Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

30EYLÜL 1991 HABERLER CUMHURİYET/3 Çocuklann karar vermeyeteneğinin gelişeceği savunuldu Okulöncesi eğitimde 'drama'Doç. Dr. Gâneysu Drama, çocuğun beş duyusunu kullanarak öğrenmesi anlamına gelir. Çocuğun denerne-yanılma yöntemiyle öğrenmesini sağlayan drama tekniğinde hiçbir kural verilmez, çocuk gereksinim duyduğu şeyi öğrenir. Pedagog Belik Çocuklar patriot füzelerini, araba markalarıru biliyonarsa öğretmenler de bunları bilmek zorundadır. öğretmenler günlük olaylar konusunda bilgi sahibi olmalı ve kendilerine yöneltilen soruları çocuğun düzeyine inerek yanıtlamalıdırlar. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Okulön- cesi eğitimde 'drama' tekniği kullanılacak. Ders geçme ve kredi sistemine hazırhk niteliği taşıya- cak olan bu teknik, çocuklann karar verme ye- teneğini gelistirecek. Okulöncesi eğitimi ve yaygınlaştırılması semi- nerinde konuşan Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Bölumii öğretim üyesi Doç. Dr. Sibel Giıne>su, çağdaş eğitimde çocuğun ini- siyatif sahibi olmasının amaclandığıni vurgulaya- rak eğitimde 'drama' tekniğınin kuilanılmasıy- la, çocuklann karar verme yeteneklerinin geli- şeceğini söyledi. Yeni eğitim sisteminin de seç- meye dayah olduğunu ifade eden Güneysu, oku- löncesi eğitimde, bu tekniğin yeni sisteme hazırhk niteliği taşıyacağıru kaydetti. Eğitimde drama iie dramatizasyonun kanştı- nlmaması gerektiğine işaret eden Güneysu, dra- matizasyonun bir çeşit tiyatro oyunu olduğunu belirterek şunlan söyledi: "Druna çocuğun beş duyusunu knllanarak öğrenmesi anJamına gelir. İUcokulda bizim ço- ctıktan bekkdtgimiz, kendiane verilen rafıne edil- miş kuraüara uymasıdır. Bunlar bizim yaşam de- neyinueriınizden kazandıklarumzdır. Draîna, ço- cugun deneme yanılma yöntemiyle ögrenmesi- dir. Bn teknikte çocuga biçbir kural verilmez. Çocuk gereksinim duyduğu şeyi öğrenir. Bu öğ- renme, öğretmenin bazıriadıgı yapay kosullar içinde gerçekleşir. Böylece egitimin tıuı ve kali- tesi artar. örneğin çocuğun, anianlan bir hikfi- yede, kendisini hikâye kahramanının yerine koy- ması isteniiir. Böylece çocuk dış dünyayı neden- sonuç ilişkisi içinde algilama zoruniuluğu duyar. Bu teknik ile çocuk ögrendiklerini gıinlük yaşa- nuna kobyca aktarabüir. Ve edindigi bUgiler is- levsel bir duruma gelir. Drama bir anlamda ço- cuğun yasayarak deneyerek ve yanılarak öğren- mesidir. Dramatizasyon ise bir çeşit sanatsal fa- aliyet olarak dusünalebilir. Bu kavramın kanş- tınlmaması gerekir." Çağdas eğitimde seçme özgürlüğünün olması gerektiğine dikkat çeken Güneysu, "Kişilik gdi- şiminin saglıklı olması açısından, çocuk istediği eğitimi alma hakkına sahip olmalıdır. Bunun sağJanabiimesi için de çocoğa inisiyatif kazan- dınlması gerekir" diye konuştu. Okulöncesi eğitimin nitelik ve niceük açısın- dan yetersiz olduğunu da vurgulayan Doç. Dr. Güneysu, sistemin bütün olarak ele ahnmasım ve uygulamalann bu çerçevede yapılması gerek- tiğini söyledi. Güneysu, okul öncesi eğitimde drama tekniğınin kullanılmasıyla ilköğretimle arasında bir kopukluk olabileceğini ifade ederek "Egitiın sisteminin bütün ögeleri çok iyi bir ko- ordinasyon içinde olmalıdır" dedi. Artık eğiti- min büyük bir hızla değiştiğini de sözlerine ek- leyen Güneysu, okulöncesi eğitimin de buna ayak uydurmasj gerektiğini söyledi. Bunun için de dra- ma tekniğınin kullarulmasının bütün eğitim sis- temine yayılması gerektiğini savundu ve Milli Eğitim Bakanhğı'nın da konuya sıcak baktığını kaydetti. Okulöncesi eğitimde öğretmen ve yetişmiş ele- man sorunu konusunda konuşan pedagog Şima Belik Snnder, Türkiye'de okulöncesi eğitim ku- rumlannda büyük bir uzman eleman açığı oldu- ğuna dikkat çekerek mevcuı olan kadroların da zamanın çok gerisinde kaldığını söyledi. Öğret- menlerin, çocuğun kişilik gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Sunder şöyie konuş- tu: "Okulöncesi eğitim kunımlannda caltsan per- soneKn verimli olması için >eniliklere açık olması gerekir. Çocuklar patriot füzelerini, araba mar- kalannı bUiyorlarsa, öğretmenler de bunlan bil- mek zorundadır. Oğretmenler günhik olaylar ko- nusunda bilgi sahibi olmalı ve kendisine yönel- tilen soruları çocuğun düzeyine inerek yanıtla- yabilmeUdir." Sunder, okulöncesi eğitim kurumlannda ça- Iışanlann kurumun bütününden de sorumlu ol- maları gerektiğini belirterek "Öğretmenler, iş- letmeden hukuka, mimariden, sağlığa kadar bü- tnn konularda, kurumdan sorumlu olmak zorundadır" diye konuştu. HAMLELER ŞİMDİLİK KLRAL DIŞI— Kiiçiikler bir yandan rakiplerini 'satrancı bilmemekle' suçlarken bir yandan da sonuca kısa yoldan ulaşmak amacıyla 'kural dışı' hamleler yapıyorlar. 6 ya şındaki Deniz ile çekişmeli bir karşılasma yapan 7 yaşındaki Burak'agöre 'burası evden, ama özellikle okuldan daha iyi'. (Fotoğraf: ERDOĞAN KÖSEOĞLU) EtüdEğitim Merketi'nde ilkokuldan kalan zaman değerlendiriliyor 'Burası evden de okuldan da iyi 9 Kalamış'taki Akademia Etüd Eğitim Merkezi, 6-12 yaş çocuklann okul saatleri dışında kalan zamanını bilinçli ve verimli çalışmaya yöneltmeye çalışıyor. Resim, satranç, bale, müzik, seramik, tiyatro gibi etkinliklerle öğrencilerin hobileri gehştirilmeye çalışıbyor. FİGEN ATALAY Burak bu yıl ilkokul birinci sınıfa Başladı. Okulu "şimdilik" pek sevmiyor ama okuldan sonra geldiği "Etüd Eğitim Merkea"nde sat- ranç oynamayı, resün yapmayı, oyun oynama- yı ve bale dersi alan kızları seyretmeyi çok se- viyor. Çahşmalannı Milli Eğitim Bakanhğj'na bağh olarak yürüten Kalamış'ta kurulu "Akademia Etüd Eğitim Merkezi", 6-12 yaş, yani ilkokul öğrencilerine okul saatleri dışında kalan zaman- lannda "bilinçli ve verimli çahşmanın geregini öğretmek, reshn, satranç, bale, müzik, seramik, tiyatro gibi etkinliklerle yeteneklerine yön ver- mek, hobilerini gelistirmek, yeni bobiler kazandırmak" amaçlarını taşıyor. Çahşan ve çalışmayan annelerin ve kendine zaman ayırmak isteyen, çocuklarının okul dı- şındaki zamaniannı yaşıtlanyla birhkte bir eği- tim kuruluşunda geçinnesini isteyen çocuklann geldiği merkezde günlük program O7.3O'da baş- byor ve 18.00'de sona eriyor. Çocuklar Etüd Eğitim Merkea'ne okul ön- cesinde ya da sonrasında, haftanın belirli gün ve saatlerinde de devam edebiliyorlar. Etüdler- de, öğrenciler, sımf duzeylerine göre gruplan- dınhyorlar, okul ödevierini haarlamalanna yar- dımcı olunuyor, baa önemli konular etüd öğ- retmenlerince anlatüıyor, kaynak kitaplardan yararlanmanm yollan öğretiliyor, okul dersle- riyle ilgili deneyler yaptu-ıhyor. İlkokul öğrencileri, etüd çahşmalannı tamam- ladıktan.ödevlerini yaptıktan sonra istedikleri alanlarda etkinliklere katıhyorlar. Satranç oy- namasuu, müzik aleti çalmasuu öğreniyorlar, bale yapıyorlar, şarkj söylüyorlar, resim yapı- yorlar. Akademia Etüd Eğitim Merkezi'ni ziyareti- miz sırasuıda bir grup öğrenci satranç oynuyor, başka bir grup da bale çalışması yapıyordu. ll- kokula da merkeze de yeni başlayan, satrancı da yeni yeni öğrenen küçükler, bir yandan ra- kiplerini "satrancı bilmemekle" suçluyor, bir yandan da sonuca kısa yoldan ulaşmak amacıy- la "kural dısı" hamleler yapıyoriardı. Hem il- kokul birinci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Deniz ile "çekişmeli bir satranç karşdaşması" yapan hem de sorularımızı yanıtlayan 7 yaşındaİci Bu- rak'a göre burası, "evden ama özellikle okul- dan daha iyi." Burak burada, "ders çalışıyor, satranç oynuyor, yemek yiyor, oyun oynuyor, doğum gunii yapıyor". Burak ashnda bale yap- mayı da istiyor ama şündilik bale öğrenen kü- çük kızları seyretmekle yetiniyor. İlkokul ikinci sınıf öğrencisi Beren de okul- dan sonra "başka bir okuT'a gelmekten hoş- nut. "Çunkü" diyor. "burası evden daha eğ- lenceli". Akademia Etüd Eğitim Merkezi'nde ayhk etüd ücreti 650 bin lira. Buna ayhk 165 bin lira yemek ücreti de ekleniyor. Merkezde bir gün- lük eğitimin bedeli 36 bin lira, bir saatlik ücret ise 11 bin 500 lira. Merkezin yöneticisi Lider Civelek, bazı ço- cuk kulüplerinin ve yuvaların, ilkokul öğrenci- lerine yönelik etüd eğitimini 3-6 yaş grubu ço- cuklan ile birlikte yürütmeye çalıştıklarını, an- cak etüd eğitiminin baslı başına bir eğitim dalı olduğunu vurguluyor. Civelek, anne babalara, "Mutlu, bilinçli ve verimli gecen bir çocukluk dönemi, çocuklanmızı ilerideki yorgun günle- re haariayan sağlam bir temel olacaktır" diye sesleniyor. Yakaak kapatılch; çöpierin dökükceğj alan sorun oldu Çöplerortada kaldıtstanbul Haber Servisi — Kartal'da büyük sorun haline gelen Yakacık çöplüğü dün res- men kapandı, ancak çöp dökü- lecek yeni alan bulunamaması nedeniyle sorun daha büyük bir kördüğüme dönüstü. Köy saicin- lerinin sürekli eylem yapmaları üzerine Aydınh köyündeki yeni alana dökülemeyen çöpler Üm- raniye ve Gebze'deki çöplüklere aktarılmaya başlandı. Yakaak çöplüğünün kapatıl- ınası nedeniyle, Çağdaş Koope- ratifler Birliği'nce, Yakaak Mey- lanı'nda düzenlenen törende konuşan Çevre Bakanı Ali Ta- ip Özdemir, milletvekilleri ve >elediye başkanının seçildikten onra o beldenin ınsanlanna üzmet etmek zorunda oldukla- ını behrterek şunlan söyledi: "Kartal Belediye Baskam ile Biiyüksehir Betediye Başkanı, benim dostnm, yakın arkada- şım, tabii ki görevlerini doğnı yapbklan siirece... Biiyüksehir Belediye Başkanı'na bunu söy- ledik 'Burayı kapatıyoruz. Lüt- fen gidin katı atık yönetmeliği- ne uygun olan bir alan bulun ve şartlanmız şudur' dedik. 'Reha- bilite etmeden açarsanız bunu kabul etmeyiz' diye uyanda bu- hınduk. Bir yeri yaparken bir ye- ri yıkmak hiçbir zaman bizim aklımızdan geçmedi. Biz biçbir zaman yanlış yapmayı düsiin- müyoruz." Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci de yaptığı ko- nuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı'na mektup yazarak, çöp alanı tahsis edebileceğini bildirdiğini söyledi. Kahveci, yeni alan tahsisini, çevreye zarar vermeyecek önlem- ler ahnak koşuluyla sağlayabik- ceğini bildirdi. Kahveci, şöyle dedi: "Aydınlı'daki yeni çöp alanı- na çöp dökmeye başlamışlar. Hem çevre danışmanına danışıl- mamış, hem çevreye zarar ver- meyecek şekilde önlemler alın- mamış. Ben şimdi o arazinin tuhddni ynpmgyfgım. ÇönlfÜ, ön şartlanyerinegetinnemişler." Kanvecı, Anadolu yakasında Ağva yakınlannda eski kömür ocaklan var. Rumeli yakasında da Ağaçh'da eski kömür ocak- lan var. Oralann bilimsei bir şe- kilde rehabihte edflerek, çöp dör kümiine hazır hale getirilmesi gerekir. Büyükşehir Belediyesi- ne Dalan doneminin 2 katı pa- ra verdik. Buna imkânlan var" diyerek, sözlerini tamamladı. "Geleceğin Sigortası" Prinüerinizi Yatırmayı Unutmayınız! ANADOLU HAYAT Genel Müdürlük: Ankara Cad. No: 221 34430 Sirkeci / İST. Tel: 511 42 80Fax: 520 94 55 PKK, Midyafta minibüs taradı Birkorucu şehît, beşyaralıAdıyaman'da bir köye silahlı saldırı düzenleyen bir grup PKK'lı ile korucular arasında çıkan çatışmada bir kadın öldü, bir kadın yaralandı. Haber Merkezi — Mardin- in Midyat ilçesi yakınlannda pusu kuran PKK militanlan, güvenlik görevlilerini tasıyan bir minibüsü yayhm ateşine tut- tular. Açılan ateş sonucu bir köy korucusu şehit oldu, biri er 4'ü korucu olmak üzere 5 kişi de yaralandı. Adıyaman'da bir köye silahlı saldın düzenleyen bir grup PKK'lı ile korucular arasında çıkan çatışmada da bir kadın öldü, bir kadın yaralan- dı. Yetkililerden ahnan bilgiye göre olay dün sabah 04.30 sıra- lannda Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun Beyazsu kesiminde meydana geldi. Yol üzerine pusu kuran teröristler askeri bir aracı yayhm ateşine tuttu. Olayda askeri aracta bu- lunan geçici köy korucusu Fah- rettin Argm yaşamını yitirdi. Jandarma eri Ramazan Çatar, köy korucuları Üzeyir Keleş, Raci Yıldınm, Cemil Akan, levfik Akıncı da yaralandılar. Gecenin karanhğından yararla- narak kaçan teröristlerin yaka- lanabilmesi için operasyonlann sürdüğü bildirildi. Olayda yara- lananların Midyat ve Nusaybin devlet hastanelerinde tedavi al- tına ahndığı öğrenildi. Adıyaman Valisi Ahmet Öz- yurt da AA muhabirine yaptı- ğı açıklamada, bölücü örgüt üyesi bir grup teröristin merkez ilçeye bağh Şerefli koyüne ge- ceyansı silahlı baskın düzenle- diğini bildirdi. VaU Özyurt, ko- rucularla teröristler arasında çı- kan silahlı çatışmada, Zeiiha Güneş (75) adh kadının öldü- ğunü, Sıdıka Bülbül'ün (56) ise hafif yaralandığını kaydetti. Vah' özyurt, 7-8 kişiden olu- şan terörist grubun güvenlik kuvvetlerüıin olay yerine gel- mesi üzerine, gece karanhğm- dan yararlanarak kaçtıklannı, bildirdi. öte yandan Kars'ta, bölücü örgüte kendi istekleriyle katıl- dıktan sonra pişmanhk duya- rak güvenhk kuvvetlerine tesüm olan 11 kişi tutuklandı. AA'ya göre Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, merkez Kü- çüksu veKüçükyusuf köylerin- de 12 Eylül 1991 tarihinde pro- paganda sonucu kandırılan 11 kişinin, kendi istekleriyle bölü- cü örgüte katüdıklan, ancak bu kişilerden 2'sinin 21 eylülde, di- ğerlerinin ise 23 ve 25 eylülde gruplar halinde, bölücü örgü- tün gerçek yüzünü görcrek kaç- tıkları kaydedildi. Açıklamada, güvenhk kuv- vetlerine teslim olan bu kişile- rin, dün Kars Cumhuriyet Savcılığı'nca sorgulanarak tu- tuklandıklan ve yargılanmak üzere Erzincan Devlet Güven- hk Mahkemesi'ne sevk edildik- leri belirtildi. MİLLİ PİYANGO ÇEKİLDİ 4milyar Ankara'nınHaber Merkezi— Milli Pi- yango'nun 29 eylül çekilişinde 4 milyar liralık ikramiye Anka- rah talihliye çıktı. Çeküiş sonu- cunda ikramiye ka-yanan numa- ralar şunlar: 4 MtLYAR IİRA '-- 453372 (Ankara) 500 MtLVON IİRA 007323 (Izmir-Mersin) 743459 (Ankara) 979475 (Devrek) 100 MtLYON IİRA 252915 308037 491607 645994 756398 910552 50 MtLYON IİRA 093215 189952 232930 357911 512421 704612 747186 849041 919434 977117 20 MİLYON LİRA 049277 064357 158716 207833 260001 295162 353003 416558 444009 458268 485843 486514 490450 548046 652546 663576 676545 847336 851410 954659 10 MİLYON LtRA 013539 015649 021288 056355 066156 080291 102320 115131 209034 211468 215457 274728 311093 313307 324595 325781 339365 343696 345299 368331 449488 452144 456330 457725 490735 496629 534782 558049 578592 578765 581502 584538 609672 624605 625172 641527 672074 680456 696838 739385 745249 753257 766178 772280 776615 791173 819609 833531 926365 980322 5 MtLYON 028428 040275 047768 050453 065823 102075 103560 104876 106178 110871 127733 157432 162694 172377 179105 192032 193530 196727 220157 230342 232043 243489 254532 255081 263517 263641 273589 284008 287191 289949 304222 308919 320673 334569 351450 363013 363570 363705 378279 391404 401075 404637 409946 415683 417517 421667 424180 430443 435336 476783 479485 486704 494847 511649 526499 527768 529809 564406 573344 584760 599931 614282 614418 627008 655715 682977 686225 689375 690508 693751 698827 712222 714888 725376 731950 738824 742749 744728 752693 755891 774493 776788 784494 793370 800338 814613 814616 820084 839651 840573 856384 866806 905366 918928 954479 959990 976630 979553 988851 995141 2 MtLYON 007992 008561 008753 012870 015847 017248 020517 022581 025828 034098 037600 043765 051041 055336 061128 072065 074378 081870 090349 091915 094503 096370 102687 104836 111256 114180 114876 119227 122886 124357 126623 129291 133317 142478 145494 153280 154839 167073 168838 170467 173422 178282 180756 1«3II6 189347 189526 189787 207726 218295 218684 2215T4?225Ö82 225321 228562 248526 248536 250106 250941 250991 256593 257189 261422 278224 278256 284308 288377 290124 292223 295068 311075 313651 313997 320141 323000 328149 328392 341265 346795 353820 364378 367712 374039 378074 380544 383632 391195 411264 422730 428215 433389 433561 446269 446478 448857 465280 466687 470039 478574 494680 495145 500286 517190 553907 558289 558992 559979 567428 567654 570219 573938 578412 583443 589332 590200 590494 594034 597889 601036 601713 616853 622074 626575 628450 632467 633065 637619 641858 646937 653846 656851 660806 666105 673208 675120 675971 682534 694628 700999 701728 703273 709665 731253 741464 741921 744814 748806 751790 754428 760134 761348 764441 769530 780187 786496 790632 798338 807352 818078 834235 842385 846338 852070 854754 856957 859076 859198 861165 865214 869409 879108 880923 887930 889341 893670 900160 906303 908217 911896 913122 917661 917740 918042 927530 946198 946343 946459 956717 956967 961425 963536 967611 970244 974947 975023 987666 991010 991261 997240 999728 999737 1 MtLYON 00368 02608 02706 03975 12448 12568 14332 14869 15338 15652 18408 18578 1995923610 26152 28861 30138 30899 31509 32849 33080 33109 33936 36881 38698 38976 43714 45709 46244 47021 51157 52126 53670 62241 64560 64744 78263 78435 78827 79508 80343 84489 86532 86831 87760 88403 94506 94735 96227 98527 500 BİN 0228 0933 3026 3967 3985 5054 5241 6461 7000 7246 7342 7445 7450 7616 7725 8297 8564 8947 9553 9612 160 BİN 243 303 616 620 759 765 855 939 80BtN 21 25 60 61 87 97 40BIN 4 -6 ANKARA İSTANBUL (GİDİŞ - DÖNÜŞ) DONUŞ SAY GEÇERUDm İSTANBUL ANKARA IZMİR : 349 99 97 311 03 30 : 22 36 02 * IKRAMSETİHeDtmi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog