Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

İyiFaiz Devam! A>-,nblı blgı çr ALO 3 4 185 24 24 Cumhuriyet Faiz orahları değişir "ryi faiz" yine iyi kalır. iyi b a n k a d ı r 68.YIL / SAYI 24098 /1800 TL (KDVdahil) KURUCUSU YUNUS NADİ (1924-1945) 3AŞYAZARI NADİR NAOİ (1945-1991) 24 EYLÛL 1991 SAJJ Milletvekilleri listeleri bugün YSK'ya veriliyor Partflerin zor seçimîAJVAPî Yerini beğenmeyen çok sayıda milletvekilinin ANAP'tan istifa etmesi bekleniyor. Fransız reklamcı Seguela'nın hazırladığı kampanyayı Cumhurbaşkanı özal ve çok sayıda ANAP yöneticisi yetersiz buldu. Yılmaz liste hazırlıyor. 4. Sayfada SHP: Yönetim, liste belirleme çalışmalannı TBMM'de sürdurünce, kontenjan adaylan Genel Merkez'de gun boyu boş yere bekledıler. Genel Başkan Erdal lnönu, buyük illerin kontenjan adayiarını rezerv etmışti. Guneydoğu illeri ise HEP'lilere ayrılıyordu. Işıklar'ın Diyarbakır, Ekmen'in Batman, Türk'ıin Mardın adaylığı kesın gibiydi. Alınak'la Sağ'a yer aranıyordu. 5. Sfad DYP: Genel tdare Kurulu toplantısından önce genel merkeze hucum eden adaylar Demirel veya genel başkan yardımcılanyla göruşmek için saatlerce beklediler. 5. Sayfada DSP: önceki gece sabaha kadar suren MYK toplantısında MYK'dan aday gösterilecekler ile büyük illerdekı sıralama buyuk olçude saptandı. Genel merkeze akın eden il ve ilçe başkanları liste çalışmalan nedenıyle ıçerıye almmadı. 5. Sayfada RP: RP, MÇP, IDP arasındaki uçlu ittifakın yasal nedenlerle suya duşmesı üzerine, tabanda guçbirlıği arayışı başladı. MÇP, seçime katılıp katılmama konusunda kararsız. 5. Sayfada İ L İ L S E Ç İ M N A B Z I ^ — YAN A Ç VEftiNDEN ETMESİNE PEli Pi İSE, "ATAN/VMŞ T€L€ &AŞK.ANINI PEN ETMEVE BUGÜNAYDIN DENİZLİ, MUĞLA HANDAN ŞENKÖKEN 7 . S a y f a d a YARINBURSA, B A L I K E S İ R , Ç A N A K K A L E «ÜVİT TOKDEMİR, M I T 0 T A N ACA6A NE Ol-UVûflUM? Özal muhalefete yüklendi "Seçim munasebetiyle söylenenlere uzülüyorum. Gelince hesap soracakmış. Canım sorarsan sor, alıştık bunJara" diyen Özal SHP'li belediyeleri de eleştirdi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Malatya Gazeteciler Cemıyeti tarafından "Yılın Dev- let Adamı" seçılen Cumhurbaş- kanı Turgut Ozal, dtızenlenen törende ANAP'ı överken muha- lefeti eleştirdi. Turkiye'nin 1970'li yıllarda koalisyon hükü- (Arkosı Sa. 19, Sü. Vde) ANAP'IN ANKETİ: ÖZALLARIN KEYFİLİĞİNİ HANGİ PARTİ ÖNLER 14. Sayfada Inönü, TUSIAD'da konuştu: TLSİAD Yuksek İstişare Konseyi Başkanı Rahmi Koç, SHP lideri Başkanı Buient Eczacıbaşı. (Fotograf: UĞUR GÜNYÜZ) Öııoe enflasyonSHP IİDERİNDEN Ekonomide onanm programı hazırladık. Enflasyonu 2 yılda makul seviyeye indireceğiz, gelir dağılımını düzelteceğiz. Ister inanın ister inanmayın, sağhklı piyasa ekonomisini Batı'da olduğu gibi sosyal demokratlar kuracaktır. Işçi-işveren-hükümet arasındaki sağhklı diyalog için ekonomik ve sosyal konsey kurulacak. Devlet piyasa ile uyum içinde olacak; olabildiğince rekabet, gerektiği kadar planlama. Vergi reformunu gerçekleştireceğiz. Ekonomi Senisi — SHP Ge- nel Başkanı Erdal Inönü, eko- nomide 2000Tİ yülann vizyonu- nu açıkladı: Onanm ve sanayi- de aühm. TÜSİAD'da konuşan Inönü, Türkiye'nin gelecegini oluşturabilmek için iki önemli program duşündüklerini, bun- lardan birinasinin onanm, ikin- cisinin ise 10-15 yıllık bir pers- pektif içinde sanayi atılımı programj olduğunu söyledi. İki programın iç içe uygulanacağı- nı belirten İnönu, ekonomik onanm programıyla enflasyonu iki yılda makul duzeylere çeke- ceklerinı ve gelir dağılımını dü- zelteceklerinı bildirdı. SHP lideri, TÜSÎAD uyelerı- ne "tster inanın ister inanmayın sağlıklı piyasa ekonomisini Ba- (Arkaa Sa. 19, Sü. 4'd») "Inönü; farklı olan o" Notlar Ekonomide onarım ABDURRAHMAN YILDIRIM TÜStAD'm üçüncü konuk Iıderı SHP Genel Başkanı Er- dal İnönu, Turkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizi ve yapısal sorunlan aşmak için artık yeni bir "yön duygusu" yeni bir "vizyona" gereksinim duyduğunu vurguladı. tnönü, ülkenın "kabuğunu kırabil- mek ve geçen 10 yılda sana- yide kaybettigi ivmeyi kaza- (Arkası Sa. 19, Sü. 7'de) TV/a Sayfada İronikaşk öyküsü: Bulunduğumuz Yol Grafik/9. Sayfada Düşü gerçeğe dönüştüren makine El Sanatları/Artca Sayfada Kabul gönü yerine sanatkursu Aslı Kayabal Kuşlar / Arka Sayfada Flamingo hazır yuvaya konacak Ankara'da mucitlersergisi açıldı ^rulmadan çiğköfteÇiğköfte yoğurma makinesinin mucidi Gaziantepli Faruk Kayadelen, "Lahmacuncular, çiğköfteciler, kasaplar, ev hanımları, artık elle yoğurmaya paydos" diye bağırarak sergide makinesini tanıtıyor. Emekli olduktan sonra mucitliğe soyunan Baki Bilal, "Emekli insan ne yapar? İcat yapar" diyor. Bilal'in en büyük icadı, 'mikrop öldürme tabancası! Bu sihirli tabanca havada, suda bulunan mikropları ışmla yok ediyor. İDtL GÜRSEL ANKARA — "Çiğköfte yo- ğorma makinesi', 'depremi ön- ceden bildiren aJet', 'otomatik vişne toplama makinası', tozlu odaJanndan çıkmışlar, birileri tarafından keşfedibneyı bekli- yorlar. Kimı emekli, kimi ortaokul mezunu, kimi lise öğrencisi mu- citler "icaf'lannı en renkü slo- ganlaria yan yana dizmişler: "Hava kirliligine paydos", "Kebap ve çigköfteier yorulma- dao yogrulacak." 2. Mucitler ve Araştırmalar Haftası'nın açılışı nedeniyle icatlannı sergıleyenlerin çoğu, "dofnştan mucit" olduklarını savunuyorlar. Gunluk yaşamda en akla gelmeyecek ayrıntüann değerlendirilmesiyle bulunan türlu makineler, araçlar bir an önce benimsenmeyi bekliyor. "Çiğköfte yogurma makinesi"- nin mucidi Gaziantepli Faruk Kayadelen. Kayadelen, etraftan gelen isteklere "Emrin olur" di- yerek çiğköfte dağıtırken "Lah- macuncular, çiğköfteciler, ka- saplar, ev hanımlan, artık elle yoğurmaya paydos" dıye bağın- yor. Çiğköfte yoğurma makine- sinin bedeli 1 milyon lira. Kaya- delen'in tek icadı bu değil... Ka- yadelen, güneş enerjisiyle çalı- şan bir de fınn uretmiş. bu sıs- temi geliştirmeyi duşündükleri- ni anlatan Kayadelen, "15 dai- reli apartmanlara güneş enerji- si sistemini kurarak mutfaklar- da bu enerjiyi kullanacağız" di- yor. Fikret Kaftaoğlu'nun 1945 yı- lında bulduğu "deprem aleti" her tarafından kablolar çıkmış (Arkaa Sa. 14, Sü. 8'de) Prof. Erim'in Afrodisias'ta başını, Berlin Müzesi'nde gövdesini bulduğu heykel 'ihtiyarBalıkçı'gövdesinibekliyor 1989 — Prof. Kenan Erim ve kazı heyeti, 1989 yılında Afrodisias'ta mer- merden yapılmış bir heykel başı ortaya çıkardı. Erim'e gore bu baş Ber- lin'deki beykele aitti. Erim bunu kanıtiamak için mucadele verdi. 1904 — Fransız arkeolog Paııl Gaudin'in 1904 yılında Afrodisias'ta buiup, gizüce Turkiye'den kaçutfagı ve datıa sonra Berlin Müzesi'ne sattığı beykelin gövdesi. AFRODİSİAS'IN BABASINA ÖZENSİZ MEZAR OKTAY EKİNCTaia haberi 3. Sayfada Prof. Kenan Erim, 1989 kazısında bir mermer heykel baş bulunca, birdenbire yıllarca önce bir kez vitrin arkasında gördüğü ve Fransız arkeolog Paul Gaudin'in 19O4'te kaçırıp Berlin Müzesi'ne sattığı gövdeyi anımsadı ve "Bu baş, o gövdenin" dedi. Berlin Müzesi, Erim'in savını kanıtlamasına yardımcı olmak amacıyla heykelin boynuna ait 450 gramlık bir alçı kopyasını Afrodisias'a göndermek uzere Türk elçüiğıne vermek istedi. Her ne hikmetse büyükelçilik reddetti. Bu ilgısizlik uzerine kopya önce New York'a ve oradan da Afrodisias'a gönderildi. Berlin Muzesi'nin yaptığı bir teknik yanlışlık ilk denemede yan yanya olumlu sonuç verdi. Prof. Erim ölunce Prof. Jale tnan gövdenin tıpkı kopyasım getirtmek uzere devreye girdi. Zeus tapınağı olayında Bergama Belediye Başkanı Suat Taşkın ile çatışmalı olan Berlin Muzesi'nden Paul Kunze, bu kez heykelin tıpkı kopyasını bızzat kendisi Turkiye'ye getu-di. Sonuç baş gövdeye "cukkadak" oturdu. ÖZGEN ACAR'ın haberi 3. Sayfada Ecevit'ten Özal'a tepki: Kıbrıs'a yardımla Türkiye batmaz ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Cumhurbaşkanı Tıif- gut Özal'ın Çekoslovakya'dan Turkiye'ye donerken uçakta yaptığı "KKTC'ye her yıl 200 milyon dolar barcıyonız" yo- lundaki açıklama, DSP lideri Buient Eceyit tarafından sert bi- çimde eleştirildi. Ecevıt dun ver- diğı demeçte, "Kıbns Tiirkleri- ne 200 milyon dolarlık katkı ile Turkiye batmaz" dıyerek şöyle devam etti: "Bu, bir Türk cıunhurbaşka- nına yakışmayan davranıştır." ANAP iktidannın, KKTC^ nin tanınması yönünde ça- ba göstermediğine dikkat çe- ken Ecevit, uluslararası toplan- tılara KKTC'nin gözlemci veya (Arktm Sa. 14, Sü. 7'de) TIPTA UZMANLIK SINAVI K a z a n a n l a r ı n I i s t e s i 1 4 . S a y f a d a TÜSİAD'daki jnönü. IJemirel ve Ecevit'ten sonra İnönü'yü de TÜSİAD'da dınledik Yakasına kırmızı bir gül ihştirmıştı. Bırbuçuk saat konuştu; daha doğ- rusu kürsüye koyduğu kâğıtlardan tane ta- ne okudu partısının göruşlerıni... DYP ve DSP liderleriyle bırleştığı ve ayrıl- dığı noktalar nelerdı SHP lıderinın? Bu sorunun karşıhğı aynı zamanda büyük iş çevreleriyte SHP'nin hangı noktalarda yak- laştığını, hangilerınde uzaklaştığını ortaya koyabılir. Her şeyden önce, üç partı de çoğulcu de- mokrasi konusunda öirleştıklerını vurgulu- yor. Liderler, genel olarak demokrasinin ta- mmına ilışkin görüş aynlığı içinde olmadık- larını da bellı ediyorlar. Yeni bir anayasa ya- pılması gereğinde farklı düşünmedikleri gi- bi, bunun için aralarında uzlaşma yollarının açık tutulabileceğının altını da çızıyorlar. (Arkaa Sa. 19, Su. l'de) HASAN CEMAL • Belediyeler anti-Star1 Bıga'dan sonra Denizli ve Ceyhan'da da Magıc-Box'ın yayınlan beledıyelerce kesildi. 3. Sayfada • Amerikan polisi Üzerine Sıdney Lumet'ın yonettığı ve başrollerini Preat Williams, Jent Orbaht'm oynadığı 'Kentın \ Prensi' adlı fılm TV2'de ekrana gelecek. 8. Sayfada __ • Bir roman kahramanı gibi Fuat Mensı Dıleksiz'in suluboya resımlen Horhor Sanat Calerısı'nde sergılenıyor. 9. Sayfada • Azeri Ermeni Anlaşması Yeltsın 'in arabuluculuk yaptığı göruşmeler sonunda Azenlerle Ermeniler arasında ılke anlaşmasına varıldı. 10. Sayfada m Saddam diktatördür ABD Başkanı Bush BM'de yaptığı konuşmada Irak liderını dıktatör olarak nıteledi. 11. Sayfada • Belgrad, Zagreb'i uyardı Federal Savunma Bakanı, ateşkesin Hırvatlarca ıhlal edildiğini öne sürdu. 11. Sayfada • Borsaya yabancı' gazı Türkiye Yatmm Fonu'nun Istanbul'da toplanması fiyatları yüzde 3.26 oramnda yükselttı. Ekonomide • Yol tartışması Dragos'taki kıyı dolgusunun tstanbullulann sorunu olduğu ılen süruldu. 15. Sayfada • F.Bahçe'yi kimse tutamaz Sarı- Lacıvertlıler Aydın yenılgısınden sonra son üç haftada puan kaybetmedı. Sporda • Çöpün k\yme\\ Atıklann değerlendırılmesı gerçekleştırılemıyor. Arka Sayfada GÖZLEM UGURMUMCU Zorba... "Stari" televizyonu, yolun ortasına diktiği çanak antene çöp arabasının çarpmasını "zorbalık" olarak adlandınp İs- tanbul Büyükşehır Belediye Başkanı'nı "zorba" ilan etti. "Zorba" diye; Vergı Usul Yasası'na göre kazanç getiren faaliyetlennı Türkıye'de yapıp "Ben Vaduz'da kuruidum"di- ye "yaşaya karşı hıle" yoluyia vergi kaçakcılığı suçu işleyen- (Arkası Sa. 19, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog