Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/8 TELEVtZYON-RADYO 23 EYLÜL 1991 *o06.58 Açıhş - Haberler 07.05 Gün Başliyor (Akıs ıçerısinde 08.00 ve09.00"da haber bülleni yayımlanacaktır.) 09.30 Çocuk Kuşağı 09.55 Haberier 10.00 Kadın Saati: Ab Şu Komşularımız 10.35 Arkasi Yarın: Kuğu Fransisco. Beatriz'in Kolon daki işinden ve Valentin'den aynlır. Porto Riko'ya dönmesini istemektedir. Bu yüzden Valentin'e Beatriz'den aynlması için baskı yapar. 11.00 Haberler 11.05 Okul Televizyonu (Akış ıçerısinde 12.05 ve 13.10'dave 15.00'te haberler yayımlanacaklır.) 17.00 Haberler 17.15 Arkasi Yarın: Sevgi Bağları Nick. Dinatosun öldürülmesıyle ılgilı bir soruşturma açılır. Şüphelılenn başında da Steve gelmeİctedir. Trisha ile Steve polıse gıdip vermiş olduklan eksik ifadelerı tamamlarlar. 18.00 Anadolu'dan Görünüm 18.30 A Stüdyosu'ndan 19.25 Yerli Drama: Milyarder Memnune 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor •21.00 Stüdya A: Ayda Bir (Aynntılı bilgi yandaki sütuniarda) 22.00 Müzik Yelpazesi (Bugün köşesinde) 23.00 Haberler 23.10 DİZİ: Dİamondlar Mike ve Christinenin dostlan olan ünlü bir polisıye roman yazarı ortadan kaybolur. Ama kendisini bulmalan için bir sürü ipucu bırakır. 24.00 Haberler-Kapanış 18.10 Açılış - Arkasi Yarın: Yalan Rüzgân Faren'ın hafızasına kavuştuğunu düşünen Janet, ona bir tuzak kurar. Bu arada Faren'ın bir anda kızına ilgi göstermesine bir anlam verememektedir 19.03 Haberler 19.20 Spor Panorama 20.20 Müzik 20.30 Konuların Içinden 21.00 Dizi: Müller ve Miller 22.00 Gece Bülteni 22.35 Değİşen Toplum (Aynntılı bilgi yandaki sütuniarda) 23.20 Çeşitleme ~ 00.05 Kapanış 20.00 Açılış- Dizi: Houston Şövalyeleri Lundy ve Lafiarnma.Lundy'nin doğduğu kasabaya giderler. Orada çok iyi bıf- beyzbolcu olan Ryan ve babası ile tanışırlar. Hiç umulmadık olaylar gelişir. 20.50 Belgesel: Geleceğe Miras 21.50 Opera (Aynntılı bilgi yandaki sütuniarda) 00.40 Kapanış 19.01 Açılış- Arkası Yarın: Yıldıza Llaşmak Kâğıt Bebekler yanşmanm ikinci gününde çok tatsız bir sürprizle karşılaşırlar. Paulina ve Roke ise bundan yararlanmaya karar venrler. 19.25 Mflzik: Melodi 19.40 Arkasi Yarın: Hayat Ağacı 20.00 Lisans Tamamlama Programları 21.25 Mûzik 21.30 DİZİ: Brendon ArazİSİ Robin ve John kardeşlerı Harold'un da evden kaçmasına yardım ederler. Sir VVilliam Buntik de ısrarıyla ormanda ev partisi düzenler ama yakalamak istedikieri Hensmın'lardır. 21.55 Belgesel: Equinox 22.45 Start-Kapanış 19.00 Açılış - Haberler 19.20 Çocuk Kuşağı 19.45 Türkçe Dil Dersi 20.10 Ah Şu Komşularımız 20.35 Son 7 Gün Türkiye 21.05 Grafık 22.00 Haberier ve tngilizce Haberler 22.45 TV Filmi: Yumurcak 23.35 Turizm 23.45 Belgesel: Dağlanmız 00.15 Müziğimizde Kadın 00.40 Yerli Drama: 077 Acil Servis 01.10 Portreler-Kapanış 07.00 İyi Günler Türkiye 10.00 Pembe Dizi: Riviera 10.50 Pembe Dizi: Yaşadığımız Günler Eve, bir süre öncî kaybolan arkadaşı Nick'i aramaktadır. Nick ise bir kaza geçirip ortadan kaybolur. Eve onu aramaya devam eder. 12.00 Star 1 Haber 12.10 Sinema: Çorbamda Bir Kız Var (Aynntılı biigi yandaki sütuniarda) 13.50 Pembe Dizi: Başka Bir Dünya Nicholun babası kızım çahştığı modaevinden uzaklaştırrnaya çalışmaktadır Amanda ise dogiıracağı çocuğu dûşûnmektedir. 14.40 Dizi: Dallas 15.30 Bugünün Canavarları 16.00 Çizgi Film: Ağaçkakan Woody 16.30 Çizgi Film: Tiny Toon Maceraları 17.00 Star 1 Haber 17.10 Pembe Dizi: Cesur ve Güzel 18.00 Komedi Dizisi: Patron Kim 18.30 Dizi: A Takımı 19.30 Star 1 Haber 20.00 DİZİ: Çin Plajl Çin plajı orkestralar yanşına hazırlanmaktadır.Holly, üste çalışan Hang'm müzik konusunda yetenekli olduğunu farkeder ve onunla arkadaş olmaya calışır. 21.00 PolİSİye DİZİ: Adalet SavaşçiSl Cyndıe, yardımcılığını yaptı& meclis üyesi Wmgate'ın polıtik bir şantaja kanştığını öğrenir. Mc Call'dan yardım ister. 22.00 Polisiye Dizi: Cinayet Dosyası 23.00 Star 1 Haber 23.10 Dizi: Gecenin Sesi 00.10 Dizi: Otostopçu 00.40 Star 1 Haber 00.50 Gece Jimnastiği 01.00 Dizi: Max Headroom 01.50 Mini Dizi: III. Dünya Savaşı 02.40 Montreux Caz Festivali 90 03.30 Dizi: Uçak Gemisi 04.20 Pembe Dizi: Dizi: Komşular Tekrar program. 04.45 Pembe Dizi: Hastane Günlüğü Tekrar program. 05.30 Pembe Dizi: Bûtfin Çocuklarım Tekrar program. 06.15 Pembe Dizi: Santa Barbara Tekrar program. 12.28 Açılış - Kadınlarımız 13.00 Hata Kimde. 13.10 TRT Çocuk Korosu. 13.30 Müzik: İstekleriniz. 14.00 Haberler. 14.15 Yayın Anonsu 14.20 Belgesel. 14.40 Şiirle. 14.55 Tarım Takvimi. 15.00 Biigi Yanşması. 15.30 Tarihte Bu hafta. 15.45 Sağlık. 16.00 Belgesel: Semahlar. 16.25 Neşe Pınarı-Kapanış. TEK'ten 24 saat yayma teşvikTEK daha fazla elektrik satmak için sürekli yayını teşvik ediyor. TRT karşı çıkarken Magic Box bu düşünceyi uygulamaya koyuyor. AYŞE SAYIN ANKARA — TRT'nin olum- suz deneyiminden sonra bu kez Magic Box izleyiciyi sabaha dek ekran karşısında tutmayı deni- yor. TEK, daha fazla elektrik satmak amacıyla sürekli yayını teşvik ediyor. TRT'nin yaptırdığı kamuoyu araştırmalanna göre, Türk tele- vizyon izleyicisinin yüzde 70'e yakın bölümü saat 01.00, yüz- de 24'ü saat 24.00'te yatağa gi- riyor. Geriye kalan izleyicinin yüzde 56'sı da saat 01 .OO'de te- levizyonlarının düğmelerini ka- patıyor. Sabah saat 03.00-04.00 arası izlenrae oranı yüzde 7'ye, 04.00-05.00 arası da yüzde 0.8'e düşüyor. TRT Televizyon Dairesi Baş- kanı Sedat Örsel, "Televizyo- nun her an açtk olması" düşün- cesine katıldığını, ancak ahnan sonuçlann TRT'nin yaptığı har- camayı karşılamadıgını, bu ne- denle "ekonomik" olmadığını vurguluyor. TRT'nin cumarte- si geceleri yaptığı yayınlann iz- leyicilerin çok az bölümü tara- fından izlendiğine dikkat çeken örsel, reklamverenin de bu dü- şüşü göze alarak, reklam ver- mekten çekindiğini belirtiyor. TRT'nin yaptırdığı anketlere göre, Türkiye'de en fazla izle- nen televizyon kanalı TV-1. TV-1 en fazla cumartesi akşam- ları ve 20.00-21.00 saatleri ara- sında yüzde 55'lik bir kitle ta- rafından izleniyor. TV-2, salı günleri yayınlanan "TV'de Sinema" kuşağı nedeniyle izle- yici oranını yüzde 20'ye çıkarır- ken, hafta sonlan bu oran yüz- de 15-19 arası değişiyor. TEK ve Magic Box iş- birliği TRT'nin deneme nitelikli, Magic Box'm sürekli yaptığı ge- ce yayınlarının asıl nedeni ise TEK'in elektrik satma kaygısı. Enerji ve Tabü Kaynaklar Ba- kam Muzaffer Ancı, TEK'in elektrik satamama sorunuyla karşı karşıya kaldığını belirte- rek, "TRT ve Magic Box'ın ya- ymlannın uzatılması önerimiz var" görüşüne yer veriyor. Arı- cı, "Magic Box'ın yayınlanmn uzatılması karşılıgıoda, ucuz elektrik verilmesi anlaşması gündcme gekcek mi" sorusuna, "Bunun için bekleyeceğiz. 15 eytiilde afogımız taş, ürküttügti- miiz şeye değecek mi, görelim" yanıtını veriyor. Pembe diziler, poli- siyeler Türkiye'de önemli bir kesi- min "tek eglencesi" haline gel- mesine karşın, Türk izleyicisinin büyük bölümü günde ortalama 1-5 saat arası televizyon karşı- sında kalabiliyor. Magic Box, Körfez savaşından sonra ilk kez "sürekli" geçeceği gece yayın- larında, özellikle hanım izleyi- cilerin ilgisini çekecek "pembe diziler"le, polisiye-macera nimi sevenlere yöneüyor. Magic Box, geç saatlerde alacağı reklamlarla "getirini artürmayı" hedefliyor. Ankara Üniversitesi Basın- Yayın Yüksekokulu ile TRT'nin ortaklaşa yaptığı araştırmaya göre, uydu yayınları gençler arasında büyük ilgi görüyor. Ankara'da mülakat yoluyla, 300 kablo TV, 300 çanak anten- le uydu yayınlan izeyenler ara- sında yapılan araştırmaya göre, uydu yayınları içinde en çok ha- berler tercih ediliyor. Haberle- ri sırasıyla, eğlence programla- n, pop müzik programları ve spor programları izliyor. Ya- bancı uydu yayınları en çok sa- at 20.00-22.00 arasında izleni- yor. Uydu yayınlannı alabildi- ği halde izlemeyenlerin oranı yüzde 12'de kalırken, izleyenle- rüı yüzde 34'ü de yayınlann dil öğrenme açısından yararlı oldu- ğu görüşüne yer veriliyor. Samaıı alevî gîbi film TVl AYDA BİR 21.00 STAR1 StNEMA: ÇORBAMDA BtR KIZ VAR 12.10 Ayda Bir'de kamuoyu araştırmaları TV Servisi — Nurzen Amu- rand'ın hazırlayıp sunduğu programın bu ay işleyeceği ko- nu "Kamuoyu Araştırmaları." Seçimlerin yaklaştığı bir dö- nerae denk gelen program isa- betli bir seçim yaparak kim ka- zanacak sorusuna cevap arayan kamuoyu araştırmaları yapan kuruluşlan ekrana getiriyor. Programda kamuoyu araştır- malannın nasıl yapıldığı, hata payları,' güvenilirliği üzerinde duruluyor. Bu tiir araştırmala- nn sağlıkb gerçekleştirilmesi için kimlere görev verildiği, hangi yöntemlerin uygulandığı da kü- çük ekrana geliyor. Bu prog- ramda kamuoyu araştırmalan yapan kuruluşlar yanı sıra an- ketleri yapanlar ve bilim adam- ları da görüşlerini açıklayacak- lar. lstanbul'da sayılan 30'a yaklaşan araştırma şirketleri arasında en ünlüleri olan PİAR, ARAT ve Konda'nın görüşleri yer alacak. SELLERS BAŞROLDE— Yönelmenliğini Roy Boulting'in yaptığı filmde Sellers başroide. Bir K u V a r (There's a Girl in My Soup) / Yönetmen: Roy Boulting / Oyuncular: Peter Sellers, Goldie Hawn, Tony Britton, Nicky Henson. TV Servisi — Ünlü bir TV su- nucusu yardım etmek amacı ile sokulduğu bir genç kızın "ask tuzagı"na düşer. Terence Frisby'nin uzun yıl- lar önce bizde de Geoar Tiyatro- su'nda sahnelenerek ilgi gören ve "Çorbamdaki Kız" adı ile iz- lediğimiz oyunu daha sonra ln- giliz yönetmeni Roy Boulting tarafından perdeye aktarılmıştı. Ancak başrolde Peter Sellers tüm yetenegine karşın rolü ile uyum sağlayamadığı için film pek başarılı olmadı. Günümü- zün sevilen ve popüler oyuncu- su Goldie Hawn'ı da sinemada- ki ilk başarılı çıkışlanndan bi- rinde ve 20 yıl önceki hali ile iz- leyeceğiz. Çok sey beklemeden izlenebilecek saman alevi gibi parlayıp sönen bir güldürü. TV3 OPERA: LA GIOCONDA 21.50 Gioconda'nın karşılıksız aşkıVerdi'nin üslubunda birçok opera besteleyen Poncielli'nin Litvani ve Marion Delorme adlı iki ünlü operası daha bulunuyor. TV Servisi — 1834-1886 yıl- ları arasında yaşamış Italyan bestecisi Amilcare Ponchielli- nin 1876'da bestelediği dört per- delik "L« Gioconda" operası ekrana geliyor. "La Giocon- da"mn metni "Mefis Tofele" operasının bestecisi Arrigo Bo- ito tarafından yazıldı. Ancak yazar burada Tobia Goni tak- ma adını kullanmayı uygun gör- dü. Verdi'nin Üslubunda birçok opera besteleyen Poncielli'nin "Lituani", "Marion Delorme" adh iki ünlû operası daha bulu- nuyor. Çabuk gelişen olayların peş peşe sıralandığı La Gioconda"- nın içinde aşk, nefret, öç, ent- rika, sihirbazlık gibi melo- dramatik öğelerin tümüne yer verilmiş. Dört perdelik operarun perdeleri "Arslan Ağzı", Tes- pih", "Altın Saray", "Orfano Kanalı" adlarını taşıyor. "La Gioconda" ilk kez 8 Nisan 1876'da Milano'da sahnelendi. Olaylar 17 yy'da Veoedikte geçmektedir. Venedik Doç Sa- rayı'nın avlusundan toplanan halkın arasında engizisyon casu- su olarak bilinen gitarist Barna- ba da bulunmaktadır. Gözleri görmeyen annesi La Gieca ile birHkte sokak şarkıcısı güzel Gi- oconda da oraya gelir. Barna- ba göz koyduğu Gioconda'nın hemen yolunu keser. Oysa Gi- oconda Bamaba'dan tiksüımek- te ve Cenovah bir kişizade olan Kaptan Enzo Grimaldo'yu sev- mektedir. Barnaba kızdan ya- kıniık bulamayınca öç alacağı- na ant içer. Sonra onun annesi- nin büyücü olduğunu, kör tak- lidi yaptığını çevreye yayıp hal- kı kışkııtır. Halk da "büyücü- ye ölüm" diye bağırarak kadı- nın üzerine yürür. Gioconda ya- nında sevgUin Enzo olduğu hal- de dehşet içinde annesini kurtar- maya çaüşır. Bu sırada olay ye- rine engizisyon kurulu üyelerin- den Alviso Badoero, yarunda kansı Laara olduğu halde olay yerine gelip halkı yatıştınr. Enzo aslmda Fantafior pren- sidir ve kimliğini gizlemektedir. Üstelik Laura'ya âşıkur. Barna- ba onu tanıyınca hemen pazar- Lğagirişir. Barnaba, Enzo'nun gemisi Hecate'ye sevdigi Lau- ra'yı göturecek karşılığında da ondan Gioconda'yı alacaktı. Olup bıteni duyan Gioconda bitkin bir şekilde ağlamaya baş- lar. Barnaba söylediği gibi La- ura'yı gemiye getirir. Fakat da- ha önce oraya maskeli olarak gelmiş bulunan Gioconda, La- ura'yı korkutarak bir sandal ile uzaklaşmasıru sağiar. Sevgiüsi- nin gittiğıni öğrenen Enzo me- şaleler ile gemisini ateşe verir. TV2 DEĞİŞEN TOPLUM 22.35 Gençliğin son 40 yılı tartışılıyorTV Servisi — Ankara TV'sin- den FıKz Ozankaya ile Mihribu Tanık'ın birlikte yaptıklan Doç. Erol Mutlu'nun sunduğu "De- gişen Toplum" program dizisi içinde bu akşam "değişen gençlik" ele aünacak. Pembe diziler, sinema, mü- zik, eğlence programları arasın- da kendini fazla pazarlayama- makla birlikte TRT'nin son yıl- lardaki en ilgi çekici ve başanlı programlanndan biri "Değişen Tophım" oldu. Müzik, sinema, edebiyat konulannın işlendiği daha önceki programlardan sonra bu akşam gençlik ele alı- nıyor. 40 yıl içinde Türk genç- liğinin değişimi, olaylara bakış- taki değişimleri, ele alınıyor. Kı- sacası her yönü ile 40 yıl önce ve sonra gençlik, davet edilen konuklar tarafından tartışılıyor. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertugnıl Özkök, ga- zetemiz yazarlarından Füsun Özbilgen, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ömiir Sezgin ve AÜ Basu Yayın Yiiksek Okulo Ög- renisi Ze>nep Mete ilginç yuvar- lak masanın konukları. RADYOLAR R A D Y O 1 04J5 Açılış program. 054» Ha- berler. 05.05 Ezgi kervanı. 05J0 Sabah şarkıla- n. 06.00 Deniz hava raporu. 06.05 Günaydın. 0730 Haberler. 07.40 Bölgesel yayın. 09.00 Ha- berler. 09.05 Çocuk saati. 10.00 Haberler. 10.05 Tatil sabahı. 11.55 Radyo tiyatrosu. 12.55 Rek- lamlar ve radyo prograrrdan 13M Haberler. 13.15 Sazlarla Türk sanat müziği. 13J0 Bolge- sel yayın ve reklamlar. 15.00 Haberler. 15.05 So- Ustler geçidi. ISJO Hafif müzik. 16.00 Haber- ler. 16.05 Türkülerden bir demet. 16J0 Hafıf müzik. 17M Haberler. 17JI5 -arladönüşü. 17J5 Bolgesel yayın. 18^5 Reklamlar. 19.00 Haber- ler. 19J0 Parlamentoda bu hafta. 20J» Çocuk müziği. 20.10 Hafif müzik. 20.15 Eğlence dün- yasmdan sinema. 21.00 Haberler. 21.05 İki so- listten sarkılar. 21-50 Spor dergisi. 22.00 Küçük konser. 22J0 Beraber ve solo türküler. 23J» Ha- berler. 23.15 Pazar gecesi (2). 00^5 Günün ha- berlerinden özetler. 01.00 Progıam ve kapanış. 01M - 04.55 Gece yayını. n A U T U U 07.00 Açıhş, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmeler. 07M Haberler. 07.40 Türküler ve oyun havalan. 08.00 Sabah konseri. 08J0 Beraber ve solo şarlalar. 09.00 Ha- berler. mjte Türküler gecidi. 09J0Armoni. İOJK) Kaynaktan mikrofona türkülerimiz ve ezgileri- miz. 10J0 Hayat bir gemi. 11.00 Haberler. 11.05 Çocuklarla baş başa. 12.00 Pazar neşesi. 13.00 Haberler. 13.15 Hafıf müzik. U J0 Çocuk ve ki- tap. 13.45 Türküler. 14.00 Dünyae ölüyor mu? 14J0 Küçük konser. 15J»Haberler. 15.05 Uy- garbk yolunda. 1535 Türküler geçidi. 15^5 Şar- kıiar. 16.00 Mikrofonda bir konu. 17.00 Haber- ler. 17.05 Çağdaş Türk sanat müziği. 17J0Türk halk çalgılarından ezgiler. 18.00 Ferahnâk faslı. 18J0 tki solisnen türküler. 19.00 Haberler. 19.30 Parlamentoda bu hafta. 20.00 Türkuler geçidi. 20J0 Radyo tiyatrosu. 21.30 Solistlerden birer şarkı. 22.00 Beraber ve solo türküler. 22J0 TOrk- çe sözlü hafif müzik. 22.45 Bir roman / bir hi- kâye. 23.00 Haberler. 23.15 Beraber ve solo sar- kılar. 23^40 Hafif müzik. 23SS Unutamadığunız eserler. 00^5 Günün haberlerinden özetler. 0058 Program ve kapanış. n A U T U tf 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Güne başlarken. 08.00 Sabah için mü- zik. 09.00 Haberler. 09.15 Pazar dirdetisi. 10.00 Her pazar. 11.00 Mavi nota. 12.00 Haberler. 12.15 Geçmişten günümüze. 13.00 Yeni plaklar, yeni yorumlar. 14.00 Haberler. 14.15 Pazardan pazara. 15M Caz ve pop dünyasından. 1&00 Bir yorumcu. 16J0 Avrupa müziğinde Türk renk- leri. 17.00 Haberier. 17.15 Mavi yolculuk. 17.45 Gençlik korolan. 18.00 Teleskop. 19.00 Haber- ler. 19.15 Mavi yolculuk. 19.45 Hafıf müzik. 20.00 Diskotekten mikrofona. 21.00 Mttzik eks- presi.22.00 Haberler. 22.15 Mavi yolculuk. 22.45 Hafıf müzik. 23.00 19. Uluslararası Istanbul Fes- tivali'nden. 240» Gece ve müzik. 0055 Günün haberlerinden ozetler. 0058 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Türküler ve oyun havalan. 07JO So- listler geçidi. 08.00 Türküler. 08.15 Şarkılar. 08J0 Türkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Şarkılar ve oyun havalan. 09.30 Türküler geçi- di. 10.00 Haberler. 10.05 Solistler geçidi. 10J5 Türküler geçidi. 11.00 Haberler. 11.05 tstekle- riniz mikrofonda. 12.00 Haberler. 12.05 Bir so- list.l2J5 Küçük koro. 13.05 Türküler ve oyun havalan. 13J0 Solistlerden seçmeler. 14J» Ha- berler. 14.05 Türküler gecidi. 14J0 Bir solist. 15.00 Duygu demeti. 16.00 Haberler. 16.05 Şar- kılar. 16.20 Türküler. 16J5 Solistler geçidi. 17.00 Haberler. 17.05 Türkülerden bir demet. 1730 Fa- sıl. 18.00 Erkekler topluluğundaa türküler. 18-JO Solistler geçidi. 1858 Program ve kapanış. POLİS İSTANBUL o ^ v f , ram. 08.00 Güne Başlarken. 08.45 Sabahın Ko- nuklan. 09.15 Sevilen Mdodiler. 10.00 Hayatın lçinden. 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 Iste Saz lşte Söz. Solist: E. Demirtas Koç. 11J0 Bir So- list: Pat Benatar. 12.00 lstekler. 1340 Türkçe Sözlü Hafıf Müzik. Solist: Ajda Pekkan. 13.15 öğkden Sonra. 14.15 Bir Topluluk: Joan Jett/ The Blackhearts. 14.45 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Gönül Yazar. 15.lt HılaJ ÇeJebi'den Şar- kılar. 15J5 Kayıp Haberleri. 15J5 Türkçe Söz- lü Hafif Müzik. 16.00 FM-Stereo 'TOP1 Prog- ramı. 17.00 Müzik Dağarcığı. 17JO Gün Biter- ken. 18.15 Muzik Denince. 19*» Program ve Ka- panış. POLİS TÜRKİYE p H g ram. 07.00 Güne Başlarken. 07.45 Enstriiman- tal Müzik. UM Sabahın Konukları. 08JO Vol Dunımu. #8J5 lşte Saz lşte Söz. Solist: Musta- fa Özcan. 09.00 Soüstler Geçidi. 09J0 Yol Du- rumu. 09J5 Ayşe Tunalı'dan Şarkılar. 0955 Hava Dunımu. 10.00 Hayatın tçinden. 11.00 Bir Sa- natçıyla Beraber: Gönül Yazar. 11.25 Ahmet Bagnyanık-Ali Haydargüi'den Türküler. 11.45 Kayıp Haberleri. 1150 Sizin Seçtikleriniz. 1255 Türkçe Sözlü Hafıf Müzik. Solist: Nil Burak. 13.15 öğleden Sonra. 14.15 Türküler Geçidi. 14.45 Yol Durumu. 1450 M. Şen Sancakoğlu^ dan Şarlalar. 15.10 Müzik Dünyası. 16.10 Ka- yıp Haberieri. 16.15 Müzik Dağarcığı. 16.45 AÜ Demirhan'dan Türküler. 17.05 Türkçe Sözlü Ha- fif Müzik. 17.25 Gün Biterken. 18.00 Program ve Kapamş. TATİLE ÇIKARKEN, CÜZDANINIZI EVDE BIRAKIN! Haftalık rezervasyonlanmız da süruyor. Rezervasyonunuzu yaptınn, sonra "para"yı unutun! Ne boynunuza boncuk asın, ne de mayonuza cüzdan cebi diktirin. Gönlünüzce tatil geçrin. CLUB TURTLE'S MARCO POLO'DA HER f £ V FİYATIN İÇİNDE! HAFTA SONUNU AKDENİZ MAVİSİYLE BOYAYIN • 3 TAM GÜN: Cuma sabahından başiayarak... • Marco Polo'nun sunduğu her şey. gıdiş-dönüs UÇAK BİLETİ ve transferler. FİYATIN İÇİNDE. C L l B T l' H T 1- II S MARCO POLO; K E M E R Ç A M Y U V A / T A T I L K Ö Y Ü OKAN TURİZM VE SEYAHATA.$ 2 Taşocoğı CaUteu, Cevdeı Bey Ifhont S-B M e a a y t k o , 80300 ISTAN&Ul TEL:(1) 174 İ8 50-17 HotTLX 27767 aktu V FAX (t) 174 83 77. (1) 174 83 49 Elma" yeniden ekranda • ANKARA (Mak Ajans) — Geçen yayın döneminde ekrana gelen ve gençlerin beğenisini toplayan müzik programı "Yanm Elma" güz döneminde yeniden ekrana gelecek. Program yine TV2'de cuma günleri yayımlanacak. Eski dönemdeki sunucu Ömer Taşkın'ın yerine ise yeni bir sunucu düşünülüyor. Her hafta yayına girecek program yine çeşitli konser salonlan, muzikhol, disko gibi mekânlarda gerçekleştirilecek. Karşı Şov'dan açıklama • TV Servisi — Ahmet Uğurlu Karşı Şov son günlerde yayılan dedikodular ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada: "Ahmet Uğurlu Karşı Şov'da bir oyuncu değişikliği nedeniyle açıklamada bulunuyoruz. Oyunculardan Selin Dilmen görülen lüzum üzerine diziden ayrılmış, yerine Şehir Tiyatrosu oyuncularından özlem Savaş'la anlaşmaya vanlmıştır. Selin Dilmen'in ayrılışımn nedeni dizinin yapısına ayak uyduratnamasıdır, basında yer alan muhtelif haberlerle ilgisi yoktur. Her dizide olabilecek olağan karşüıklı zihniyet ve prensip farklıbkları yüzünden program sorumlulannca ayrılması uygun görülmüştür" denildi. ANAPTı projesine onay • ANKARA (ANKA) — TRT Yönetim Kurulu son yaptığı toplantıda Hürriyet gazetesi ile ortak yürütülecek çalışmayı onayladı. Yönetim kurulu aynca ANAP milletvekili aday adayı Osman Yağmurdereli'nin 681 milyon liraJık projesini kabul etti. öte yandan, TRT- Hürriyet gazetesi ortaklığında gerçekleştirilecek. BüGÜN • Müzik Yelpazesi TVl 22.00 Haftalardır Natalie Cole gidiyor. Bu hafu hayatı ve parçalan ile ekranda. Programda aynca Azuka'nın son günlerde sevilen parçası "Mambo" yer alıyor. UYDULAR RTL PLUS 120.15 A Takımı. 21.15 Patron. 22.15Katü Timsah Nehri. 2350 On Bire On Kala. 00.20 Erkek Magazin. 0050 Ak- tüel. 01.00 Tepe. 03.00 Formula. 03 J0 Kapanış. SUPER CHANNEL Mix Metal Heavy Metal ve Rock prog. 22.00 Belgesel. 22J0 1$ Dünyası. 23.00 BBC Haberler ve Hava Dunımu. 23 J0 ABD Paza- n. 23.40 Süper Spor. 2350 TVde Sinema. 16.0 E U U 21.05 Hava Dunımu. 21.15 Trapper John, M.D. 22.10 Haberler. 22.15 Süa Hasreti. 24.00 Haberler. 00.10 Haberier ve öyküleri. 0055 İki Arkadaş. 01.45 Böyle Gordu. 0150 Trapper John, M.D. 02.40 Program. 120.00 SayınBeyler. 20 J0 Spor. 21.00 Haberler. 21J0 Tra- fıc 22.25 Konser. 23.45 Good And Bad At Games. 24J» Haber- ler. 00.05 Filmin devamı. U £ J 20.15 Haberler. 20.45 Film. 21J0 Dizi. 23.10 Dizi. 2350 Elestiri Programı. 1AM Haberler. 00.15 Bugün Gibi. RAI UNO 21.00 Haberler. 21.40 tnsan İnsana Karşı. 23.45 Haberler. 24.00 Ozan Şarkıcıiar. 01.00 Gece Haberleri - Hava Du- RAI DUE 20.45 Haberler. 21.15 Spor Haberleri. 21J0 Mü- fettiş Derrick. 22J5 lnsanüğın Son Günleri. 23.00 Gece Haber- leri. 23.10 Hava Durumu - Fal. 23.15 Sahne '91. 00J0 Gece Si- neması. 1 20.00 Bugün. 20J0 1ena-X. 21.15 Orak ve Çekice El- veda. 22.15 Stüdyoda Söyleşi. 22.45 Kültür Haberleri. UM Gö- rüntüde zaman. 23O5 İlk Günah- lar En Güzelidir. Fransız filmi. 21.15 Profesör. 23.00 Pazariar. 23.10 Gece Şahini. 00JJ5 Creeps'in Gecesi. 01J5 Haberler ve Hava durumu. 01.45 San Fran- cisco Sokaklan. 02J5 Normandi- ya Senaryosu. 03.50 Dizi. l l f İ 2 0 J 0 Haberler. 21M Ge- nel Y»ın Müdnrieri. 21J0 Nok- ta, Magazin. 22.00 Haberler. 22J0 Herkes Manşette. 24M Ha- berler. 00.20 Kültür Çorbası. BBC TV EUROPE İ1.00 BBC DMünyadan Haberler ve Hava Durumu. 21J0 Madagas- kar Ormanlan. 22.00 Dikkati Çekmek. 22JO Fırça Darbeleri. 23.00 BBC Londra'dan Haberler ve Hava Durumu. 00.10 Ferdi- nand De Bargos'un Hikâyeleri. 00.30 Gece Haberleri. 01.45 Kapanış.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog