Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

30 EYLÜL 1991 CUMHURİYET/IŞ ELEMAJN Gelin "Merhaba" deyinBılgısayar dûnyasma "Mertıaba' danek. çağdaş ve dmamık blr cmamda çabşoıaya başlamak ıçın önunûzde btr toı var Dünyanın önde gden btfgsayar firmalanndan Apple'ın Türiuye Yetküı Distribötörü Btlkom sıze saygm ış dbnıtiîn sunuyor Apple-Bılkom'un çeşıtlı departmanlannda "Merhata1 dıyebdeceğma görevter şunlar. Panrianu Mudurlngu Içûı Pazar Araştırma ve PlanlamaUzmaoı • Yuksekokul mezunu • lngılızce ve bılgısayar kullanmayı Wen •Anşurma ve paaruma konutmnda deneyımlı •Gereksınımlere göre arasünra önenlen getınp sonuçlan yorumlamaya ve somui ıngulanu planlan uretmeye yatkın • Insan dışUennde başanlı • 30yaşınıasmanuş SadşDtrtböriûğDİçin SaüşMüşteriTemsildsi • İlgılı yuksekokul mezunu • lyi derecede lngılızce ve bılgısayar kullanmayı bden • Bılgısavar saitş tecrûbesı olan • Insan ılışkılennde başanlı MıH w İdari İşfer Dircktöriüğû içio İthalat Sorumhısu • Işletme ve Ekonomı Fakûltesı mezunu • tthalal mev7uaunı ışlemlenru ve muhasebesinı ıvi bılen • Benzer bır tşte ve ışvennde en az 1 yıl çalısmış • Bügsayaria Muhasebe ve bcd/Laus uyguhmalannda deneyımlı • Yaalı ve sozlu meslekı lngılızce bılgısı olan • Dıkkatlı utız. guventln Bütçe ve Kontrol Sorumhısu • Işleıme Fakûltesı. fınans btanfi mezunu • Sfrateıık Malı Hanlama ve Analız. faporiama ve Kontrol Teknıklen. Yönetım Muhasebesı, Banka Kredı Üışkılen, Nakıi Yönetımı konulannda 1-2 yıllık denevımiı • ExceLLotus uygulantalannda uzman • Yazıiı ve sözlü meslekı lngılızce bılgısı olan Kasa Soramtasu • Işktme Fakültes, Muhasebe branşı mezunu • Kasa ve muhasebe ışlemlennı bılen • Benzer bır ışte ve tşyennde en az 2 vü calışmış • Bdgeayaria Muhasebe ve ExceLlotus uygulamalannda deneynnlı • Dıkkuh. utız, gûvenik İdari İşkrKuryesi • En az onaokul mezunu • Oto kuDanım ve bakmanda deneyunli • Benzer bır ışte ve ışyennde en az 1 yıl calışmış • Dinamık, zekı, dıkkatlı. güvenılır DotekffinnetferiDiretaörtiğûiçfa BöfâmSekreteri • iogilızce bılen • Bılgısayar ve büro makmelermi kuDanabılen •Konusunda deneyımlı Erkek adaUann askdığını yapmı* olnubi onkoşuldur Aranan özdliklere sahipseniz, btze "Merhaba" deyin. Lûtfen en kısa zamanda, 13215 06 (6 hat)dan Neşe Canbobt Özdoğan'ı anyın. Û Apple "Gucunufli arvcvT ulısunr'™ Apple Computer BİINOM Bılgısayar ve Özel Eğıtım Hızmetlerı A.Ş Abdı lpekçı Cad Altın Sok. Ahmel Kara Işhanı No 2 Nışantaşı 80200 Islanbul Tel 132 15 06 (6 hat) tLAN Dosya No: 10/50465-82 Istanbul As. Cez. mahke- mesinin Esas: 1989/239 ka- rar: 1983/246 sayılı, 4.6.1990 günlfl karan uya- nnca, 1918 sayılı yasaya ay- kınlıktan sanık Leon Karako'da yakalanarak zap- tedien eşyalann aynı yasanm 22/B maddesi ve Gttmrük Mevzuatı dairesinde sahibi- ne iadesi hakme baglan- mıştır. Mezkür karar gereğince Türk Parası Kıymetini Ko- ruma Hakkındaki 32 sayıh karara üişkin 89-32/1 sayılı tebliğin 32. maddesine göre Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müstcjarhğı'ndan alınacak ithal mOsaadesinin iş bu ilanın yayınlanmasın- dan itibaren 4 aylık ambar bekleme süresi içerisinde başmüdUrlüğümttze ibrazı, aksi takdirde gümrük yönet- meliğinin 187. maddesi htt- kümlerinin (tasfıyeye ilişkin) uygulanacağuuo bilinmesi 7201 sayılı tebligat kanunu- nun 28. ve 29. maddelerine istinaden TEBLİGAT yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. Mansİta'da Art ditectoî masasıÜOŞ. Üstelik işimiz deçok. ansmda olarak Muteber bir reklam aj enazüçyılArtdiıector Ç a Ş LwwP rekkadaryabana yaymlan izleyecek yatkın ve bilgisayarayakınsanız Emelİbikli'denrandev götüşelim. Tel: 175 48 42 alın, Operatîon Managers ForCementPlaıits As part of Ciments Français, ttıe third larges* cement producer in the wofld, we need operatıons managers ın our plants ın Afyon, Ankara, Balıkesır and Söke who should have the follomng qualifications: • degree ın mining, geology, chemıcal mechanıcal or ındustnal engıneering • minimum experience of 10 years in cement ındustry in order to take charge of full technical operations of production, maıntenance / repainng and qualıty control • excellent command of Englısh and/or French (having both ıs an added asset) • under 45 years old Please send your detaıled CV. wıth a recent photograph and be sure that your application vvill be treated vvith utmost confkjence. SET Group Holding A.Ş. B R D U P Human Resources Dept. Fahrettin Kerim Gökay Cad. 29 Artuman İş Mertazi, B/Blok Altuniıade 81190, İstanbul Tıbbi Elektronik Cihazlar satışında görev alacak SATIS ELEMANLARI • Elektronik, Fizik veya Biomedikal mühendisliği öğrenimi görmüş •İyi derecede İngilizce bilen • Yurtiçi veya yurtdışı seyahatlere engel hali olmayan •35 yaşını geçmemiş •Terdhan deneyimli elemanlar aranıyor. Erkek adayiarın askerlik görevlerini yapmış olmaları şarttır. Isteklılerin fotograflı özgeçmışlerıni içeren "satış" rumuzlu mektuplannı aşağıdaki adresımize göndermeleri rka olunur. IBBl CIM*ZL»t| TIC VE S»N * S Ataturk Bulvarı, 166/5 Aksaray-lstanbul tLAN KEMALtYE ASLİYE HUKUK MAHKFMESt'NDEN 1991/19 Davacı Mehmet Cemal Boztepe vekili Av. M. Fazlı Akkaya tarafından Kemali- ye ilçesi Yeşilyamaç köyü Bostanlar mevkiinde kain ve tapusu olan ve takriben 270 metrekare miktannda, batı- sı M. Cemal Boztepe, doğu- su TAıtugil varisleri Ahmet Onur, güneyi kısmen Behzat Günay ve kısmen de Fahri Ulukaya, kuzeyi Battalgil va- risleri ömer Sezen ile çevrili gayrı menkulün davacı adı- na tescilini talep ettiğinden, ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Kemaliye Asliye Hu- kuk Mahkemesi'nin 1991/19 esas sayılı dava dosyasına müracaatları ilanen tebliğ olunur. Basın: 49477 YOUR CHANCE TO JOIN THE WINNING TEAM One of the largest consumer goods companies in the world now reauires a SECRETARY ror their I * I I Finance and Accounting Department in Istanbul. The successful applicant should be highly motivated and possess the follovving qualirications: • Minimum high school degree • Good command of written/spoken Turkish and English • Experience of PC and all office equipment • Good interpersonal skills • Maximum 30 years of age Secretarial experience in a multi-national environment will be an advantage. Please send your c.v. vvith a recent photograph to: PO Box \83 Mecidiyeköy /İstanbul. İLAÇ TANITIM GÖREVLİLERİ ALINACAKTIR İstanbul, Edırne, Tekırdağ, Izmıt, Sakarya, Zonguldak, Bursa, Balıkesır, Eskışehır, Ankara, Konya, Kayseri, Sıvas, İzmır, Antalya, Denızli, Aydın, Adana, Malatya, Gazıantep, Diyarbakır, Mersın, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van ıllerınde, ınsan sağlığına dönük ılaçları tanıtmak amacıyla eleman alınacaktır. Adaylarda^aranan nıtelıkler aşağıda belırtılmektedir. a) Yüksek oğrenımını tamamlamış (Eczacılık, dış hekımlıği, biyolojı öğrenimi görmüş adaylara öncelik tanınır) b) 26 yaşını aşmamış ve askerlik görevini yapmış c) Sürucu belgesı bulunan ve ış gezılerine çıkabilir. Isteklılerin 1-11 Ekım 1991 gunlerı aşağıdaki adrese ayrıntılı özgeçmışlerı ve yenı bır fotoğrafları ile başvurmalan rica olunur. Başvuru adresı: Eczacıbaşı llaç Pazarlama A.Ş. Personel Müdürluğu Buyukdere Cad. 185 80710 Levent, İstanbul ••••••• EiP Eczacıbaşı İlaç Pazariama A.Ş. Buyukdere Cad 185 80710 Levent, Istanbul Özel amaçh, deniz ve endüstri boyalan konusunda faaliyet gösteren şirketimizde görev yjçacak, aşağıdaki özelliklerde elemanlar aranmaktadır. TEKLİF OIUŞTURMA GÖREVLİSİ Deniz boyalan pazarlama müdürümüze bağlı çalışacak adaylar için bilgisayar kullaiumına yatkınlık ve İngilizce bilgisi tercih nedeni olup, iş deneyimi aranrnamaktadır. BOYA ENSPEKTÖRÜ (Gözetim Elemanı) Seyahat etmeye engeli olmayan, otomobil ehliyetli, 30 yaşından genç, ögrenmeye açık, enerjik, deneyimli veya deneyimsiz. Ügilenenlerin, 179 78 78 numarab telefona başvurarak Reyhan Hanım'dan randevu almaları rica olunur. looking for TECHNİCAL SUPPORT SUPERVISORS tor follovving plants: SET BALIKEŞİR ÇİMENTO SAN. T.A.Ş. SET SÖKE ÇİMENTO SAN. T.A.Ş. SET TRAKYA ÇİMENTO SAN. T.A.Ş. Oualrfications: Unıversity graduafion on related fields, Experıence ın DOS, Skilled in maintenance of hardware, Familiarity vvith mutti-user systems, Experıence ın WINDOWS, EXCEL and / or LOTUS, Between the ages of 25-35^ Good command of Englısh, Applicants must have drıvıng licence and beable totravel. Please send your detaıled C.V. and a recent photograph to SET Group Holding A.Ş. B R D U P Human Resources Dept. r«hnBln Mrlm aaa» Ctd. MtoiuiM Iş Ktttpl, &3lot *«ungıat »ing ItanOui All applications vvill be treated in strıct confıdence. İyi bir muhasebeci • Muhasebe eğıtimi yapan bir Yuksekokul ya da Ticaret Lısesı mezunuysanız, • Ticaret ya da maiıyet muhasebesi konusunda en az 5 yıl deneyımlıysenız, • 35 yaşını geçmediysenız, • Askerliğınizı yaptıysanız... Şirketimızin Muhasebe Bölümü sizı bekliyor. Lütfen, özgeçmişınizi ve referanslarınızı içeren bir mektubu adresımize gönderıniz. Eval AŞ Cendere Yolu 45, Kâğıthane-İstanbul Eval AŞ bir Profilo Holding kuruluşudur. PENÂJANS DMB&B^ A ful! service, intemational agency is seeking qualified applicants for the follovving positions: ACCOUNT EXECUTIVE Account executive vvith fıve years' experience, good presentation skills and fluent English is needed for a multinational account that entails frequent intemational travel. The ideal candidate vvill also have a good marketing and diversified communications background. TV/PRINT PRODUCER Experienced English speaking TV/Print producer vvho can manage all phases of production. You should be well versed in selecting production companies,in production techniques, preparing estimates, cost control, editing, closing dates, location scouting, talent, vvardrobe, props, production companies. No later than October 7th, qualified carididates should send their resume in strictest confıdence to: Penajans D'Aro Masius Benton & Bowles Ticaret AJ}. Teşvikiye Cad. No: 105 80200 İstanbıd
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog