Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

=^&â 30 EYLÜL 1991 HABERLER CUMHURİYET/5 SECIM '91 YSK'da kiıra çekilecek • ANKARA (UBA)— Genel seçimler nedeniyle radyo ve televizyonda konuşma yapmak için başvuran partilerin, bu konuşmalarını ne zaman ve hangi sıralamaya göre .yapacaklan bugün Yüksek Seçim Kurulu'nda ad çekme ^oluyla belirlenecek. Bunun için radyo-televizyonda propaganda hakktnı kullanacak siyasi parti temsilcileri bugün saat "15.00'te YSK'da hazır "bulunacaklar. öte yandan radyo ve televizyon görüntülü propaganda yapma hakkına sahip olan ANAP, SHP ve DYP'nin bu haklannı ne sekilde kullanacaklarıru belirtmeleri amacıyla kendüerine tanınan siire dün akşam mesai bitiminde sona erdi. Bu üç partinin görüntülü propaganda yayın saatlerinin çakışması halinde ad çekme yoiuna gidilerek sıralama yapılacak. İnsan haklan tartışılacak • ANTALVA (UBA)— "Insan Haklannın Uluslararası Korunması ve TBMM" konulu sempozyum 4-5 Ekim 1991 tarihlerinde Antalya'da yapılacak. Iki gtin sürecek sempozyumda "Avrupa Konseyi ve insan haklan ilişkıleri", "Insan hakları ve uluslararası hukuk", "Uluslararası politikada insan haklannın kazandığı yeni anlam ve Türkiye'deki son gelişmeler" başlıkh konular ele alınacak. Sempozyuma Cumhurbaşkanı Turgut Özal, TBMM Başkanı Kaya Erdem, Başbakan Mesut Yılmaz, Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, BM İnsan Haklan Komisyonu Başkanı Enrique Martin Ballesteros, Avnıpa Konseyi Hukuk Yoluyla Demokrasinin Korunması Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Antonio la Pargela, Gerhard Redaman, Thor, Vilhjalmsson Avrupa İnsan Haklan Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Carl Aage Morgaard, Avrupa İnsan Haklan tşkencenin önlenmesi Komisyonu üyesi Love Kellberg, Türkiye- Avrupa Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Alman Metten, Uluslararası Basın Enstitusü Başkanı Galliner katüacak. SHP'nin prograım • ANKARA (UBA) — Sosyaldemokrat Halkçı Parti TBMM Grup Başkan Vskili Onur Kumbaracıbaşı, SHP'nin ekonomik programının boş vaatler olmadığını, gerçekçi bir program olduğunu söyledi. Kumbaracıbaşı, KtTIerin özelleştirilmesinin mümkün olmadığını, ancak rehabilitasyona ihtiyaç bulunduğunu öne sürdü. Onur Kumbaracıbaşı, SHP'nin açıkladığı ekonomik programın kamuoyundaki yansunası ile ilgıli olarak UBA muhabirine görüşlerini açıklarken, SHP'nin ekonomik programımn toplumun büyük bir kesiminde beğeniyle karşılandığını belirtti. SHP'nin ekonomik programının özellikle parti tabanında büyuk bir rahatlama yarattığını kaydeden Kumbaracıbaşı, "Ekonomik program açıklandıktan sonra partililerimiz büyük bir rahatlama içine girdi." dedi. Güzel: ANAP 50 çıkanr • ANKARA (UBA) — Anavaıan Partisi kongresinden sonra ANAP'tan istifa eden Hasan Celal Güzel, ANAP'm durumunu içi sızlayarak izlediğini söyledi. ANAP'ta asü şenliğin 21 ekimde olacağını kaydeden Güzel, ANAP'ın 50'den fazla milletvekili çıkaramayacağını öne sürdü. Hasan Celal Güzel, ANAP'ta milletvekili aday listesinin açıklanmasından sonra ortaya çıkan durumla ilgili olarak UBA muhabirine görüşlerini açıklarken, kendisinin ANAP'la ilgili tahminlerinin hepsinin doğru çıktığını belirtti. Güzel, "Şu anda ANAP'taki gelişmeye en cok gülme hakkına ben sahibim. Ama ne de olsa bu arkadaşlarla yıllarca aynı sıraları paylaştık. ANAP'ın çöküşünü içim burkularak izliyonım. ANAP'ın durumunu içim sızlayarak izliyorum" dedi. Ecevit'in Gaziosmanpaşa veAlibeyköy mitingleri görkemliydi Ecevit: Sağduyıılu solcularız YURDAGÜL ERKOCA DSP lideri Ece- vit, dün Istanbul- da "seçim kam- panyasmın en gör- kemli gösterisi- ni yapü. Gaziosmanpasa'da coş- kulu kalabalığa yaptığı konuş- mada, ANAP'a, DYP, SHP ve RP'ye çatan DSP lideri, seçime giren tüm partileri korkakhkla ve teslimiyetçilikle suçladı. Bu- güne kadar tekrarladığı "SHP bölücülerie isbirliği yapryor" suçlamalanna ANAP'ı da ekle- yerek "ANAP bir yandan SHP, öbür yandan böiücii gruplarla dognıdan veya dolayh olarak ik- tifakiar kuruyoriar" dedi. Ko- nuşmasında Türk halkımn sos- yaJ demokrasisini yarattıklannı ve sağduyulu solcular oldukla- nru da belirten Ecevit, daha son- ra kendisini dinleyen binlerce ki- şiyle birlikte ikinci mitingin ya- pılacağı Alibeyköy'e geldi. Se- çim otobüsü Güvercin, Gazios- manpaşa-Alibeyköy arasındaki yaklasık ~! kilometrelik yolu, "»V. çevresini saran partililerin eşli- ğinde bir buçuk saatte aldı. Iki gün önce belirlenen ve sa- at 16.00'da gerçekleştirileceği açıklanan Gaziosmanpaşa mi- tingi, Ecevit'in yanm saat gecik- mesi nedeniyle 16.3O"da başladı. Gaziosmanpasa'da bekleyen binlerce kişinin sevgi gösterisi ve "Halkçı Ecevit, Başbafcan Ecevit" sloganlan arasında k o nuşan Ecevit, seçim kampanya- sına başlarken açıkladığı "diğer partilerle uğraşmama" ilkesini bir kenara bırakarak, ANAP'a, J» DYP'ye, SHP ve RP'ye çattı. Konuşmasıriın önemli bir bölü- münü Güneydoğu ve diğer par- tilerin Güneydoğu sorununa yaklaşımına ayıran Ecevit, za- man zaman da kendisine yönel- tilen "şoven", "miIHyetçi" suç- lamalarını yanıtladı. Ecevit, kendisini çılgınca al- kışlayan, sloganlarla sözünü ke- sen taraftarlanna "HEP SHP'nin olsun, tstanbnl'un bepsi bizim" diye seslendi. Ecevit, kendisine şoven diyen aydınlarla, milliyetçi diyen SHP'YE VERİLEN OYLAR PKK'YA GİDER — DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, coşkulu bir kalabalıgın bulunduğu Gazi. osmanpasa miünginde yine SHP'ye çatarak "SHP'ye verilen oylar PKK'ya gider" dedi. (Fotograf: BEHZAT ŞAHlN) INÖNÜ VEECEVTTİNMİTİNGİNDENtZLENÎMLER ÖzaTa çatan alkışı topluyor MEHMET TEZKAN Gaziosmanpaşa'ya yanm sa- at geç geldi Ecevit. DSP'nin se- çim otobüsü uzaktan görünün- ce büyük bir dalgalanma yaşan- dı alanda. Değişmeyen giysisi ve kasketiyle seçim otobüsünün üzerinde el salhyordu Ecevit. DSP liderini mitinglerde MYK uyesi Ali Dönmez sunu- yor. 'Bütiin eller bavaya' diye bağırdı Dönmez. Bütün eller ha- vadaydı. Şimdi aUuş' dedi, bü- tün alan alkıştan inledi. Yaıun- dakilere döndü açın teybi dedi. Bütun alan otobüsten yükselen 'Gözünaydın Tiirkiye 1 şarkısı ile coştu, dans etti. Ardından mikrofonu Ecevit aldı. önce iki güvercin uçtu ha- vaya, ardından "Türkiye'nin do- ğusundan, batısından, güneyi- den, kuzeyinden, eski Osmanh topraklanndan gelip buraya yer- leşenler..." diye seslendi. Alan coştukça coştu. Ecevit otobüsün hangi tarafı- na yönelse orası birbirine giri- yor, "Halkçı Ecevit, Başbakan Ecevit'* sloganlan yukseliyordu. Tribünlerden çağnlan futbol- cular gibiydi Ecevit. Otobüsün sağında dursa, sol taraftakiler göremiyor, o yöne çağnyorlar. Ortada dursa yüzünü hangi yö- ne çevireceğini şaşınyordu. Konuşmasında SHP-HEP, olarak niteledi. Mitingin büyük bir bölümün- de Güneydoğu'yu anlatan Ece- vit, diğer partilerin seçim konuş- malannda Güneydoğu'yu an- mamasını korkaklık, teslimiyet- çilik olarak değerlendirerek "Güneydoğu'dan bir tek oy al- masam bile ulusal biıiiği sonu- na kadar savununım" dedi. Tam üç kez "Benim Kürt kö- kenli vatandaşlanm" dedi. Ece- vit PKK'nm Kürt kökenli vatan- daşlan da öldürduğunu, iistüne basa basa anlattı. Gaziosmanpaşa'yı dolduran kitle dinamikti. Ecevit'in sözü- nü sık sık sloganlarla kestiler, il- gi ile dinlediler. Ecevit, rakiple- rine yüklendikçe daha fazla al- kışladılar. Halk, ANAP'a, iktidara en ağır dille çatan liderleri, daha çok seviyor, daha çok ilgi gös- teriyor, dinlemekten daha çok zevk alıyor. İktidara yüklenen li- derler daha fazla alkış topluyor. Sabah SHP'nin seçim otobü- sü ile Gebze"ye gittik. Taksim- den yola çıkan seçim otobusü- ne yol boyunca büyük ilgi var- dı. Taksileı, özel araçlar, şehir- lerarası otobüsteki insanlar SHP liderine sevgi gösterisinde bulu- nuyorlardı. Gebze de hınca hınç dolmuş- tu. ön taraftaki coşkulu toplu- Iuğa zaman zaman arkalarda DYP-DMP ve RP-MÇP ittifak- duranlar da katılıyordu. lannı ağır dille eleştirdi. Bir par- En çok atüan, en sevilen slo- tiye verilen oylann bir başka gan: "Vur vur inlesin / Çanka- partiye gitmesini oy hırsızüğı y* dinlesin" idi. Inönü'den ön- ce SHP adaylannı tanıtan MYK üyesi Ercan Karakaş'm konuş- ması Gebze mitinginin en canlı bölümü oldu. Karakaş; "Çankaya'ya gider- seniz karşuuza Torgut Özal çıkar" dedi, alandan protesto sesleri yükseldi. Sürdürdü ko- nuşmasını Karakaş. "tstanbul'a giderseniz luuşım- za Semra Özal çıkar." Alandan yuh sesleri. "Televizyonu açananız Ah- met Özal çıkar". Yine yuhlar. — Borsaya giderseniz Efe Özal çıkar karşuuza. — Bütçeye giderseniz Yusuf Özal. Hacca giderseniz Korkut Özal çıkar karşınıza. Hangi özaJ'ın adı söylense alan coşuyor, protestolar daha da artıyordu. Ozallar'dan sade- ce biri alkış aldı Gebzelilerden. Karakaş "Eğlence yerierine giderseniz karşınıza Zeynep özal çıkar" deyince alandan kahkaha ile kanşık alkış yüksel- di. Erdal Inönü konuşmaya baş- larken seçim otobüsünün üze- rinden alana indik, arka taraf- lar durgun, sessizdi. Inönü, ana- yasa değişikliklerinden, ekono- miyi nasıl düzelteceklerinden söz ederken pek dinlenmiyordu. Hoparlörlerin yetersizliğinden sesi rahat duyulmayan Inönü- nün ağır tonlu konuşması ilgiyi düşürdükçe düşürdü. Bir ara Inönü'nün "20 ekim gtinü gidecekJer. ANAP 21 ekim sabanı iktidardan inecek" sözü duyuldu. Bir alkış patladı alanda. Ya- nındaki ile konuşmayı yeğleyen- ler bir anda slogan atmaya baş- ladılar: Başbakan tnöniı. ANAP'a, özal'a çatan alkışı topluyor. SHP'liIeri kimi zaman "kendi- ni bilmez", kimi zaman da "gafil" olarak niteiediği konuş- masında, sosyal demokratlan bölmediğini de yineledi ve şöy- le dedi. "Biz sağcı partilerin tabanın- dan, en az benim kadar sosyal demokrat olduklanna emin ol- duğum kişilerden oj alıyonız di- ye kendini bilmez SHP yöneti- cileri beni ve partimi miDiyetçi- likle suçluyorlar. Milletimizin büyük çogunlugu mflliyetçidir. Geteneklerine ve dinine bağudır. Ben Almanya'da veya tsveç'te politika yapmıyorum. Türkiye1 de yapıyorum." Ecevit konuşmasının bu bölü- münde "Biz Türk halkımn sos- yal demokrasisini yaratıyoruz" dedikten sonra ekledi: "Biz sağdnynln so'culanz. Sağduyulu olmak için sağcı ol- mak gerekmiyor. Solcunun da sağduyusu vardır." Özal'Ia görüştü mti? Gazetecilere, "Ecevit'in, dün kendisiyle hemen bemen aynı saatlerde tstanbul'a gelen Özal- la gizlice havaalanında göriiştüğü" ıhban gelmesi üze- rine, miting bitiminde Ecevit'e soru yönelten gazeteciler tepkiy- le karşılaştılar. Sorulan soruya sınirlenen DSP lideri, "Bunu ne- reden çıkarıyorsunuz. Böyle bir göröşme olsa, önce ben basına açıkianm. Bunlar spekiilasyon" yanıtını verdi. Ecevit, Özal'Ia görüştüğü id- dia edilen 13.00-14.15 saatleri arasında kendisiyle birlikte Is- tanbul'a gelen TRT mensupla- nyla yemek yediğini söyledi. Gaziosmanpaşa mitinginden sonra Alibeyköy'e gitmek için alandan aynlmaya cahşan Ece- vit ve beraberindeki partililer iki ilce arasındaki yedi kilometrelik yolu ancak bir buçuk saatte ala- bildiler. Bu arada DSP Genel Başka- nı Bülent Ecevit, Alibeyköy mi- tinginden sonra havaalanına gi- derken kopan bir elektrik teli otobüse çarptı. Otobüsün üze- rinden halkı selamlayan Ecevit ve beraberindekiler büyük teh- like atlattı. GÜNLEREV KÖPÜĞU AHMET T4N Tek Takım BJK, Tek Parti SHP. SHP'nin bu seçimlerde en büyük transferi Profesör Mümtaz Soysal oldu. "Pazar- lık"la bizzat Genel Başkan İnönü ilgilendi. Kendisine "en yüksek bedel" olan Çankaya önerildi. Ama yine de çok dü- şündü. Sonunda, "Beşiktaş- \ı Mümtaz", üniversiteden ve gazetesınden vazgeçerek SHP formastnı giymeye razı oldu. Mümtaz Soysal, futbol ve Beşiktaş hastası. öyte ki bu hastalığı, sosyal demokratiığf- nı, hatta politikacılığını bile bastıracak boyutlarda. Bize verdiği ilk siyasal de- mecinde, bir milletvekili ada- yı için hiç de basıretli sayılmayacak tarzda "Beşik- taş propagandası" yaptı: "Türkiye'de tek takım var, o da Beşiktaş." Bu sozlerden Fenerbahçeli ve Galatasaraylı SHP seçme- ni, alınıp başka partiye kay- maz mı? Hoca, "Hayır" diye kestirip attı. Yıllar yılı siyasetin teorisi ile uğraşmıştı. Futboldaki takım fanatizminin tribünlerden aşi- nasıydı. "Hayır" derken, her- halde bir bildiği vardı. öteki bildiklerini de öğren- mek üzere Mümtaz Hoca'yla SHP Çankaya milletvekili adaylarının basına tanıstırıldı- ğı kahvaltıda, masa kenarın- da konuştuk: — Neden siyasete girdi- niz? — Türkiye'de yerleşmiş bir kanı var. Sosyal demokratlar hep muhalefette kalırlar. Doğ- ru dürüst iktidara gelemezler. Bunun yıkılması gerekir. Bu- nu yıkmak için de ne kadar insan varsa, bu işin içine gir- melidir. Ben de kişisel olarak yazıyorum, çiziyorum, okutu- yorum diyerek bunun dışında kalmaya çahştım. Ama, bas- kı o kadar fazla idi ki buna karşı söyleyecek sözüm kal- madı. Temelde bu inancı yık- mak için yani sosyal demokrasinin iktidara gelebi- leceğini göstermek için bu harekete katıldım. • • • — Neden DSP'den değil de, SHP'den? — Ben futbolu da severim. Nasıl Türkiye'de yönetim ba- kımından, elemanların yetiş- tirilmesi bakımından bir tek takım varsa, o da Beşiktaş^ sa, bir tek de parti var, gerçek parti anlamında. O da SHP'dir. — Milletvekili adayı olarak Beşiktaş propagandası yap- manız, Galatasaray ve FB'fi seçmenleri küstürmez mi? — Seçmenlerimizin arasın- da Beşiktaşlıların fazla olaca- ğına inanıyorum. Çünkü bizim söçmenlerimiz, sosyal demokrattır. Dofayısıyia eme- ğe ağıriık veren, gençlerin ka- tılımına, öz kaynağa ağırlık verenlerdir. — Peki ya oteki takımlar? — Zannediyorum, Fener- bahçe ve Galatasaraylı sec- menlerimiz de kendi kulüplerinin Beşiktaş gibi o(- masını istedikleri için sosyal demokrat modeli tutacaklar- dır. Onlan dışlamak gibi bir ni- yetimiz yok, ama futbol düşkünü olanlar, insanların bir kulübe tutkuyla bağlı ol- masına zaten ses çıkarmaz- lar. — SiyaseUe sporu iç içe sundunuz. — Dünyada hiçbir şey dış dışa değil. Her şey iç içedir. Aynı ilkeler her şeyde uygula- nır. Siyasette de sporda da üniversite ve basında da. Bu ilkeler her yerde tutarlı bir bK çimde uygulandığı zaman bir toplum adam olur. — Politika apayrı bir mes- lek. Üniversiteden ve basın- dan ayrılma kararı verirken, çok zorlandınız mı? — Aslında tamamen ayn anlamına gelmiyor. Yani üni- versite kadrosundan çıkmış olmak, olaylara bilirnsel bakış açısı getirmemek, bılimsel çalışma yapmamak anlamına gelmiyor. Ben zaten bu an- lamda politikanın dışında gor- medim. — Türkiye'de politikanın ve (Arkası Sa.6, Sü. I'de) YENİ BİR TÜRKİYE Demirely iktidara da muhalefete de meydan okudu 'Yüreğiııiz yetiyorsa gelin' HAKkl ERDEM ğını dile getirdi. Ereğli alanında dün ilginç bir pankart dikkati çekti. Seçünlerle pek ilgisi olma- yan bu pankartta, Ereğlililerin zihinsel özürlü çocuklan için eğitim merkezi istegi yansıtıh- yordu. Alandan gelen alkışlar üzeri- ne Demirel, yamndaki çocukla- n "Siz de selamlayın, sizin adı- nıza konuşuyornm" diyerek uyardı. Çocuklann geleceği için 20 ekiinin iyi kullanılmasmı isteyen Demirel, "Ben, 'Bize iktidan verin' demiyonım" dedi. Medeniyet vaat ettiklerini bil- EREGLİ — DYP Genel Başkanı Sii- leyman Demirel, seçim kampanyası- nın 28. mitingini düzenlediti Konya-Ereğli'de 83. il vaadinde bulundu. Hesap sor- ma konusunda yarası olanlann gocunması gerektiğini belirten Demirel, ilk kez RP Genel Baş- kanı Necmertin Erbakan'a yük- lenirken de "Size cennetten ar- sa falao satmaya kalkanlar ge- lirse, günah işlerler" dedi. Demirel, helikopterle geJdiği Ereğli'de, ülke sorunlanm en iyi diren Demirel, bir iktidar müca- kendilerinin bildiğini savunur- delesi vermediklerini, mücadele- ken de "Benden iyi büen varsa, lerinin Türkiye'yi yüceltme, ca- getirin karşıma" diye meydan hillikten ve fukarahktan kurtar- okudu. Demirel, daha iyi bildi- ma amacı taşıdığını anlattı. De- ğini iddia edenleri televizyonda mirel, Cumhurbaşkanı Turgut tartışmaya çağınrken ise "Öyle Özal'ın, "Öteki ülkeler bize gıp- ikinci iiçüncii adamlannızı de- ta ediyor" sözlerini eleştirirken gil, yfireginiz yetiyorsa kendiniz de "Keşke bu ögünmeler doğru gelin karşımıza" diye konuştu. olsa? Avrupa'nın en fakir ve en Demirel, DYP'nin yeni seçim pabalı ülkesi olan Türkiye'ye otobüsü Baba'mn üzerine genç- kim, niye gıptayla bakacakmış" Ieri, çocuklan, kadınlan çıkar- diye konuştu. dı. Baba'nın üzerinde sıkışıklık Türkiye'ye yumrukla değil, olunca çocuklardan bazıiarı aşa- halkın gönlüne dayanan iktidar ğı inmek istediler; ancak DYP'li- V e istikrar gerektiğini de vurgu- ler ısrarla çocuklan aşağıya bı- layan Demirel, etkili eylül güneşi rakmamak için uğraştılar. De- altında oldukça terledi. Bu sıra- mirel'in "özel propaganda da yarunda bulunan bir kız ço- danışmanı" ABD'li Reklamcı cuğu, çevredekilerin uyanları Bodtray de otobüsün üzerinde üzerine terini silmeye kalkmca, kalabalık arasında kalınca sıkış- tı. Tercümanının Demirel'in ko- nuşmasını aktardığı Bodvvay, ABD'deki propagandalarda böyle durumlarla karşılaşmadı- Demirel'i sinirlendirdi. Demirel, kız çocuğunu, "Hayır, yapma kızım yapma. Bozmayın benim şeyimi" diye tersledi ve alanda- kilere dönerek "Terlemeden ne olnyor ki" diye seslendi. Demirel, eleştirilerinde ismin- den söz etmeden SHP lideri Er- dal Inönü'ye de yer verdi. "Dü- şün arkamıza" sözlerini eleştiren İnönU için Demirel, şunlan söy- ledi: "Düşiin arkama. Türkçenin güzel bir tabiridir. O, benimle beraber ol demektir. Türkiye'de bunu anlamayanlar var. Allah- tan antauna kabiüyetleri o kadar. Ne yapalım, herkesin bir anla- ma kabiliyeti var. Onlar beraber olacağız, diyorlar. Düşün arka- ma, zaten beraber olalım, taşı beraber kaldıralım demektir. Anlamayanlara bu kadar izah edelim." Demirel, daha sonra ilk kez yi- ne isim vermeden RP lideri Nec- mettin Erbakan'a çattı ve şöyle dedi: "Müslümanlıkta nıhbanlık yoktur. Allah ile kulun arasına kimse giremez. Eğer size cennet- ten arsa falan satmaya kalkan- lar gelirse, bunlar günah işlerler günah." Miting alanındakilerin, "tl, il" diye bağırmalan üzerine de Demirel, sözlerini şöyle nokta- ladı: "Ama hani nerede tabelanız? Hâlâ Konya'mn tabelası duru- yor orada. Sandık kolay gelme- di. Ugraşa nğraşa getirdik. Aman bunun hakkını verin. Kı- ral'ın heybesinde çok güzel şey- ler var. Heybeden taşıyor. Üs- tiinde yazıyor, 'Ereğli 83. vilayet' diye. Hayırlı ugurlu olsun." DİRİLİS katılımcı demokrasi için yeni önerüerle, çağdaş insan haklan için yasa tasanlanyla, modern çevre, kültür, sanat politikalanyla, gençler ve kadınlar için özel çözümlerle, büyükşehir belediyeleri için güçlü programlarla, yeni sağlık ve eğitim kurumlanyla, uygar, gerçekçi reform paketleriyle, ve devasa kalkmma projeleriyle geliyor... Yannın yeni DEMOKRAT BÜYÜK TÜRKİYE'sinin gerçekleştirilmesi için DYP herkesten daha çok hazır! Haydi, Türkiye'yi her alanda yeniden canlandırmaya, yüceltmeyeL rlı kararsız herkes DYP DOĞRU YOL P A R T İ S İ TEK BASINA İKTİDAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog