Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

İyi Faiz Devam! Ayrınt,!, blg (r MO 34 188 24 7i Cumhuriyef "İyi Banka'da "iyi faiz" PAMUKBANK iyi b a n k a d ı r M.YIL / SAYI 24103 /1800 TL (KDVdafıil) KIMJCÜSU YUNUS HADİ (1924-1945) BAŞYAZMI NAOİR NAOİ (1945-1991! 29 EYLÜL 1991 PAZAR ABD indirimegidiyor Nükleer silahlara vedaYELTSİN: KARSILIK VERMELİYİZ Başkan Bush'un nükleer silahlarda tek yanlı olarak büyük çapta indirime gidileceğini ve konvansiyonel güçte de azalma yapacaklannı açıklaması üzerine Yeltsin de Sovyetler'in bu önemli adıma karşıhk vermesi gerektiğini söyledi. ABD, savunma bütçesini yüzde 25 oranında azaltacak, kara gücünden de 500 bin kişi eksiltecek. WASHINGTON (Ajanslar) — Ba$kan Bush, öncekı gece yaptığı, gözlemcılerce "tarihi" olarak nitelendirilen konuşma- sında, ABD'nin nükleer silah- larda tek yanlı büyük çapta in- dirime gidecegini, konvansiyo- nel güçte de azalma yapacakla- nnı açıkladı. Bush'un açıklama- sı dünyada olumlu karşılandı. Rusya Federasyonu Devlet Bas- kam Boris Yeltsin, ABD'nin bu "onemli adımına" Sovyetler Birliği'nin Karşüık vermesi ge- rektiğini söyledi. Beyaz Saray'dan önceki gece yaptığı televızyon konuşmasın- da savunma bütçesini yuzde 25 oramnda azaltacaklannı söyle- (Arkası Sa. 17, Sü. 2'de) Devlet başkanına karşı giiçbirliöi Gürcistan'da ımılıalefetiıı atağı Gürcistan'da Devlet Başkanı Zviad Gamsahurdia karşıtları, ele geçirdikleri televizyon binasında bekliyor. Tek istekleri Devlet Başkanının gitmesi. Eski Başbakan Tengiz Sigua, partisiz olmasına karşın muhalefetin doğal lideri olarak sivriüyor. FATİH M. YILMAZ'mftaberl11. Sayfada Genelkurmay'ın irtica uyansı ORGOTLENDİLER Genelkurmay Başkanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde irticai faaliyetlere katıldıkları için çıkarılan son 25 kişinin sadece orucunda, namazında olmadığını söyledi. "Bunlarınki açık seçik örgütlenmedir. Kendi komutanından emir alacağına müridi olduğu adarndan emir alıyor. Kökünün nerede olduğunu biliyoruz" dedi. EVREN DEĞER ANKARA — Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvet- leri bünyesinde "irticai faaliyet- ler" içınde bulunan subay ve astsubayların "kökıinun nere- den geldiğinin" saptandığım, bunlarla ilgili olarak her yerde işlem yapıldığmı açıkladı. Ge- nelkurmay BaskanlıgVndan üst düzeyde bir askeri yetkili, TSK'dan irticai faaliyetlere ka- tıldıklan için çıkanlanlann, sa- dece orucunda, namazında olan kışıler olmadığını belirterek "Bunlarınki açık secik orgutlen- medir. Hiverarşik bir yapı içe- risinde, ordu içinde orgutienme- ye çalışıyoıiar" dedi. Genelkurmay Başkanlığı'n- daki ust düzey askeri yetkili, kuvvetler bazında gerçekleştiri- (Arkaa Sa. 17, Sü. S'teJ İzmir'de coşkulu bir kalabalığa konuşan SHP lideri Erdal İnönü: l\AP'ii güle güleVatandaşlar, Ecevit'i sosyal demokrat sanıyor. Ben otoriter parti diyorum. Adaylarını 2.5 kişi belirliyor. Cumhurbaşkanı böyle olmaz. Halka saygısız. ANAPgidecek, siz, biz hep beraber geleceğiz. Bir arkadaşım diyor ki, yahu halkın anasını ağlattı, hâlâ baba diyorlar. Ben halkıma güveniyorum. 17.Sayfada İNÖNÜ KONAK'TA — SHP lideri İnonu; Ecevit'i sosyal demokral olmamakhı suçladı. (Fotoğraf: ZAFER AKNAR) DSP lideri Ecevit, SHP-HEP birliktdiğini eleştirdi: SHPye oy,PKK'yagider TRABZONDAN AHMETTAN Ecevit Coşkusu... Trabzon dun göriılmeye değerdı. Kent bir uçtan otekine sevinç ve coşku yaşadı. Caddeler karnaval gibiydi. 5. Sayfada II il seçim nabzı BUGÜN B A R T I N , Z O N G U L D A K M E H M E T T E Z K A N 7 . S a y f a d a } A R IN K O N Y A , AKSARAY, KARAMAN, N î Ğ D E Ş A H İ N A L P A Y SHP'nin kendini sağcıhkla suçlamasını eleştiren DSP lideri Ecevit, "Övünmek gibi olmasın, ilk kez demokratik solu, sosyal demokrasi anlayışını ben getirdim. O gunlerde çelik çomak oynayan bugunku SHP'lilerden sosyal demokrasiyi öğrencecek değilim" dedi. İDRİS AKYÜrün habcri 5. Sayfada LİDERLER NEREDE YILMAZ: Çanakkale'de. İNÖNÜ: Gebze'de. DEMİREL: Konya Ereğli'de. ECEVİT: Istanbul Gaziosmanpaşa ve Alibeykoy'de. ERBAKAM: Adana, tçel, Nevşehir mitınglerine katılacak. PERİNÇEK: Denızli'de. Demirel'den Yılmaz'a Bugüne gelemîyorlar 'İlimize hoşgeldin' diye karşıianan Demirel'e Merzifon'un 82. il olmasını sembolize eden "82 DYP 91" yazılı plaka verildi. DYP llçe Başkanı Baltacı'nın Demirel'e "kentin altın anahtarını" vermesini ilçenin SHP'li Belediye Başkanı Ünsal, "Kentin anahtarı ancak belediye başkanı tarafından verilebilir. Herhalde verdikleri DYP ilçe binasının anahtarı" diye eleştirdi. 6. Sayfada PARTILER SAĞLIK POLİTİKALARINI AÇIKLADI 6. Sayfada Kendi yağlarıyla kavrulacaklar Otelciler devletten ıımut kestî İstanbul Haber Servisi — Sektörun sorunlarımn çözümü konusunda devletten utnudunu kesen tunstik otel sahipleri, ken- di yağlarıyla kavrulmaya hazır- lanıyorlar. Körfez savaşı, Kürt sorunu, tstanbul'da yanan Yu- nan otobusü ve THY grevi ne- deniyle bu yıl yaşadıklan krizi tekrar yaşamak istemeyen otel sahipleri, 1992'den itibaren tanı- tım ve pazarlama etkinüklerini kendi olanaklanyla gerçekleştir- mek üzere hazırlık yapıyorlar. (Arkası Sa. 17, Sü. 4'te) S D t E V M A N H U $ 9EVE HESAP A Ul-ATTI... OZAL ANTALYA'DA KQNU$TU îstikrara oy verin Cumhurbaşkanı Özal, Türk-Japon Iş Konseyi 5. Ortak Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye çağ atladı. Bu başarmın kilit unsuru 8 yıl içinde yaşanan istikrar unsuru olmuştur. Merak etmeyin, Türk halkı yine istikrara oy verecek" dedi. 17. Sayfada SÖZEN KÜÇÜKARMUTLU'YU GEZDİ 4. Sayfada"" MEGA ıo - P T T SAVAŞI 4. Sayfada SEÇİM KULİSİ: BELEDIYELERE SEÇİM GELİRİ 4. Sayfada ANAP'TA GÖZDAĞI: ÖRGUTÜ FESHEDERİ2 6. Sayfada ERBAKAN: 20 EKİMDE YA ALI.AH 6. Sayfada Barzani, yaşamı boyunca gerilla savaşi verdigini ve ardk amaca ulasmanın diyalogdan geçtiğini söyledi. (RIZA EZER) Mesut Barzani, Cumhuriyet'e konuştu Sınırötesi operasyonda halkımızı koruruz 'HAKKIMİZ OOâAR' Kurdistan Demokratik Parti lideri Mesut Barzani, "Eğer bir önceki gibi operasyon olursa, gene bizim sivil halkımız ölurse, kendimizi, halkımızı savunma hakkımız doğar. Geçen sefer operasyonda daha çok kadın ve çocuk öldü" dedi. KÜRT DEVLETİ Kurdistan'ı bölen sınırları yapay saydıklarını, ancak bunların varhğını da yadsıyamayacaklarını anlatan Barzani, Türklerin, Arapların, İranlıların karşı olacaklan bir Kürt devleti kurmakta yarar ummadıklarını anlattı. ÇÛKULUSLU GÜÇ Çokuluslu gucun nerede ve ne kadar sureyle kaç kişi kalacağının kendisini fazla ılgilendirmedığıni soyleyen Barzani, Bağdat'la kıştan once bir ozerklik anlaşması imzalanmasının buyuk olasılık olduğunu söyledi. YASEMİN ÇONGAR'ın Kuzey Irak notlannın ikinci bölümü 16. Sayfada Londra'dan Erken seçim kokusu YALÇIN BAYER Gazetelerde, televizyonlarda gün geçmiyor ki bir kamuoyu yoklamasının sonuçlan açıklanmasuı. îktidarla muhalefetin puan savaşi tartışdrrtasın. Evet... Henuz açıklanmamasına karşın seçim hummasına en az Türkiye kadar tutulmuş durumda gördük Ingiltere'yi. Kadınlar kaybetti YAVUZ BAYDAR tsveç kadın özgürlükleri hareketi, yuzyılın en büyük yenilgisine uğramış bulunuyor. Kadın milletvekili oranında yüzde 5'Iik bir gerileme söz konusu. Kadın hareketi, aynca muhafazakârlardan sosyalistlere kadar tüm partilerin kadın kollan yas tutuyor. Budapeşte'den Geçmişin kalıntJan FERRUH YILMAZ Son yüzyılda 7 kez siyasi sistem değişikliği yaşayan Macar halkı, her değişikhkle birlikte sokak adlarımn değiştirilmesine de alışmış. Tübingen'den Truva düşü gerçekleşmeli AHMET ARPAD Alman basını ve televizyonunun da belirttiği gibi "Truva'nın altınlan" Turkiye'ye geri verilmelidir. Bir yerlerde gizlenen hazinenin Almanya'ya değil, Turkiye'ye dönmesini gerçekleştirmek zor olmasa gerek. 10. Sayfada SAN SEBASTIAN FİLM FESTİVALİ 1.5 milyarhk ödül Basklı yönetmenin Yanşma sonunda genç yonetmen Juanma Bajo Ulluoa'nın "Kelebek Kanatları" adlı yapımı AJtın Deniz Kabuğu ödulünü kazandı. VECDİ SAYAR ~ SAN SEBASTIAN / DO- NOSTIA — San Sebastian ya da Baskça adıyla Donostia Festıvali, dün gece yapılan odul töreni Ue sonuçlanırken Buyuk Ödul olan "AKın De- niz Kabuğu" ve 320 bin dolar- lık (1.52 milyar) para ödülü Basklı bir yönetmene verildi. Genç yonetmen Jaanma Bajo UDooa'run "Kelebek Ka- natian" adlı filmini Büyük Ödul'le değerlendiren jüri böylelikle Baskb seyircüerin (Arkası Sa. 17, Sü. 2'de) Pazar Dergi / Bugün Bilardo spormu eğlencemi? Yatırım / Ekonomide Piyasaya 'Merkez' darbesi Abdurrahman Yıldırım Pazar Konuğu /12. Sayfada Trabzon'da altın arıyoruz Nilgün Cerrahoğlu Futbol / Sporda Beşiktaş veG.Saray galip Moda / Arka Sayfada Unutulmayan zarafet Neclâ Seyhun Gül ile Gülmek... IzMİR — Sandıkta güller açacak... yaptı: SHP'nin bu seçimdeki temel sloganı bu. Otobusle Izmir'ın içinde turlarken atılan Onun için de SHP'lilerın yakalarında, gö- sloganlarda da bol bol gul vardı: ğuslerinde kırmızı güller dikkatı çekıyor. — Güle gel, güle gel, gule güle gel.. Ankara'dan İzmir'e gıtmek üzere SHP'nin — Güle gelelım, SHP'de bırleşelim ıki pervanelı uçağına bınerken de oyleydı. "SHP'de bırleşelim1 " sloganından sonra Ama Erdal İnönü'nün yakasına ilıştirdığı gul da hoparlorlerden ustuste şu anons kulağa ıse plastiktendı. "İzmir'e inınce tazesıyle çarpıyordu değıştırirız" dedi gülerek. Seçım otobüsun- — Sosyal demokratları bolenlere ınanma! de kocaman bir gül buketı gelınce dediğını (Arkası Sa. n, SÜ. rde) HASAN CEMAL • Üniversitelerde 4 sıkıntı Yem oğretım • BM rteyeti salıverildi Irak, Bağdat'la yılı bugun başlıyor. 29 umversıtede 80 bin gozetım altında tuttuğu 44 kışılık mceleme oğrencı ders başı yapacak. 3. Sayfada heyetını serbest bıraktı. 11. Sayfada • Eller Yukan Başrollenm flHHHHII • İslami bankacılık yayılıyor Faizsız Jean Paul Belmondo ve I ^ ^ ^ ^ ^ B bankacılık %463 oranında buyuduükonomide Guy Marchand, Jean Pıerre f ^ B g o g S l H • Ekmek mutfağa vurdu Türk-tş'in Marıetle 'in oynadığı polısıye ^ ^ B ^ S ^ ^ ^ B araştırmasına gore 100 liralık zam, gıda fılm, saat 20.30'dan itibaren ş Ş M .>8w.İB harcamasını 17 bin lira arttırdı. Ekonomide Starl 'de ekrana getecek. m^mşğSEğİ^M " Naim altın için podyumda Dunya ve 8. Sayfada İ H H H H İ H R Ohmpıyat şampıyonu haltercımız bugun • Sürekli geleceğe doğru Cemal Reşıt bınnahk ıçın podyuma çıkıyor. Sporda Rey Konser Satonu, yem sezona yarın • Burgaz'da Sait'in ruhu Saıt Faık'ın 'Phıladanco' ıle gıriyor 9. Sayfada Burgaz'daki muzesı perişan. Ama Burgaz, • 'AT üyeliği için önce Kıbrıs' her zamanki gıbı guzel. Arka Sayfada Yunanıstan Başbakant Mitsotakıs, • 2500. yaş kutiaması Yunanıstan'da Turkıye'nm AT'ye uye olabılmesı için Kıbrıs demokrasinın yaşgunu akademısyen ve sorununun çozumlenmesını ıstedı. 11. Sayfada gazetealer tarafından kutlandı Arka Sayfada GÖZLEM UĞUR MUMCU Gül Açıyor... IZMİR — Geçen hafta Adana'da açan tomurcuk, dün İz- mir'de açılarak Konak Alanı'nda yedıveren gülüne döndü. Konak Alanı, partilerin govde gosterısı ıçın kolay kolay çık- maya cesaret edeceklen bir alan değil. Böyle bir alanı dol- durmak gercekten cesaret ışı. SHP bu cesaretı gosterdı. (Arkası Sa. 17, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog