Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/8 TELEVİZYON-RADYO 30 EYLÜL 1991 06.58 Açılış - Haberler 07.00 Gün Başliyor (Akış içerisınde 08.00 'de haberler yayımlanacaktır.) 09.00 Susam Sokağı 09.30 Kadın Saati 10.00 Haberler 10.20 Arkasi Yann: Kuğu Lüiana. Sergıa ve Mercedes'in tekrar biraraya gelmesı ıçm uğraşmaktadır. Bu arada Mercedes babasının Milta ile olan ılışkısını öğrenır. Franchesca ıse Silvana'yı gercekleri açıklamakla tehdit eder. 11.00 Haberler 10.45 Okul Televizyonu (Akış ıçensinde 13.00 ve 15.00te haberler yayımlanacaktır.) 15.15 Çocuk Kuşağı 16.30 Bu Toprağın Sesi 17.15 Arkasi Yann: Sevgi Bağları Clayton, Shana'yla banşmak içın teşebbüste bulunur Ancak Shana, onun samimiyetınden şüphelenmektedır 18.00 Anadolu'dan Görünüm 18.30 A Stüdyosu'ndan 19.25 Yerti Drama: Milyarder Memnune Bir gece kulübünde sıgara ve çıçek satan Memnune, istemeden bır takım kanşıklıklara neden olur. 20.00 Haberler ve Hava Dunımu 20.40 Spor 21.00 Stüdya A: AydaBir (Aynntılı bilgi yandaki sütunlarda) 22.05 Anılarlarla Müzik (Bugün köşesmde) 22.55 Haberler 23.05 DİZİ: Diamondlar Mıke'ın eski sevgılısı Lisa'nın çocuğu içın böbrek naklı gerekmektedir. Bunun ıçın Lısa, Mıke'dan bır yıldır kayıp olan kocasmı bulmasıru ister 00.00 Haberler-Kapantş 07.58 Açılış- Okul Televizyonu 18.10 Açılış - Arkasi Yann: Yalan Rüzgârı Nma. her ne kadar bebegını aldırmaya razı olmamışsa da, kenti terketmesı şartıvla teklif edilen parayı red etmez. 19.03 Haberler 19.20 25. Kare 19.30 Spor Panorama 20.50 Mini Dizi: Küçük Kurbanlar (Aynntılı bılgı yandaki sütunlarda) 22.00 Gece Bülteni 22.40 Değişen Sanat 23.40 TSM Radyo Özel Konseri Programda besteci Sadettm Kaynak tanıtılıvor ve onun eserleri Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılan tarafından seslendırihyor. 00.20 Kapanış 17.13 Açılış-Telegün 18.45 Çizgi Film: Fnıtties 19.15 Arkasi Yann: Manuela (Aynntıh bilgi yandaki sütunlarda) 20.30 Belgesel: Geleceğe Miras Kapadokya'daki kaya kihseleri. dünyanm yedı harikasmdan bin olan Babıl'm asma bahçelen, Babil kulesı ve tören yolu, Meksıka'dakı Maya uygarlığına aıt Çiçen Itza şehri ve tapınaklan. tpek Yolu üzennde kurulmuş zengın bır tıcaret şehn olan Palmira ve Mısır Pıramıtleri tanıulıyor 21.30 Dizi Film: Houston Şövalyeleri Noel zamamnda bir bebek kaçınlır. Acız kalan annesı polısten yardım ister Bir Meltsıkalı dedektıf olayı üstlenip dızınin kahramanlanyla beraber çocuğu bulmaya çalışır 22.10 TV'de Sinema: Roma Tatili (Aynntılı bılgı yandaki sütunlarda) 00.15 Kapanış 15.38 Açıhş- Okul Televizyonu 20.05 Arkasi Yann: Yıldıza Ulaşmak Paulina. Veronıka ile konuşur ve hıç bır şekılde Alehandro'dan aynlacağını soyler 20.35 Arkasi Yann: Hayat Ağacı 21.00 Açık Oğretim 23.00 Modern Dans Gösterilen 23.50 Kapanış 19.00 Açıhş - Haberler Î9İ20 Çocuk Kuşağı 19.45 Açıl Kitap Açü 20.10 Ah Şu Komşulanmız 20.40 Son 7 Gün Türkiye 21.40 Haftanın Sohbeti 22.00 Haberler ve Ingilizce Almanca Haberler 20.50 Yerü Drama: Aile 23.40 Turizm 23.50 Gençlik 00.20 Müzik: Ezgi Akşamı 00.45 Belgesel: Dağlanmız 01.15 Kapanış 07.00 lyi Günler Türkiye 10.00 Pembe Dizi: Riviera 10.50 Pembe Dizi: Yaşadığımız Günler 11.50 Star 1 "Haber 12.00 Sinema: Lzak Doğu (Bugün köşesmde) 1330 Pembe Dizi: Başka Bir Dûnya 14.40 Dizi: Dallas 15.30 Bugünün Canavarları 16.00 Çizgi Film: Ağaçkakan Woody 16.30 Çizgi Film: Tiny Toon Maceralan 17.00 Star 1 Haber 17.10 Pembe Dizi: Cesur ve Güzel 18.00 Komedi Dizisi: Patron Kim 18.30 Dizi: A Takimi ltfaiyea Annie Sanders'in başı derde ginnce A Takımı yardım etmek ıçın yola koyulur 19.30 Star 1 Haber 20.00 Dizi: Çin Plajı 21.00 Polisiye Dizi: Adalet Savaşçısı 22.00 Polisiye Dizi: Cinayet Dosyası 23.00 Star 1 Haber 23.10 Dizi: Gecenin Sesi 00.10 Dizi: Otostopçu 00.40 Star 1 Haber 00.50 Gece Jimnastiği 01.00 Dizi: Dallas 01.50 Max Headroom 02.40 Mini Dizi: III. Dünya Savaşı 0330 Dizi: tçak Gemisi 04.20 Pembe Dizi: Dizi: Komşular Tekrar program. 04.45 Pembe Dizi: Hastane Günlüğü Tekrar program. 05.30 Pembe Dizi: Bütiin Çocuklarım Tekrar program. 06.15 Pembe Dizi: Santa Barbara Tekrar program. 12.28 Açılış - Kadınlanmız 13.00 Hata Kimde. 13.10 TRT Çocuk Korosu. 13.30 Müzik: tstekleriniz. 14.00 Haberler. 14.15 Yayın Anonsu 14.20 Belgesel. 14.40 Şairlerimizle . 14.55 Tarım Takvimi. 15.00 Bilgi Yanşması. 15.30 Tarihte Bu hafta. 15.45 Stglık. 16.00 Belgesel: Semahlar. 16.25 Neşe P*arı-Kapaıiış TV3 UNUTULMAYANLAR ROMA TATİLİ 22.10 Hepburrfe oscar getiren filmTatili / (Roman Holiday) / Yönetmen: William Wyler / Senaryo: Ion Mclellan Hunter, John Dighton / Kamera: Franz Planer, Henri Plekan / Müzik: Georges Auriç / Oynayanlar: Gregory Peck, Audrey Hepburn, Eddie Albert, Hartley Power, Harcourt Williams. 1953 ABD yapımı. 118 dakika. TV Servisi — Prenses Ann, Avrupa ülkelerini ziyarete çıkar. Roma'ya geldiğinde resmi ziya- retlerden dolayı bunalım geçirip saraydan kaçar. Bu arada tesa- düfen tanışüğı Amerikaü bir ga- zeteci ile aralannda duygusal bir ilişki başlar. TRT, yeni yayın döneminde pazartesi günune aldığı "Unu- tulmayanlar" kuşağını 1953 ya- pımı "Roma Tatili" Ue açıyor. Yıllar önce sinemalarda ve TV da adav olmuştn. Bunlar arasında "en iyi film", "senar- yo", "yönetmen", "kamera", "yardımcı erkek oyuncu" bulu- nuyor. 1950'li yılların sonunda "Ben Hur"la sinema tarihinde en çok Oscar almış yönetmen olan VViUiam Wyler'ın yönetti- ği film, romantik-komedi kalıp- lannda çok iyi bir dille sinema- ya aktanlmış. Ülkemizde de çe- şitli uyarlamalan yapılan fdm, Roma'nın tum egzotik yanlan- Gregory Peck ve Audrey Hepburn, filmde başanlı bir oyun çıkanyoriar. ekranında yer alan "Roma nı da ortaya koyuyor. Tatili" çevrildiği yıl "Orijinal özellikle iki ünlü oyuncu öykü" ve Audrey Hepburn'e (Gregory Peck, Audrey Hep- "en iyi kadın oyuncu" Oscar'la- barn) için izlenmesi gereken nnı kazandırmış ve birçok daJ- bir sinema klasiği. 'Kadına özeP bir programANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Ankara Televizyonu, ilk kez tamamen kadmlara aynlmış bir programı ekrana getiriyor. Ankara Televizyonu'ndan De- met Öztürk ve Demet Eldem'in hazırladığı "Kadın-Özel" adlı programın ilk böliimü 4 ekira cuma günü TV l'de yayımlana- cak. Prof. Dr. TUrkan Sayıan. Prof. Dr. Necla Arat ve Prof. Dr. Aysel Aziz'in danışmanhğı- nı üstlendiği program, çaüşan ve ev kadınlanna yönelik hanrlan- dı. Programda kadınlann sorun- lan, eğitim, ekonomi, aile, çev- re, sanat, sağkk, yasalar ve ka- dın, toplum ve kadın başlıkları altında 'oplaruyor. Haftada 1 gün ekrana gelecek. "Kadın- özel"in ilk bölümünü, "Kadın Özel Haberler" oluşturuyor. Bu bölüm, gerek tümüyle kadına özgu gerekse dünyadaki guncel olaylar konusunda mini haber- lerden oluşuyor. "Kadın Sayfası" köşesinde bir hafta sü- resince basında ve diğeT yaym organlarında kadına ait haber, yorum ve diğer yazılardan ör- nekler sunuluyor. Konu paralel- liği nedeniyle, "Haberler" ve "Kadın Sayfası" 15 günde bir dönüşümlu olarak yayımlana- cak. "Mektup" köşesinde hedef kitlenin her konuda gönderece- ği mektuplar ele alınıyor ve var- sa sorulara yamt verihneye çalı- şıüyor. Bu bölüm, 3 haftada bir yerini "Erkeklerden Mektnp Var"a bırakacak. Bu bölüm, ka- dınlarca dile getirilen sorunlara erkeklerin verdiği yamtlardan olusacak. Sanat, tıp, teknoloji ve diğer konularda yurt çapın- da başarıb ya da kendi yerleşim biriminde yenilikler yaparak ka- muoyunu olumlu ya da olumsuz etkileyen kadın tiplerinden ör- neklerin verileceği "Kadınca Söyleşi" de programın diğer bö- lümünü oluşturuyor. "Kadın- Magazin" köşesinde, Türkiye1 nin her yöresinde kadınlarla ya- pılan röportajlar ekrana getiri- lecek. "Kadın Fonun" bölümü ayda bir kez ekrana gelecek ve Ulkenin her yanından kadın ve erkeklerin katıldığı, kadın so- runlarına ilişkin 25 dakikalık program halinde ekrana gelecek. Kan koca anlaşmazlıklan, cinsel taciz, dayak yiyen kadın- lar, kadınlann ekonomiye kat- kısı, mesleğinde başanlı kadın- lar, ekonomik özgürlüğünü ka- zanmış kırsal ve kentsel kesim kadınlan, programın başhca ko- nulannı oluşturuyor. TV2 MİNİ DİZİ KÜÇÜK KURBANLAR 20.50 Farah Fawcett basrolde TV Servisi — Çocuklannı ya- ralayarak sakat bıraktığı savıy- la yargılanan acımasız bir kadı- nın ilginç öyküsü, "Küçük Kurbanlar" adıyla ekrana geli- yor. TV2'nin mini dizi kuşağın- da gösterilen yapıtın özgün adı "Smail Sacrifice", "Kuçük Kur- banlar", sürükleyici olaylarla süslü, psikolojik çözümlemele- re girişen, hukuk çevrelerinde geçen bir olayı derinliğine işle- yerek izleyiciye ulaştırmayı amaçlayan ilginç bir aile dramı Bir gece yarısı kanlar içinde- ki üç çocuğunu hastaneye geti- ren Diane Downs, arabanın önünü kesen bir adamın çocuk- lan vurduğunu söyler. Ağır bi- çimde yaralanan Karen ve Rob- bie'nin sakat kalacakları kesin- leşmiştir. Olayı soruşturan polis, Diane'ın özel yaşamını araştır- dıkça oldukça garip bilgiler el- de eder ve şaşkınhk içinde kalır. Çocuklannı, Diane'ın yaralaya- rak sakat kalmasına neden oldu- ğu olasdığı güç kazanmaktadır. Bunun Uzerine Diane tutuklanır ve yargüanmaya başlar. Aleyhin- deki tum kanıtlara karşın Dia- ne, bu dunımu umursamamak- ta, hiçbir şey olmamış gibi ga- yet sakin, bebeğini doğuracağı günü beklemektedir. "Küçük Kurbanlar"ın yönet- meni David Greene. Önceleri FARAH FAWCETT-RYAN O'NEAL — Küçük Kurbanlar dirisinde Fawcett, 3 çocuklu bir anne rolünde Filmde sanatçının rol arkadaşı Rvan O'Neal. aktörlük yapan, sonra Kanada ve Amerika TV'lerinde çalışan 1924 doğumlu bu lngiliz yönet- meninin "Sebastian", "Garip Macera", "Komşudakiler", "Madame Sin", "Godspell", ''Hard Country" "3. Dünya Sa- vaşı", "Ghost Dancing" gibi fılmleri var. TV izleyicileri Da- vid Greene*i yonettiği "Zengin ve Yoksul" Ue "Kökler" dizile- rinden tanıyorlar. "Küçük Kurbanlar"ın Diane Downs adlı kahramanını, "Chartienin Melekkri" dizisin- den anımsadığımız seksi yıldız Farah Fawcett (1947) oynuyor. 1967'de "A Man İ Like" rdmiy- le sinemaya başlayan Fawcett, "The Feminist and the Fuzz', "The Great American Beauty Contest". "Murder on Flight 502" adlı TV fümleriyle ünlen- di. Daha sonra "Sunburn", "Stricüy Businnes". "The Hel- per", "Saturn Three", "The Can- nonball Run", a Extremities" filmlerini çevirdi. Bu sanatçıya "Ask Hikâyesi - Love Story" fıl- minin unutulmaz oyuncusu Ryan O'Neal (1941) eşlik ediyor. O'Neal'ın "\ahşi Süriicükr", "Aşka Vakit Yok", "Kibar Hır- sız", "Beyaz Ay", "Sihirii Kutu", "Oüver'in Hikâyesi" gibi füm- leri bulunuyor. TV1 STUDYO A 21.00 Türk sinemasının dünü, bugünü ANKARA (Mak Ajans) — Stüdyo A'nın bu haftaki konu- su "77 Yaşında Türk Sinema- »:• Kültür Bakanlığı Ankara Televizyonu Müdürlüğü yetki- leri Ue sanatçı, yönetmen islet- meci ve eleştinnenlerin görüş- leri alınacak. Konu hakkında sinema eleş- tirmenleriyle Atillâ Dorsay ve Giovanni Scognamillo ile bir söyleşi yapıbyor. Sinema sa- natçılan Türkân Şoray, Banu Alkan, Yılmaz Zafer, Halil Er- gün, Fîsun Demirel, Feride Çi- çekoğlu, lzzet Güney ile görii- şüliıyor. Türk sinemasının içinde bu- lunduğu dunımu yönetmenler ile işletmecilerden de dinleye- ceğiz. Yönetmen Halit Refiğ, Memduh Ün, Mahinur Ergun, Orhan Oğuz ve sinema işlet- mecisi Metin Erksan üe Türk- er Inanoğlu bunlar arasında. Sinema neden bu halde, iz- leyici neler beklîyor, neden si- nemadan kaçıyorlar, bu soru- lan Kültür Bakanı Gökhan Maraş, Sinema ve Telif Hakla- n Genel Müdürü TUrgut As- lan, TRT adına Ankara TV Müdürü Atilla Oray cevaplan- dırdüar. TV3 DİZİ MANUELA 19.15 Tfenibir soap opera TV Servisi — TV3'ün haber öncesi ya>ımlanan arkasi yann kuşağında tspanyol yapımı 'Manuela' adlı yeni bir Soap opera ile birlikte olacağız. Yö- netmenliğini Oscar Isse'nin yaptığı Güney Amerika ülke- İeri ile İspanya ve ltalya'da şu anda beğeniyle izlenen dizinin başrollerini Venezuela köken- li Gndak Colmenarez 1962 ve Arjantin kökenli Jorge Marti- nez 1949 paylaşıyorlar. Manu- ela, kalabalık kişili, bol entri- kalı, özellikle bayan izleyicile- rin ilgi duyacağı melodramatik aşk öykülerinden biri. RADYOLAR RADYO 1 04^5 Açıhş, program. 05.00 Haberler. 05.05 Türküler geçidi. 05J0 Şarküar ve oyun havaları. 06.00 Yurttan haberler ve de- niz hava raporu. 06.15 Gunaydın. 07.00 Haber- ler. 07.05 Her şey bizler ıçin. 07J0 Haberler. 07.40 Günle gelen. 09.00 Haberler. 09.05 tstek- lerinu seçtiklerimiz 09J5 Reklamlar. 09.40 Ar- kasi yann. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncu saat. 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar. 12.00 Haber- ler. 12.05 Reklamlar. 12.10 Gunu yaşarken 12^5 Reklamlar ve radyo programları. 13.00 Haber- ler. 13.15 Türk halk çalgılarından ezgiler. 13 J0 Bolgesel yaym ve reklamlar (1) 17.00 Haberler 17.05 Iş ve ışçi dünyaa. 17J0 Hafif müzik. 17.40 Çocuk bahçesi. 17.55 Haftanın çocuk şarkısı. 18.00 Haberler. 18.05 Hayatın içınden. 18^5 Bol- gesel yaym ve reklamlar. 19.00 Haberler. 19 J0 Türkçe sözlü hafif müzık. 20.00 tyi uykular ço- cuklar. 20.10 Çocuk koroları. 20.25 Şarkılar. 20.45 Türküler. 21.00 Haberler 21.05 Solistler geçidi. 2130 Beraber ve solo türküler. 22.00 Yo- rumculanmız. 22J0 Beraber ve solo şarkı- lar.23.00 Haberler. 23.15Gecenin içinden. 00.55 Gunün haberlerinden özetler 01M Program ve kapanış. HA1ITU fc 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden secmeler. 0730 Haberler. 07.40 Türküler ve oyun bavalan. 08.00 Sabah konsen. 08J0 İki solistten şarkılar. 09.00 Ha- berler 09.95 Çocuk bahçesi. 09.20 Tarihte bu hafta. 09.35 Çeşitli müzik. 10.00 Mahalli sanat- çılarımız. 10.20 Zaman ve demokrası. 10.40 Turkçe sözlu hafif muzık. 11.00 Haberler. 11.05 Eğitim dünyamız. 11J5 Hafif müzik. 12.00 So- listler geçidi. 12.30 Türküler ve oyun havalan. 13.00 Haberler. 13.15 Hafif müzik. 1330 Türk Medeni Kanunu'nda aüe. 13.45 Şarküar. 14.00 Yabancı dil dersi. 15.00 Haberler. 15.05 Bu top- rağın sesi 1530 Sazlarla Turk sanat mıiziği. 15^0 Arkasi yann. 16.00 Eğitim dünyamız. 1630 Hafif müzık. 17.00 Haberler. 17.05 Kadmlar top- luluğundan sarkılar. 1730 Kadınlar topluluğun- dan türküler. 18.00 TahirbuseUk faslı. 1830 Hi- kâyecUerimız ve hikâyeleri. 19.00 Haberler. 1930 Solistlerden birerşarkı. 20.00 Yabancı dil dersi. 21.00 Beraber ve solo türküler. 2130 Hafif mü- ak. 22.00 Solistler geçidi. Î230 Türküler. 22.45 Bu- roman / bir bikâye. 23.00 Haberler. 23.15 İki solistten şarkılar. 23.40 Hafif muzik. 2335 1791'den 1991'e Vvblfgang Amadeus Mozart. 00^5 Gunün haberlerinden özetler. 00.58 Prog- ram ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Güne baslarken. 08.00 Sabah ıçin mü- zik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10i» Muzıklı dalukalar 11.00 öğieye doğru. 12.00 Ha- berler. 12.15 Mıkrofondan sıze. 13.00 Günün konsen. 14.00 Haberler. 14.15 Dünyanjn dort bu- cağından. 15.00Kuzey ülkelennden müak. 1545 ölümünun 200 yılında Mozart 1630 Caz us- talan. 17.00 Haberler. 17.15 Sızler ıçin. 18J00 Te- mpo. 19.00 Haberler. 19.15 Çağdaş Türk sanat müzığı. 20.00 Pop stüdyosu. 21.00 Muzığe ov- gü. 2ZJ00 Haberler. 22.15 Gökkusagı. 23.00 Ope- ra saati. 24.00 Gece ve müzik. 00.55 Günün ha- berlerinden özetler. 0058 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açıhş, program ve haber- ler. 07.05 Türküler ve oyun havalan 0730 So- Ustler geçidi 08.00 Turkuler. 08.15 Şarkılar. 0830 Turkulerden bır demet. 09.00 Haberler. O9X>5 Be- raber ve solo şarkılar. 0930 Türküler geçidi. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdikleri. 11.00 Haberler. 11.05 Turkuler. 11.20 Şarküar. 1135 Beraber ve solo şarküar. 12.00 Haberler. 12.05 Müzik bahçesi. 13.00 Solistler geçidi. 1330 Yur- dun dört bucağından. 14.00 Haberler. 14.05 Be- raber ve solo şarkılar. 1430 Turkuler. 14.45 Gençlik korolanndan. 15.00 Sizin için seçtikle- rimiz. 16.00 Haberler. 16.05 Türküler ve oyun havalan. 1630 tstekleriniz, armağanlanmız. 17M Haberler. 17.05 Türküler geçidi. 1730 Fa- sıl. 18.00 Türk halk rnıızıği dinleyicı istekleri. 1830 Solistler geçidi. 18.58 Program kapanış. ram. 08.00 Güne Baslarken. 0M5 Sabahın Ko- nuklan. 09.15 Sevilen Melodiler. 10.00 Hayatm lçinden. 11.00 Kayıp Haberlen. 11.05 lşte Saz lşte Söz. Solist: Gülşen Altun. 1130 Bir Sohst: Billy Idol. 12.00 Istekler. 13M Türkçe Sözlü Ha- fif Müzik. SoUst: Alpay. 13.15 Öğleden Sonra. 14.15 Bir Topluluk: Force Md's. 14.45 Bir Sa- natçıyla Beraber. Solist: Bilge Pakalınlar. 15.10 Ayşe Tunalı'dan Şarküar. 15.25 Kayıp Haberle- n. 1535 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. 16.00 FM- Stereo'TOP' Programı. 17.00 Müzik Dağarcığı. 1730 Gün Biterken. 18.15 Müzik Denince. 19.M Program ve Kapanış. POLİS TÜRKİYE »« . , ram. 07M Güne Baslarken. 07.45 Enstrüman- tal Müzik. 08.00 Sabahın Konuklan. t830 Yol Dunımu. 0835 lşte Saz tşte Söz. Solist: Gülşen Altun. 09.00 Solistler Geçidi. 0930 Yol Dunı- mu. 0935 Ali Şenozan'dan Şarkılar 0935 Ha- va Dunımu. İOJK) Hayatın tçınden. \1M Bir Sa- natçıyla Beraber: Bilge Pakalınlar. 11.25 Erkan Sürmen'den Türküler. 11.45 Kayıp Haberlen. 1130 Sizin Seçtikleriıüz. 1235 Turkçe Sözlu Ha- fif Müzik. Solist: Selçuk Ural. 13.15 ögleden Sonra. 14.15 Türküler Geçidi. 14.45 Yol Dunı- mu. 1430 Ahm« özhan. 15.10 Müzik Dünya- sı. 16.10 Kayıp Haberlen. 16.15 Müzik Dağar- ağı. 16^45 Fuat Erenoğlu'dan Tiirküler. 17.05 Türkçe Sözlü Hafif Müzık. 17.25 Gün Biterken. 18.00 Program ve Kapanış. TATİLE ÇIKARKEN, CÜZDANINIZI EVDE BIRAKIN! Haftalık rezervasyonlarımız da sürüyor. Rezen/asyonunuzu yaptınn, sonra "para"yı unutun! Ne boynunuza boncuk asın, ne de mayonuza cuzdan cebi diktırin. Gonlünüzce tatı! geçnn.. C L U B T U R T L E ' S M A R C O P O L O ' D A H E R Ş E Y F İ Y A T I N İ Ç İ N D E ! HAFTA SONUNU AKDENİZ MAVİSİYLE BOYAYIN • 3 TAM GUN: Cuma sabahından başlayarak... • Marco Polo'nun sunduğu her şey. gıdış-donuş UÇAK BILETI ve transferler. FİYATIN İÇİNDE. c ' B r i' K r ı. ı: s MARCO POLOK E M E R - Ç A M Y U V A / T A T I L K O V U OKAN TURİZM V£ S£YAHAT A Ş 2 To>o<og ( Caddtst. Ctnkl te, tjham j - 6 Meodıyekor 80300 ISTANBUL TEL (1) t7468S0-17H<n T1X 277*7ofcuı u fAX (1) 17483 77 (I) 174 83 49 TRTde 24 saat yayın • ANKARA (AA) — TRTnin 24 saatlik deneme yayını Türkiye Elektrik Kunımu'nun (TEK) yapacağı değerlendirme sonrasında tekrar ele almacak. TEICin, TKTnin 4 günlük sürede gerçekleştirdigi deneme yayımlannı, enerji tüketimi açısmdan değerlendireceği ve yayın süresince enerji tüketiminde azalma ya da artma konusunu açıklığa kavuşturacağı bildirildi. TKT yetkililerinden alınan bilgiye göre TEK'in konuya ilişkin raporundan sonra Enerji Bakanlığı ve TRT ile yeniden görüşmelerde bulunulacak. TVaktancı istasyonlan • A"NKARA (AA) — Ankara'mn Haymana ilçesi, Oyacak TV3 ve Kızılcahamam ilçesi TV4, Denizli ili Çardak ilçesi Söğütköy TV3 ile merkez ilçe Pamukkale TV2 program aktancı istasyonlan bugün hizmete açıldı. PTT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 10 hat gücündeki Oyacak TV3 aktancısından TV2 yayınlannı izleyen vatandaşlar, TV3 programlarını iyi kalitede alabilmek için antenlerinde değişiklik yapmadan TV alıcılanm UHF bandı 26'ncı kanala acaklar. UGUN • Sinema: Uzakdoğu Stari 12.00 Araştırma yapmak için Uzakdoğu'ya giden bir çift, orada bir bar sahibi ile tanışırlar. Aralanndaki dostluk artınca ilginç bir aşk üçgeni oluşur. Avustralyalı aktör Bryan Brovvn'un ve Helen Horse'un oynadığı fîlmin yönetmeni John Duigan. • Anılarla Müzik TV1 22.05 Bahıiyar Sis'in yönetip Şevket Uğurluer'in sunduğu programda 60'h yıllann ünlü sesi ömür Göksel döneminin sevilen şarkılanna örnekler veriliyor. UYDULAR RTL PLUS 120.15 A Takımı, Dizi. 21.15 Patron, Dizi. 22.15 Mad Operasyono. 2335 Termina- tor II. 2335 On Bire On Kala. 00.20 Erkek Magazın. 0030 Ak- tüel. 01.00 Bruce Lee Süper Adamlara Karşı. 02M Formula 1. 04.40 Kurdun Laneti. 05.05 Kapanış. SUPER CHANNEL 1930 Wyatt Earp, VVestem Dizisi. 20JM Drama. 23.40 Süper Spor. 2330 TV'de Sinema, Altın Rüyası. KlâULM 20.20 Şans Çarkı. 21.15 Hava Dunımu. 21.15 Trapper John, M.D., Dizi. 22.10 Haberler. 22.15 Güzel Macera. 24.00 Ha- berler. 00.10 Haberler ve OykO- leri. 0035 tki Arkadas, Dizi. 01.45 Böyle Gördü. 0130 Trapper John. 02.40 Program. 11730 Dizi. 18.00 Haber- ler. 18.05 Tele-Oyun. 19.00 Dizi. 1930 Dizi. 20.15 Spor. 21.00 Ha- berler. 21.30 Film 23.15 Film. U U 18.10 Kung-Fu Çeşitleri. 2130 Haberler. 22.00 Densizlik- ler. 22.10 Lucinda Smith'in özel Savası. 24.00 Haberler. 00 J0 Pa- pandreu Davasından Bölümler. RAI UNO 120.40 Yannın Tak- vimi. 20.50 Hava Dunımu. 21.10 Haberler. 21.40 Film. 23.45 Ha- berler. 24.00 Ekonomi Haberleri. 00.15 Vakntino ödülleri. 01.15 Gce Haberleri-Hava Dunımu. 01.45 Parlamentoda Bugün. 0130 Haydi Sinemaya. RAI DUE I 08.00 Büyük Kü- çuk Öyküler. \92Ü Spor AJcsamı. 1935 Komiser Köster, Dizi. 20.45 Haberler. 21.15 Spor Haberleri. 21.30 Müfettiş Derrick, Dizi. 22J5 Sahne '91. 23.05 Haberler. 23.15 Sahne "91, 2. Bölüm. 24.00 Hava Durumu-Fal. 0035 Film. B J K L İ I 15.20 Program. 19.00 Almanya'dan Görüntüler 1930 Cepheden Magazin. 2ÜM Bugün. 2030 Terra-X, Belgesel. 21.15 X- Lare, Gençlik Magazin 2X30 Chip, Avusturya'dan Video Klipler. 2030 Cosby Ailesi. 21.15 Perry Mason ve Stüdyoda- ki Ölü. 23.10 San Fransisko So- kaklan. 00.10 Savaş Makinesi. 02.25 Harry'nin Olaganüstü Ce- za Mahkemesi. 0230 Kobra'yı Üstlenin. 03.40 Eskikrden, 05-2» Çok Güzelsin. UMJBM 1830 Savaş Günleri. 1930 Haberler. 20.00 Kuzey- Güney. 2030 Haberler. 21.00 7/7 Aktüalite. 22J00 Haberler. 2230 Aluncı Gün. 24.00 Haberler. 00.20 Cinerama Sinema Magazin Programı. 01.20 Kısa Metraj Video. 0.00BBCJV EUROPE BBC Dünyadan Habeıler ve Ha- va Dunımu. 2030 Bekçi Köpegi. 21.00 Dikkatleri Toplamak. 2130 Fırça Darbeleri. 22.00 BBC Lond- ra'dan Haberler ve Hava Dunı- mu. 22.30 Panorama. 23.10 Ferdınand Bargos'dan Hikâyeler. 2330 Gece Haberleri. 00.15 Kapanış.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog