Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Devam! Ayrmılı D, g ıç n AIA 3 4 138 24 24 Cumhuriyet "İyi Banka"da "iyi faiz" PAMUKBANK iyi ba n ka d ı r 68.YIL / SAYI 24104 nmnmm KURUCUSU YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZAM. NADİR MADİ (1945-1991) 30 EYLÛL 1991 PAZARTESİ Meydanlarda seçim sıeağlINÖNÜ, ECEVİTİSUÇLADI EcEVtTTEN TÜMPAKTtLERE DEMREL HERKESE ÇATTIYlLMAZTNMİTİNGlNEİLGİAZ Vatandaşı karşı karşıya Hepsi korkak, hepsi teslimiyetçi 5. Sayfada Hesaptan yarası olan gocunur 5. Sayfada 2000'li yıllar ıçin güven istiyorum I. Sayfada KONYA AKSARAY KARAMAN BUGÜNKONYA, NtĞDE, AKSARAY K A R A M A N Ş A H İ N A L P A Y 7 . S a y f a d a Y A R I N R l Z E TRABZON,ARTVİN İ D R İ S A K Y Û Z LIDERLER NEREDE MESUT YILMAZ Adana-Seyhan otoyol açılışında. ERDAL İNÖNÜ îstanbul'da metronun temel atma törenine katılacak. SÜLEYMAN DEMİRa Erzıncan'da halka hitap edecek. BÛLENT ECEVİT tstanbul'da. NECMETTİN ERBAKAN Kocaeli, Sakarya, Bursa mitinglerine katılacak. Inegöl'de salon toplantısı düzenleyecek. ÇOCLKLAR DA SİYASET SAHNESİNDE — RP'nin Kavseri'nin Yahyalı ilçe- sinde duzenkdigi ancak Erbakan'ın katuamadıftı miting ilginç goruntulere sahne oldu. Miting öncesi imam hatipli 6-15 yaşındakı çocuklar, sloganlar atarak halkı mitingedavetetti. Bu aradasecimotobusününüzerineçıkarak "Mescıd-ı Aksa" adlı şiiri duygulu bir biçimde okuyan 8 yaşındaki, başı örtülü Yasemin Yapıcı adlı çocuk da alanda toplannuş partüiler tarafından coşkuyla alkışlandı. (Fotograf: A A) GÜNEYDOĞU Lstifa eden RP'ljler parti kııruyor TURAN YILMAZ ERGÜN AKSOY ANKARA/DİYARBAKIR — MÇP ile birleşmeye tepki göstererek istifa eden Güneydo- ğu'daki RP örgütlerinin ayn bir parti kurmayı düşündükleri öğ- renildi. Partisinden istifa eden RP'li Cizre Belediye Başkanı Haşim Haşimi, parti kurma dü- şuncesını doğrulayarak "MÇP ittifakı nedeniyle RP'den aynJ- mış olan tabanın erimemesi, başka partilere kaymaması için parti kurma calışmalan başla- tıldı" dedi. RP Güneydoğu örgütlerinin toplu istifalarla boyutlanan tep- kilerinin, parti genel merkezin- de yarattığı rahatsızlık sürüyor. (Arkası Sa. 6, Sü. 3'de) IŞIKLAR: ECEVlT İHBARCHl Sayfada Eğitim / 3. Sayfada İlkokuldan kalan zaman Ingiltere / Ekoiiomldc Asil NadıYin bağışı sorun oldu Edip Emil Öymen Borsa / Ekonomide Sermaye L. arttırımı cep deliyor Halter/ Sporda Nainrtten 3 altın madalya Miles Davis / Aıfcada Itompet artık sustu Trafikte kanlı pazar: 42 ölü 2 KAZADA 28 ÖLÜ Bolu'nun Gerede ilçesi yakınlarındaki zincirleme kazada 13 kişi yaşamını yitirirken 14'ü ağır, 35 kişi yaralandı. Eskişehir yakınlannda meydana gelen bir başka kazada ise düğün otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi öldü, 36 kişi de yaralandı. Haber Merkezi — Karayolla- nnda dün yine "trafik dehşeti" yaşandı. Dunku trafik kazala- nnda 42 kişi yaşamını yitirdi, 78 kişi de yaralandı. Bolu'nun Ge- rede ilçesi yakınlannda meyda- na gelen zincirleme trafik kaza- sında 13 kişi öldü, 14'u ağır 35 kişi yaralandı. Eskişehir'den Sa- ncakaya ilçesıne giden duğun otobüsünün devrilmesi sonucun- da 15 kişi öldü, 36 kişi yaralan- dı. Dün bir başka trafik kazası da Ankara-Bolu karayolunda meydana geldi. Otobus- otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada da arala- nnda Dörtdivan Belediye Baş- kanı tsmail Altındag'ın bulun- duğu 4 kişi yaşamını yitirdi. Yur- dun çeşitli yerlerinde meydana gelen diğer trafik kazalannda 10 kişi öldü. AA'run haberine göre dun ilk kaza, Bolu'nun Gerede ilçesi ya- kınlannda meydana geldi. Sam- sun'dan Bolu'nun Gerede ilçesi- ne gitmekte olan Hasan Özcan yönetimindekı 34 U 8840 plakalı yolcu otobüsu ile karşı yönden gelen Dursun Mercan yöneti- mindeki 53 AF 469 plakalı kam- yon, Gerede yakınlannda çar- pıştı. 54 DR 654 plakalı taksi de kaza yapan bu araçlara çarp- tı. Kazada ölen 13 kişiden, kim- likleri belırlenen 12'sinin adlan şöyle: Hasan Özcan (otobüs şofö- rü), Dursun Mercan (kamyon şoföru), Aysd Sezer, Yttksel Kı- ncıoflu, Ayse Cevat, Sadullah Öztörk (kaza yapan araçlara çarpan taksirun şoförü olduğu samlıyor), Osman Cavit, Dursun Sakarya, Emine Sakarya, Hül- ya Gıizel, Emin Kartal ve Mus- tafa Karataş (otobüs muavini). Kazada hayatını kaybeden 13'uncü kişinin kimliğinin belir- lenmesine çalışılıyor. Ağır yaralanan Cevat Yiıksel, Mevlana Sefer, Yaşar Murat Se- zer, Bilginalp Çelik, Mebmet (Arkası Sa. 6, Sü. 6'da) OBITUARY: NADIR NADI N ADIR NADI, owner and chıef edıtond! »nter o( Cum- hur'veı, ıhe leadmg Turkısh mdependenı and mtellectudl news paper (whose edıior ıs Ha^an Cemai, Board Member of the IPH, passcd away on Augusı20 Nadır Nadı had been a member ot the İPI smce 19^2 and m 1945, be- came edıtor of CumJımneı *hjch »as tounded b^ hıs father One of the most prommcnt and presugıous ed- ıtors m Turkey he dcvoted ali hıs lıfe to democracv a free press dnd free- dora of expressıon and otı manv occasıon> tound hımself ın dıfncultıes wıth the authontıes He was a most courageous nıan and profesaonall) dedıcated to supcrb edıtorml sun- dards and also to modernısatıon ın hıs company The İPI »as pnvılegcd and ho- noured to ha\e hım as one of ıts mem- bers It made hım an honordr.' ''f e member at the General \sscnsbly ın Istanbul ın 1988, »herc »e had an opportunıts to thank hım for all the »ork hc has undertaken ın delence of press freedom We etpresi our condolences to hib »ıfe. »ho has been a great eompa- nıon and fırrn support ın hts lıfo T.TERÜALLINER Nadir Nadi İPI repoıt 'ta Haber Merkezi — Uluslara- rası Basın Enstitüsu (İPI) aylık yayın organı İPI Report'un ağustos-eylul sayısında başyaza- nmız Nadir Nadi'nin kişıliği ve ölümunden duyulan uzüntuyü anlatan bir yazı yayımlandı. İPI Report'ta yayımlanan ya- zı aynen şöyle: "Tiirkiye'nin önde gelen ba- ğımsız ve aydın kitieye bitap eden gazetesi Cumhuriyet'in sa- hibi ve başyazan Nadir Nadi 20 Agustos 1991 tarihinde vefat et- ti.(Cumhuriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Hasan Cemal aynı zamanda IPI'ın Yurutme Kuru- lu üyesidir.) Nadir Nadi 1952* yüından beri İPI üyesiydi. 1932'de gazeteci- liğe başlamış ve 1945 yılında ba- basının öliımiı üzerine Cumhu- riyet'in yöneticisi ve başyazan olmuştu. Tiirkiye'nin en tanın- mış ve en etkili yazarlanndan biri olan Nadir Nadi butun ya- şamını demokrasi, basın ozgür- liıgu ve ifade özgurlugune ada- mışü. Bu nedenle de Nadir Na- di'nin başı, ulkesindeki yetkili makamlarla sık ak derde gir- mişti. Çok yttrekli bir kişi oian Na- dir Nadi'nin gazetecilik ve ya- zariık standartlan da çok yttk- sekti; aynı zamanda gazetesin- de her zaman çağdaşlıktan ya- na olmuştu. EPI, Nadir Nadi gibi bir ga- zetecinin üyesi olmasından her zaman büyük onur duymus, böyle bir kişinin üyeliğinin ken- disi için ayncalık olduguna inanmıştır. İPI, 1988 de İsUn- bul'da yapılan genel kurulunda (Arkası Sa. 6, Sü. 2'de) UÜRCİSTAN Stalin'e övgü Rııslara yergi Milliyetçilik ve bağımsızlık rüzgârlan önünde savrulan Gürcistan'da, Josef Stalin'e içten içe bir hayranlık duyuluyor. Gürcüler, Rus izi taşıyan her şeye karşılar. Bunda, işgal altında geçen tarihlerinin bugüne taşıdığı kompleks rol oynuyor. Çernobilliler Ankara'da Çernobil nükleer kazasından etkilenen 35 çocuk, dun Ankara'yı gezdiler. Lkrayna'daki butun insanla- rın ozgiırluk istediklerini anlatan çocuklar, 1996 yılında Çerno- bil Santralı'nın kapatılacagını söyîediler. Turkiye Sakatlar Kon- federasyonu tarafından davet edilen ve Ankara'da Kavaklıdere Iions, Lioness ve Leo Kulubü tarafından konuk edilen çocuk- lar, Anıtkabir ile ban tesideri aezdiler. (Foloğraf: BARIŞ BİL) FATtH M.YILMA2 TİFLİS — Gürcistan'da po- litika inat üzerinde duğumleni- yor. Yönetim ve muhalefet dar bir köprü üzerinde karşılasan iki inatçı keçinin öykusünu anımsatıyor. Kimse geri adun atmıyor, burun buruna bekleyiş süruyor, gecelen diğerini kopru- den atmak için cılız hamleler ya- pıhyor. İnat, Kafkas insanının en önemli özelliklerinden biri ola- rak sivriliyor. Bu özelliğın oluş- masında işgallerle dolu tarihin bugüne taşıdığı kompleks de buyük ölçüde katkıda bulunu- yor. Gürcistan'tn hemen hemen her köşesi işgal kompleksini yansıtıyor. Gürcüler bu neden- le en çok kendilenni seviyor. Gürcu tarihi Arap, Türk, Pers, Rus ve Bolşevik işgalleri ile bu işgallere karşı kazamlan küçük çaph başanlan içeriyor. Tiflis'i süsleyen yuzlerce anıt da bu küçuk basarılann kahra- manlanm sergıliyor. 70 yıllık Sovyet yönetiminin çokmesinin ardından bu kahramanlar daha (Arkası Sa. 6, Sü. 3'de) KUZEYIRAK NOTLARI/3 Kerkük sorun olduSaddam Hüseyin ile Mesut Barzani arasındaki özerklik görüşmeleri 4 paket halinde süruyor. Kürdistani Cephe içindeki en etkin örgüt olan KDP, Kerkük'ü dışta bırakan bir özerklik anlaşmasıru 'yaklaşan kışı göz önüne alarak' imzalayacağını bildiriyor. YASEMİN ÇONGAR'm haberi 11. Sayfada Meydanlar Kızışırken... oeçime çok kalmadı. önümüzdeki üçün- cü pazar gûnü sandık başı yapılacak. Sıyasal tansiyon hızia yûkseliyor. Liderler ve partiler ellerınden geldiğince asılıyorlar seçime Her geçen gün gaz pe- dalına daha çok basılıyor. Gitgıde hızlanıyor tempo. Çunkü yatdaşmakta olan, çoğu için bir "kader seçimi"dir. Bir bakıma var olma, yok olma mücadetesidir siyaset sahnesınde gö- rülen. Hafta sonu partiler açısından iyıce yoğun- laşan siyasal etkinliklerle geçti. Meydan mi- tingleri yapıldı, yurdun değişik yörelerınde. Bu arada bir hafta öncesinı yansıtan seçim araştırmalarının sonuçları dün Sabah ve Mil- liyet gazetelerinde yayımlandı. Tum bunların ışığında erken seçime üç hafta kala durum nasıl özetlenebilir? tArkası Sa. 19, Sü. l'de) HASAN CEMAL • Bir korucu şehit, 5 yaralı PKK militanlan güvenlik guçlerini taşıyan mmibüsü yaylım ateşıne tuttu. 3. Sayfada m Çöpler ortada kaldı Yakacık çöplüğü kapatıldı. Bakan Kahvecı, yeni yer için Buyukşehır Belediyesi'ni suçladı. 3. Sayfada • Farah Fawcett başrolde TV2'deki 'Kuçuk\ Kurbaniar' adlı mini dizide \ Fav/cett 3 çocuklu bir anne \ rolürni oynuyor. Filmde sanatçımn rol arkadaşı, Ryan O'Neal. 8. Sayfada m AT ile ilişkilerde yeni sınav Türkıye- Avrupa Topluluğu Ortakhk Konseyi bugün toplanıyor. Türk heyetine Dışişlen Bakanı Giray başkanlık edecek. 11. Sayfada • Yağmurlu havada şemsiye almayın Toptancılarda 12-100 bm lira arastnda satılan şemsiyelerin fiyatlan, satıldıklan yerlere göre farkhlık gostehyor. Ekonomide • Havada zorlu yarış özel havayolu $ırketlenmn uçan kuşa borcu var. Ekonomide • Kazakistan, yeni yatınm kapısı DİEK bünyesınde faaliyet gösteren Iş Konseyi'nin Kazakistan kolu oluşturuldu. Ekonomide • Seçime para yetişmiyor Hazine'nin iıcret odemelerımn fînansı ıçın başvurduğu kısa vadelı avans 9.1 trılyona çıktı. Ekonomide • Fırtbol 1.5 mılyar hasılat elde edilen maçta, Fenerbahçe Konyaspor'u 4-1 yenerken, gollerı Ümit, Aykut, Oğuz ve Tanju attı. Trabzonspor da kendi sahasında Bakırköyspor'u 2-1 yendı. Sporda >AnDA GEÇENHAFTA FERRUH YILMAZ SABETAYVAROL DANİMARKA Bakanın gafları BELÇİKA Silah tartışması YUNANİSTAN Papandreu yürekleri hoplattı FRANSA STELYOBERBERAKtS 'Yabancı' yeter artık MİNESAULNIER 10. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog