Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/16 30 EYLÜL 1991 HAVA DURUMU TURKIYE'DE BUGÜN Devtet Meteoroloji işleri Ge- nel Müdûrlüğü'nden alınan bilgiye göre, bûtûn bölgele- rimiz açık geçecek. HAVA SICAKUĞI: Değişmeyecek RÜZGÂR: Yurdun güney ke- simterinde güney ve bat, di- K f s ^ t S e f emedensaatte 1021 den* m.l.h.ria esecek. esecek Denizlerde Eoe'de V a n G o l u n d e h a v a a ç ı k 9 e ( ? e c e k - R u z 9 a r k u z e V 5 £ S S k d e S \ ö0 ?lTllt: hafi1 °' arakesecek " GÖ1 kÛ " kıble ve lodos, diğer deniz- $_ lerimizde gündoğusu ve ke- -f% Adana Adapazan Mıyaman Afyon A«r Ankara Antafcya AnüJya Artvın Aydın A 36° 18° Dryarbalgr A 31» 14° Edıme A. 34° 18° Erancan A 32° 13° Eraınjm A 27" 4°Estoehır A 31° 13° Gaaantp A 31° 22° Gıresun 33°M°Manısa 33°17°KMaraş 30° 9°Mersm 25° 0°MuOla 31° 12° Muş ernbt25°16°CWu A 35» 18° GûmCştarıe A 21° 12° Pte . 28° 13° Samsun . 32° 13" Sıırt oiacak. Bılectk Btngöl Bıths Soiu Bursa Çanakkate Çorum Oenzlı A 27° 13° Hakkân A 35°19°isparta A 35° 14° isanbul A 30°10°!zmır A 32°12°Kars I 33° 18° Srvas ı 24° 0° Tetarüaö A 33° 16° Kasömonu A 31° 10" Tratam A 30° 12° Kaysen A 33° 14° KııMareh A 3T > 2î 0 Konya A 21° 6°KiJtUıya A 34° 19° Matotya 32°1°°Uşalı 30° 11° Van 3 f 12°>tegat 30° 9° ZonguOak A 35° 18° A 35° 17° A 29° 20° A 33° 19° A 3 V 9° A 29° 10° A 24° 17° A 26° 13° A 25° 16° K 33° 17° A 26° 17° A 28° 6° A 31° 18° A 25° 16° A 32° 9° A 32° 14° A 21° 9° A 21° 11° A 27° 19° {j^sısJı ^tkariı A-aç* B-öukıilu G-güneşh K-kart S-sıs» Y-yaflmurlu BULMACA SOLDAN SAGA: 1/ Tekerlek biçimin- de, sarı renkte bir tür peynir. "II Düşüncc. Cömcrt. 3/ Bir spor atacı... "Sen bir — gibi dağdan dağa kaçsan da yine/ Se- ni aşkım canavarlar gibi takip edecek" (Faruk Nafiz Çamlı- bel).4/ Cennet... Bir renk. 5/ Tabanı me- şinden olan mest. 6/ Su... Radyum ele- raentinin simgesi... 9 Konfüçvüsçülükte — insanın davranışlarında izlemesi reken ahlaki yol. 7/ Yabancı ülkeler- de okuyacak öğrenciler için gönde- rilen kabul belgesi. 8/ Eylemleri olumsuz yapmakta kullanılan ek... Köpek ve ineklere yediribnek için un ve kepekle hazırlanan yiyecek. 9/ Alay, istihza... "Hayır" anlamında kullanılan söz. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Toprağı derince kazarak altını üs- tüne getirme. 2/ "Zaman, müddet" anlamında kullanılan yerel bir sözcük... Reçine. 3/ israil'in para birimi... Limonluk. 4/ Be- lirti. 5/ Birinin buyruğu altında olan görevli... Uzun tüylü kal- pak. 6/ Bir bağlaç... Gözü doymaz, haris. 7/ Halk dilinde bir çeşit basmaya verilen ad. 8/ Polonya halkından olan kimse... "Yok, kalmadı" anlamında kullanılan argo sözcük.9/ Karşı cins- ten birine ilgi göstererek gönlünü kazanmaya çalışma... Avru- pa'da bir başkent. Kahıre DÜNYA'DA BUGÜN Anvnan ABna BaOdat Bafcetona Basei Belgrad BerM BOMI Otnsm CMde Duba Franklurt Gime Halsnta Kafnn Ufto» A 36° A 33° B 25° Y 15° B 29° B 15° B 15° B 14° B 19° Y 20° Y 26° A 35° A 38° B 15° A 32° B 13° A 35° B 15° B 16° A 37° Lenmscad 6 14° Londra B 14° Madrid Y 19° MBano Y 24° Mortreal MostaM B 24° Mûfih B 17° 8 14° B 14° B 17» A 38° Y 27° A 30° A 35° Var^M B 18° Vfenarjk Y 25° Viyana WastnnQton Z û * B 14° Osto Pans Pras Rtyad Roma Şam T4BTISMA Ger^ekten Inanıyor musıınuz? Sayın Bakanım, Cumhurivet gazetesin- de 8/9 eylül günleri yayımlanan haberi ve 10 eylül gunü de sizin Savın Ugur MumcıT- ya hitaben yazdığımz, gazetede de yayım- lanan cevabımzı ilgi ile okudum. Ben bir vatandaşım. Bildiginiz gibi ülke- mizde vatandaş, seçim zamanlan adam ye- rine konmakta, borusu sadece seçim za- manlan ötmektedir. Ben de borusunu öt- türmek üzere olmanın verdiği heyecan ve adam yerine konmanın cesareti ile mazur görmenizi dileyerek size birkaç soru sormak istiyorum. 1— İstanbul'a geldiğinizde Maçka ve Ta- rabya oiellehnin kral dairelerinde kalma hakkınız olduğu halde miUete olan saygı- mz yuzünden Kartal'daki mobilyası dahi ol- mayan evinizde kaldığınızı yazmışsınız. Çok affedersiniz ama, bunda milletin ne çı- karı olduğunu, millete saygı ile bu iş ara- sında ne gibi bir bağlantı bulunduğunu an- layamadım. Biz sade vatandaşlarız, sarunm kolay ko- lay anlayamıyoruz, yani sizin Tarabya'da ya da Kartal'da kalmanız bizim hayatımı- efendi mi kalacak ki? 2— Buzdolabımzda 6 ay kalan mayone- zi yiyerek zehirlenmenızin de bu olayla ya da miiletle ne ilgisi olduğunu bağışlayın çı- kartamadım. Bu, olsa olsa sizin bu konu- daki bilgisizliğinizi gösterir. 3— Madem ki olaylann üzerine gitme ce- saretine sahipsiniz, 1000 lirahk fiş verme- yen fırını ya da 3000 lirahk fiş kesmeyen bakkalı memurlannız kapılarına afış asa- rak 3-5 gün mühürleyebiliyor da, milyon- larca lira vergi borcu olduğu muhtemelen ve mutlaka tarafınızdan da bilinen birçok büyük iş adamından şimdiye kadar her han- gibiri niçin afışe edilmedi? Sizin deyimi- nizle bugün kimlerin fiş veya fatura verir- se vergi kaçağının sıfıra ineceği konusun- da sizin benden daha bilgili olduğunuzu sa- nıyordum. 4— Olayda "DYP dolduruşuna geımek" sözünüzün yaklaşan seçimle ve hesap sor- ma iddialanyla bir ilgisi olabilir mi bilemi- yorum; ancak bu konuda DYP'nin bir dol- duruşu olduğuna nasıl hükmedebildiniz? Sayın bakanım, ortada bir şirketle ilgili an akışını değiştirmiyor ki... Kaldı ki bun- mahkemelik bir durum da söz konusu; ay- da mutlaka size cazip gelen bir taraf var- rıca, hiç ateş olmayan yerden duman tüter dır. Ayrıca madem ki hakkınız var, kalınız mi? kral dairesinde efendim!.. Kimse sizi hak- S— "En mntevazı gazetecinin bile teie- kınızı kullandığuuz için eieştirmiyor ki. Ay- fonuna çıkan Kahveci" diyorsunuz, ama rıca bunun millete ne gibi bir yararı ya da sanırım gazeteciler böyle duşünmüyorlar. zararı oiacak? Sizden boş kalan o kral daı- Geçenlerde Ernio Çölaşan, Hurriyet gaze- resinde bir günlüğune vatandaş Ahmet tesinde sizin "Lojman ciaayeti haberiyle" ilgili olarak bir gazeteciye fena halde tak- tığınızı ve telefonuna ısrarla çıkmadığınızı yazmıştı. Buna ne diyorsunuz? 6— Bakanbğınızın esnafa akıllı yazar ka- sayı mecbur tutması sonucu Bakan olan siz; aynı zamanda bu yazar kasanın mucidi ol- ma sıfatıyla, ayrıca ortada hak iddia eden bir şirket ve devam eden bir mahkeme var- ken; maddi kazanç saglayacaktınız. Durum ortaya çıkanılınca da "Ben kazancımı ha- yır kunımuna bagışlayacaktun, bana nasıl çamur atarsınız" diye sinirleniyorsunuz. Yani buna inanmamıa mı istiyorsunuz? Olay genel hatlanyla size çarpık gelmiyor mu? 7— Yıllarca haksızhk, yolsuzluk yaptık- lan iddia edilen ve seçimden sonra bir par- tinin genel başkanı tarafından kendilerin- den açık açık hesap sorulacağı iddia edilen bir partide ısrarla kalmanın ve hükümetin- de bakanlık yapmanın, onurlu bir durum olduğunu ya da insanı rahatsız edici bir du- rum olmadığını söyleyebilir misiniz? 8— Son olarak da şunu soracağım Sayın Bakanım, "Ayıptır beyler, ayıp... ben ül- keme hizmet etmek istiyorum" diye yazmış- sınız. Bakanlık yaptığımz bunca zaman içinde millete ve ülkenize "gerçek hizmet" dediğiniz bir eyleminiz olduğuna gerçekten inanıyor musunuz? Yoksa yeni yeni başla- mayı mı düşttnüyordunuz? Saygılanmla. AHMET SUNARAN Üsküdar İstanbul POLİTIKA VE OTESİ MFHMFD KEMAL Kıbrısft PasaportsuzKıbns'a pasaportsuz, nüfus kâğıdı ile gidiliyor denince biz de yola düştük. Pasaport yok, ama konut fonu var; adam ba- şına 15 dolar alıyorlar. Şu kökeninde Özal'ın bulunduğu si- yasi iktidar yok mu, vallahi sinekten yağ çıkanr. Burada bile 15 dolarımızın üstüne yattı. Uçak azmanı aırbus'lardan birine geceyansı Yeşilköy'den bindik, uyku sersemi Ercan'da indik. Bir pasaport kuyruğu bu yanda, bir gûmrük kuyruğu o yanda...Doldurulacak bir alay kâğrt... Şu kâğıtlan uçakta verseler de rahat rahat dol- dursak olmaz mı? Her zaman söylerim, gümrük ve pasaport memurlan ikiz kardeş. Biri hangi eziyeti uyguluyorsa öteki de onu... Adı Rainbov olan, Girne'ye 15 mil uzaklıktaki tatil köyünde sabah uyandık. 15 mil diyorum. burada uzaklık mılle, ağıriık okka ile ölçülüyor Osmanlı ve Ingiliz ne bırakmışsa ikisi de yürürlükte. Arabalann direksiyonlan sağda; gıdiş ge- «lişler soldan. Biraz gaflete düşerseniz yandığınızın resmidir. Şair Rıfat llgaz bu yüzden birkaç yıl önce bir trafik kazası ge- çirmedi mi? Ayağının biri hâlâ aksar. Güney Kıbns'ı bilmiyorum, ama Kuzey Kıbrıs'ın dört bir yani şehitlik. Kuzey'de Beşparmak dağlanndan başlıyor, Güney'de Magosa'ya kadar her yanda karşınıza şehitlikler çıkıyor. Mih- mandar başlıyor anlatmaya, " Şurada şu kadar erimizi öl- dürdüler, burada şu kadar..." Her adam yitirdiğimiz yere bir adam dikmişler. Coğrafyanın adı anıtlar olmuş. Her anrttaki şehitler anıldıkça ulusal damarlar da kabarıyor. Silahını alıp güneve doğru koşacağı geliyor insanın... Mihmardana soru- yorum: "Bütün turistlere bu şehitlikleri gezdiriyor musunuz?" "Evet" diyor. Böyle düşmanlık tohumları ekilirse Kıbns'a barış gelmez. İki toplum arasında bir savaş olmuş, bizim askerler buraya girmişler, hâlâ bu anılar sürüp gidiyor. İki toplum (Türk— Rum) barış içinde bir arada yaşaması olası değil. Her yan şehitler ve ölülerle dolu, gelene gidene bu anlatılıyor. Adanın limon, portakal, mandalin ağaçları nerede, üzüm bağlarını aradınsa bul... Zeytinler de tek tük... Adanın aşk öyküleri, şövalye maceraları yok mu? Nerede o unutulmaz sevdalar üstüne yazılmış şiirier? befkosa'da, Magosa'da, Gir- ne'de birkaç kale gördük ölü, ölüm ve şehitlerı unutturdu... Lefkoşa, Berlin duvarı gibi kentı ıkiye bölmüş... LjBfkoşa ka- lesinde Rauf Denktaş oturuyor. Varillen sırtı sırtına dizmtş- ler, kenti bölüşmüşler. Çarşılarda turistlerden çok bizim as- ker var. Bu yıl turizm iyi gitmemiş... Gitmez, nerede gltmiş ki biz- de gitsin! Çarşıda dolaşırken iyice gördük ki bavul ticareti buranın oldukça gelir kaynağı. Bizim her yıl verdiğimız 200, milyon dolaıiık yardım yetmiyor, bavul ticareti de bunu des- (Arkaa 19. Sayfada) Sinemo • Tiyatro • Göst«ri AVŞAR fitm STEPHEN K I N G ' ı n HIFT HAYVAN MEZARUdl'ndan Sonra... 15 yaşındar kuçüktet giremez. "MEZARLIK DEVRİYESİ" STEPHEN KING'in Tüm Dünyada Satış Rekorian Kıran Romanından Ka*k«y KADIKOY (337 74 00) 1100-1315-1515-17 30-19 30-2130 M) GAZİ (1479S6S) 11 OO-130O-15OO-17 15-1930-21 45 B«yo#u LALE (1«2524) 1200-1415-16 30-18 45-2115 B»kırk»yR6NK (572 11 O) 11 00-1300-1500-17 00-1900-21 00 STANDARD FIIMCİLİK "Scvginin ve Özveritûn^Ö|fka8a" ETTEMIDLER Horbiy. AS (147 63 15)12 00-14 15-16 30-18 45 21 30 Şi»SHOVAB*itANn*0 35 58)12G0 U30 17 00 1930-21 45 Bütün insanlann i>iliği için, vc bir kadmm oşfeı i<in, kanunlan çiğneyerek '^ adalet mücadelesinr girişıi.. KEVIN COSTNER ROBIN HOOD HIRS1ZLAR PRENSİ Yönetmen: KEVIN REYNOLDS KaıMSy REKS Ç-tt» ŞAFAK-2 «nunAKON lımlr IZHtR E»Unt* KlLtçO&t-U (130 S3) T«ktr<mK0LT0R MEBKEZİ (1S7 (1*4 «4») 12 0C-'4 45-1830-21 15 PM0115) 10 30-13 15-1615-19 00-21 «5 (5T5 04M) 10 30-13 15--6 00-18 45-21 30 (S1>»m 12 0O-1S0O-1BDO-21OO IMtTtmy 1200-1445-1830-2115 (T14861( 12 16-14 30-1645-1900 2115 & O U & C T A MiUNBMKH. Utongoç. Dvyortı.Yaiolora uyan. Kibor. Saygılı. -Hiç tanmıyorum! *. HAFTA 730 19 30 2' 00 146 97 3S • 132 64 26 BirMüzik, aşk, tutku ve şiirfilmi. 4 EKİM'DE HARBİYE AS'TA... ZORAA'dM »onrı annl»mır»cJ}ınıi ıkiBCİ bafük tllm— •Bertin Fılm FesııvalıGOmûş \w rjdülu. • Costas FHüüSm başvapıtı • \ARCH.\KOS'un OlUmsuz ve coşkun ^kdenız-Anadohı muzıjiı İFA Seçkin Harbiye RS T«l: 147 63 15 R ( m |e r s u n a r ... "Bcn deli değilim. alanım özgürlük." ]ım Morrıson (1943-1971) BİROLIVERSTONEFİLMİ • VAL KILMER-MEG RYAN *TZO S,Slı- S n H476947) 11 00-13 3D-163J-191S-21 «S Bak»ko,«KMU (S72 64 93i 11 00-13 45-16 3O--90C-21 3D S W * - KVtUl ,15132401 12D0-15O0-1800-21* «ad.koy ŞU«Yy»(336ME, ?,«>K*-*;>2^4; Çemterlıuş * * f « 1 1516 2660) i j 00-15 ttt» 30-2100 STANDARD FİLMCİLİK SUNAR Para mr?...Seks mi?...Aşk ım?.~ TUTKU Yön: M1CHAEL UNDSAY-HOGG Andie Mac Dowell John Maikovich »I»1İ«E»1 |141 62 03) .1100-1100 1500 1T 00 1815-2145 i |tf:r»ÂıTM. 3 HAFTA Bir muzik ve gorsellik solenL. MATHllD». M».* !Hiıı\n\\ıı Istiklal Cad. No: 140 Tel: 15118 65-66 11 Ekim'den başlayaralc FERHANGİ SEYLER Ferhan Sensoy Cumo: 21.00 CtMİ-Pazar: 15.30-18.30 SEZENAüİHüfi YİCElSI«W .143 70711 i200-«!5-y>30-1»»-21«! «OU Îİ701» liOO-13DO-*500-ırOO--9W;'iî- S«'»«J -.'6X60' •rOC-'90C-2'OC' Mehmet Ali Ağca Abdi İpekçiyı NEDEN ÖLDURDU'' Bu ülkede demokıasi OLACAK MI? Bu düğüm NASIL ÇÖZÜLECEK ? 4 HAFTA PJİK.LU Sızıntının Esran NİNJA KAPLUMBAĞAUUt 2Yör MICHAEL PRESSMAN II IHHS-IHI 15 a &M.DVVIN MIM 8ASINCER • Bakırköy-KARYA 541 11 71 '1 00-13 30-16 0O-18 30-J1 00 ABDİ UHMMAHALİL ERGÜN • BERHAN ŞİMŞEK NURSÜRER Yön.OGUZHANTERCAN Bt?yogtu DUNYA U9 93Û1 12 QC-U. 15-16 3Û 11.45-21 0C C.tos SAFAK-3 5162660 11 00 13 30-16 00-1S-3C -Î1.00 4 £kim d«, Kodıkoy AS'Ankora Deryo Yaltmda A-Holvo UIU5OY Trcsbzon HAMAMIZADE K M/Adano ÖZEN 1*416203V130-1330-1530-1730-1*30-21 043 7578)1200-14 15-« 30-1*46-21 15 ATtAS TP ( (49 95 9$ 151 U 35 STANDARD FİLMCİLİK DanieMe Teyze" YÖn:ETIENNE CHATILIEZ _Kaoı DameUe Ttyze sizden, sıtndı gerçekten nefret ediyor Günümüzün en Bnlü lonescu oyunculanndan TSILLA CHILTONun haribıUde oyununu ve son viflann en guzef komedısım hâlâ seyrrtmediğıniz için Harblye AS'taSON HAFTA (147 63 15) 12 M--4 15-16 30-18 45-21 30 Sinemo Tiyatro Gösteri y«rwlarınıx i 146 97 38 132 64 26 S£Sİ££H ISTANBUL ^^DEVLET İTİYATROSU AKM Bişe. 151 56 00/254 &KM 0 0 A TIYIVTROSU Suar 19 00 Mil '5 00 Memet Bif dur DÜDÜKLÜDE KIYMAU BAMYA Yön: C»nGurzip I 2.3.45^619 IO.II 12.13 Ekım &KM BÜYÜK SftLOMCIes. 2'30 Pazar 14 00-19C Kın Hesın YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ Yön: Kenan l?ık 5.6,12.13 aim AKM KONSER SALONU C 1-sı 19 30 Pazar 16 00 Willtwn Glbson SAUNCAKTA İKİ KİŞİ Yön: Alev Sezer Ç«v Sevgi Sanlı 5,6.12.13 Uım İ S T A N B U L B E L E D İ Y E S İ Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I 1-6 Ekim 1991 GOGOl MÜFETTİŞ Erol GUNEY Nnl SIMON İLK GENÇLİ6İMTırkçtsı Yontlen Engın ULUDAfi 11-2 3-4-M Ekim) Musahlpzıde CELAL FERMANU DELİ HAZRETLERİ Yontlen Engin ULUDAG 18-9-10 11-12-13 Ekim| RUSSELL BİR KADIN rkcesı Semrj KAMMURSITurkçesı Semrj KAMMÛRS£L YoneMn Çetın İPEKKAYA 18 9 10 11 12 13 EkiM) OYUN GUN ve SAATURİ- Solı 2010/Çatj: 15.00-20 jO/Parç 20 M Cuma 2OS0/C.t»«i. <5.X-20J0/fQigt 15.00-U-JO Pretty Woman"ın unutulmaz yıldızı yine aşıK oldu... JULIA ROBERTS Yön: Donald Petrie 6. HAFTA Kodıköy YILDIZ (340 51 241 11.1S-13.1S-1S.1S-17.15-1».15-21.3O GENEL İSTEK ÜZERİNE EKİM AYINDACumartesi-Pazar günleri 15.30'da YENİKAPI HURRİYET GÖSTERİ MERKEZİ YALNIZ 8 OYUN Levent Kırca-Oya Başar-Gündoğarken 60 Kişilik Kadro Bilet Satı^: Cösterı Merkezı: 517 05 13 Vakkorama Taksım: 151 28 88 Vakkorama Suadiye- 350 87 42-360 90 90 5>WT 20jO'bA aiet Sat.ş Ye«1en Soaancı Gos'en Merkezı Te! 384 72 10 Vakkorama Taksım Te! 151 28 88 Vakkorama Suadiye Tel, 350 ST 42 M9IT PR0OUCTI0N 12 Ekim Cumartesi Saat: 19.00 Modern Dans Gösterisi SUSANNE LINKE Müzik: Dmıtri Wıatoviç Doğal sesler, Japon Davulu ve J.S. Bach'm Si minör Mess'inden ALMAN KÜLTÜR MERKE2I İŞBİRLIĞI İLE 14 Ekim Pazartesi Saat: 19.00 15 Ekim Salı Ssat: 19.00 COMBATTIMENTO TOPLULUĞU • Mlettcr satı«a Sumılmuftur .15 klflnln üstund««l gruplara % 25 ındlrim uyguönır * AğrciKI. dgrctımn v» emekll ındlrlml tttm yerıeröe % so'dlr Konser salonu iaa 55 92 Oaneria Damşma Burosu 559 95 60 vakkorama Takstm 1S115 71 - vakkorama Suadiye 560 90 90
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog