Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER 30 EYLÜL 1991 EVET/HAYIR OKTAY AKBAL Amigonun Sonu Geüyor! Kendı adıma utandım Şoyle ya da boyle bır cumhurbaskanının halk karşısında amıgoluk yapması utanç vencıdır Bay özal Kaysen ilçetennde su sozlen haikla bıriıkte soytuyor Koro halınde1 El ete gonul gonule, hep beraber ulkemızı 21 asra göturelım Çağın onune geçelım Allah'ın tznıyle 21 asırTurkıyenınveTurktenn asn olacakür' Amıgolar kendı yandaşlannı costurmakla goreviı kışılerdır Özal da haikla bıriıkte 'çağın onune geçelım derken 1983 ten 91 e kadar Turkıye nm buyuk atlımlar yaptjğını bır kez daha ıkbdara gelırse ul- keyı cennete çevıreceğını anlatmak ıstyor Çankaya konuğu buyuk bır telaş ıçındedır Bır ay sonra TBMM de çoğunluğu elde edecek muhatefetparOlennın kendısıne ne gıbt tuzaklar hazırladığını bılmek- tedır 'Bana hesap soracaklarmtş Sız bana hesap soramazsınız. Ben hesabı Allah a vennm derken bıle korkusunu bellı edıyor Dunyada hesap veremeyen, hesap vermekten kaçan kışıler Allah a nasıl he- sap verebılır? Ustelık özal ın hesabı gunden gune kabanyor Hele son gunlerde 'Cumhurbaşkanı olduğunu unutup meydanlarda ANAP mılrtanı olarak soylev vermesı dunjmurKi daha da kotüleştırmektedır Hem o kadar da ürkmesın bu hesap konusundan OlsaolsaÇan- kayadan ınmek zorunda kalacak Yetmez mı 8 yıl basbakanlık, uç yıl Çankaya konukluğu1 Kımın aklına gelırdı takunyalı bıraderierden bın- mn ulkenın bır numaralı adamı olacağı1 Sanınm kendısı bıle bunu du- şunemezdı 1977 nın MSP izmır adayı -hem de mutsuz adayv- olduğu gunlerde T C 'n»n başına geçecegı hıç aklına gelır mrydı? 12 Eylul parblen 12 Eyiül un one çıkardığı lıderler bes-on yıl ıçınde balon gıbı sonup yok oldular Evren Pasa meydanlarda yenı ınsan- lan ış başına getınn eskılerdenyararbeklemeyın dıyordu Özal.Su- nalp Calptı yenı lıderler' Ortada bır özal var ştmdı1 0 da 20 Ekım ertesınde tanhe kanşacak Meydanda yıne 12 Eylul oncesının sıyasal kadrolan lıderien var Demırel, Ecevrt, Erbakan Turkeş Baykal vb Yenı polrbkaa bır Erdal Inonu dur Yenı ve başkalanna benzemeyen bır polıtıkacı Daha doğrusu sıradan polr&kaa olamayan bır polrtıkacı1 12 Eytül'un ortaya çıkardığı özal da son ıkhdar gunlennı yaşryor Kurucusu olduğu partı de çoktu çokecek Kopmalar aynlmalar ofke- ler ıçınde çırpinan bır parb' 20 Ekım 12 Eylul partı ve lıderiennın sonu olacak Bunu özal da tolıyor Çankaya dan ınıp sıradan bır polrtıkacı gıbı seçım savasına kahlıyor Çevremızdekı ulkelen geçök, ılen Avrupa ülkelenne yetşıyofuz dıyor On yılda Bökrariı bır Turkıye yarat- bklannı daha rşlennın brtmedtğını soylerek ANAP a oy ıstıyor Ne var (Arkası 19. Sayfada) Anayasada Özgürlükler Sistematigi Çağımızmen büyük sorunları olan banş, gehşme ve çevre konulannın "dayanışma haklan" olarak anayasaca tanınması, özgün bır düzenıemeye öncü olunmasını da sağlayabilir Doç. Dr. İBRAHİM Ö. KABOĞLU Marmara Üni.Huk.Fk. 1982 Anayasası'na yoneltüen eleştı- nlenn > oğunlaşüğı konularla çözüm one- rılen arasında koşutluk kurulabılır Yenı bır anayasanın hazırlanması üzerıne top- lumun değışık kesımlerınde oluşturulan goru^ler ve >apılan önenlenn onemlı bır kısmı 'haklar ve özgurlükler'e ılışkm bu- lunmaktadtr Kalıcılık ereğı anayasa uzenne fikır oluştururken getınlen önenlenn de buna > onelık olmasını gereklı kılar Bu nedenle hak ve özgurlukler alanında yapılan du- zenlemeler. geleceğı ongorme formulunu ıçermehdır Yenı bır aynmın benımsen- mesı. hak \e ozgurluklenn ıçenğını de et- kılevecek nıtelıktedır 1961 \e 1982anayasalanşuuçlusınıf- landırma\a dayanır Kışının haklan ve odevlerı sosval ve ekonomık haklar ve odevler. sıvasal haklar ve odevler Hazır- lanacak anayasa ıçın. yıne uçlu. fakat 'ın- san haklan"mn tanhsel evnmını goz onu- ne alarak kuşaklara göre yapılan ayrım onenlebıhr Kişi haklan \e siyasal haklar (Birinci kuşak): Insan kışıhğının korunması. aıle- nın. konutun ve ozel >aşamın guvence altma alınması. hareket ve dolaşım oz- gurlugu, basın ozgurluğu, duşünce oz- gürluklerı. dernek ve sıyasal partı bıçı- mınde orgutlenme toplantı ve gosten öz- gurluklerı 1789 Bıldırgesı'nın yansıttığı fclasık ve geleneksel özgurlüklerı kap- samına alan bu kuşak. buyuk olçude. Bır- leşmış Mılletler"ce 1966"da hazırlanıp 1976'da yururluğe konan "'Kışı Haklan ve Sıyasal Haklar Uluslararası Sozleş- mesr'nın tanıdığı ozgurlüklere denk duş- mektedır Toplumsal. iktisadi ve kultürel haklar (İkinci kuşak): Sendıka ozgurluğu, gre\ v e toplu sozleşme haklan çalışma hak v e ozgurluğu. sosval guvenhk haklan, >eter- lı bır >aşam duzevıne sahıp olma hakkı. sağlık hakkı, konut hakkı, eğıtım ve daha genel olarak kultur haklan başhcalan arasında sayılabılır XIX yuzvılda mu- cadelesı verılen ve yuzyılımızın ılk yan- sında tanınan bu kuşak yukarıda anılan sozleşmeye ıkız olan "Toplumsal. İktısa- dı ve Kultürel Haklar Uluslararası Soz- leşmesr'nın ıçerığı ıle çakışmaktadır Davanışma özgürlükleri (Lçüncü ku- şak): Bunlar. 'Davamşma Haklanna Ilışkın Uluslararası Pakt'ın Önsozu"ne gore çevre hakkı banş hakkı. gehşme hakkı ve ınsanlığın ortak malvarlığına savgı hakkıdır Bu konuda henuz sozleş- me nıtelığınde bır belge ortayaçıkmamış- sada, Bırleşmış Mılletler'ın 4 Aralık 1984 tanhlı "Gelışme Hakkı Üzerıne Bıldır- ge"sı belırtılebılır Çevrehakkt konusun- da yapılan uluslararası eahşmaların, >akm gelecekte bır dızı sozleşme ıle so- nuçlanması beklenebılır Bu yenı haklann oburlennden aynlan ozgun nıtelıklennın altını çızmek gerekı- v or Klasık özgurlukler ılke olarak dev let ve uçuncu kışılenn kanşmamasını gerek- h kılar sosval haklar ıse daha çok dev let ve toplumun bellı edımlerde bulunmalan ıle gerçekleşır Oysa uçuncü kuşak haklar buyuk olçude toplumda yaşavan herke- sın çabalannı bırîeştırmesı. sadece devle- tın değıl. kamu kurumlannın, bıreylenn ve topluluklannın mudahale ve katkısı ıle anlam kazanır Dayaruşma ozgurluk- len denmesinın nedenı budur Şımdılık aynntıva gırmeksızm, anılan haklara anayasada >er venlmesı üzerıne ıpuçlan sağlamaya çahşalım Anayasalarca >ırmı yıldır tanınan çev- re hakkı, bır ınsan hakkı olarak normatıf değennı kazanmıştır 1982 Anavasası da açık bır bıçımde hukme bağlamıştır (m 56) Insanlığın ortak malvarlığına, her ınsanın toplu olarak sahıp olma ve bunu kullanma hakkını kapsamına alması kar- şısında. mulkıyet hakkını MÛırlayıcı. çev- re hakkını ıse tamamlayıcı, hatta anlam- landıncı nıtelıktedır Gelişme hakkı, herkesın kışılığını ser- bestçe gehştırme hakkı ve her topluluğun kultürel kımlığme saygı gostenlmeMnı is- teme hakkı olarak ıfade edılebılır Gehş- me bağlamında duşünülen mevcut hak- lann başlıca bıleşımı olarak, oznelennın haklanndan yararlanma ısteğıne yanıt veren bır gelışme sıyasetını yururluğe ko>makla devletlen yukumlu kılar Ote yandan gelışme hakkı. uluslararası sıste-* mın değışımını. kaynaklann ve ıktıdarın yenıden dağılımını hedefler "Gelışme alanında fırsatlann eşıtlığı uluslann ol- duğu denlı onu oluşturan bıreylenn de bır ayncalığıdır" (BM Genel Kurul ka , 1979) Gelışme hakkı, pozıtıf hukuku- muzdaserpıntılennı, 1961 Anayasası'nın 10 ve 1982 \nayasası nın 5 maddelenn- de bulmaktadır Barış hakkı ıse. bır yandan, herkesın savaş suçlarına karşı, ınsanlığa ve banşa karşı suçlarla mucadele hakkını ıçenr öte yandan. şıddet ve teronzme karşı ko- runma hakkı>la yığınsal yıkım sılahları- nın yasaklanması bıçımınde sılahsızlan- ma hakkını da kapsamına alır Dayanışma ozgurluklennın kendı ara- lannda da sıkı bır ilişki gozlenmektedır Çevre, gelışmeve katkıda bulunan temel bır değerdır Insanlığın ortak malvarlığı- na saygı. çevre hakkının butunsel algı- lanmasını sağlar Banş hakkı ıse ılk uçu ıçın vazgeçılmez bır koşul oluşturur 1978 Ispanyol Anayasası, "Herkes. kışı- lığın gelışmesıne elvenşlı bır çevreden ya- (Arkan 19. Sayfada) ÇMMBVRtYETTEN OKUKLARA... OKAYGÖmNStN Gençleri Kazanmak... P ARİS — Yazılı basının ikı sorunu hemen tüm dünyada aynı. Körfez savaşının getirtüği ekonomik sonuçlar her yerde reklam gelırlennı olağanüstü dûşürûrken gazete satışları da düzenlı olarak azalıyor. Reklam gelırlennın azalmasını önlemek yazılı basının olanaklannı ve gücûnü çok aşıyor. Ama okur azalmasını önlemek gazete yazı işlerı yönetiml&rinin ana sorunu özellıkle gençlenn gazete okuru olmaktar, hızla çıkmalan Batılılan, olayı daha büyük bir kültûr sorunu olarak ete almaya zorluyor. '"68 kusağının çocuklan anne ve babalannın gazetelennı, kıtaplannı bıraktılar, yalnız plaklarını aldılar..." Bu kuşak yakınmasını dıle getıren Belçikalı gazetecı de ingiliz Guardian gazetesının yönetmeni Peter Preston'un ortaya attığı sloganı yineliyor: "Gençlerle ıletışım kurmak içın yenı bir ses ve yenı yollar bulmalıyız " FIEJin (Uluslararası Gazete Yayıncılart Federasyonu) Paris'teki ıki günlük toplantısının konusu gençleri yenıden gazete okuru yapmanın yoltarrydı. Lubnan'dan Cobmbiya'ya kadar 30 dolayında ûlkeden 150 gazetecıden her konuşan önce kara tabblar çızdi. Işte özetı: —YBnı kuşak okumayı bilmıyor —Fazla görüntü ve haber sakjırısı gençleri okumaktan soğutuyor. —Radyo dinleyenler haberlen ızlemıyor. —Attı yaşına kadar 5 bın saatini 7V ekranı önünde geçıren çocuk okumaya ısınamaz. —İnsanların yuzde 95'/ dünyayı TVcten ızlemekle yetınebiliyor. —7V ızlerken başka ış yapabilen insanlar gazete okumayı zaman kaybı gibı görûyor. —'Niçın gazete okumuyorsunuz" sorusuna verilen üç yanıt: 1. Zamanım yok, 2. Haberlen başka yerden öğreniyorum, 3. Gazete ilgımı çekmiyor. (Arkası 19. Savfada) AE6 Bulaşık Makinesi AEG Lavamat - AEG Soğutucu AEG Fırın AEG Sofben alan herkese AEG SllljH İHİHİ H e d i y e Son model AEG DB 106 Buharlı Ütü Super bır AEG Super bır hedıye Şımdı seçtığınız bır AEG ıle bıriıkte >, sızın olacak | Aşağıdakı taksıtlere, odeme koşul- P, larına bakın 1 Sıze uygun olan odeme 3 şeklını seçın Sonra doğru AEG Yetkıli * Satıcısı'na Hem hayatınızı kolaylaştıracak bır AEG ye, hem de harıka bır utuye sahıp olun' Modern yaşamın keyfını AEG lerU çıkarın AEG g ü n ü n A E G ' l e r i ı 1 I Daha *az a £» g almak AEG Danışna Merkez arayaDılfsınız Ttırkıye nın neresmden ararsanız araytn ûcretalz | goruşeb eceğırız tele f onlanmız • (£K numara çejirmerıze I gerek yöMur) 9-00-<64-024 ve I 9-00-164-025. " D ğer teiefonlanm z (1) 174 65 90/91 A E O L E R BUUkŞIK MMdNELEM Pa-crıt ıtnal)* Beatllha f e n 1992 Ivtade)' ÇAMA9R MAKİNELEKİ U.amat25Cı* EkD Lavama 2502 EkD Lavamaı 2503 Eko Lavarnat 555 (Ithal) La.alu* La*ame M r YKama Mr Kufutma • SOÛUTUCULAR 20C Tek -.ap k 30" Tek <ao 35. Tek i a o 4"r Tek • op 50C Tek •sac "XTek-ap 24O0 !to Kap lı 250C Ito «.ap.» 2700 to Kaph 2"0C N o J ost *< Kap l 35C». Uç Kap ı 524 = kı Kap (Yen 992 Mooei) 625 S k Kao (Yen 1992 WcOel) FmNLAR Star (Ik te£ş.l.)_ Star ES (tk teps 0 Eiek c "jrfco Uç teos 1 Eiek c urtoo E3 Lç leos it Eek c s.ar (Ot Ta!• w ç ep^l Ele-iroSfâ Celu*eE OTO^^CK ıçîepsıl M F & rt u c ak DOfuC akc D o i u Ccak t S ELEKTfliKU SUPURGELER Vamov 4C4 ^ampv 4Ce .ampy 41C BUHAHJUTULEF Dâ 10b Supef Euha L DBJJTJJugefJr E an J'u DQ 06 ALIO J* 1 Bj-an J u Pres Liu (Ina * OttER AS 10 F r UsJu Aso 3 tı A3 20 F r Uau Aso atC< Yayk Ma« nes Ekme« K za 1 —"a Ma^ nes Şoiten 3 Kö rvû Mak cs -a!) T f L £ F J N K E M ' L £ R 3 ' EX - . JK (Yen -o^ Mjde 51 EX -V JK (Yen 99^ Wo«i a ' 65 EX r v UK (Yen 992 Modeı •• P*«ınat scooc "5C000 500an 600000 650 000 750 000 300 000 50 000 15' 000 10C0CO , 350 000 350 000 400 000 <O 000 -2=000 45u 000 4CT000 450 000 500 000 soc^oo 4XijO0 4& CCO 200 000 2 5 " ..CC 2 5 " "CC 300 COC 35 CC 450 OCC 25 COC 50 COC 100 COO OOCOO 00 "CC 50X0 '3 «X 200 OCO 50X0 50 JX 50 300 300 OCC I 150000 I ' S J O O 150 COO 10 000 250 300 '5 3Ö0 690 300 750 000 IITatarit 507 000 465 000 402 000 440 000 470 000 420 000 219000 8" OCO 55 COO 6 300 205 500 2 6000 235 -mo 25" ^00 260 OOC 266 Xv- 266 "CC 2" OCC 29 OOC 324 0"C 262 COC 26 OCC 125 000 150 OOC 1' OOC 178 CKX ^40 OU" 265 000 4SXKJ 55 OCO 23 OCC 29 OCC 39DO0 6 000 69 30 81 C«X 20 000 22COJ 25 000 170 000 36 000 59 OOj 71000 1=000 115000 2C000 336 OOL 4C2 000 Toplm 6 327 000 5 865 COO 1922 000 5 440 000 5820 000 5 3"0 000 2'09 OCO 1 07 OCO '30 000 83' 000 2605 000 2 2S0CC 2985 300 3 22'3CO 3 285 300 3 3"6 0O0 3 326 OC 343 300 3 '01 300 4064 XX] 3 282XC i 38" OCC 1 5'5 OCC 1900 OOC 2 13 OCO 2^58 000 ^ 990 XO •65 OOC C2C0OC 7 < 5 OOC «OOn 419000 ^29 030 02 OCO J-4O3U 1 C°1 CO 270 000 '92 COC 325 00. 2170 00C S46 0O0 324 0CO 331000 2C5 0CO 1 5I5OOO 295 000 4 3-cOOO 5 2000 Koa •1201 • 202 • 203 D204 • 205 C2O7 • 206 — 209 CS j • 211 3 212 • 813 - 2 1 4 "215 _ 2 o C21- • 213 • 219 C 22^ • 22 C222 • 223 _ 2 2 4 _ 22^ • 226 22" - 2 2 6 - 2 2 9 230 _ ^ 3 ^ 232 • 233 • 234 • 236 • 236 j " '39 - 3 4 0 • 211 _ 342 243 • 245 -J2-6 • 248 • 249 • 50 11Tak» 536 OOC 512 OCO 415 OOC 460 OOC 192 OOC 214 OCC 89 300 =9 30 6 ' CO 1 221XB 233 00" «38 CO" ^=3 OOC 260 000 Jü'OOO 279 000 239 000 311000 4C2 000 3^9 000 ^77 000 '68 000 "000 -iCCO 10° CCO 6C0CO 2 'CCO 3^000 ^1000 o l OCC 3ı1 COO 3=000 43 000 6 000 7000 3 X 0 24 0O0 26 .CC 991X1 4" CC "3 JCC 7500 135 JOC 24" OOC 333 J ( ••95 XC Topttm 6 420 000 6 144 000 4960 000 5=20 000 5901000 2568 000 368 000 38 000 »j-000 2668000 2 "9€ OCO 2956 000 3 0jeccc 3 '"COO 3 2j4 >.00 3 348 CCO 3166 OCO 3 ' 3 2 COO 4 824 OCO 4 06oOCO 3 324 COO 345c 000 1500 ec 1824 UO ^028 300 2 160 300 2844 300 3226 yx 6 2OJ0 '32 <X 360 -X 420 OOC S 6 A 804 COC 924 OOC 1 C80XC ^88 OOC '12 00C 388 OOC ^ 4 OOC B4C0OO 210 000 ı 620 000 2964 000 3 -<96 00/1 4 740 000 Kod ~ X ı ~3C2 rj ic3 • JO4 • 305 3 307 • 308 • 309 • 310 •1311 • 312 • 313 • 314 7J 31* • 31c • 317 " 31E • 319 • 3^C • 321 -32i • 32 • 324 C32S ^ 3 2 6 _ 3 2 7 • 320 ~32° • 330 ^ 3 3 C332 • 333 ^ 334 • 335 • 336 33" • 339 • 340 C34 ^ 3 4 2 3 4 3 -J 345 346 _34« "" J49 _ J50 STablt 650 000 621 000 503 000 558 000 59/ 000 260 000 08 3O0 -1 3CO 81000 2'2 3OC 283 TCC 39 CC 3 o a 3 6 X C 324 XC 339 OOC 35 JOC "76 000 168 000 41 OCO 33'0OD 350 000 1^2 3X 164 30 205 XC 219 000 38 ' 0 0 - 32' 000 62ÛO0 5COC •"00" 43 000 53 0O0 61 500 »3 000 J 6 C 0 0 29 000 32 000 241000 ^7 000 34 COO 21 000 164 000 300 OCO 404 OCO 4"3 0CO Tofriam 5850000 5589 000 4 527 000 5 022 000 5 373 000 2310000 972 CCO 639 000 7J9 00O 2448 000 2 M 7 000 2 b> 1 OCo 2 /OOOCL 2&44 000 2 316 COO 3n=i oco 3 =9 000 3 402 000 4 392 000 3 699CO0 3 J33OOO 3 DCOOO 368 COC 65e COC 84-COC 97' COO 2 56oCO0 2 943 CCO 556 OCO 67= OCC 333rocı 387 000 4 " 3 0 0 '33=00 83'000 9"2 OuC 261 OCC 288 MO 2 169 30C 5-300C 756 OCC 189 OOC 1476 OCO t 700 000 636 000 4 -=11 OCO I e r ı Satın almad ısted^nız AEG yı ya da Teiefuriıen'ı seçm. S4ie uygun olan teshn tanhı sulununda (i) ıle ışarste- yin A) "Hemen Teskn seçenegmı tercıh edıyoreaniA peşınatı Yetiah Satıcı ya yatınn butun ıştentefi oraba yapır ve ürununuzu alıp gdm B) Terahına <5ff* tkı seçeneMer bcnvse peşnatı aşağ dakı banka hesapla nndan btnne vatır n Katılma tormuru «e barKa havate makbuzuaı AEGTelefunken Turtdye Genel Dagmcaı Grûnberg Tıcaret AŞ Cemal Sahtr Sokak 2628, Mecı«yek6y 30300 tetanbul aCresne adei taahhuttu posotayın Işıemlenn tamamlanması ıçın üugı hxmj adres nıze gondenieceMjr • 55 EX TV UK (Yen 992 Modeı" | 750000 4Ç2000' T 2 000 • 50 "'95 XC 4740000 \ • J5Ö 4-3 000 4^11 OÖcf I I I I I I I I I 1 I I I I I J YENt BtR TÜBKİYE MİLLETİN İKTÎDARIGELİYOR Kararlı kararsızherkes DYP^ye! DY TEK BAŞINA İKTİDAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog