Bugünden 1930'a 5,439,500 adet makaleKatalog


«
»

23 EYLÜL 1991 HABERLER CUMHURİYET/7 ILIL SEÇIM VI KÜTAHYA MA1VİSA UŞAK Saffin kalesinde seçmen DYP'nin-K-ütahya'da görüştüğümüz seçmenlerin çoğu bu seçimlerde ANAP'a pek şans tanımıyor. Seçmenin yaygın kanısı, 'bu seçimlerde ANAP'ın baraja takılmazsa ancak bir milletvekili çıkaracağı' yolunda. HÜSEYİN ERCİYAS KÜTAHYA — "Sağın kalesi" olarak tanunlanan Kütahya, iki buçuk yıl aradan sonra yeniden seçim havasına girilmesiy- le birlikte kıpır kıpır. Meclis'e beş millet- vekili gönderecek olan Kütahya'da, tüm partilerde günden güne yoğunlâşan bir ha- reketlilik, bir telaş gözleniyor. Kütahya caddelerini süsleyen bayrak- lar, flamalar, pankart ve afîşler, seçim ön- cesi hareketliliğin görünürdeki yanını oluşturuyor. Asıl hareketlilik ise siyasi partilerin kendi içlerinde, örgütlerinde ya- şanıyor. Milletvekili adaylarını önseçim- le belirleyen SHP ve DYP örgütlerinde sı- ralama hoşnutsuzluğunun giderilraesine çalışılıyor. Diğer partilerde merkez yok- laması sanası partililerin ve adaylık bek- leyenlerin yuzlerinden okunuyor. Eski parlamenter, sanayici Nizamettin Çoban, ev hanımı Ayten Korkut, avukat Ahmet Gttner, tüccar Halit Karahan ile orman teknikeri Hakkı Ener, SHP'nin önseçimle beürlenen milletvekili adaylan olarak sıralanıyor. SHP il başkanı Fevri KÜTAHYA ANAP'ı kararsızlar kurtarabilir rOPLAM SEÇMEN SAYIS1NA GÖBE GEÇERLİ OYLAR (»9) 1983 1987 1989 ANAP HP MDP DYP SHP OSP RP MÇP DIGER 52.3' 15.9 20.9 — — — — 33.9 25.3 14 8 6.5 86 3.3 1.5 20.1 32.7 13.4 4.9 9.8 2.8 1.5 23.6 _ 38.4 15.7 5.8 11.5 3.3 1.7 Oy kullanmayan seçmenter 4.3 3.5 11.9 Geçersız oy kuHanan seçmenler 4.6 2,6 2.9 T O P L A M 100.0 100,0 100,0 KJtahya 100,0 5 milletvekili çıkaracak il olarak Kütahya'da seçim çevresi barajı yüzde 20. Bu barajı aşmak için uğraş verecek tek parti ANAP görünüyor. Çünkü DYP'nin barajı aşması ne kadar kesinse diğer partilerin baraj aşamama olasılıkları o denli güçlü. ANAP'ın seçim çevresi barajını aşabilmesi için 1987 ve 1989'da süren oy kaybının durması gerekiyor. Eğer ANAP 1989 seçimlehnde sandık başına Esendemir, önseçirn sonraa ortaya çıkan kırgınlık ve küskünlüklerden arınıp seçi- me "yumruk gibi" gireceklerini söylüyor. DYP'yi şansü gördüğünü, ANAP'ın ise barajı aşamayacağj görüşünü savunan Esendemir, "Bu kez bir degil, iki millet- vekili çıkaracagız" diyor. Kütahya'da sol kesimin oransal olarak yıllardır pek değişmeyen oy potansiyeli bulunduğu anımsatılıyor. SHP'de birin- ci sıra adayı eski parlamenter Nizamettin Çoban'ın Meclis'e gitme olasıbğmın yük- sek olduğu belirtiliyor. DSP'nin sosyal de- mokrat oylardaki "bölen" etkisi nedeniy- le ikinci bir SHP'li adayın parlamenioya gitmeyen seçmenlerim yeniden ANAP'a oy vermeye kanalize edebilirse Kütühya'dan kazanacağı milletvekili sayısını arltırabilir. veri araştırma gitme olasılığı biraz "zayrf" bulunuyor, ama "neden oimasın?" demekten de ge- ri kahnmıyor. Kütahya'dan 17. dönemde dört, 18. dö- nernde üç milletvekili çıkaran ve zaman içinde "oy erozyonuna" uğrayan ANAP'ın durumu tartışılıyor en çok. İki dönem üst üste milletvekilliğinden sonra bu seçimde aday olmayacağı belirtilen ku- rucu il baskanı Mustafs Uğur Ener'in bu tavn, "Anlaşdan aavayı kokladı, vaziyeti anladı" diye yorumlanıyor. Seçimlere "1983 ruhnyla" girileceğini belirten ANAP il baskanı tsmet Çdflc, "Bu seçiın- lenfe 3-2 garanti, 5-0 bile çıkarabiltriz" diyor. Merkez yoklamasına girecek Mus- tafa Kalemli ile Mehmet Rauf Ertekin'in liste başlannda yer alacağjnı kaydeden Çelik, küskünlerin ANAP'a geri dönece- ğini ve barajı kesinlikle geçeceklerini söy- lüyor. ANAP örgütlerindeki "Özal tepldd" Kütahya'da da gözleniyor. İl Başkanı Çe- lik, "Biz parti teşkilatı olarak çalısmala- nmızı sürdürayoruz. Oca bir büyügümüz, partimizin knnıcusu olarak her zaman sevgimizi, saygımızı korunız. Ama parti işlerine karışıp yıpranmasım da istemiyonız" sözleriyle bu tepkiyi dile ge- tiriyor. Çelik, "Özal'a karşı milletin bir tavn olabilir. Ama onun devri geçmiştir, Mesut Yılmaz dönemi baslamıstır" diye ekliyor. Görüştüğümüz seçmenlerin çoğu bu se- çimierde ANAP'a pek şans tanımıyor. Elindeki tum olanakla/a karşın ANAP'- ın iki dönemde de Kütahya için pek bir şey yapmadığı görüşünü savunan yurttaş- lar, özellikle üretici kesimden oy alabil- mesinin "zor" olduğunu söylüyor. Bu se- çimlerde ANAP'ın baraja takılmazsa çok çok bir milletvekili çıkararak Meclis'e gönderebileceği, görüştüğümüz yurttasla- nn yaygın kanısı olarak dile getiriliyor. DYP, Kütahya'da genel seçimin en çok şans tanınan partisi durumunda görülü- yor. DYP'liler "5-0" diyor da başka bir şey demiyor. DYP'li olmayan kimi seç- menler de "DYP miHefveküİerinin çogun- luğunu alır. Ama alsa aisa uç alır, beş bi- raz sürpriz orar" görüşünü savunuyor. DYP Merkez llçe Başkanı Yahya Rıza Alpman, "ANAP'taki taban, asıl bizim tabanınuz. ANAP'taki taban bize kayı- yor, onnn için 5-0 sürpriz olmaz" diyor. DYP'nin önseçimle belirlediği milletve- kili adayhğı sıralamasında 18. dönem mil- letvekili Cavit Erdemir ük sırada yer alı- yor. Onu Doç. Dr. tsmail Karakuyn, mü- hendis Kadir Yaşar izliyor. 18. dönem milletvekili Mehmet Korkmaz bu kez dör- düncü sırada. Onun ardından mühendis Osman Erez geliyor. Tavşanlı, Simav ve Domaniç'in adaylarmın ilk sıralarda yer aldığına dikkat çekilerek DYP'ye en faz- la oyun kent dışından "akacagı" belirti- liyor. Kütahya'da bulunduğumuz süre içinde seçmenlerle mini görüşmeler yapıyor, on- lann görüşlerini, tahminlerini alıyoruz. Eczacı Nazife BfinüJ, "Köyierdeki potan- sijel etkili. DYT, milletveldllerinin çogu- DU alır", lnsaat Muhendisi Osman Soy- gU, "SHP'nin DSP faktörüne ragmen bir milletvekili çıkaracağına inanıyonun. DYP üçünü alır, ANAP da bdki birini" diyor. Çiftçi Bekir Benli "DYP 5-0 alır" diye tahminde bulunuyor. Esnaf Ahmet Güngör, "DYP ile ANAP çekişir, sonuç 3-2 olur" derken işçi Veysel Çakır, "Sol bir bütünlük içinde girerse seçime, en az bir milletvekiti çıkanr" görüşünü dile ge- tiriyor. Bağımsız aday Hamdi Özçiftci, bastır- dığı el ilanlarında "Hadi bakalım, biıyiik kim?" diye soruyor. Bu sorunun yanıtı- nı 20 ekimde verecek olan Kütahyaülar da merakla, sabırsızükla bekliyor... Seçime giren tüm partiler iddialı Manisa'da seçmenin çoğu 'kararsızım' diyor. ANAP, ağır topu Uşak'ta üç milletvekili ANAP'ın, yerel yönetimler ise SHP'nin. Pakdemirli'ye güvenirken, DYP'liler "Manisa bizim kalemiz. 21 ekimde ANAP'lılar milletvekillerinin, SHP'liler ise belediye başkanlarının Pakdemirli Ankara'ya değil, Torbalı'daki bağma gidecek" diyorlar. hizmetlerini anlata anlata bitiremiyorlar. TÜREY KÖSE MANtSA/UŞAK — Manisa ve Uşaki ta seçime giren tüm siyasi partiler de id- dialı. Ancak her iki ilde de iktidar parti- sinin 87 seçimlerindeki başansını 1989 ye- rel seçimlerinde yineleyemediği ve "yerel lktidar"lann muhalefet partilerine geçti- gi görülüyor. Ancak bu iki ilde de ANAP'lılar "Hedefimiz 87 seçimindeki sonuclar" diyorlar. Ve bu hedefe ulaşmak için Manisa'da özellikle Devlet Bakanı, Başbakan Yardıması Ekrem Pakdemirli- nin Uşak'ta ise eski Adalet Bakanı Uşak Milletvekili Mehmet Topaç'ın hizmetleri- ne güveniyorlar... DYP ve SHP'liler ise ye- rel yönetiinlerdeki hizmetlerini anlatıyor- lar. "ANAP Utti yanş bizim aramızda" di- yorlar. Uşak'ta bugünlerde her şey "seçmen" için... Tüm siyasi partiler köy kahvelerin- de, evlerde, parklarda, sokaklarda, tarla- larda "seçmen"e ulaşmak, propagandala- ıını yapmak ve 20 Ekim günü kendi par- tilerinin seçümesini sağlamak peşindeler... SHP seçim bürosunda yürütülen çalışma- lan gülumseyerek izleyen CHP eski mil- letvekillerinden Ali Rıza Akbıyıkogla bu çabayı "Seçmen, gelin kız gibidir. Okşan- mak ister, giileryüz ister" sözleriyle özetliyor... Ismet Paşa Caddesi üzerinde DYP, SHP, RP seçim büroları gece gündüz acık.... SHP'liler bürolannı Genel Başkan Erdal tnönü'nün afişleriyle donatmışlar... DYP il binası önüne binayı boydan boya kaplayan dev bir pankart asılmış, üzerin- de "Hesap soracağız" yazısı yer alıyor... ANAP il binası sessiz görünüyor... Gece- leri siyasi partiler araç konvoylan oluştu- rarak kent turlan atıyorlar... Bu gövde gösterilerinin sonrasmda "hangi partinin konvoyunun daha tıztın" ve "haogi parti- nin konvoyunda daha fazla Mercedes" ol- duğu tartışılı>or... MANİSA Yanş SHP ile DYP arasında TOPLAM SEÇMEN SAY1S1NA GÖRE GEÇERLİ OYLAR (89) 1983 1987 1989 ANAP HP MDP DYP SHP DSP RP 39.5 28.0 24.5 DİĞER 31.8 26.7 22.4 62 4.1 1.4 0.6 17.6 28.4 28.0 6.6 5.4 1.3 0.4 Oy kullanmayan seçmenler 3.6 2.8 9.9 Geçersız oy kul seçmenler 4.4 2.0 2.4 T O P L A M 100,0 100,0 100,0 Çevre 1 Çevre 2 19.6 30.0 31.7 9.1 7.3 1.8 0.5 20.7 36.5 32.3 4.8 4.0 1.1 0.6 100.0 100.0 Birinci seçim çevresinden 6, ikinci seçim çevresinden 3 milletvekilinin seçileceği il olan Manisa'da seçim DYP ile SHP arasında bir yanş olarak geçecek gibi görtinmektedir. Yaklaşık 6 puan düzeyinde artması beklenen katılım oranı nedeniyle seçim çevresi barajı ANAP'ı önemli oranda zortayacak gibi görünmektedir. SHP açısından Manisa seçiminde en önemli öğe 1989 seçimlerinde DSP ve diğer partilerden kazandığı seçmenlerini yitirmemesi gibi görünmektedir. Eğer SHP 1987-1989 dönemi oy kazancmı sıirdürebilirse Manisa'nın birinci partisi konumuna gelebilı'r. SHP ile DYP arasmdaki asıl yanş Manisa'nın 1. seçim çevresinde olacak ve en yüksek oyu alacak parti bu seçim çevresindeki kontenjan milletvekilliğini de kazanmış olacak. Buna en yakın partinin hangisı olduğunu söy/emek, mevcut verilerle olanakh görunmüyor. UŞAK Kim kimden seçmen kaparsa ANAP'lılar Hizmetimiz çok Uşak'ta şu andaki 3 milletvekili ANAP'ın, "jerel iktidar" ise SHP'nin. Bu nedenle ANAP'ıüar milletvekillerinin, SHP'liler de belediye başkanlaruun hiz- metlerini anlatıyor... Eski Adalet Bakanı, Uşak Milletvekili Mehmet Topaç "Bu seçimlerde de sonuç 3-0 olacak" diyor. Bunun dayanaklarını da şöyle açıklıyor: — Telefonsuz hiçbir köyümüz yok, elektriksiz köy ve mahallemiz kahnadı. Organize Sanayi Bölgesi'ni kurduk. PTT binalannı tamamladık. Hükümetimizin Uşak'a sadece 1991 yılı programında mil- li eğitim yatınnu olarak 55 milyar liralık yatınmı var. Küçük Sanayi Sitesi'ni ta- mamlıyoruz. Deri Organize Sanayi Bölge- si'ni gündeme getirdik. Gerçi DYP ve SHP'üler "Mehmet To- paç'ın hizmetlerinin Uşak'tan çok, kendi yakınlanna olduğunu, bazı büyük ihale- lerin hep kendi yakınlanna gittiğini" sa- vunuyorlar, ama Topaç "Uşak'a hizmet- lerini saya saya bitiremeyecegmi" söylüyor. Muhalefettekilerin savlanna da "20 ta- ne ihale yapnuşız. CMabilir ld bir mühen- dis yakuum omr. Alnımız açıkür" karşı- hğını veriyor. ANAP örgütünde milletveküi olmak is- teyen partililer de "önlerini kapatan" üç milletvekiline pek sıcak bakmıyorlar. İl başkanlığından istifa ederek adaylık baş- vurusunda bulunan Mehmet Pehlivan "Partili de, vaUndaş da milletvekili vitri- ainin değişmesini istiyor" diyor ve "eger iyi bir liste yapdırsa" ancak 1987 seçimle- rindeki basanyı yineleyebileceklerini söy- lüyor. Pehlivan listede alt sıralarda yer al- ması durumunda da terdhli oy sistemine gtlveniyor... — KÜTAHYA MANİSA /^~~^ ^"^ ]f /S UŞAK» I x SJVSSII / 2^-—/C-V— ) 1 0EN1ZLI yS TOPLAM SEÇMEN SAYISINA GÖRE ANAP HP MDP DYP SHP DSP RP MÇP DİĞER Oy kullanmayan seçmenler Geçersiz oy kullanan seçmenler T O P L A M 1983 37.4 31.9 21.3 — — — _ _ — 4.3 5.0 100,0 1987 37.2 13.5 27.4 8.9 3.6 2.0 0.9 3.9 2.5 100,0 GEÇERLt 1989 18.9 21.3 28.3 7.4 5.1 3.1 1.0 11.8 3.1 100,0 OYLAR («9) Uşak 22.2 , 25.1 33.2 8.7 6.0 3.6 1.2 100.0 — — Yüzde 25 'lik seçim çevresi barajıyla Uşak, ilginç bir seçim yanşına sahne olacak. 1989 seçimlerinde DSP'den oy kazanan SHP'nin, Uşak'taki birinciliğini korumak için DSP'ye bu oylannı kaptırmaması gerekiyor. DYP ve ANAP, seçim çevresi barajını aşabilmek için, mutlaka 1989'da sandık başına gidemeyen seçmenlerden ya da diğer partilerden oy kazanmak zorunda. Çünkü 1991 erken genel milletvekili seçimlerinde yaklaşık 6-7 puan düzeyinde artan bir geçerli oy duzeyi gündeme gelecek. Bu olgu da 1989'da geçerli oylardan alınmış oy paylannın düşüşüne neden olacak. Sonuç olarak, SHP Uşak'ta 1 ile 3 arasında değişen sayıda milletvekili kazanabilir. Burada SHP'nin alacağı oylardan çok -eğer SHP'nin 4 puanın üzerinde oy kaybı olmazsa- DYP ve ANAP'ın toplayacağı oylarla barajı aşıp aşamamalan önemli görünüyor ve sonucu bu dağılım belirleyecek. SHP'li Belediye Başkanı Ali Künek "yaptıgı hizmetlere" güveniyor. Künek'in aktardığı bazı hizmetleri şöyle: — Türldye'de en ucnz ekmek burada ye- niyor. 500 liradan gunde 30 bin ekmek sa- nyoruz. Kesintisiz su veriyoruz. En büyük övüncümiiz beiediyemizde riişvet, yolsuz- lnk olmamasL Elmalıdere'deki genelevi kent dısına taşıyacagu sözfi vermistim, he- nttz yerine getiremedim. Yer buldum, bir ay içinde temd atacağım. Bunu yanarsam SHP oylan en az 2 bin artar. Belediye Başkanı Ali Künek ile SHP ör- gütü arasmdaki anlasmazlıklar bir dönem kendi partililerinin belediye meclisinde Ali Künek'i düşürmeye kalkışmaları noktası- na dek gelmişti. Şimdi "barış çubukları" mn içildiği söyleniyor, ama belediye-örgüt arasmdaki anlaşmazhklar sona ermiş de- ğil. önseçim sonunda liste başı olan Dok- tor Fahri Gündüz anlaşmazhklann aşıla- cagım vurgulayarak "DYP ile ANAP'ın birbirine yakın oy alması durumunda" 3 milletvekilini de kendilerinin çıkaracağı- m söylüyor... DYP'liler seçimlerde SHP ile çekişecek- lerini söylüyorlar. Milletvekili adayı olmak için il baskanhğından istifa eden Zafer Yü- lüklü, "DSP'ye verilecek oylar SHP'yi ba- rajdan uzaklaştınr. SHP bitti. Bu durum- da 3-0'a en yakın parti biziz" diyor... Yü- lüklü de sıralamada alt sıralarda gösteril- mesi durumunda tercihli oy sistemine gü- veniyor ve "Seçmen bilinclidir. Tercih ko- nusunda en çok oynanan il Uşak olacaktır" diyor. Uşak'ta DSP U ve tüm Uçe örgütleri fes- hedildiğinden bizim bulunduğumuz tarih- Ierde parti binasında kimseyle görüşeme- dik. "Üçlü ittifak" içinde yer alan parti- lerden MÇP binasını ziyaret ettiğimizde U Başkanı Rüknettin Durmaz, iddialı olduk- lannı, barajı aşacaklanm söyledi. Uşak'ta tüm siyasi partiler de "Seçmen bizi tercih edecek" diyor. Ya 1987 seçim- lerini ya da 1989 seçimlerini baz alarak yo- rumlar yapıyor, tahminlerde bulunuyor- lar. Ancak bir şeyi unutmamak gerekiyor ki Uşaklı seçmen sürpriz yapmayı seviyor. Nitekim 1953 yılında kendilerini il yapan dönemin iktidarma değil de muhalefete oy vermişlerdi. Bazı eski politikacılar bunu anımsatarak, "bekle gör" diyorlar... Manisa'da seçime giren tüm siyasi par- tiler de iddialı... DYP'liler "Manisa bizim kalemiz. 21 ekim sabahı Ekrem Pakdemir- li Ankara'ya değil, Torbalı'daki bagına gidecek" diyorlar... ANAP'ülar "Burada bir başbakan yardımcısı var, agu- topumuz Pakdemirli" diyorlar... SHP'liler de "ANAP bitti, DYP şişiriliyor. Biz gdiyonız" diye konuşuyorlar... Artık Manisa'da Fatih Parkı'nda, so- kaklarda, kahvelerde politika konuşulu- yor... Siyasi partilerin binalan geceleri bile ışıl ışıl... Parti binalannda gece geç saat- lere dek toplantılar yapılıyor, "seçim to- to"lar oynamyor... Henüz sokaktaki yurttaşlar, politikacı- lar kadar "seçim"le ilgili gözükmüyor, "Oyunuzu kiroe vereceksiniz" sorusunu ya karşılıksız bırakıyorlar ya da çoğunlukla "Kararsızım" diyorlar... Daha çok işsizle- rin, iş bekleyen hamallann geldiği Borsa Kahvesi'nde konuştuğumuz kişilerin söz- leri birer "çığlık" gibiydi: — Allah hepsinin belasını versin. Hiç- birinden bize hayır yok... — Geçen seçimde ANAP'a oy vermiş- tik. Anamızı ağlattı. Bunlara oy yok. — iki senedir et yemedim, açım... — Geçen seçimde özal'a verdim, mah- volduk. Şimdi fakir babası Ecevit'e ve- receğim... — ANAP'hlar lürsü, şampuan, sabun dağıtıyor. Ama bu sefer bizi kandıra- mazlar... Hamal Fetullah Efe hem iktidardan ya- kınıp hem de "Geçen sefer ANAP'a oy verdim, belki yine veririm" deyince yanm- daki arkadaşı Mustafa Kayırlı bağırmaya başlıyor: "Açan ac. Nasıl verirsin?"». Ra- mazan Akar da bu kavgayı gülerek izliyor ve bize dönerek şöyle konuşuyor: — Abla millet aç. Kime oy versek fark etmiyor. Özal milleti kancunyor. Yine kan- dınr. Açız ver 50 bin lira, oyumu sana vereyim... Manisa Türkiye'nin önemli tütün, çekir- deksiz kuru üzüm, pamuk, zeytin, hubu- bat üretira merkezleri arasında yer alıyor. Üreticiler ne istiyor, seçimlerde ne yapa- caklar? Manisa Ziraat Odası Başkanı Nuri Sorma bu soruya, "Meclis başkanınuz olan, aynı zamanda TZOB yönetim ku- nılu üyeliği de yapan Ahmet Çayıriı DYP'de önsecimde dördüncü sırada aday oldu. Onu meclise göndermek istiyoruz. Burada DYP şanslı. ANAP, üreticileri bu sefer kandıramayacak" karşılığını veriyor... ANAP'ın ağır topu Pakdemirli Manisa'da ANAP'lılar Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli- nin "agır top"lan olduğunu söylüyorlar. Pakdemirli'ye yakınlığıyla bilinen ANAP İl Baskanı Ersan Atılgan, Pakdemirli'nin hizmetlerini anlata anlata bitiremiyor: — Ekrem Bey Ulaştmna Bakanı'yken 35 bin olan otomatik telefon abonesi sa- yısı 140 bine çıktı. Buraya havaalanı ya- pıldı. Maliye Bakanı iken Saruhanlı ve Yunt Dağı'nda tütün işletmeleri açıldı. Izmir-Akhisar otoyolu ihale edildi. Gör- des ve Selendi'de iki tane yatılı sağlık mes- lek lisesi açıldı. Seçimden sonra da yatı- nmlann dağılmasında Manisa'ya öncelik- ler verilmesinde Ekrem Bey'in katkıları olacağını anlatacağız. İki bolgede de biz birinci parti olacağız... Devlet Bakanı, Başbakan yardımcısı Ekrem Pakdemirli de sık sık "özel ucağı- na atlayıp kendi yapürdıgı havaalanına" iniyor ve seçim çalışmalarına katılıyor... DY PMiler: Pakdemirli bağına gidecek ANAP'ın "agır top"u Ekrem Pakdemir- li'yi DYP'liler pek ciddiye almıyor... DYP Merkez llçe Başkanı Selahattin Canuyar "Pakdemirli 21 ekim sabahı Ankara'ya de- ğil. Torbalı'daki bagına gidecek" diyor... DYP'de zaten son derece gergin olan parti içi ilişkiler, önseçimlerde iyice sert- İeşmiş. Şu andaki milletvekillerinden Ümit Canuyar'ın "kaJdırım hırsızı" diye suçla- dığı, "nurculann desteklediği" Rıza Ak- çalı önseçimlerde liste başı olurken Gör- des Camii tmamıyken AP'den milletvekili seçilerek Meclis'e giden Yahya Uslu ikin- ci sırada yer aldı. Ümit Canuvar ise an- cak üçüncü sırada yer alabildi. Rıza Ak- calı "çekişmelerüı geçmişte kaldıgınr vur- gularken "Birinci bolgede 4 milletvekiU biz çıkannz, 2 tane de SHP çıkanr. İyi'bir bölen' olursa, DSP giiçlenirse 6-0 da ala- biliriz. İkinci bolgede de 2 tane biz çıka- nnz, 1 tane SHP çıkanr" diyor. SHP'liler de iddialı Önseçim yanşından çıkan SHP'üler se- çim havasına yeni girmişler. Şu andaki milletvekillerinden Erdoğan Yetenç birinci bölgedeki önsecimde üçüncü sıraya düşer- ken ikinci bolgede de Hasan Zengin, an- cak üçüncü sırada yer alabildi. 1. böige lis- te başında yer alan Gültekin Akgün birinci böige için "4-2" tahmininde bulunuyor. Ancak o DYP'lilerin tersine 4 milletveki- lini kendilerinin, 2 milletvekilini de DYP'iilerin çıkaracağmı söylüyor. ANAP'lılann da DYP'lilerin de seçim tahminlerini yaparken "takıldıklan" ve "efer DSP, SHP'yi bölerse" diye koşul koyduklan DSP de son derece iddialı. DSP İl Başkanı Ekrem Altun I. bolgede 2, ikinci bolgede de bir milletvekili çıkar- mayı hedeflediklerini söylüyor. RP'liler de cuma günleri iîçelerde, köy- lerde küçük mitingler yapıyorlar. Gecele- ri ellerinde videoiar ve adaylannm video kasetleriyle kahve kahve dolaşıyorlar. RP Merkez llçe Baskanı Ali Ceylan kadınlar için de ayn bir seçim bürosu tuttuklarmı anlatarak her iki bölgeden birer milletve- kili çıkaracaklannı söylüyor... Manise'da seçime giren tum siyasi par- tiler de "Ankara'ya bizim milletvekilleri- miz gidecek" diyor... Daha çok DYP ile SHP arasında geçecek gibi görünen yanş sonunda Ankara'ya kimler gidecek? Dev- let Bakanı, Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli "Ankara'ya mı, Torbalı'ya mı" gidecek 21 ekim sabahı göreceğiz...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog