da şehit oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarından gerekmedikçe Güneydoğu Anadolu'ya gitmemelerini istedi. 3. Sayfada ANAPtan Seçim Notlan... AMKARA — Seçim sözcüğü artık herke- sın ağzında... 21 Ekim sabahı Türkiye'yi ne bekliyor? Sı- yaset sahnesinin başoyunculan kimler ola- cak? Oy oranları, sandalye dağılımı. seçim sistemi... Tek parti iktidarı mı, koalısyon mu' Çoğu yerde bu sorular sıcak biçimde tar- tışılıyor Gayet doğal bu durum Çünkü sıradan bir genel seçim değıl söz konusu olan. Sandıktan çıkacak sonuç, par- tilerin ve lıderlerin yazgısını belirleyecek. Türk sıyasal yaşamının 21. yüzyıla doğru na- sıl bir raya oturacağımn ıpuçlan, buyük ol- çüde, 20 Ekim 1991 erken seçımıyle bellı olacak. Bu seçim, bir başka erken seçıme kaynaklık etse bıle, bu özellığını koruyacak- tır Onun ıçın yaklaşmakta oian seçimın ya- tArkası Sa. 17, Su. l'ae) HASAN CEMAL • Acılı parçalar TV'nin tek Turk pop muziğı programı "Müzikorama"da bu hafta "slow" parçalar yer alıyor. Nukhet Duru da konuklardan. 6. Sayfada • Siyasal taşlama güldürüsü Atıf Yılmaz'ın 1986yapımı "Değırmen"filmı TV2'desaat 22 35'teyayımlanacak. 6. Sayfada • Fransız polisiyesi Birbirlerinden habersız aynı olayın peşine duşen ıkı polis birimminçatışması TV3'te, 21.00'de6. Sayfada • Fransa'daki Amerika 17. yılmı kutlayan Deauvılle Fılm Festıvalı, unlu yıldız ve yönetmenlerı ağırlayacak. 7. Sayfada • Sanatçılar birllği Yorumcu Sanatçılar Bırlığı kuruluyor 7. Sayfada • Yeni hükümeti işsizlik bekliyor Resmi verilere göre 2 milyon işsiz var. Ekonomide • Bayi operasyonu Özelleştirmc yetkısini Kamu Ortaklığı Idaresı'nden devralan Sumerbank yeni bayıhkler veriyor. Ekonomide • Aydın'ı unut, Bursa'ya bak Fenerbahçe Teknık Dırektöru Venglos, futbolcuları Bursa maçına konsantre ediyor. Sporda • "Kumarhane büyük yara" Tunzm Bakanlığı Basın Sozcusu Huş, "Kumarhaneler dısiplıne edılmehdır" dedı. Arka Sayfada • Zina, kadın için çok suç Turk Ceza Yasası 'na göre zına yapanlara üç yıla dek ceza verılmesi 'uygarlık dışı bir uygulama' olarak değerlendınlıyor. Arka Sayfada • Aşk öyküsüne ödül MontrealFestivalı'nde 350'ye yakın fılm yer alıyor. Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU İnsan Manzaraları... DYP'nin Yrtnn sıyasetı' ünıversıtelerden TÜSİAD'a, TÜ- SİAD'dan beyazperdeye, beyazperdeden SHP'li beledıye- lere, SHP'li beledıyelerden maden ocaklanna kadar her yere uzanıyor. Baksanıza, Genel Maden Iş Sendıkası Genel Başkanı- (Arkas, 5a. J7, Su. Tdo
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog