Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

*ECU 12 Avrupo Topluluğu ülkesinin yeni ve ortak paraM ECU/Avrupara'dır... PAMUKBANK [ g Cu mhuriyet ECU/Avrupara Doviz Hesabı sadece Pamukbank'tadır. PAMUKBANK ryi bankadır 88.YIL / SAYI 24077 /1500 T l (KDV dahil) KUfUJCUSU YUNUS NADİ (1924-1945) BASYAM NADİR NADİ (1945-1991) 3 EYLÖL 1991 SAJJ Adaylar belirleniyor SHPve DYPVe büyük ilgi Başbakan Yılmaz'ın îstanbul'dan adaylığı ağırhk kazanırken, İnönü yine tzmir'den, Demirel Isparta'dan, Ecevit Zongul- dak'tan aday oluyorlar. SHPve DYP'den teklif alan Şemsi Denizer, 'Bakanlık dışında politikayı düşünmüyo- rum. DYP'nin bu yöndeki teklifi Kûztu MAP caziptir, ancak en ufak tepkide bu işin içinde olmam' dedi. 5. Sayfada DYP-DMP BIRLEŞMESI TIKANDI 4. Sayfada FALCI MEMİŞ'E GÖRE DYP İKTİDAR 4. Sayfada SEMRA ÖZAL: ÇANKAYA MERAKLISI DEĞİLİZ 5. Sayfada ANAP'TA ADAY SANCisi 5. Sayfada HEP, SHP'YE SICAK AMA GÖNÜLSÜZ 4. Sayfada Kongari ANAP, SHP, DYP ve DSP seçim kampanyası için toplam 85 milyar lira harcayacak Reklam savaşıANAP'ın kampanyasını hazırlayan Fransız reklamcı Jacques S£guela, yarın Ankara'da Başbakan Mesut Yılmaz'a yaptığı ük çalışmalan sunacak. ANAP çevreleri İcampanya için aynlan bütçeyi gizli tutarken ANAP Saymanı Şadan Tuzcu kampanya bütçesinin 40 milyar olduğunu söyledi. Değişik ajanslarla temas kuran DYP yöneticileri bir süre önce AX Ajans'la anlaşma yaptı. Bu konudaki resmi açıklama bugün Ankara'da yapılacak. DYP'liler çalışma tamamlanınca bütçenin ortaya çıkacağını söylerken siyasal çevreler de DYP'nin reklam bütçesinin 20 milyan aşabileceğini belirtiyorlar. Bütçenin kesin olarak belirlenmemesine karşın yaklaşık 20 milyarlık bir mali porteden söz ediliyor. SHP kampanyasını pazarlayan Yorum Ajans; basın, afişleme ve gençlik konserlerinin yanı sıra "yüksek teknoloji" ile değişik bir yöntem de kullanacak. DSP'nin reklam kampanyasını hazırlayacak olan Cenajans'ın yöneticisi Nail Keçili, "Bülent Ecevit kendini yenilemiş bir insan. Üstüne ekleyeceğimiz bir şey yok" dedi. Kampanyanın "Türkiye için müjde" temasıyla başlayacağını belirtti. 15. Sayfada DYP lideri 'Bütün eski kaçakçılar etmfında toplanıyor' sözünü açıklamasını istedi Demirel: Özal'a, bir gün süre DYP Genel Başkam, Özal'ın, sözlerindeki kişileri açıklamaması halinde kendisinin daha ağır ithamlarda bulunacağını söyledi. Demirel, Özal'ın, 'Menderes'in sonuna razı olduğunu' söylemesine ilişkin de 'Kabadayıhk yapmak için birtakım acıklı hadiselerin arkasına sığınmanın bir anlamı yoktur' dedi. ANKARA (Cumhuriyet Biı- rosu) — DYP Genel Baskanı SüJeyman Demirel, kendısıne, "Btitiin eski kacakçılar etrafın- da toplanıyor" dıyen Cumhur- başkaıu Turgut Özal'a, bu kışı- leri açıklaması için bir günluk süre verdi. Demirel, özal'ın bu- gün bir açıklama yapmaması durumunda, kendisinin daha ağır ithamlarda bulunacağını söyledi. Demirel, özal'ın, TBMM'yi açış konuşmasını eleştırerek "Hezeyan içinde saçmalıyor" dedi. DYP Genel Idare Kurulu, dun Demirel'in başkanlığında top- landı. Toplantıdan önce gazete- PARTtLERİN OY PUSULASEVDAKİ YERİ KURA ÎLE BEÜRLENDÎ ANAP ANAVATAN PARTISI SP SOSYALIST PARTI I0P ISLAHATÇI DEMOKRASI PARTISI DMP DEMOKRAT MERKEZ PARTI DSP DEMOKRATIK SOL PARTI MÇP MILLIYETÇI ÇALIŞMA PARTISİ SHP SOSYAL DEMOKRAT HALKÇI PARTI 20 ekimde yapılacak erken genel secimde kullanılacak oy pusula- hınnda ANAP birinci, DYP beşinci, SHP de sonuncu sırada jer aJdı. Yıiksek Seçim Kurulu'nun dun saat 15.00'te yaptıgı toplan- üda, siyasi partflerin oy pusulalanndaki verierinin betirlenmesi için kura çekimi yapüdı. Kuraya, ANAP adına Ersin Taranogiu, DMP adına Huiusi Gürbüz, DSP adına Sait Kekeç, DYP adına Bekir Sa- mi Daca, IDP adına lsa Keteş, MÇP adına Mehmet Rafef Eke, RP adına Rıza Ulucak, SHP adına Mehmet Mogultay, SP adına Yal- çm Buyukdagk katıidı. Kura çekimi sonucu oy pusulasında birin- ci sırada ANAP, ikinti sırada RP, uçuncu sırada SP, dördüncu sı- rada IDP, beşinci sırada DYP, altıncı sırada DMP, yedinci sırada DSP, sekizinci sırada MÇP, dokuzuncu sırada SHP yer alacak. cilerin, özal'ın kendisine yönelt- tiği eleştirilere ilişkin sorulannı yanıtlayan Demirel, Özal'ın, "Bütıin eski kaçakçılar etrafın- da toplanıyor" biçimindeki söz- lenne şöyle karşılık verdi: "Savunmaya girmiyornm. Madem ki böyle bir şe> söyiü- yor. Türkiye'de kaçakçüık suç- tur. Kimse, onları soylemesi la- zım. Kimse onlar, eger onlan söylemiyorsa, kendisini namus, şeref ve fazilet cdladı sayanm. Zaten ona yakışır o. Çünkü Çankaya gibi bu yuce makamı hak, hukuk tammadan işgal eden birisi, fazilet ceiladı olmaz da ne olur? Ben hiç savunmaya girmem. Kendisini açıkiamaya davet ediyorum. Eger ded%ini açıklayamazsa, daha ağır laflar söyieyecefim. Yanna (bugüne) kadar musaade veriyorum. Kimdir dedigi adamlar? Eger (Arkaa Sa.15.Su. 4te) MUHALEFETTEN ÖZAL'A TEPKİ 4. Sayfada Yılmaz: DYP, arüklan topluyor Başbakan seçim kampanyasını Edirne'den başlattı. Burada yaptığı konuşmadaesnafa veçif tçiyevaatler- de bulunurken Demirel'e çattı. Yıl- maz, isim vermeden eleştirdiği Demi- rel için,'Aradığı şey 10 sene önce kay- bettiği koltuğudur. Hiç kimsenin kol- tuk kavgasınaalet olmayın. Kaybettiği koltuğaçıkartmakiçin düşün arkama diyenlerin arkasındangitmeyin' dedi. Başbakan Mesut Yılmaz, buğdaya 70 lira ek fıyat vereceklerini, bu hafta sonuna kadar çiftçinin tüm peşin ödemelerinin yapılacağım açıkladı. Yılmaz Bağ-Kur'a 50 milyar ödedik- lerini, 300 milyar daha vereceklerini açıkladı. 5. Sayfada YILMAZ'IN HEDEFİ DEMİREL CBALBAŞUHÖÇın EdlrM Nttian i Sayfada BAŞKEN1"!fcNAHMET TAN lp ve Ipince Hesaplar ANKARA — Her seçim ince besap gerek- tirir. Aoıı bu seçim ipince hesaplar gerekti- riyor. Özellikle, Cnm- hurbaşkam Özal için. Daha onceki seçimlerde işin başında oldugu, ip- ler elinde bulundugu için hesapları kendisi yapabiliyordu. Şimdi iplerin çok az bir böltt- mü elinde kaldı. Bu se- çimdeki tüm ince hesaplan da iplerin elinden tümü>le kaç- maraasi için. tpler kaç- tıgında, Çankaya altından kayabilecek. TBMM açış konuş- ması ve dünku özel de- meci, Özal'ın ipleri kaçırma telaşma şimdi- den düştnğünii ortaya koyuyor; ipleri kaçırma telaşından, "ipi bile goze aldıgından" söz ediyor. Ortada fol yok yu- murta yok. Yapılan se- çim, bir cumhurbaşkanlıgı seçi- mi de degil. Soz konu- (Arkası Sa. 15, Su. S'deJ Istanbul / 3. Sayfada Ortaköy anılarda kaldı Remzi Gökdağ Venedik / 7. Sayfada Doğumasallanna biryolculuk: Gizli Yüz Fatma Oran Tûketici / EfconomMe Otonuzu hangi renk isterdiniz? Meral Tamer Spor / 1 4 Sayfada Ne olacak bu Fener'in hali? Necmi Gülümsel PKK'ya büyük opemsyon Tııristier sır olduHaber Merkezi — PKK militanları tara- fından kaçınlan 5 turis- tin bulunması amaayla gerçekleştirilen 3 bin gilvenlik görevlisinin katildığı operasyondan dün de sonuç ahnama- dı. ABD'lilerden sonra bölgeye gelen Ingiliz ve Avustralya elçiüklerin- den görevüler, BingölL deki yerel yetkililerle gö- rüştUler. Bu arada gu- venlik guçlerinin Bin- göl'ün kırsal kesiminde helikopterlerden atüğı bildirilerde teröristlere İeslim ol' cağnsında bulunuldu. Bingöl'den Ergün Aksoy'un bildir- diğine göre olayın ûze- rinden beş gun geçme- sine rağmen üç Ameri- kalı, bir lngiliz ve bir Avustralyalı turisti ara- ma çalışmaları sonuç- suz kalıyor. PKK'nın kaçırma olayını üst- lenmediğıne dikkat çeken bir yetkili, "Kanımca bu olayı, Alman turistlerin kaçınlması olayındaki amaçlanndan farklı bir şekil- de kullanacaklar. Çıinku aradan geçen surede bir ses çıkmadı. Seçim olayını gündemden duşürmek için de bu eylemi gerçekleş- tirmiş olabüirler" dedi. TAıristlerin bulunabilmesı için başlatılan operasyonlara yaklaşık 3 bin güvenlik görevlisinin katildığı öğ- renildi. Havadan yoğunlaştınlan operasyonlar sırasında terörist- lerin Tunceli yönune kaçmasnun engellen- (Arkaa Sa. 15, Sü. 3 'de) Doğu Ekspresi'ne sabotaj Tatvan-Haydarpaşa seferini yapan Doğu Ekspresi'ne Solhan-Muş arasında raylara yerleştirilen patlayıcılarla sabotaj yapıldı. Bazı vagonlardevrildi. Mevzilenen teröristlerin açtığı ateşte de 3 polis ve bir makinist yaralandı. Bölgeye gelen özel tim, teröristlerle çatışmaya girdi.Bir er ve bir polis şehit oldu. 15. Sayfada TürkMedeniKanumı'nun boşanma nedeni kabıd ettiğizjna, Türk Cew Yasası'na göre de suç Devlet hâlâ vatak odasında il k » u dbüevez' Gecenin bir vaktinde 'uygunsuz' bir şekilde yakalanan çiftlerin fotoğraflan, hâlâ gazetelerin günlük konuian arasında yer alıyor. Hele bir de bu kişiler ünlüyse, kocaman başhklarla haber renklendiribyor: 'Gönül kanun dinlemez', 'Ikisi de cezasını çekmeli', 'öcümü aldım! Çagdışı Olayı yaşamış 'ünlü'ler aynı sözü söylüyorlar: 'Zinanın suç sayılması çağdışıdır.' Hülya Avşar 'Türkiye'ye özgür diyebilmemiz için insanlar önce kendilerini özgür bıraksınlar' derken, Fatma Girik 'îki kişi arasında yaşanan duygu yoğunluğuna hükmetmek çok yanhş' görüşünde. Kaduı>erkek l y r n u Türk Ceza Kanunu 'zina' suçuna verilecek cezaları belirliyor. Cezalar 3 yıl hapse dek yükseliyor. Yasada kadın-erkek ayrırru da var. Kadının bu eylemi bir kez bile gerçekleştinnesi suç sayüırken erkeğin bu ilişkisini sürekli kılması gerekiyor. Arîca Sayfada AvVlFuarı îstanbuVda 200 milyona tabancaY a s a k l a r d a sergideAvcıhk, atıcıhk ve silah meraklılarımn sabırsızlıkla beklediği Ay '91-6. Uluslararası Silah, Atıcılık, Balıkçılık ve Güvenlik Gereçleri Fuan'nda Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonu'nca kullammı yasak bazı alet ve cihazlarm da sergilendiği gözlendi. Ekonomide ALTIN tŞLEMELt — Fuarda sergilenen en pahalı sflablar arasında Astra-Lama marka altın işlemeli Ubancalar 200 milyon, Baretta marka tabanca 30 milyon, otomatik rtifekler ise 105 milyon liraya yer alıyor. Istanbul Sergi Sarayı'ndaki sergi 7 eyiule dek sürecek. (Fotoğraf: MUHARREM AYDIN) ABD, Baltık'ı tanıdıBaşkan Bush, ülkesinin Baltık cumhuriyetleriyle diplomatik ilişki kuracağını açıkladı. Bush, "SSCB'de merkez ile cumhuriyetler arasındaki ilişkiler, kendi iç sistemleri çerçevesinde belirlenmelidir" dedi. 9. Sayfada Karabagda cumhuriyet ilanetti Ermeni nüfusun çoğunlukta olduğu Karabağ Bölgesi'nde parlamento, cumhuriyet ilam kararını oybirliğiyle benimsedi. Faaliyetleri geçen yıl askıya alınan parlamento, aynca cumhuriyet anayasası kabul edilinceye kadar Azerbaycan'ın değil, SSCB Anayasası'mn geçerli olmasıru da kararlastırdı. 9. Sayfada YUGOSLAVYA'DA ATEŞKESKISA SÜRDÜ KIBRIS DtPLOMAStSl HAREKETLENDİ 8. Ne Oluyor Özal'a?... ANKARA — Cumhurbaşkanı özal'a ne oluyor bugünlerde? Bir paniği mi yaşıyor? Ne olabilir bu panik? Kirni davranış ve konuşmaları, ister iste- mez bu soruları akla getiriyor. Dünkü Hürriyet'te Ertuğrul Özkök'ün so- rularına verdiği yanrtlarda, içinde bulundtı- ğu ruhsal duruma ilişkin ipuçları yakala- nabilir. Sayın Özal'ın iç dünyasında büyük bir fır- tınanın estiği anlaşılıyor. Duygu ve düşün- celer, sanki herhangi bir mantık süzgecin- den geçmeksizin, öyle oiduğu gıbi iki duda- ğının arasından çıkıyor. Fren koyamıyor ken- disine yine. Bölük porçük, şundan bundan konuşuyor. Acaba bazen cumhurbaşkanı ol- duğunu unutuyor mu, diye sorası geliyor in- sanın kendı kendine... Bakın neler soylemiş: (Arkast Sa. 15, Su. l'de) HASAN CEMAL • Eğltimde korku Millı Eğitim Bakam Akyol bugunku uygulamanm mutlak itaate dayalı olduğunu söyledi. 3. Sayfada • Sıradan bir aşk öyküsü Ahu Tuğba ve Faruk Peker'in başrollenni oynadığı 'Zıfaf benzerıne sık rastlanan bir öykü. 6. Sayfada • Bette Midler hayranlarına "özel Bir Kadın"la buyük un yapan Garry Marshall'm yönettiğı 'Kumsaldaki Şarkı'da Barbara Hershey, Bette Midler oynuyor. 6. Sayfada • Altın, Aslan'ın ağzında Peter Greenaway "Prospero'nun Kitaplan" adlı fılmiyle Venedik Film Festıvalı 'nde yanşıyor. Filmde Mıchael Clark da rol alıyor. 7. Sayfada • Kamu Işçisi 2.5 trllyon alacaklı Sendikacılar "Farklar 20 ekime dek ödenmezse sorun çıkar" diyor. Ekonomide • Pepsi Cola'nın gözü Avrupa'da Pepsi Cola'nın Avrupa satışlan ezelı rakibi Coca Cola'ya oranla duşuk durumda. Ekonomide • İşcl eylemde ısrarlı îzmir beledıye ışçileri işverentn "lşe dönun, maaşmızı alın" çağrısma uymadı, eylem sürûyor. Ekonomide • Şimdi satış zamanı Pıyasa bu ay çifte canlılık beklıyor. Seçim bncesi yaratılan para bolluğu ve seçim sonrası zam beklentısinin satışlan arttıracağı samlıyor. Ekonomide • Zeyer: Oynamak istiyorum Gençlerbirliği maçmda yedek soyunmayan Beşıktaş'ın Polonyalı futbolcusu, "Tatile değd, futboi oynamaya geldim " dedi. Sporda GÖZLEM UĞLRMUMCU Ozal ve Kürtler... Kürdistan Yurtsever Birliği Başkam Celal Talabani, arka- daşımız Vedat Yenerer'e bakın neler demiş: — TCırkiyetde Kûrt hareketı Turgut Özal ile başlamıştır. Har ne kadar PKK bunu sahiplenmişse de Turgut özal'ın önce- sinde bu kadar hareketlı değitdi Talabani yanılıyor; çünkü "Kûrt hareketi" Türkiye'de uzun (Arkast Sa. 15. Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog