Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Faiz Devam! A, -• bılgı <; n U O S4 86 2- 24 Cumhuriyet "İyi Banka"da "iyi faiz" PAMUKBANK i vi ba n kad ı r M.YIL / SAYI 24102 / 18M TL IKDV dahıl) KURUCUSU YUNUS NADİ NADİR 28 EYLÛL 1991 CUMARTBİ Gürriston Devlet Başkaru'ntn Cumhııriyefe demect Muhalefet yamalı bohçal ( ADIM DİKTATÖRE ÇIKTI" Zviad Gam- sahurdia, Şevardnadze'nin sırf kendi- sini harcamak için muhalefeti kullan- dığını belirterek, "ABD, bağımsız bir Gürcistan istemiyor. Moskova, yeni birlik içinde olmamızı istiyor. Bunlann hepsine karşı çıktığımıziçin adımız dik- tatör oldu. Muhalefetin hiçbirinin be- lirli bir programı bile yok" dedi. FATtH M. YILMAZ TtFLlS — Soru: "Size diktatör ve aynı zaman- da Kafkasya'nın Saddam Huseyin'i diyorlar, ne duşunüyorsunuz" Yanıt: "Bu saçmalıklar Şevard- nadze'nin ve Baü'nın işi. Ben demokratun ve va- tanseverim.1 ' Gürcistan Devlet Başkaru Zviad Gamsahurdia ile parlamento bınasındaki odasında konuşuyoruz. Binanın önü ana baba günu. Tıflis'ten ve Gürcis- tan'ın diğer bölgelerinden gelen binlerce kişi, "Zvi- ad, Zviad" dıye bağınyor. Parlamentonun hemen önünde Gamsahurdia- ya bağh Ulusal Muhafızlar, sivil milisler. Hemen hemen hepsı sılahlı. Kımınde Kalaşnikof, kimın- de av tüfeği var. Bir gnıp kadınlı erkekb ınsan da ellerindeki sopalarla "destek" olmaya gelmişler. Rustaveli Caddesı'ne bakan binanın ılk gırışın- de, kınnızı, beyaz, sıyah renklerden oluşan (Arkası Sa. 16, Sü. l'de) Peşmergeler ve PKK hakim Kuzeylrak iki parçaKİM, NEREDE? 80 bin kilometrekarelik Irak Kürdistanı'nın 45 bin kilometre- karelik bölümü tümüyle Peşmerge de- netiminde. Musul'u dıştabırakan Ker- kük ve Süleymaniye kentlerinin kuze- yine dek uzanan bu bölgeye Saddam'- ın askerleri giremiyor. Kürt örgütleri- nin oluşturduğu cephe, PKK'nın da bölgeye sokulmadığını, var olan kamp- ları temizlemeye çalıştığını bildiriyor. Kürdistan Demokrat Partisi ile PKK arasında 1989'dan beri 'üan edilmemiş savaş' var. YASEMİH ÇOMfiAR'n nottan 11. Sayfada PKK'NIN NUSAYBÎN TERÖRÜNE BÜYÜK TEPKİ17. Sayfada BUSH: SADDAM SÖZÜNDE DURMAD110. Sayfada Uçaklar geliyor încirlikyine ABD'ningözdesi TAKVİYE AMAÇU Üsse Çevik Güç'ün havaunsurunu güçlendirmek ve caydı- rıcıhğını arttırmak amacıyla F-l 11 ve EF-111 uçakları gelmeye başladı. Üs- te halen 4 değişik tipte savaş uçağı bu- lunurken Genelkurmay, 'İncirlikte anlaşmalar çerçevesinde 2 filonun üs- tündeuçak bulunmayacağını' bildirdi. SEMİH tDİZ/EVREN DEĞER ANKARA — Kuzey Iraklı siviUerı "Saddam tehdidİDe" karşı korumak amacıyla oluşturulan çokuluslu "çekiç gaç"ün uzun süreyle Türkiye'- de kalacağı tahrnin ediliyor. ABD'nin gözdesi ha- line gelen Incirlik Üssü'ne çevik gucun hava un- surunu güçlendirmek ve caydıncıhğinı arttırmak amacıyla F-l 11 ve EF-111 uçakları gelmeye baş- ladı. Uste halihazırda 4 değişik tipte savaş uçağı bulunurken Genelkurmay Başkanlığı Genel Sek- reteri Tuğgeneral Hurşit Tolon, "Anlaşmalar çer- çevesinde İnciıük'te 2 filonon ustünde uçak (Arkası Sa. 19, Sü. 4'dt) ANAP'TA PROTESTOLAR — Yenimahalle ve Eskişehir orguCu, genel merkezde lisledeki sıralamanın degişmesi için eylem yapü. (Fotograf: BARIŞ BtL) 35'i milletvekili 64 kişi adaylıktan çekildi AN AP dıırulmuyorListelerin açıklanmasından sonra adaylıktan çekilen 22 milletvekiline dün 13 kişi daha katıldı. MilletvekiUerinden Gemalmaz, Alptemoçin, Seydagil, Dayı, Sabuniş, Şengün, Tavgaç, Göktolga, Vuralhan, Bozkurt. Aksu, Oksay ve Durulcan adaylıktan çekildiler. ANAP Teşkilat Başkanı Fahrettin Kurt, "Asıl istifa etmesi gerekenler etmiyor" dedi. îzmir il örgütünün düzenlediği toplantıda Meclis Başkanı Kaya Erdem protesto edildi. Yenimahalle ilçe örgütünde 200 kişi ANAP Genel Merkezi'ni basarak listeleri Kurt'la görüşmek istedi. 17. Sayfada — Yok canun, araba kazası filan degil, sadece listenin altında kalmış!.. Propaganda çalışmalanniB hızlanmasıyla, sokaklar bayraklardan gecilmez oldu. (Fotograf: UĞUR GIİNYUZ) *Erken kalkan bayrağını asar J Cadde ve sokakları bayraklarla süslemenin hiçbir kuralı, hiçbir yaptırımı yok. İki direk arasını boş bulan geriyor bayrağını. Partililer 'Erken kalkan asar bayrağını' diyoriar. 60 tonu aşkm bayrakla donatılan İstanbul'da çevreciler oldukça kaygılı. Plastik bayraklann, seçim sonrası toplanmaması halinde doğaya 200 yıl sürecek birtahribat yapacağıbelirtiliyor.BEHZAT SAHİN'in haberi 5. Sayfada RP-MÇP işbirliği w - Ittifak zor durumdaSeçimde Refah Partisi'nin MÇP ile ittifak yapmasına tepki gösteren Guneydoğu orgutlerı ve milletvekili adaylan RP'den ayrılıyorlar. RP Genel Sekreten Oğuzhan Asilturk, "Şimdi reaksiyon gösteriyorlar. Yaptıklarının yanlış olduğunu anlayıp geri döneceklerdir" dedi. Üçlu ittifakın once Mardin'de lıste başı gösterdigi daha sonra MSP'li eski bakanlardan Fehmi Adak ile değiştirip liste dışı bırakılan SBF oğretim üyesi Prof. Dr. Beşir Hamitoğulları, "RP'nin adaylık önerisini MÇP ile ittifakı nedeniyle geri çevirdiğini söyledi. Hamitoğulları 'ben anti- faşist' bir kişiyim" dedi. TURAN YILMATın haberi 6. Sayfada İL İL SEÇİM NABZI I L İ L S E Ç İ M N A B Z I B U G Ü N B O L U , K O C A E L 1 M E H M E T T E Z K A N 7 . S a y f a d a YARIN BARTIN, Z O N G U L D A K M E H M E T T E Z K A N LIDERLER NEREDE? YILMAZ: Ankara'da İNÖNÜ: îzmir mitinginde. DEMİREL: Merzifon, Tokat, Amasya mitinglerınde konuşacak. ECEVİT. Trabzon'da. ERBAKAN: Sıvas, Kahramanmaraş ve Gaziantep mitinglerinde konuşacak. SHP'den ekonomik programTEMEL KAYNAK VERGİ SHP'nin ekonomik programında temel kaynak olarak vergi gelirlerindeki artış . gösteriliyor. Yapüacak reformla vergide 8-10 trilyonluk istisnalar kaldınlacak. Programda "özelleştirmeye kesinlikle karşı çıkılmadığı, ancak KİT'leri alacak kimse bulunamayacağı için ekonomiye kaynak yaratacak bir özelleştirmenin gerçekleşemeyeceği" vurgulandı. EkOflO«Me BA3KENTTEN AHMETTAN Ozal'ın Şatosu înönü'nün Kalesi... ANKARA — Çankaya Köşku Ozal'ın şatosu isc, Çanka>« seçim bolgesi de InoDu'nun kalesi. Çankaya, yalnızca bu donemde degil, Erdal Bey'in babasının zama- nından beri, hep sosval de- mokrat seçmenin en giıçlü ol- dugu yer. Anayasa Profesoru Mfim- taz So)sal'ın, SHP açısından "Türkiye'nin en garanti bolgesi" diye tanımlanan Çankaj-a'dan kontenjan ada- yı gösterUmesi, Soysal'ı millet- vekili seçtirmekten ote simge- sel bir anlam taşı>or. SHP, Çankaya sorununu, bir Çan- kaya millervekilinin oogorece- ğı planla çozmeyi duşünuyor. Bu simgeselligi, Çankaya Belediye Başkanı Dogan Taş- delen. şovle ifade edi>or (Arkası Sa. 19, Sü. l'dt) DEMİREL Bu ülkede herkese iş veaşvar Muğla, Aydın ve Denizli mitinglerinde konuşan DYP Genel Başkanı Suleyman Demirel, hemen her kesime vaatlerde bulundu. Konuşmasında ANAP iktidarını eleştiren Demirel, "21. yüzyıldan söz ediyorlar, vatandaşın bu akşamını yarınını düşünmüyorlar" diye konuştu. 6. Sayfada Çiller'den borsaya vaatler Ekonomi Servisi — DYP'nin ekonomi işlerinden Sorumlu Genel Başkan Yar- dımcısı Tanso Çiller, DYP'nin tek başına iktidara gelmesi halinde hisse senedi gelirleri- nin vergiden duşüruleceğini, özelleştirmenin borsayı duşür- meyecek bir hızda yapılacağı- ru, borsaya gerekirse devlet olarak mudahale edeceklerini ve borsayı desteklemek için faizleri duşureceklerini söyle- di. Tansu Çiller, dun Turkiye Sanayi Kalkınma Bankası Ge- nel Mudurluğü'nde önce bir basın toplantısı yaptı, ardın- (Arkası Sa. 17, Sü. 3'te) Bugûn / Bilim Teknik Atomanahtar Jyapıldı Erkan Tekman Kampanya / Ekonomide Siyasi tercihimiz makarna Bülent Kızanlık Güreş / Sporda Grektfda kötü başladık Kış saati /19. Sayfada Saatînizi bu gece ayarlamayı unutmayın Festival /Arka Sayfada Sinema dersleri Rekin Teksoy Hava Hangi Partiden Yanaf?.. H a v a hangı partiden yana esiyor? kanlığına Karşı çıkmışlardı. Ayrıca, Yılmaz'ı Bu sorunun ılk karşılığı şu olabılır: Şımdı- desteklemiş olanların bir bölumünün de lis- lık ANAP'ın havas» iyi değıl Örgüt bölünmuş telerde seçılemeyeceklerı yerlere konulduk- durumda ve moralsiz... ları goz önünde tutulursa, ıktıdar partısınde Neden'' şu gunlerde yaşanmakta olan sarsıntının ne- Kongrede Akbulut'u desteklemiş olanla- denı daha iyi anlaşılır. rın, m.lletvekılıaday lıstelerinde çok büyük Cumhunyet Haber Merkezı'ne ulaşan ha- olçudetasfıyeed.lmelen, part, ıçmdeçalkan- ^ A N ^ p a ç ı s ı n d a n h i ç d e ı ç g f c ı d e . tıya yol açtı. Orgutlerın ve mılletvekıllennın v v v v yarısı, kongrede Mesut Yılmaz'ın genel baş- (Arkası Sa. 19, Su. l'de) HASAN CEMAL • Erkek erkeğe öğrenime son Ünlu • İşçiler direnerek hak anyor Hasal Iplık Kabataş Erkek Lisesi'ne önümüzdekı yıldan Fabrikası'nda 170 ışçmm çıkanlmasıyla itibaren kız öğrenciler de ahnacak. 3. Sayfada bırlıkte toplu dırenış başladı. Ekonomide • Lojman clnayeti Mustafa Gtingör'un • Çernobilzedeler 33 Ukraynalı çocuk öldürulmesi olayıyla ilgili olarak Milletvekili tstanbul'da fidan dıkti, Kayahan'ı dınledı, Muhyettın Mutlu ıfade verdi. 3. Sayfada Turk yemeklerinin tadına baktı. 17. Sayfada • Üniversiteler açılıyor 9 Eylul ve Uludağ M k ^1 • G.Saray'ın kozu umversıtelerı, 1991-1992 öğretım dönemme wN^i*~l Prekazl Sezon öncesı dun duzenlenen törenlerle başladılar. 3. Sayfada fl^W gözden çıkarılan Yugoslav • Vurdulu kırdılı fllmlerden Cuneyt VBMM^t futbolcu Cevat Prekazı, Arkın'ın yönetıp başrolunu oynadığı ^ • M K L * Rotariu'nun sakathğı 'Mahkûm' adlı fılm, TVS'ıe. 8. Sayfada J^BM^' uzerine Altay maçı • İki kadın yönetmenden Füruzan ve JBMMMT kadrosuna alındı. Sporda Gülsun Karamustafa'nm yönettiğı 'Benım • 'Çevre dostlan' eleştirildi 'tpack '91 Sınemalanm' film TVl'de. 8. Sayfada Katı Atıklar Yönetmelıği ve Ambalaj' • İDSO'da yenl sezon Nievsım, A.Schwınck konulu panelde yönetmelık 'altı şalvar, ustu yönetımındekı konserle dün açıldı. 9. Sayfada frak' olarak eleştırıldı. Arka Sayfada CÖZTEM UĞURMUMCU Kim Engeller? Cumhurbaşkanı Özal, açık hava toplantılan düzenleyip, bu toplantılan TRT ve Magic Box ekranına yansıtarak suç işlıyor. Bu açık hava toplantılarını kim düzenliyor? Valiler mi? O zaman valiler suç işlıyor. ANAP il örgütleri mı? Böyleyse ANAP il örgütleri de suç ışliyorlar. (Arkası Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog