Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

=^ü& CUMHURtYET/4 HABERLER 30 EYLÜL 1991 SEÇIM '91 DYP de Starl'de • ANKARA (UBA)— Anavatan Partisi'nden sonra Doğru Yol Partisi de reklamlanyla özel telcvizyon Starl ekranlannda yer aldı. DYP'nin Starl'de yayımlanan reklamlarında "21 ekimde yeni bir Türkiye" slogaru öne çıkanldı. Çeşitli meslek gnıplannı temsil cden sıradan vatandaşların rol aldığı DYP reklamlannda sık sık DYP lideri Demirel'in görüntüsüne de yer verildi. "Haydi, haydi, haydi" çağnsıyla noktalanan reklam spotunda, DYP'nin gazete ve dergilere verdiği reklamlarda da kullandığı "Kararlı kararsız herkes DYP'ye" çağnsına da yer verildi. "Gelin, büyük demokratik Türkiye için hepimiz DYP'de bütünleşelim" çağrısı da DYP reklam spotlanndan biri oldu. SHP'nin seçim büroları • ANKARA (ANKA)— SHP Ankara'da 100 seçim bürosu açtı. SHP yöneticileri Gölbaşı, Sincan, Etimesgut, Yenimahalle, Keçiören, Altmdağ, Mamak ve Çankaya'nın merkez ve gecekondu bölgelerinde açılan seçim biırolarmda vatandaşlann sorunlannı dinleyerek SHP iktidannda gerçekleştirilecek yatırım ve hizmetleri anlatıyorlar. SHP Ankara 11 Başkanı Şerif Vural seçim bürolanna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, SHP dışındaki tûm partileri "demokrasi kaçkını" olmakla suçlayarak "Bu seçim, ahlak ve demokrasi fukaraları ile erdem ve demokrasi abidesi olan SHP arasında geçecektir. 20 ekim, demokrasinin ve partimizin zaferi olacaktır" dedi. SHP mitinginde gözaltı • İZMİR (Cumhnriyet Ege Börosu)— SHP tnitinginden sonra gözaltına alınan 50 kişiden 19'u dün cumhuriyet savcıhğına • gönderildi. Savcıük tarafından ifadeleri alınan 19 kişinin miting dağılırken yürüyüş yaptıkları ve slogan attıklan öne sürüldu. Nöbetçi savcı, asliye ceza mahkemesinde açtığı davada, gözaltına alınanların 2908 sayılı yasaya muhalefet ettikleri gerekçesiyle 6 ay ile 3 yıl arasında hapisle cezalandınlmalanm istedi. Dün Konak Alanı'ndaki SHP mitinginden sonra polis tarafından gözaltına alınan 50 kişiden 31"i gece serbest bıraküdı. Serbest kalanlar polisin emniyette kendilerine hakaret ettiğini ve dayak yediklerini öne sürdüler. Çiller'in Tuncere yanıtı • tSTANBUL (AA)— DYP Genel Başkan Yardımcısı Tansu Çiller, önceki gün Antalya'da yaptığı konuşmada kendisini eleştireo Devlet Bakanı Cengiz Tlıncer'in "Eşi banka batırdı. Kooperatif evlerini bitiremedi" şekündeki sözlerini cevaplandırdı. Devlet Bakanı Tuncer'in, eşi özer Çiller'i ve kendisini hedef alan suçlamalarıyla ilgili olarak, "Eşim son derece zor durumda olan bir bankayı aldı ve bankerler olayını yaratan bir hilkümetin ortamından çok önce görevden çekildi" dedi. Çiller, "Bankanın tüm yönetim kurulu için dava açüdı. Davada ilk beraat eden kişi eşim oldu" diye komıştu. ÇilleT, eşine yöneltilen kooperatif yolsuzluğu suçlamalarıyla ilgili olarak da şunlan söyledi: "Arsalan satarken imar durumlanmn olmadığını teker teker izah ettik ve sattık. DSP'den SHP'ye geçtiler • KAYSERİ (Cumhuriyet) — Kayseri DSP eski ll Başkanı Esat Bozkurt ve 40'a yakm DSP'li, partilerinden Istifa ederek SHP'ye katıldılar. SHP il merkezinde düzenlenen törene toplu halde gelen DSP eski tl Başkanı Esat Bozkurt ve bazı il yönetim kurulu üyeleriyle 40'a yakın DSPIi, Genel Başkan Bttlent Ecevit'in sözleriyle icraatını bir bulmadıklarını öne sürdüler. Tüm liderlerin denendiğini ve bunlara inamlmaması gerektiğini söyleyen înönü: Denenmedim, oy istiyorumYALÇIN ÇAKIR GEBZE — SHP Genel Baş- kanı Erdal tnönü, ANAP, DYP ve DSP'yi eieştirerek "Kftrsınız- daki insanlann hepsini denedi- niz. Tekrar o insanlan deneye- cek misiniz? Denenmemiş olan bir bizim partinin lidcridir. De- nenmemiş bir ben vanm. Ben de sizden oy istiyorum. Denenme- miş lider olarak" dedi. Sosyal demokratlann taklitle- ri bulunduğuna ve bunlara ina- mlmaması gerektiğıne dikkat çe- ken Înönü, DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit için "Vatandmşla- nn mutluluğundan mutlu degil, iilkenin bir yöresindeki insanla- n, öbttr yöresindeki insanlarta karşı karşıya düsüriir mü? Bn- nn yapan insan sosyal demokrat olur mu? Maalesef eski dostu- muzun degişmesi yanlış yönde olmnş" diye konuşunca tnönü- yü izleyenler, "Faşist Ecevit" di- ye bağırdılar. Partisinin dün Gebze'de dü- zenlediği mitinge katılan Înönü, İstanbul il merkezi önünden SHP'nin seçim otobüsüne bine- rek Maltepe, Kartal ve Pendik üzcrinden Gebze'ye geldi. Înönü konuşmasına, "Karan- lıkta oy istemiyoruz, biz aydın- lıkta oy istiyonız, rüzgâr çok ya- maa esiyor. Bu rüzgârda SHP iktidara gelir, başka herkes toz olnr gider" diyerek başladı. Kendisini dinleyenlerin "Başba- kan tnönu" diye slogan atmalan ile konuşması sık sık kesilen Înönü, ad vermeden DSP'yi eleştirirken şunlan söyledi: "Sosyal demokraüann taklit- leri var. Onlara sakın inanma- ym, biz TV görevini tam yapma- dıgı için 'demokrasi kanalı'nı açıyornz. Kaldınn ellerinizi de şöyle çeksinkr ve görsünler. Yıl- lanhr öaâenen demokrasi özkmi o kadar çok ki basın kendisini tehlikeye atıp sizin coşkunuzu görüntülemeye çalısıyor. Bakın neredeyse otobusön üzerinden aşağıya düşecekler." Inönü, SHP dışındaki tüm parti liderlerinin denenmiş oldu- ğuna dikkat çekerek "Evvetöen, 12 Eylül'den önce, sonra dene- diiderİHİz var. Tekrar o insanla- n deneyecek misiniz? Denenme- miş olan bir bizim partinin lideri var. Bir ben vanm. Ben sizden oy istijorum, denenmemiş bir li- der olarak" dedi. Înönü, daha sonra şunlan söyledi: "Öbür liderler bir başka rek- lam ajanstna gidiyoriar, onlar- dan akıl alıyor ve 'biz yenileştik' diyoriar. 'Biz eski Demirel deği- liz, eski Ecevit değiliz' diyoriar. Pekiyi nereye gitti eskileri... Biz degiştik diye gazetelerde ilanlar yayınüıyoriar. Niye degişüniz, demek ki eskiden bir şeyler yap- mıyam» ki degişme ihtiyaanı hissetüniz, halknnı» hakkını ve aklını kullanır ve yeniyi seçcr. Gebze'de geçen hafta Demi- rel'in düzenlediği mitingin he- men hemen iki katı kadar bir kalabalığa hitap eden Înönü, DSP Genel Başkanı Bülent Ece- vit'in Kalkın mutlu olmasından mutlu olmadığını öne sürdü. Inönü'nün bu sözü üzerine alan- da bulunanlar, "Faşist Ecevit" diye slogan attılar, bunun üze- rine Înönü, "Bir siyasi parti li- deri nasıl olur da iilkenin bir yö- resindeki vatandaşlan öbir yö- resindeki vatandaşlaria karşı karşıya diişünir. Buno yapan in- san hiç sosyal demokrat olabi- lir mi? Maalesef eski dostumo- zun degişmesi yanlış yönde ol- mnş. 20 Ekim'de DSP'ye 'kusu- ra bakmayın, sizi eskiden sever- dik, ama şimdi size oy vermiyoruz' deyin. 20 Ekim'de vurun sandığa, vunın da 20 Ekim'de giiUer ftskrcan" diyerek tamamladı konuşmasını. KONUK YAZAR Halkına Fransız olmayan 'sakin güç' YAVUZER ÇETtNKAYA GEBZE — Sandıkta güller açacak mı? Bilemeyeceğim. Fa- kat Gebze'deki carilı kalabalığı gören SHP yöneticilerinin yüz- lerinde gulucükler açtı. Boş tstanbul'dan boş yollara vurduk. Yollarda hilal başaklı bayraklardan çark başak çağrı- şımlan yaptık. Hatırhyor musu- nuz çark başakiarı? Yollarda konvoyumuza bakan gençler Kartal'a değin anımsadı- ğmıız gibiydiler. Ama Kartal- dan başlayarak emekçi kitlelerin ilgisi ve talepleri artmaya başla- dı. Dikensiz gül bahçesine bile razı olmayan ve toplumu depo- litize eden kan-ter rengi bitive- recek yediveren güllerinden ni- çin korkuyor, anlaşılıyor. SHP otobüsünü saran genç yaşlı, ka- dınlı erkekli kitle, miting alanın- da saatlerce öğle sıcağmda bek- lemiş olmasına rağmen heyecan- hydı. Hınca hınç meydanı dol- duran gözlerde içtenliğe, gerçek- çi çözümlere ve insanca davra- mlmaya bir özlem vardı. Bilmiyorum, oylannı verirler mi vermezler mi SHP'ye. San- dıkta güller mi çıkar, an iğnesi mi, larat teper mi tepmez mi bil- mem. Gebze'nin meydarunda ezildikleri gözbebeklerinden bel- li olan sırtlanna basılarak biri- lerinin çağ atladığı insanlar, umut bekliyor, mutlu olmak is- tiyor. Istanbul'dan Gebze'ye ka- dar çarpık gelisen kentleşmenin tüm örneklerini kader diye ka- bul ettirmeye çaüşan görüşlerin bayraklanna karşın SHP denen- memiş bir umut olarak değişimi gerçekleştirmeyi, büyük çoğun- luğunun eğer mitingi kıyafet ba- losu zannedip en yoksul elbise- lerini giymedilerse emekleriyle yaşamlannı kazandıkları belli olan kitlenin heyecanı bir deği- şim isteğini ortaya koyuyor. Mi- ting alanında dolaşırken dost Pendik Belediye Başkanı Bur- han Köseoğlu'na rastladım. Bu heyecan bir şeylerin işareti dedi, zafer işareti yaparak. Kitleler he- yecanlıydı. Otobüsün üzerinde- ki adaylar, yöneticiler ve parti- liler heyecanlıydı, bir Erdal Bey sakindi. Seguöla'nın 10 yıl önce Mitterrand'a yakıştırdığı "sakin güç" tanımı, Erdal Bey'e yakışı- yordu. Ama Erdal Beygerek ko- nulara gerekse mikrofona ege- menliği ile halkına Fransız de- ğildi artık. Hoş sohbet ve inanç- lıydı. Üzerinden Izmir mitingi- nin görkemli yorgunluğunu tam atamamış olsa da. Konser mitinge donuştu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak İstanbul Metrosu'nu tanıtmak amacıyla dün akşam Taksim'de Zülfü Livaneli'nin verdiği konser büyük ilgi gördü. Livaneli, Taksim Gezi Parkı'nın önüne kurulan bir kürsüden saat 19.00'dan 20.30'a kadar kendisi ve kızı Aylin Livaneli'yle birlikte pek çok şarkıyı seslendirdi. SHP Genel Başkanı Erdal Înönü ve eşi Sevinç Inönü'nün de ayakta izlediği konser sırasında Taksim Meydam'nı dolduran binlerce kişi meşaleler yakarak hep bir ağızdan Livaneli'ye eşlik ettiler. Konseri SHP Genel Sekreteri Hikmet Çetin, milletvekilleri Mustafa Sangül, Yüksel Çengel, MYK üyesi Ercan Karakaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen ve ll Başkanı Bozkurt Nuhoğlu da izledi. (Foto£raf: MUHARREM AYD1N) NöTLAR Erdal înönü niye kızdı?CELAL BAŞLANGIÇ GEBZE — önce Adana, arkasından Izmir, dün de Gebze... Bugüne dek SHP 20 Ekim secimi için üç kez çıktı alanlara. Örgüt, kongreler, kurultay, genel başkanlık yanşı ve ön se- çim yorgunuydu. Partililerde moralsiz bir örgütle seçime girmenin kaygısı var- dı. Ancak Adana mitinginde yaşanan "patlama", tzmir'de Konak Alam'm dol- durma başansıyla pekişti SHP örgütü aradığı morali önce Adana'da, sonra da Izmir'de yakalamıştı. Dün de Gebze'de başan grafığindeki yükselmeyi sürdür- dü SHP. SHP'nin ilk üç mitinginde de ortak bir özellik vardı. Mitinglerin yığınsallığı "12 Eylttl sonrasmın en kalabalık mitingi", "Bir tek 1977'de Ecevit bu kalabatağı ya- kalamıştı", "Türkiye dönmese de SHP'nin mitingleri 12 Eylttl öncesinin coşkulu mitinglerine döndıi" tumceleriy- le değerlendiriliyordu. Dün Gebze mitingi öncesi SHP tstan- bul 11 Merkezi'nde önceki gün yapılan lzmir mitinginin keyfi yaşanıyordu. Si- nema sanatçısı Halil Ergün, SHP'nin Adana'daki ilk mitingini izlemişti. ön- ceki gün de Izmir'deydi. Çevresindekilere Izmir'deki mitingin görkemini anlatıyor- du. Inönü'nün "3 D formttltt" SHP'liler- ce herhalde çok '•'ratmtış"tu. Çünkü dünkü mitingi organize etmek için yap- tıklan telsiz konuşmalannda Inönü'nün "Degişim, Demokrasi, Dayanışma"h for- mülünü kod olarak kuUanıyorlardı; "De- gişim demokrasi l'i anyor", "Söyle da- yanışma 2, ben demokrasi 1." Bu kez yanında Aydın Gttven Görkan ve Deniz Baykal yoktu tnönü'nün. SHP lideri seçim otobüsüne HEP lideri Feta- mi Işıklar ile bindi. Inönü'nün okudu- ğu bir kitap SHP otobüsünde elden ele geziyordu. Kitabın adı "Gene mi Demi- rel?" Yazan Burhan Cenkçi. Kitabm bazı bölümleri işaretli. Dikkati çeken ilk ışa- ret de "OA dosyası" bölümü oluyor. Belli ki bugünlerde Înönü, Demirel ça- lışıyor. Konuşmalarına da yansıdı bu Inönü'nün. Daha önce pek dokunmadığı Demirerin iki mitingdir "Düşün pesime" sözünü eleştiriyor Fnönü: "Düşüldii de ne oldu? tki defa kayalara çarpmadı mı" diye. SHP'nin otobüsü Inönü'yü Gebze|ye götürürken Kartal ve Pendik'in de için- den geçti. Bu "gezi" sırasında tnönü iki şeye kızdı. Birincisi, "Madem Gebze'ye gidüiyordu, Kartal'la Pendik'e neden ug- ranmıştı? Kartal'a ya da Pendik'e mi gi- düiyordu?" tlrincisi de Kadıköyde, Mal- tepe"de, Kartal'da ANAP dışındaki bü- tün partiler dizi dizi bayraklarla yollan, binalan donatmıştı. Bir SHP'nin bayrağı yoktu doğru dürüt. Înönü kızgınlıkla bu- nun nedenini soruyordu. Gebze'de alan tıklım tıklımdı. Alan deneyimine sahip sosyal demokratlar "1977'nin nisanında Ecevit bile bu ka- dar dolduramamtşü" diye değerlendir- diler kalabalığı. En çok alkışı Nurettin Sözen aldı. Sözen'e tezahurat bitince de Starl hakkında olumsuz tezahurat baş- ladı. Gösterilen sevgiden memnun kalan Sözen'in yüzunde yayılan gülucuk Starl'e bir "acık teşekkür" nitelığindeydi sanki. Alandakilerde SHP sevgisinden çok Özal düşmanlığı ağir basıyordu. Konuş- macüann ağzmdan ne zaman bir "özal" çıksa, hemen peşine soyadı gibi ekleni- yordu: "Yauuuuh..." Bağırtıları içi yan- mış insanlardan çıkabilecek guçteydi. Belki de özal yönetiminden bu "yanık" lık açtırmışu alandakilere kocaman pan- kartı: "Daha yapacak çok işleri var. Zam, zulüm, işkenceye doyraaddar." TC ZEYTİNBURNU ASLİYE 3. CEZA MAHKEMESt KARAR Esas No: 1991/98, Karar No: 1991/417, C. Sav. No: 1991/20 Hâkim: Mustafa Kayacan 13386 C.Savcısr. Nuri Kartal 15692 Kâtip: Saadel Özkelle Davacr. K.H. Mudahil: Maliye ve Gumruk Bakanlıgı izafelen lst. Muhakemat Mudürluğü Vekil: Av. DEĞER ÇİFTÇİOCLU: Maliye ve Gümruk Bakanlıgı izafeten istanbul Muhakemat Mudıirlüğü Cağaloğlu. Sanık: İbrahim Halil Eriş: Bekir oglu Fatma'dan olma 15.11.1952 Giresun doğumlu. Giresun ili merkez ilcesi Akçalı Koyü, C: 019/2 S: 74 K: 50"de nüfusa kayıth. Halen, Zeytinburnu Veliefendi Mah. 74-D Sokak 22 noda mukim. Evli, 2 çocuklu, okur yazar, 1987 senesinde fason atölye sahibi olup halen Trikoda makinacı olarak calışır, sabı- kasız, TC lslam. Suç: 213 sayılı V.U.KIna muhalefet. Suç tarihi: 1987 yılı. Karar tarihi: 11.7.1991 Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Z.Burnu C.Başsavcılı- ğı'nın 2.1.1991 tarih ve 1991/20, 14 sayılı iddianamesiyle açılan kamu davasının sanığın yüzune karşı, mudahil vekıli Av. Değer Çiftçioğ- lu'nun yokluğunda duruşmaya mahsus salonda yapılan aleni muha- kemesi sonunda dosya ıncelendi. GEREĞt DÜŞÜNÜLDÜ: Sanık İbrahim Halil Eriş'in suç tarihınde Eriş Konfeksiyon unvan- lı ışyerınin Z.Burnu Vergi Dairesi'nin 3.609.520.011 hesap nolu vergi mukelkn olarak 1987 takvım yılı ıçerısinde fason konfeksiyon ima- lalı işiyle işlıgal ettiği esnada mükelleften 1987 takvim yılı hesaplan- nın incelenmesi amacıyla 9.1.1990 tanh \e 1990/1 sayılı tebligat yazı- sı ile defter ve belge ıstendiği halde mukellefin 1987 yılı belgelerını muhasebecide kaybolduğunu ileri surerek ibraz etmemek sureüyle vergi kaçakvılığı suçunu işlediği İstanbul Defterdarlığı'nın 5.12.1990 tarih- tı ve ıiiOHHi ııuıu »uv uuyuru yaz;ü /•».lu.iy^O larihli »e 1990/85-38 sayih vergi inceleme raporu aynı tarih 1990/85-39 sayılı kacakçılık ra- poru 23.8.1990 tarihli ek tutanak 27.7.1990 Unhli tutanak ve dosya munderecatı ile anlaşıldığından sanığın subuta eren eylemine uyan 213 sayıh V.UKÎnun 359/1 maddesi gereğince lakdiren 3 ay hapsine, sa- nığın suçunu samimi itirafı lenine takdiri tahfif sebebı kabul edildi- ğinden verilen ceza aynı kanunun 359/2 maddesi gereğince hapis ce- zasımn her bir günü için sanayi sektöru için belirlenen yüriirlükteki asgari ücretin bir aylık tutannın yansı esas ahnarak hesap 37.125'er lira agır para cezasına çevrilerek sanığın netıceden İKİ MİUfON YEDİ YÜZ SEKSEN DÖRT BİN ÜÇYÜZ BEŞ LİRA AGlR PARA CE- ZASI İLE TECZİYESİNE, sanıktan bu cezanın birer ay fasıla ile 4 esit tak&itte alınmasına, sanık taksitlerden birisini süresinde odemez ise cezasının tamammın muaccel sayılmasına, 213 sayılı yasanın 359/1 maddesi gereğince sanığın iki ay 15 gün müddetle ticaYet, sanat ve meslek icrayndan mahrumıyetıne, ayrıca 213 sayılı yasanın 359/son maddesi gereğince masraf hükumlüden sonradan tahsil edilmek uze- re keyfîyetin gazete ile ılan edilmesine, sanığın geçmişteki haline ve suç işlerae hususundaki eğilımine göre cezanın ertelenmesi ileride suç işlemekten çekinmesıne sebep olacağı hakkında mahkemeye kanaat hasıl eylemedığinden 3506 sayılı yasa ile değişık 647 sayılı yasanın 6.. maddesinin sanık hakkında takdiren tatbikine yer olmadığına, Mudahilin şahsi haklanrun saklı kılınmasına, takdir olunan 100.000 lira makdu vekalet ücretmin sanıktan ahnarak mudahil tarafa öden- mesi işbu dava sebebıyle sarf olunan iki davetiye ve 4 muzekkere posta gideri 14.000 lira yargılama gıderinın sanıktan alınmasına daır mü- dahil vekil Av. Değer Çiftçıoğlu'nun yokluğunda sanığın yuzune karşı C. Savcısı Nuri Kartal'ın huzuru ile talebe uygun ve Yargıtay yolu açık olmak üzere ittihaz olunan karar bilaen ve usulen tefhır kılındı. 11.7.1991 İşbu karar taraflarca temyiz edilmeyerek 10.9.1991 kesinleşmiş ol- duğu lasdik olunur. 10.9.1991 Basın: 36590 İLAN Dosya No: 10/50465-82 İstanbul As. Cez. mahke- mesinin Esas: 1989/239 ka- rar: 1983/246 sayıh, 4.6.1990 günlü kararı uya- nnca, 1918 sayıh yasaya ay- kırılıktan sanık Leon Karako'da yakalanarak zap- tedien eşyalarm aynı yasanın 22/B maddesi ve Gümrük Mevzuatı dairesinde sahibi- ne iadesi hükme bağlan- mıştır. Mezkür karar gereğince Türk Parası Kıymetini Ko- ruma Hakkındaki 32 sayılı karara ilişkin 89-32/1 sayılı tebliğin 32. maddesine göre Başbakanhk Hazine ve Dış Tkaret Müsteşarhğı'ndan almacak ithal müsaadesinin iş bu ilanın yayınlanmasın- dan itibaren 4 aylık ambar bekleme süresi içerisinde başmüdürlüğümuze ibrazı, aksi takdirde gümrük yönet- meliğinın 187. maddesi hü- kümlerinin (tasfıyeye ilişkin) uygulanacağmın bilinmesi 7201 sayılı tebligat kanunu- nun 28. ve 29. maddelerine istinaden TEBLİGAT yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. POLİTİKA GÜNLÛĞÜ HİKMET ÇETİHKAYÂ ANAP'ın Havası Zenger'in Gaffı... ÇANAKKALE — Feribot tskelesinin demir parmaklıklı gi- riş kapısırtda bir bez afiş dikkati çekiyor: — Sayın Başbakanımız, Çanakkale'den sonuç bildiriyo- ruz: ANAP 4-0... Çanakkale'de ANAP Genel Başkanı ve Başbakan Mesut Yılmaz'ı bekliyoruz. 1987 genel seçimlerinde dört milletve- kili çıkaran ANAP, 21 ekim sabahı burada aynı sonucu ala- bilecek mi? Sabah sabah seçim havasını almaya çahşıyoruz. Çanak- kale tam bir seçim canlılığı içinde uyanmtş. Tûm partiler ken- tin dört yanını bayraklarla, afişlerle, parti liderlerinin poster- leriyie donatmış. Tüm partiler birbirieriyie kıyasıya bir yarış içirîdeler... İlk uğrak yerimiz SHP. Ayaküstü konuşuyoruz yöneticiler- le. SHP'nin yillardır değışmeyen müztğı "Gel, gei, bize gel..." çalıyor bir otomobılde. Biraz laftıyoruz... — SHP Çanakkale'de kaç milletvekili çıkanr? Aldığımız yanrt şu oluyor. — Biz 4-0 kazanınz burada. DSP faktörü var, ama olsun, yine de biz kazanırız... DYP'ye gidiyoruz arkadaşlarta. Onlar da "4-0 bizim" di- yoriar. DSP'ye uğruyoruz, kımse yok. Sanırız onlar da aynı şeyi söyleyecekler: — 4-0 biz kazanacağız... RP'ye uğruyoruz... — RP 4-0 kazanacaktır, buna inanın... Ne diyelim? — İnanacağız elbet... İnanmamak için hiçbir neden yok! Kent içinde utak bir tur atıyoruz. ANAP'ın seçim otobü- sünden on koltuğa kurulan Erkal Zenger bas bas bağınyor: — Haydi gençler meydana... Yüksek tahsil görmüş, ba- kanlık yapmış, genç lider Mesut Yılmaz saat 12.00'de iske- le Meydanı'nda konuşacak. Genç başbakanı üç televızyon, 53 fotomuhabirı izleyecek. En önde gençlere yer ayrıldı, ak- şam Starl televizyonu verecek. Starl, SHP'nin Atar-1'iyle kar- şı karşıya gelecek. Haydi bakalım, İskele Meydanı'na... Çanakkale İskele Alanı bomboş, ama kordondaki kahve- lerde oturacak yer yok. Hava güzel, boğazın serin suların- dan tatlı bir mertem insanın yüzünü yalıyor. Kahvelerde otu- ranlar doğal olarak politika konuşuyor, btrbirteriyie tartışıyor... — ANAP 4-0 kazanamaz bu sefer. Olsa olsa DYP 2, SHP 2 çıkanr... Sonuçla ilgili bu tahminden hoşnut olmayanlar yanrt ve- riyor: — DSP, SHP'yi boler... Yarış ANAP'la DYP arasında ge- çer... Saat 12.00'ye doğru İskele Alanı'na doğru yoneliyoruz. ANAP seçim otobüsünün üzerinde Ahmet Karaevli ve Ya- şar Okuyan görülüyor. Tam bu strada üzerimizde bir helt- kopter uçuyor. O ara Karaevli'nin sesi duyuluyor — Genç Başbakan Mesut Bey geliyor... Alanda 100-200 kişilik bir topluluk var olsa olsa. Müzik yayını başlıyor: — Haydi bakalım sandık başınal 15 saat sonra ikinci bir ANAP otobüsünde Mesut Yılmaz alana giriyor. İki dana, bir koç kurban edılıyor Yılmaz'a. Bu kez Erkal Zenger otobüsü öyle bir yere çekmeli ki TRT ve Starl, alanı dolu dolu gösterip miryonlarca izleyicıye öyle sun- sunlar... Ama olmuyor Alanda topu topu 1500-2000 kişi var. Ço- ğunluğu meraklı ve dığer partilerden. 1500-2000 kişinin de hemen hemen yarısı çocuk ve gençler. Anlaşılıyor ki ANAP Çanakkale'de havlu atmış. Bes bin kişilik alanı dolduramayan ANAP, Çanakkale'de yüzde 25'lik çevre barajını nasıl geçebilir? Onun için tüm partiler Çanakkale'den, umuüu. Eh, ANAP? lılar da bu umudu taşıdığına göre bir bakarsınız 21 ekim sa- bahı sandıktan şöyle bir sonuç alınır: — ANAP: 1, SHP: 1, DYP: 1, DSP: 1... Bunun tam tersi de oiabilir. Bir parti barajı gecer ve 1987de olduğu gibi sandıktan 4-0 çıkabilir. Erkal Zenger milletvekillerini, bakanlan tanıtıyor tek teK, ardından da ANAP'ın adaylannı... Sonra 1500-2000 kişiye sesleniyor: . — Her Ikjerin bir seçim otobüsü var, biliyorsunuz değil mi? Yanıt geliyor: — Evet biliyoruz... Zenger: — Mesut Bey, Petek'te geziyor, İnönü Güneş'te, Demirel Baba'da. — Evet, öyle oluyor... ' Zenger davam ediyor: ' — 20 ekimde seçim olacak. Mesut Bey Petek'i alıp gide- cek. İnönü Güneş'i alıp ayrılacak. Süleyman Demirel'e gelince... Bir süre duraksıyor Zenger: j — Süleyman Bey'in bindiği otobüsün adı neydi? ı Yanıt geliyor. i — Baba... Baba... > Zenger: — Süleyman Bey de Baba'yı alacak, Baba'yı... Çevremize bakıyoruz, kadınlar ve çocuklar var... Bir kadın öfke içinde "Yürüyün, gidelim" diyor arkadaş- larına. Alandan aynlırken yüksek sesle şöyle diyor: — Bir de kadınlardan utanmadan oy istiyoriar... Başba- kanın yanındaki adam boyle konusursa ben ANAP'a niye oy vereyim? Evet, Zenger'in gafı Çanakkale'de bir anda yayılıyor... ı ! • tLAN KEMALtYE ASLtYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN 1991/18 Davacı Mustafa Kadir özbel vekili Av. M. Fazlı Aklcaya tarafın- dan Kemaliye ilçesi Yeşilyamaç köyünde; 1) Yeşilyamaç köyu köy yanı Ç. Fatik Gelin mevkiinde gtlneyi yol, kuzeyi Kurtgil varisleri Emine Ertaş, doğusu Halil özbel ve batısı Zehra Uzun'a kısmen Cemal BoztepVye ait bahçe, 2) Yeşilyamaç köyu köy yanı Fatik Gelin mevkiinde doğusu Mus- tafa özbel, batısı yol, güneyi Pirigil varisleri Cemal Gulle ve kuzeyi Zekiye Cezzar varisleri Recep Cezzar'la çevrili (1 ve 2'nci şıkta belir- tilen tarla 1500 metrekarelik) 3) Kemaliye ılçesı Yeşilyamaç köyii Yukan Bağlar (Keşmerbagı) roev- kinde, 750 metrekarelik tarla, 4) Kemaliye ilçesi Yeşilyamaç koyü Halil Çavuş mevkiinde kain hu- dutlan güneyi Ferhagil varisleri Kemal Akın, kuzeyi yol, batısı Emi- ne Sezen varisleri Vedat Sezen, doğusu Ferizgıl varisleri llter Firuz ile çevrili tarla, 5) Kemaliye ilçesi Yeşilyamaç köyü Çeşmeli mevkiinde doğusu Yüz- başıgil varisleri Yaşar Girgin, batısı dere, güneyi yol ve kuzeyi Bat- talgil varisleri Ömer Sezen ile çevrili 1600 metrekarelik tarla. 6) Yeşilyamaç köyu Güneybağı mevkiinde kuzeyi kısmen Cebeci- gıl varislen Halil Özbel, kısmen Etem Ertem varisleri Etem Ertem, güneyi yol, batısı kısmen Ömer Faruk varisleri Necmiye Ertem, kıs- men Yuzbaşıgil varisleri Zehra Girgin, doğusu H. Halil, Ç. Fikri Be- şer ile çevrili gaynmenkulun davacı adına tescilini talep etmiş bulunduklarından ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Kemaliye As- liye Hukuk Mahkemesi'nin 1991/18 esas sayılı dosyasına müracaat- lan ılanen tebliğ olunur. Basın: 49476 İLAN Gumruğumuzde Orka Dış Ticaret ve Makine Sanayi Ltd. Şti. adı- na ışlem goren 34428 sa>ılı 16.11.1989 gunlu giriş beyannamesinde ara- nılan 8.0Î4.704. TL gelir eksiği mükeHefinin ve tasfıye memuru Kadircan Surekçi'nin adreslerinde bulunamadığından tebligat yapı- lamamaktadır. Teblıgaıa esas olmak üzere ilanen tebliğ olunur. ERENKÖY GİRlŞ GÜMRÜK MÜDÜRÜ Basın: 36585
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog