Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

30 EYLÜL 1991 DIŞ HABERLER CUMHURİYET/U Karabağ'da 3 ölti daha • MOSKOVA (AA) — Azerbaycan'a bağlı Dağlık Karabağ özerk bolgesinde, son 48 saat içinde meydana gelen çatışmalarda üç kişinin daha öldüğü bildirildi. Sovyet televizyonunun haberine göre bölgede karayolu devriye görevi yapan iki Azerbaycanlı milis göreylisi, açılan makineli tüfek ateşiyle hayalını kaybederken, Azerbaycanlı nüfusun çoğunlukta olduğu Şuşa kentine roketataria açılan ateş sonucu da bir Azeri sivil öldü. Rusya lideri Boris Yeltsin ve Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in arabuluculuğuyla hafta başında imzalanan ortak bildiride, Karabağ'da ateşkes sağlanacağının belirtilmesine karşın bölgede çatışmalar durulmuyor. Moldavya gergin • MOSKOVA (AA) — SSCB'nin güneybatısındaki Moldavya Cumhuriyeti'nde Rus azınlığın yaşadığı Dnyester nehri boyundaki yerleşim merkezlerinde, cumhuriyetin Milliyetçi Halk Cephesi hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin tüm kara ve demiryollannda aramalara başladığı bildirildi. TASS ajansı, güvenlik kuvvetlerinin, bölgede yaşayan Rus azmlığa silah saglanmasını önlemek için bu önleme başvurduklannı bclirtti. Şamir: ABD Arap yanlısı • KUDÜS (AA)— İsraü Başbakanı tzak Şamir, ABD'yi, Ortadoğu'da barışm sağlanması için çaba harcarken Araplar'ın (arafını tutmakla suçladı. Şamir, yaptığı açıklamada, gelecek ay yapıLması planlanan Ortadoğu Barış Konferansı'nda, tsraü ve Arap komşulannı bir araya getirme çabalarında, ABD'nin arabulucu rolünü dürüst oynayıp oynayamayacağjndan kuşku duyduğunu söyledi. öte yandan Filistinlilerin sürgündeki parlamentosu niteliğindeki Filistin Ulusal Konseyi'nin Ortadoğu Barış Konferansı'na katılma karan ABD ve Ürdün'de memnunluk yarattı. KUZEYIRAK NOTLARI3 Kerkük somn olduTürkmerüerle, Kürtler arasında özerk bölgenin sınırlan konusunda görüş ayrılığı varSaddam Hüseyin ile Mesut Barzani arasındaki "özerklik" görüşrneleri dört paket halinde sürüyor. Kürdistani Ceçhe içindeki en etkin örgüt olanKDP.Kerkük'ü dışta bırakan bir özerklik anlaşmasını "yaklaşan kışı göz önüne alarak" imzalayabileceklerini bildiriyor. YASEMİN ÇONGAR SERSENK/ŞAKLAVA — Irak Kürtleri, oynak turküleri seviyor. Çayı, ince belli barda- ğın yansına kadar şeker doldu- rup içiyor. tşkembeyi pirinçle, kuzu etiyle doldunıp dikip has- ladıktan sonra, bir çanak dolu- su etsuyu içinde sofraya getiri- yor. Yemek yerken, yolculuk ederken, güneşin altında nöbet beklerken, yıkılan köyleri yeni- den yaparken söyleşmek çok önemli. Sorulardan sıkılmak yok. Biz sonıyoruz. Onlar soru- yor. En az bizim kadar merak- hlar. KDP'nin Ankara Temsilcisi Banaa'ya göre Saddam'a karşı güvensizliğin sürmesine karşın onunla masaya oturulması ka- çınılmazdı. Mesut Barzani de "Eger Bağdat'a gitmeseydim, Saddam aileme çok çektirdi, bu adamla el sıkışmam deseydim, halkım bana hesap sorabilirdi" diyor. KDP yöneticileri, anlaş- manın yaklaşan kıştan önce im- zalanmasının 'btryiik olasıbk' olduğunu belirtirken "Evet, ek- sikJeri gedikleıi var. Ama bir kez imzalandı nu, Kürdistan'da özerklik göriişmeleri sontıçlanırsa, peşmerge bölgeleri kendi >asama ve yiiriitme organlanna ka- vuşacak. Peşmergeler silah başında o günlerin gelmesini bekliyor. (Fotograf: RIZA EZER) yayayanlann baklan sınırlana- cak anlamına gdmeyecek. Hak- lar, bu anlaşnuı temelinde gide- rek genişleyccek" diye anlatı- yor. Bağdat pazartığında 4 paket Saddam Hüseyin-Mesut Bar- zani görüşmelerde son ay için- de önemli aşama kaydedilmiş. Dört paket halinde yürütülen pazarlık, anlaşmanın genel çer- çevesinde görüş birliği sağlan- masına yaramış. Bu dört paket, normallestirme, özerkleştirme, demokratikleşürme ve tanımla- ma başlıklarını taşıyor. Normalleştinne: Bağdat hü- kumetiyle Kürdistani Cephe arasında hiçbir görüş ayrılığı kalmayan normalleştirme kap- samına, savaş ve ayaklanma ne- deniyle yerlerini terk edenlerin geri döndürülmesi, tutsak ayak- lanmacıların serbest bırakılma- sı ve yıkıian yerleşim merkezle- rinin yeniden inşası için Bağdat hükümetinin yardımı konuları girivor. Özerkleştirme: 11 Mart 1970 anlaşması çerçevesinde, özerk- lik haklan elde eden Kuzey Irak topraklannda o anlaşmanın kı- sa surede ihlali, yeni bir anlaş- ma için umutsuzluk kaynagj oluşturmuyor. özerk bölgenin yönetimı, merkezi hükümetle îlişkisi, anayasal düzenlemeler gibi konularda en ince ayrınü- ya dek goruj birliği var. Demokratikleştinne: Diğer iki paketin aksine, önemli anlaş- mazhklara zemin oluşturan de- mokratikleştinne konusu, Kür- distani Cephe yetkililerine göre 'tam bir çıban bası.' Demokra- tik düzen için çok partililiği 'ol- mazsa olmaz' koşul gören Kür- distani Cephe, Saddam Hüse- yin'in farklı dinsel ve etnik kö- kenlere dayalı partilere izin ver- meme eğilimine karşı. Buna gö- re adı 'Kiirt' değil, 'Kürdistan' olan ve sadece Kürtleri değil, Türkmenleri, Hıristiyanları, hatta az sayıda Arabı da örgüt- lemiş durumdaki Kürdistani Cephe partileri özgür olacak. Tanımlama: özerk bölgenin sınırlarının belirlenmesi anlamı- na gelen 'lamnılama' başlığın- da da sıkıntılar yaşaruyor. Sad- dam Hüseyin yönetimi Musul, Kerkük, Sincar gibi bölgelerin özerk yönetime de\Tedilmesine, "Bu yerler, Kiirt merkederi de- ğil, Tûrkmenler, Araplar da yaşıyor" gerekçesiyle karşı çıkı- yor. Şaklava'da Irak Milli Türk- men Paıtisi (MTP) merkezinde örgütün bu bölgedeki en üst dü- zey yöneticisi olan Riyaz Giir- giin'le görüşuyoruz. MTP, Ker- kük 'te olan karargâhını 'daha rahat çaiışabilmek' için peşmer- ge denetimindeki Şaklava'ya ta- şımış. Riyaz Gürgün ve karar- gâh sorumlusu Cengiz Aslan, Irak'taki toplam Türkmen nü- fusunun 2,5 milyon olduğunu, bunun da yaklaşık 4 milyarhk Kürt nüfusu ile karşılaştınldı- ğında üçte ikilik bL orana kar- şıük geldiğini anlatıyor. Pesmer- ge bölgelerinde 400 bin Türk- men var, Kerkük'te ise 1 mil- yon. MTP, Kürdistani Cephe ile işbirliği çerçevesinde kendi gö- rüş ve isteklerini Bağdat'a ileti- yor. En çok ısrarh olunan ko- nu, Kerkük'ün özerk bölge için- de kalması. Cengiz Aslan, "Kerkük dısta kalırsa özerklik anlaşmasını tanımayacağımızı büdirdik. Buradaki TürVmenle- rin yasam guvencesi olması için özerk yönetime baglanmaian sart" diyor. Türkmenlerin Irak'ta uğradı- ğı kıyım, Batı basınına hiç yan- sımamış, bilinmiyor. Hem MTP'den, hem KDP'den 'Türkmen kıyımı' konusunda aynı rakamlan alıyoruz. Körfez savaşından bu yana saldınlarda yaşamını yitiren Türkmen sayı- sı 250 bin. YARIN: Yardım beklenti^İ Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi toplanıyor Psl ile üışkilerde yeni sınav SABETAY VAROL BRÜKSEL- Türkiye-Avnıpa Tbpluluğu Ortaklık Konseyi bu- gün toplanıyor. Ortakhk Konse- yi'nde Türk heyetine, önceki gün New York'tan Bruksel'e gelen Dışişleri Bakaru Safa Giray baş- kanlık edecek. Ortaklık Konse- yi, 12 topluluk üyesi ülkenin dı- şişleri bakanıyla, Türkiye Dışiş- leri Bakanı Safa Giray'ı bir ma- sa etrafında toplayacak. özeffikle Kıbns meselesi baş- ta oimak üzere çeşitli alanlarda Yunanistan'la diğer 11 Uye ülke arasında, bugüne kadar Anka- ra'ya karşı izlenecek politika ko- nusunda görüş birliği gerçekle- şemedi. Akşam saatlerinde ya- pılacak Ortaklık Konseyi top- İantısından önce bir araya gele- cek AT dışişleri bakanlan, An- kara'ya karşı 'tek ses'le konuş- mak amacıyla, görüş aynlıkla- nnı gidermeye çalışacak. Atina ile 11 AT ülkesi dışişleri bakan- lan arasında uzlaşma sağlamna olasüığmın düşük olduğu söyle- niyor. Üçüncti girişim Bugün yapüacak olan Ortak- hk Konseyi toplantısı, 12 Eylül sonrasında bozulan Türkiye- Topluluk iUşkilerini tekrar rayı- na oturtma yönündeki üçüncü girişimi oluşturacak. Türkiye- AT Ortakhk Konseyi, 1964'te yürürlüğe giren ve "Ankara Anlaşmaa rt oiarak adlandırılan Ortakhk Anlaşması uyannca toplanan bir kurul aynı zaman- da. Türkiye ile Topluluk arası ilişkileri duzenleyen en yüksek organ. Doğal koşullarda altı ayda bir toplanması gerekirken 12 Eylül müdahalesinden itibaren çalış- malan kesintiye uğramış durum- da. 1986 yılında Bruksel'de bir kez toplanan Ortaklık Konseyi, kurulu normal çahşma tempo- suna getirme yönündeki ılk gi- rişimi oluşturmuş, ancak arka- sım gctirememişti. 1988 yüında, topluluğun, "Kibrıs sorunu Türkiye ile AT arasındaki ilişki- leri olumsuz yönde etkilemek- tedir" larzında bir ifadeyi sonuç bildirisine koydurması, Türki- ye'nin buna karşı çıkması yü- zünden Ortakhk Konseyi topla- namadan dağılmış.tı. Söz konu- su ifade 1990 yılında lrlanda'nm başkenti Dublin'de yapılan do- rukla birlikte AT'nin resmi gö- rüşü haline gelmiş bulunuyor. Kibrıs sorunu bir kez daha Türkiye-AT Ortakhk Konseyi- nin düğüm noktasını oluşturma- ya aday görünüyor. 11 üye Dub- lin donığu pozisyonunda ısrar edümesi gerektiğini düşünurken Atina daha ileri gidilmesini ve Ankara'nın kınanmasını istiyor. AT dışişleri bakanlan kendi ara- lannda uzlaşma sağlamazlarsa Yunanistan Dışişleri Bakanı An- donis Samaras'ın tek başına Türkiye'ye hücum eden bu- ko- nuşma yapması güçlü bir olasüık. Ankara'nın'Ortaklık Konseyi' toplantısını olabildi- PARIS ğince Kıbns meselesine hapset- mekten çıkarmak isteyeceğ^ be- lirtiüyor. Ortakhk Konseyi'nin Türki- ye'deki 20 Ekim genel seçimle- rinden hemen önce gerçekleşme- si çok daha önemli beklentileri | engelliyor. Turkiye'nin bugün yapılacak toplantıdan beklediği sonuçlan şu şekilde özetlemek mümkün: 1- Turkiye-Topluluk ilişkileri konusundaki yoğun müzakere- lerin yeniden başladığına dair güçlü bir irade beyanı. 2- "Ortaklık KomitesTnin sü- rekh' işleyişinin yeniden başlatıl- ması yönünde bir karar. Ortak- hk Komitesi, Ortaklık Konseyi'- nin alt kuruluşu olup AT ülke- lerinin Brükseî'deki daimi tem- silci yardımcılan ile Türkiye'nin AT nezdindeki delegasyonunun müsteşanndan oluşuyor. 3- 1992 yümın ilk yansmda Ortakhk Konseyi'nin yeniden toplanması yönünde eğilim be- lirtümesi. 200 bin köylü yürudu MİNE SAULNIER ~ PARJS — Fransa başkenti Paris, dün son yıllann en bü- yük gösteri yürüyüşüne sahne oldu. Ülkenin dört bir yanın- dan gelen 200 bin dolayında köylü, tanm sektörü çalışanla- n ve küçük zenaatçılar, "Ka- rizma Operasyonu" diye ad- landuılan bir miting yaptılar. Genelinde hayvan üreticUeri ve tanmcıiann başı çektiği ve top- rağa bağlı tüm sektor sendika- lannın organize ettiği gösteri yürüyüşü, ATnin tanm poü- tikasını protesto amacını taşıyor. Iktidardaki Fransız Sosyalist Partisi hukumetlerinin, AT ka- rarlarına uyabılmek için aldı- ğı ekonomik önlemler, bir sü- reden beri tanm alanında bü- yük uretici olan Fransa köylü- sünü zor durumda bırakıı. POJJTIKADA SORU1NLAR ERGUNBALa ._A Yeni Açıdan Bakılıyor Kimi zaman bir yazjyı okurken rastladığınız değerlendir- me ya da yorumun üzerinde fazla durmazsınız. Örneğin dış başında Türkiye'yi eleştiren yorum ya da tam tersi öven bir değerlendirme. Türkiye'yi seven yabancı yazar da olabilir, beğenmeyen da Bu yazılar okunur, bir süre sonra unutulur. Ama bir değertendirmeye sık sık değişik yayın organların- da rastlarsanız, bu olgu o zaman dikkatinizi çeker, üzerinde düşünmeye başlarsınız. Bizim dikkatimizi çeken olgu, Sovyetter Birliği'nin dağıla- rak büyük bir kaos içine yuvarlanmasından sonra dış başın- da Türkiye hakkında yapılan değerlendirmeler. Bu değerlendirmelerin hemen hepsi olumlu. Olumludan öte Balkanlar, Sovyetler Birliği ve Korfez'deki büyük karga- şa ve belirsizlik ortamında sanki umutlar Türkiye'ye bağlan- mış gibi. Türkiye çok değişik bir çerçeve içinde ele alınıyor. Bölgede demokrasi, laiklik ve istikrarın kalesi oiarak görülü- yor. Batılı yazarlann Türkiye'y' V®"' aÇ'dan ele almalannın bir nedeni Sovyet cumhuriyetlerinin peşi peşine bağımsızlık ilan etmeleriyle Türkı cumhurıyetlerin politika sahnesinde ilk kez ciddi biçimde gündeme gelmesidir. Bu, Batılıların yabana oldukları, tyı bılmedıklen bir konu. Orta Asya cumhuriyetlerinin radikal İslam'm etkisi altına girmesi olasılığı, Rusya Federasyonu'nu ürküttüğü gibi Ba- tı'yı da kaygılandırıyor. Orta Asya'dan Körfez ve daha ötede Lübnan'a kadar uzanacak bir radikal dinci akımın yeni so- runlara, ıstıkrarsızlıklara yol açmasından korkuyorlar. Türkiye, bizim, seçim telaşından hâlâ üzerinde ciddi biçim- de durmaya zaman bulamadığımız muazzam çalkantıda istikrar ve denge için ciddi bir umut oiarak görülüyor Örneğin Newsweek dergisinin son sayisında Azerbaycan'ın ele alındığı bir yazıda, cumhuhyette Ayaz Muttalibov yöneti- minde yozlaşmanın doruğa ulaştığı belirtildikten sonra hal- kın hoşnutsuzluğunun giderek arttığı ortamda iran'ın da des- teği ile radikal İslamcı akımın güç kazanabileceği öne sürü- lüyor. Yazıda, Muttalibov ye ondan sonra işbaşına gelecek yönetimlerın dikkatlerini, "Islamla demokrasiyi bağdastıran" Türkiye modeli üzerine yoğunlastırmaları salık veriliyor. 17 eylül tarihli Intemational Herald Tribune gazetesinde Bri- an Beedham tarafından kaleme alınan yazıda ıse Doğu Av- rupa ve Sovyetler'de otoriter rejimin yıkılmasının otoriter yö- netimlehn sona erdiği anlamına gelmediği, Arap ülkelerinin büyük çoğunluğunun otonter rejimler tarafından yönetildiği belirtiliyor. Yazar, İslam ülkelerinde çoğulcu demokrasinin he- nüz kurulamadığını, bu nedenle Batı Avrupa'nın daha uzun- ca bir süre demokratik olmayan bir Arap dünyasıyla yan ya- na yaşamak zorunda kalabileceğini belırttıkten sonra "İşte bunun için demokrasiyi ve modern ekonomiyi kurmaya çalı- şan Türkiye gibi Muslüman bir ülkeye yardım etmek fevkala- de önemlidir" diyor. Brian Beedham, gerçi Arap dünyasında demokrasinin ku- rulamayışında Batı'nın da büyük sorumluluğu olduğunu, soz- gelişi Korfez'deki çağdışı rejimlerin Batı tarafından destek- lendiğini, Saddam Hüseyin'in Irak'ına silah akıtanın da Sov- yetler'in yanı sıra Batı olduğunu unutuyor. Ama konumuz açı- sından bizi ilgilendiren, Beedham'ın da diğer bir dizi yorum- cu gibi yeni konjonktürde Türkiye'yi demokrasi ve laiklik açı- sından en büyük umut oiarak görmesi. Batı, doğal oiarak soruna kendi çıkarları açısından yakla- şıyor. Soğuk savas döneminde Türkiye'ye NATO'nun ucuzjan- darmalığı görevını veren Batı, şimdi de ülkemızi İslamcı akım ve Araplar arasında radikal eğilimlere karşı bir güvence un- suru oiarak görüyor. Ancak birkaç ay içinde yaşanan inanılması güç, baş dön- dürücü gelişmelerin, Türktye'yi yalnızca Batı ile Ortadoğu ara- sında değil, Batı ile Orta Asya arasında da bir köprü duru- muna getirdiği de bir gerçek. Işin ilginç yanı Orta Asya'da modern, laik ve demokratik bir düzenin kurulabılmesı için Türkiye Moskova ile de işbirliği yapıp ona yardımcı olabilir (ölçüyü kaçırmamak koşuluyla). Özetle sahne ışıklan Türkiye'nin üzerine çevrilmektedir. Ama şu kuralı kesinlikle unutmamak gerekir: Bir ülkenin, gerçek gücü içerıden gelır. Önüne çıkan bu tarihsel fırsatı değerlendirebılmesi için Türkiye'nin, demokrasiyi sağlıklı bi- çimde yerleştirmesi, sanayıleşmesinı tamamlaması, tekno- loji üretebılmesi şarttır. Bu koşullan gerçekleştirmeden Batı'nın gazına gelip sah* neye fııiamak ters sonuçlar verebilir. Galeri • Atölye ÇOPERA) S A N A I C I . E İ I S I TUNCERDOĞRU'nun ÇİÇEKLERİ Resrm Sergisı 3Q Eylül-?? Elcım 91 SıJI* Sc*. Opcra Htn 43/16 ı T 1e Marmara OteHı Va- ı T.k.im 149 M 02 (OPERA) S A N A I G A I E > I S I SALATA BAR'IMIZ BU YILDA YESİLİKLERIE AÇIUYOR AYŞE'NİN 92 KOLEKSİYONU 30 Eylul-12 Ekim T A K I C A L E R I S I V*pur Itfntacl Sok. No: S OrMlOy T«t « • 1» 11 Tepoclk Yolu Cevhor Sok. No: 6/1 ETİLER EMIK • AERO-CİM • BODY VVORK • KONDİSYON • ÇOCUK CİMNASTİĞİ • YOGA • MASAJ ve ÜCRETSİZ SAUNA T. C. M İ L L İ E Ğ İ T İ M B A K A N L I Ğ I İSTAN BUL ÖZEL ALPER BALE URSU Baie Grubu kayıtlan başlamış olup, 12 Ekim 1991 tarihine kadar yapılacak çalışmaları müteakip 12 Ekim 1991 tarihinde, öğretim yapılacak 8 temel seviye için seviye sınavları yapılacaktır. tlgilenen velilere saygüarımızla duyururuz. Tepecik Yolu Cevher Sok. No: 6 Etiler 157 01 54 ARKEON SANAT GALER1SI BURHAN DOĞANÇAY Ozgun Baıkı Rtum Svrgtıt 24 trW-12 Ek.m 91 UıaU Ca4. Sofcoo. Sl N» 1» RESİM ve HEYKEL MÜZELERİ DERNEĞİ Taiİhİ ve her yaş grubuna RESIM ÇAUŞMALARI kayıtlanmız devam etmektedir. T»r. 159 47 39 TEŞEKKUR1 9 9 0 MandSra Üni. Gözel Sanatlar tç Mimariık ıu-i \ S \ \ I I U K K S İ \ 2 . I U İ ( ) / ( , ! ' 9 1 Lnd SERHAT GÜR 3JICÜ S.DİDEM KAYNAK ENP.TASARIM1 TEKSTtL 1 SERAMİK G.T.E. SANAT. ı tCMtMARİ ZeynepDA&U Scrtl^GÛR GökhaaGÛRKA> H. Eıtntnıl EREN CebnycALJOŞ AynnBATUM E<klnŞAHtN FeraGOÇMEN AyKİKEStM Yüm»2SEBER H. SCTJI KAYNAK Emcl VERAL AyKlKEStM Çımea ÇEÎİNEL EmnKUŞGĞZ N a m BlNOÖL GRAFİK Bclzm ECEVtT REStM DıdemBtLAL DıdanBIlAL Z^ynep DAÖU Pm»ria.Tl.U Naiıhta AKÇAY AyhuUYANK Ncdime HUamtlı Hötaâ tYtDOÛAN Ötlem HOCAOÖLU V. Dıfck BAGCOAR F.Tu|t»APAK Fuma YELER EanKUŞGÖZ A^anUYAMK Şenaur ÖZSOY Öllon HOCAOÖLU Hıkl YVLMAZ Nectıme Hudnenlı Buu Baruacl Zcjnep POLAT ScrtluGOR S. Dıdea KAYNAK Çımen ÇEItNEL NÜJÜDILGEZDI HEYKEL Belgul ECEVtT Ûlka P o y ı SERT Bukct (JH1İN CuduOLÇEK Vente Dıkk B^olu- KEStN KAYTT OLAN ÖĞRENCtLERİMİZE BAŞARILAR DtLERİZ. Yineî.. Bu Ydda Bölümlerdeki USTUNLÜGUMUZU KANITLADIK Iç Mimari-Grafik-Resim ^ Stilistlik-Modelistlik Mimariık ve Güzel Sanatlara Hazırlık KURS KAYITLARIMIZDA SON HAFTA 146 97 38 • 132 64 26 ıç mımarO L M A K İ S T E Y E N L E R İ Ç İ N H A F T A İ Ç İ - H A F T A S O N U Dünya standartlannda özel bir OKUL Temel eğitim, proje, maket perspektiv mobilya tasarımı ve vitrin düzenleme PROFESYONEL MİMARLAR İÇİN hafta sonu proje, perspektiv, mobilya, sanat tarihi. istasyon sanat evi s 111 ı s tO L M A K İ S T E Y f c N L E R İ Ç İ N H A F T A İ Ç İ - H A F T A S O N U Dünya standartlannda bir okul MOST stilistlik, temel eğitim, sanat tarihi, modelistlik - kalıpçılık, tekstil batik PROFESYONEL DEFİLE üe me- zuniyet iki yıl süren uygulamalı eğitim. istasyon sanat evi ThŞlIKIYE / R/:\kÖY 141)56 50-130 66 17 JS54131-32-33 TEŞUKIYE ERESKÖY 140 56 50-130 66 17 3S5 4131-32-33 grafikerO L M A K İ S T E Y E N L E R İ Ç İ N H A F T A İ Ç İ - H A F T A S O N U Çağdaş grafik sanatı, temel grafik tasanm ve uygulama, temel sanat eğitimi. grafik illüstrasyon montaj, pikaj, reklam uygulamalan mesleki çalışmalar. istasyon sanat evi son hafta!.. iç mimarIık,stiHstIik, grafik bölümlerine kayıtlar için son hafta istasyon sanat evi TEŞIIKIYE ERESKÖY 140 56 50-130 66 l 7 3X5 41 31-32-33 TEŞVIMYE ERENKÖY 140 56 5O-I3O66 1" 3854131-32-33 3'16 97 75 - 348 65 30 Kıısılili C<l B.vııı.-.ı K^rs Altıvol-KADIKOY TEM SANAT GALERÎSÎ -ajzm VE IHlAItflH i " ( f c — Unprf tmlmmin 0*K)enJI,lopUpl56 MÇIM «njtçıoan ori|lıul uraaaı bnkdar. «Aoav Cji httSk Orkoi (mk Sok. U, 1 11-r»11 1? SANAT GAIERİSİ FUAT MENSİ 22 Eylul-l9 Ek.m Pazargunkn 12 00-17 00 araiı açığtz. T.l: 524 35 92 galeri • atelye 146 97 38 • 132 64 26
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog