Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

30 EYLÜL 1991 KÜLTÜR-SANAT CUMHURtYET/9 SERGİ Soyutun 1irik şiiri • Kültiir Servisi — Ressam Bahattin Odabaşı'nm sergisi, 4 ekim cuma günü Ümit Yaşar Sanat Galerisi'nde açılacak. 1947 doğumlu sanatçı, 1970 yılında lstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nü birincilikle bitirdi. Bahattin Odabaşı bu kurumda llhami Demirci, Selahattin Taran, Malik Aksel ve Süleyman Saira Tekcan gibi isimlerle çaliştı. I960'h yıllardan bu yana sayısız sergi açan ve çeşitli ödüller alan Bahattin Odabaşı, halen Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim Ana Sanat Dalı'nda yardımcı doçent olarak çaiışmalannı sürdürüyor. Bir eleştirmene göre, sanatçının yapıtlan "yan soyutun lirik bir şiiri. Renkler arasındaki tekrarlı geçis tonları, gözü kendi doğal akışının yalın ritmiyle dans ettirir..;1 Sadberk Hanım'da bir naif • Kültiir Servisi — Emin Başaranbilek'in resim sergisi Sadberk Hanım Müzesi'nde açıldı. 1987'de 'Haliç' konulu yarışmada Talens Büyuk Ödülu'nü alan Başaranbilek, ayru yıl Tekel'ce düzenlenen 'Türk Naif Eserleri' sergisine katıldı. Yugoslavya ve Kanada'da sergilere katılan Başaranbilek, halen tstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdür Yardımcısı. Fahir Aksoy, Başaranbilek'i 'naif sanatın tipik örneklerinden biri' olarak tanımlıyor: "Onun yitirilmemiş çocuksu duyarlığının temellendirdiği sanatı, özgün bir karakter anlamı taşıyor. Bu nedenle de Türk naif ressamları arasında benzersiz bir konuma sahiptir!' Basaranbilek'in sergisi 19 ekime dek açık kalacak. AÇIKLAMA TOBAV'dan açıklama • ANKARA (AA) — TOBAV Yönetim Kurulu, siyasetçilerden, sanatçı örgütlerinin kurumsallaştınlmasını, federatif sistemler oluşturulmasının desteklenmesini, sanatçı kuruluşlan tarafından projelendirilecek çalışma ve uygulamaların hükümet değişimlerinden etkilenmeden uygulamaya konulmasını istedi. Devlet Tiyatroları Opera ve Bale Çalışanlan Yardımlaşma Vakfı (TOBAV) Yönetim Kurulu, 1991-1992 sanat sezonunun açılışı dolayısıyla bir açıklama yaptı. TOBAV'ın sanat ve kültürle ilgili görüş ve çalışmalannın dile getirildiği açıklamada sivil toplum örgütlenmesinin gerekliliği vurgulanarak şöyle denildi: "Ancak ülkemizde yaşanan şu sıcak politika günlerinde, seçim ortamında, siyasi partilerin sanat ve kültüre yönelik politikalar Uretmediklerini üzülerek izlemekteyiz. Bir ülkenin kalkınmasının sanatsal ve kültürel kalkınmadan bagımsız dttşünülemeyeceğini anlatan, bunun gerekçelerini oluşturarak sanat ve sanatçı kuruluşlannın projelerine sıcak bakacağıru belirten bir politikayı, bu politikaları takip edecek nitelikte kültür bakaru atamalarını bugüne kadarki siyaset yaşamında izleyemedik." MÖZİK Pekineller'in konserleri • Kültür Servisi — Yapı Kredi'nin etkinlikleri, Güher- Süher Pekinel'in 7-8-9 ekim tarihlerinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Württemberg Oda Orkestrası (fotoğrafta) eşliğinde verecekleri üç konser ile devam ediyor. Konserleri, turneleri, plak, kaset kayıtları, televizyon ve radyo programları ile pek çok başarı kazanan Güher-Süher Pekinel'i, hayranlan ülkemizde ilk kez Württemberg Oda Orkestrası eşliğinde dinleme fırsatı bulacaklar. Pekinel kardeşlere 7-8-9 ekimde eşlik edecek olan 26 kişilik Württemberg Oda Orkestrası, Avrupa'nın belli başh orkestralarından biri olarak kabul ediliyor. Württemberg Oda Orkestrası ile konser veren ünlü virtüozlar arasında Alfred Brendel, James Galway, Anne- Sophie Mutter, Peter Lukas Graf, Maurice Andr6 gibi isimler yer alıyor. 1961'de kurulan orkestrayı, o tarihten bu yana dünyaca ünlü Şef Jörg Faerber yönetiyor. Çtlutğinizt İtişkin 'Kpnıdarda Seçiminize Saygı (Duyar ••• 15 K^HJK TV-MDBO-AUDIODONANIMLISINIFLARDA > GENELİNGUZCE > ÖZEL AMAÇLAR İÇİN İNGİLİZCE (Tıp-Teart-Teknik vb) > ULUSLARARASI GEÇERLİLİKTEKİ PET-CFC-TOEFL ve CPE sınavlarına hazıriama > ÛNİVERSİTE ADAYURINı İNGLİZCE BÖLÛMlERftE HAZHLAMA > ORTAOKUlve USE ÛĞRENCİL£RİNE İNGUZCE PROGRAMIAR ÖDÜL! ÖĞRETECEĞİMİZ İNGİÜZCEOİR. 2. Devre Programlarımız 30 Eylüi'dt Bafhyor. AHTİK İNGİIİZCE DİL KURSLARI btartniCad. Knrnaçttoy S * No10 BAKIRKÛY T«l: 572 18 44 • 572 18 60 DOĞUM Koşuyolu REŞAT NURİ GÜNTEKİN Ilkokulu öğretmenlerinden Sayın YAŞAR TOP ve eşi AYSEL TOP'un 26 Eylül 1991'de aramıza katılan kızları ELİF HAZAL'a dünyaya hoşgeldin deriz. SINIF ANNELERİ: HASİBE, SEVAL, HATtCE, NURAY SATILIK ARSA Marmaris Hisarönü Köyü'nde satılık arsa 586 76 79 I S T A N B U L ' D A H A F T A N I N S A N A T C I Z E L G E S I S E R G İ • "Mimarhgı yaşamak içiıı yaptım. Resmi her za- man sevdigim için yaptım" diyor ressam Ci- hat Burak. Sanatçının sergisi yarın Garanti Sa- nat Galerisi'nde açıhyor. 1943 yılında Güzel Sanat- lar Akademisi Mimarhk Bölümü'nden mezun olan Cihat Burak, 1950'li ve 60*11 yülarda Paris'te resim çalışmalan yaptı. Sanatçı ük sergisini 1957 yıLnda Beyoğlu Şehir Galerisi'n- de açmıştı. (B21698) • Tarih Vakfı ile Reklam- cılar Derneği'nin birlikte düzenledikleri Türkiye'de Seçim Afişleri sergisi ya- nndan itibaren Beyoğlu Belediyesi Sanat Galeri- si'nde izlenebilecek. Sergi- deki seçim afişleri 1946 - 1980 arasını kapsıyor. (1438360) • Ressam inci Eviner'in sergisi cuma gunü Galeri Nev'de acüıyor. 1979 yılın- da lstanbul Güzel Sanat- lar Akademisi'ni bitiren ra Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. M. Zeki Kuşoğlu ile Sevinç Ku- şoğlu'nun Yunus Emre1 - ye Saygı sergisi Topkapı Sarayı Müzesi'ndt. (5283547) • İzzet Keribar'ın Rajas- tan başlıklı fotoğraf sergi- si cumartesi günü Akat- lar'daki Refo Sanat Gale- risi'nde açılacak. Sergi, tz- zet Keribar'ın Hindistan izlenimlerinden oluşuyor. (1694142) • Burhan Ooğançay'ın serigraf baskılarından oluşan Duvarlar 80 baş- lıklı sergisi Arkeon Sanat Galerisi'nde açıldı. 10 se- rigrafı özgün baskıdan oluşan sergi aralık, ocak, şubat ve rnart aylannda Prof. Süleyman Saim Tekcan yönetiminde Çamlıca Sanat Evi'nde basılmış. Özgünbaskılar, 100'e dek numaralı, dört adedi sanatçı baskısı ol- mak üzere renkli olarak el baskısı ile gerçekleştiril- miş. Sergi, 12 ekime dek izlenebilecek. (159 92 57) Oğuz'un Üniversiteleri- mizde Yenileşen Eğitim ve Öğretim konulu söyleşisi 3 ekim perşembe günü sa- at 17.00'de Uran Kültiir ve Sanat Merkezi'nde yer alacak. Ayru yerde 4 ekim cuma günü Adnan öz- yalçıner ve Nurten Ay Yazarlarıyla Öykücülü- ğün trdelenmesi konulu söyleşiye katılacak. (343 10 00) • Bir gnıp Türk fotoğraf- çısının Doğu lzlenimleri konulu saydam gosterisi 1 ekim salı günü Fransız Kültür Merkezi'nde saat 19.00"da başhyor. Merkez- de 3 ekim perşembe gunü İzzet Keribar'ın İngilte- re'nin göller bölgesi Cumbria'nın dialannı gö- rebiürsiniz. (144 44 95; • Pslkolog Doç. Dr. Ar- şalus Kayır Içgörü Psi- kolojik Danışmanhk Mer- kezi'nin Çarşambanın Ko- nuşmalan'run bu haftaki konuğu, 2 ekim günü sa- at 18.00'de yer alacak söy- leşinin konusu Cinsel Te- davide Terapistin Rol ve Tedavi Seçimi. (161 71 47) sim ve Heykel Müzesi'nde bir konser verecek. *Cluuı- son Française'den hoşla- nanlar için konser saat 19.00'da başhyor. Şarkı sözü yazan ve besteci Ad- rienne kendi besteleri ya- nında Anne Svlvestre, Charies Trehet, Barba- ra, Prevert... seslendire- cek. (151 42 98) • Ümit Tunak'ın arp re- sitali 2 ekim çarşamba gü- nü saat 18.30'da Aya tri- ni'de. Tunak'ın resitali Sanat Tarihi Derneği kültür etkinlikleri çerpe- vesinde gerçekleşecek. • İstanbul Devlet Sen- foni Orkestrası'mn 4 ekim cuma ve 5 ekim cu- martesi günü Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonu 'nda vereceği kon- serlerde orkestrayı şef Ta- deusz Strugala yönete- cek. Solist kemana Cihat Aşkın. (151 56 00) • Dostlar Korosu S ekim cumartesi günü sa- at 15.00'da, Karikatür ve Mizah Müzesi'nde bir konser verecek. (523 12 64) sezonun sonunda kısa bir süre sahnelenen oyunu Neil Simon yazdı. Cemil Büyükutku'nun Türkçe- leştirdiği oyunu Engin Uludağ yönetiyor. Dk Geoçliğim yanndan itiba- ren Kadıköy Haldun Ta- ner Sahnesi'nde seyirci karşısında. (349 04 63) • İstanbul Devlet Tiyat- rosu yeni sezonun ilk haftasında perdelerini üç sahnede açıyor. Yanndan itibaren Atatürk Kültür Merkezi Büyük Sahne'de Memet Baydur'un yazdı- ğı Can Gürzap'ın yönet- tiği Düdüklüde Kıyraalı Bamya sahnelenecek. Aziz Nesin'in yazdığı, Kenan Işık'ın yonettiği Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşa- maz 5 ekim cumartesi ve 6 ekim pazar gunleri AKM Büyük Salonu 'nda. William Gibson'ın yazdı- ğı ve Alev Sezer'in yö- nettiği SahncaitU Iki Kişi ise cumartesi ve pazar gü- nü AKM Konser Salonu'- nda görülebilir. Oyunu Türkçeye Sevgi Sanlı çe- virdi. (151 56 00/254) na... Stephen King'in aym adlı romarundan si- nemaya uyarlanan film, yahıız başına yaşayan bir adarrun çalıştığı fabrikada süregelen ilginç ölüm olayları ile ilgili mücade- lesini konu alıyor. 16 ya- şından küçüklere 'yasak'- h. (Kadıköy Kadıköy, Osmanbey Gazi, Be- yoğlu Lale, Bakırköy Renk) • Stella Yönetmenliğini John Erman'ın üstlendi- ği film, bir sevgi ve özve- ri öyküsünü konu ahyor. Başrolde Bette Midler var. (Harbiye As, Şişli Nova - Baran) • Robin Hood Tüm in- sanlann iyiliği ve bir ka- dının aşkı için kanunlan çiğneyerek adalet müca- delesine girişen kahra- man... Yönetmenliğini Kevin Reynolds'un üst- lendiği filmde efsanevi kahraman Robin Hood'u Kevin Costner canlandı- nyor. (Beyoğlu Emek, Kadıköy Reks, Bakırköy 74, Çemberlitaş Şafak) • Uzlaşma gazeteci- ya- K <iÇüklügünde'bUyük'leriizerindegördügütaküar y ^ y hepilgisiniçekmişAyşe'ııin."BirgünmuÜakaUkı yapmaya" karar vermiş daha o zamandan... Ayşe, yeni takı koleksiyonunu bugünden itibaren iki hafta süreyle kendi galerisinde sergileyecek. Oluz yeni tasarımdan oluşan koleksi>onun esin kaynağı, 17. ve 18. yuzyıl barok ve rokoko dönemi Avrupa kostum detaylan. Önceki sergisini gecen yıl New York'ta açan Ajse'nin sergisi, gogüsluk, enli boyunbagı, fırfırh kolyeler, iğneler ve yaka küpelerinden oluşuyor. İnci Eviner, 1989 ve 1990 yülarında lstanbul ve An- kara Uran galerilerinde iki kişisel sergi açtı. Evi- ner'in bu sergisinde, tuval üzerine yağlıboya ve kağıt üzerine desen çalışmalan yer alıyor. (1415895) • Atif Özbilen'in ağaç oyma sergisi cuma günü Uran Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıüyor. Ser- gide sanatçının kavak, gürgen, kayın ve okoume ağaçlan içeren kontrplak- lardan dekupaj tekniği ile yapılmış yapıtlan yer ah- yor. (3431000) • Sevlm Hanif ve 1990-91 grubunun parça- h bohça sergisi cumartesi gününden itibaren Şark Sigorta, Bağlarbaşı, Kı- sıklı cad. No: 9, Altuniza- de adresinde görülebile- cek. (3101250) • 1991 Yunus Emre Sevgi Yüı nedeniyle cuma günü bir sergi açıhyor. Marma- • Üsküdarlı Cevat'ın (Göktengiz) yapıtlan Ya- pı Kredi Kazım Taşkent Sanat Galerisi'nde. Asker ressamlar kuşağının vakm dönem üyelerinden Üskü- darh Cevat, resimlerinde Üsküdar'ın eski evleri, so- kaklan, çeşmeleri, ağaçla- n, mezarhklan, kayahkla- rı yansıtıyor... (145 80 80) • Ekjin Basar'ın resim sergisi 3 ekimden itibaren Maçka'daki Özden Sanat Galerisi'nde görülebih'r. GÖSTERİ/SÖYLEŞİ • Konur Ertop'un Halk Şürimizin Çagdaş Özü konulu söyleşisi 2 ekim çarşamba günü saat 18.30'da TYS'nin Kabataş Setüstu"nde\i\ binasında yer alacak. Söyleşiye ArH Sağ saa ile katıhyor. (152 19 30) • Marmara Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Orhan • Aydın Bolak'ın tslam- da Sevgi konulu söyleşisi S ekim cumartesi günü sa- at 10.30'da Ircica'da. (160 59 88) • Özgür Bir Gnsellik İçin Ansiklopedi konulu panel 4 ekim cuma günü Ata- türk Kitaplığı Toplantı Sa- lonu'nda saat 16.00'da başlayacak. Konuşmacılar Yelda, İskender Sava- şır, Hüseyin Tapınç. Toplantıyı Atılgan Bayar yönetiyor. (149 09 45) • Kısa Filrnciler - Toplu Gösterim ve Soyleşi çerçe- vesinde İsmet Arasan'ın Son Sesler ve Yeşillenmek filmleri 5 ekim cumartesi günü saat 14.00'te Ata- türk Kitaplığt Toplantı Sa- lonu'nda. başlayacak. (749 09 45} M Ü Z İ K • Genç lstanbul Muzik Şenligi'nin son dinletisini Nuh'un Gemisi gerçek- lestiriyor. Dinleti, Taksint Meydanı 'nda bugun saat 16.00'da başlayacak. T İ Y A T R O • Fransız şarkıcı Adrien- ne, piyanist Roger Pouly eşliğinde bugun MSÜ Re- • lstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları yeni se- zonu yann açıyor. Şehir Tiyatroları 'run Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahne- si'nde Nikolay Gogol'un yazdığı Müfettiş yanndan itibaren sahnelenecek. Geçen tiyatro sezonunda da sahnelenen oyunu Me- lih Cevet Anday ve Erol Güney Turkçeleştirdi. Işıl Kasapoğlu'nun yonettiği oyunun dekorlannı Atıl Yalkut, kostümlerini Ca- nan Göknil hazırladı. Muzikler Esin Engin'in, koregrafi Selçuk Borak- ın. (140 77 20) • tlk Gençiiğim Şehir Ti- yatroları'nda yine geçen S İ N E M A • TheDoors 1943-1971 yılları arasında yaşayan, The Doors topluluğunun efsanevi Uderi Jim Morri- son'ın yaşamını konu alan filmi, bir Doors hay- ranı, Amerikan sineması- mn önde gelen yönetmen- lerinden Oliver Stone yönetmiş. FUmin başhca rollerini Val Kilmer ile Meg Ryan paylaşıyorlar. (Şişli Site, Beyoğlu Be- yoğlu, Çemberlitaş Şa- fak, Bakırköy İncirli, Ka- dıköy Süreyya) • Tutku Para, seks ya da i aşk... Bu üç kavramı irde-1 leyen fılmin yönetmeni' Michael Lindsay - Hogg. Başrollerde Andie MacDovvell ile John Malkovich var. (Şişli Kent, Beyoğlu Fitaş) • Mezarhk Devriyesi Korku filmi merakhlan- zar Abdi İpekçi'nin anı- sına adanan fılrnin yönet- meni, ilk filmine imzası- nı atan genç yönetmen Oğuzhan Tercan. Ya- pımcıhğını Sabahattin Çetin'in ustlendiği fılmin senaryosunda da Tercan ile Çetin'in imzalan var. Filmin başhca rollerinde Nur Sürer, Halil Ergün ve Befhan Şimşek rol ahyor. Müzik ise Zülfü Livaneli'ye ait. (Beyoğ- lu Dünya, Çemberlitaş Şafak.) • ölüm Öpücüğü lyi ile arasındaki farkı bümesine karşın seçimini 'kötü'den yana yapan, içinde çevre- sindekilere kötülük etme isteği barındıran genç bir adamın öykusü... James Dearden'ın senaryosunu yazıp yonettiği füm, ilginç bir gerilim. Başrollerde Matt Dillon ve Sean Yo- ung var. (Şişli Kent, Be- yoğlu Atlas) Türk sinemasının öndegelen karakter oyuncularından Osman Alyanak 75 yaşında öldü 'Defineci hoca'nın son yolctıluğu Sahibinden 108 manda kasa 1967 model 250 Mercedes Ful Tlf: 158 55 44 — 161 02 25 / 242 1950'denbuyana sinemanın içinde olan Osman Alyanak, Lütfi Ö. Akad ve Atıf Yılmaz gibi usta yönetmenlerin ilk dönem filmlerindeki rolleriyle üne kavuşmuştu. Alyanak'ı Yılmaz Güney'in "Umut" fılminde 'defineci hoca' rolünde de izlemiştik. Sanatçının cenazesi bugün Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek. TURHAN GÜRKAN Türk sinemasını oluşturan gerçek değerler sessiz sedasız aramızdan kopup gidiyor. Per- demizin en değerli karakter oyuncularından Osman Alya- nak da 75 yaşında yaşama veda etti. 1950'den bu yana sinema dünyasının içinde olan, kişiliği, yeteneği, engin deneyimi ile yıl- lar boyu bu alanda sayısız hiz- met verip değerli katkılarda bu- lunan Osman Alyanak artık amlarda yaşayacak. 41 yıla sığdırdığı sanat yaşa- mında çevirdiği 300'u aşkın filmde kısa, ama anlamlı kişüik- ler çizen Osman Alyanak ne ya- zık ki öbür çağdaşları gibi sine- mayı bir hobi, bir amaç olarak Y1LMAZ GÜNEY tLE— Osman Alyanak (sağda) "Umut" f ilminde Yılmaz Güney ile. 1970 yapımı bu ünlü Türk filminde Alyanak, define aramaya koyulan bir hocayı canlandınyordu. benimsemiş, yaşamını bu kutsal saydığı tutku uğruna maddi ola- naksızhklar içinde geçirmeyi yeğlemiş sanatçılardan biriydi. Geride sadece onurlu bir ad, perdede unutulmaz görüntüler bıraktı. Yerel çizgiler taşıyan, doğal, yerine oturmuş, daha çok kasaba, köy tipi rollerinde eriştiği başarısıyla her zaman anımsanacak. 14 Nisan 1916'da doğan Al- yanak, bir süre sporla uğraştı. 1932-1938 yülan arasında Gala- tasaray Kulübü'nde futbol oy- nadı. Sonra kısa bir sure 'Ses Opereti'nde sahneye çıktı. 1950'de Mehmet Muhtar'ın yo- nettiği 'lstanbul Geceleri' fil- minde oynadığı küçük bir rolle yerleştiği sinemayı çok sevmiş olmalı ki bir daha ondan kopa- madı. Sinemayla iç içe tüm bir yaşam tüketti. Bir yandan ara- lıksız çevirdiği filmlerde karak- ter rolleri oynarken bir yandan da seslendirme alamnda çaliştı. Sanatçı, 'Hudutların Kanu- nn'nda oynayan Gonca Alya- nak'ın babası, 'Bir Türk'e Gö- nül Verdim'de oynayan Rukiye Alyanak ın da eşiydi. Osman Alyanak, daha çok Lütfi ö. Akad, Atıf Yılmaz gi- bi usta yönetmenlerin ilk dönem filmlerindeki rolleriyle büyük üne kavuştu. Akad'ın 1952'den bu yana çevirdiği 'Kanun Nanu- na', 'Beyaı MendU'le adını du- yuran sanatçı bu yönetmenin 'Meçhul Kadm'ınında Garip Hakkı, 'Ak Alün'da Fettah, 'Meyhanecinin Kızı'nda Viran Kâzım, 'Kara Talih'de Memik, 'Yalnızlar Rıhtımı'nda Feyzul- lah, 'Yangın Var'da Haybeci, 'Dişi Kurt'ta Topal Haco, 'Üç Tekerlekli Bisiklet'te Göçmen Şaban, 'Ana'da Selman, 'Hu- dutların Kanunu'nda Hasan Derviş, 'Kızılırmak- Karaoyun'da Ferhat, 'Irmak'ta Çerçi, 'Yaralı Kurt'ta Kahveci fbrahim, Gökçe Çiçek'te Me- midik, 'Diyet'te Börekçi, 'Bir Teselli Ver'de de ilginç kişih'k- ler yarattı. Osman Alyanak, Atıf Yıl- maz'ın 1952'den bu yanaki fümlerinin çoğunun oyuncusuy- du. Bunların başhcalan: "tki Kafadar Deliler Pansiyonunda', 'tlk ve Son', 'Gelinin Muradı', Bir Gecelik Gelin', 'Sevgilim Bir Artistti', 'Suçhı', 'SeniKay- bedersem', Batü Balık', Ke- şanlı Ali Destanı', 'Dett Yusuf.' Alyanak, Yılmaz Güney'in başyapıtı, 'Umnt' filminin baş- rollerinden biri sayılan 'defiae ara>ıcısı hoca' rolüyle sanat ya- şamımn zirvedeki en anlamlı ka- rakterini çizmişti. Halit Refig'- in 'Bir Türk'e Gönül Verdim", Metin Erksan'ın 'Kuyu', Erden Kıral'm Bereketli Topraklar Üzerinde', Memduh Ün'ün 'Avare Mustafa', Bilge Olgaç'- ın 'Bir Gün Mutlaka', Alya- nak'ın onemli rollerini sergile- diği filmlerdi. Osman Alyanak aynca Or- han Aksoy'un 'Kınalı Yapın- cak', 'Kezban Paris'te', Kade- rin Oyunu', Temel GUrsu'nun 'Dikkat Kan Aranıyor', Ertem Göreç'in 'Namus ve SUah', 'Can Pazan', Osman F. Seden'- in 'Nereje Bakıyor Bn Adam- lar', Türker tnanoğlu'nun 'Yol- cu', Orhan Elmasın 'Onu Allah Affetsin', Natuk Baytan'ın 'Ba- bacan' gibi daha birçok filmin- de unululmaz portreler çizmiş- ti. Güney Afrika'da • JOHANNESBURG (AFP) — Güney Afrikalılar bundan böyle Karl Mant'ın "Kapital" ve diğer yapıtlanm yasal olarak okuyabilecekler. Alman felsefeci Marx'ın yapıtlanm yasaklayan yasanın geçen cuma günü kaldmldığını açıklayan haberin geçen hafta resmi gazetede yayımlandığı belirtildi. Söz konusu yasanın kaldınlması ile ırk-aynmahğına karşı yaahnış 52 kitap da serbest bırakıldı. Murphy'nin filmleri • tSTANBUL (tÜHA) — Geçen yıl herhangi bir programı olmayan komedi fümlerinin ünlü ylldızı Eddie Murphy, Paramount Füm Şirketi'nden 4 film içeren bir teklif aldı. Teklifi kabul eden Murphy, film başına 12 milyon dolar alacak. International Herald Tribune gazetesinde yer alan habere göre Murphy, filmlerin ilki olan ve senaryosunu kendisinin yazdığı "Bomerang" adh filmin çekimlerine kasım ayında başlayacak. Fotoğraf sergisi • tSTANBUL (tÜHA) — Yıldız Sarayı Koleksiyonu'ndan yaralanılarak hazırlanan "Tıp Konulu Albümler Fotoğraf Sergisi" tstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Kütüphane ve Dökümasyon Daire Başkanhğı tarafından düzenlenen sergi, tstanbul Üniversitesi öğrenci Kültür Merkezi'nde 10 ekime dek sürecek. 'Kurdoğlu' film oluyor • tSTANBUL (AA) — Türkiye gazetesinde yayımlanan "Kurdoğlu" çizgi romanı film oluyor. Türkiye gazetesinden yapılan açıklamada, gazeteci Cem Ertürk'ün yapıtı olan Kurdoğlu filminde başrollen Serdar Gökhan, Yılmaz Köksal, Sezer Güvenirgil, Gürcan Sansoy ve Aslı Janet paylaşacaklar. Radişov'ıın heykelleri • Kültür Servisi — Bulgar ( sanatçı Vejdi Radişov'un heykel sergisi Gorbon Sanat Galerisi'nde 3 ekim perşembe günü açıhyor. 1951'de Erenköy'deki Dimitrovgrad'da doğan sanatçı, 1978 yılında Sofya Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuş. Sanatçı o yıldan bu yana ülkesinde düzenlenen tüm ulusal sanat sergilerine kaülmış. Sanatçı 1980'li yıllardan bu yana Kanada, SSCB, Çekoslovakya, Polonya, Macaristan, ttalya, Fransa, Belçika, tngiltere, Fas, tspanya, İsviçre gibi dünyanın pek çok ülkesinde düzenlenen sergilere katılmış ve kişisel sergiler açmış. , Çavuşoğlu'nun resimleri • Kültür Servisi — 1946 yıhnda Eskicuma'da doğan ressam İsmet Çavuşoğlu'nun sergisi 3 ekim perşembe günü Erenköy'deki Gorbon Sanat Galerisi'nde açıhyor. 1969 yıhnda Yüksek Ressam Enstitüsü'nden mezun olan Çavuşoğlu, 1980 yılında Bulgar Ressamlar Birliği Gençlik Bölümü, 1985 yılında ise Ressamlar Birliği üyesi oldu. Yurtiçi ve dışında 130'dan fazla karma sergiye katılan tsmet Çavuşoğlu, Almanya, Sovyetler Birliği, Polonya ve diğer Avrupa ülkelerinde sanat çalışmalan ve araştırmalar yaptı. Sanatçınm sergisi 31 ekime dek izlenebilecek. Türkmenler • TOKAT (Cnmhuriyet) — Türkoloji ve Moğol Dilleri öğrencisi Gundula Salk, Tokat'ta yerleşik Türkmenler üzerinde inceleme yapıyor. Eşi su inşaat mühendisi Paul Salk ile birlikte inceleme yapan Gundula Salk, Tokat merkez, Artova ve Yeşilyurt'ta yerleşik özbekistan kökenli Türkmenler üzerindeki incelemesini yüz yüze konuşarak sürdürüyor. Gundula ve eşi, bir yıl önce Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'a giderek inceleme yaptılar ve oralardan aldıkian bilgiler uzerine Tokat'a geldiler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog